Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget 2014-2017
den 11. december 2017 kl. 16:30
i ODEON (Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C)

Jens Jørn Ivarsen deltog ikke i mødet.

Troels Boesen deltog ikke i mødet.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Ansøgninger til Udviklingspuljen 2017
2 Ansøgninger til 2:1 puljen 2018
D. Orientering
3 Godkendte foreninger siden 31. august 2017
4 Fremtidens Idrætsfaciliteter
5 Eventuelt

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Ansøgninger til Udviklingspuljen 2017
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-A08-111-17
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgning fra Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds og DOF Paarup Aftenskole.

 

Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds søger 100.000 kr. i tilskud til projektet "Fjernundervisning for personer med KOL og anden lungebesvær". DOF Paarup aftenskole søger 70.815 kr. til afholdelse af en "Familie-/sommerhøjskole 2018".

 

Desuden foreslår By- og Kulturforvaltningen, at Folkeoplysningsudvalget afsætter yderligere 100.000 kr. af Udviklingspuljen i 2017 til opstart af e-gaming i Firmaidræt Odense, Tarup-Paarup Idrætsforening og Højby Skytte- og Gymnastikforening. De 3 foreninger har delt den først afsatte pulje på 200.000 kr. ligeligt imellem sig. Alle 3 foreninger havde oprindeligt ansøgt om et tilskud på 100.000 kr.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Gennem den danske folkeoplysningstradition med livslang læring, forpligtende fællesskaber og aktivt med borgerskab er der rig mulighed for borgerne i Odense Kommune at deltage i både fysiske, faglige og åndelige aktiviteter.   

Specielt e-gaming. Der lægges vægt på at udvikle færdigheder indenfor computerspillet, men der vil også være mulighed for at lægge vægt på værdien af sund kost og fysisk aktivitet, som et godt redskab i forhold til koncentration og fysisk udholdenhed.

 

Børn lærer mere og er mere kompetente

Specielt e-gaming. Børn og unge får mulighed for sammen med instruktører at udvikle deres færdigheder indenfor computerspil, samtidig med at de udvikler sociale kompetencer, når spillerne sidder sammen.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Voksenundervisningen i aftenskolerne repræsenterer en mangfoldighed af aktiviteter, der er kendetegnet ved, at den enkelte borger får adgang til viden, mulighed for læring og deltagelse i forpligtende fællesskaber.

 

Specielt e-gaming. Det er vigtigt for børn og unge at opleve sig som en del af et fællesskab. Der har været en tendens til, at der er blevet set ned på på børn og unge, der spiller meget computer, fordi meget computerspil foregår alene på værelset. Det er derfor vigtigt, at disse børn og unge får mulighed for at dyrke deres interesse for computerspil med andre.

 

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Specielt ansøgning fra Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds. Fjernundervisning giver personer med KOL og anden lungebesvær mulighed for at få undervisning af en fagperson i bl.a. bevægelse, vejrtrækningsteknik og sangkor. Tilbud om fjernundervisning er med at at højne livskvaliteten for personer med kronisk lungesygdom, og det giver dem mulighed for at vedligeholde kroppens funktioner.  

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. ikke yder tilskud til ansøgning fra Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds,
 2. imødekommer ansøgning fra DOF Paarup Aftenskole,
 3. afsætter yderligere 100.000 kr. fra Udviklingspuljen i 2017 til opstart af e-gaming i Firmaidræt Odense, Tarup-Paarup Idrætsforening og Højby Skytte- og Gymnastikforening.

 

Hvis ansøgningerne tiltrædes, og projektet ikke gennemføres, skal tilskuddet betales tilbage til By- og Kulturforvaltningen.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.

 

Udvalget foreslår, at forvaltningen undersøger, om der kan ydes tilskud til Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds via Sundhedspuljen.

 

SAGSFREMSTILLING

Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds

Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds søger Udviklinspuljen om 100.000 kr. fordelt med 50.000 kr. i 2018 og 50.000 kr. i 2019 til projektet "Fjernundervisning for personer med KOL og anden lungebesvær".

 

Projektet er delvist webbaseret undervisning, hvor deltagerne bliver undervist på en tablet via kamera med en underviser. Undervisningen vil finde sted for op til 8 personer ad gangen, som alle kan se underviseren på deres skærm. Undervisningsemnerne i den første periode vil være Bevægelseslære og Vejrtrækningsteknik. Desuden vil man for et mindre antal lungepatienter starte et online-sangkor.

 

Formålet, med fjernundervisning i vejrtræknings- og bevægelseslære, er at personer, som i en periode ikke magter at komme hjemmefra hver uge for fysisk at deltage i bevægelse stadig har mulighed for at modtage undervisning.

 

Efter projekets første periode forventer Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds, at projektet kan forankres i Folkeoplysningsloven med mulighed for transport til og fra undervisningssted. Transporten støttes pt. af Odense Kommunes §79 midler og Kulturministeriet.

 

Projektperioden: primo januar 2018 - ultimo juni 2019.

 

Budget

Honorar: projektleder, fysioterapeuter, ergoterapeut, sangpædagog, diatist mv.

86.000 kr.

*Materialeudgifter/indretning af studio

70.000 kr.

*Teknisk asssistance/IT implementering

30.000 kr.

Brochure/PR/Annoncer

8.000 kr.

Lokaleleje

10.000 kr.

Administration

6.000 kr.

Udgifter i alt

210.000 kr.

 

* Udgifter, der søges tilskud til andre steder

 

Forventet tilskud - Rådighedspuljen

30.000 kr.

Forventet tilskud - Kulturministeriet

30.000 kr.

Deltagerbetaling

5.000 kr.

Forventet fonds- og legattilskud

20.000 kr.

Egenfinansiering

25.000 kr.

Udviklingspuljen (2018: 50.000 kr. + 2019: 50.000 kr.)

100.000 kr.

Indtægter i alt

210.000 kr.

 

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at projektet falder udenfor Udviklingspuljens formål, som er at understøtte udviklingen af nye idéer og projekter indenfor det folkeoplysende område. Fjernundervisning eksisterer allerede som en mulighed for aftenskoler. En aftenskole kan vælge at anvende 40% af det kommunale tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan bl.a. være studieværksteder, workshops og it-baseret fjernundervisning. Mindst 30% af timerne vedr. fjernundervisning skal gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

 

Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds fik administrativt afslag på deres første ansøgning om fjernundervisning af personer med KOL og anden lungebesvær. De valgte herefter at revidere ansøgningen og genfremsende den. Det er den reviderede ansøgning, der ligger til grund for tal og tekst i dagsordenpunktet.

 

DOF Paarup Aftenskole

DOF Paarup Aftenskole søger i samarbejde med Kulturmaskinen og Odense Dramaskole 70.815 kr. til afvikling af Familie-/sommerhøjskole 2018.

 

Formålet med projektet er, at:

 • gennemføre sommerhøjskole på tværs af generationer, primært borgere i bosiddende i Odense Kommune.
 • give familier mulighed for ferieaktiviteter, baseret på folkeoplysende grundlag hvor faglighed, fællesskab og fordybelse er i fokus.
 • give familier mulighed for at komme på "højskole" og alligevel bo hjemme.
 • kombinere det bedste fra højskoletraditionen med bykulturen.
 • give familier med lille økonomisk råderum mulighed for at holde en anderledes ferie på tværs af generationer.
 • være et alternativ til de mange sportstilbud der er for børn i sommerferien.
 • at udvikle samarbejdet mellem børn-unge forening, kulturinstitutioner og aftenskole.
 • øge deltagernes motivation for fremadrettet at bruge børne-unge foreninger, kulturinstitutioner og aftenskolers tilbud.

 

Målgruppen er familier på tværs af minimum to generationer. Projektet er primært for borgere, der bor i Odense Kommune. Deltagerantallet er 60 deltagere fordelt på 40 børn og 20 voksne. 25% af pladserne er fripladser (gratis) målrettet familier, der ikke har den nødvendige økonomi til selv at betale deltagergebyret.

 

Omdrejningspunktet for fællesaktiviteterne er Kulturmaskinens store sal. Formiddagsworkshops foregår i Kulturmaskinens tekstilværksted, Odense Dramaskoles lokaler og DOF Paarup Aftenskoles lokaler. Aktiviteterne tager udgangspunkt i kreativitet, musik og drama. Desuden er der fællesaktiviteter med oplæg, foredrag, fortællinger, fællessang og ture ud af huset.

 

Der søges tilskud til dækning af en del af udgifterne der er forbundet med udvikling og praktisk afvikling af sommerhøjskolen, således at deltagerbetalingen kan holdes på et rimeligt niveau.

 

Budget

Løn undervisning 96 timer x 305 kr.

29.280 kr.

Løn tovholdere, børneaktiviteter m.m.

10.000 kr.

Honorar oplægsholdere

30.000 kr.

Forplejning

40.300 kr.

Materialer

10.000 kr.

Lokaleleje:

Kulturmaskinen 5 x 1.050 kr. = 5.250 kr.

Kulturmaskinens tekstilværksted 12 x 50 kr. = 600 kr.

Odense Dramaskole 12 x 100 kr. = 1.200 kr.

7.050 kr.

Entreer m.m.

5.000 kr.

Fripladser 10 børn a 995 kr. og 5 voksne a 1.995 kr.

19.925 kr.

Koordinering, markedsføring, administration, regnskab og evaluering

10.000 kr.

Udgifter i alt

161.555 kr.

 

Deltagerbetaling 40 børn a 995 kr. og 20 voksne a 1.995 kr.

79.700 kr.

Løntilskud Odense Kommune (DOF Paarup Aftenskoles pulje) 96 timer x 115 kr.

11.040 kr.

Udviklingspuljen Odense Kommune

70.815 kr.

Indtægter i alt

161.555 kr.

 

Udover de i budgettet nævnte udgifter er der anslået 200 timer eget arbejde til forberedelse, afvikling, oplæg/foredrag m.m. for Jesper Vognsgaard og Jimmi Mørup fra Kulturmaskinen og Lisbeth Lunding fra DOF Paarup Aftenskole.

 

Projektperiode: mandag den 2. juli 2018 - fredag den 6. juli 2018.

 

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

Højskole er en kendt form, men projektet indeholder et generelt udviklingsperspektiv i samarbejdet mellem aftenskole, børn- og ungeforening samt kulturinstitution.

 

Ekstra pulje til opstart af e-gaming i 2017

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2016 blev det besluttet at øremærke 200.000 kr. fra Udviklingspuljen om året i 2016 og 2017 til opstart af e-gaming (e-Sport).

 

I 2016 fik DHG Håndbold og Boldklubben Marienlyst hver 100.000 kr. til opstart af e-Sport afdelinger.

 

I 2017 søgte Højby Skytte- og Gymnastikforening, Tarup-Paarup Idrætsforening og Firmaidræt Odense samtidig om tilskud til opstart af e-Sport afdelinger. Alle 3 foreninger søgte om 100.000 kr. By- og Kulturforvaltningen var bemyndiget til at behandle ansøgninger på op til i alt 200.000 kr. Derfor fik hver forening tilsagn om et tilskud på 66.667 kr. Alle 3 foreninger takkede ja til tilskuddet, og valgte at opstarte e-Sport afdelinger, selvom de ikke fik det ønskede beløb.

 

Det er meget ressourcekrævende at opstarte e-Sport afdelinger, da indkøb af udstyr (computere m.v.) er dyrt men en nødvendighed for aktiviteten.

 

Alle 3 foreninger er kontaktet, og de har alle tilkendegivet, at de kan gøre brug af en eventuel ekstra bevilling på 33.333 kr.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget afsætter yderligere 100.000 kr. fra Udviklingspuljen i 2017 til opstart af e-Sport i Firmaidræt Odense, Tarup-Paarup Idrætsforening og Højby Skytte- og Gymnastikforening.

 

Udviklingspuljen

Midler fra Udviklingspuljen fordeles efter følgende kriterier, men Folkeoplysningsudvalget kan vælge at dispensere fra ét eller flere af kravene.

 • Støtter udvikling af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.
 • Der ydes primært tilskud til folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.
 • Der kan søges tilskud til samme projekt én gang.
 • Der kan søges tilskud til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje med mere.
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud på 100.000 kr.
 • Der kan søges tilskud på en periode over flere år, dog maksimum 3 år.
 • Indkøb af materiel til brug for projektet, må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb.
 • Værdi af eget arbejde kan indregnes i budgettet med maksimalt 125 kr. pr. time.
 • Der kan ikke søges tilskud til påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft.
 • Der kan ikke søges tilskud til modernisering af faciliteter.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der har kommercielt sigte.
 • Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der hører under andre kommunale puljer.

 

Senest en måned efter projektet er gennemført, skal der indsendes en kortfattet evaluering med særlig fokus på forankring i foreningen.

 

ØKONOMI

I 2017 er der afsat 543.625 kr. til Udviklingspuljen. Desuden er der overført 356.017 kr. fra 2016. Derfor kan der i alt fordeles 899.642 kr. I 2017 er der til tidligere bevilget 663.450 kr. til projekter. Hvis der bevilges tilskud til Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds, DOF Paarup Aftenskole og til e-Sport, er der et overforbrug på 34.623 kr. i 2017. Merforbruget vil blive overført til 2018.

 

 

2. Ansøgninger til 2:1 puljen 2018
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.05-Ø40-54-17
RESUMÉ

Alle frivillige folkeoplysende foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og selvejende haller kan søge tilskud fra 2:1 puljen til mindre anlægsprojekter såsom større vedligeholdelsesopgaver, om- og tilbygning af eksisterende lokaler m.m.

 

I budget 2018 er der afsat en ramme på 4.000.000 kr. til fordeling af puljen.

Der er indgået 24 ansøgninger og der er søgt for 3.948.636 kr.

 

Der er ydet yderligere tilskud til FDF 12. kreds 2:1 2017 på grund af rengøring efter fjernelse af asbestplader på 41.125 kr.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udgiften tages med på fordelingen af 2:1 puljen 2018.

 

Hvis forslag til fordeling af rammen tiltrædes, vil der være brugt 3.989.761 kr. af puljen.

Restbeløb 10.239 kr. overføres til 2:1 puljen 2019.

 

Restbeløb fra 2016 samt ubrugte midler fra 2:1 2017 blev fordelt blandt ansøgerne 2017 og er derfor ikke overført til puljen 2018.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Til og -ombygningerne der ydes tilskud til via 2:1 puljen vil optimere rammerne for et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv.

Et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv kan tiltrække nye indbyggere til Odense.

 

Flere borgere er sunde og trives

Et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv vil skabe rammerne for at flere borgere er sunde og trives.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv kan skabe forudsætning for, at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

 

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv er forudsætning for, at flere ældre og handicappede borgere er betydningsfulde deltagere i foreningerne.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender:

 

1.   Der bevilges et tilskud på   34.033 kr. til Agedrup-Bullerup Boldklub.

2.   Der bevilges et tilskud på 114.000 kr. til Blommenslyst Golfklub af 2014.

3.   Der bevilges et tilskud på   26.500 kr. til Boldklubben 67.

4.   Der bevilges et tilskud på 112.867 kr. til Boldklubben Chang.

5.   Der bevilges et tilskud på   60.000 kr. til Bullerup Skyttekreds.

6.   Der bevilges et tilskud på   38.792 kr. til Dalum Lystfisker Forening.

7.   Der bevilges et tilskud på 172.100 kr. til Dalum Spejdercenter.

8.   Der bevilges et tilskud på 388.167 kr. til Dalumgaard Rideklub.

9.   Der bevilges et tilskud på 112.623 kr. til Dalum-hallen.

10. Der bevilges et tilskud på 162.485 kr. til DUI Leg og Virke, Fællesledelse.

11. Der bevilges et tilskud på 215.160 kr. til FDF 11. kreds Næsby.

12. Der bevilges et tilskud på   72.200 kr. til Fjordager IF.

13. Der bevilges et tilskud på 231.333 kr. til FKS-hallen.

14. Der bevilges et tilskud på   36.333 kr. til Holluf Pile/Tornbjerg IF.

15. Der bevilges et tilskud på 242.442 kr. til Korup Kultur- og Idrætscenter.

16. Der bevilges et tilskud på   14.927 kr. til Odense Beachvolley Klub.

17. Der bevilges et tilskud på   26.025 kr. til Odense Body Building Club.

18. Der bevilges et tilskud på 364.000 kr. til Odense Boldklub, amatørafdelingen.

19. Der bevilges et tilskud på   25.773 kr. til Odense Skyttekreds.

20. Der bevilges et tilskud på   48.000 kr. til Rideklubben Odin.

21. Der bevilges et tilskud på   69.690 kr. til Sanderum Rideklub.

22. Der bevilges et tilskud på 552.624 kr. til Stige Boldklub 2017.

23. Der bevilges et tilskud på 168.562 kr. til Tumbling Team Fyn.

24. Der bevilges et tilskud på 660.000 kr. til Ubberud Kultur- og Bevægelseshus.

At ekstra udgiften til FDF 12 kreds. 2:1 tilskud 2017 på 41.125 kr. tages med på fordelingen af 2:1 puljen 2018.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

Alle frivillige folkeoplysende foreninger i Odense Kommune, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og selvejende haller kan søge tilskud fra 2:1 puljen.

Der er for budgetår 2018, 4.000.000 kr. til fordeling.

Der er modtaget ansøgninger for 3.948.636 kr.

 

Principperne for at opnå tilskud er:

- Der ydes maksimalt tilskud til det dobbelte af det beløb, som foreningen selv indskyder i projektet (max. 2/3 af udgiften).

- Foreningen kan værdisætte eget arbejde.

- Optagelse af lån (ikke i bygningen) kan medregnes som eget indskud i projektet.

- Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt, før tilskuddet er bevilget.

 

Følgende kriterier bruges til prioritering af ansøgningerne.

 

1: Nødvendig og/eller uopsættelig vedligeholdelse.

2: Øvrig/nødvendig vedligeholdelse.

3: Optimering/energiforbedring af eksisterende anlæg.

 

 

Forening

Medlemmer

Projektbeskrivelse

Udgift

Ansøgt beløb

Bemærkninger

Prioritet

Agedrup-Bullerup Boldklub

ca. 90 ml. 20-55 år

Etablering og overdækning af terrasse

51.050 kr.

34.033 kr.

Har renoveret klubhus samt opført badefaciliteter

3

Blommenslyst Golfklub af 2014

9 u/25 år

275 ml. 25-64 år

306 o/65 år

Fase 2: Renovering af klimaskærm samt energibesparende foranstaltninger

171.000 kr.

114.000 kr.

Fik tilskud til fase 1 i 2017

 

2

Boldklubben 67

138 u/25 år

91 ml. 25-64 år

Udskiftning af indendørs belysning

39.750 kr.

26.500 kr.

Energioptimering

3

Boldklubben Chang

168 u/25 år

118 ml. 25-64 år

4 o/65 år

Nyt lysanlæg på udendørsbane

169.300 kr.

112.867 kr.

Nuværende lysanlæg er forældet med højt el-forbrug

3

Bullerup Skyttekreds

69 u/25 år

38 ml. 25-64 år

42 o/65 år

Miljørenovering af 15 m. bane samt ny belægning på gulv, borde/standpladser

90.000 kr.

60.000 kr.

Skydebaneforeningen Danmark anbefaler miljørenovering

1

Dalum Lystfisker Forening

51 u/25 år

137 u/25 år

61 o/65 år

Renovering af fluebinderrum og inddragelse af kontorrum

58.188 kr.

38.792 kr.

 

2

Dalum Spejdercenter

78 u/25 år

Udskiftning af døre og vinduer

258.154 kr.

172.100 kr.

KFUM Dalum Gruppe og De Grønne Pigespejderes lokaler

3

Dalumgaard Rideklub

219 u/25 år

14 ml. 25-64 år

1 o/65 år

1 handicappet medlem

Udskiftning af tag på ridehal

582.250 kr.

388.167 kr.

Taget er utæt og kan ødelægge nylagt ridehusbund

1

Dalum-hallen

 

Udskiftning af scoringsanlæg

 168.935 kr.

112.623 kr.

Nuværende er nedslidt og ikke tidssvarende

3

DUI, fællesledelse

 

Udskiftning af døre og vinduer

243.727 kr.

162.485 kr.

 

2,3

FDF 11. kreds, Næsby

45 u/25 år

11 ml. 25-64 år

Nyt depot til opbevaring af materiel

322.740 kr.

215.160 kr.

Depot 140 m2.

3

Fjordager Idrætsforening

1550 u/25 år

708 ml. 25-64 år

528 o/65 år

7 handicappede medlemmer

Renovering af fodboldafdelingens klubhus

428.117 kr.

72.200 kr.

 

2

FKS-hallen

 

Optimering af skydeafdelingens faciliteter

347.000 kr.

231.333 kr.

Ønsker at, tilkoble en pavillon, som skal bruges til klublokale samt ventilation og krav omkring sikkerhed

3

Holluf Pile/Tornbjerg IF

411 u/25 år

192 ml. 25-64 år

17 o/65 år

Renovering af 3 udendørs tennisbaner

54.500 kr.

36.333 kr.

Grundet oversvømmelse af banerne, er der behov for renovering

2

Korup Kultur- og Idrætscenter

 

Etablering af lift til handicappede og flytning af idrætsrekvisitter samt en ny trappe

363.663 kr.

242.442 kr.

Har måtte afslå handicappede brugere/aktiviteter

1

Odense Beachvolley Klub

48 u/25 år

179 ml. 25-64 år

Renovering af baderum

22.390 kr.

14.927 kr.

Nødvendig vedligeholdelse af baderum

1

Odense Body Building Club

452 u/25 år

1468 ml. 25-64 år

122 o/65 år

a) Prowlerbane 20.475 kr.

b) Etablering af ventilationskanal 18.563 kr.

39.038 kr.

26.025 kr.

a) gulvbelægning

b) for bedre indeklima

2,3

 Odense Boldklub, amatørafdelingen

816 u/25 år

81 ml. 25-64 år

15 o/65 år

a) renovering af cafeteria

b) renovering og udvidelse af terrasse

554.000 kr.

364.000 kr.

a) Cafeteria skal leve op til gældende krav.

b) Udvidelse af terrasse fra 18 til 100 m2.

 2

Odense Skyttekreds

2 u/25 år

20 o/65 år

Ny LED-belysning

38.660 kr.

25.773 kr.

Energiforbedring/besparelse på forbrugsafgifter

3

Rideklubben Odin

100 u/25 år

3 ml. 25-64 år

Etablering af kloakledning fra undervisningslokale til samlekloak

72.000 kr.

48.000 kr.

 

2

Sanderum Rideklub

83 u/25 år

4 ml. 25-64 år

Renovering af udendørsbane

104.534 kr.

69.690 kr.

 

1

Stige Boldklub 2017

29 u/25 år

83 ml. 25-64 år

13 o/65 år

a)Udvendig facadeisolering

b)Loftsisolering

c)Udskiftning døre/vinduer

d)Udskiftning af tag

892.873 kr.

552.624 kr.

Energioptimering og renovering af klubhus

3

Tumbling Team Fyn

114 u/25 år

a) Ny gulvbelægning 129.000 kr.

b) Springgrav 123.843 kr.

252.843 kr.

168.562 kr.

Nyt lejemål. Ændringer er aftalt med udlejer.

1

Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

 

Udskiftning af halgulv

1.000.000 kr.

660.000 kr.

 

2

FDF 12. kreds

 

Yderligere tilskud til 2:1 2017 pga. rengøring efter fjernelse adf asbestplader

 

41.125 kr.

Uforudset udgift

 

 

 

 

6.324.712 kr.

3.989.761 kr.

 

 

 

Ansøgninger, der foreslås imødekommet prioritet 1 - Nødvendig og/eller uopsættelig vedligeholdelse.

 

5) Bullerup Skyttekreds

Der ydes et tilskud på 60.000 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering af lokale/udstyr.

 

8) Dalumgaard Rideklub

Der ydes et tilskud på 388.167 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udskiftning af tag i ridehal.

 

15) Korup Kultur- og Idrætscenter

Der ydes et tilskud på 242.442 kr. svarende til 2/3 af udgiften til etablering af lift samt ny trappe.

 

16) Odense Beachvolley Klub

Der ydes et tilskud på 14.927 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering af baderum.

 

21) Sanderum Rideklub

Der ydes et tilskud på 69.690 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering af udendørsbane.

 

23) Tumbling Team Fyn

Der ydes et tilskud på 168.562 kr. svarende til 2/3 af udgiften til ny gulvbelægning og springgrav.

 

 

Ansøgninger, der foreslås imødekommet prioritet 2 - Øvrig/nødvendig vedligeholdelse.

 

2) Blommenslyst Golfklub af 2014

Der ydes et tilskud på 114.000 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering og energioptimering.

 

6) Dalum Lystfisker Forening

Der ydes et tilskud på 38.792 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering af lokaler.

 

10) DUI Leg og Virke, fællesledelsen

Der ydes et tilskud på 162.485 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udskiftning af døre og vinduer.

 

11) Fjordager Idrætsforening

Der ydes et tilskud på 72.200 kr. svarende til tilskudsberettiget beløb til renovering af klubhus.

 

14) Holluf Pile/Tornbjerg Idrætsforening

Der ydes et tilskud på 36.333 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering af 3 tennisbaner.

 

18) Odense Boldklub, amatørafdelingen

Der ydes et tilskud på 364.000 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering af cafeteria og udvidelse af terrasse.

 

20) Rideklubben Odin

Der ydes et tilskud på 48.000 kr. svarende til 2/3 af udgiften til etablering af kloakledning.

 

24) Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

Der ydes et tilskud på 660.000 kr. svarende til ansøgte beløb af udgiften til udskiftning af halgulv.

 

 

Ansøgninger, der foreslås imødekommet prioritet 3 - Optimering/energiforbedring af eksisterende anlæg.

 

1) Agedrup- Bullerup Boldklub

Der ydes et tilskud på 34.033 kr. svarende til 2/3 af udgiften til etablering og overdækning af terrasse.

 

3) Boldklubben 67

Der ydes et tilskud på 26.500 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udskiftning af udendørsbelysning.

 

4) Boldklubben Chang

Der ydes et tilskud på 112.867 kr. svarende til 2/3 af udgiften til nyt lysanlæg.

 

7) Dalum Spejdercenter

Der ydes et tilskud på 172.100 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udskiftning af døre og vinduer.

 

9) Dalum-hallen

Der ydes et tilskud på 112.623 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udskiftning af scoringsanlæg.

 

11) FDF 11. kreds Næsby

Der ydes et tilskud på 215.160 kr. svarende til 2/3 af udgiften til nyt depot.

 

13) FKS-hallen

Der ydes et tilskud på 231.333 kr. svarende til 2/3 af udgiften til optimering af skydeafdelingens faciliteter.

 

17) Odense Body Building Club

Der ydes et tilskud på 26.025 kr. svarende til 2/3 af udgiften til prowlerbane og etablering af ventilationskanal.

 

19) Odense Skyttekreds

Der ydes et tilskud på 25.773 kr. svarende til 2/3 af udgiften til ny LED-belysning.

 

22) Stige Boldklub 2017

Der ydes et tilskud på 552.624 kr. svarende til 2/3 af udgiften til energioptimering og renovering af klubhus.

 

ØKONOMI

Der er 4.000.000 kr. til fordeling af 2:1 puljen 2018.

 

Hvis forslag til fordeling af rammen imødekommes vil der være brugt 3.989.761 kr..

 

Der vil være ubrugte midler for 10.239 kr. som overføres til 2:1 puljen 2019.

 

 

D. Orientering

3. Godkendte foreninger siden 31. august 2017
D. Orientering
Åbent - 18.14.05-P19-27-17
RESUMÉ

QuidFyn

Foreningens formål er at skabe sjove oplevelser, fremme sundheden, styrke fællesskabet og, ved en holdindsats at udvikle den enkeltes kompetencer og evner. Alt sammen gennem Quidditch!

 

PUF

Foreningens formål er at spille fodbold.

 

Danske Baptister Spejderkorps, Hollufgårdspejderne

Foreningens formål er at drive kristent spejderarbejde.

 

Alternativets Unge Odense

Foreningen arbejder for at styrke unges demokratiske stemme på Fyn.

 

Åløkke Manderevy

Foreningens formål er at spille teater/revy.

 

Petanque Alliancen

Foreningens formål er at spille petanque.

 

Coding Pirates Odense

Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates afdelinger.

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

4. Fremtidens Idrætsfaciliteter
D. Orientering
Åbent - 18.15.00-P20-1-15
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen deltager i forskningsprojektet "Fremtidens Idrætsfaciliteter - organisering, styring og ledelse".

 

Fremtidens Idrætsfaciliteter er det mest ambitiøse forskningsprojekt om idrætsfaciliteter i Danmark og har det overordnede formål at afdække faktorerne bag velfungerende idrætsanlæg i de danske kommuner. Forskningsprojektet gennemføres af SDU og Idan med støtte fra TrygFonden og Lokale- og Anlægsfonden.

 

Forskningsprojektet består af tre faser i projektperioden 2015-2019:

 

Fase 1 omfatter en kortlægning af idrætsanlæggene og deres rammevilkår i 50 kommuner gennem spørgeskemaundersøgelser i kommunerne og de 1039 deltagende idrætsanlæg.

 

Fase 2 omfatter en registrering af brugertilfredshed samt kapacitetsanalyser i 23 kommuner. Dertil kommer en afdækning af idrætsfaciliteternes fysiske tilstand og æstetiske kvaliteter.

 

Fase 3 gennemføres ved udvælgelse af ca. 10 idrætsanlæg på tværs af de deltagende kommuner. Disse idrætsanlæg vil gennemgå en række mere dybdegående analyser, der blandt andet vil omfatte en række kvalitative interviews og oplandsanalyser med henblik på at afdække faciliteternes styrker, svagheder og potentialer.

 

Forskningsprojektet har, på nuværende tidspunkt, gennemført fase 1 samt første del af fase 2. By- og Kulturforvaltningen ønsker derfor at orientere udvalget om projektets indledningsvise resultater samt den kommende proces.

 

 

BEMÆRKNING

 

Kort gennemgang af de vigtigste pointer fra de vedlagte rapporter. Power Point er vedhæftet referatet.

 

 

5. Eventuelt
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-10-16
RESUMÉ

BEMÆRKNING

 

Som tilpasning i forbindelse med implementering af nyt foreningssystem rykkes ansøgningsfristen for sæsonfordelingen sæson 2018/2019 til 15/1 – 1/3.

 

Verner Engelbæk takkede for godt samarbejde i mange år i Folkeoplysningsudvalget. Han genopstiller ikke til det kommende valg.

 

Valg til Folkeoplysningsudvalget vil blive afholde torsdag den 25/1 2018 kl. 17.00 - 19.00.

 

Mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2018

Torsdag den 8/2 2018

Torsdag den 19/4 2018

Torsdag den 21/6 2018

Torsdag den 30/8 2018

Torsdag den 11/10 2018

Torsdag den 13/12 2018

 

Møderne holdes kl. 16.30 - 18.00

 

 

BILAG