Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 31. august 2017 kl. 16:30
i Bolbro Brugerhus i Odense Kultur- og Idrætshus, Stadionvej 50, 5200 Odense V (indgang L, lokale 27)

Mødet startede med et kort oplæg ved Lisbeth Lunding om Bolbro Brugerhus.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Ændring af retningslinjer for udlån af kunstgræsbanen i Hjallese
2 Folkeoplysningsudvalgets høringssvar - ny vedtægt for Odense kommunes Ungdomsskolebestyrelse
3 Klage over fordeling af tider i Gymnastikhallen, Odense Idrætspark
4 Revision af tilskud
D. Orientering
5 Godkendte foreninger siden 1. juni 2017
6 Eventuelt

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Ændring af retningslinjer for udlån af kunstgræsbanen i Hjallese
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-G07-2-17
RESUMÉ

Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 31/3 2009 de nuværende retningslinjer for udlån af kunstgræsbanen i Hjallese.

 

I 2009 blev det besluttet, at tider på kunstgræsbanen i Hjallese primært skulle tildeles ungdom elite. Ved ungdom elite forstås U14 - U19 for drenge og U15 - U 18 for piger. Klubber med egen kunstgræsbanen kan ikke få tildelt tider på banen i Hjallese.

 

Prisen for lån af kunstgræsbanen har siden 2009 ligget på 340 kr. pr. time for professionelle klubber og for udenbysklubber, og for lokale amatørklubber på 120 kr. pr. time for en hel bane.

 

Da banen nu er nyrenoveret foreslår By- og Kulturforvaltningen, at priserne forhøjes således, så prisen for professionelle klubber og for udenbysklubber forhøjes til samme niveau som andre kunstgræsbaner i Odense til 1.000 kr. pr. time for en hel bane, og for lokale amatørklubber til 150 kr. pr. time for en hel bane. Bookes en halv bane, vil prisen være det halve.

 

Siden 2009 har flere klubber etableret kunstgræsbaner, og det gælder i høj grad de klubber, der også har ungdom elite. Derfor foreslår By- og Kulturforvaltningen, at retningslinjer for udlån af kunstgræsbanen i Hjallese ændres for den kommende sæson, således at tider tildeles efter følgende kriterier:

 

 1. Tider på kunstgræsbanen kan søges af alle klubber, der ikke har egne kunstgræsbaner.
 2. Tidlige tider tildeles børn og unge. 1. prioritet har U14 - U19.
 3. Hvis der er stor søgning på træningstider, kan hvert hold kun få tildelt 1 træningstid.
 4. Banen er meget stor, og derfor tildeles kun en halv bane til træning på hverdage til hvert hold.

 

Klubber med egne kunstgræsbaner kan fortsat ikke få tildelt tider i Hjallese.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives. Udlån af kunstgræsbanen til alle klubber, der ikke har egne kunstgræsbaner, vil give flere medlemmer mulighed for at træne på kunstgræs i vintersæsonen. Det betyder, at de får frisk luft og motion på en årstid, hvor man ofte tilbringer meget tid indenfor.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Fodboldklubberne kan bedre fastholde medlemmerne i vintersæsonen, når der er mulighed for at træne udendørs på kunstgræs.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender følgende retningslinjer for udlån at kunstgræsbanen i Hjallese:

 

 1. Prisen for leje af kunstgræsbanen fastsættes til 1.000 kr. pr. time for professionelle klubber og udenbysklubber, og til 150 kr. pr. time for lokale amatørklubber.
 2. Tider på kunstgræsbanen kan søges af alle klubber, der ikke har egne kunstgræsbaner.
 3. Tidlige tider tildeles børn og unge. 1. prioritet har U14 - U19.
 4. Hvis der er stor søgning på træningstider, kan hvert hold kun få tildelt 1 træningstid.
 5. Der tildeles tider og opkræves betaling for en halv bane pr. hold.

 

BESLUTNING

Godkendt.

 

SAGSFREMSTILLING

Se sagsresumé.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

 

2. Folkeoplysningsudvalgets høringssvar - ny vedtægt for Odense kommunes Ungdomsskolebestyrelse
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-K04-1-17
RESUMÉ

Børn- og Ungeudvalget har på deres møde den 20/6 2017 besluttet at sende forslag til ny vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen i Odense i høring i Folkeoplysningsudvalget. Se dagsorden her https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/born-og-ungeudvalget?DagsordenID=217

 

Der er i dag tre ungdomsskoler i Odense med hver sin bestyrelse. I forbindelse med et strukturtjek og en analyse af ungdomsskolernes organisering og aktiviteter blev det vedtaget, at de tre ungdomsskoler pr. 1/8 2017 sammenlægges til én ungdomsskole - UngOdense. Som konsekvens heraf, foreslås det, at der fremover også kun er én ungdomsskolebestyrelse.

 

Der er på baggrund heraf udarbejdet forslag til ny vedtægt for Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse. Se bilag.

 

Børn- og Ungeforvaltningen gør særligt opmærksom på følgende forhold i den nye vedtægt:

 

 • Ungdomsskolebestyrelsen består fremover af i alt 13 medlemmer i stedet for 9 medlemmer
 • Der er fremover to repræsentanter for det lokale folkeoplysende forenigs liv eller andre foreninger med særlig interesse i ungeområdet i ungdomsskolebestyrelsen i stedet for én i dag.
  Repræsentanterne skal repræsentere området bredt.

 

Med det nye forslag vil foreningslivet fremover være repræsenteret med to medlemmer i en bestyrelse i stedet for, som i dag med ét medlem i hver af de 3 bestyrelser.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget afgiver et høringssvar.

 

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget synes, at det giver god mening af samle kræfterne i én ungdomsskolebestyrelse, og ser frem til at fastholde det gode samspil mellem ungdomsskole og foreningsliv i Odense.

 

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet og fremsendt høringssvar til Børn- og Ungeforvaltningen. Høringssvar vedlægges referatet.

 

SAGSFREMSTILLING

Se sagsresumé.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

3. Klage over fordeling af tider i Gymnastikhallen, Odense Idrætspark
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.15.12-K02-1-17
RESUMÉ

Munkebjerg Gymnastikforening har fremsendt en klage over fordeling af tider i gymnastikhallen for sæsonen 2017 - 2019 til Folkeoplysningsudvalget. Klagen er vedhæftet.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fastholder fordelingen i springhallen for sæsonen 2017 - 2019.

 

BESLUTNING

Drøftet.

 

Flertallet i Folkeoplysningsudvalget godkender indstillingen fra By- og Kulturforvaltningen. Troels Boesen stemmer i mod og stemmer for, at fordelingen ændres til fordel for Munkebjerg Gymnastikforening.

 

SAGSFREMSTILLING

Munkebjerg Gymnastikforening har gennem nogle år ønske at få mere tid i springhallen til deres unge Team Gym hold. Foreningens primære aktivitetssted er i Munkebjergskolens hal og begge gymnastiksale. Munkebjerg Gymnastikforening har derudover enkelte tider i hallen på Tornbjerg Gymnasium, i Rosengårdskolens hal, i Risingeskolens festsal, i gymnastiksal på Odense Kommunes Uddannelsescenter og i hallen på Odense Katedralskole.

 

Gymnastikhallen er primært hjemsted for lokale gymnastikforeninger og andre gymnastikforeninger og er i mindre omfang hjemsted for eliteidrætten i Odense. I forbindelse med gymnastikhallens opførelse, flyttede de lokale gymnastikforeninger en stor del af deres aktiviteter fra idrætshallerne i Odense Idrætspark til gymnastikhallen.


Odense Gymnastikforening og Bolbro Gymnasterne er de to gymnastikforeninger, der har mange timer i springhallen. Begge gymnastikforeninger har hjemsted i Bolbro, og Odense Idrætspark er derfor deres lokale idrætsmiljø.

 

Der vedhæftes bilag udarbejdet af Odense Idrætspark, hvor det fremgår, hvilke tider Munkebjerg Gymnastikforening har søgt og hvilke tider, der er imødekommet for den kommende sæson.

 

Fordelingen er foretaget med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger fra alle foreninger. Odense Idrætspark har i beslutningen bl.a. lagt vægt på Folkeoplysningsudvalgets retningslinjer om, at fastholde den hidtidige fordeling, hvis lokalerne har været udnyttet optimalt. Der har løbende været holdt møder med Munkebjerg Gymnastikforening for at drøfte vilkår for fordeling af springhallen. SIKO er tidligere orienteret om, at Munkebjerg Gymnastikforening ikke er tilfreds med fordelingen.


By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at fordelingen fastholdes. Odense Idrætspark har indenfor de rammer, der er til rådighed i gymnastikhallen, forsøgt at finde flere tider til Munkebjerg Gymnastikforening i forhold til tidligere år.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

4. Revision af tilskud
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-G01-416-16
RESUMÉ

Folkeoplysningsudvalget drøftede på mødet den 1/6 2017 revision af tilskudsordninger for det folkeoplysende område.

 

På baggrund af drøftelsen i udvalget er der udarbejdet forslag

 

 • til krav om indberetning af medlemmer for alle foreninger
 • ift. ændringer af satser på tilskudsordninger
 • som afskaffer en tilskudsordning, som kun to foreninger benytter
 • som ikke medfører større administrative byrder for foreningsfrivillige, end de har i dag

 

Ved gennemgang af samtlige foreningers lokaletilskud har By- og Kulturforvaltningen været i dialog med flere foreninger, hvor der er givet tilskud til tre timers tilsyn hver enkelte dag. Foreningen har i deres indsendte aktivitetstimeplaner ikke faste tilrettelagte aktiviteter alle disse dage. Denne gennemgang og dialog har givet en besparelse på ca. 800.000 kr., som kan anvendes til ændring eller justering af lokaletilskuddet på andre områder.  

 

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

By- og Kulturforvaltningen kan fremover indsamle statistikdata på deltagere i de folkeoplysende foreninger i Odense og se, hvordan udviklingen er over år.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender, at

 

 • alle aftenskoler og foreninger fra 2018 skal indberette medlemstal (første gang gældende fra 2017) for at kunne låne lokaler og modtage tilskud.
 • udvalget tiltræder ét af ændringsforslagene nr. 1 - 4 gældende fra 1/1 2018.

 

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget tiltræder indstillingspunkt 1.

 

Folkeoplysningsudvalget fastholder, at der ydes et særligt lokaletilskud til leje af forsamlingshuse. Folkeoplysningsudvalget tiltræder herudover forslag 3, dog således at puljen til nye lejemål i haller reduceres til 518.000 kr., således at tilskud til leje af forsamlingshuse kan finansieres herfra.

 

SAGSFREMSTILLING

Folkeoplysningsudvalget drøftede på mødet den 1/6 2017 revision af tilskudsordninger for det folkeoplysende område.

 

På baggrund af drøftelsen i udvalget er der udarbejdet forslag

 

 • til krav om indberetning af medlemmer for alle foreninger
 • ift. ændringer af satser på tilskudsordninger
 • som afskaffer en tilskudsordning, som kun få foreninger efterhånden har glæde af
 • som ikke medfører større administrative byrder for foreningsfrivillige, end de har i dag

 

Indberetning af medlemsdata

Odense Kommune har siden 2010 anvendt politisk effektstyring.

Det betyder, at byrådet har besluttet nogle få fokuserede effektmål for den udvikling, de ønsker for Odense, byens borgere og dens virksomheder. Byrådet har fastlagt "De 8 Odense mål", som er visualiseret i en såkaldt "effektblomst".

 

Det ene af byrådets effektmål er, at "Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber".

Det betyder, at det gerne skulle være muligt at dokumentere, at f.eks. flere borgere er deltagere i aftenskoler og foreningslivet.

 

Som de nuværende regler er, så skal aftenskoler indberette deres medlemstal. Frivillige foreninger skal kun indberette medlemstal, hvis de søger aktivitets- og/eller lokaletilskud.

Det betyder, at der mangler medlemstal for foreninger, der kun låner lokaler.

 

Fremover bør det være en forudsætning for at låne lokaler og modtage tilskud, at alle foreninger indberetter deres medlemstal til Odense Kommune. Der vil i løbet af en kort årrække danne sig et billede af udviklingen i medlemstallet på det folkeoplysende område. Et tal som vi i dag ikke kan opgøre med de nuværende regler.

 

Forslag til ændring af lokaletilskud

Ved gennemgang af samtlige foreningers lokaletilskud har By- og Kulturforvaltningen været i dialog med flere foreninger, hvor der er søgt og ydet tilskud til tre timer tilsyn hver enkelte dag. Ved gennemgang af foreningernes aktivitetstimeplaner viser det sig, at der ikke er faste tilrettelagte aktiviteter i foreningen alle disse dage. På baggrund af denne gennemgang og dialog med foreningerne er der opnået en besparelse på ca. 800.000 kr., som kan anvendes til ændring eller justering af lokaletilskuddet på andre områder.

 

Herunder er opstillet en række scenarier for revision af lokaletilskudsreglerne:

 

Afskaffelse af tilskud til forsamlingshuse

Alle forslagene indeholder afskaffelse af det særlige tilskud til forsamlingshuse.

 

Et tilskud som Odense Kommune har ydet til foreninger, der har aktiviteter i forsamlingshuse, hvor der ikke er fradrag for medlemmer over 25 år. Det betyder, at en forening der blot har ét medlem under 25 år, kan opnå fuldt lokaletilskud til timerne i forsamlingshuset. Tilskuddet blev i sin tid indført for at støtte aktiviteterne i forsamlingshusene. Der er lige nu kun to foreninger, der benytter denne tilskudsordning. Udgiften til disse tilskud ligger på ca. 27.000 kr. om året.

 

Særligt vedr. pulje til nye lejemål over 800 m2

I 1991 traf Odense Byråd beslutning om, at der ikke kan ydes tilskud til lejemål over 800 m2. Børn- og Ungeudvalget har i 2012 fastholdt denne beslutning. I forbindelse med Projekt 360 graders eftersyn af de selvejende haller, er By- og Kulturforvaltningen på møder ofte stødt på problemet med, at de har svært ved at udleje ledige timer til folkeoplysende foreninger, hvis der ikke kan søges lokaletilskud. Samtidig er det svært for nye foreninger at få gang i aktiviteter, hvis de ikke kan få tilskud til halleje. By- og Kulturforvaltningen kan ikke vurdere, hvor stort pres, der vil komme på lokaletilskudsrammen, såfremt denne beslutning ændres. Men der er et ønske fra By- og Kulturforvaltningen, om at prøve det af inden for en fastsat beløbsramme. Såfremt dette besluttes, vil foreningerne kunne søge tilskud med tilbagevirkende kraft til timer i lejemål over 800 m2. Hvis ansøgningerne overstiger den afsatte beløbsramme, fordeles beløbet mellem de foreninger, der har søgt, med en procentsats svarende til de berettigede beløb. Ordningen vil blive evalueret efter 2 år.

 

Forslag 1

Forslaget lægger vægt på, at

 • øge tilskuddet til vedligeholdelse af lejede/egne lokaler samt
 • give mulighed for at leje klublokaler ud uden 100% fradrag.

 

Lejeindtægter - 100% fradrag på de første 15.000 kr.

150.000 kr.

Tilskud til vedligehold af lejede lokaler hæves med 10 kr. pr. m2 = 43 kr.

50.000 kr.

Tilskud til vedligehold i egne lokaler hæves med 20 kr. pr. m2 = 75,50

575.000 kr.

I alt

775.000kr.

 

Forslag 2

Forslaget lægger vægt på, at

 • give tilskud til nye lejemål over 800 m2
 • give mulighed for at leje klublokaler ud uden 100% fradrag

 

Lejeindtægter - 100% fradrag på de første 15.000 kr.

150.000 kr.

Pulje til nye lejemål over 800 m2

650.000 kr.

I alt

800.000 kr.

 

Forslag 3

Forslaget lægger ikke særlig vægt på noget, men er en blanding af forslag 1 og 2.

 

Tilskud til vedligehold i lejede lokaler hæves med 5 kr. pr. m2 = 35 kr.

8.000 kr.

Tilskud til vedligehold i egne lokaler hæves med 10,5 kr. pr. m2 = 66 kr.

247.000 kr.

Pulje til nye lejemål over 800 m2

545.000 kr.

I alt

800.000 kr.

 

Forslag 4

Forslaget giver mulighed for at vælge enten at

 • øge tilskuddet til vedligeholdelse eller
 • afsætte en pulje til nye lejemål over 800 m2

 

Afsætte pulje til nye lejemål over 800 m2

800.000 kr.

 

 

Tilskud til vedligehold af lejede lokaler hæves med 12 kr. pr. m2 = 45 kr.

73.645 kr.

Tilskud til vedligehold af egne lokaler hæves med 30 kr. pr. m2 = 85,50 kr.

702.000 kr.

I alt vedr. vedligeholdelse

775.645 kr.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, da sagen alene omhandler omprioriteringer indenfor folkeoplysningsområdet.

 

 

D. Orientering

5. Godkendte foreninger siden 1. juni 2017
D. Orientering
Åbent - 18.14.05-P19-22-17
RESUMÉ

Lumby Fritidsklub

Foreningens formål er at skabe et værested hvor børn og unge, i alderen fra 4. klasse til og med 7. klasse, kan hygge sig og styrke det forpligtende fællesskab på tværs af alder og derved udvikle ansvarsfølelse og selvstændighed via samvær og klubaktiviteter. Foreningen vil ligeledes varetage fælles interesser indenfor de af foreningen til enhver tid afstukne rammer, samt styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.

 

Spurvelund Fritidsklub

Foreningens har til formål i folkeligt arbejde at skabe aktiviteter der gennem fysisk, kreative og sociale aktiviteter:

 • medvirke til at børn og unge klædes på til at håndterer rollen som aktive medborgere.
 • børn og unge udvikler en selvstændig identitet og deltager i positive socialiseringsprocesser
 • børn og unge styrkes i forhold til fremtidige muligheder på uddannelsesområdet, fritidsområdet og på arbejdsmarkedet gennem konkrete tilbud, der sikrer større børn og ungen relevant læring
 • have særlig fokus på at medvirke til, at udsatte børn og unge har et fornuftigt fritidsliv.

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

6. Eventuelt
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-8-16
RESUMÉ

BEMÆRKNING

 

Jens Jørn Ivarsen spurgte til, om rammen til 2:1 tilskud skal være med til at finansiere kloakering af kolonihaver. Sagen blev behandlet på byrådets møde den 23. august 2017, og kan læses her https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/odense-byrad?DagsordenID=290 (pkt. 1).

 

Lisbeth Lunding omdelte foldere udarbejdet af aftenskolernes organisationer om aftenskolernes samfundsøkonomiske værdi.

 

 

BILAG