Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 8. februar 2018 kl. 16:30
i Slottet (Nørregade 36) Salen, Indgang C, 1.sal

Maria Brumvig deltog ikke i mødet.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Præsentation og indtruduktion til Folkeoplysningsudvalgets arbejde, herunder beslutnig om afholdelse af én dagskonference
2 Valg af næsteformand
3 Udpegning af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget til Ungdomsskolebestyrelsen
4 Udviklingspuljen 2018
5 Udpegning af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget til Advisory Board Idrætspuljen og til fordeling af Aktivitetspuljen
D. Orientering
6 Udviklingspuljen - administrative afslag
7 Udviklingspuljen - evaluering af projekter
8 Godkendte foreninger siden 11. december 2017
9 Eventuelt

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Præsentation og indtruduktion til Folkeoplysningsudvalgets arbejde, herunder beslutnig om afholdelse af én dagskonference
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-P35-1-18
RESUMÉ

Det nye Folkeoplysningsudvalg for valgperioden 2018 - 2022 er på plads. Der er kommet nye medlemmer i udvalget, hvorfor mødets første punkt vil være en kort præsentation af de enkelte medlemmer, og der vil blive givet en kort introduktion til det fremtidige arbejde i udvalget.

 

Præsentation af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer.

 

Hvert medlem præsenterer kort sig selv.

 

Introduktion til Folkeoplysningsudvalgets arbejde og forventninger til det fremtidige arbejde i udvalget.

 

I følge Folkeoplysningsloven skal byrådet sikre, at den folkeoplysende virksomhed inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelse af

 

 1. politik for den folkeoplysende virksomhed.
 2. kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed.
 3. kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

 

Folkeoplysningsudvalget har forskellige roller:

 

 1. Folkeoplysningsudvalget som høringsorgan. Folkeoplysningsudvalget udgør et vigtigt organ, hvor politikere og repræsentanter for det frivillige foreningsliv kan komme i direkte dialog.
 2. Folkeoplysningsudvalget som beslutningsorgan. Ved at tildele udvalget beslutningskompetencer på udvalget områder sikre man, at beslutninger træffes tæt på dem, der har kendskab til og føling med området. Samtidig viser det også, at folkeoplysningsområdet selv er med til at tage ansvar for forvaltning af de regler og ressourcer, som byrådet fastsætte for området.
 3. Folkeoplysningsudvalget som forum for dialog og vidensdeling. Dialog og vidensdeling mellem de forskellige brugergrupper om deres vilkår, aktiviteter og udviklingstiltag. Via udvalget bliver alles indsats for at skabe gode og spændende fritidstilbud for kommunens borgere sat ind i en fælles ramme. Forvaltningen og udvalgets medlemmer kan stille forlag til drøftelse af områder, dilemmaer, principdrøftelser mm. indenfor Folkeoplysningsudvalgets arbejdsområdet.

 

Gennemgang af lovgrundlag, kompetencer, økonomi mm.

 

1. Overordnet gennemgang af Folkeoplysningsloven herunder gennemgang af den seneste lovrevision fra 2017.

2. Gennemgang af kompetencer - hvilke sager behandler udvalget fast mm.

3. Gennemgang af økonomi på folkeoplysningsområdet.

 

Det foreslås, at der afholdes et heldagsseminar for Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med udvalgets møde den 21. juni 2017.

  

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tiltræder, at der afholdes heldagsseminar for Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med udvalgets møde den 21. juni 2017.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.


De to præsentationer vedhæftes referatet.

 

SAGSFREMSTILLING

Se sagsresumé.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

2. Valg af næsteformand
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-P35-1-18
RESUMÉ

I henhold til Folkeoplysningsudvalgets vedtægt § 4 er rådmanden for By- og Kulturudvaglet formand, og udvalget skal på det første møde vælge en næstformand blandt brugerrepræsentanterne.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag. 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget vælger en næstformand blandt brugerrepræsentanterne.

 

BESLUTNING

Jacqueline Levin blev valgt til næstformand.

 

SAGSFREMSTILLING

Se sagsresumé.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

3. Udpegning af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget til Ungdomsskolebestyrelsen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-A00-6-17
RESUMÉ

Odense Byråd har den 27/9 2017 godkendt en ny vedtægt for Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse. Det betyder, at der ændres fra 3 ungdomsskolebestyrelser til 1 ungdomsskolebestyrelse for hele Odense.

 

I henhold til vedtægten for Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse skal der udpeges 2 repræsentanter for det lokale folkeoplysende foreningsliv eller andre foreninger med særlig interesse i ungeområdet. Børn og Ungeforvaltningen beder nu Folkeoplysningsudvalget om at udpege 2 repræsentanter. Vedtægten er vedlagt som bilag.

 

Det skal bemærkes, at det ikke er en forudsætning, at de udpegede medlemmer sidder i Folkeoplysningsudvalget.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag. 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udpeger to repræsentanter for det lokale foreningsliv med særlig interesse i ungeområdet.

 

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget har udpeget Michael Sandvig og Jimmy Andersen.

 

SAGSFREMSTILLING

Se sagsresumé.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

 

4. Udviklingspuljen 2018
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-A08-114-17
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Næsby Boldklub på 75.000 kr. til opstart af e-Sportsafdeling.

 

Planen er i første omgang at afvikle to ugentlige fastlagte træningsdage for to hold af fem deltagere. Der etableres et hold for drenge og et for piger.

 

I Næsby Boldklub er der særlig fokus på at tiltrække og fastholde piger. Holdene vil deltage i turneringer, og der vil søges et udviklende samarbejde med fodboldafdelingen.

 

En af de helt store målsætninger i fremtiden er, at få etableret et skolesamarbejde, således at der kan tilbydes e-Sport i Næsby Boldklub som valgfag. Her er tanken at kombinere e-Sport og motion på anlægget i klubben.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Der lægges vægt på at udvikle færdigheder indenfor computerspillet, men der vil også blive lagt vægt på værdien af sund kost og fysisk aktivitet, som et godt redskab i forhold til koncentration og fysisk udholdenhed.

 

Børn lærer mere og er mere kompetente

Børn og unge får mulighed for sammen med instruktører at udvikle deres færdigheder indenfor computerspil, samtidig med at de udvikler sociale kompetencer, når spillerne sidder sammen.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Det er vigtigt for børn og unge at opleve sig som en del af et fællesskab. Der har været en tendens til, at der er blevet set ned på børn og unge, der spiller meget computer, fordi meget computerspil foregår alene på værelset. Det er derfor vigtigt, at disse børn og unge får mulighed for at dyrke deres interesse for computerspil med andre. 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

 

Hvis ansøgningen tiltrædes, og projektet ikke gennemføres, skal tilskuddet betales tilbage til By- og Kulturforvaltningen.

 

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget har besluttet har afsætte en pulje på 120.000 kr. i 2018 til opstart af eSport i etablerede foreninger. Der kan maksimalt ydes et tilskud på 40.000 kr. pr. forening. Ansøgninger forlægges Folkeoplysningsudvalget.

 

På baggrund af ovenstående kan ansøgning fra Næsby Boldklub imødekommes med et tilskud på 40.000 kr.

 

Reglerne for tilskud er som ved ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen i øvrigt.

 

Det er en betingelse for tilskud, at foreningerne i deres budgetter afsætter midler til udskiftning af udstyr, og at udstyr, der er er forældet, så vidt muligt videresælges til fortsat brug andre steder.

 

SAGSFREMSTILLING

Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 19. maj 2016, at afsætte en pulje på 200.000 kr. om året i 2016 og 2017 øremærket opstart af eSport i foreninger og/eller underafdelinger i eksisterende foreninger. Der kunne maksimalt søges om 100.000 kr., og By- og Kulturforvaltningen blev bemyndiget til at behandle ansøgningerne indenfor rammen på de 200.000 kr. administrativt.

 

I 2016 fik DHG Håndbold og Boldklubben Marienlyst hver 100.000 kr. til opstart af e-Sport afdelinger.

 

I 2017 søgte Højby Skytte- og Gymnastikforening, Tarup-Paarup Idrætsforening og Firmaidræt Odense samtidig om tilskud til opstart af e-Sport afdelinger. Alle 3 foreninger søgte om 100.000 kr. By- og Kulturforvaltningen var bemyndiget til at behandle ansøgninger på op til i alt 200.000 kr. Derfor fik hver forening tilsagn om et tilskud på 66.667 kr. Alle 3 foreninger takkede ja til tilskuddet, og valgte at opstarte e-Sport afdelinger, selvom de ikke fik det ønskede beløb.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 11. december 2017 at afsætte yderligere 100.000 kr. fra Udviklingspuljen i 2017 til opstart af e-Sport i Firmaidræt Odense, Tarup-Paarup Idrætsforening og Højby Skytte- og Gymnastikforening.

 

Det har længe været et ønske hos Næsby Boldklub at starte e-Sportshold, som både skal ramme elite og bredde. De ønsker at kunne tilbyde træning for dem, som ønsker at forbedre deres spil og for dem, som ønsker at spille mere seriøst med et hold.

 

I første omgang er det planen at afvikle to ugentlige fastlagte træningsdage for to hold af fem deltagere. Der etableres et hold for drenge og et for piger. Ambitionen er at opnå mindst 10 medlemmer og mindst to trænere i løbet af 2018 - der er allerede tilsagn om indmeldelse fra dette antal.

 

Det er et særligt fokus for e-Sport i Næsby Boldklub at tiltrække og fastholde piger. Holdene vil deltage i turneringer, og der vil søges et udviklende samarbejde med fodboldafdelingen.

 

Budget

 

Fem maskiner

60.000 kr.

Skriveborde

12.000 kr.

Uddannelse af trænere

3.000 kr.

Udgifter i alt

75.000 kr.

 

Ansøgning Udviklingspuljen

75.000 kr.

 

 

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

Projektet indeholder et generelt udviklingsperspektiv.

 

Udviklingspuljen

Midler fra Udviklingspuljen fordeles efter følgende kriterier, men Folkeoplysningsudvalget kan vælge at dispensere fra ét eller flere af kravene.

 • Støtter udvikling af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.
 • Der ydes primært tilskud til folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.
 • Der kan søges tilskud til samme projekt én gang.
 • Der kan søges tilskud til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje med mere.
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud på 100.000 kr.
 • Der kan søges tilskud på en periode over flere år, dog maksimum 3 år.
 • Indkøb af materiel til brug for projektet, må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb.
 • Værdi af eget arbejde kan indregnes i budgettet med maksimalt 125 kr. pr. time.
 • Der kan ikke søges tilskud til påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft.
 • Der kan ikke søges tilskud til modernisering af faciliteter.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der har kommercielt sigte.
 • Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der hører under andre kommunale puljer.

 

Senest en måned efter projektet er gennemført, skal der indsendes et regnskab og en kortfattet evaluering med særlig fokus på forankring i foreningen.

 

ØKONOMI

I 2018 er der afsat 557.523 kr. til Udviklingspuljen. Desuden er der overført 133.485 kr. fra 2017. Derfor kan der i alt fordeles 691.008 kr. i 2018. Hvis der bevilges tilskud til Næsby Boldklub, resterer der 616.008 kr. i 2018.

 

 

5. Udpegning af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget til Advisory Board Idrætspuljen og til fordeling af Aktivitetspuljen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-P35-1-18
RESUMÉ

I forbindelse med administration af Idrætspuljen nedsættes et advisory board, der mødes 2-4 gange årligt med det formål at bidrage med relevant viden fra andre forvaltninger og institutioner.

 

Det nedsatte advisory board har ingen beslutningskompetence i forhold til udmøntning af puljen, men sætter alene retning for sekretariatets arbejde.

 

Folkeoplysningsudvalget udpeger et medlem til advisory board.

 

Folkeoplysningsudvalget udpeger to medlemmer, der ikke repræsenterer idrætten, der sammen med kontorchefen for Fritid og Eliteidræt skal godkende bevillinger om tilskud på over 50.000 kr. Hvis en af repræsentanterne for Folkeoplysningsudvalget er inhabil, så vil sagen blive sendt til behandling i Folkeoplysningsudvalget.

 

 

Effekt

Du skal her vurdere, om sagen forventes at påvirke et eller flere af nedennævnte 8 effektmål (”Odensemålene”). Hvis du har brug for hjælp til at vurdere og beskrive en effekt, kan du hente hjælp i vejledningen til sagsbehandlerne, som ligger på Medarbejderportalen under ”SBSYS”.

 

Man skal slette de overskrifter, som ikke er relevante.

Flere indbyggere i Odense

 

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

 

Borgernes indkomst skal stige

 

Flere kommer i uddannelse og job

 

Flere borgere er sunde og trives

 

Børn lærer mere og er mere kompetente

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

 

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

 

 

Hvis sagen ikke har konsekvenser for nogen af Odensemålene, skal du skrive følgende: ”Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.”. Alt andet slettes.

 

Hvis sagen har en karakter, som gør, at det slet ikke er relevant at foretage en effektvurdering, skal du skrive følgende: ”Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.”. Alt andet slettes.

Eksempler på sådanne sager er tidsplaner, kalendere, udpegningssager til råd og nævn, sager vedrørende valg, sager om ændring af styrelsesvedtægten mv. 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udpeger en repræsentant til Advisory Board for Idrætspuljen, og to medlemmer, der ikke repræsenterer idrætten, der sammen med kontorchefen for Fritid og Eliteidræt skal godkende bevillinger om tilskud på over 50.000 kr. fra Aktivitetspuljen.

BESLUTNING

Advisory Board – Niels Johannesen blev udpeget.

Aktivitetspuljen – Lisbeth Lunding og Christian Mandrup Møller blev udpeget.

 

SAGSFREMSTILLING

Se sagsresumé.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

D. Orientering

6. Udviklingspuljen - administrative afslag
D. Orientering
Åbent - 18.00.00-A08-2-18
RESUMÉ

Der er givet administrativt afslag på ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen til nedenstående forening, da By- og Kulturforvaltningen vurderer, at projektet falder udenfor Udviklingspuljens formål. Folkeoplysningsudvalget kan vælge at dispensere fra de fastsatte krav.

 

1. Minigolfklubben Putter Team - "Minigolf for særligt udsatte".

 

Foreningen har søgt om tilskud til et projekt i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF), som har en nærmere defineret gruppe borgere, de vurderer, har god gavn af at spille minigolf. Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at projektet bør forankres i BSF, men BSF har oplyst, at de ikke har økonomiske midler til at understøtte projektet. Det er ligeledes undersøgt, om der kan søges §18-midler til projektet, men her falder ansøgningen også udenfor puljens formål.

 

Projektet er målrettet væresteder og er en aktivitet under projekterne "Sammen om ny vaner" og "Idræt på væresteder". Finansiering af de to projekter er forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Ansøgning, brev fra værestederne og budget vedlægges som bilag.

 

  

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

7. Udviklingspuljen - evaluering af projekter
D. Orientering
Åbent - 18.00.00-A08-112-17
RESUMÉ

Nedenstående foreninger har indsendt evaluering og regnskab over projekter, som de har modtaget tilskud til fra Udviklingspuljen. Evaluering og regnskab vedlægges som bilag.

 

 1. Odense Aftenskole fik i 2017 63.450 kr. i tilskud til "Over Havet Under Himlen". Link til den producerede video: https://www.facebook.com/search/top/?q=over%20havet%20under%20himlen
 2. 4 idrætsstuderende fra SDU fik i 2016 100.000 kr. i tilskud til udvikling af MoveJam app'en.
 3. Odense Beachvolleyklub fik i 2014 100.000 kr. i tilskud til "Beachvolleyskolen".
 4. DOF Paarup Aftenskole fik i 2016 90.500 kr. i tilskud til "Folkeoplysning for flygtninge".

 

  

BEMÆRKNING

 

Folkeoplysningsudvalget opfordrer foreninger, der modtaget tilskud fra Udviklingspuljen til at invitere udvalget på besøg, så de har mulighed for at opleve de projekter, der ydes tilskud.

 

 

8. Godkendte foreninger siden 11. december 2017
D. Orientering
Åbent - 18.14.05-P19-37-17
RESUMÉ

Odense Jagtforening

Foreningens formål er at skabe social sammenhængskraft for foreningens medlemmer bl.a. ved klubaftner, madlavning, jagthorn, fællesspisning, foredrag m.v. Herunder særligt rettet imod ung- og nyjægere samt pensionerede medlemmer.

 

Odense Tamilsk Idrætsforening

Foreningens formål:

 • Samle og foreninge de sportsinteresserede
 • Forene alle danske, tamilske og andre sportsfolk samt at leve op til deres krav til de forskellige sportsgrene, samtidig med at deres evner og interesser inden for det pågældende område udvikles.
 • At skabe et samlingspunkt omkring forskellige sportsaktiviteter.

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

9. Eventuelt
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-1-18
RESUMÉ

BEMÆRKNING

 

Orientering om caféen i Svømmehallen på Klosterbakken.

 

Lisbeth Lunding spørger ind til de aktiviteter, som afvikles i svømmehallerne og som forestås af personalet i svømmehallerne. By- og Kulturforvaltningen følger op på udvalgets møde den 19/4-2018.

 

Orientering om Boldklubben 1909.

 

 

BILAG