Referat
til
mødet i By- og Kulturudvalget
den 18. april 2017 kl. 08:30
i Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal

 

Mødet startede med besigtigelse ved Munke Mose Allé 9.

 

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen forlod mødet kl. 12.20 og deltog ikke i behandlingen af punkt 13 på grund af inhabilitet.

 

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog i mødet via Skype, og forlod mødet kl. 10.39 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 11, 13, 17 og 18.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund forlod møde kl. 11.35 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 11, 13, 17 og 18.

 

 

Mødet hævet kl. 13.22.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Børnehus Syd
2 Etablering af SFO2 og Ungdomscentre
3 Boliger ved Rugårdsvej 18-20. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan nr. 0-805 til offentliggørelse
4 Ekspropriation af rettigheder
B. Sager til afgørelse i udvalget
5 Supplerende høring af lokalplanen for skilte og facader
6 Odins Bro. Planforslag til offentliggørelse
7 Kollegieboliger Toldbodgade 21 og 39. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen
8 Ændring af vedtægt for Odense Musikudvalg
9 Nedrivning af Munke Mose Allé 9
10 Fremtidig brug af FynBus' SVUF-kort
C. Sager til drøftelse/forberedelse
11 Ny busterminal og stationsplads nord for Odense Banegård Center
12 Diodeskærm, Fisketorvet 2-4
13 Drøftelse af scenarier i forbindelse med udmøntning af midler til boldbaner
14 Fornyet drøftelse af henvendelse omkring bebyggelse
D. Orientering
15 Kulturpuljen 2017 - administrative afgørelser
16 Grundvandsredegørelse 2017
17 Udviklingsplan for vejområdet – Status 2016. Sagen blev udsat
18 Odense fejrer ODEON
19 Aktuelle sager

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Børnehus Syd
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 27.00.00-A00-1188-16
RESUMÉ

Kommunekontaktråd (KKR) Syddanmark udpegede i januar 2013 Odense Kommune til at være driftskommune for et børnehus i Syddanmark. Forud for KKRs beslutning om at udpege Odense til driftskommune havde Odense Kommune selv ansøgt om dette. Odense Kommune står således for driften af Børnehus Syd, der skal servicere alle 22 kommuner i Region Syddanmark.

 

Kommunerne i Region Syddanmark betaler for driften af børnehuset samt den tilhørende satellit, der er placeret i Esbjerg. Betalingen sker både via en objektiv og takstet finansieringsmodel.

 

Børnehusene har til formål at styrke hjælpen til børn og unge, der har været udsat for seksuelle og/eller fysiske overgreb.

 

Børnehus Syd er det børnehus i landet, der har flest børnesager. P.t. står Børnehus Syd med en højaktuel udfordring i forhold til manglende kapacitet for at kunne imødekomme et stigende antal børnesager. Der er desuden sket en lovændring i april 2016, der gør, at børn til og med 14 år (tidligere var det 12 år) skal videoafhøres. I forbindelse med videoafhøring er der meget specifikke krav til lokalerne. Stigningen i antallet af børnesager og ændringen i lovgivningen gør samlet set, at de nuværende rammer ikke er tilstrækkelige i forhold til opgavevaretagelsen.

 

By- og Kulturforvaltningen har gennem det seneste år afdækket forskellige muligheder for at finde en passende løsning for Børnehus Syd. Børn- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen vurderet, at den bedste løsning er at lave en udvidelse af tilbygningen til Børnehus Syd på Sanderumvej 105, 5250 Odense SV, der er ejet af Odense Kommune.

 

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at køb af grund og anlægsudgifter beløber sig til ca. 4.400.000 kr. Disse tilbagebetales via taksten.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender: 

 1. En budgetneutral tillægsbevilling på 4.400.000 kr. flyttes fra styringsområdet Service under Børn- og Ungeudvalget til styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget i 2017. Tillægsbevillingen anvendes til at finansiere køb af grund og etablering af tilbygning til Børnehus Syd. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget, og der oprettes samtidig anlægsbevilling til Børnehus Syd.
 2. Køb af nabogrund og udvidelse af tilbygning til Sanderumvej 105, 5250 Odense SV i 2017.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Odense som driftskommune

I januar 2013 udpegede KKR Syddanmark Odense Kommune til at være driftskommune for et børnehus i Region Syddanmark. Forud for KKRs beslutning om at udpege Odense til driftskommune havde Odense Kommune selv ansøgt om dette. Udover Børnehuset i Odense har Odense Kommune en satellit i Esbjerg. Formålet med Børnehusene er, at de skal styrke hjælpen til børn og unge, der har været udsat for seksuelle eller fysiske overgreb. Kommunerne i de respektive regioner skal samarbejde med det tilhørende børnehus i sager om overgreb, og kan således ikke stille sig udenfor dette samarbejde. Kommunerne i Region Syddanmark betaler for driften af børnehuset samt den tilhørende satellit i Esbjerg. Betalingen sker både via en objektiv og takstet finansieringsmodel. Kommunerne er kompenseret for de udgiftsmæssige konsekvenser via DUT-ordningen.

 

Børnehusene bygger lovgivningsmæssigt på det princip, at der er èn indgang for barnet i forhold til den hjælp, det skal modtage i sager om overgreb. Således er det de fagprofessionelle, der kommer til barnet i Børnehuset, ligesom de fagprofessionelle (og relevante myndigheder) også mødes fysisk i Børnehuset til møder mv. Målet er at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn og den enkelte unge. Odense har i den forbindelse til opgave at sikre koordinering i det tværsektorielle samarbejde, så sagsbehandlingen bliver så skånsom som muligt for barnet, og barnet får bedre muligheder for at komme sig over overgrebet (Se pjece om Børnehus Syd i bilag til sagen).

 

Børnehuset yder desuden akut krisesamtaler til børn, der har været udsat for overgreb samt til deres nærmeste omsorgspersoner og yder konsulentbistand til kommunernes myndighedssocialrådgivere, mens sagen er i Børnehuset. Endvidere bidrager Børnehuset til kommunens arbejde med en udredning af barnets traumebelastning af det/de overgreb, som barnet har været udsat for, og Børnehuset kommer med anbefalinger til kommunerne om, hvilken støtte/behandling barnet har behov for. Således bidrager Børnehuset på forskellige måder med en specialiseret viden til kommunernes arbejde, når en sag er i Børnehuset.

  

Børnehuset i Odense Kommune er forankret under Familie og Velfærd, Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). CIBU er specialiseret i indsatser til børn, unge og familier i udsatte positioner. Børnehuset er bemandet med relevant fagligt personale, som besidder socialfaglige og psykologiske kompetencer samt særlig viden om børn og unge udsat for overgreb.

 

Et højaktuelt behov for udvidelse af Børnehus Syd

Da Odense Kommune er udpeget som driftskommune, påhviler det således Odense Kommune at sikre, at kommunerne i Region Syddanmark får den højspecialiserede ekspertise i sager om overgreb, som Børnehus Syd lovgivningsmæssigt er forpligtet til at yde.

 

Børnehus Syd er det børnehus i landet, som har flest sager, og sagstallet er vokset siden oprettelsen i oktober 2013. Således fremgår følgende:

 

 

Stigningen i antallet af sager kan have flere forskellige årsager. Det vurderes dog, at stigningen primært skyldes, at kommunerne i Region Syddanmark i højere grad er blevet opmærksomme på at benytte Børnehuset i sager om overgreb. Børnehus Syd er på kommunerunde hvert år og har i implementeringsfasen lavet meget oplysningsarbejde til kommunerne om lovens intentioner og kravet om at benytte Børnehuset i sager om overgreb.

 

I april 2016 kom der en lovændring således, at børn til og med 14 år skal videoafhøres og ikke som tidligere kun børn til og med 12 år. Dette har betydet en stigning i antallet af videoafhøringer, ligesom man må forvente et endnu højere tal i 2017, hvor lovændringen har været gældende i et helt kalenderår. Videoafhøringslokalerne i Børnehusene skal sikres efter Rigspolitiets anvisninger. Derudover skal Børnehusene være børnevenligt indrettede, således at barnet eller den unge oplever omgivelserne så trygge som muligt.

 

Af nedenstående tabel fremgår antallet af videoafhøringer afholdt i afsluttede børnehussager i Børnehus Syd.

 

  

Børnehus Syd har med stigningen i antallet af sager, der har været siden oprettelsen, vokset sig ud af de fysiske rammer. For at imødegå udviklingen og lovgivningen på området skal Børnehuset være indrettet således, at Børnehusets opgaver kan varetages i huset. Aktuelt er rammerne voldsomt udfordret, og det er derfor afgørende for Børnehus Syds opgavevaretagelse, at der findes en løsning i den nærmeste fremtid.

   

Nye rammer for Børnehus Syd

By- og Kulturforvaltningen har gennem det seneste år afdækket forskellige muligheder i forhold til Børnehus Syds lokalebehov. Børn- og Ungeforvaltningen har i den sammenhæng i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen vurderet, at en tilbygning til Sanderumvej 105, 5250 Odense SV er den mest hensigtsmæssige løsning. Den nuværende bygning lever op til lovgivningens intentioner om børnevenlige rammer, som samtidig er indrettet til den specielle opgavevaretagelse. Ved at udvide den eksisterende tilbygning til hovedhuset vil man opnå tilstrækkeligt med plads til at imødegå pladsbehovet i forhold til det nuværende og forventede antal sager i børnehuset. Udover at skabe gode rammer for opgavevaretagelsen vil ombygningen også betyde en forskønnelse af kommunens bygning.

 

Finansiering af anlægsinvesteringen

By- og Kulturforvaltningen har estimeret, at køb af grund og udvidelse af tilbygningen på Sanderumvej 105, 5250 Odense SV vil beløbe sig til ca. 4.400.000 kr. Dette finansieres ved en negativ driftsbevilling på Service på 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2018 til 2021 i Børn- og Ungeforvaltningens budget. Den samlede anlægsinvestering tilbagebetales over taksten. Når anlægsbeløbet er tilbagebetalt, kan det komme på tale, at taksten nedsættes til gavn for kommunerne.

 

I forbindelse med tilbygningen vil der være øgede driftsudgifter, som vil blive pålagt taksten.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Ved at tilbyde et sammenhængende forløb og ved at støtte børn og unge, der har været udsat for seksuelle eller fysiske overgreb, hjælpes børnene/de unge til i højere grad at kunne trives i livet med de udfordringer, de har mødt tidligt i deres liv.

 

ØKONOMI

Denne sag har ingen konsekvenser for Odense Kommunes samlede kassebeholdning.

 

I forbindelse med selve finansieringen af tillægsbevillingen fremstår et restfinansieringsbehov på 4,4 mio. kr. Dette beløb dækkes indenfor Børn- og Ungeforvaltningens ramme i 2017 ved interne forskydninger mellem årene 2018 til 2021 jf. økonomistyringsprincipperne. De 4,4 mio. kr. tilbagebetales således over de næste 4 år svarende til 1,1 mio. kr. om året og anlægsinvesteringen indregnes i taksterne efter gældende regler.

 

De estimerede driftsudgifter for tilbygningen er på nuværende tidspunkt estimeret til 122.750 kr. årligt. Disse udgifter vil blive dækket ind af taksten. Beløb til driftsbudgettet flyttes fra Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen ved ibrugtagning.

 

Sagen medfører, at styringsområdet Service under Børn- og Ungeudvalget nedskrives med 4,4 mio. kr. i 2017, og styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget opskrives med et tilsvarende beløb i 2017.

 

 

2. Etablering af SFO2 og Ungdomscentre
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.30.00-A00-5-17
RESUMÉ

Børn- og Ungeudvalget fik i forbindelse med aftalen om budget 2016 til opgave at gennemføre et strukturtjek på forvaltningens område. Formålet var at sikre en større faglig og økonomisk bæredygtighed og understøtte byens transformation til videns- og uddannelsesby. Strukturtjekket skulle tænkes bredt omkring Børn- og Ungeudvalget, og der skulle blandt andet overvejes en samtænkning af skoler og dagtilbud samt en tilpasning af SFO og klubstruktur set i lyset af skolereformen, herunder en vurdering af balancen mellem de forskellige pasningstilbud for de yngste.

 

Resultatet af strukturtjekket på SFO og klubstrukturen blev:

 

 • Nedlæggelse af klubtilbuddet i sin nuværende form, således at det samlede antal af aktivitetssteder reduceres væsentligt samtidig med, at kvaliteten i de tilbageværende tilbud (ungdomscentre) øges.
 • Opbygning af 10 større ungdomscentre, med mangfoldige aktivitetstyper og indsatser for 11 til 18-årige børn og unge, således at børn i 5. klasse er omfattet.
 • Etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregi.

 

Fra og med budget 2017 reduceres klubrammen således med 8 mio. kr. årligt. Udmøntningen af denne besparelse kræver investering i nye lokaler, hvilket er grundlaget for denne sag.

 

Med denne sag iværksættes fase 1 i forhold til ombygning og renovering af lokaler til anvendelse af ovennævnte formål. Fase 1 vil primært bestå af renovering og indretning af eksisterende lokaler til de nye formål, herunder bl.a. ventilation, akustik, belysning, flugtveje, toiletter og andre lignende forhold, der dermed lovliggør lokalerne i henhold til byggeloven. Herudover skal der ske forbedringer vedrørende skiltning, lysforhold, alarmsystemer og lignende tryghedsskabende forhold.

 

Fase 2 iværksættes i forbindelse med modernisering- og renoveringsplanen og vurdering af anlægsmuligheder i budget 2018, hvor finansiering vil blive søgt tilvejebragt.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Service under Børn- og Ungeudvalget på 8.700.000 kr. flyttes til styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget i 2017. Tillægsbevillingen anvendes til at finansiere indretning af lokaler til nye formål. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget. 

 

BESLUTNING

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Pernille Bendixen tager forbehold.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

  

SAGSFREMSTILLING

Ungdomscentre

I forlængelse af strukturtjekket tilpasses Odense Kommunes klubtilbud folkeskolens nye rammer, struktur og faglighed samt børn og unges nye hverdag. Tilpasningen medfører en nedlæggelse af klubtilbuddet i sin nuværende form, således at det samlede antal af aktivitetssteder reduceres væsentligt samtidig med, at kvaliteten i de tilbageværende tilbud (ungdomscentre) øges.

 

Den nye struktur på klubområdet pr. 1/8 2017, ”Stærk fritid - Stærke unge”, bliver i stedet opbygget med 10 ungdomscentre for 11 til 18-årige børn og unge, således at børn i 5. klasse er omfattet. Ungdomscentrene placeres med en rimelig geografisk spredning og ud fra lokale behov. Der sker en tættere kobling end i dag til ungdomsskolernes fritidsundervisning og øvrig virksomhed, således at ungdomscentrene kommer til at være ramme for mangfoldige aktivitetstyper og indsatser. Hvor det er muligt, vil lokaliteterne også kunne anvendes af andre ungdomsrelaterede brugere i lokalområdet.

 

Hovedparten af ungdomscentrenes tilbud vil foregå i selve ungdomscenteret. Herudover vil der, i begrænset omfang og med udgangspunkt i de enkelte ungdomscentre, blive gennemført temabaserede strukturerede aktiviteter og indsatser forskellige steder i lokalområderne overfor særlige målgrupper, der af forskellige årsager i første omgang har vanskeligt ved at bruge eller profitere af ungdomscentrenes eller foreningers tilbud.

 

Formålet med ungdomscentrene er at skabe et stærkt og sammenhængende fritidspædagogisk tilbud for Odenses børn og unge, der bygger på tanken om, at inkluderende fællesskaber, attraktive fritidstilbud og læringsaktiviteter funderet på børn og unges interesser, motivation og engagement fremmer deres trivsel, demokratiforståelse, almene dannelse og sociale og personlige kompetencer. Et stærkt og aktivt fritidsliv ruster de unge til uddannelse og job og forbereder dem til en tilværelse som aktive deltagere i samfundet. 

 

Selve opbygningen og implementeringen af ungdomscentrene vil på grund af lokalemæssige udfordringer mv. forløbe gradvist, således at ikke alle 10 ungdomscentre vil stå klar pr. 1/8 2017. Som en naturlig konsekvens heraf vil der under implementeringsperioden være nogle ungdomscentre, som vil forekomme mere etablerede end andre, ligesom man enkelte steder må starte op på midlertidige lokaliteter. Derfor kan målgruppen af børn og unge komme til at opleve noget forskelligt alt efter, hvilket ungdomscenter de besøger.

 

Følgende steder/adresser indgår i fase 1 i forhold til ombygning og renovering:

 

 • Fritidscentret Pyramiden
 • Niels Bohrs Allé (Bækholmskolen)
 • Højstrup Klubben
 • Virkelyst
 • Danmarksgade 10

 

Til ovennævnte steder/adresser er den forventede udgift på i alt 5,6 mio. kr. Herudover er der afsat 1 mio. kr. til udflytning fra Bækholmskolen til Holluf Pile Skole.

 

SFO2 pr. 1/8 2017
I forlængelse af den nye struktur på klubområdet og etableringen af ungdomscentre for de 11 til 18-årige tilpasses Odense Kommunes SFO ligeledes folkeskolens rammer, struktur og indhold, med fokus på fortsat at understøtte børn og unges læring og trivsel. Helt konkret betyder det, at der pr. 1/8 2017 etableres et særligt tilrettelagt SFO2 tilbud for 4. klasse på folkeskolerne i Odense Kommune, da denne målgruppe vurderes at have behov for et tilbud i nærområdet. Indholdet i SFO2 til 4. klasse bliver traditionelle SFO- og klublignende aktiviteter suppleret med, at lokalområdets fritids- og foreningsliv inddrages i udbuddet af pædagogiske tilbud til børnene.

 

Følgende steder indgår i fase 1 i forhold til ombygning og renovering:

 

Sted

Udgift

Ubberud Skole

350.000

Næsby Skole

1.250.000

Tarup Skole

150.000

Skt. Klemensskolen

350.000

I alt

2.100.000

  

Effekt

Opbygningen af ungdomscentrene samt etableringen af SFO2 kan have konsekvenser for følgende af byrådets otte effektmål:

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Omlægningen af klubstrukturen vil reducere det samlede antal aktivitetssteder væsentligt samtidigt med, at kvaliteten i de tilbageværende tilbud (ungdomscentre) øges. Konsekvensen for effektmålet kan være positiv, da den fritids- og ungdomspædagogiske faglighed skal sættes i spil på flere arenaer og i forskellige læringsrum. Det kan have en negativ konsekvens for effektmålet, at der stilles færre antal klubtilbud til rådighed, således at der er mindre lokal dækning og synlighed samt større krav til mobilitet hos børn og unge fra 5. klasse og opefter. 

 

Etableringen af SFO2 for 4. klasse kan have en positiv konsekvens for effektmålet, idet indholdet i tilbuddet supplerer det traditionelle SFO- og klublignende tilbud med inddragelse af lokalområdets fritids- og foreningsliv. At være i samspil med de muligheder og ressourcer, der ligger i lokalområdet, giver flere og anderledes tilbud end den traditionelle SFO kan give, og understøtter, at flere børn får et aktivt og meningsfyldt fritidsliv.

 

Børn lærer mere og er mere kompetente

Omlægningen af klubstrukturen kan have en positiv konsekvens for effektmålet, da der skabes fagligt stærke og bæredygtige fritidstilbud. Der kan forventes synergieffekter og en effektivisering, som ikke tidligere har været muligt, på grund af mange spredte klubtilbud. Det kan have en negativ konsekvens for effektmålet, at der stilles færre antal klubtilbud til rådighed, således at der er mindre lokal dækning og synlighed samt større krav til mobilitet hos børn og unge fra 5. klasse og opefter. 

 

Forslaget om etablering af SFO2 for 4. klasse kan have en positiv konsekvens for effektmålet. Samspillet med det lokale fritids- og foreningsliv spiller godt ind i samarbejdet med ”den åbne skole” under folkeskolereformen, hvor formålet er at understøtte alle elevers læring og trivsel ved at skabe nye læringsrum, som er motiverende og varierede.

 

ØKONOMI

Der overføres 8,7 mio. kr. til By- og Kulturudvalget som en anlægsbevilling og midlerne finansieres af driften under Skole, Service. Midlerne anvendes således:

 

 • Ungdomscentre på 5,6 mio. kr.
 • Udflytning fra Bækholmskolen til Holluf Pile Skole på 1 mio. kr.
 • SFO2 på i alt 2,1 mio. kr.

  

Sagen medfører, at styringsområdet Service under Børn- og Ungeudvalget nedskrives med 8,7 mio. kr. i 2017, og at styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget opskrives med 8,7 mio. kr.

 

Da de endelige afledte driftsudgifter på nuværende tidspunkt ikke er kendte, vil disse blive belyst i Effekt- og Økonomiopfølgningen i andet halvår af 2017. Her vil de eksakte afledte driftsudgifter være klarlagt. Dermed sikres der et bedre grundlag for at bestemme, hvilket driftsbudget der skal flyttes fra Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen.

 

Denne sag har ingen konsekvenser for Odense Kommunes samlede kassebeholdning.

 

 

3. Boliger ved Rugårdsvej 18-20. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan nr. 0-805 til offentliggørelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.00.00-G01-93-16
RESUMÉ

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan nr. 0-805 for Rugårdsvej 18-20 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat investor, der er interesseret i at etablere boliger, hvor redningsvirksomheden Falck tidligere har haft hovedstation i Odense.

 

Lokalplanforslaget udlægger området til bolig- og serviceformål. Projektet, der danner grundlag for lokalplanforslaget, giver mulighed for ca. 144 boliger i etagebebyggelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der giver mulighed for at bygge bebyggelse i 4-5 etager.  

 

Odense Kommune har afholdt en forudgående offentlig høring, for at indhente idéer og forslag til den kommende planlægning. Der indkom 2 høringssvar, der primært omhandlede skyggeforhold i forhold til de øget etageantal. Høringssvarene er indtænkt i den videre udarbejdelse af lokalplanen. Se vedlagte hvidbog.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan nr. 0-805 Rugårdsvej 18-20, service og boliger offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Ændring af kommuneplanens rammebestemmelser var i forudgående offentlig høring fra den 9/11 til den 23/11 2016.

 

Hovedformålet med lokalplanen er at fastlægge omfang og placering af bebyggelsen samt at sikre velbeliggende opholdsarealer i tilknytning til den enkelte bolig såvel som til fælles opholdsareal.

 

Området omfatter ejendommen Rugårdsvej 18-20 og ligger på hjørnet af Rugårdsvej og Fjordsgade i den centrale del af Odense. Lokalplanområdet er udpeget til byomdannelsesområde i Kommuneplan 2016-2028. Med vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan nr. 2-522 for så vidt angår denne lokalplans område.

 

Med lokalplanen kan der opføres 12.700 m2 byggeri i form af ca. 144 boliger i alt. Bebyggelsen etableres som randbebyggelse i varierende højde i 3-5 etager langs Rugårdsvej og Fjordsgade, hvor alt over 4 etager skal opføres som penthouse, dog med mulighed for at markere hjørnet i 5 fulde etager plus penthouse. Samtidig gives der mulighed for at etablere bebyggelse i 3 etager i gården i tæt/lav eller som etagebebyggelse. I lokalplanen er der lagt vægt på, at opholdsarealerne bliver indrettet som fælles, sammenhængende opholdsarealer på terræn med mulighed for leg og ophold og som private opholdsarealer i form af altaner, terrasser eller tagterrasser til den enkelte bolig.

 

Tillæg til kommuneplanen giver mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i 4-5 etager, hvor der før ikke måtte opføres bebyggelse i mere end 3,5 etage. Alt over 4 etager skal opføres som penthouse, dog med mulighed for at markere hjørnet mellem Rugårdsvej og Fjordsgade i 5 fulde etager plus penthouse.

 

Lokalplanens område vist med rødt

 

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

 

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

 • Vedtage planforslagene og fremlægge dem i offentlig høring.
 • Vælge at komme med ændringer til lokalplanforslaget, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter lokalplanforslaget sendes i høring. Alternativt kan lokalplanforslaget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
 • Vælge ikke at vedtage planforslagene til offentliggørelse.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse ca. 144 attraktive boliger tæt ved den kommende letbane og Odense bymidte.  

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

4. Ekspropriation af rettigheder
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 13.06.01-G01-1168-16

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

5. Supplerende høring af lokalplanen for skilte og facader
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.02.05-P16-4402-15
RESUMÉ

Den 30/8 2016 besluttede By- og Kulturudvalget at sende forslag til ny skilte & facadelokalplan i 8 ugers offentlig høring. I offentlighedsfasen modtog By- og Kulturforvaltningen en række indsigelser og bemærkninger, som udvalget blev orienteret om på mødet den 7/3 2017. Ved denne orientering drejede drøftelsen sig særligt om lokalplanforslagets mulighed for at gøre den digitale storskærm på Fisketorvet permanent og ønsket om generel mulighed for at dispensere fra lokalplanens bestemmelser.

 

På udvalgsmødet var der bred enighed om, at udvalget er sindet at fjerne lokalplanforslagets mulighed for, at den digitale storskærm i forhold til lokalplanen gøres permanent. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at opsætningen af digital storskærm også ville kræve en tilladelse efter byggeloven. Den nuværende formulering i den eksisterende lokalplan, om at byrådet kan give tilladelse i forhold til lokalplanen indsættes i stedet.

 

Denne ændring af lokalplanforslaget berører ejeren af ejendommen Fisketorvet 2-4 samt driftsoperatøren af storskærmen. Planloven fastsætter, hvornår der skal ske høring, hvis der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Hvis ændringen på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig, jf. planlovens § 27, stk. 2. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der skal foretages høring af ejeren af ejendommen Fisketorvet 2-4 samt driftsoperatøren af reklamen.

 

Efter høringen af de berørte parter vil der blive forelagt en samlet sag med en endelig lokalplan for Skilte & facader i bymidten for By- og Kulturudvalget, hvor:

 • Resultatet af den supplerende høring forelægges, herunder forslag til status på storskærmen på Fisketorvet efter den midlertidige tilladelses udløb.
 • Det tydeligt fremgår, hvordan der kan søges dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen, om eksisterende gadeudstyr.
 • Samt en række øvrige mindre ændringer, der er foreslået i høringsperioden, der umiddelbart kan imødekommes.

 

Det indstilles, at der igangsættes en supplerende høring af de berørte parter om, at By- og Kulturudvalget er sindet at fjerne muligheden for, at storskærmen gøres permanent.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der igangsættes supplerende høring af de berørte parter.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

Effekt

Denne sag har ingen konsekvens for byrådets 8 effektmål.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

6. Odins Bro. Planforslag til offentliggørelse
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.02.05-P16-157-16
RESUMÉ

Efter planlovens § 13, stk. 2 skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder.

 

Odins Bro er blevet anlagt på baggrund af en VVM-tilladelse (10/3 2010) samt et regionplantillæg, men der er ikke udarbejdet den lovpligtige lokalplan. Dette forslag til en lokalplan udgør dermed det lokalplanretlige grundlag for vejanlægget og indebærer, at forholdet retligt lovliggøres.

 

Lokalplanforslaget omfatter bro og vejstrækning Odins Bro samt udvidelsen af Ejbygades nordlige del fra to til fire spor. Det præcise lokalplanområde og de omfattede matrikler fremgår af vedlagte forslag til lokalplan.

 

Dette forslag til lokalplan for Odins Bro er dermed i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at lokalplanforslag nr. 1-801 Odins Bro, trafikanlæg, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrunden for projektet var et ønske om at fuldende Ring 2 omkring Odense ved at forbinde Rismarksvej ved Ejbygade igennem anlæg af engbro og drejebro samt vejstrækning frem til Ejbygade, som udvides fra to til fire spor.

 

Forslag til lokalplan nr. 1-801 har det primære formål at udlægge det nødvendige areal til etableringen af Odins Bro og til udvidelsen af Ejbygade, inklusive de stier, sideveje samt broer og tunneller på tværs af forløbet, der er etableret i forbindelse med anlægget. Der er således skabt mulighed for krydsning for såvel bilisme, cyklisme som beskyttede bilagsarter i form af padder. Lokalplanforslaget regulerer desuden højde på og udseende af støjafskærmning i form af en 3 meter høj støjvold placeret nord for kolonihaveforeningen Egebækken H/F.

 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan for Odins Bro har støjberegninger vist, at den gældende hastighedsbegrænsning på 70 km/t vil afføde større krav til støjafskærmning, end der er etableret i forbindelse med vejprojektets anlæg.

Konkret er der en lettere overskridelse af de i VVM-tilladelsen stillede støjkrav i forhold til den nordlige del af kolonihaveforeningen Egebækken H/F samt i forhold til en enkelt bolig. Lokalplanen giver mulighed for etablering af støjdæmpende foranstaltninger inden for lokalplanområdet.

 

Der har været gennemført en forhøring omkring et tillæg til kommuneplanen. Forhøringen blev gennemført, da man mente, at broen skulle udlægges som et teknisk anlæg. Dette er efterfølgende vurderet som et unødvendigt tillæg, da kommuneplanen rummer mulighed for broforbindelse.

 

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5. Projektets gennemførelse har forudsat en række dispensationer omkring § 3-beskyttet natur, der er taget vare på i forbindelse med VVM-sagsbehandling af projektet.

 

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan:

 • Vedtage lokalplanforslaget og fremlægge det i offentlig høring.
 • Vælge at komme med ændringer til lokalplanforslaget, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter lokalplanforslaget sendes i høring. Alternativt kan lokalplanforslaget med ændringer forelægges By- og Kulturforvaltningen igen.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering af lokalplanens bidrag til byens udvikling

Forvaltningen vurderer, at det gennemførte projekt medvirker til en sammenhængende infrastruktur i Odense. Lokalplanen er en nødvendig retlig lovliggørelse af de eksisterende forhold.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke i forhold til lokalplanens offentliggørelse økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

Støjreducerende foranstaltninger på projektet er kun delvist udført. Støjskærme vest for kolonihaveforeningen Egebækken H/F samt langs Ejbygade (alle udenfor det lokalplanlagte område) er ikke budgetteret på nuværende tidspunkt. Der er et prisoverslag på 5-9 mio. kr. afhængig af gennemførelsen af øvrige projekter i området, der kan ændre kravet til støjafskærmning. Der vil i en særskilt sag efterfølgende ske økonomisk prioritering.

 

En nedsættelse af hastigheden fra 70 km/t til 60 km/t vil reducere omkostninger til støjafskærmning med ca. 100.000 kr. Dette vurderes derfor ikke som værende et relevant alternativ.

 

 

7. Kollegieboliger Toldbodgade 21 og 39. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.00.00-G01-10-17
RESUMÉ

Der ønskes opført 200-300 kollegieboliger på Toldbodgade 21 og 39. Ejendommen er en del af erhvervsområde 1.EC24, som ifølge kommuneplanen må anvendes til kontor- og servicevirksomheder.

Erhvervsområdet er en del af byomdannelsesområdet City Campus. Det er planen, at City Campus gradvist skal omdannes fra erhverv til et centralt uddannelseskvarter, centralt placeret mellem Odense indre havn og bymidten.

I kommuneplanens byudviklingsafsnit beskrives de fremtidige intentioner om City Campus. Det fremhæves, at det er vigtigt at skabe en grøn kile gennem området, der gør det muligt at se til Åløkkeskoven samt at skabe stiforbindelse på det nedlagte jernbanespor. Ud over uddannelsesinstitutionerne gives der mulighed for opførelsen af cirka 200 boliger, fortrinsvis ungdomsboliger. Hele byomdannelsesområdet er taget med i rækkefølgeplanen for boligudbygningen. Området ligger i 1. prioritet med start for udbygningen inden for årene 2016-2019. Der er mulighed for at opføre 200 boliger i hele området.

 

Med de nuværende bestemmelser kan der ikke opføres boliger inden for området. Det foreslås, at der igangsættes en forudgående høring for en ny planlægning for den østlige del af området 1.EC24. Toldbodgade og Næsbyvej er meget trafikerede veje. Vest for området ligger der lettere industri. Den fremtidige planlægning skal sikre, at støjen ligger inden for de fastlagte bestemmelser.

 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender igangsættelse af en forudgående høring på 14 dage med henblik på at ændre kommuneplanens anvendelsesbestemmelser for Toldbodgade 21 og 39.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Med den kommende planlægning er det muligt at opføre 200-300 nye ungdomsboliger i den udvidede bymidte.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

8. Ændring af vedtægt for Odense Musikudvalg
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 20.03.00-A00-2-16
RESUMÉ

Odense Musikudvalg har på sit møde den 6/3 2017 besluttet at anbefale en række ændringer af musikudvalgets vedtægt til By- og Kulturudvalgets godkendelse.

 

Ændringerne har betydning for den fremtidige sammensætning af Odense Musikudvalg gældende fra den 1/1 2018.

 

Odense Musikudvalg har til opgave at fremme musiklivet i Odense Kommune og medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i overensstemmelse med Odense Kommunes kulturpolitik. Odense Musikudvalg uddeler årligt ca. 1.100.000 kr. fra musikpuljen til koncertaktiviteter i Odense Kommune og kan i øvrigt rådgive By- og Kulturudvalget på musikområdet.

 

Odense Kommune har en lang tradition for et armslængdeudvalg på musikområdet. Med de fremlagte vedtægtsændringer forventes det, at Odense Musikudvalgs fremtidige sammensætning og virke i endnu højere grad vil:

 • Understøtte Odense Kommunes kulturpolitik.
 • Understrege musikudvalgets upartiskhed og faglige integritet.
 • Harmonere med den hastige kulturelle og musikalske udvikling i Odense.

 

Odense Musikudvalgs gældende vedtægt og organisering er godkendt af byrådet den 20/1 2010 i henhold til lov om musik § 2 og den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4, og hører under By- og Kulturudvalget. Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

 

Vedtægtsændringer skal, jf. gældende vedtægt for Odense Musikudvalg, godkendes af By- og Kulturudvalget.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender ændring af vedtægt for Odense Musikudvalg.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Siden sidste vedtægtsændring den 20/1 2010 er der sket en stor opblomstring i Odenses musik- og kulturliv, hvor nu mange nye genrer, arrangører, foreninger og sammenslutninger er repræsenteret. Til illustration af Odenses musiklivs aktuelle mangfoldighed og omfang er udarbejdet en oversigt, som foreligger bagerst i det vedlagte bilag.

 

Odense Kommunes kulturpolitik fra oktober 2015 har desuden sat et forstærket fokus på synlighed, samarbejde og urban stemning, hvilket har givet anledning til, at By- og Kulturforvaltningen og Odense Musikudvalg har gennemgået vedtægten og vurderet om, der var behov for justeringer og præciseringer.

 

De vedtægtsændringer, som foreslås i denne dagsorden, har til hensigt at imødekomme de behov, som By- og Kulturforvaltningen og Odense Musikudvalg har identificeret. Herunder forventes det, at ændringerne vil give klarere og mere tidssvarende retningslinjer for musikudvalgets sammensætning og virke.

 

Vedtægtsændringerne betyder i praksis:

 • De syv indstillende områder i højere grad afspejler en nutidig musikalsk genrefordeling.
 • Den politisk udpegede liste med 26 indstillende musikaktører udgår af vedtægterne til fordel for en bredere inddragelse af musiklivet i Odense Kommune.
 • Kommende medlemmer af musikudvalget skal have bopæl i Odense Kommune.
 • Kommende medlemmer af musikudvalget kan ikke ansøge Odense Kommunes musikpulje om tilskud til egne arrangementer.
 • Antal suppleanter øges fra tre til syv.

 

Desuden foretages mindre redaktionelle rettelser og præciseringer i vedtægten.

 

Alle ændringer er fremhævet i det vedlagte bilag ved sammenligning med den gældende vedtægt.

 

Vedtægtsændringerne træder i kraft den 1/1 2018 - ved starten af den nye valgperiode. Bestemmelserne i § 2 vedrørende udvalgets sammensætning og udpegning træder allerede i kraft fra den 1/6 2017 af hensyn til den forestående indstillingsproces.

 

Odense Musikudvalg vil på sit møde den 29/5 2017 vedtage den detaljerede fremgangsmåde for indstillingsprocessen, der forventes igangsat primo juni 2017.

  

Musikudvalget besluttede på deres møde den 6/3 2017 at bakke op om nærværende forslag til vedtægtsændringer uden yderligere bemærkninger.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Tilskud fra musikpuljen muliggør, at odenseanerne kan tilbydes en stor mangfoldighed af musikoplevelser året rundt, samt at vækstlaget af mindre etablerede musikarrangører kan komme hurtigt fra idé til handling. Det styrker Odenses tiltrækningskraft som bosætningsby - både for kulturbrugere, -udøvere og -arrangører. Med vedtægtsændringerne forventes det, at musikudvalget fremover har endnu større fokus på synligheden af byens musiktilbud.

 

Flere borgere er sunde og trives

Forskning viser, at musik har en positiv indflydelse på vores helbred og mentale sundhed. Odense Musikudvalg sikrer med musikfaglige vurderinger, at odenseanerne gives de bedste muligheder for at opleve og deltage i byens musikliv inden for musikpuljens økonomiske rammer.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Musik, kunst og kultur er det kit, der binder os sammen og forener os i fællesskaber, hvor vi oplever, deltager og skaber sammen. Fælles oplevelser styrker de mellemmenneskelige relationer og følelsen af at høre til. Tilskud fra Musikpuljen giver ansøgere mulighed for at deltage i fællesskaber omkring det at arrangere musikarrangementer. Med vedtægtsændringerne forventes det, at et væsentligt større antal foreninger, sammenslutninger og arrangører i Odenses musikliv fremover vil deltage i indstillingen af medlemmer til Odense Musikudvalg.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

9. Nedrivning af Munke Mose Allé 9
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 82.21.00-G01-1-17
RESUMÉ

Tasfo som ejer ejendommen Munke Mose Allé 9 ønsker at nedrive og genopføre bygningen - se bilag Foto af nuværende og fremtidig bygning. Se endvidere projektbeskrivelse fra Tasfo, samt kort over hvilke bygninger der ønskes nedrevet.

 

Bygningen er vurderet bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 3 og er i lokalplan nr. 0-777 omfattet af bevarende bestemmelser. Den er en del af et samlet bygningskompleks/karré, hvor der var Teknisk Skole fra 1899 til i dag. Bygningen er opført i 1939 og er tegnet af Axel Jacobsen – søn af Niels Jacobsen, arkitekt på nabobygningen Hunderupvej 15 (1899) og tilbygning hertil.

 

I januar 2017 har SBS foretaget en opfølgende SAVE-registrering på karréen – se bilag Saveregistrering af SBS rådgivning. I registreringen indgår, at bygningen Munke Mose Allé 9 udgør en fuldendelse af det samlede bygningsanlæg og er af afgørende betydning for det samlede anlæg.

SBS udtaler ”Der er tale om fin tilpasning til de øvrige skolebygninger og selvom den øverste etage ikke er overbevisende i sin tilslutning til de ældre bygninger kan den stigende højde og monumentale markering af hjørnet være en fin måde at afslutte hele karréen ud mod Munke Mose. Bygningen er opført i funktionalistisk stil, men gentager rytme, proportioner og de røde teglsten fra nabobygningen. Bygningen er enkel, men har en fin arkitektonisk bearbejdningsgrad. Foredragssalen markerer sig i facaden med de dobbelt høje vinduer. Bygningens oprindelige udtryk er bevaret og de få ændringer, der er foretaget, støtter i høj grad bygningens dominerende elementer. Bygningen er overordnet i fin stand.”

 

Odense Bys Museer har i december 2016 udarbejdet notat om bevaringsværdien – se Notat vedrørende vurdering af bevaringsværdig.

 

Odense Bys Museer udtaler ”Odense Bys Museer anerkender det fremsendte forslag som en tilføjelse/potentiel erstatning, men ser dog fortsat helst at bygningen bevares.”

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at hvis nedrivning af Munke Mose Allé 9 tillades, så skal en genopført bygning respektere den eksisterende bygnings oprindelige karakter og på samme vis tilpasses de øvrige bygningers kulturhistoriske og arkitektoniske betydning. Følgende vil være vilkår ved nedrivning:

 

 • Ny bygning skal opføres i overensstemmelse med det eksisterende udtryk og tilpasses nabobygningerne i udformning, materialer, bygningselementer, vinduesrytmer, m.m.
 • Ny bygning skal opføres i samme fodaftryk, som den eksisterende bygning, hvor det bl.a. er vigtigt at bevare den tilbagetrukne facade ud mod Munke Mose Allé. Bygningen skal ligesom den eksisterende bygning runde og markere hjørnet Munke Mose Allé og parken. Mod gårdrummet kan bygningen dog indsnævres i hjørnevinklen for optimering af solindfald i bygningen.
 • Ny bygning skal indpasses i forhold til Munke Mose. Det er vigtigt at bevare det arkitektoniske element, at bygningen står på fladen, og at parkens terræn løber helt op til bygningsfacaden. Bygningen skal bevare sin monumentale karakter mod parken, og det skal undgås, at der i bygningens kantzone skabes en privatiseret zone mod Munke Mose.

 

Bygherre har fremlagt skitseforslag af ny bygning, som overordnet viser en fin tilpasning i forhold til den eksisterende bygningsstruktur. Det vurderes, at skitseforslaget med justeringer, kan skabe en fin løsning for et nyt byggeri i kontekst med de øvrige bevaringsværdige bygninger.

 

Der er i forslaget indarbejdet penthouse. En penthouse vurderes, at kunne bidrage til en mulig arkitektonisk god løsning i mødet med nabobygningens tag. Dette vil dog kræve en nærmere vurdering i en efterfølgende tegningsproces.

 

Det er vigtigt, at en ny bygning ikke skaber en oplevelse af privatisering mod parken. Derfor vil en eventuel penthouse skulle trækkes tilbage og tagterrasser afgrænses mod parken med bred brystning i mur, som hindrer direkte indblik fra parken til tagterrasser i tilknytning til penthouse.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 1. Der gives tilladelse til nedrivning og genopførelse af bygningen som anført i projektforslaget eller
 2. Den eksisterende bygning skal bibeholdes og ombygges.
 3. Der gives lov til udførelse af penthouse mod Munke Mose.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingspunkt 1 og indstillingspunkt 3.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Ombygningen vil indebære attraktive lejeboliger og tiltrække virksomhed og arbejdspladser.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

10. Fremtidig brug af FynBus' SVUF-kort
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.00.00-A00-169-17
RESUMÉ

I forbindelse med FynBus' overgang til rejsekort produkter er det ikke længere muligt at tilbyde SVUF-kortet i sin nuværende form.

 

SVUF-kortet er defineret ved, at det udelukkende tilbydes til studerende på videregående uddannelser i Odense Kommune. Modsat normalprisen på et periodekort på 2 zoner til 374 kr. pr. periode af 30 dage er prisen på et SVUF-kort 288 kr. pr. måned. SVUF er et normalt periodekort med tilskud fra Odense Kommune.

 

SVUF-kortet kan ikke anvendes efter den 31/5 2017, hvor FynBus afskaffer det eksisterende billetudstyr og hermed også muligheden for at anvende FynBus' gamle produkter. I stedet kan SVUF-kunderne henvises til et almindeligt rejsekort pendler eller et rejsekort med pendler kombi.

 

Med overgangen til rejsekort pendler vil Odense blive opdelt i flere zoner end før rejsekortet blev implementeret. Det medfører, at det i visse tilfælde kan blive dyrere at rejse i Odense, end det var tilfældet med et FynBus periodekort, som dækkede hele Odense.

 

Da ingen af de øvrige trafikselskaber tilbyder et lignende produkt som SVUF, og da der er et begrænset salg anbefales, at løsningen med SVUF afskaffes. Det anbefales i stedet, at kunderne fremover anvender FynBus' andre produkter, herunder et rejsekort pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi.

 

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning af forholdene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til FynBus' bestyrelse, at SVUF-kortet afvikles, og at kunderne i stedet henvises til et rejsekort pendler eller rejsekort med kombi med FynBus' almindelige priser, og at tilskuddet på 295.000 kr. bortfalder.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med FynBus' overgang til rejsekort produkter er det ikke længere muligt at tilbyde SVUF-kortet i sin nuværende form. Herunder beskrives SVUF-kortet og de mulige løsninger i forbindelse med en eventuel videreførelse af SVUF-kortet. 

 

SVUF-kortet

SVUF er en forkortelse for Samarbejdsorganisationen for Videregående Uddannelser på Fyn. SVUF var en organisation på SDU, som blev etableret i 1985 og nedlagt i 2006. Men SVUF-kortet og betegnelsen er fastholdt indtil i dag.

 

SVUF-kortet er defineret ved, at det udelukkende tilbydes til studerende på videregående uddannelser i Odense Kommune. Modsat normalprisen på et periodekort på 2 zoner til 374 kr. pr. periode af 30 dage er prisen på et SVUF-kort 288 kr. pr. måned. SVUF er et normalt periodekort med tilskud fra Odense Kommune.

 

SVUF-kortet kan ikke anvendes efter den 31/5 2017, hvor FynBus afskaffer det eksisterende billetudstyr og hermed også muligheden for at anvende FynBus' gamle produkter. Der er derfor behov for en drøftelse af produktets eventuelle videreførelse.

 

Ingen af de øvrige trafikselskaber har et tilsvarende produkt rettet mod studerende.

 

FynBus' nuværende produkter

I dag eksisterer der flere forskellige produkter i FynBus, som kan sidestilles med et SVUF-kort, herunder periodekort samt ungdomskort som tæller flere kunder end SVUF-kortet.

 

SVUF-kort

SVUF kunderne udløser i gennemsnit 3.000 perioder pr. år. I 2016 har hver kunde i gennemsnit haft et kort i 3,6 måneder.

 

Nedenstående tabel viser antal kunder i perioden 1/1 2016 – 31/12 2016.

 

Opgørelse over SVUF-kunder

Egenbetaling

Tilskud

Totalsalg

961

989.340

295.467

1.284.807

 

Periodekort

Periodekortet er defineret ved en gyldighed på minimum 30 dage og gælder på en fast defineret strækning. Prisen for to zoner, som dækker Odense, er 372 kr. I sammenligning med SVUF-kort og ungdomskort har periodekortet den største andel af kunder.

 

FynBus har ingen data for, hvor mange af periodekortkunderne, der er studerende.

 

Person

Antal

Relativ andel

Barn

1.489

15 %

Voksen

6.220

63 %

Pensionist

2.133

22 %

Total

9.842

100 %

  

Ungdomskort til videregående uddannelser

Et ungdomskort til videregående uddannelser er defineret ved en gyldighed i hele FynBus' område med en pris på 627 kr. pr. periode på 30 dage. Herudover giver ungdomskortet mulighed for rabat på øvrige rejser uden for Fyn.  

 

Nedenstående tabel viser antallet af ungdomskort i de fynske kommuner i 2016. Af tabellen fremgår, at der er 1.291 kunder med et ungdomskort til videregående uddannelser i Odense.

 

Område

Antal kunder

Assens

117

Faaborg

159

Kerteminde

72

Langeland

27

Middelfart

97

Nordfyn

60

Nyborg

230

Odense

1.291

Svendborg

363

Total

2.416

 

Selvom prisen for et ungdomskort er 54 % højere end et SVUF-kort, er der 25 % flere ungdomskortkunder.

 

Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem periodekort, SVUF-kort og ungdomskort.

 

 

Periodekort

SVUF-kort

Ungdomskort (Videregående uddannelse)

Pris

374 kr.

288 kr.

627 kr.

Mulige zoner

Fra 2-10 zoner på Fyn eller alle Odense Zoner

Alle Odense zoner 

Alle zoner på Fyn

Sidste salgsdag

2/5 2017

2/5 2017

 

Sidste anvendelsesdag

31/5 2017

31/5 2017

 

Produkt i rejsekort

Standard

Kommerciel

Ikke afklaret

 

Fremtidige muligheder for videreførelse af SVUF-kortet

Hvis SVUF-kortet overføres til rejsekortet vil der være uoverensstemmelser med de aftalte retningslinjer for det landsdækkende Rejsekort og ændringer for kunderne i forhold til zoneinddelingen i Odense.

 

I henhold til de aftalte retningslinjer for det landsdækkende Rejsekort skelnes der imellem standardprodukter og kommercielle produkter. Standardprodukter er defineret ved et fast tilgængeligt produkt og ubegrænset gyldighed. Kommercielle produkter er defineret ved begrænset tilgængelighed og begrænset gyldighed.

 

SVUF-kortet falder på den baggrund ikke ind under nogen af de ovennævnte betegnelser, og der er således ikke en forretningsmæssig mulighed i rejsekortsystemet.

 

Ved overgangen til Rejsekort ændres principperne for zonegyldighed på periodekort. Derfor findes der ikke længere et produkt i form af periodekort, som dækker hele Odense. Periodekortkunder skal fremover beslutte, hvilke områder i Odense/hvilke zoner rejsekortet skal dække for at forblive på et 2-zoners rejsekort. SVUF-kortet kan derfor ikke videreføres til rejsekortet i dets nuværende form.

 

FynBus vurderer ikke, at SVUF-ordningen kan videreføres på rejsekort. Der findes dog andre muligheder for at videreføre produktet, herunder App løsning, Titsam gruppebestilling (SMS) og refusionsløsning.

 

App løsning

FynBus har en app-løsning under udvikling, hvor det vil være muligt at tilknytte SVUF produktet. Det vurderes, at der vil være økonomiske omkostninger for FynBus forbundet med at udvikle app’ens tekniske udvikling og tilpasning, således at den kan rumme et SVUF-kort. I forbindelse hermed skal der tages stilling til forebyggelse af misbrug af app’en, afgrænsning af kriterier for berettigede kunder og den tekniske opsætning i forhold til dette. 

 

Det vil ikke være muligt at opnå data til brug for statistik, da kunderne ikke skal tjekke ind, når en rejse påbegyndes og/eller afsluttes.

 

En foreløbig vurdering af en eventuel teknisk udvidelse af app-løsningen vurderes at have økonomiske omkostninger på ca. 75.000 kr. 

 

FynBus’ gruppebestillingsmodul

FynBus’ nye gruppebestillingsmodul giver ligeledes mulighed for at bevare SVUF-ordningen. Gruppebestillingsmodulet skal dog tilpasses før det er muligt at udstede SVUF-kort. Det vurderes, at det vil koste ca. 50.000 kr. at udvikle en løsning til SVUF-kortet. 

 

I forbindelse hermed er det tilsvarende nødvendigt at tage stilling til forebyggelse af misbrug.

 

FynBus vurderer, at nærværende løsning ikke kan etableres, da den vil kunne tilgås af alle rejsende og ikke kun SVUF-kunder.

 

Refusionsløsning

I forbindelse med indførelse af rejsekortet på Fyn har der været pilottest i Svendborg, som var baseret på en refusionsløsning, hvor pilotkunderne fik 50 % rabat på rejser, under forudsætning af at de deltog i pilottesten. Ordningen har været indrettet således, at kunderne har betalt det fulde beløb for rejsekortet, hvorefter FynBus har refunderet 50 %.

 

I lighed med pilottesten i Svendborg kan der etableres tilsvarende refusionsløsning for SVUF-kortet, således at FynBus refunderer rabat til SVUF-kunderne. Derefter sendes en opgørelse til Odense Kommune som på baggrund heraf yder tilskud til FynBus.

 

Ved at SVUF-kortet håndteres på tilsvarende måde, vil processen være som følgende:

 

Da løsningen indebærer mange administrative led er løsningen ressourcekrævende og dermed omkostningsfuld.

 

Rejsekort pendler og rejsekort pendler kombi

SVUF-kunderne kan ligeledes henvises til et almindeligt rejsekort pendler eller et rejsekort med pendler kombi.

 

Et rejsekort pendler fungerer på tilsvarende måde som et FynBus periodekort med en fast defineret strækning.

 

Rejsekort med pendler kombi er indrettet således, at der både er mulighed for at rejse på en fast defineret strækning, hvor pendlerkortet aktiveres samt uden for den definerede strækning, hvor almindeligt rejsekort aktiveres.

 

Med overgangen til rejsekort pendler vil Odense blive opdelt i flere zoner end før rejsekortet blev implementeret. Det medfører, at det i visse tilfælde kan blive dyrere at rejse i Odense, end det var tilfældet med et FynBus periodekort, som dækkede hele Odense.

 

Da ingen af de øvrige trafikselskaber tilbyder et lignende produkt som SVUF, og da der er et begrænset salg anbefales, at løsningen med SVUF afskaffes. Det anbefales i stedet, at kunderne fremover anvender FynBus' andre produkter, herunder et rejsekort pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi.

 

Effekt

Sagen har konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. 

 

Flere kommer i uddannelse og job

Med et rejsekort pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi understøttes, at ”Flere kommer i uddannelse og job”, da dette mobilitetstiltag er en medvirkende årsag til, at flere har lettere ved at gennemføre en uddannelse eller passe et job.  

 

ØKONOMI

Ved afskaffelse af SVUF-kortet bortfalder tilskud fra Odense Kommune til FynBus svarende til ca. 295.000 kr. pr. år.

 

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

11. Ny busterminal og stationsplads nord for Odense Banegård Center
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 01.00.00-G01-1-16
RESUMÉ

By- og Kulturudvalget har på flere møder drøftet den fremtidige udvikling af området nord for Odense Banegård Center (OBC) med særlig fokus på afvikling af bustrafikken.  

 

Etableringen af letbanen betyder, at busserne skal flyttes til en ny placering nord for OBC. Nuværende togdrift, letbanen og en opgradering af busdriften på hele Fyn, forventes at medføre en væsentlig stigning i antallet af passagerer til og fra Odense Banegård Center.

 

By- og Kulturudvalget har tidligere besluttet, at man ønsker, at den fremtidige busterminal skal placeres på den tidligere rutebilstation med ud- og indkørsel fra Dannebrogsgade. Busholdepladser i Dannebrogsgade kan fungere som ekstrakapacitet.

  

By- og Kulturforvaltningen har arbejdet videre med udformningen af en samlet løsning for området, og har udarbejdet et forprojekt for området. Forprojektet skal skabe en velfungerende trafikal løsning samt attraktive og trygge byrum med en tydelig identitet.

  

Forprojektet betyder:

 • De forskellige trafiktyper tildeles forskellige områder, først biler, dernæst taxa, og således at kun busser kører ind i området ved busterminalen.
 • Der etableres en fleksibel busterminal, hvor halvdelen af pladserne har direkte adgang til OBC.
 • Der etableres en stor sammenhængende stationsplads, der giver god tilgængelighed og trygge forhold for ventende og fodgængere.
 • Der friholdes arealer, der kan bruges til togbusser eller andre formål, hvis man oplever nye behov eller behov for større kapacitet.
 • Der skabes bedre forbindelse i området og mod byen, ved eventuelt at etablere en bedre promenade og trappe mod Havnen, en ny trappe op til Byens Bro og en forlængelse af tunnelen under jernbanen til busterminalen. 

  

By- og Kulturudvalget skal med denne sag drøfte:

 • Er projektet realistisk i forhold til omfanget af anlægsudgifterne.
 • Skal By- og Kulturforvaltningen foretage projektering af området, og foretage en eventuelt planændring før man ved, om der vil blive sat penge af til projektet i forbindelse med budgetforlig 2018.

 

INDSTILLING

By og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlemmerne Pernille Bendixen og Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund for forprojektet

Behovet for at etablere en ny busterminal samt løsningsmulighederne er senest blevet drøftet på møde den 11/10 2016. Udvalget besluttede, at man ønskede den fremtidige busterminal skulle placeres på den tidligere rutebilstation med ud- og indkørsel fra Dannebrogsgade. Dannebrogsgade kan indgå som en mulighed for at sikre ekstrakapacitet. By- og Kulturudvalget indstillede også, at forvaltningen arbejder videre med en helhedsplan for området nord for OBC.

 

Det er nødvendigt at etablere en ny busterminal og stationsplads på grund af to forhold:

 

 1. Når letbanen etableres på Østre Stationsvej, omorganiseres trafikken omkring OBC. Dette påvirker også busserne og der skal derfor etableres en ny busterminal. Med baggrund i Statens forventninger om vækst i den kollektive trafik, forventes også flere busser. Dette er indarbejdet i FynBus' trafikplan fremadrettet, og giver et krav om plads til betjening af 10 busser samtidigt i en fremtidig busterminal nord for OBC.

 

 1. Forprojektet er yderligere aktuelt fordi den nuværende togdrift, etableringen af letbane og en opgradering af busdriften på hele Fyn, forventes at medføre en væsentlig stigning af passagerer til og fra OBC. Odense Kommunes Planstrategi 2015 og Kommuneplanen 2016-2028 peger begge på vigtigheden af at udvikle OBC.

 

På grund af etableringen af letbanen er det nødvendigt, at busterminalen allerede fra 2018 skal fungere for 4 busser og fra 2020 skal kunne fungere for 10 busser på samme tid. Det er derfor nødvendigt, at der hurtigt findes den rigtige løsning og findes anlægsmidler til projektet. 

 

Rammerne for forprojektet

Mange forskellige aktuelle trafikale behov, en vis usikkerhed om behovet for flere og større busser i fremtiden samt en forventning om, at flere af ejendommene i området vil blive ændret og udviklet gør, at der er stor fokus på at lave en løsning, der har så stor grad af fleksibilitet og robusthed overfor forandringer som muligt.

 

Da flere arealer og bygningerne omkring området ejes af andre grundejere og aktører end Odense Kommune, er det nødvendigt med forhandlinger og indgåelse af aftaler, for at projektet kan realiseres i den mest optimale form. Da projektets hovedgreb er så robust og i stor udstrækning har taget højde for grundejere og aktørers ønsker, vil projektet kunne realiseres selv om mindre dele af projektet ikke kan realiseres. By-og Kulturforvaltningen har holdt møde eller været i kontakt med alle grundejere og aktører i forbindelse med udarbejdelsen af forprojektet og inden udvalgsmødet. Den egentlige forhandling og indgåelse af aftaler afventer udvalgets drøftelse på dette møde.

 

Forprojektets overordnede principper

 • Projektet sikrer en logisk håndtering af trafikken, de forskellige trafiktyper tildeles forskellige områder, først biler, dernæst taxa, og således at kun busser kører ind i området ved busterminalen.
 • Der etableres en fleksibel busterminal, hvor halvdelen af pladserne har direkte adgang til OBC.
 • Der etableres en stor sammenhængende stationsplads, der giver god tilgængelighed og trygge forhold for fodgængere.
 • Der reserveres arealer, der kan bruges til togbusser eller andre formål, hvis man oplever nye behov eller større kapacitet.
 • Bedre forbindelse i området og mod byen foreslås styrket, ved at etablere en bredere promenade og bedre trappe mod Havnen, en ny trappe op til Byens Bro og en forlængelse af tunnelen under jernbanen til busterminalen.

 

Forprojektets forskellige dele og områder

Kiss and ride og adgang til parkeringshus

Der etableres en ny vejadgang til parkeringshuset og et område til kiss and ride og handicap-parkering mellem OBC og postterminalbygningen.  

 

Taxaplads

Foran OBC etableres der en ny taxaplads, hvor der kan holde 12 taxaer på samme tid. Langs Dannebrogsgade kan taxa holde og vente på et areal, der også er disponeret til togbusser.

 

Busterminal

Tættest på perroner og rulletrappen til OBC etableres den nye busterminal med plads til 10 busser.

Der har været tegnet på to løsninger:

 • En ø-terminal hvor alle passagerer skal gå ud på en ø.
 • En sidelagt terminal, hvor busserne tager passagerer op rundt langs terminalens kant.

 

Den sidelagte terminal har flest fordele, og det er derfor denne løsning, der er arbejdet videre med. Den sidelagte terminal sikrer stor fleksibilitet og gør, at passagererne kan nå halvdelen af stoppestederne uden at krydse kørebanen. Denne løsning gør også, at busserne kan køre ind og ud til terminalen uden at skulle krydse hinanden. Den sidelagte terminal giver desuden plads til, at der kan etableres en stor sammenhængende stationsplads mod OBC, hvor passagerer kan færdes trygt. Det foreslås, at jernbanetunnelen forlænges, så den fører op til de fem busstoppesteder længst væk fra OBC, så man ved at benytte den ikke skal krydse kørebanen.

 

Busterminalen etableres således, at busserne har faste pladser. For mange passagerer giver det en tryghed, at busserne har faste stoppesteder som i dag. Det er muligt at ændre busterminalen til en dynamisk terminal, hvor bussernes stoppested styres elektronisk, og der derfor kan opnås større kapacitet og fleksibilitet.

 

Cykelsti og cykelparkering

Der etableres cykelstier helt frem og så tæt på cykelparkeringen som muligt. Cykelparkeringen placeres så tæt på indgange og busstop som muligt.

 

Stationsplads til fodgængere

Der etableres en ny sammenhængende stationsplads, som giver god tilgængelighed for fodgængere.

 

Beplantning og bænke

Stationspladsen opdeles af grupper af træer og lange bænke. Ved indgangen etableres bede med robuste blomster eller græs.

 

Belægninger

Vejbanen, hvor taxa og busser kører, etableres i asfalt. Stationspladsen og arealer til kiss and ride etableres i klinker. Odense har en lang tradition for at lave klinkebelægninger med god tilgængelighed.

 

Buslæskærme

Der etableres overdækkede ventefaciliteter ved alle busstoppesteder, taxa og kiss and ride. Det kan være de buslæskærme, der bruges ved busstoppestederne i Odense, eller det kan være halvtag, der etableres særligt til pladsen.

 

Generelt løft af området

Etableringen af stationspladsen vil give området et stort løft. En bedre trafikal løsning, bedre forhold for passagerer og en smukkere og mere karakterfuld stationsplads vil gøre det mere attraktivt for grundejere omkring pladsen at udvikle deres bygninger og facader.

 

Rundkørsel nedlægges

Rundkørslen, der i dag fordeler trafikken internt i området, nedlægges. Rundkørslen er ikke nødvendig for at sikre afvikling af trafikken og giver store udfordringer i forhold til cyklister og fodgængers trafiksikkerhed og tilgængelighed.

 

Vej nord for OBC nedlægges

Vejen, der i dag fungere som kiss and ride lige foran udgangen ved OBC, nedlægges. Ved at fjerne vejen får man mulighed for at etablere en sammenhængende stationsplads langs OBC.

 

Grundejere og andre aktørers foreløbige kommentarer til projektet

By- og Kulturforvaltningen har været i dialog med og afholdt møder med grundejere og aktører i områder, for at få deres umiddelbare bemærkninger til forprojektet. Det er forvaltningens opfattelse, at grundejere og aktører generelt er positive overfor projektets overordnede principper. Projektet tager hensyn til mange grundejere og aktørers særlige behov og ønsker. Der er dog en udfordring med placeringen af kiss and ride, hvor dele af den placeres på privat areal. Der pågår en dialog mellem grundejer og Odense Kommune omkring udviklingen af ejendommen herunder arealerne, som berøres af kiss and ride.

 

Projektets økonomi

Realiseringen af projektet forudsætter, at der findes anlægsmidler. Da busterminal og stationsplads dækker et stort areal og indeholder mange trafikale og bymæssige funktioner, bliver det samlet et bekosteligt projekt. Det er muligt at reducere projektet, ved f.eks. ikke at ændre på hegnet ind til Jernbanemuseet, vælge anden løsning til buslæskure eller undlade vandkunsten.

 

Etablering af promenade og trappe ned til Havnen, trappe op til Byens Bro og forlængelse af jernbanetunnel op til busterminal kan undlades eller udskydes.

 

Busterminal og stationsplads: 33,75 mio. kr.

 

Promenade og trappe ned til Havnen: 6,25 mio. kr.

Trappe op til Byens Bro: 6,25 mio. kr.

Forlængelse af jernbanetunnel op til busterminal: 24,75 mio. kr.

 

Sagen medfører ikke afledt drift.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

12. Diodeskærm, Fisketorvet 2-4
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 01.02.00-G01-1-17
RESUMÉ

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser på udvalgsmødet den 7/3 2017 har By- og Kulturforvaltningen afholdt møde med ejeren af diodeskærmen.

 

Forvaltningen vil på mødet orientere om drøftelserne med ejeren af diodeskærmen. På baggrund heraf ønskes der en drøftelse af handlemuligheder og det videre forløb.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

13. Drøftelse af scenarier i forbindelse med udmøntning af midler til boldbaner
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 04.08.00-G01-1-16
RESUMÉ

I forbindelse med at byrådet den 12/10 2016 indgik budgetforlig for 2017, blev det besluttet at afsætte 16 mio. kr. i 2017 (4,5 mio. kr.) og 2018 (11,5 mio. kr.) til etablering af boldbaner.

 

By- og Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i forligsteksten og i de to forslag i By- og Kulturforvaltningens oplæg til anlægsprojekter i 2017, der har fokus på fodbold, afholdt møder med berørte klubber, og der er udarbejdet forslag til udmøntning af midlerne til drøftelse i By- og Kulturudvalget.

  

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de beskrevne scenarier.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

 

Udvalgsmedlemmerne Pernille Bendixen og Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Budgetforlig

 

I forbindelse med at byrådet den 12/10 2016 indgik budgetforlig for 2017, blev det besluttet at afsætte 16 mio. kr. i 2017 (4,5 mio. kr.) og 2018 (11,5 mio. kr.) til etablering af boldbaner.

 

Det fremgår af forligsteksten, "at forligspartierne ønsker at sikre tilstrækkelige sportsanlæg på tværs af byen i samarbejde med klubberne. Det stigende befolkningstal sætter kapaciteten på boldbaner mv. under pres. Forligspartierne ønsker i samarbejde med foreningerne og klubberne at udbygge kapaciteten, og samarbejdet kan bl.a. betyde, at de medfinansierer visse anlægstyper. Tiltagene understøtter byrådets mål om, at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber, og flere borgere er sunde og trives. Forligspartierne vil gerne understøtte det aktive foreningsliv og er derfor enige om at afsætte 16 mio. kr. i 2017 og 2018 til boldbaner i Odense. Bevillingen placeres under By- og Kulturudvalget, der får til opgave sammen med foreninger og klubber at udmønte midlerne".

 

I By- og Kulturforvaltningens oplæg til anlægsprojekter i 2017, var der to forslag med fokus på fodbold.

 

 1. Kunstgræsbanen Hjallese er gennem de senere år blevet repareret forskellige steder, men nu er tæppet i så dårlig forfatning, at det kræver en fuldstændig udskiftning. Såfremt der ikke lægges nyt tæppe på, kan banen ikke længere benyttes til fodbold og hockey.
 2. Der er behov for tilpasning af antallet af fodboldbaner i Odense. Efterspørgslen er stærkt stigende, og derfor ønskes etableret et antal nye fodboldbaner, samt i et vist omfang tilhørende faciliteter så som klubhus, omklædningsrum m.m. De nye boldbaner forventes anlagt tre forskellige steder i byen - ved henholdsvis Boldklubben Marienlyst, på Dyrskuepladsen og ved Posten/Kildemosens Boldklub. Banerne skal dække et øget behov for baner ved bl.a. OB Amatør, Elitefodbold for kvinder m.m.

 

Proces

 

By- og Kulturforvaltningen igangsatte en proces med de klubber, der i forhold til ovenstående punkter, skulle inddrages.

 

Der har været afholdt møde med Odense Q, Team Odense Q og Boldklubben Marienlyst med henblik på at drøfte de udfordringer, der er opstået i forbindelse med kvindefodboldens samarbejde med Boldklubben Marienlyst, og for at drøfte de aftaler, der ligger til grund for samarbejdet mellem kvindefodbolden og Boldklubben Marienlyst.

 

Arbejdet med at renovere kunstgræsbanen i Hjallese blev igangsat midt på efteråret, da By- og Kulturforvaltningen vurderede, at banen ikke fortsat kunne holdes lukket. Udgiften til renovering af kunstgræsbanerne måtte, såfremt der ikke blev afsat midler i budgettet, afholdes af driften i Fritid og Kultur.

 

Der blev i november 2016 holdt et opstartsmøde med de klubber, der har baner i området Falen, Kildemosevej og Dyrskuepladsen. Efter mødet er der holdt møder med hver enkelt klub, med henblik på at få afdækket fakta omkring hver enkelt klub, herunder at give klubberne mulighed for at fortælle om klubbernes historie.

 

Den 23/3 2017 har der igen været holdt møde med de klubber, der har baner i området Falen, Kildemosevej og Dyrskuepladsen. Klubberne er blevet forelagt 3 forskellige scenarier og et under-scenarie, og de har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslagene. Disse bemærkninger er sammenskrevet og vedlagt som bilag til sagen. Derudover er der vedlagt høringssvar indkommet fra Boldklubben Røde Stjerne, Boldklubben Posten, brugerne Falen/Kildemosevej og Odense Boldklub, amatør efter mødet.

 

En del af de arealer, der er i spil omkring Falen og Dyrskuepladsen, er udlagt til hospitalsformål. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssige vil være at aflyse den del af byplanvedtægten, der omfatter de relevante arealer. Processen er formelt set den samme som ved udarbejdelse af en ny lokalplan, men da der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan, er det naturligvis en kortere proces. Dog skal sagen forelægges By- og Kulturudvalget, sendes i 8-ugers offentlig høring og endeligt vedtages i byrådet, som hvis der var tale om en ny lokalplan.

 

Områderne anvendes i dag også til boldbaner af mere midlertidig karakter, men hvis der skal anlægges baner med hegn, kunstgræsbaner, klubfaciliteter m.m., så kan dette ikke lade sig gøre med det nuværende plangrundlag.

 

En del af arealerne på Falen 95 har Odense Kommune lejet af Region Syddanmark med en opsigelsesfrist på 5 år. Der er taget initiativ til en dialog med Region Syddanmark, med henblik på at drøfte eventuelt mageskifte eller alternativt en længere opsigelsesfrist.

 

Det Fynske Dyrskue

 

I februar 2017 blev der holdt møde med Det Fynske Dyrskue med henblik på at afdække deres ønsker til fremtidig anvendelse af Dyrskuepladsen. Det Fynske Dyrskue ønsker at udvide antallet af kommercielle aktiviteter på pladsen, hvilket ikke er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er for udlån af Dyrskuepladsen. Det Fynske Dyrskue har svært ved at acceptere, at der anlægges almindelige boldbaner på Dyrskuepladsen, da det giver dem uforholdsmæssige store udgifter til genopretning af pladsen efter afvikling af det årlige dyrskue. Det Fynske Dyrskue åbnede op for, at der placeres andre aktiviteter på Dyrskuepladsen, aktiviteter så som amerikansk og australsk fodbold, hvor der ikke stilles samme krav til banekvaliteten. By- og Kulturforvaltningen fremlagde forslag om, at forpladsen til Dyrskuepladsen og Cigaren permanent inddrages til boldbaner, hvilket vil give Det Fynske Dyrskue udfordringer i forhold til parkering, når det årlige dyrskue afvikles. Såfremt det bliver aktuelt vil By- og Kulturforvaltningen arbejde på, at den del af parkeringen kan løses i Tusindårsskoven.

 

Det Fynske Dyrskue har mulighed for at komme med høringssvar senest fredag den 7/4 2017, hvorfor eventuelt høringssvar vil blive eftersendt.

 

Beskrivelse af berørte foreninger.

 

Lavia Odense Bueskytter.

I alt 60-65 medlemmer (16 u/25 år, 27 o/25 år og 2 handicappede). Facilitet skal rumme handicaptoilet, afskærmning/pilefang, skydeskur samt container til materiel. Har haft hjemme på anlægget i mere end 30 år. Ønsker at blive på nuværende areal.

 

Kildemosens Boldklub.

I alt 266 medlemmer (48 u/25 år, 258 o/25 år). Har 10 hold, 2½ bane. Kulturen og det sociale er vigtigt. Har haft hjemme på anlægget siden 70'erne. Ønsker at blive på nuværende areal.

 

Boldklubben Røde Stjerne.

I alt 155 medlemmer (48 u/25 år, 107 o/25 år). Har 6 hold, 2 baner. Stærk klubstruktur med delvist lukkede hold. Er udfordret på baner og omklædningsfaciliteter. Klubben er stiftet i 1974.

 

Boldklubben Posten.

I alt 102 medlemmer (9 u/25 år, 93 o/25 år). Har 6 hold, 1 bane + 1 7-mands bane. Har kapacitetsproblemer på baner og klubhus. Ønsker at blive på nuværende areal.

 

Boldklubben Enghaven.

I alt 85 medlemmer (20 u/25 år, 65 o/25 år). En klub for handicappede. Medlemmer rekrutteres primært fra specialskoler. Vigtigt med tæthed og overskuelighed på træningsstedet. Adgang til halfaciliteter i sammenhæng med udendørs faciliteter. Klubben er 16 år gammel. Ønsker at blive på nuværende areal.

 

Bolbro GIF.

3 Udendørs afdelinger: Fodbold i alt 58 medlemmer (22 u/25 år, 36 o/25 år), Australsk fodbold i alt 40 medlemmer (0 u/25 år, 40 o/25 år), Amerikansk fodbold i alt 120 medlemmer (30 u/25 år, 90 o/25 år). 2 baner til fodbold, der deles med OB. Australsk fodbold 1 bane på Cigaren. Amerikansk fodbold - nylig fusion mellem Thrashers, som hørte under Bolbro GIF, og Odense Swans. 1 bane + mindre areal ved siden af banen. Har efter fusionen behov for mere kapacitet. Bolbro Boblen, som ligger på Falen 95 i tilknytning til de baner, disse klubber benytter, er en selvejende institution under Bolbro GIF.

 

Fælles for alle ovenstående klubber er, at de klubhuse, de benytter, ejes af Odense Kommune.

 

Odense Boldklub, Amatør.

I alt 865 medlemmer (759 u/25 år, 106 o/25 år). Den eneste klub i området med fodbold for børn og unge. Har 46 hold (39 ungdomshold og 7 senior hold). Har eget klubhus i Ådalen. Benytter 4 baner i Ådalen, 3½ bane på Dyrskuepladsen, 1 på Cigaren, 1 på Falen 97, og så deler de baner med Posten, Kildemosen og Bolbro GIF. Odense Boldklub består af en professionel afdeling og en amatørklub. Den professionelle afdeling varetager klubbens førstehold i Superligaen. Førsteholdene fra U13 til U19 er organisatorisk placeret i den professionelle afdeling for at imødegå de krav, der stilles til licensering og talentudvikling. Alle spillere i OB - både i amatørklubben og i den professionelle afdeling - er medlem af OB Amatør. Det er et krav fra DBU, at en professionel klub har en amatørklub under eller over sig. OB professionel afdeling investerer ressourcer i banevedligeholdelse både for at leve op til licenskravene, men også for at spillerne har mulighed for at dygtiggøre sig. Selskabet er villig til at investere i faciliteter, hvis der stilles et areal til rådighed for OB Amatør på Falen/Kildemosevej. 

 

Forslag til udmøntning af bevillingen

 

By- og Kulturforvaltningen har nu udarbejdet forslag til udmøntning af de afsatte midler til boldbaner under hensyntagen til både forligsteksten og de anlægsforslag, der lå i By- og Kulturforvaltningens oplæg til anlægsprojekter i 2017.

 

Kvindefodbold

 

Kvindefodbolden har oplyst til By- og Kulturforvaltningen, at der er behov for yderligere 1-2 baner, samt eventuelt et mindre lokale, der kan være til fuld rådighed for kvindefodbolden.

 

Der afsættes en beløbsramme på 3.000.000 kr. til ovenstående. Anlæggelse af to boldbaner på arealerne, der støder op til Boldklubben Marienlysts anlæg er anslået til 3.000.000 kr. Såfremt det viser sig, at behovet for yderligere banekapacitet til kvinderne kan opfyldes med 1½ bane, vil det være muligt at opføre et mindre lokale til kvindernes fulde rådighed indenfor en beløbsramme på ca. 750.000 kr.

 

Kunstgræsbanen i Hjallese

 

Der er udarbejdet udbudsmateriale, og der er valgt en entreprenør og projektet er påbegyndt. Projektet anslås at beløbe sig til 3.200.000 kr.

 

Boldbaner Kildemosevej, Falen og Dyrskuepladsen

 

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en række forskellige scenarier i forhold til at optimere ovenstående arealer. Der er tidligere indkøbt et gammelt baneterræn af DSB mellem Falen og Kildemosevej, hvilket betyder, at der kan placeres flere baner på det samlede areal. De enkelte scenarier gennemgås kort nedenfor, og de er uddybet nærmere i vedlagte bilag. Som bilag er ligeledes vedlagt kortbilag, der giver et visuelt overblik over de enkelte scenarier. Det er vigtigt at understrege, at ingen klubber i forhold til nuværende banekapacitet stilles ringere end det de har nu, og at ingen af klubberne flyttes væk fra nærområdet.

 

Der reserveres 3.200.000 kr. til renovering af kunstgræsbanen i Hjallese. Dette beløb indgår i det samlede projekt som buffer for de udgifter, der skal løse behovet for baner og tilknyttede faciliteter på Falen, Kildemosevej og Dyrskuepladsen. Det betyder, at eventuelle merudgifter til de samlede projekter dækkes indenfor budgetområde 2.6 Fritid og Eliteidræt.

  

Scenarie 1.

OB Amatør overtager brug og får selvforvaltning af boldbanerne på Falen 95 og Kildemosevej (nuværende brugere er Bolbro GIF, Boldklubben Posten og Kildemosens Boldklub). 1½ bane deles med Enghavens Boldklub én dag om ugen. OB Amatør overtager eventuelt Kildemosens Boldklubs og Boldklubben Postens klubhuse, alternativet kan disse fjernes. Derudover beholder OB Amatør boldbanerne i Ådalen.

 

Bolbro GIF - fodbold, amerikansk og australsk fodbold og Boldklubben Posten flyttes til Dyrskuepladsen, og der er etableres 2 baner på forpladsen til Dyrskuepladsen, og der etableres nyt klubhus med omklædning, klublokale og kiosk på Dyrskuepladsen til deling mellem Bolbro GIF og Boldklubben Posten. Der etableres en mindre servicebygning med toilet og udsalg nær "ringbanen" til brug ved afvikling af kampe.

 

Kildemosens Boldklub flyttes til Falen 97, hvor Boldklubben Røde Stjerne og Bueskytteklubben Lavia holder til og forbliver. Boldklubben Røde Stjernes klubhus opgraderes til deling med Kildemosens Boldklub.

 

Boldbaner på Cigaren opgraderes til træningsbanekvalitet og bliver aflastningsbaner for klubberne.

 

Fordele: Det er fodboldklubber for voksne, der flyttes fra deres nuværende placering til ny placering, dog i nærområdet. OB Amatør får samlet deres anlæg på 2 adresser. OB Amatør, som har mange børn og unge medlemmer, får samlet deres aktiviteter på 2 adresser.

 

Ulemper: Bolbro GIF, fodbold og Boldklubben Posten deler 1½ banen indenfor hegnet på Dyrskuepladsen, hvilket ikke imødekommer Det Fynske Dyrskues ønske om at friholde pladsen for almindelige fodboldbaner.

Der er klubber, der må fraflytte deres eksisterende klubfaciliteter. Bolbro GIF har ikke udendørs aktiviteter i området omkring deres idrætshal, som er beliggende på Falen 95. Forpladsen til Dyrskuepladsen og Cigaren kan fremover ikke benyttes til parkering i forbindelse med arrangementer på Dyrskuepladsen og i Tusindårsskoven.

 

Økonomi:

 

Boldbaner Marienlyst til kvindefodbold (bundet)

  3.000.000 kr.

Renovering af kunstgræsbane Hjallese (bundet)

  3.200.000 kr.

Etablering af boldspilgræs på DSB areal (bundet)

  1.000.000 kr.

Flytning af lysanlæg

     300.000 kr.

Etablering af permanente boldbaner på forplads v/dyrskuet

  1.000.000 kr.

Etablering af klubhus på forplads v/dyrskuet 300m2

  6.000.000 kr.

Etablering af servicebygning på Ringbanen 20 m2

     500.000 kr.

Opgradering af Røde Stjernes Klubhus

  1.000.000 kr.

Opgradering af Cigaren

     750.000 kr.

I alt

16.750.000 kr.

 

Scenarie 2

OB Amatør får rådighed over de nuværende 3½ bane på Dyrskuepladsen, der etableres 2 baner på forpladsen til Dyrskuepladsen, 2 baner på Cigaren opgraderes til træningsbanekvalitet. Derudover har OB Amatør 4 baner i Ådalen. Der etableres nyt klubhus med omklædning, klublokale og kiosk på Dyrskuepladsen til OB Amatør. Det vurderes, at OB Amatør ikke vil ønske selvforvaltning på banerne inde på Dyrskuepladsen.

 

Bolbro GIF, fodbold, Enghavens Boldklub og Kildemosens Boldklub forbliver på deres nuværende arealer. Amerikansk og Australsk Fodbold flyttes fra Cigaren til Falen 95. Nuværende klubfaciliteter beholdes.

 

Boldklubben Posten flyttes til Falen 97, hvor Boldklubben Røde Stjerne og Bueskytteklubben Lavia holder til og forbliver. Boldklubben Røde Stjernes klubhus opgraderes til deling med Boldklubben Posten.

 

Fordele: Der er ikke store omrokeringer for de klubber, der p.t. har baner og klubfaciliteter på Kildemosevej og Falen 95 og 97.

 

Ulemper: Det Fynske Dyrskue vil fortsat have udfordringer omkring reetablering af baner efter afholdelse af det årlige dyrskue. OB Amatør vil have boldbaner stillet til rådighed på 3 forskellige anlæg. Forpladsen til Dyrskuepladsen og Cigaren kan fremover ikke benyttes til parkering i forbindelse med arrangementer på Dyrskuepladsen og i Tusindårsskoven. OB Amatør, som har mange børn og unge, vil have en udfordring med baner i perioden, hvor Dyrskuepladsen er reserveret til dyrskue, samt i perioden efter dyrskuet, hvis det er dårligt vejr, og banerne derfor bliver ødelagt.

 

Økonomi:

   

Boldbaner Marienlyst til kvindefodbold (bundet)

  3.000.000 kr.

Renovering af kunstgræsbane Hjallese (bundet)

  3.200.000 kr.

Etablering af boldspilgræs på DSB areal (bundet)

  1.000.000 kr.

Opgradering af baner på Cigaren til permanente baner

     750.000 kr.

Etablering af permanente boldbaner på forplads v/dyrskuet

  1.000.000 kr.

Etablering af klubhus på forplads v/dyrskuet 300m2

  6.000.000 kr.

Flytning af lysanlæg

     300.000 kr.

Opgradering af Røde Stjernes klubhus

  1.000.000 kr.

I alt

16.250.000 kr.

 

Scenarie 2a 

Alternativt til ovenstående kan OB Amatør få stillet 3½ bane til rådighed på Falen 95. Amerikansk og australsk fodbold får baner på Dyrskuepladsen og deler klubhus med omklædning, klublokale og kiosk med OB Amatør.

 

Den øvrige fordeling er uændret.

 

Fordele: Der er ikke store omrokeringer for de klubber, der p.t. har baner og klubfaciliteter på Kildemosevej og Falen 95 og 97. Der er ikke boldbaner til fodbold indenfor hegnet på Dyrskuepladsen, hvilket imødekommer Det Fynske Dyrskues ønske om at friholde pladsen for almindelige fodboldbaner.

 

Ulemper: OB Amatør vil have boldbaner stillet til rådighed på 4 forskellige anlæg. Forpladsen til Dyrskuepladsen og Cigaren kan fremover ikke benyttes til parkering i forbindelse med arrangementer på Dyrskuepladsen og i Tusindårsskoven.

 

Økonomi:

 

Boldbaner Marienlyst til kvindefodbold (bundet)

  3.000.000 kr.

Renovering af kunstgræsbane Hjallese (bundet)

  3.200.000 kr.

Etablering af boldspilgræs på DSB areal (bundet)

  1.000.000 kr.

Flytning af lysanlæg

     300.000 kr.

Opgradering af baner på Cigaren til permanente boldbaner

     750.000 kr.

Etablering af permanente boldbaner på forplads v/dyrskuet

  1.000.000 kr.

Etablering af klubhus på forplads v/dyrskuet 300m2 (Både OB og Australsk og Amerikansk)

  6.000.000 kr.

Etablering af servicebygning på Ringbanen 20 m2

     500.000 kr.

Opgradering af Røde Stjernes klubhus

  1.000.000 kr.

I alt

16.750.000 kr.

 

Scenarie 3

Amerikansk og australsk fodbold på Dyrskuepladsen, der etableres klubhus med omklædning, klublokale og kiosk.

 

OB Amatør får 3½ bane på Falen 95. Overtager eventuelt det klubhus, der p.t. benyttes af Bolbro GIF eller Boldklubben Posten. Der etableres 3 permanente baner på Cigaren.

 

Bolbro GIF, fodbold, Kildemosens Boldklub og Enghavens Boldklub deler resten af arealet på Falen 95 og Kildemosevej. Bolbro GIF kan beholde eget klubhus eller eventuelt overtage Boldklubben Postens klubhus.

 

Boldklubben Posten flyttes til Falen 97, hvor Boldklubben Røde Stjerne og Bueskytteklubben Lavia holder til og forbliver. Boldklubben Røde Stjernes klubhus opgraderes til deling med Boldklubben Posten.

 

Fordele: Forpladsen til Dyrskuepladsen bevares til parkering.

 

Ulemper: Cigaren kan fremover ikke benyttes til parkering i forbindelse med arrangementer på Dyrskuepladsen og i Tusindårsskoven.

 

Økonomi:

 

Boldbaner Marienlyst til kvindefodbold (bundet)

  3.000.000 kr.

Renovering af kunstgræsbane Hjallese (bundet)

  3.200.000 kr.

Etablering af boldspilgræs på DSB areal (bundet)

  1.000.000 kr.

Etablering af klubhus på Dyrskuet til Bolbros internationale afdelinger

  6.000.000 kr.

Etablering af servicebygning ved Ringbanen

     500.000 kr.

Flytning af Lysanlæg

     300.000 kr.

Opgradering af Cigaren til 3 boldbaner

  1.500.000 kr.

Opgradering af Røde Stjernes Klubhus

  1.000.000 kr.

I alt

16.500.000 kr.

  

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at By- og Kulturudvalget drøfter de beskrevne scenarier.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

14. Fornyet drøftelse af henvendelse omkring bebyggelse
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Lukket - 01.02.00-P20-1-16

 

D. Orientering

15. Kulturpuljen 2017 - administrative afgørelser
D. Orientering
Åbent - 20.00.00-G01-17-17
RESUMÉ

Som supplement til de faste kulturbevillinger på budgetområde 2.3 - Fritid og Kultur, afsættes der hvert år et beløb til frie midler, hvorfra der kan søges tilskud til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter. De frie midler administreres gennem Kulturpuljen, som har løbende ansøgningsfrist for ansøgninger om tilskud på under 25.000 kr. Ansøgninger til Kulturpuljen behandles af forvaltningen og vurderes ud fra puljens kriterier samt indsatsområderne i Kulturpolitikken – læs mere her www.odense.dk/kulturpuljen

 1. Christel Klan Stjernebjerg er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til projektet "Fysisk Ustabil", som ønskes opført på Teater Momentum. Afslaget begrundes i, at Odense Kommune forventer, at de gæstespil, som Teater Momentum præsenterer inden for den professionelle eksperimenterende scenekunst, finansieres ved at søge eksterne midler uden for Odense Kommunes puljer jf. driftsaftalen mellem Teater Momentum og Odense Kommune.
 2. Teatergruppen Blot er bevilget 7.000 kr. til amatørteaterforestillingen "ER VI OK?". Forestillingen opføres 3 gange på Teater Momentum fra den 9/3-12/3 2017. Teatergruppen Blot er et lokalt vækstlagsteater, som udspringer fra HF FLOW uddannelsen. Der forventes i alt 240 publikummer til arrangementet. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområde #VildOdense.
 3. André Grande Zarkovic er bevilget 13.200 kr. til det audiovisuelle kunstprojekt "Into The Deep Dub Night", der gennem arrangementer på Teater Momentum og Odense Musikbibliotek vil tage publikum på en rejse i det uendelige verdensrum. Projektet afholdes i uge 15 og laves desuden i samarbejde med lys/VJ-kollektivet "Hackstage" og Kansas City. Det vurderes, at projektet understøtter alle kulturpolitikkens indsatsområder.
 4. Odd Susie er bevilget 6.000 kr. til danseprojektet "Another Route". Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Udvikling i samarbejde og #VildOdense. Forestillingen opføres på Teater Momentum den 9/5-11/5 2017. Der forventes 240 publikummer til forestillingerne.
 5. Antoinette Helbing er bevilget 10.000 kr. til projektet "Re-Dream", som er en danse performance, der laves i samarbejde med et lokalt plejehjem og en gymnasieklasse. Forestillingen spiller på Teater Momentum i starten af marts. Derudover vises den også på plejehjem og på balletskolen.
 6. Copenhagen Opera Festival er bevilget 20.000 kr. til fire opførsler af operaværket "Silent Zone" i en nedlagt fabrik eller lignende forladt sted i Odense. Forestillingerne handler bl.a. om tabuisering af døden og afholdes i samarbejde med Den Fynske Opera i perioden 21/8-31/8 2017. Der forventes i alt 160-200 publikummer. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed, Urban stemning og #VildOdense.
 7. Elvimori er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til dokumentaroperaen "Dansejæger", som skal opføres i Den Fynske Opera i januar 2018. Afslaget begrundes i, at ansøgninger til andre projekter af lignende type i samme hus jf. de 6 ovenstående projekter er prioriteret højere.
 8. Det Fynske Kunstakademi er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til udstillingsrækken "Det Fynske Kunstakademi på Filosoffen". Afslaget begrundes i, at kulturpuljen ikke kan yde tilskud til arrangementer, der er afholdt inden fremsendelsen af ansøgningen jf. puljens kriterier. Derudover kan puljen ikke yde tilskud til det samme projekt to gange (Plava Laguna Crock Pot) jf. puljens kriterier. Endelig kan der ikke ydes tilskud til en udstillingsrække, hvor de enkelte udstillinger ikke er beskrevet i forhold til indhold, formål, målgruppe, markedsføring m.m.
 9. Johanne Rude Lindegaard er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til sit billedkunstneriske afgangsprojekt ved Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling på Brandts. Afslaget begrundes i, at projektet i sin placering og type ikke vurderes at række ud over den årlige afgangsudstilling, som Odense Kommune yder tilskud til gennem driftsaftalen med Det Fynske Kunstakademi.
 10. Anna Walther er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til sit kunstprojekt i forbindelse med hendes afgangsudstilling. Afslaget begrundes i, at projektet i sin placering og type ikke vurderes at række ud over den årlige afgangsudstilling, som Odense Kommune yder tilskud til gennem driftsaftalen med det Fynske Kunstakademi.
 11. Fyns Grafiske Værksted er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til kunstprojektet "Kultur-udveksling Mirleft - Odense". Afslaget begrundes i, at projektets støttebehov primært omfatter international udveksling samt undervisning, som puljen ikke kan yde tilskud til. Desuden lægges der til grund, at det åbne publikumsrettede del ikke er tilstrækkeligt beskrevet, og at ansøger ikke har påvist ekstern medfinansiering af projektet.
 12. Mikkel Damborg er bevilget 12.769 kr. til udstillingen "Mikkes Retrospektiv" i Kunsthal ULYS i perioden 30/3-27/4. Udstillingen er et kurateret retrospektiv over kunstneren Lars Mikkes værk, som strækker sig over en periode på mere end 30 år. I forbindelse med udstillingen afholdes 5 ULYS torsdage: 1) Fernisering, 2) Ord i Kunsthallen med digterne Anne Katrin Rask og Cindy Lee Brown, 3) Filmaften, 4) Talkshow og 5) Finissage. Udstillingen laves i samarbejde med Brandts 13, PS Fyn, Fynsværk, Fynbo-TV og Coworking Odense.
 13. Teater Gyda er bevilget 20.000 kr. til opførelse af teaterforestillingen "Hønsehuset" i et tomt butikslokale under H.C.A. Festivals. Forestillingen tager udgangspunkt i H.C. Andersens historier, digte og anekdoter. Forestillingen, som opføres 8 gange, inviterer publikum indenfor i hønsehuset, hvor de instrueres i, hvordan de, som høns, skal opføre sig, hvis de ikke vil komme galt afsted i "Hønsehuset".
 14. Art-Up-Cycling er bevilget 10.000 kr. til udstillingen af samme navn. Udstillingen, som vises i et udstillingslokale på Odense Havn, foregår sideløbende med Havnekulturfestivalen. Udstillingen fremviser værker af genbrugsmateriale af 10-15 kunstnere. Alle kunstnerne vil være tilstede i udstillingen under hele åbningsperioden, for at formidle og eventuelt sælge værkerne.
 15. Modern Move Dansekompagni trækker deres ansøgning til projektet "For dø, det skal du jo". De har ikke opnået den finansiering, de havde forventet og kan derfor ikke gennemføre projektet. Bevillingen på 40.850 kr. føres derfor tilbage til den administrative pulje for 2017.
 16. Mikkel Grevsen er bevilget 10.000 kr. til crossover forestillingen "Musikalsk og scenografisk iscenesættelse af Søren Ulrik Thomsens poesi". Projektet vil i sammenspil mellem lyssætning og optrædende skabe en storby stemning, hvor digtene og musikken rammer lytteren med sin fortælling om livet. Forestillingen spiller på Kulturmaskinen den 17/11 2017.
 17. Peter James Bartle er bevilget 5.000 kr. til udvikling af filmprojekt, der skal udmunde i en aktivitet under Harry Potter Festivalen i uge 42. Aktiviteten og kortfilmen tilrettelægges og placeres på Odense Filmværksted. Formålet er at sætte fokus på filmmageri, på tilbuddene for filminteresserede på Fyn og på mulighederne for kunstnerisk udtryk gennem film - alt dette gennem Harry Potters magiske univers.
 18. Odense Spilfestival er bevilget 14.000 kr. til filmvisninger i Café Biografen samt sociale og kreative brætspilsaktiviteter på Amfipladsen til årets festival den 6/5 2017. Festivalen afholdes med en bred vifte af samarbejdspartnere, herunder Studenterhus Odense, Kulturmaskinen og Pappas Papbar. Projektet har stort fokus på synlighed og vurderes at bidrage til den urbane stemning i byen. Der forventes i alt 3.000 publikummer.
 19. H.C. Andersens Hus og Odense Bys Museer er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til arrangementet "Udflugt i eventyrenes smagssanser". Afslaget begrundes i, at det kunstneriske og kulturelle indhold i arrangementet ikke er det bærende element, og at arrangementet samlet set ikke vurderes at være tilstrækkeligt tilgængeligt for det odenseanske publikum.
 20. Det Fynske Kunstakademi er bevilget 3.000 kr. til at flytte årets bachelorudstilling ind i butikken ArtShopArt på Pantheonsgade i perioden 1/6 til 11/6 2017 i samarbejde med Kulturmaskinens Mediegrafiske Værksted. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Urban stemning, Udvikling i samarbejde og Synlighed, og der forventes besøg af 1.000 publikummer i udstillingsperioden.
 21. Søpavillonen er bevilget 15.000 kr. i tilskud til tre optrædener af nycirkus-artisterne TinCan Company under projektet "Junkyard Days" på Stige Ø den første fredag i månederne juni, juli og august. Optrædenerne er særligt målrettet børnefamilier og bliver suppleret af koncerter, workshops, veteranbil-træf og flere andre aktiviteter på dagene. Der forventes i alt 800 publikummer til arrangementerne, der afholdes i samarbejde med bl.a. Kansas City, Odense Renovation, Albani og Odense Loppemarked.
 22. Holi Life IVS er bevilget 25.000 kr. til musik- og kulturfestivalen "HOLI LIFE - Music Festival of Colors". Den indisk inspirerede festival er et lokalt projekt, men et verdensomspændende fænomen, der afholdes i Odense for første gang den 5/8 2017. Tilskuddet gives til kulturelle indslag såsom indiske dansere, indisk trommespil og udsmykning. Festivalen afholdes i samarbejde med bl.a. EAL, Odense Musikbibliotek, Fyns Stiftstidende, Energi Fyn og Red Barnet. Der forventes i alt 4.000 publikummer.

 

 

16. Grundvandsredegørelse 2017
D. Orientering
Åbent - 01.02.03-P15-2325-16
RESUMÉ

Drikkevandsinteresser

I Odense Kommunes vestlige del er grundvandet af særlig god kvalitet, derfor er området udpeget som "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD). Mod øst er grundvandet af god kvalitet og dette område er udpeget som "Område med Drikkevandsinteresser" (OD). Der indvindes vand i store dele af kommunens sydlige og vestlige dele, og Odense Kommune modtager vand fra kildepladser uden for kommunen. Beskyttelse af grundvandet er en statslig interesse, derfor skal kommunerne udarbejde en grundvandsredegørelse som en del af kommuneplanen.

 

Grundvandsredegørelse for Odense Kommune

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet "Grundvandsredegørelse for Odense Kommune". Redegørelsen giver en status på byudviklingen i forhold til grundvandsinteresserne i Odense Kommune. Redegørelsen er udarbejdet med baggrund i den nye bekendtgørelse: "Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse", samt med baggrund i statens nuværende grundvandskortlægning.

 

Del af kommuneplanen

By- og Kulturudvalget skal nu orienteres om grundvandsredegørelsen samt at den nu indarbejdes i Kommuneplan 2016-2028. Den kommer til at ligge sammen med de andre redegørelser under "Forudsætninger", og skal fremover revideres samtidig med kommuneplanen.

 

Indarbejdelse af grundvandsredegørelsen i kommuneplanen gør det muligt at planlægge for nye arealudlæg til virksomhedstyper eller anlæg, der udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

 

Det er statens vurdering, at der ikke er problemer med overudnyttelse af grundvandet i Odense Kommune. Da store dele af kommunen er omfattet af OD og OSD, kan det ikke undgås, at der etableres erhvervs- og byudvikling oven på disse. Der skal derfor tages særligt hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der skal gennemføres ny planlægning. Grundvandsredegørelsen er et redskab til dette.

  

 

17. Udviklingsplan for vejområdet – Status 2016. Sagen blev udsat
D. Orientering
Åbent - 05.01.08-P20-477-16
RESUMÉ

Sagen blev udskudt og løftes til en drøftelsessag til By- og Kulturudvalgets møde den 16/5 2017.

 

 

Vejområdet er en vigtig del af fundamentet for hverdagen og for udviklingen i Odense. En velfungerende infrastruktur skal understøtte Odenses visioner og strategier for, sammen med de igangværende og kommende store investeringer, at transformere Odense til en dynamisk, attraktiv og funktionel storby.

 

By- og Kulturudvalget blev den 22/4 2014 præsenteret for Udviklingsplan for vejområdet 2015-2034, hvor der for første gang blev skabt overblik over tilstande, budgetter og udvikling for vejområdet i fremtiden.

 

På baggrund af udviklingsplanen vedtog byrådet den 7/10 2014, at der afsættes 134,3 mio. kr. i perioden 2015-2018, og By- og Kulturudvalget målrettede den 9/12 2014 midlerne til forbedring af de mest benyttede trafikarealer i Odense under overskriften "Hverdagens Fundament".

 

By- og Kulturforvaltningen præsenterede den 27/4 2016 en statusrapport for 2015, og med denne orientering offentliggøres Status 2016.

 

Med de 134,3 mio. kr. til "Hverdagens Fundament" igangsattes genopretningen af Odense Kommunes vejelementer og derigennem at bevare værdier for knap 8,6 mia. kr. I 2015 og 2016 udførtes arbejde for de første 18,3 mio. kr. henholdsvis for 36,0 mio. kr. I 2017 genoprettes for 39,0 mio. kr., og den sidste indsats falder næste år med 41,0 mio. kr. i 2018.

 

Den 4-årige anlægsbevilling til "Hverdagens Fundament" samt målrettede bevillinger til Rismarksbroen og afsatte midler til forbedring af cyklisters forhold, gavner i høj grad de udpegede formål. Anlægsmidlerne anvendes til renovering og genopretning. De årligt afsatte driftsmidler sørger normalt for bevarelse af vejelementernes tilstand. Men selv når alle økonomiske kræfter forenes, er beløbet mindre end det årlige behov. Det sidste løft fra ”Hverdagens Fundament” udmøntes i 2018. Det egentlige driftsbudget for vejelementerne har, siden By- og Kulturforvaltningens første beregning fra 2013, udgjort mindre end 2/3 af det, der skal til for at bevare tilstanden på såvel nye som gamle vejelementer. Forvaltningen har, selv om der er tilføjet 134,3 mio. kr. til området gennem ”Hverdagens Fundament”, ikke kunnet undgå at opbygge mere efterslæb hvert eneste år, og skubber dermed en stadig større regning foran sig.

 

Odense Kommunes borgere har især gennem 2016 taget Giv-Et-Tip-løsningen til sig, og er hermed givet en effektiv stemme og mulighed for at bidrage til opmærksomheden på, hvor der er behov for indsats. De ca. 7000 meldinger frem til årsskiftet udgør et velkomment bidrag til forvaltningens vurderinger og prioritering. Når forvaltningen til årets statusrapport har undersøgt henvendelserne, kan det konstateres, at de er proportionelt fordelt ud over vejnettet i modsætning til anlægsbevillingerne til genopretning, som er rettet mod kommunens hovedvejsnet. Når forvaltningen hører borgernes kommentarer, så er det bemærket, at de store anlægsbevillinger rammer forbi de mere end 80 % af vejnettet, hvor størstedelen af livet leves.

 

Byen og dens udstyr udfordres i disse år. Der skal gøres klar til fremtidens transportformer, letbane, selvkørende biler osv. samt behovet for at kunne regulere trafikken på en bedre måde – og sikre den gode fremkommelighed. Disse indsatser er ikke mulige at indfri med ”Hverdagens Fundament”. Som det fremgår af både afrapporteringen af 2016 og tidligere år, er der balance i budgettet for signalanlæggene i forhold til at fastholde deres tilstand. Men det betyder ikke, at de signalanlæg der er i dag, er nok til at understøtte den stigende trafikmængde, og den transformation byen er i gang med.

Fortovene er det vejelement, der først møder borgeren, når de træder ud i det offentlige rum. Tilstanden er mange steder så ringe, at det ikke er nok blot at skifte et par fliser, men kræver omlægning af hele strækninger. Ca. 300 km fortov har nu karakteren - dårlig stand – eller ringere.  Der vil i fremtiden, hvis ikke antallet af klager og faldulykker skal stige, skulle investeres et større antal mio. kroner for at rette op.

 

By- og Kulturforvaltningen følger hvert år i første kvartal op på udviklingsplanen på vejområdet ved at fremlægge status for udvikling i tilstande og økonomi på anlægselementer underlagt vejområdet til By- og Kulturudvalget.

 

 

18. Odense fejrer ODEON
D. Orientering
Åbent - 00.01.00-G01-687-17
RESUMÉ

Musikchef Finn Schumacker præsenterer programmet for Odense Kommunes fejring af Danmarks nye kulturhus, ODEON.

 

19. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 00.22.00-P35-22-16
RESUMÉ

Orientering om aktuelle sager.

 

 • Etablering af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med letbanen.
 • Bækkelunds Have.