Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 6. oktober 2016 kl. 16:30
i AFLYST

Mødet blev aflyst på grund af få punkter. En enkelt ansøgning til Udviklingspuljen blev behandlet pr. mail.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Udviklingspuljen - ansøgning fra Odense Aftenskole til projekt "JointPoint"

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Udviklingspuljen - ansøgning fra Odense Aftenskole til projekt "JointPoint"
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.00.00-A08-1533-16
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen fra Odense Aftenskole til projektet "JointPoint" - et kunst- og håndværksprojekt i Dalum. 

 

Formålet med projektet er via samarbejde at give variation i skole- og fritidsudbud, og at præsentere skoleelever for kunst og kultur.

 

Dalum Bibliotekt og 3 lokale folkeskoler deltager i projektet.

 

Der søges om et tilskud på 24.185 kr.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgning fra Odense Aftenskole imødekommes.

 

Hvis ansøgningen tiltrædes, og projektet ikke gennemføres, skal tilskuddet betales tilbage til By- og Kulturforvaltningen.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

Odense Aftenskole søger 24.185 kr. fra Udviklingspuljen til "JointPoint" - et kunst- og håndværksprojekt i Dalum. 

 

Formålet med projektet er at stimulere interessen for folkeoplysende aktiviteter og konkret afprøve et undervisningsforløb, hvor en folkeoplysende forening og en folkeoplysende institution bliver et aktiv i folkeskolen samt at præsentere skoleelever for kunst og kultur.

 

For at gennemføre projektet er der etableret et samarbejde mellem Odense Aftenskole, Dalum Bibliotekt og de 3 folkeskoler: Tingløkke-, Dalum- og Sanderumskolen.

 

Der inviteres 3 klasser ind til 2 arbejdsdage fra 3. - 5. klassetrin.

 

Odense Aftenskole bidrager med kompetencer indenfor håndværk og kultur.

 

Dalum Bibliotek bidrager med arbejds- og udstillingsplads til projektet.

 

Projektet er bygget op i 3 faser.

1. Elever kommer på biblioteket, får viden om natur/redebyggeri, folk på flugt og fremstiller selv små byg-selv-reder.

2. Skulpturen Joint-Point fremstilles i åbent værksted sammen med byens borgere (materialer til værket er finansiere af Frie Kulturmidler).

3. Fælles fernisering og udstilling af børnenes reder og Joint Point.

 

Der er bevilget 10.000 kr. fra Frie Kulturmidler i Odense Kommune til Fletvaerkets fremstilling af skulpturen JointPoint, der vil være synligt foran Dalum Bibliotek.

JointPoint er et åbent shelter, hvor folk kan mødes.

 

Projektperioden er: medio november 2016 - marts 2017.

 

Budget

 

Udgifter:

Løn aftenskolens lærer 40 uvtimer á 339,40 kr.

13.576

Løn aftenskolens lærer åbent værksted 18 uvtimer á 339,40 kr.

6.109

Materialer til børnenes byg-selv reder

2.000

PR, postkort/invitiation

2.500

Udgifter i alt

24.185

 

Ansøgt tilskud

24.185

 

 

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger

Projektet indeholder et generelt udviklingsperspektiv og understøtter Fritidspolitikken.

 

Udviklingspuljen

Midler fra Udviklingspuljen fordeles efter nedenstående kriterier, men Folkeoplysningsudvalget kan vælge at dispensere fra ét eller flere af kravene.

 • Støtter udvikling af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.
 • Der ydes primært tilskud til folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.
 • Der kan søges tilskud til samme projekt én gang.
 • Der kan søges tilskud til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje med mere.
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud på 100.000 kr.
 • Der kan søges tilskud på en periode over flere år, dog maksimum 3 år.
 • Indkøb af materiel til brug for projektet, må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb.
 • Værdi af eget arbejde kan indregnes i budgettet med maksimalt 125 kr. pr. time.
 • Der kan ikke søges tilskud til påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft.
 • Der kan ikke søges tilskud til modernisering af faciliteter.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der har et kommercielt sigte.
 • Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • Der kan ikke søges tilskud til projekter, der henhører under andre kommunale puljer.

Senest en måned efter projektet er gennemført, skal der indsendes en kortfattet evaluering med særlig fokus på forandring i foreningen.

 

Effekt

Børn lærer mere og er mere kompetente

Projektet er for børn fra 3. - 5. klassetrin. De får oplysning/kendskab til natur, kunst og kultur, hvilket er med til at skabe nogle betingelser for at eleverne løftes fagligt på en anden måde end det er muligt i klasseværelset.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Voksenundervisningen i aftenskolerne repræsenterer en mangfoldighed af aktiviteter, der er kendetegnet ved, at den enkelte borger får adgang til viden, mulighed for læring og deltagelse i forpligtende fællesskaber. 

 

ØKONOMI

I 2016 er der afsat 539.179 kr. til Udviklingspuljen. Desuden er der overført 485.902 kr. fra 2015. Derfor kan der fordeles i alt 1.025.081 kr. i 2016. Der er tidligere bevilget 644.878,75 kr. Hvis der bevilges tilskud til Odense Aftenskole, resterer der 620.693,75 kr. i 2016.

 

 

BILAG