Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 31. marts 2016 kl. 16:30
i Odense Badminton Hal, Godthåbsgade 4, 5000 Odense C

Mødet startede med en kort orientering om Friest Agenda. Der bliver sendt ny mail ud til alle udvalgets medlemmer med vejledning til login.

 

Herefter en kort orientering om Odense Badminton Hal, samt en gennemgang af Projekt Fremtidens Idrætsfaciliteter. Powerpoint fra gennemgangen af Fremtidens Idrætsfaciliteter tilføjet som bilag til punkt 4.

 

Jan Johansen deltog ikke i mødet. 

Lisbeth Lunding deltog ikke i mødet.

Michael Sanvig deltog ikke i mødet.

Jens Jørgen Ivarsen deltog ikke i mødet.

Troels Boesen deltog ikke i mødet.

Brian Dybro deltog ikke i mødet mødet.

Christian Mandrup Møller deltog ikke i mødet.

 

Stedfortræderene var indkaldt.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. anlægsprioritering til budget 2017
2 Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt for spejdere i Odense
3 Tilskud til nyt idrætsprojekt
D. Orientering
4 Fremtidens Idrætsfaciliteter
5 Godkendte foreninger siden 28. januar 2016
6 Eventuelt

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. anlægsprioritering til budget 2017
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-A26-1-16
RESUMÉ

Folkeoplysningsudvalget nedsætter hvert år en arbejdsgruppe, der skal komme med indstilling til den vejledende prioriteringsliste for anlægsønsker inden for folkeoplysningsområdet.

 

Arbejdsgruppen skal udarbejde indstilling til Folkeoplysningsudvalget om, hvilke anlægsprojekter der skal ønskes fremmet i næste budgetår. Indstillingen vil blive fremsendt til By- og Kulturudvalget i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

 

Arbejdsgruppen var sidste år sammensat af én repræsentant fra henholdsvis "Idrætten", "BUS" og "Øvrige foreninger".

 

By- og Kulturforvaltningen indkalder til møde i arbejdsgruppen snarest.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af én repræsentant fra henholdsvis "Idrætten", "BUS" og "Øvrige foreninger".

 

BESLUTNING

Verner Engelbæk, Jens Jørn Ivarsen og Troels Boesen blev valgt.

 

SAGSFREMSTILLING

EFFEKT

 

Sagen har ingen konsekvenser for byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

 

2. Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt for spejdere i Odense
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-A08-161-16
RESUMÉ

Børn- og Unge Samrådet (BUS) søger i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen 200.000 kr. fra Udviklingspuljen i 2016 til udviklingsforløb for spejdergrupper.

 

BUS og By- ogKulturforvaltningen ansøger tilskud til 8 udvilingsforløb, så alle grupperne ikke skal søge hver for sig.

 

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med BUS valgt at sætte fokus på spejderaktiviteter som et godt supplement for børn og unge, der ikke har lyst til idræt, da aktiviteterne indbyder til friluftsliv og dermed bevægelse. Erfaringen viser, at spejdergrupperne i Odense de seneste 10 år har mistet mange medlemmer, og flere grupper er pt. i fare for at lukke.

 

Et udviklingforløb består af 4 aftener (alternativt halve eller hele weekenddage) for bestyrelsen, gruppeleder samt andre (udvalgte) ledere fordelt over 9 måneder samt hjælp undervejs og med opfølgning et halvt år efter forløbets afslutning. Forløbet sætter fokus på tidssvarende aktiviteter, rekruttering af ledere, tilgang af nye medlemmer, drøftelse af mål og bedre økonomi. Udviklingsforløbene afvikles af en ekstern konsulent med stor erfaring indenfor spejderverdenen.

 

Ansøgningen forudsætter, at der dispenseres fra kritierne i Udviklingspuljen, da der max må gives 100.000 kr. pr. ansøgning.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget dispenserer fra kriterierne i Udviklingspuljen, og at der bevilges et tilskud til udviklingsprojektet på 200.000 kr.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

Børn- og Unge Samrådet (BUS) søger i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen 200.000 kr. fra Udviklingspuljen i 2016 til udviklingsforløb for spejdergrupper. Der søges om tilskud til 8 udviklignsforløb. 4 spejdergrupper er på venteliste, og de øvrige 4 vil blive rektrutteret efterfølgende.

 

Der er godkendt 39 spejdergrupper i Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen har i samabejde med BUS valgt at sætte fokus på spejderaktiviteter som et godt supplement til idrætten, da aktiviteterne indbyder til friluftsliv og bevægelse.

 

Flere spejdergrupper i Odense har mistet mange medlemmer de sidste 10 år, og det har været vanskeligt for dem at rekruttere nye ledere. Enkelte grupper er så langt nede i medlemstal, at de er i fare for ikke længere at kunne være godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Loven kræver 5 betalende medlemmer for at opnå godkendelse som forening. Et udviklingsforløb kan sætte fokus på den enkelte gruppes eksistensberettigelse, og hvordan de evt. kan komme i gang med det store arbejde at skabe udvikling ved at bruge deres frivillige kræfter korrekt.

 

By- og Kulturforvaltningen har i 2015 igangsat et udviklingsforløb for 8 spejdergrupper i Odense med midler fra ForeningsPakken. Ved tilmeldingsfristens udløb den 1. december 2015 var der flere grupper, der havde tilmeldt sig, end ForeningsPakken har økonomisk mulighed for at løfte, hvis de øvrige tiltag i ForeningsPakken såsom ForeningsVærksted og kurser skal fastholdes.

 

Forløbene afvikles med en ekstern konsulent Peter Erkmann, som har egen konsulentvirksomhed. Han har meget store erfaring med netop spejdergrupper, da han er frivillig i Køge Spejderne, som er en af landets største spejdergrupper med ca. 300 medlemmer. På deres hjemmeside fremgår det, at de er en anderledes spejdergruppe, da aktiviteterne altid foregår om dagen, aldrig om aftenen og altide ude og aldrig inde! Se mere om Køge Spejderne på www.koegespejderne.dk.

 

Forløbet består af 4 aftener (alternativt halve eller hele weekenddage) for bestyrelsen, gruppeleder samt andre (udvalgte) ledere, fordelt over 9 måneder, samt hjælp undervejs og med opfølgning et halvt år efter forløbets afslutning.

 

Gruppen får mulighed for, at

 1. strukturere deres rekruttering af frivillige ledere, så der hele tiden er nye på vej
 2. skabe grundlag for løbende tilgang af nye spejdere
 3. sætte fokus på den enkelte gruppes aktiviteter - er de tidssvarende
 4. blive enige i bestyrelse/ledelse om, hvor de vil hen med foreningen
 5. skabe en bedre økonomi i deres forening

 

Forløbet aftales individuelt med gruppen. Hvis en gruppe har større behov indenfor ét område, er det det, der fokuseres mest på.

 

Som en del af forløbet har Peter Erkmann tilbudt at invitere de spejdergrupper, hvor det giver mening, til Køge. Her får de mulighed for at opleve en aktivitetsdag i tæt følge med Køge Spejdernes gruppeledere. Der ydes tilskud til 50% af transportsudgifterne, hvis det vurderes nødvendigt.

 

Såfremt ansøgningen imødekommes vil Peter Erkmann på Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2016 præsentere de foreløbige erfaringer og resultater fra de første 8 forløb.

 

Udviklingspuljen 

Midler fra Udviklingspuljen fordeles efter nedenstående kriterier, men Folkeoplysningsudvalget kan vælge at dispensere fra ét eller flere af kravene.

 • Støtter udvikling af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.
 • Der ydes primært tilskud til folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.
 • Der kan søges tilskud til samme projekt én gang.
 • Der kan søges tilskud til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje med mere.
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud på 100.000 kr.
 • Der kan søges tilskud på en periode over flere år, dog maksimum 3 år.
 • Indkøb af materiel til brug for projektet, må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb.
 • Værdi af eget arbejde kan indregnes i budgettet med maksimalt 125 kr. pr. time.
 • Der kan ikke søges tilskud til påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft.
 • Der kan ikke søges tilskud til modernisering af faciliteter.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der har et kommercielt sigte.
 • Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der henhører under andre kommunale puljer.
 • Senest en måned efter projektet er gennemført, skal der indsendes en kortfattet evaluering med særlig fokus på forandring i foreningen.

  

 

 

EFFEKT

 

Flere borgere er sunde og trives

Hvis spejdergrupperne udvikles tidssvarende så forventes det, at børn og unge der ikke naturligt går til idræt vil få et godt fritidstilbud, hvor bevægelse ikke er i fokus, men er en naturlig del af det at være spejder og ude i naturen.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Børn og unge får mulighed for at opleve et stærkt fællesskab i spejdergruppen, hvor de tillæres demokratiske færdigheder og at indgå i fællesskaber.

  

ØKONOMI

Udviklingspuljen er på 1.025.081 kr. i 2016.

 

Hvis der bevilges tilskud til det ansøgte projekt, resterer der 725.081 kr. i 2016.

 

 

3. Tilskud til nyt idrætsprojekt
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.16.00-P20-1-16
RESUMÉ

Ved DR's show SPORT 2015, som blev afviklet i Boxen i Herning den 9. januar 2016, vandt Odense Sportscentrum Danskernes Idrætspris.

 

Prisen betyder, at Odense Kommune, som hjemkommune for det vindende projekt, modtager 50.000 kr.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2016 drøftede udvalget, hvordan Odense Kommunes gevinst på 50.000 kr. kan anvendes. Gevinsten skal gå til at understøtte og igangsætte nye idrætsprojekter, der kan styrke foreningsidrætten i kommunen.

 

På mødet blev det foreslået, at der kunne etableres en orienteringsrute rundt i byen med tilknyttet poster, kortmateriale mm. Det blev ligeledes drøftet, om der kunne findes supplerende midler til et lidt større projekt eventuelt ved at kæde det sammen med Udviklingspuljen. Og alternativt kunne Odense Kommunes præmie måske gå til Odense Sportscentrum til udvikling af foreningen.

 

Det blev besluttet at udsætte punktet til dette møde, så medlemmerne kunne komme med forslag til projekter. Der er ikke modtaget yderligere forslag.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at der igangsættes et samarbejde med relevante foreninger (ex. Odense Orienteringsklub, en spejdergruppe m.fl) i forhold til at udvikle et koncept, hvor en orienterings-/bevægelsesrute kan understøtte området omkring Odense Havn, udvikling af den Grønne Kile samt understøtte den aktuelle byomdannelsesplan for Odense Havn. Orienterings-/bevægelsesruten kan blandt andet være med til at aktivere både de organiserede og de selvorganiserede idrætsudøvere. Det foreslås endvidere, at projektet gennemføres af interesserede foreninger, som får midlerne stillet til rådighed.

 

Projektet vil passe fint i tråd med Fritidspolitikkens fokusområde - Aktive og inspirerende byrum, hvor Odense Kommune vil være med til at sikre etablering af aktive og inspirerende byrum, der giver byens borgere mulighed for fysiske og rekreative aktiviteter samt sikre innovativ indretning af byens rum, hvor alle aktører får mulighed for kreativ og aktiv udfoldelse.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget stiller gevinsten på 50.000 kr. til rådighed for de foreninger, By- og Kulturforvaltningen indgår samarbejde med omkring projektet som beskrevet i sagsresuméet.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

Se sagsresumé.

 

 

EFFEKT

 

Flere borgere er sunde og trives

Igangsættelse af nye idrætsprojekter vil give flere borgere mulighed for bedre sundhed og trivsel.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Nye idrætsprojekter vil give flere børn og unge mulighed for at være betydningsfulde deltagere i fællesskaber. 

 

 

ØKONOMI

 

 

D. Orientering

4. Fremtidens Idrætsfaciliteter
D. Orientering
Åbent - 18.15.00-P20-1-15
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen deltager i forskningsprojektet "Fremtidens idrætsfaciliteter - drift, ledelse og organisering".

 

Forskningsprojektet består af tre faser i projektperioden 2015-2018, og gennemføres af SDU og Idan med støtte fra TrygFonden og Lokale- og Anlægsfonden.

 

Fremtidens Idrætsfaciliteter er det mest ambitiøse forskningsprojekt om idrætsfaciliteter i Danmark med deltagelse af 52 kommuner. By-og Kulturforvaltningen er en del af projektets følgegruppe og bliver løbende inddraget i udformningen og gennemførelsen af projektet.

 

By- og Kulturforvaltningen vil gerne orientere udvalget om projektet og dets proces og har derfor inviteret Evald Bundgaard Iversen til at holde et kort oplæg. Evald Bundgaard Iversen er projektansvarlig og vil kunne give et indgående indblik i projektet samt besvare eventuelle spørgsmål fra udvalget.

 

 

BESLUTNING

 

Til efterretning.

 

5. Godkendte foreninger siden 28. januar 2016
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-1-16
RESUMÉ

DIT-Ungdom

 

Foreningens formål er at være en ungdomsorganisation, der tilbyder sociale og fysiske aktiviteter, der har til formål at give målgruppen en mulighed for at bevæge sig og udøve idræt.

 

Odense XI

Foreningens formål er at spille Cricket.

 

FC Ottomans

Foreningens formål er at spille fodbold.

 

DJ & Producer Acedemy Denmark

Foreningens formål er at skabe større vækst og konnkurrenceevne inden for de krative fag i Danmark.

 

Det er også foreningens formål af fremme integration i det danske samfund af udsatte unge med et kreativt talent. Både til gavn fo de unge og til gavn for samfundet.

 

Formålet kan blandt andet søges opnået ved at udvikle og løfte kvaliteten af den del af den danske oplevelseskultur, der knytter sig til kreativitet, musik og/eller kultur i øvrigt.

 

Formålet kan blandt andet også søges opnået ved at uddanne, udvikle og løfte unge talender - både udsatte og andre unge talenter - der ønsker at dygtiggøre sig med henblik på at opnå beskæftigelse inden for de kreative, musikalske og/eller kulturelle erhverv.

 

Odense Fodboldforening av 1337

Foreningens formål er at øge det aktive åndsliv blandt foreningens medlemmer i kraft af fodboldspil. Samt udvikle unge odenseaners sociale liv og kompetencer.

 

Odense Fotoklub

Foreningens formål er gennem afholdelse af møder, ekskursioner m.v. at udbrede interessen for amatørfotografiet samt søge at skabe et godt venskabligt samvær, således medlemmerne indbyrdes kan støtte hinanden med råd og vejledning. Og give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnalderende i deres fritid.

 

Odense Q

Foreningen har til formål at give piger og kvinder adgang til under de bedst mulige vilkår at spille elitefodbold samt fremme interessen for pige- og kvindefodbolden i almindelighed. Det tillægges herved særlig betydning, at børn og unge under 25 år får mulighed for aktivitet og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

 

 

BESLUTNING

 

Til efterretning.

 

6. Eventuelt
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-4-15
RESUMÉ

Kort orientering om brug af ny-indkøbt robotopstreger til brug ved opkridtning af fodboldbaner.

 

Underskriftsblad

Jane Marie Jegind
Brian Dybro
Verner Engelbæk
Jacqueline Levin
Jimmy Adler Andersen
Jan Johansen
Lisbeth Lunding
Michael Sanvig
Niels Johannesen
Jens Jørn Ivarsen
Birthe Juul
Christian Mandrup Møller
Troels Boesen
BILAG