Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 19. maj 2016 kl. 16:30
i DDS Stjernegruppen, (Hindemosen) Sandhusvej 72, 5000 Odense C

Ole Storm, DDS Stjernegruppen fortalte kort om gruppen.

 

Herefter startede mødet med en kort orientering om de igangsatte udviklingsforløb for 8 korps i 2016.

 

Punkt 2 blev rykket frem som første punkt, og punktet blev indledt med et oplæg om e-sport/e-gaming samt en kort beskrivelse af det udviklingsprojekt, der har forløbet med e-sport i samarbejde mellem Firmaidræt Odense, Højmeskolen og UngVest.

 

Brian Dybro deltog ikke i mødet.

Jan Johansen deltog ikke i mødet.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Anlægsprioritering - budget 2017
2 Pulje til opstart af e-gaming aktiviteter
3 Ansøgning til Udviklingspuljen fra DOF Paarup Aftenskole
4 Ansøgning til Udviklingspuljen fra FOF Odense-Fredericia-Middelfart
C. Sager til drøftelse/forberedelse
5 Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt sam Odense Idrætspark
D. Orientering
6 Godkendte foreninger siden 31. marts 2016
7 Eventuelt

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Anlægsprioritering - budget 2017
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-A26-1-16
RESUMÉ

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 31. marts 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til anlægsprioritering inden for folkeoplysningsområdet til budget 2017. Arbejdsgruppen består af Verner Engelbæk, Jens Jørn Ivarsen og Troels Boesen.

 

Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at afgive forslag til byrådet om den samlede beløbsramme til området. På den baggrund har Folkeoplysningsudvalget tradition for at afgive udtalelse til kommunens budget for så vidt angår anlægsprojekter.

 

Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen, som herefter foreslår, at følgende anlægsprojekter prioriteres ved udarbejdelse af budget 2017:

 

 1. Rammen til 2:1 tilskud har de senest år udgjort ca. 2.100.000 kr. pr. år. Der er ansøgninger til projekter i 2016 for 4.730.660 kr. Ansøgningerne er fordelt på 37 foreninger.

  Der foreslås en forøgelse af 2:1 rammen med 1.000.000 kr. pr. år. så puljen samlet kommer op på ca. 5.000.000 kr. i 2019. Puljen giver gode muligheder for at understøtte foreningernes arbejde med  opretholde deres faciliteter, både for så vidt angår renovering, som udbygning m.v.

  Puljen understøtter mange projekter, hvor foreninger med egne midler og eget arbejde er medvirkende til at forberede og udvikle foreningslokaler for forholdsvis få kommunale midler. Samtidig er mange projekter med til at give arbejde hos lokale håndværkere. Værdien af de kommunale tilskud er typisk på mellem 1/3 og 2/3 af den samlede udgift til det enkelte projekt.

 

 1. Fastholdelse af Forstadspuljen i sin nuværende form. Puljen er en god platform til at understøtte foreningernes inddragelse i arbejdet med udvikling af lokalområderne og Ny Virkelighed – Ny Velfærd.

 

 1. Odense Kommune bør afsætte økonomiske midler til modernisering/opgradering af de kommunale fritidsfaciliteter, så anvendelsen af disse kan optimeres. Her bør særligt Odense Kommunes kunstgræsbane ved Hjalleseskolen prioriteres.

 

Forslag til anlægsprioritering vil indgå i det budgetmateriale, der bliver forelagt for de politske udvalg i Odense Kommune i forbindelse med budgetforslag for 2017.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender arbejdsgruppens forslag til anlægsprioritering inden for folkeoplysningsområdet til budget 2017.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

 

 

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

 

2. Pulje til opstart af e-gaming aktiviteter
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-G01-414-16
RESUMÉ

Der har gennem de seneste måneder været et øget fokus på e-gaming aktiviteter. Dette er helt i overenstemmelse med Odense's ønske om at blive et dansk fyrtårn indenfor e-sport/e-gaming.

 

Odense Kommune arbejder på at tiltrække en stor international e-sportsfestival til byen i 2017, og i den forbindelse har By- og Kulturforvaltningen mærket en stigende intersse for opstart af e-gaming aktiviteter både i eksisterende foreninger og i nye foreninger.

 

Samtidig lagde Rådmand Jane Jegind i et synspunkt i Fyens Stiftstidende den 5. marts 2017 vedrørende e-Sport op til en drøftelse i Folkeoplysningsudvalget om den udvikling, der sker på e-gaming området og muligheden for, at denne type af aktiviteter kan afvikles i folkeoplysningsregi.

 

DHG og Marienlyst har allerede tilkendegivet, at de ønsker at opstarte e-gaming afdelinger.

 

Udstyr til e-gaming i folkeoplysningsregi  er ikke personligt udstyr, og det vil ikke være hensigtsmæssigt, at medlemmer selv skal medbringe udstyr, da det være alt for krævende økonomisk. Derfor er foreningerne nødt til anskaffe udstyret.

 

By-og Kulturforvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget afsætter en del af udviklingspulje i 2016 og 2017, som øremærkes til opstart af e-gaming foreninger og/eller underafdelinger i eksisterende foreninger.

 

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der øremærkes op til 200.000 kr. om året i 2016 og 2017.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget øremærker en del af udviklingspuljen i 2016 og 2017 til opstart af e-gaming foreninger og/eller underafdelinger i eksisterende foreninger.

 

BESLUTNING

Tiltrådt. By.- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at behandle ansøgninger om støtte til etablering af e-gaming foreninger inden for en beløbsgrænse på 200.000 kr. om året i 2016 og 2017.

 

Bemærkninger.

 

Reglerne for tilskud er som ved ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen i øvrigt. Såfremt der skal dispenseres fra disse regler, skal sagen forlægge for Folkeoplysningsudvalget.

 

Det er en betingelse for tilskud, at foreningerne i deres budgetter afsætter midler til udskiftning af udstyr, og at udstyr, der er er forældet, så vidt muligt videresælges til fortsat brug andre steder.

 

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med at Odense Kommune arbejder på at tiltrække en stor international e-sportsfestival til byen i 2017, har der været holdt møde med interessenter både i forhold til afvikling af eventen, men også i forhold til muligheden for at opstarte e-gaming aktiviteter både i eksisterende foreninger og i nye foreninger.

 

Efterfølgende har en kreds af interessenter omkring e-gaming holdt møde med By- og Kulturforvaltningen med henblik at drøfte e-gaming i folkeoplysningsregi. Følgende kom frem på mødet:

 

 • Støtte fra kommunen ift. etablering af foreninger/underafdelinger. Der kan også trækkes på erfaringer fra Roskilde.
 • Det er vigtigt, at de enkelte spil foregår på faste tidspunkter, og at man tilmelder sig en bestemt aktivitet.
 • IT-udstyr er en udfordring - samlet pris for en udstyrspakke: ca. 12.000 kr.
 • Hvor rekrutterer man instruktører? DGI og Ungdomsringen afholder instruktørkurser.

 

Erfaringerne fra Roskilde er, at såfremt man skal lykkes med at drive e-gaming foreninger, så skal den primære aktivitet være fast tilrettelagt således, at de enkelte spil forgår på faste tidspunkter, og medlemmer tilmelder sig et bestemt spil. Herudover kan der være mulighed for at tilbyde supplerende aktiviteter for eksempel i weekender, hvor man kan tilbyde mere åbne aktiviteter. Det vil dog være en forudsætning for tilskud, at den faste aktivtet er foreningens hovedaktivitet.

 

DHG og Marienlyst har tilkendegivet, at de ønsker at opstarte e-gaming afdelinger. DHG vil igangsætte aktiviteter på Dalumskolen, og Marienlyst vil igangsætte aktiviteter i Marienlystcentret. Begge foreninger vil afvikle aktiviteterne som fast tilrettelagte aktiviteter, hvor medlemmerne tilmelder sig et bestemt spil på et fast tidspunkt.

 

E-gaming foreningerne har mulighed for at tiltrække medlemmer, der ikke traditionelt deltager i folkeoplysende aktiviteter, og disse medlemmer vil få mulighed for at blive en del af et fællesskab med andre. Samtidig vil der i e-gaming foreningerne være mulighed for at vise medlemmerne, at både fornuftig kost og fysisk aktivitet vil gavne deltagelse i e-gaming aktiviteter i forhold til eksempelvis udholdenhed og koncentration.

 

En del af drøftelserne på ovennævnte møde var omkring anskaffelse af udstyr. Udstyr til e-gaming i folkeoplysningsregi  er ikke personligt udstyr, og det vil ikke være hensigtsmæssigt, at medlemmer selv skal medbringe udstyr, da det vil være alt for krævende økonomisk. Derfor er foreningerne nødt til anskaffe udstyret.

 

Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 11. juni 2015 en ansøgning fra e-Sport Fyn om godkendelse af foreningens aktiviteter. e-Sport Fyn ville give medlemmerne mulighed for at være en del af et fællesskab, men foreningen vurderede, at hvis medlemmerne skulle komme på bestemte tidspunkter, så ville medlemmerne ikke komme til aktiviteten. Folkeoplysningsudvalget besluttede at fastholde den tidligere beslutning om, at der ikke kan ydes aktivitets- og lokaletilskud til aktivteter, der ikke afvikles på faste tidpunkter for en fast deltagerkreds. Såfremt e-Sport Fyn fremadrettet vil afvikle aktiviteter, der foregår på faste tidspunkter som nævnt ovenfor, vil foreningen også kunne opnå aktivitets- og lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

 

 

EFFEKT

 

Flere borgere er sunde og trives

Der lægges vægt på at udvikle færdigheder indenfor computerspillet, men der vil også være mulighed for at lægge på værdien af sund kost og fysisk aktivitet, som et godt redskab i forhold til koncentration og fysisk udholdenhed.

 

Børn lærer mere og er mere kompetente

Børn og unge får mulighed for sammen med instruktører at udvikle deres færdigheder indenfor computerspil, samtidig med at de udvikler sociale kompetencer, når spillern sidder sammen.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Det er vigtigt for børn og unge at opleve sig som en del af et fællesskab. Der har været en tendens til, at der er blevet set ned på børn og unge, der spiller meget computer, fordi meget computerspil foregår alene på værelset. Det er derfor vigtigt, at disse børn og unge får mulighed for at dyrke deres interesse for computerspil sammen med andre.

 

ØKONOMI

Der kan ydes aktivitets- og driftstilskud til nye e-gaming foreninger samt til e-gaming afdelinger i eksisterende foreninger i henhold til folkeoplysningsloven.

 

 

3. Ansøgning til Udviklingspuljen fra DOF Paarup Aftenskole
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-A08-703-16
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen fra DOF Paarup Aftenskole til projektet "Folkeoplysning for flygtninge".

 

Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre relevante undervisningsforløb for flygtninge.

 

Der søges om et tilskud på 90.500 kr.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgning fra DOF Paarup Aftenskole imødekommes.

 

Hvis ansøgningen tiltrædes, og projektet ikke gennemføres, skal tilskuddet betales tilbage til By- og Kulturforvaltningen.

 

BESLUTNING

Lisbeth Lunding forlod mødet på grund af inhabilitet.

 

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

DOF Paarup Aftenskole søger 90.500 kr. fra Udviklingspuljen til etablering af folkeoplysning for flygtninge i Odense Kommune.

 

Formålet med projektet er:

 • At udvikle og gennemføre relevante undervisningsforløb for flygtninge, baseret på forpligtende fællesskaber og demokratisk medborgerskab.
 • At give flygtninge medejerskab for projektet gennem hele fasen - brainstorming, valg af emner, evaluering m.m.
 • At indføre flygtninge i den danske folkeoplysnings tradition og dermed forbedre integrationen og give bedre forståelse for hele det danske samfund.
 • At flytninge efter projektforløbet er motiveret til at følge aftenskolekurser på almindelige vilkår.

 

Målgruppen er flygtninge fra hele Odense. Det forventes, at minimum 50 flygtninge deltager i løbet af projektperioden. Deltagerne rekrutteres blandt flygtninge i Bolbro Brugerhus' frivillige aktivitet "Dansk træning" og "Cykeltræning".

 

Projektperioden: 1/6 2016 - 31/12 2017. Fase 1 (1/6 - 1/9 2016): forberedelse, kontakt til flygtninge m.v.; Fase 2 (1/9 2016 - 1/12 2017): Kurser; Fase 3 (1/12 - 31/12 2017): Afslutning, udstilling, tværkulturel "fest" og evaluering.

 

Primær samarbejdspartner er Bolbro Brugerhus, som er en god sarbejdspartner med hensyn til aktiviteter i Bolbro området, og som allerede har kontakt med mange flygtninge bl.a. via den frivillige aktivitet. Sekundære samarbejdspartnere er Lærdansk Odense (sporgcenter) og Integrationsnet Odense, der drives af Dansk Flygtningehjælp.

 

Idéer til emner: Istandsætning af cykler, lær at lave sund og billig mad, mandehold, syning og andet håndarbejde, fødselsforberedelse, zumba, musik, IT og "kørekort" til det danske samfund.

 

Kurserne afholdes i DOF Paarup Aftenskoles lokaler og i Bolbro Brugerhus.

 

Budget

 

Udgifter:

 

Løn undervisere 200 lektioner á 300 kr.

60.000 kr.

Materialer

18.000 kr.

Koordinering, administration, møder, evaluering

15.000 kr.

Udgifter i alt

93.000 kr.

 

 

Indtægter:

 

Udviklingspuljen

90.500 kr.

Deltagerbetaling 50 deltagere á 50 kr.

2.500 kr.

Indtægter i alt

93.000 kr.

 

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

Projektet indeholder et generelt udviklingsperspektiv og understøtter Odense Kommunes mangfoldighedsstrategi og Fritidspolitikken.  

 

Udviklingspuljen

Midler fra Udviklingspuljen inden for Folkeoplysningsområdet fordeles efter følgende retningslinjer:

 

 • Støtter udviklingen af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende området.
 • Der ydes primært tilskud til folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.
 • Der kan søges tilskud til samme projekt én gang.
 • Der kan søges tilskud til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje med mere.
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud på 100.000 kr.
 • Der kan søges tilskud på en periode over flere år, dog maksimum 3 år.
 • Indkøb af materiel til brug for projektet, må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb.
 • Værdi af eget arbejde kan indregnes i budgettet med maksimalt 125 kr. pr. time.
 • Der kan ikke søges tilskud til påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft.
 • Der kan ikke søges tilskud til modernisering af faciliteter.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der har et kommercielt sigte.
 • Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der henhører under andre kommunale puljer.
 • Ansøgninger behandles løbende på Folkeoplysningsudvalgets møder. Ansøgning skal være Fritid og Eliteidræt i hænde 3 uger inden mødets afvikling.
 • Senest en måned efter projektet er gennemført, skal der indsendes en kortfattet evaluering med særlig fokus på forankring i foreningen.
 • Hvis projektet rækker ud over flere år vil Fritid og Eliteidræt bede om en midtvejsevaluering.
 • På det første møde i et nyt kalenderår vil evalueringer blive fremlagt i Folkeoplysningsudvalget til orientering.

 

EFFEKT 

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Voksenundervisningen i aftenskolerne repræsenterer en mangfoldighed af aktiviteter, der er kendetegnet ved, at den enkelte borger får adgang til viden, mulighed for læring og deltagelse i forpligtende fællesskaber.

 

ØKONOMI

I 2016 er der afsat 539.179 kr. til Udviklingspuljen. Desuden er der overført 485.902 kr. fra 2015. Derfor kan der fordeles i alt 1.025.081 kr. i 2016. Hvis der bevilges tilskud til DOF Paarup Aftenskole og FOF Odense-Fredericia-Middelfart, resterer der 779.581 kr. i 2016.

 

 

4. Ansøgning til Udviklingspuljen fra FOF Odense-Fredericia-Middelfart
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-A08-703-16
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen fra FOF Odense-Fredericia-Middelfart til projektet "Herfra min verden går".

 

Formålet med projektet er at udvikle værktøjer til, at folk får fortalt deres livshistorie og deres livs historier i en mundtlig og fortællende form.

 

Der søges om et tilskud på 55.000 kr.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstille, at ansøgning fra FOF Odense-Fredericia-Middelfart imødekommes. Det er en forudsætning for tilskuddet, projektet vil blive udbudt til odenseandere i regi af FOF Odense.

 

Hvis ansøgningen tiltrædes, og projektet ikke gennemføres, skal tilskuddet betales tilbage til By- og Kulturforvaltningen.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

FOF Odense-Fredericia-Middelfart har søgt tilskud fra Udviklingspuljen til projekt "Herfra min verden går".

 

FOF Odense-Fredericia-Middelfart er navnet på Aftenskolen, og projektet vil blive udbudt til odenseandere i regi af FOF Odense.

 

Formålet med projektet er at udvikle værktøjer til, at folk får fortalt deres livshistorie og deres livs historier i en mundtlig og fortællende form - baseret på den mundtlige fortælletradition og på moderne radiofoniske formidlingsformer.

 

Tilskuddet skal bruges til at udvikle kursusforløb og basismateriale, indkøb/afprøvning af tekniske løsninger, kontakt til samarbejdspartnere og udvikling/evaluering af pilotprojekter i efteråret 2016 og foråret 2017.

 

FOF vil gerne medvirke til at styrke Odense som fortællingens by - at kunne kombinere klassiske fortælleformer og mundtlig fremstilling med moderne fremstillingsformer med afsæt i radiomediet, formidlet som radiopodcast.

 

Projektarbejdet vil blive udført af en radiojournalist og podcastekspert fra DR, der selv vil undervise på en del af pilotprojekterne. Projektstyringen ligger hos FOF's skoleleder, der har erfaring med udvikling af radiopodcasts og af kurser/undervisningsmateriale i mundtlig fortælletradition og vidensformidling.

 

Målet er at udvikle kursusforløb og enkle tekniske løsninger, så der efter projektets afslutning kan tilbydes både faste kurser og målrettede projekter til f.eks. unge, ældre og borgere med anden etnisk baggrund.

 

Projektperioden er: 1/6 2016 - 1/6 2017.

 

Budget

 

Udgifter:

 

Indkøb og test af 6 båndoptagere, mikrofoner m.v.

10.000 kr.

Projektarbejde på freelancebasis af podcastekspert

25.000 kr.

Ledelse, administration, produktudvikling 80 timer á 125 kr.

10.000 kr.

Markedsføring, udviklingsmøder med partnere m.v.

10.000 kr.

Udgifter i alt

55.000 kr.

 

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

Projektet indeholder et generelt udviklingsperspektiv og understøtter Fritidspolitikken.  

 

Udviklingspuljen

Midler fra Udviklingspuljen inden for Folkeoplysningsområdet fordeles efter følgende retningslinjer:

 

 • Støtter udviklingen af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende området.
 • Der ydes primært tilskud til folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.
 • Der kan søges tilskud til samme projekt én gang.
 • Der kan søges tilskud til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje med mere.
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud på 100.000 kr.
 • Der kan søges tilskud på en periode over flere år, dog maksimum 3 år.
 • Indkøb af materiel til brug for projektet, må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb.
 • Værdi af eget arbejde kan indregnes i budgettet med maksimalt 125 kr. pr. time.
 • Der kan ikke søges tilskud til påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft.
 • Der kan ikke søges tilskud til modernisering af faciliteter.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der har et kommercielt sigte.
 • Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der henhører under andre kommunale puljer.
 • Ansøgninger behandles løbende på Folkeoplysningsudvalgets møder. Ansøgning skal være Fritid og Eliteidræt i hænde 3 uger inden mødets afvikling.
 • Senest en måned efter projektet er gennemført, skal der indsendes en kortfattet evaluering med særlig fokus på forankring i foreningen.
 • Hvis projektet rækker ud over flere år vil Fritid og Eliteidræt bede om en midtvejsevaluering.
 • På det første møde i et nyt kalenderår vil evalueringer blive fremlagt i Folkeoplysningsudvalget til orientering.

 

EFFEKT 

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Voksenundervisningen i aftenskolerne repræsenterer en mangfoldighed af aktiviteter, der er kendetegnet ved, at den enkelte borger får adgang til viden, mulighed for læring og deltagelse i forpligtende fællesskaber.

 

ØKONOMI

I 2016 er der afsat 539.179 kr. til Udviklingspuljen. Desuden er der overført 485.902 kr. fra 2015. Derfor kan der fordeles i alt 1.025.081 kr. i 2016. Hvis der bevilges tilskud til DOF Paarup Aftenskole og FOF Odense-Fredericia-Middelfart, resterer der 779.581 kr. i 2016.

 

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

5. Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt sam Odense Idrætspark
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 18.00.00-G07-1-16
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har revideret retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark (bilag).

 

De fleste ændringer er af sproglig karakter og strukturen på dokumentet er ændret såeldes, at det er mere overskueligt.

 

Af væsentlige ændringer i indhold kan nævnes:

 

Ansøgningsfrist for lån af klasse- og faglokaler er ændret fra 15. marts til 15. februar. Derved er ansøgningsfristen for lån af klasse- og faglokaler den samme som ansøgningsfristen for lån af gymnastiksale, haller og udendørsanlæg.

 

I fordelingsprincipperne er der slettet:

 

1. badminton i gymnastiksale skal være double

2. motionsbadminton i haller skal være double

3. hallerne skal fyldes op (vejl. min. 20 aktive pr. 50 min/time)

4. nye foreninger skal have mulighed for tildeling af timer

5. hvis lokalerne hidtil har være udnyttet optimalt til folkeoplysende aktiviteter følges den hidtidige prioritering.

 

Ad. 1. Forvaltningen undersøger ikke, om det faktisk forholder sig således, og da der ikke er mangel på tider i gymnastiksale, så vil forvaltningen prioritere anderledes.

Ad. 2. Forvaltningen undersøger ikke, om det faktisk forholder sig således, og det er forvaltningens antagelse, at badmintonklubberne selv sørger for bedst muligt udnyttelse af hallerne.

Ad. 3. Der er en del idrætsgrene, hvor det ikke giver mening med et vejl. min. antal på 20.

Ad. 4. Det er en del af den dalige administration at forsøge at tilgode se nye foreninger med tider eller vejlede dem i, hvor de kan få tider.

Ad. 5. Står allerede i retningslinjerne pkt. 1.

 

Det fremgår af fordelingspricipperne, at børn- og unge tildeles de tidligste tider. Samtidig fremgår det også, at den hidtidige fordeling fastholdes, hvis lokalerne har været udnyttet optimalt. Disse to forhold kan være i modstrid med hinanden. By- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor en drøftelse i Folkeoplysningsudvalget af, om der indenfor de kommende år skal se på den "hidtidige fordeling" med henblik på at sikre, at børn og unge tildeles de tidligste tider på bekostning af hævd vundne tider.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltnigen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark.

 

BESLUTNING

Drøftet. Mindre rettelser og præciseringer til bilaget.

 

Bemærkninger.

 

Udvalget bakker op om, at der inden for de kommende år skal ses på den ”hidtidige” fordeling med henblik på at sikre, at børn og unge tildeles de tidligste tider på bekostning af hævd vundne tider. Det anbefales i den sammenhæng, at såfremt voksne fremover tildeles de tidlige tider, så skal forvaltningen gøre opmærksom på, at fordelingen kan ændre sig inden for de kommende år.

 

SAGSFREMSTILLING

 

  

 

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

D. Orientering

6. Godkendte foreninger siden 31. marts 2016
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-2-16
RESUMÉ

Hunderup FC

Foreningens formål er at danne rammerne for at medlemmerne kan spille en god gang fodbold.

 

Det Spirituelle Fyn

Foreningens formål er at opnå mere energi, styrke, glæde, ro, viden og friheden til at være sig selv. Dette vil vi bl.a. udøve gennem meditationscirkler. Klarsyns og clairvoyance arrangementer.

 

Odense Kick Off Sportspub

Foreningens formål er, at drive en fodboldklub og skabe de bedst mulige betingelser for udøvelse af denne idrætsgren. Formålet med stiftelsen er at der skal være plads til alle, som har mod og lyst på at dyrke idræt inden for foreningens betingelser og retningslinjer.

 

 

Bemærkning.

Til efterretning.

 

 

7. Eventuelt
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-5-15
RESUMÉ

Bemærkning.

Jane Jegind orienterede om proces for budget 2017. Alle de politiske udvalg skal pege på besparelser på 1% i 2016 stigende til 2% i 2017. Folkeoplysningsudvalget vil blive hørt, når By- og Kulturudvalget har deres budgetforslag klar.

 

Orientering om Kulturministeriets forslag til ændring af Folkeoplysningsloven. Bilag blev omdelt og vedhæftes referatet.

 

 

Underskriftsblad

Jane Marie Jegind
Brian Dybro
Verner Engelbæk
Jacqueline Levin
Jimmy Adler Andersen
Jan Johansen
Lisbeth Lunding
Michael Sanvig
Niels Johannesen
Jens Jørn Ivarsen
Birthe Juul
Christian Mandrup Møller
Troels Boesen
BILAG