Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 9. februar 2017 kl. 16:30
i FOF Odense, Vindegade, 5000 Odense C.

Mødet startede med et kort oplæg ved Anders Kinch-Jensen om huset og FOF's aktiviteter.

 

Brian Dybro deltog ikke i mødet.

Christian Mandrup Møller deltog ikke i mødet.

Troels Boesen deltog ikke i mødet.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Boldbaner til nye klubber
2 Ansøgning fra Odense Aftenskole "Over Havet Under Himlem"
C. Sager til drøftelse/forberedelse
3 2:1 puljen 2017 - kriterier for tildeling af tilskud
D. Orientering
4 Orieintering om konsekvenser af lovændring pr. 1/1 2017
5 Status på ForeningsPakken 2016
6 Status på Arrangementer og Særlige Begivenheder 2016
7 Udviklingspuljen - evaluering af projekter
8 2 årig lokalefordeling i Idrætsparken
9 Godkendte foreninger siden 8. november 2016
10 Eventuelt

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Boldbaner til nye klubber
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-P00-1-16
RESUMÉ

Folkeoplysningsudvalget drøftede i efteråret mulige scenarier for løsning af boldbaneproblematik for nye fodboldklubber med videre. By- og Kulturforvaltningen fik til opgave at afsøge mulighederne ved FKS-hallen i Dyrup og definere vilkår for boldklubber, der ansvises trænings- og kampfacilitet der.

 

Det er aftalt med FKS-hallen og Firmaidræt Odense, at en 11-mandsbane reetableres til fordel for nye fodboldklubber. Nye brugere skal betale et gebyr til FKS-hallen/Firmaidræt Odense for brug af banen til dækning af omkostninger til opstregning og mål med videre, ligesom det er et krav, at nye brugere af boldbanen indgår aftale med FKS-hallen/Firmaidræt Odense om betaling samt adgang til bad og omklædning m.v.

 

Der er indgået aftale med FKS-hallen/Firmaidræt Odense om en sæsonbetaling pr. klub/hold på 5000 kr. for adgang til og brug af omklædnings- og badefaciliteter. Her ud over vil der være en afgift på 600 kr. til FKS-hallen/Firmaidræt Odense for hver gang banen skal opstreges. Denne udgift skal deles mellem de klubber, der bliver anvist til banen.

 

Før sæsonstart indkaldes fodboldklubber, der anvises til FKS til et møde, hvor regler og vilkår for anvisningen præciseres nærmere.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at folkeoplysningsudvalget godkender By- og Kulturforvaltningens forslag til vilkår for brug af bane ved FKS for nye boldklubber.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

På møde i Folkeoplysningsudvalget den 1/9 2016, drøftede udvalget forvaltningens udfordringer med at imødekomme behovet for trænings- og kamptid på eksisterende boldbaner for nye boldklubber.

 

Der er mange nye fodboldklubber, der enten udspringer fra eksisterende fodboldklubber eller er en gruppe, der bare ønsker at være en klub med et enkelt hold. Alle ønsker adgang til baner, hvor der kan spilles kamp og faciliteter til bad og omklædning.

 

I Odense Kommune er det forvaltningen, der anviser boldbaner. Der har været tilfælde, hvor klubber "udlejer" baner og klubfaciliteter uden om Odense Kommune. Klubberne må ikke udleje kommunale faciliteter, og samtidig er det uhensigtsmæssigt, at Odense Kommune ikke ved, hvor mange klubber og hold, der benytter de enkelte faciliteter. Det viser sig herudover også ofte, at de hold, der ikke har naturlig tilknytning til de klubber, der har hjemsted på anlægget, ikke har samme ejerskab for drift og vedligehold af anlægget, og det har i flere tilfælde skabt konflikter klubberne i mellem.

 

De fleste fodboldklubber i Odense benytter enten egne klubfaciliteter, eller låner kommunale klubfaciliteter. I det ene tilfælde ydes delvist tilskud til udgifter til drift og vedligehold, mens klubben i det andet tilfælde betaler gebyr til Odense kommune på 10% af de faktiske udgifter. Det vil sige, at hjemklubben i alle tilfælde har udgifter ved brug og øgede udgifter ved øget brug til drften.

 

Der er eksempler på, at klubber uden om forvaltningen har lavet aftaler, der også indebærer en betaling mellem klubberne. Andre gange har Odense kommune anvist klubber til anlæg og været formidler af aftale om vilkår.

 

Af hensyn til optimal pleje af boldbaner er det væsentligt, at alle aftaler om brug af boldbaner sker via forvaltningen.

 

Ved at kunne tilbyde boldbaner og adgang til bad og omklædning vil vi kunne imødekomme en del af efterspørgslen og dermed mindske undødigt pres på eksisterende anlæg.

 

Folkeoplysningsudvalget anbefalede på mødet den 1/9 2016, at forvaltningen tog kontakt til FKS-hallen og Firmaidræt Odense, da der var forventning om, at der kunne tilvejebringes banekapacitet der. SIKO og DBU-Fyn har ligeledes anbefalet at undersøge en løsning som denne.

 

Forvaltningen har på mødet med FKS-hallen og Firmaidræt Odense aftalt, at de kan stille en 11-mands bane til rådighed for nye fodboldklubber på en række på forhånd definerede vilkår.

 

Banen er tidligere taget ud af boldbanedriften og bliver lejlighedsvist anvendt til events for FKS-hallen/Firmaidræt Odense og Højme Civile Hundeførerforening. FKS-hallen/Firmaidræt Odense's og Højme Civile Hundeførerforening's aktiviteter forventes ikke påvirket, da de ofte afvikles udenfor fodboldsæsonen.

 

Odense Kommune optager atter banen i den normale boldbanedrift og sikrer, at der ved sæsonstart er mål, net og hjørneflag, som FKS-hallen/Firmaidræt Odense fremadrettet sikrer er i tilfredsstillende stand i forhold til afvikling af kampe i DBU-regi.

 

Opstregning af banen er opgjort til 600 kr. pr. gang, som de kommende brugere afregner til FKS-hallen.

 

Her ud over skal foreningerne, for at få tildelt banetid have en aftale med FKS-hallen/Firmaidræt Odense om adgang til bad og omklædning med videre. Det er aftalt med FKS-hallen/Firmaidræt Odense, at foreninger skal betale en afgift på 5000 kr. pr. sæson for service.

 

FKS-hallen har et cafeteria, der kan benyttes i åbningstiderne eller efter nærmere aftale med FKS-hallen.

 

By- og Kulturforvaltningen bistår i udarbejdelsen af standardaftale mellem nye foreninger og FKS-hallen/Firmaidræt Odense.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Fodbold har gennem undersøgelser vist sig som en meget sundhedsfremmende aktivitet. Ved at gøre det enklere for nye fodboldklubber, at få adgang til fodboldbaner og omklædningsfaciliteter vil det skabe mulighed for at flere primært voksne kan spille fodbold.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Mange af de nye fodboldklubber, der godkendes i henhold til folkeoplysningsloven er ofte enkeltholdsklubber, der opstår på baggrund af sociale eller etniske fællesskaber, hvor deltagerne alternativt ikke søger over i eksisterende fodboldklubber. Herved skabes mulighed for deltagelse i fællesskaber i et socialt trygt netværk.

 

ØKONOMI

Udgifter til banepleje med videre afholdes indenfor eksisterende driftsramme.

 

 

2. Ansøgning fra Odense Aftenskole "Over Havet Under Himlem"
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-A08-80-17
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen fra Odense Aftenskole. Odense Aftenskole søger om 63.450 kr. til et læringsprojekt for op til 10 skolerklasser fra 3. - 6. klassetrin og daginstitutioner. Ønsket er at etablere et tættere samarbejde mellem skoler/daginstitution og aftenskole.

 

Rammen for projektet er en skulpturudstilling med overskriften "Over Havet Under Himlen". Udstillingen finder sted på Stige Ø fra 1. juni til 1. november 2017.

 

Odense Aftenskole vil, med udgangspunkt i udstillingen, gerne tilbyde børn i Odense Kommune en række læringsarrangementer. Ønsket er at vise, hvordan folkeoplysningen er i stand til at folde fag ud som natur og teknink, dansk, musik, håndværk og design, koble dem sammen og give dybe og brede oplevelser af og i naturen.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgning fra Odense Aftenskole imødekommes.

 

Hvis ansøgningen tiltrædes, og projektet ikke gennemføres, skal tilskuddet betales tilbage til By- og Kulturforvaltningen.

 

BESLUTNING

Jan Johansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

 

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

Odense Aftenskole søger 63.450 kr. fra Udviklingspuljen til et samarbejds- og læringsprojekt mellem aftenskolen og op til 10 skolerklasser fra 3. - 6. klassetrin og daginstitutioner. Ønsket er at etablere et tættere samarbejde mellem skolerne og aftenskolen.

 

Rammen for projektet er en skulpturudstilling "Over Havet Under Himlen". Udstillingen gennemføres af fletvaerket.dk og finder sted på Stige Ø fra 1. juni til 1. november 2017. Fletvaerket har søgt og modtaget 150.000 kr. fra Kulturpuljen. Midlerne er til gennemførelse af skulpturudstillingen.

 

Odense Aftenskole oplyser, at projektet er delt i to dele. Den ene del er skulpturudstillingen, og den anden del er aktiviteterne for skoleklasser og daginstitutioner. Skulpturudstillingen kan fungere uden aktiviteter, men aktiviteterne kan ikke finde sted uden skulpturudstillingen.

 

Udstillingen indeholder værker, der vil blive skabt på stedet af internationale anerkendte land-art kunstnere, der arbejder site-specifikt med udgangspunkt i naturen.

 

Formålet med projektet er at give børn i Odense Kommune en række læringsarrangementer, som de ellers ikke ville have mulighed for. Ønsket er er vise, hvordan folkeoplysningen er i stand til at folde fag ud som natur og teknink, dansk, musik, håndværk og design, koble dem sammen og give dybe og brede oplevelser af og i naturen.

 

Odense Aftenskole vil gerne koble en naturvejleder til aktiviteterne og benytte udstillingen til at tilbyde børn fra daginstitutioner et kunstnerisk byggelaboratorium, hvor der fremstilles små skulpturer af naturmaterialer og skoleelever stilles opgaver som lydquiz og digtejagt, med udgangspunkt i skulpturerne og naturen.

 

På baggrund af projektet ønsker Odense Aftenskole at fremstille trykt og videobaseret PR-materiale, der kan bruges til reklamefremstød på folkeskolernes intranet. Det er vigtigt, at tydeliggøre folkeoplysningens bredde og kvaliteter i at favne og koble kunst- og kulturaktiviteter med folkeskolens øvrige virke og daginstititutionernes vante udsyn.

 

Budget

 

Løn aftenskolens lærer 10 forløb x 5 timer = 50 timer á 339,40 kr.

4 x en oplevelsesdag, 4 x en lydquiz og 2 x byggelaboratorium

16.970 kr.

Løn for udarbejdelse af materiale til læringsarrangementer og supervision ved gennemførsel af 85 timer á 212,00 kr.

18.020 kr.

Løn for planlægning og kontakt til skoler/daginstitutioner: 80 timer á 212,00 kr.

16.960 kr.

Materialer til byggelaboratorium

2.000 kr.

PR og dokumentation

9.500 kr.

Udgifter i alt

63.450 kr.

 

 

Ansøgt tilskud

63.450 kr.

 

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

Projektet indeholder et generelt udviklingsperspektiv og undertøtter Fritidspolitikken.

 

Udviklingspuljen

Midler fra Udviklingspuljen fordeles efter nedenstående kriterier, men Folkeoplysningsudvalget kan vælge at dispensere fra ét eller flere af kravene.

 • Støtter udvikling af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.
 • Der ydes primært tilskud til folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.
 • Der kan søges tilskud til samme projekt én gang.
 • Der kan søges tilskud til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje med mere.
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud på 100.000 kr.
 • Der kan søges tilskud på en periode over flere år, dog maksimum 3 år.
 • Indkøb af materiel til brug for projektet, må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb.
 • Værdi af eget arbejde kan indregnes i budgettet med maksimalt 125 kr. pr. time.
 • Der kan ikke søges tilskud til påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft.
 • Der kan ikke søges tilskud til modernisering af faciliteter.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der har et kommercielt sigte.
 • Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der henhører under andre kommunale puljer.

Senest en måned efter projektet er gennemført, skal der indsendes en kortfattet evaluering med særlig fokus på forandring i foreningen.

 

Effekt

Børn lærer mere og er mere kompetente

Projektet er for børn i daginstitutioner og skolebørn fra 3. - 6. klassetrin. De får oplysning/kendskab til natur, kunst og kultur, hvilket er med til at skabe nogle betingelser for, at eleverne løftes fagligt på en anden måde end det er muligt i daginstitutionen eller i klasseværelset.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Voksenundervisningen i aftenskolerne repræsenterer en mangfoldighed af aktiviteter, der er kendetegnet ved, at den enkelte borger får adgang til viden, mulighed for læring og deltagelse i forpligtende fællesskaber.

 

ØKONOMI

I 2017 er der afsat 543.625 kr. til Udviklingspuljen. Desuden er der overført 356.017 kr. 2016. Derfor kan der fordeles i alt 899.642 kr. Hvis der bevilges tilskud til Odense Aftenskole, resterer der 836.192 kr. i 2017.

 

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

3. 2:1 puljen 2017 - kriterier for tildeling af tilskud
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 18.14.05-Ø40-3-17
RESUMÉ

Folkeoplysningsudvalget har ønsket, at de nuværende kriterier for tildeling af tilskud fra 2:1 puljen bliver revideret og konkretiseret.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af de nye kriterier, foreslår By- og Kulturforvaltningen, at Folkeoplysningsudvalget drøfter nedenstående spørgsmål.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter indledende spørgsmål til revidering og konkretisering af kriterier for tildeling af tilskud fra 2:1 puljen.

 

BESLUTNING

Drøftet. Der kommer en beslutningssag i Folkeoplysningsudvalget inden sommerferien.

 

SAGSFREMSTILLING

Folkeoplysningsudvalget har ønsket, at de nuværende kriterier for tildeling af tilskud fra 2:1 puljen bliver revideret og konkretiseret.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af de nye kriterier foreslår By- og Kulturforvaltningen, at Folkeoplysningsudvalget drøfter nedenstående spørgsmål:

 

 1. Ønsker Folkeoplysningsudvalget, at kriterierne skal vægte tilskud til energioptimering og nedsættelse af fremadrettede driftsudgifter?
 2. Ønsker Folkeoplysningsudvalget, at kriterierne skal vægte tilskud, hvor det ansøgte projekt er med til at skabe nye aktiviteter?
 3. Ønsker Folkeoplysningsudvalget, at kriterierne skal vægte tillskud til projekter, der medfører, at flere bliver aktive medlemmer i tilknyttede foreninger?
 4. Ønsker Folkeoplysningsudvalget, at der udarbejdes en øvre grænse for, hvor stor andel af ansøgernes egenbetaling der kan aktiveres som "eget arbejde"? Skal der eksempelvis være en grænse for, at "eget arbejde" maksimalt må udgøre 75% af ansøgernes egenbetaling? Ansøgernes "eget arbejde" værdisættes til maksimalt 125 kr. pr. time pr. mand.
 5. Ønsker Folkeoplysningsudvalget, at der udarbejdes en øvre grænse for, hvor mange år i træk en ansøger kan opnå tilskud fra 2:1 puljen? Skal der eksempelvis være en øvre grænse for, hvor mange tildelinger af tilskud en ansøger kan opnå inden for en 5-10- årig periode?
 6. Ønsker Folkeoplysningsudvalget, at der udarbejdes en karensperiode, således at foreninger eksempelvis skal være godkendt som folkeoplysende forening i en given periode, førend de kan opnå tilskud fra 2:1 puljen?
 7. Ønsker Folkeoplysningsudvalget, at faciliteternes geografiske placering skal medtages som et fremtidigt kriterie, således at ansøgninger vedr. faciliteter placeret i Odense Kommune, som udgangspunkt vægtes højere end ansøgninger vedr. faciliteter placeret uden for kommunegrænsen?
 8. Ønsker Folkeoplysningsudvalget, at ansøgere fremadrettet skal indsende bilag i forbindelse med afslutning af projektet? På nuværende tidspunkt indsendes blot et simpelt regnskab uden krav om yderligere dokumentation.
 9. Ønsker Folkeoplysningsudvalget, at der er yderligere elementer, der indarbejdes i revideringen og konkretiseringen af kriterierne for tildeling af tilskud fra 2:1 puljen?
ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

D. Orientering

4. Orieintering om konsekvenser af lovændring pr. 1/1 2017
D. Orientering
Åbent - 18.00.00-K04-1-16
RESUMÉ

Pr. 1. januar 2017 træder en ændring af folkeoplysningsloven i kraft, og det betyder blandt andet nye kriterier for tilsynspligten i kommunerne.

 

By- og Kulturforvaltningen venter på et administrationsgrundlag, da KL har efterlyst en klar vejledning fra lovgiver, så kommunerne er klædt på til at administrere lovændringerne.

 

Lovens hovedformål er en opstramning på det folkeoplysende område, så det sikres, at der ikke ydes offentlig støtte til religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

 

KL har gjort Kulturministeriet opmærksom på, at

”Det vil være en stor udfordring for kommunerne i praksis at sondre mellem en forenings adfærd og enkelte individers, som samtidig er medlemmer af den pågældende forening, adfærd og på den baggrund afgøre, hvorvidt en forening er tilskudsberettiget og/eller kan få anvist lokaler.” KL mener derfor ikke, at det fremgår klart af lovforslaget, hvordan kommunerne opfylder de nye kriterier for tilsynspligten.

 

Kommunerne har brug for ekspertrådgivning 

KL har også gjort ministeriet opmærksom på, at det er yderst vanskeligt for kommunerne at træffe afgørelser på baggrund af formuleringen om at ”underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder”.

 

Så snart KL har modtaget ministeriets tilbagemelding om behovet for vejledning og ekspertrådgivning, vil KL formidle det til kommunerne.

 

By- og Kulturforvaltningen har endnu ikke modtaget materiale fra KL, hvorfor vi afventer en evt. reaktion på lovændringen.

 

Det skal dog tilføjes, at By- og Kulturforvaltningen allerede nu afholder møder med alle nye ansøgere for at afdække, hvilken type forening der er tale om. Herudover så foretages der årligt en del besøg/tilsyn med foreninger, hvor der er tvivl om aktiviteten, organiseringen med mere.

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

5. Status på ForeningsPakken 2016
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-G20-1-16
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen administerer hvert år midler til kompetenceudvikling i foreningerne kaldet ForeningsPakken.

 

Den vedtagne Fritidspolitik som er gældende fra 2016 til 2020 beskriver vigtigheden af et bæredygtigt og mangfoldigt foreningsliv, hvilket Odense Byråd ønsker at understøtte. Rådgivning og opkvalificering af foreningerne prioriteres højt i By- og Kulturforvaltningen med aktiviteter og indsatser under ForeningsPakken.

 

Der ønskes en bred vifte af aktiviteter og indsatser, der styrker foreningslivet organisatorisk, administrativt, økonomisk og i forhold til uddannelse. 

 

Kurser

Der er i 2016 tilbudt og afviklet kurser. Gældende for hele året har været, at der har været stor interessse fra foreningslivet for at deltage på kurserne, og der har været venteliste på mange af dem. I et par tilfælde har det været muligt at tilbyde et ekstra kursus for de interesserede. Det drejer sig blandt andet om et ekstra facebookkursus samt yderligere en workshop om regnskabsafslutning, så der nu afvikles tre hold med 12 deltagere i stedet for i første omgang to hold.

 

Udviklingstiltag for spejderne i Odense

I 2016 søsatte By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungesamrådet (BUS) et arbejde med at hjælpe og udvikle spejdergrupperne i Odense. I første omgang tilbød vi et forløb med Peter Erkmann fra Køgespejderne for 8 grupper. Det viste sig hurtigt, at der opstod en venteliste på 6 grupper. Derfor søgte By- og Kulturforvaltningen sammen med BUS Udviklingspuljen om midler til et endnu et forløb for 8 grupper. Forløbene er i slutningen af 2016 godt i gang men endnu ikke afsluttet, da de typisk strækker sig over 6-12 måender afhængig af den enkelte gruppe.

 

Optimering af faciliteter

Som led i Fritidspolitikkens fokus på facilitetsoptimering, er der arbejdet videre med projekt "360 graders eftersyn af de selvejende haller". I 2016 har der været fokus på den selvejende institution som udlejer og foreningerne som brugere. Herudover er der arbejdet med enkelte haller om at øge indtjeningen i de ikke-tildelte timer. Den 10. november 2016 holdt By- og Kulturforvaltningen et stormøde for hallerne, hvor der blev orienteret om et kommunemedlemskab af Sportsfaciliteter.dk, hvor de selvejende institutioner kan få rådgivning og vejledning til deres drift m.m.

 

Herudover blev der på stormødet også præsenteret en samarbejdsaftale, som i begyndelsen af 2017 indgås mellem de selvejende institutioner og By- og Kulturforvaltningen. Samarbejdsaftalen indeholder oplysninger om vilkår for tildeling af tilskud, samarbejde og forpligtelser samt krav om indsendelse af regnskab, budget, planer om vedligeholdelse og udvikling af den selvejende institution.

 

ForeningsVærkstedet

I ForeningsVærstedet har der i 2016 kun været åbent den første tirsdag i måneden fra kl. 16.30-19.30 mod tidligere hver tirsdag. Tilgengæld kan foreningerne som noget nyt søge råd og vejledning hos de ansatte via tlf, mail eller på særligt aftalte møder. ForeningsVærkstedet har hjulpet foreninger med fundraising og regnskab. I november 2016 lykkedes det at finde hjælp i værkstedet til foreningsadministrationsprogrammet Conventus. Den tidligere medarbejder stoppede med udgangen af 2015.

 

ForeningsVærkstedet har været godt besøgt. På et evalueringsmøde i december 2016 blev det besluttet, at skære en time af åbningstiden, så den fra 1/1 2017 er fra 16.30 - 18.30. Der kom ikke nogen nye besøgende fra 18.30-19.30. Vi holder fortsat åbent til 19.30, hvis der er besøgende som venter på hjælp eller er i gang med at få hjælp.

 

I hele 2017 bliver de besøgende tilbudt at udfylde en straksevaluering, hvor vi kan få tilbagemeldinger fra foreningrne på tilbuddet.

 

Fyraftensmøde

På det årlige og traditionsrige fyraftensmøde i TREFOR Park den 3/11 2016 deltog 200 foreningsledere. De fik som altid en status fra By- og Kulturforvaltningen, og aftenen blev rundet af med et humoristisk og tankevækkende foredrag af Christine Feldthaus.

 

I 2017 bliver det afviklet torsdag den 2/11 2017, hvor humørbomben Karen Marie Lillelund er booket til et foredrag om humor i hverdagen.

 

Øvrige tiltag

Udover de faste tiltag i ForeningsPakken, så har der også været ydet

 • revisorhjælp til en enkelt forening, som havde brug for hjælp til at få afsluttet regnskabet.
 • rådgivningshjælp til en forening ifbm. med etablering af et anlæg
 • tilskud til Løb med Avisens arrangement med "den rigtige mand" Lindy Aldahl, hvor folkeoplysende foreninger også fik mulighed for at deltage.

 

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

6. Status på Arrangementer og Særlige Begivenheder 2016
D. Orientering
Åbent - 18.14.05-Ø40-3-15
RESUMÉ

Puljen "Arrangementer og Særlige Begivenheder" har i 2016 modtaget mere end 33 ansøgninger til arrangementer og særlige begivenheder. Enkelte har modtaget afslag fra puljen, da de ikke er godkendte folkeoplysende foreninger.

 

2016 har adskilt sig lidt i forhold til de øvrige år, da der ikke har været større arrangementer udover det, der allerede i 2016 blev besluttet at yde støtte til. Det drejer sig om Odins Broløbet, Havnekulturfestival og Fyen Rundt. Puljen har i 2016 som noget nyt modtaget flere ansøgninger til børne- og ungdomsstævner/arrangementer.

 

Der er bl.a. ydet tilskud til årgangsmesterskaber i fodbold for børn, Esport-event for unge og voksne, cirkusfestival for børn og unge, til DM i fire sportsgrene, som er rulleskøjteløb, taekwondo, kørestolsrugby og bordtennis. Der er også ydet tilskud til nordiske mesterskaber i trap (skydning), swing og boogie (dans), atletik for masters og i volleyball.

 

Af vedlagte bilag fremgår, hvem der har modtaget tilskud fra puljen.

 

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning. Der kommer en drøftelsessag i Folkeoplysningsudvalget i løbet af foråret.

 

 

7. Udviklingspuljen - evaluering af projekter
D. Orientering
Åbent - 18.00.00-A08-78-17
RESUMÉ

Nedenstående foreninger har indsendt evaluering og regnskab over projekter, som de har modtaget tilskud til fra Udviklingspuljen. Evaluering og regnskab vedlægges som bilag.

 

 1. Cykling Odense fik i 2014 100.000 kr. i tilskud til "Cykelskolen".
 2. DHG Odense Håndbold fik i 2014 89.500 kr. i tilskud til "Fastholdelse af unge 15-18-årige i DHG som trænere og ledere".
 3. DOF Paarup Aftenskole fik i 2014 72.400 kr i tilskud til "Førstehjælp redder liv".
 4. Hjallese Folkedansere fik i 2014 30.000 kr. i tilskud til "Livsglæde ved dans, motion og sundhed i alle aldre".
 5. DHG Odense Håndbold fik i 2014 12.000 kr. i tilskud til "Sund madkultur blandt klubbens unge i alderen 14-18 år".
 6. AOF-Odense.dk fik i 2014 99.821 kr. i tilskud til "Åben skole - læring i forandring".
 7. AOF-Odense.dk fik i 2014 100.000 kr. i tilskud til "Fri tid - min tid".
 8. DHG Odense Håndbold fik i 2016 100.000 kr. i tilskud til "Opstart af DHG e-Sport".

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

8. 2 årig lokalefordeling i Idrætsparken
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-5-16
RESUMÉ

Odense Idrætspark har som forsøg kørt med 2-årig fordeling af lokaler og udendørsanlæg i 2015-2017.

 

Odense Idrætspark har sammen med brugerne evalueret forsøget med 2-årig lokalefordeling. På baggrund af evalueringen har Odense Idrætspark anbefalet, at 2-årig lokalefordeling gøres permanent, således at der er mulighed for løbende justeringer ved væsentlige ændringer i udnyttelsen.

 

Koordinationsudvalget for Odense Idrætspark har på møde den 28/11-16 ligeledes anbefalet at gøre den 2-årige lokalefordeling permanent.

 

Det er på baggrund af ovenstående besluttet, at Odense Idrætspark fremover fast fordeler lokaler for en 2-årig periode, således at der er mulighed for løbende justeringer ved væsentlige ændringer i udnyttelsen.

 

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

9. Godkendte foreninger siden 8. november 2016
D. Orientering
Åbent - 18.14.05-P35-2-16
RESUMÉ

Odense Ringoforening

Foreningens formål er at dyrke ringo på motionsplan og vinde verdensmesterskaber i ringo. Det er endvidere foreningens formål at udvikle fælleskabet og det sociale liv i klub og lokalområde.

 

White Tiger muay thai Odense

Foreningens formål er:

 • at skabe et mere åbent og inkluderende læringsmiljø i forhold til kampsporten muay thai – Thailands nationalsport.
 • At give medlemmerne undervisning i sporten både hisyorisk, teoretisk og i udøvelse/tæning i praksis.
 • At give medlemmerne mulighed for at udvikle sig i sporten og sætte sig mål, og at de samtidig styrkes i at udvikle personlige kompetencer, som det at integrere mellemmenneskelig og sociale kompetencer hvor respekt, tillid, team spirit, selvdisciplin, dialog, målsætning, loyalitet og kammeratskab/fælleskab og plads til forskellighed i grundelementet for foreningens virke.
 • At give unge mennesker med og uden minoritetsbaggrund bedre muligheder for, at få skab et fremtidigt fundament i samfundet, der er baseret på foreningens værdigrundlag. Herigennem har foreningen også et inkluderende interkulturelt sigte, og i det inkluderende øjemed, gør foreningen brug af den medlemmer og bestyrelse som ressource-gruppe til at fremme viden om sportens muligheder, både rent sportsligt, fællesskabsmæssigt og mellemmenneskeligt ud fra de ovenfor beskrevne værdier.
 • At etablere netværk mellem medlemmer, hvor fællesskabet bygges op om et fælles tredje – muay thai sporten.

 

Trådtrisserne

Foreningens formål er at styrke interessen for og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation.

 

Fyns modelflyveklub

Foreningens formål er at varetage og udbrede interessen for modelflyvning på Fyn.

Foreningsarbejdet skal også give medlemmerne mulighed for modelflyvning af enhver art, herunder almindelig hobbyflyvning, elitegrene og prioritere kammeratligt samvær.

 

Trail Running Denmark

Foreningens formål: "Vi skaber løbeoplevelser for livet".

 

Foreningens vision er: "at skabe et socialt foreningsliv, der fodrer oplevelser i naturen gennem trailløb, cross-country og orienteringsløb".

 

FC Justitia

Foreningens formål:

 • at fremme det sociale bånd med fodbolden i centrum
 • at samle og forene alle fodboldinteresserede

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

Alrayan Fritidsklub

Foreningens formål er at tilbyde fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 9-16år. Ydermere er formålet at tilbyde fællesskab omkring sport.

 

Foreningen har på godkendelsesmødet oplyst, at de har sportsaktiviteter på H. C. Andersenskolen søndag kl. 17.00 – 19.00. Kontingentet er på 150 kr. pr. måned.

 

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

10. Eventuelt
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-5-16
RESUMÉ

BEMÆRKNING

 

Jens Jørn Ivarsen spurgte om tilsyn med foreningerne er intensiveret, eller om niveauet er som altid.

 

Jane Jegind orienterede om, at Idrætsparkleder Søren Damgaard går på pension 30/4 2017. Der er afskedsreception den 11/5 2017.

 

Jane Jegind orienterede om udmøntning af velfærdsmidler.

 

 

BILAG