Referat
til
mødet i By- og Kulturudvalget
den 5. december 2017 kl. 14:00
i Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal

 

Forenede Service ved Hans Fog, Inger Haaknel og Carsten Clement havde foretræde for udvalget vedrørende dagsordenens punkt 4.

  

Børnehuset Troldhøjen havde foretræde for udvalget vedrørende dagsordenens punkt 13.

 

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog i mødet fra kl. 15.01.

 

 

Mødet hævet kl. 18.37.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Budget 2018 - omprioritering af anlægsmidler
2 Ansøgning om regulering af takster for taxikørsel
3 Dagligvarebutikker op til 1.200 m2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 i offentlig høring
4 Udbudte rengøringsopgaver
5 Delegation af kompetence til Beredskab Fyn
B. Sager til afgørelse i udvalget
6 Budget 2018 - omprioritering af driftsmidler
7 Kriterier for tildeling af seniorbofællesskab
8 Nedrivning af Vesterbro 19 og 23
9 Boliger på Demantsvej. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen
10 Tietgenbyen Nord. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen
11 Boliger og service på Faaborgvej 39 (Rikkesminde). Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 og lokalplan nr. 7-812 til offentlig høring
12 Skjoldsvejs forlængelse. Forslag til lokalplan nr. 8-869 til offentliggørelse
13 Bjørnemosevej 80, dispensation fra lokalplanen
14 Tværkajen 1, dispensation fra lokalplanen
15 Bellinge etape 3: Frigivelse af midler til rådgivning og projektering
16 Afgrænsning af vandløbsstrækninger omfattet af vandområdeplanerne
17 Vesterbrokvarteret - fremtidig trafiksituation
18 Vindegade - Trafikafvikling i forbindelse med etablering af letbanen
19 Kulturpuljen 2018
C. Sager til drøftelse/forberedelse
20 Overlevering til kommende By- og Kulturudvalg
D. Orientering
21 Opfølgning på udmøntning af to-partsmidler til almene boliger
22 Kulturpuljen 2017 - administrative afgørelser
23 Boliger ved Engelstoftsgade. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sat i bero
24 Odense Bys Museers Virksomhedsplan 2018
25 Aktuelle sager

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Budget 2018 - omprioritering af anlægsmidler
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.30.00-S00-14-17
RESUMÉ

I budgetforslag 2018 blev By- og Kulturudvalget bedt om, at "Kvalitetssikre anlægsmuligheder i Indblik anlæg under Udvalget". Udvalget fremsendte sit budgetforslag med en revideret anlægsliste, som blev opdelt i følgende kategorier: Tilkendegivelser i tidligere budgetforslag, Effektivisering af drift/understøttelse af effekt, Vedligeholdelse samt Øvrige forslag. Alle forslagene fik en prioritet 1-3.

 

By- og Kulturudvalget fremsendte prioriterede anlægsmuligheder for 354,4 mio. kr.

 

I den indgåede aftale vedrørende budget 2018 prioriterede byrådet nedenstående anlægsmidler til By- og Kulturudvalget:

 • De fysiske rammer for byens børn - 15,2 mio. kr. i 2019.
 • Styrkelse af foreningsarbejdet gennem 2-1 ordningen - 1 mio. kr. i 2018.
 • Etablering af plads nord ved Odense Banegård Center - 3 mio. kr. i 2018.
 • Renovering af Højme Svømmehal - 4,5 mio. kr. i 2018.
 • En sikker by, terrorsikring - 1 mio. kr. i 2018 og 2019.

 

Sagen blev drøftet på By- og Kulturudvalgets møde den 14/11 2017. Resultatet af denne forelægges nu i nærværende sagsfremstilling.

 

By- og Kulturudvalget har gennemgået de anlægsforslag, som ikke blev prioriteret i budgetforliget, og som fortsat ikke kan afvente næste års budgetforslag. Derfor fremlægger udvalget nedenstående forslag til omprioritering af anlægsmidler:

 

 

Forslagene er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen. 

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

De foreslåede omprioriteringer af midler til henholdsvis sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier og klimatilpasningsplan påvirker byrådets effektmål "Flere borgere er sunde og trives" positivt, da disse tiltag vil være en gevinst for miljøet. Samtidig sker finansieringen ved at reducere i midlerne til henholdsvis støj- og klimatilpasningsplan, hvilket indvirker negativt på byrådets effektmål.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. En anlægsbevilling "Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier" med 1.000.000 kr. årligt i budget i perioden 2018-2021. Anlægsbevillingen finansieres af frigivet anlægsbevilling "Støjhandlingsplan" med budget på 6.000.000 kr. i 2018. Det resterende budget vedrørende Støjhandlingsplan på 2.000.000 kr. bibeholdes i 2018.
 2. Der skabes anlægsbudget til at afholde ekstraordinære udgifter til "Sikring af fremkommelighed under byens transformation". Der fremlægges sag en gang årligt - første gang primo 2018 - til By- og Kulturudvalget/byråd, der beskriver forslag til omprioriteringer, der kan sikre disse ekstraordinære udgifter.
 3. Der omprioriteres henholdsvis 450.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019 fra anlægsbevillingen "Fremtidens skoler og daginstitutioner" til styringsområde service, under ejendomsområdet. Midlerne skal bruges til finansiering af leje af lette bygninger ved Pårup Børnehus.
 4. En række af opgaverne i klimatilpasningsplanen løses ikke fremadrettet. 

 

BESLUTNING

Udvalgsmedlem Lars Havelund tager forbehold.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Forslag til omprioritering af anlægsmidler

 

Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier

Som led i et 2-årigt projekt har alle 150 aktive gartnerier i Odense Kommune fået gennemgået deres spildevandsforhold. Arbejdet har afdækket en række uhensigtsmæssige forhold, der nu skal findes fremtidssikrede løsninger på. På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke svar på alle de tekniske udfordringer, hvorfor der venter et større udredningsarbejde. Mulige tekniske løsninger skal findes i tæt samarbejde med branchen selv. Hvis Erhverv- og Bæredygtighed skal indgå i et teknisk udredningsarbejde og efterfølgende implementering i form af revideret spildevandsplan, tilladelser til de enkelte gartnerier og facilitering af processen, er der behov for 2 årsværk i fire år til opgaven.

 

Det foreslås, at der omprioriteres i alt 4 mio. kr. af den afsatte anlægsramme til Støjhandlingsplan, der udgør 6 mio. kr. i 2018. Rammen blev afsat i forbindelse med budget 2016.

 

Dette vil medføre, at der ikke vil kunne gives tilskud til eksempelvis vinduesudskiftninger m.m. i støjplagede områder, og at de resterende 2 mio. kr. alene vil kunne anvendes til at udarbejde den lovpligtige støjhandleplan. Forvaltningen vurderer dermed, at sikring af vandmiljøet bør prioriteres højere end indsatser mod støjgener.

 

Sikring af fremkommelighed under byens transformation

I forbindelse med den markante bytransformation, vil der løbende opstå behov for at lave mindre vejreguleringer, ensretninger, ny skiltninger, ændring af trafiksignaler m.m. Det vil typisk dreje sig om afledte anlæg uden for letbanetracéet. Herudover giver VandCenter Syds store aktiviteter et stort ufinansieret pres på budgettet for vejafvandingsbidrag, som beskrevet i tidligere økonomiafrapporteringer.

Der er ikke i By- og Kulturudvalgets nuværende anlægsrammer plads til at afholde disse ekstraordinære udgifter. Der er lavet et årligt skøn på ca. 8 mio. kr. Det er By- og Kulturforvaltningens forslag, at der omprioriteres midler fra Handlingsplan for Mobilitet og Byrum og/eller fra Hverdagens Fundament.

 

Det foreslås, at der én gang årligt - første gang primo 2018 - fremlægges en sag til By- og Kulturudvalget/byråd - der beskriver forslag til omprioriteringer, der kan sikre ovennævnte nødvendige tiltag. Denne model kan sammenlignes med de årlige udvalgssager omkring omprioritering i forhold til den kollektive trafik i forbindelse med byens transformation. Omprioriteringerne vil tage udgangspunkt i de eksisterende budgetter til drift og vedligehold af veje, fortove, broer, cykelstier m.m., og vil således medføre en yderligere øgning af efterslæbet på de nævnte områder. Desuden vil det blive vurderet, om relevante anlægsbudgetter vil kunne bidrage til finansiering af tiltagene.

 

Midlertidige lette bygninger

Der er etableret midlertidige lette bygninger ved Pårup Børnehus. Leje af bygningerne ved Pårup Børnehus kan forlænges med henblik på afklaring af behov for anlæg af nye børnehuse.

Bygningerne er byggesagsgodkendte frem til marts 2019, og der er finansiering af leje af bygningerne frem til marts 2018. Der er fortsat behov for børnehuset jf. anlægsforslag herom.

 

For at sikre børnehusets fortsatte drift indtil anlægsbevilling skal der:

 • indhentes ny byggesagsgodkendelse
 • forlængelse af lejeaftalen
 • finansiering til lejeudgifterne, som andrager ca. 600.000 kr. pr. år

 

Der forventes ingen problemer ved de to første forhold idet, der ikke er givet dispensationer i forhold til Bygningsreglementet, og udlejer vil formentligt også være interesseret heri. Forslag til finansiering er via anlægsbevillingen til Fremtidens skoler og daginstitutioner med 450.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019. Dette vil endvidere skulle afklares med Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af byrådet i april 2014 som et tillæg til kommuneplan 2009-2021. Der blev ikke givet finansiering i forbindelse med byrådets vedtagelse. Relevante aktiviteter skal igangsættes og planen udmøntes. Risikoområder skal gennemgås, og der skal udarbejdes konkrete forslag til forebyggende tiltag, så oversvømmelser undgås i fremtiden. Det foreslås, at en række af opgaverne i klimatilpasningsplanen ikke løses fremadrettet. 

 

ØKONOMI

Denne sag har konsekvenser for Odense Kommunes serviceramme, som forhøjes med henholdsvis 450.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019. Odense Kommunes anlægsramme reduceres tilsvarende.

 

 

2. Ansøgning om regulering af takster for taxikørsel
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-A00-1193-17
RESUMÉ

Droskeselskabet Odense Taxa og Odense Mini Taxi har den 30/10 2017 anmodet om en forhøjelse med 2,18 % for taxikørsel i Odense Kommune pr. 1/1 2018. Baggrunden for anmodningen er en stigning i det såkaldte taxiindeks det forløbne år (2. kvartal 2016 – 2. kvartal 2017) på 2,18 %.

 

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at man ikke tager udgangspunkt i den periode, de to selskaber foreslår, men i stedet regulerer prisen for taxikørsel i henhold til prisudviklingen, fra da taxitaksten sidst blev reguleret, hvilket svarer til perioden fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2017 svarende til 1,98 %.

 

Droskeselskabet 4x27 ønsker en fastholdelse af den nuværende takst for taxikørsel. Da det står selskabet frit at drive sin forretning med lavere takster end de maksimumtakster, der søges reguleret med indeværende dagsordenspunkt, påvirker virksomhedens indsigelse ikke forvaltningens anbefaling.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at taksten for taxikørsel forhøjes med 1,98 % jf. sagsfremstillingen med virkning fra 1/2 2018.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Droskeselskaberne Odense Taxa og Odense Mini Taxi har den 30/10 2017 anmodet om en forhøjelse med 2,18 % for taxikørsel i Odense Kommune pr. 1/1 2018. Baggrunden for anmodningen er en stigning i det såkaldte taxiindeks det forløbne år (2. kvartal 2016 – 2. kvartal 2017) på 2,18 %.

 

Taxiindekset er både steget og faldet, siden taksten sidst blev reguleret i Odense Kommune. Derfor anbefaler forvaltningen, at prisreguleringen ikke kun tager udgangspunkt i det forgangene års indeksstigning, men at der i stedet tages udgangspunkt i udviklingen gennem hele perioden. På denne vis tages der også højde for nedgange i indekset. By- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor at taksten for taxikørsel forhøjes med 1,98 % svarende til prisudviklingen fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2017.

 

Droskeselskabet 4x27 ønsker en fastholdelse af den nuværende takst for taxikørsel. Da det står selskabet frit at drive sin forretning med lavere takster end de maksimumtakster, der søges reguleret med indeværende dagsordenspunkt, påvirker virksomhedens indsigelse ikke forvaltningens anbefaling.

 

I indekset indgår omkostninger til løn, reparation, og vedligeholdelse, brændstof (inkl. afgifter og moms), administration, forsikring og kapitalomkostninger (biler inkl. afgifter).

 

Tabellen nedenfor gengiver de nuværende takster, de indeksregulerede takster samt størrelsen på reguleringen.

 

  

ØKONOMI

Den anbefalede, indeksregulerede justering af taxitaksten betyder for den enkelte odenseborger, at en gennemsnitstur stiger med henholdsvis 1,27 kr. (dag) og 1,35 kr. (nat/weekend).

 

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

3. Dagligvarebutikker op til 1.200 m2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 i offentlig høring
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.03-P15-2-17
RESUMÉ

Den nyligt reviderede planlov giver mulighed for at øge størrelsen af dagligvarebutikker fra den tidligere grænse på 1.000 m2 til 1.200 m2. Størrelsen af dagligvarebutikker er fastlagt gennem kommuneplanen. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som ændrer kommuneplanens overordnede retningslinjer og de relevante rammeområder. Der har været afholdt to ugers forhøring.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 55 for mulighed for 1200 m2 dagligvarebutikker offentliggøres i minimum 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Den nyligt reviderede planlov giver mulighed for at øge størrelsen af dagligvarebutikker fra den tidligere grænse på 1.000 m2 til 1.200 m2. Det drejer sig alene om enkeltstående butikker og butikker i lokalcentre.

 
Dette kommuneplantillæg til detailhandelsbestemmelserne indeholder alene den ændring af dagligvarebutiksstørrelser i overensstemmelse med den reviderede planlovs nye grænse.

Det vil efter ændringen af detailhandelsbestemmelserne være muligt at dispensere fra gældende lokalplaners bestemmelser om dagligvarebutikkers maksimale størrelse på 1.000 m2 til 1.200 m2. Fremtidige lokalplaner vil som udgangspunkt blive udarbejdet for dagligvarebutikker op til 1.200 m2.

 

Der har været afholdt 2 uger forhøring, hvor der ikke indkom bemærkninger.

 

Det er udarbejdet vedlagte forslag til kommuneplantillæg, som konsekvensretter detailhandelsbestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur samt ændrer 33 rammebestemmelser fra den tidligere grænse for dagligvarebutikkers maksimale brutto butiksareal på 1.000 m2 til 1.200 m2.

 

Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

 

Lovgrundlag

Indkaldelse af idéer til ændret planlægning sker i henhold til Planlovens kapitel 6.

 

Vurdering

Den reviderede planlov indeholder muligheder for at etablere marginalt større dagligvarebutikker. Det anbefales, at lovens nye muligheder udnyttes til at fremme bedre butikskomfort for kunderne og større vareudbud. Det vurderes ikke at få konsekvenser for de øvrige butikker i detailhandelsstrukturen.

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

4. Udbudte rengøringsopgaver
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 82.08.00-A26-1-15
RESUMÉ

Dette dagsordenspunkt omhandler den del af rengøringen, som i dag er udliciteret. Det handler således ikke om skolerengøringen. Rengøringsopgaver har af flere omgange været politisk behandlet i forbindelse med forslag om konkurrenceudsættelse af halvdelen af skolerengøringen. På byrådsmødet den 22/2 2017 blev konkurrenceudsættelsen af halvdelen af skolerengøringen sat i bero for at afvente en vurdering fra Ankestyrelsen. Borgmesterforvaltningen har herefter bedt Ankestyrelsen om en forhåndsudtalelse om, hvorvidt det i et udbud er lovligt at kræve, at leverandøren skal sikre medarbejderen løn- og ansættelsesvilkår på niveau med den offentlige overenskomst på området i hele kontraktperioden. Der er endnu ikke kommet svar fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har fundet det nødvendigt at bede Beskæftigelsesministeriet om en udtalelse herom, inden de kan afgive et svar.

 

Efter byrådsmødet den 22/2 2017 blev arbejdet med genudbuddet af den allerede udliciterede rengøring indstillet, og kontrakten med den nuværende leverandør blev forlænget med 12 måneder (til den 31/7 2018). Der blev desuden igangsat en effektivisering af den interne rengøring.

 

Der er imidlertid nu behov for en afklaring af, hvordan Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen skal håndtere de udbudte rengøringsopgaver, da der er udfordringer med den nuværende leverandørs overholdelse af kontrakten. Det er vurderingen, at den nuværende leverandør væsentligt har misligholdt kontrakten.

 

Der eksisterer tre muligheder for den fremadrettede løsning af rengøringsopgaven: Forlængelse af eksisterende kontrakt, nyt udbud eller hjemtagning.

 

På grund af udfordringerne med den nuværende kontrakt og leverandør kan Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen ikke anbefale, at den nuværende kontrakt forlænges. Hvis man vil genudbyde eller hjemtage rengøringen, skal byrådet træffe beslutning herom senest den 1/2 2018.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen anbefaler, at man lader kontrakten udløbe pr. 31/7 2018. Byrådet bedes på den baggrund tage stilling til den fremadrettet løsning af rengøringsopgaven. Følgende to løsningsmuligheder indstilles:

 1. Odense Kommune udbyder en ny kontrakt, der vil være klar til 1/8 2018. Kontrakten vil blive udbudt på privat overenskomst.
 2. Odense Kommune hjemtager rengøringsopgaverne pr. 1/8 2018.

 

BESLUTNING

Rådmand Jane Jegind stiller følgende ændringsforslag til supplerende indstillingspunkt:

 

"Borgmesterforvaltningen bedes til økonomiudvalgsbehandlingen redegøre for deres anvendelse af ordet væsentlig misligholdelse"

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Pernille Bendixen og Lars Havelund stemmer for.

 

Udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Brian Dybro og Per Berga Rasmussen stemmer imod.

 

Ændringsforslaget forkastes hermed.

 

Derpå stemte udvalget om den oprindelige indstilling.

 

Pernille Bendixen tager forbehold.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Lars Havelund stemmer for løsningsmulighed 1.

 

Udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Brian Dybro, Per Berga Rasmussen stemmer for løsningsmulighed 2.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler dermed indstillingens løsningsforslag 2.

 

SAGSFREMSTILLING

I dag har By- og Kulturforvaltningen ansvaret for rengøringen af 575.000 m2 fordelt på ekstern rengøring ved privat leverandør og intern rengøring med Odense Kommunes ansatte.

 

Den private leverandør gør i dag rent på ca. 180 enheder i kommunen, heraf ca. 140 børnehuse. Kontrakten på den rengøring, der udføres af en privat leverandør, er udbudt i 2014, og kontrakten udløber ved udgangen af juli 2018, dog med mulighed for forlængelse i 12 måneder.

 

I det følgende omtales denne rengøring, der udføres af en privat leverandør som ekstern rengøring.

 

Vilkårene for kontrol og status på nuværende kontrakt

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen foretager i fællesskab tæt kontraktstyring på den eksterne rengøring inden for følgende områder:

 1. Rengøringens kvalitet
 2. Arbejdsklausulens overholdelse
 3. Øvrige kontraktkrav

 

I det følgende gennemgås de tre kontrakttemaer enkeltvis.

 

Ad. 1: Rengøringens kvalitet

Vilkår for kontrol

Kontrol af rengøringens kvalitet sker gennem dialog med de enkelte institutioner, leverandørens egenkontrol, herunder udarbejdelse af servicerapport, og besøg fra den interne rengøringsfunktion i de institutioner, hvor der opleves mangler. Der er således tilfredsstillende muligheder for at kontrollere rengøringens kvalitet.

 

Status på nuværende kontrakt

Ved opstart af kontrakten i 2014 var der udfordringer med kvaliteten af den leverede rengøring. Udfordringerne har været forelagt den private leverandør, og i dag leveres en tilfredsstillende kvalitet. Når der modtages klager over rengøringskvaliteten, så løses de i tæt dialog mellem rengøringsfunktionen og leverandøren.

 

Ad. 2: Arbejdsklausulen

Vilkårene for kontrol

Kontrolenheden i Udbud & Kontraktstyring udfører kontrol af arbejdsklausulen. Kontrollen går navnlig ud på at sikre følgende:

 • At medarbejderne får løn på overenskomstmæssigt niveau for det arbejde, som de udfører.
 • At medarbejderne ikke arbejder i en højere arbejdstakt, end den private overenskomst tillader.

 

Vilkårene for kontrol af, om medarbejderne aflønnes korrekt, er vanskelige. Det kan kontrolleres, om medarbejderen på papiret får den rette grundløn og de rette tillæg. Derimod er det i praksis vanskeligt at løfte bevisbyrden for en overtrædelse af arbejdsklausulen i de tilfælde, hvor medarbejderne ser ud til at arbejde i længere tid eller på andre tidspunkter end anvist, uden at de får løn eller tillæg herfor.

 

Vilkårene for kontrol af, at medarbejderne ikke arbejder i en for høj arbejdstakt, er også vanskelige. Hovedparten af de ansatte er uorganiserede, og derfor kan man ikke få overenskomstparterne til at måle arbejdstakten. I stedet må målingen foretages af en privat aktør, og den bevismæssige værdi af en sådan måling er i praksis begrænset.

 

Ovennævnte forhold indebærer, at det er særdeles vanskeligt at sikre sig, at arbejdsklausulen kan håndhæves i situationer, hvor den reelle arbejdstid ikke svarer til den oplyste, eller hvor den maksimalt tilladte arbejdstakt ikke overholdes. Dette er tilfældet for den nuværende kontrakt. Ved et genudbud vil man kunne implementere nogen af de læringer, man har draget fra nuværende kontrakt, og det vil kunne forbedre vilkårene for kontrol af arbejdsklausulen en smule. Selv ved et genudbud vil det imidlertid i praksis blive vanskeligt at løfte bevisbyrden for overtrædelse af arbejdsklausulen, særligt i de tilfælde, hvor den reelle arbejdstid ikke svarer til den oplyste. 

 

Status på nuværende kontrakt

Der er forsøgt ført tæt kontrol af arbejdsklausulens overholdelse gennem hele kontrakten. Som beskrevet ovenfor føres der dels kontrol med, at medarbejderne får den rette løn for det arbejde, som de udfører, dels med at medarbejderne ikke arbejder i en højere arbejdstakt end den maksimalt tilladte.

 

Der er i forbindelse med de gennemførte kontroller konstateret udfordringer med at sikre, at medarbejderne udelukkende arbejder på de anviste tidspunkter og i den anviste tid. Den private leverandør gennemfører forskellige indsatser for at afhjælpe dette, men der eksisterer stadig udfordringer hermed.

 

Der er i foråret 2017 gennemført en ekstern vurdering af arbejdstakten på 11 institutioner. Den eksterne vurdering indikerer, at flere assistenter har svært ved at nå deres rengøringsarbejde inden for den anviste tid og den maksimalt tilladte arbejdstakt.

 

Det er Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering, at den nuværende leverandør gentagne gange har overtrådt arbejdsklausulen. Det er imidlertid også vurderingen, at leverandøren vil bestride denne overtrædelse, og at der en mindre risiko for, at Odense Kommune ikke kan løfte bevisbyrden for overtrædelse af arbejdsklausulen, hvis spørgsmålet skal afgøres af en domstol.

 

Ad. 3: Øvrige kontraktkrav

Af den eksisterende kontrakt med den nuværende leverandør følger en række øvrige krav, der knytter sig til den organisation og/eller de medarbejdere, der leverer den konkrete rengøring. Eksempler på øvrige krav er krav om egenkontrol med dertilhørende servicerapporter, krav om danskundervisning og en rengøringsfaglig uddannelse, sociale klausuler samt etablering og brug af fælles it-platform til kommunikation og deling af dokumentation.

 

Vilkårene for kontrol

Enkelte af de øvrige kontraktkrav er i den nuværende kontrakt ikke tilstrækkeligt præcist formuleret til, at det er muligt effektivt at håndhæve dem. De pågældende kontraktkrav vil i et eventuelt genudbud kunne formuleres mere præcist, og hvis dette kombineres med en mere stringent implementering og opfølgning, så vil de pågældende krav formentlig kunne sikres opfyldt i en ny kontrakt.  

 

Status på nuværende kontrakt

Der har gennem hele kontraktperioden været vanskeligheder med overholdelse af flere af de øvrige kontraktskrav, og det vurderes også vanskeligt at opnå fuld overholdelse inden kontraktens udløb.

 

I forhold til den private leverandørs egenkontrol af rengøringens kvalitet foreligger der en del mangler, herunder manglende servicerapporter som dokumentation for egenkontrol i de enkelte institutioner. Som kompensation for manglende egenkontrol og servicerapporter i 2016 har leverandøren i januar 2017 betalt en bod på 280.000 kr. til Odense Kommune.

 

Opsummering vedrørende punkt 1-3

Status på den eksterne rengøring er samlet set, at rengøringens kvalitet er tilfredsstillende, men at der er svære vilkår i forhold til at udøve kontrol med overholdelse af arbejdsklausulen, og at der er udfordringer ved den nuværende leverandør i forhold til en overholdelse af de øvrige kontraktkrav.

 

Det er vurderingen, at den nuværende leverandør har misligholdt kontrakten i en sådan grad, at der foreligger væsentlig misligholdelse.

 

På den baggrund anbefales det, at man ikke forlænger kontrakten med den nuværende leverandør, men at man i stedet enten genudbyder eller hjemtager rengøringen.

 

Udtalelse fra Ankestyrelsen

Borgmesterforvaltningen har den 5/4 2017 fremsendt en henvendelse til Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen anmodes om at tage stilling til, hvorvidt det i et udbud er lovligt at stille krav om løn- og ansættelsesvilkår på niveau med den offentlige overenskomst på området i hele kontraktperioden. Dette vil på rengøringsområdet blandt andet have betydning for den maksimale arbejdstakt, som privat ansatte medarbejdere kan pålægges at arbejde i.

 

Ankestyrelsen har fundet det nødvendigt at bede Beskæftigelsesministeriet om en udtalelse til sagen.

 

Borgmesterforvaltningen har endnu ikke modtaget svar fra Ankestyrelsen til trods for, at Ankestyrelsen er blevet rykket.

 

Nærmere om de konkrete muligheder

 

Forlængelse af kontrakten med den nuværende leverandør

Den eksisterende kontrakt giver Odense Kommune mulighed for at udnytte en sidste option. Hvis den udnyttes, vil kontrakten blive forlænget indtil den 1/8 2019, og der vil skulle forberedes et nyt udbud eller en hjemtagelse pr. denne dato.

 

Nedenfor er udarbejdet en tabel, der angiver Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering af de væsentligste elementer i en forlængelse af kontrakten.

 

"Hvad kan tale for..."

"Hvad kan tale imod..."

Nuværende omkostningsniveau fastholdes

 

Stabilt tilfredsstillende kvalitetsniveau

 

Muligt fortsat at benchmarke mellem intern og ekstern opgaveløsning

Behov for tæt kontrol og opfølgning

 

Ikke muligt at kontrollere om arbejdsklausulen overholdes

 

De øvrige kontraktkrav vil formentlig ikke blive opfyldt i resten af kontraktperioden

 

Borgmesterforvaltningen samt By-og Kulturforvaltningen anbefaler ikke at forlænge kontrakten med den nuværende leverandør, fordi kontrakten vurderes at være væsentligt misligholdt, og fordi der ikke er udsigt til, at kontrakten vil blive overholdt i den resterende kontraktperiode.

 

Genudbud af rengøringen

Hvis byrådet inden den 1/2 2018 beslutter, at den eksterne rengøring skal genudbydes, vil Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen udbyde rengøringen med forventet kontraktstart den 1/8 2018.

 

Af nedenstående tabel følger Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering af de væsentligste elementer. Det bemærkes, at det i tabellen er lagt til grund, at genudbud sker med krav om løn- og arbejdsvilkår på niveau med den private overenskomst.

 

"Hvad kan tale for..."

"Hvad kan tale imod..."

Muligt via nyt kontraktgrundlag at sikre overholdelse af øvrige kontraktkrav

 

Muligt fortsat at benchmarke mellem intern og ekstern opgaveløsning

Behov for tæt kontrol og opfølgning

 

Vanskeligt at kontrollere og dokumentere en overholdelse af arbejdsklausulen

 

Omkostningsstigning i forhold til nuværende niveau, på grund af ændret markedssituation siden sidste udbud, forventeligt 1-4 mio. kr.

 

Hvis der ikke er kommet bekræftende svar fra Ankestyrelsen inden genudbuddet, vil den kommende kontrakt blive udbudt med løn- og arbejdsvilkår på niveau med den private overenskomst. Hvis Ankestyrelsen efter genudbuddet kommer med et bekræftende svar, vil man kunne opsige kontrakten og genudbyde med krav om løn- og ansættelsesvilkår på niveau med den offentlige overenskomst. Det vil dog medføre væsentlige transaktionsomkostninger for såvel Odense Kommune som leverandøren og andre tilbudsgivere. Kravet om løn- og ansættelsesvilkår på offentlig overenskomstniveau vil desuden i sig selv medføre en estimeret årlig meromkostning på 2 mio. kr.

 

Hjemtagning af rengøringen

Hvis byrådet inden den 1/2 2018 træffer beslutning om hjemtagelse, vil rengøringen kunne hjemtages pr. 1/8 2018. Tabellen angiver Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering af de væsentligste elementer:

 

"Hvad kan tale for..."

"Hvad kan tale imod..."

Vi har den direkte ledelse af medarbejdernes arbejdsforhold

 

Mindre nedslidning af medarbejdere i kraft af den offentlige overenskomsts arbejdstakt

 

Omkostninger til kontraktstyring reduceres, da der ikke skal ske kontrol af ekstern leverandør

Omkostningsstigning i forhold til nuværende niveau, forventeligt 3-4 mio. kr.

 

Manglende mulighed for benchmarking med det private marked


Ad 1-3: Økonomi

De ekstra udgifter, der ligger i enten et genudbud eller i en hjemtagelse af den eksterne rengøring, vil blive dækket af Rengøringsfunktionens interne effektiviseringer, som er igangsat jf. byrådsbeslutningen af 22/2 2017. Indstillingspunkt 3 i sagen var formuleret således: "der igangsættes en effektivisering af den samlede rengøringsfunktion i Odense Kommune".

 

Basis for effektiviseringen er at yde samme serviceniveau som nu ved at effektivisere arbejdsgange og sikre fuld udnyttelse af den offentlige overenskomst.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

5. Delegation af kompetence til Beredskab Fyn
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.15.10-G01-2-17
RESUMÉ

Med virkning fra den 1/7 2016 er der indført ændringer i beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler hvorefter der er mulighed for byrådet at henlægge sine beføjelser efter disse love til Beredskabskommissionen. Loven omhandler emner, der i større og mindre grad har været varetaget af Odense Brandvæsen før etableringen af Beredskab Fyn I/S.

 

Før etableringen af Beredskab Fyn I/S løste Odense Brandvæsen beredskabsfaglige sagsbehandlingen omkring risikovirksomheder og tilsyn med betondækningsgrave. Beredskabet var knyttet direkte op på kommunen, hvorfor der ikke kunne opstå spørgsmål omkring kompetencer for udstedelse af udtalelser og generel håndtering af sagsbehandling.

 

Med etableringen af Beredskab Fyn I/S er beredskabet ikke længere på samme måde en administrativ del af kommunen, hvorfor en fortsat beredskabsfaglig sagsbehandling af Beredskabet i forbindelse med risikovirksomheder og betondækningsgrave kræver en delegation af kompetencen fra kommunerne til Beredskabskommissionen og dermed Beredskab Fyn I/S.

 

Med baggrund heri indstilles, at kompetencen til beredskabsfaglig sagsbehandling i forbindelse med risikovirksomheder og betondækningsgrave delegeres til Beredskab Fyn I/S.

 

Der findes i Odense Kommune i alt 4 risikovirksomheder. Der findes 115 betondækningsgrave.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender:

 1. Behandling af sager efter lov om beskyttelsesrum, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 20/8 2003 delegeres fra Odense Kommune til Beredskabskommissionen og dermed Beredskab Fyn I/S.
 2. Den beredskabsfaglige sagsbehandling i forbindelse med risikovirksomheder delegeres fra Odense Kommune til Beredskabskommissionen og dermed Beredskab Fyn I/S, hvor Beredskab Fyn I/S understøtter kommunen med at forberede konkrete sager på det beredskabsfaglige område. 

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Lov om Beskyttelsesrum 

Loven omhandler både traditionelle beskyttelsesrum og betondækningsgrave.

Det fremgår af lovens § 15, at kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at de foranstaltninger, der er påbudt i medfør af loven eller i forskrifter, der er udfærdiget i medfør af loven, bliver gennemført.

 

Der er med den nye lov vedtaget følgende ændring i § 15a:

Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser efter denne lov til Beredskabskommissionen, jf. Beredskabslovens § 9, stk. 2, eller den fælles Beredskabskommission, jf. Beredskabslovens § 10, stk. 2.

 

På nuværende tidspunkt har Beredskab Fyn I/S indgået aftale med Odense Kommune om varetagelse af tilsyn med de beskyttelsesrum og betondækningsgrave, der fortsat findes i Odense. Aftalen indebærer, at der tilgår Beredskab Fyn I/S en økonomisk ramme fra Odense Kommune.

 

Betondækningsgrave kan være omfattet af lokalplaner. Der kan ligeledes være fredningsmæssige interesser. En sag, der omhandler eksempelvis en nedbrydning af en betondækningsgrav, indledes således med henvendelse til By- og Kulturforvaltningen, hvorefter Beredskab Fyn I/S fremsætter de beredskabsfaglige vurderinger i den konkrete sag.

 

Sagsbehandling omkring risikovirksomheder

Ved risikovirksomheder har Beredskabet altid være kommunens repræsentant, når der var gennemgang eller skulle laves en afgørelse i forhold til deres sikkerhedsdokument. Men ved udskillelsen af Beredskabet blev lovhjemlen hertil ikke givet.

 

Det fremgår af lovens § 37 a, at Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser og pligter efter dette kapitel til beredskabskommissionen, jf. beredskabslovens § 9, stk. 2, eller den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.

 

Med etableringen af Beredskab Fyn I/S blev alle kompetencer med sagsbehandling efter Beredskabslovgivningens §§ 33-37 overdraget til Beredskab Fyn I/S. §§ 33-37 omfatter hovedsagelig brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Sagsbehandling af risikovirksomheder indgår heri på lige fod med sager efter Tekniske Forskrifter.

 

Sagsbehandling af sager vedrørende risikovirksomheder er forankret i Risikobekendtgørelsen, hvorefter kommunen er myndighed. Risikobekendtgørelsen har samme hjemmel som eksempelvis De Tekniske Forskrifter.

 

Der kræves derfor ingen nye hjemler i Beredskabsloven for at kunne delegere sagsbehandlingen fra kommunerne til Beredskabet. Beredskab Fyn I/S kan således fortsat gennemføre beredskabsfaglig sagsbehandling i forhold til risikovirksomheder, såfremt delegationen her til gives.

 

En beredskabsfaglig sagsbehandling omhandler brandfarlige væsker, gasser, ammoniak, definitioner af faregrænser, adgang for redningsberedskabet og risici forbundet hermed, håndtering af slukningsvand og generelle risici i forhold til fare for forurening af det omgivende miljø.

 

ØKONOMI

Det har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune for så vidt angår de administrative opgaver forbundet med overdragelse af beføjelser og sagsbehandling til Beredskab Fyn I/S.

 

Den før omtalte økonomiske ramme, der er tildelt Beredskab Fyn I/S fra Odense Kommune, giver mulighed for at gennemføre en sagsbehandling ved eksempelvis nedlæggelse af betondækningsgrave, vedligeholde de primære adgangsveje med trapper og afdækninger samt mindre vedligeholdelsesarbejder. Der pågår endvidere et samarbejde med Odense Kommune, hvor kommunens nedrivningspulje dækker udgifter til nedrivning og bortskaffelse af 3 eller 4 betondækningsgrave om året.

 

Der udbetales en afsavnsgodtgørelse til ejere af ejendomme, hvor der er placeret betondækningsgrave. Økonomi for afsavnsgodtgørelsen afholdes af Odense Kommune. Ordningen administreres af Beredskab Fyn I/S.

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

6. Budget 2018 - omprioritering af driftsmidler
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.30.00-S00-14-17
RESUMÉ

 

Byens positive udvikling betyder flere og mere komplekse sager i By- og Kulturforvaltningen, hvilket genererer et øget opgavemæssigt pres på By- og Kulturforvaltningen.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår at indføre en investeringsmodel i forvaltningen, som giver mulighed for prioriteringer inden for udvalgets økonomiske rammer. Målet for By- og Kulturforvaltningens investeringsmodel er således at skabe et økonomisk råderum på skønsmæssigt op til 5-6 mio. kr. årligt, der både skal agere som værn mod fremtidige udfordringer, og som skal sikre, at By- og Kulturudvalget kan foretage de nødvendige interne prioriteringer i forhold til kerneopgaven, herunder finansiering af en økonomisk udfordring på udlejningsområdet på ca. 2,5 mio. kr. årligt.

 

Sagen blev drøftet på By- og Kulturudvalgets møde den 14/11 2017. Resultatet af denne forelægges nu i nærværende sagsfremstilling.

By- og Kulturforvaltningen fremlægger i denne sag forslag til omprioritering af driftsmidler til udvalgets beslutning.

 

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der indføres en investeringsmodel i forvaltningen, således der skabes et økonomisk råderum på driften, styringsområde service, på skønsmæssigt op til 5-6.000.000 kr. årligt fra 2018 og fremefter, der både skal agere som værn mod fremtidige udfordringer, og som skal sikre, at By- og Kulturudvalget kan foretage de nødvendige interne prioriteringer i forhold til kerneopgaven, herunder omprioritering af 2.500.000 kr. fra det administrative område til udlejningsområdet.

   

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget stiller følgende ændringsforslag:

 

Forvaltningen bemyndiges til at igangsætte tilvejebringelse af op til 6 mio. kr. på driften til at sikre områder med nødvendige opgaver får tilført de nødvendige midler. Udvalget forelægges en konkret sag til endelig afgørelse.

 

By- og Kulturudvalget godkender ændringsforslaget.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Investeringsmodel 

Transformationen af Odense sker i en udviklingstakt, der ikke er set i Odense i mange år. Byens positive udvikling betyder flere og mere komplekse sager i By- og Kulturforvaltningen, hvilket genererer et øget opgavemæssigt pres på By- og Kulturforvaltningen.

 

I de seneste års budgetlægninger i Odense Kommune har de administrative områder været pålagt betydelige budgetmæssige reduktionskrav, og der er ikke udsigt til, at de enkelte udvalg tilføres ekstra midler til deres respektive områder fremadrettet.

 

Det er derfor nødvendigt med en model, der giver mulighed for prioriteringer inden for udvalgets økonomiske rammer.

 

Ved at indføre en investeringsmodel i forvaltningen, hvor forvaltningen arbejder med konkrete initiativer inden for automatisering, ledelsesinformation, effektive arbejdsgange og processer samt kompetenceanalyser skabes det fornødne rum til omprioritering i organisationen.

 

Målet for By- og Kulturforvaltningens investeringsmodel er således at skabe et økonomisk råderum på skønsmæssigt op til 5-6 mio. kr. årligt, der både skal agere som værn mod fremtidige udfordringer, og som skal sikre, at By- og Kulturudvalget kan foretage de nødvendige interne prioriteringer i forhold til kerneopgaven.

 

Som eksempel på interne omprioriteringer er tilførsel af ekstra medarbejderressourcer til byggesagsbehandling.

 

Som aktuel udfordring skal nævnes udlejningsområdet. Der var tidligere konstateret et overskud på det ordinære udlejningsområde. Dette overskud blev omprioriteret til at dække udfordringer på det administrative område - primært i forhold til at imødekomme et pres på behovet for ressourcer til udarbejdelse af lokalplaner m.m.

 

Det vurderes nu, at dette overskud ikke længere kan opretholdes, og at der derfor er behov for at lave en omprioritering fra det administrative område tilbage til udlejningsområdet fra 2018 og fremefter.

 

Der foreslås derfor som et led i investeringsmodellen, at der omprioriteres 2,5 mio. kr. fra det administrative område til udlejningsområdet. Dette vil medføre en reduceret understøttelse af den borgerrettede betjening, det administrative og politiske niveau.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, da der er tale om omprioritering af bevilgede driftsmidler. 

 

 

7. Kriterier for tildeling af seniorbofællesskab
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 03.02.00-G01-38-17
RESUMÉ

Et flertal i byrådet har i forbindelse med Budget 2018 besluttet at prioritere almene seniorbofællesskaber og har afsat 4.000.000 kr. til den såkaldte kommunale grundkapital. Det svarer til opførelse af ca. 26 nye boliger á 80 m2. Dette antal svarer til en afdeling og dermed et samlet projekt. Dertil kommer 1,8 mio. kr. i ubrugte restmidler fra grundkapital jf. sag om opfølgning på to-partsmidler på dagsordenen.

 

Denne sag forelægges for at træffe beslutning om processen for udpegning af projektet, og hvilke kriterier der skal anvendes, når de forhåbentligt mange forslag til seniorbofællesskaber skal reduceres til et enkelt projekt.

 

Projektet skal udvikles i 2018, og skema A (overslag over projektets omfang og økonomi) skal være godkendt inden udgangen af 2018. En eventuel ny lokalplan for byggeriet skal være vedtaget inden skema A godkendes. 

 

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Realdania har lavet en analyse af ældres livskvalitet i seniorbofællesskaber der konkluderer, at ældre der bor i seniorbofællesskaber udvikler mere positive naborelationer, oplever mindre ufrivillig ensomhed og har færre tegn på social eksklusion. 

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 1. Kriterier og vurderingsparametre for tildeling af seniorbofællesskaber som foreslået hos de almene boligselskaber.
 2. Tidsplan og proces for tildelingen.
 3. By- og Kulturforvaltningen udpeger bygherre på baggrund af ovenstående kriterier og vurderingsparametre.
 4. Overskydende midler fra to-partsmidlerne anvendes til at opføre yderligere ca. 10 seniorboliger.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Byrådet har i Budget 2018 besluttet at sikre, at der kommer flere attraktive almene seniorboliger i Odense Kommune. Som følge af den demografiske udvikling forventes det, at der kommer flere ældre i Odense Kommune.

 

Seniorbofællesskaber er en del af den nye boligstrategi for Odense Kommune. Byrådet ønsker at understøtte nye attraktive boformer i form af seniorbofællesskaber i årene 2018-2021, da seniorbofællesskaber kan bidrage til at skabe attraktive og trygge almene boligområder og boligtilbud.

 

Etablering af seniorbofællesskaber skal ske i samarbejde med boligorganisationerne og ved at tilskynde og bakke op om private investeringer i seniorbofællesskaber og ældre medborgeres egne muligheder for at gå sammen og selv danne bofællesskaber.

 

Et bofællesskab er boliger for mennesker, som ønsker at bo sammen, men i hver sin bolig. Beboerne opnår tryghed og kontakt med andre og kan hjælpe hinanden med de udfordringer, der kan komme i dagligdagen. Enlige eller par, der ønsker at bo i seniorbofællesskaber, skal være indstillet på at indgå i fællesskabet. I et bofællesskab er der ofte faciliteter til fællesspisning og -køkken samt vaskefaciliteter og fællesarealer, der lægger op til, at beboerne mødes på tværs.

 

Der er tre typer af almene boliger i følge Lov om almene boliger: Ældreboliger, familieboliger og ungdomsboliger. Seniorboliger er en undergruppe af familieboliger.

 

Beboerne vil få bolig i et seniorbofællesskab på baggrund af almindelig opskrivning i boligorganisationen. Der skal udarbejdes en udlejningsaftale for seniorboliger, som reserverer boligerne til seniorer – både par og enlige – uden hjemmeboende børn.  

 

Ældreboliger hører til en anden lovgivning og administreres i Odense Kommune af Ældre- og Handicapforvaltningen som visiterer borgere til ældreboliger.

 

Ved etablering af almene boliger skal kommunen samarbejde med en almen boligorganisation. Det er boligorganisationen, der er tovholder på udformning af projekterne.

 

Sagens indhold

Byrådet har besluttet at afsætte 4,0 mio. kr. i grundkapital i 2018 til seniorbofællesskaber og 5,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 til grundkapital til nye seniorbofællesskaber.

 

Derudover er der p.t. ubrugte restmidler til grundkapital på minimum 1,8 mio. kr. jf. sag om opfølgning på to-partsmidler på dagsordenen. Kommunen betaler kommunalt grundkapitalindskud på 10 % af byggesummen ved opførelsen af almene boliger.

 

De 5,8 mio. kr. giver i år mulighed for at bygge ca. 2750 m2 svarende til ca. 34 boliger á 80 m2.

By- og Kulturforvaltningen ønsker at indhente boligorganisationernes visionære bud på seniorbofællesskabsprojekter for at skabe de bedste seniorbofællesskaber.

Restbeløbet kan eventuelt blive højere, hvis flere projekter fra ”to-partsmidlerne” ikke kan realiseres eller må nedskaleres.  

 

Ifølge undersøgelsen af boligbehov og markedspotentiale, som blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af Boligstrategien, er målgruppen enlige og par. Det er en gruppe, der prioriterer nærhed til natur og grønne områder højt, og lægger vægt på nem adgang til kollektiv transport og indkøbsmuligheder. Mange ønsker at bo tæt på kulturtilbud. For målgruppen er det desuden væsentlig, at der er en lille terrasse eller en altan.

 

Etablering af seniorbofællesskaber kan bidrage til effektmålene for Odense Kommune ved, at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Det betyder flere borgere trives og er sunde, og derved at der kommer flere funktionsdygtige ældre. Det kan indirekte bidrage til, at der kommer flere indbyggere til kommunen ved, at borgere, der flytter i bofællesskaber, fraflytter større boliger i kommunen, og der derved gives plads til flere tilflyttere.

 

By- og Kulturforvaltningens vurderinger 

Fra arbejdet med udmøntning af 2-partsboliger er det forvaltningens erfaring, at det i nogle tilfælde er svært at få økonomien til at hænge sammen ved realisering af projekter. Erfaringen er endvidere, at samarbejde med en privat bygherre kan bidrage til at sikre økonomisk realiserbare projekter. Derfor vil By- og Kulturforvaltningen prioritere, at projektet sker i samarbejde med en privat bygherre.

 

Forvaltningen foreslår følgende spørgsmål til besvarelse i deres projektforslag til seniorbofællesskaber:

a)    Hvordan projektet hænger sammen med målgruppens boligpræferencer?

b)    Hvordan projektet understøtter byens transformation?

c)    Hvordan projektet kan bidrage til at løfte målsætningerne for Odenses boligudvikling?

 • At skabe et bredt og varieret boligudbud.
 • At udvikle grønne boligområder.
 • At fremme stærke fællesskaber (eksempelvis modvirke ufrivillig ensomhed).
 • At sikre boliger og boligområder af høj kvalitet (arkitektur, æstetik, materialer, funktioner, tilgængelighed mv.).
 • At skabe blandede boligområder.
 • At bygge en tæt by med blandede funktioner.

d)    Hvilke tanker er der gjort om projektet i forhold til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed?

e)    Hvordan der kan opstå synergier mellem det almene og private ved opførelse eller ved drift, og hvilke erfaringer boligorganisationerne har med sådanne arbejder?

 

Projektforslagene skal ikke være færdige projekter, men skal være en tekst eventuelt understøttet af fotos og skitser.

 

I forhold til placering af boligerne kan Rækkefølgeplanen danne grundlag for placering af bofællesskabet. Men det er ikke et krav, hvis boligforeningerne har andre forslag.

 

Forslag til vurderingsparametre 

By- og Kulturforvaltningen vil vurdere de indkomne projekter ud fra ovenstående kriterier. Parametrene for vurdering vil i prioriteret rækkefølge være:

 

 1. Vision for seniorbofællesskabet.
  Hvordan spiller projektet sammen med målgruppens boligpræferencer, og er det et sted, man kan blive gammel? Hvordan fremmer det stærke fællesskaber (eksempelvis modvirker ufrivillig ensomhed)? Hvordan er projektet med til at sikre bolig og boligområder af høj kvalitet (arkitektur, æstetik, materialer, funktioner) - stadig med hensyntagen til ønske om en billig husleje.
 2. Realiserbarhed.
  Det vil sige, det skal kunne anskueliggøres, at projektet kan gennemføres i forhold til den maksimale byggesum og lokalplanforhold. Eventuelle økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, betydning for eksisterende afdeling ved afdelingsudbygning, placering i forhold til Rækkefølgeplanen for Odense Kommune.
 3. Strategisk betydning for Odense Kommune. Det vil sige om beliggenheden understøtter den strategiske retning for byens transformation og udvikling, herunder også målsætningerne for boligudviklingen, om projektet er med til at skabe et bredt og varieret boligudbud og boligområde med blandede funktioner, hvilke tanker er der gjort om projektet i forhold til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, samt hvordan kan der opstå synergier mellem det almene og private ved opførelse eller ved drift, og hvilke erfaringer boligorganisationerne har med sådanne arbejder.

 

Lovgrundlag

Seniorboliger er ifølge Lov om almene boliger mv. familieboliger, der skal opføres af en boligorganisation.

 

Videre forløb for tidsplan og proces

 • Forvarsel til boligselskaber om kommende udbud af seniorboligfællesskaber: November 2017
 • By- og Kulturudvalget den 5/12 2017.
 • Udmelding til boligorganisationer den 6/12 2017.
 • Deadline for indsendelse af projektforslag 5/2 2018.
 • Endelig udvælgelse af projekt/-er 5/2 - 12/2 2018.
 • Tildelte ikke-realiserede projekter går tilbage til Odense Kommune, der kan fordele midlerne til andre almene byggeprojekter.

 

Skema A skal godkendes i 2018, da den kommunale grundkapital til almene boliger forventes at stige fra de nuværende 10 %. Der er ikke truffet beslutning om, hvor meget den stiger til, men den forventes at stige til mellem 14-22 %.

 

Handlemuligheder

 • Udvalget kan godkende forvaltningens forslag til kriterier og vurderingsparametre.
 • Udvalget kan drøfte kriterierne og vurderingsparametre og komme med ændringer og/eller tilføjelser. 

 

ØKONOMI

Økonomi 2018: Byrådet har afsat 4,0 mio. kr. til grundkapital til seniorbofællesskaber. Derudover er der ubrugte restmidler i grundkapital på minimum 1,8 mio. kr. jf. anden sag på dagsordenen. Dette giver mulighed for at yde grundkapital til ca. 2750 m2 bolig, forudsat at projektet (skema A) godkendes af By- og Kulturforvaltningen i 2018.

 

Økonomi 2019-2021: Byrådet har afsat 5,2 mio. kr. årligt i grundkapital i 2019-21 til seniorbofællesskaber. Satsen for grundkapital er ukendt fra 2019, men det forventes, at den stiger.

 

 

8. Nedrivning af Vesterbro 19 og 23
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 82.21.00-G01-3-17
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgning om nedrivning af for- og baghus på Vesterbro nr. 19, samt baghuset på Vesterbro nr. 23. Bygningerne ønskes nedrevet for at give mulighed for en ny bebyggelse med familieboliger og ungdomsboliger. Der ønskes desuden opført en parkeringskælder under de nye bygninger med plads til 36 biler.

 

Ingen af de bygninger, som ønskes nedrevet, har en bevaringsværdi på 1-4, hvorfor de ikke er optaget i kommuneplanen. Odense Bys Museer har desuden vurderet, at der ikke er holdepunkt for at søge ”Havehuset” fra 1919 bevaret.

 

Udvalget høres dog, da afsnit 7.1 i lokalplan 0-556 oplyser, at byrådet skal godkende nedrivning og nybyggeri, som erstatning for det nedrevne.

 

Det samlede projekt kræver dispensation fra 4 bestemmelser i 2 forskellige lokalplaner, da projektet ikke efterlever bestemmelser om antal parkeringspladser, byggefelt, placeringen af den underjordiske parkering samt bebyggelsesprocent.

 

Projektet kræver desuden stillingtagen til bestemmelse i lokalplan 0-556 i forhold til dele af det ønskede byggeris samlede højde/antal etager, da ansøgningen indeholder ønske om 1 etage mere end hvad lokalplanen, som udgangspunkt tillader.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 1. Der gives tilladelse til, at baghuse og forhus nedrives, da bygningerne ikke er optaget i kommuneplanen og ikke har nogen særlig bevaringsværdi.
 2. Der dispenseres fra lokalplan 0-556 og 0-775 som anført i sagsfremstillingen
 1. Det nye byggeri begrænses til 3½ etage modsat ansøgers ønske om 4 ½ etage.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen med den korrektion til indstillingspunkt 3, at der tillades 4 ½ etage.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

By- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgning om at nedrive 386 m2 (Bygning C1, C2 og C3) bebygget areal ved Vesterbro 19 og 255 m2 (Bygning A og B) bebygget areal ved Vesterbro nr. 23, det vil sige i alt 641 m2. Se hertil bilag 1-4. Herunder fremgår desuden kort over bygninger, der nedrives:

 

 

Bygningerne ønskes nedrevet for at give mulighed for en ny bebyggelse med familieboliger og ungdomsboliger i op til 4 ½ etager.

 

Der ønskes desuden opført en parkeringskælder under de nye bygninger med plads til 36 biler.

 

Projektet indeholder et bebygget areal på 190 m2 ved Vesterbro nr. 19 og 440 m2 ved Vesterbro nr. 23, det vil sige i alt 630 m2. Se hertil Skitseprojekt, jf. bilag 5-8. Herunder fremgår desuden situationsplan for projektet:

 

 

Se desuden vedhæftede bilag – Arealerne bag Vesterbro, hvor ansøgers tegninger og beskrivelse af det nye byggeri fremgår.

 

Ansøgers ønsker kræver stillingtagen til følgende forhold:

 • Nedrivning
 • Dispensationer fra lokalplaner
 • Antal etager

  

Nedrivning

Ingen af de bygninger, som ønskes nedrevet, har en bevaringsværdi på 1-4, hvorfor de ikke er optaget i kommuneplanen. Odense Bys Museer har desuden vurderet, at der ikke er holdepunkt for at søge ”Havehuset” fra 1919 bevaret. "Havehuset” fremgår af Bilag 1 og 4, det vil sige bygning B. Udvalget høres dog, da afsnit 7.1 i lokalplan 0-556 oplyser, at byrådet skal godkende nedrivning og nybyggeri, som erstatning for det nedrevne.

 

Dispensationer fra lokalplaner

Forvaltningen vurderer, at det nye byggeri kan opføres uden ny lokalplan, da der i lokalplan 0-556 afsnit 7.1 fremgår følgende:

 

”På de grunde, hvor der ikke er mulighed for yderligere byggeri, kan der kun i forbindelse med nedrivning og efter byrådets godkendelse opføres nybyggeri til erstatning for det nedrevne.”

 

Det samlede projekt kræver dog efter forvaltningens vurdering dispensation fra følgende bestemmelser i henholdsvis Lokalplan 0-556 og Lokalplan 0-775:

 

Lokalplan 0-556

 

Afsnit 5.4.      

”Inden for områderne A og C kan eksisterende parkeringsareal omlægges til underjordisk parkering. Underjordisk parkering må kun etableres inden for det på kortbilaget viste areal.” (Se særligt markering fremhævet af forvaltningen).

 

Parkeringskælder ønskes placeret under den påtænkte bygning, jf. bilag 6, og dermed ikke indenfor det viste areal på lokalplanens kortbilag, jf. bilag 12. Placering af parkeringskælder i henhold til lokalplanen er urealistisk, da ansøger ikke er ejer af dette areal, og arealet ligger et stykke fra byggeriet. By- og Kulturforvaltningen vurderer desuden, at det vil være mest naturligt, at parkeringskælderen placeres i forbindelse med den påtænkte bygning/beboelse og på egen matrikel.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer ikke, at parkeringskælderens placering har nogen planmæssig betydning, da en del af parkeringen i gårdarealet fjernes og flyttes under jorden.

 

 Afsnit 7.2.
”På grunde inden for område A må det bebyggede areal max. udgøre 50%, der må højst bygges i 3½ etager - dog evt. med en ekstra etage, hvis tilpasning til det eksisterende byggeri kræver det. Max 3½ etager skal dog overholdes for en bebyggelse under ét.” (Se særligt markering fremhævet af forvaltningen).

 

Ansøger søger om et bebygget areal på 54 %. Dette vurderer forvaltningen er en minimal bagatelagtig overskridelse. Samtidig indeholder lokalplan 0-775, gældende for den tidligere Dideriksen-karré, bestemmelse om et bebygget areal på 60 %, hvorfor det ikke virker urimeligt, at lægge sig i et niveau mellem de to omtalte lokalplaner.

 

Samlet nedrives der 641 m2 bebygget areal, og der ønskes opført 630 m2. Der nedrives således mere end der opføres, dog med en anden placering. Se hertil bilag 11, som viser henholdsvis nedrevet areal og nyt areal.

 

Lokalplan 0-775

Afsnit 5.3.
”Der skal etableres 20 og max. 30 bilparkeringspladser med placering i princippet som vist på kortbilag 3.”

 

Kortbilag 3 i lokalplan 0-775 er vedlagt som bilag 10.

 

Der forsvinder 6-8 pladser, som flyttes til den nye parkeringskælder. Der kommer således 14 p-pladser i gården. De resterende p-pladser kommer under jorden. Antallet af p-pladser reduceres således ikke i forhold til lokalplanens bestemmelser, men placeres i en parkeringskælder. By- og Kulturforvaltningen vurderer desuden, at der herved bliver tale om en bedre placering for beboernes biler, og en samlet bedre placering for området som helhed.

 

Afsnit 6.1.

”Bebyggelsen må kun opføres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter.”

 

Kortbilag 2 i lokalplan 0-775 er vedlagt som bilag 9.

 

Bebyggelsen ligger udenfor byggefeltet, da lokalplanen er godkendt til bebyggelsen på hjørnet ved Vindegade/Vesterbro, og der er derfor ikke udlagt byggefelt i baggården. En mindre del af det nye byggeri ligger på parkeringsarealet. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at dette er acceptabelt, da hele gårdmiljøet samles, som fælles opholdsarealer for den tidligere Dideriksen-karré og det kommende byggeri.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer ikke, at ovenstående dispensationer er i strid med lokalplanernes principper, det vil sige formåls- og anvendelsesbestemmelserne i lokalplanerne.

 

Antal etager

Lokalplan 0-556 afsnit 7.2 indeholder som tidligere beskrevet bestemmelse omkring byggeriets højde/antal etager.

 

Lokalplanen giver mulighed for 3½ etage, dog med mulighed for 4½ etage, hvis tilpasning til det eksisterende byggeri kræver det. Det nye (eksisterende) byggeri ved Vindegade/Vesterbro er opført i 4½ etage.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at 4½ etage vil give uforholdsmæssige gener for nabobebyggelsen. Forvaltningen vurderer desuden, at en baghusbebyggelse med 4½ etage ikke vil passe ind i området En baghusbebyggelse med 3½ etage virker således mere harmonisk i forhold til de omkringliggende baggårde, da bebyggelsen her er lavere end forhusene. Bygherres ønske om 4½ etage anbefales således ikke imødekommet.

 

Øvrige forhold

Partshøring

Ansøgers projekt har været i nabohøring hos 26 ejere. De bemærkninger, der kom i forbindelse med nabohøringen, vedrørte hovedsageligt:

 

 • Mulige indbliksgener.
 • Bekymring omkring eventuelle gener i byggeperioden, herunder etableringen af parkeringskælderen. 
 • Utilfredshed med projektbeskrivelsen, da denne ikke har været tilstrækkelig tydelig, hvilket har gjort det svært at forholde sig til det samlede projekt i forbindelse med høringen.

 

Ansøger har kommenteret bemærkningerne fra høringen, og mener, at indblik kan begrænses med rækværk og med tilbagetrækning af opholdsarealer ved skel.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at ansøgers forslag kan imødekomme eventuelle problemstillinger omkring indbliksgener.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer ikke, at gener i byggeperioden kan undgås. Miljølovgivningen indeholder dog bestemmelser, som skal sikre rimelige forhold for beboerne i byggeperioden.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer desuden, at projektmaterialet, som er fremsendt i forbindelse med partshøringen, har været af rimelig kvalitet. Det er alene én ud af 3 indsigelser, som har hæftet sig ved materialets eventuelle mangelfuldhed.

 

Kvalitet i byfortætning

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at kommuneplanens krav om ”kvalitet i byfortætning” vil overholdes ved detailprojektering. I forbindelse med detailprojekteringen vil friarealer og dagslysforhold skulle dokumenteres, hvorved sikres, at principperne, som udspringer af ”kvalitet i byfortætning”, følges.

 

Ind- og udkørsel

Forvaltningen har desuden vurderet på ind- og udkørsel til den nye parkeringskælder med indkørsel fra Vindegade. Forvaltningen vurderer, at det vil være den bedste trafikale løsning.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

9. Boliger på Demantsvej. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.11.00-G01-12-17
RESUMÉ

En privat bygherre ønsker at opføre 25 boliger på Demantsvej i Hjallese. På arealet ligger i dag nogle tidligere skolebygninger, som står tomme. Det er en forudsætning, at disse nedrives.

 

Arealet ligger i et eksisterende boligområde tæt ved Dalum Papirfabrik. Dog ligger arealet udenfor byomdannelsesområdet ved Dalum Papirfabrik og har derfor ikke nogen sammenhæng med den nyligt vedtagne helhedsplan for Dalum Papirfabrik.

 

Vejadgang forventes at ske fra Zachariasvej og med udkørsel til Iver Vinds Vej. Der forventes ikke at ske en væsentlig påvirkning af de trafikale forhold i området.

 

Bygherre ønsker byggeriet opført i 1½ til 2½ etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 65.

 

Gældende kommuneplan giver mulighed for at opføre boliger i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40.

 

Ændring af kommuneplanen skal ske med et tillæg til kommuneplanen, der skal sendes i 14 dages forudgående høring med indkaldelse af idéer, forslag og kommentarer.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der i henhold til planloven afholdes en forudgående høring på 14 dage med henblik på at ændre kommuneplanens rammer og igangsætte en ny planlægning for området.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

I umiddelbar nærhed af arealet, der påtænkes bebygget, ligger to bevaringsværdige ejendomme. Disse er kulturhistorisk interessante, fordi det er et af få eksempler i Odense på boliger opført af Dalum Papirfabrik til sine arbejdere. En kommende lokalplan skal sikre en arkitektonisk tilpasning til de gamle arbejderboliger. Disse er opført i 2½ etager.

 

For at tilpasse bebyggelsen til området, vil den kommende lokalplan sikre, at bebyggelsen opføres mod gaden.

 

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at arealet ikke er omfattet af åbeskyttelse på trods af, at det er beliggende inden for en 150 m åbeskyttelseslinje fra Odense Å, da arealet og områderne omkring er bebyggede.

Arealer, hvorpå der inden 1/9 1972 er påbegyndt en væsentlig lovlig bebyggelse, er undtaget fra åbeskyttelseslinjen.

 

Arealet for det påtænkte kommende byggeri ses nedenfor.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

10. Tietgenbyen Nord. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.02.05-P16-244-17
RESUMÉ

Den eksisterende planlægning for erhvervsområde i Tietgenbyen Nord er blevet genvurderet med henblik på at imødekomme de krav og ønsker, der er til byggemuligheder i området.

 

Desuden er der brug for at omfordele arealer med henblik på, at udlægge et nyt erhvervsområde i en anden del af kommunen.

 

Der skal på den baggrund udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre fordelingen af erhvervstyper i området i kommuneplanen. Sagen forelægges for at opstarte denne proces med en lovpligtig for-offentlighedsfase.

 

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Med Tietgenbyens udvidelse skabes attraktive erhvervsgrunde, som kan understøtte flere private virksomheder. Erhvervsområdet skaber grundlag for en mere bæredygtig byudvikling.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender igangsættelse af en forudgående høring på minimum 2 uger for ændring af kommuneplanen.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Erhvervsområdet Tietgenbyen er ved at være fuldt udbygget. For at sikre at Odense Kommune fortsat har attraktive erhvervsområder i det østlige Odense, igangsættes planlægningen for Tietgenbyen Nord.  

 

 

Fakta/indhold

Planlægningen omfatter et område på cirka 117 ha, som ligger mellem Niels Bohrs Allé, Østre Ringvej og Fraugde Kærbyvej. Planområdet reduceres i forbindelse med den kommende planlægning med 5,6 ha.

 

Planområdet er for størsteparten allerede udlagt til tungere industri. Mod Fraugde Kærby er erhvervsområdet udlagt til kontor og serviceformål og lettere industri.

 

By- og Kulturforvaltningen har med afsæt i erfaringerne fra Tietgenbyen arbejdet videre med det indledende stade af Tietgen Byen Nord. Indledningsvist har der været foretaget arkæologiske-, geotekniske undersøgelser, hydrogeologiske vurderinger m.m. En projektgruppe er nedsat til det videre forberedende arbejde, hvor der er udarbejdet en opgave- og tidsplan for processen med forundersøgelse, lokalplan, byggemodning og efterfølgende salg. Der har som en del af det indledende arbejde været dialog med Fraugde Kærbys Beboerforening.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Planområdet er allerede udlagt til erhvervsområde i den gældende kommuneplan. Området er udlagt til tung industri, lettere industri og kontor- og serviceerhverv.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der skal ske en tilpasning og ændring af kommuneplanens rammer, fordi der er ændrede behov for erhvervsarealer. Der er mere behov for erhvervsområde til lettere industri, end hvad der er udlagt i den gældende kommuneplan.

 

Samtidig foreslår forvaltningen en større hensyntagen til de eksisterende boliger ved Fraugde Kærby end, hvad den gældende kommuneplan lægger op til.

 

Forvaltningen foreslår desuden, at der udtages et areal på 5,6 ha og overfører det til landzone. Grunden til dette er den igangværende planlægning for erhvervsområde ved Hauge Gruppen ved Stige.

 

Den nye planlov giver med en særregel mulighed for, at muliggøre udvidelse til erhvervsudvikling i landzone i særlige tilfælde. For at kunne tillægge nyt erhvervsareal ved Hauge Gruppen skal der udtages et tilsvarende erhvervsareal et andet sted i kommunen. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at dette areal udtages af område udlagt til Tietgenbyen Nord.

 

Dermed er det et kommunalt ejet uudnyttet erhvervsareal, der udtages og ikke et privat ejet. Udtagningen af erhvervsområde indenfor Tietgenbyen Nord kan samtidig understøtte intentionen om at mindske erhvervsområdets påvirkninger på boliger i Fraugde Kærby.

 

For-offentlighedsfasen

Ændring af planlagt zonestatus og ny arealanvendelse er en ændring af kommuneplanens hovedstruktur, som efter planloven skal i forudgående offentlig høring med henblik på indkaldelse af idéer og bemærkninger. Høringsperioden ved forudgående offentlig høring er ikke endeligt fastlagt i planloven, men er i dette tilfælde 2 uger. På baggrund af denne forudgående offentlige høring udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Efter den forudgående offentlige høring vil idéer og bemærkninger blive samlet i en hvidbog, hvor det vil fremgå, hvordan høringssvarene fra den forudgående offentlige høring er søgt indarbejdet i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag. Hvidbogen vil indgå i sagen til den politiske behandling af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

 

Der afholdes ikke borgermøde i forbindelse med den forudgående offentlige høring. Der vil blive afholdt borgermøde i forbindelse med høringsproces for den kommende lokalplan.

 

Lovgrundlag

Indkaldelse af idéer til ændret planlægning sker i henhold til planlovens kapitel 6.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

11. Boliger og service på Faaborgvej 39 (Rikkesminde). Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 og lokalplan nr. 7-812 til offentlig høring
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.02.00-P16-3-17
RESUMÉ

Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 og forslag til lokalplan nr. 7-812 for boliger og service på Faaborgvej 39, Rikkesminde, er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat investor.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive Rikkemindes lade- og staldlænger og erstatte dem med nye, der kan anvendes til boligformål. Samtidig gives der mulighed for en ny boligrække nordøst for de nuværende bygninger.  

 

Der er med lokalplanen mulighed for at opføre cirka 3.000 m2 ny bebyggelse med op til 26 boliger. Stuehuset bevares og kan indrettes med maksimalt 4 boliger eller anvendes til kontor/liberalt erhverv.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der giver mulighed for nedrivning af eksisterende længer.

Da ændringen af kommuneplanen er af mindre ikke-strategisk betydning, har der ikke været afholdt forhøring af kommuneplantillægget.

 

Der har i forbindelse med lokalplanprocessen været dialog med Grundejerforeningen Rikkeshave, der er naboer til Rikkesminde. Grundejerforeningen har haft en række indsigelsespunkter til projektet, omhandlende nedrivning af længer, omfang af ny bebyggelse, vejadgang og indbliksgener.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

De kommende boliger ligger i et attraktivt kvarter i Dalum i gåafstand fra Fruens Bøge og indkøbsmuligheder, og vil med boliger i høj kvalitet kunne tiltrække flere indbyggere til Odense.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 51 og forslag til lokalplan nr. 7-812 Faaborgvej 39, Rikkesminde, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

I 2011 vedtog Odense Kommune en bevarende lokalplan for Rikkesminde for at sikre, at gården blev bevaret med mulighed for nænsom ombygning til andre formål. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at genanvende de gamle længer.

 

Ejerens ønske om udarbejdelse af ny lokalplan med mulighed for nedrivning til fordel for ny boligbebyggelse blev dog ikke imødekommet af By- og Kulturudvalget på møde den 30/8 2016. Her fastholdt udvalget ønsket om bevaring af bygningerne. By- og Kulturudvalget var efterfølgende den 8/11 2016 på besigtigelse ved Rikkesminde, hvor udvalget formulerede rammerne for projektet med mulighed for nedrivning af de 3 længer og opførelse af ny boligbebyggelse.

 

Bygherre og dennes rådgivere har siden i dialog med forvaltningen arbejdet med boligprojektet, hvor også Grundejerforeningen Rikkeshave har været inddraget. Der har været afholdt møder, hvor både bygherre, rådgiver, repræsentanter fra grundejerforeningen og forvaltningen har deltaget.

 

Planforslagene er i overensstemmelse med By- og Kulturudvalgets ovennævnte rammer.

 

Forslag til lokalplan

Lokalplanen sikrer, at den nye bebyggelse opføres i en arkitektur og i materialer, der lægger sig tæt op ad de oprindelige længer og placeres inden for samme sokkelafgrænsning. Dog med mulighed for en ekstra boligrække mod nordøst. Lokalplanen sikrer bevaring af stuehuset og elementer fra det oprindelig Rikkesminde, såsom alléen med lindetræer, den symmetriske gårdsplads, det ottekantede hundehus samt symmetrisk placering af frontispice på ny bebyggelse.

 

Lokalplanen udlægger areal til adgangs- og parkeringsplads samt opholdsarealer.

 

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.

 

 

 Lokalplanområdet er afgrænset med rødt, som vist på luftfotoet ovenfor.

 

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Forvaltningen har derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der ophæver længernes bevaringsværdi i kommuneplanen, og giver mulighed for ny bebyggelse i 1½ etager med en ekstra boligrække mod nordøst.

 

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at planforslagene ikke medfører væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

 

Lovgrundlag

 • Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
 • Forslag til kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planloven kapitel 4.
 • Screening for miljøvurdering er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).  

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet er et rimeligt kompromis mellem ønsket om at bygge i en arkitektur, som ligger så tæt på de gamle lade- og staldbygninger, der nedrives, som muligt - og hensynet til en hensigtsmæssig udnyttelse af de nye bygninger til boligformål.

 

Der har undervejs i processen været dialog med områdets naboer (Grundejerforeningen Rikkeshave), som har haft en række kritikpunkter til projektet. De har især udtrykt sig skeptisk i forhold til øget trafikbelastning i området og indbliksgener fra tagkviste mod Rikkeshave. Nedrivning af længer og omfang af ny boligbebyggelse har også været et emne. Projektet er dog justeret på baggrund af grundejerforeningens ønske ved at fastholde en nuværende parcelhusgrund (Rikkeshave 36) i stedet for at inddrage den til en ny boligrække.

 

Forvaltningen vurderer, at en adgangsvej til Faaborgvej ikke er anbefalelsesværdigt – hverken med hensyn til fremkommeligheden eller af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Derfor anbefaler forvaltningen, at adgangsvejen bør tilsluttes Rikkeshave. Forvaltningen vurderer, at de nye boliger ikke vil medføre en væsentlig forøgelse af trafikmængden igennem Rikkeshave.

 

Med hensyn til indbliksgener fra tagkviste er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om maksimale vinduesstørrelser, dog er det en afvejning i forhold til samtidig at sikre tilstrækkeligt lysindfald i boligerne.

 

Forvaltningen vurderer, at der i rimelig grad er taget hensyn til nabointeresser i projektet.

 

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan:

 • Vælge at vedtage forslag til planforslagene og fremlægge dem i offentlig høring i minimum 8 uger.
 • Vælge at komme med ændringer til planforslagene, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter planforslagene sendes i høring. Alternativt kan planforslagene med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
 • Vælge ikke at vedtage forslag til planforslagene til offentliggørelse.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

12. Skjoldsvejs forlængelse. Forslag til lokalplan nr. 8-869 til offentliggørelse
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.00.00-G01-34-17
RESUMÉ

Forslag til lokalplan nr. 8-869 for Skjoldsvejs forlængelse er udarbejdet på baggrund af ønske fra og i samarbejde med Odense Letbane om ændring af eksisterende plangrundlag for Skjoldsvejs forlængelse i lokalplanen for letbanens 1. etape.

 

Lokalplanforslaget muliggør et nyt vejforløb for Skjoldsvejs forlængelse i Bolbro for hermed, at føre vejen øst om eksisterende garager umiddelbart nord for boligblokken Højstrupvej 35-45 og for at hindre gennemkørende trafik ad boligvejen til cykelbanen.

 

Den nye planlægning for Skjoldsvejs forlængelse muliggør desuden ændret byggemulighed for adressen Højstrupvej 9C, da den eksisterende byggemulighed berøres af den nye vejføring.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forslag til lokalplan nr. 8-869, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Lukning af vejadgange til området nord for trafikvejen Højstrupvej og Skjoldsvejs forlængelse indgår i lokalplan nr. 0-760 Odense Letbane – 1. etape. Her indgår, at i forbindelse med anlæg af letbanetracé på Højstrupvej vil vejadgange til boligvejene Højstrupvej og Vermundsvej blive lukket. Vejbetjeningen for boliger på Vermundsvej, Højstrupvej 11-45 og den vestlige del af området ved cykelbanen, herunder Højstrupvej 9B og 9C, vil i stedet ske via Skjoldsvej og dennes forlængelse.

 

I den hidtidige planlægning forudsættes eksisterende garager for boligbebyggelsen umiddelbart nord for boligvejen Højstrupvej nedrevet, og at vejadgang til parkeringsarealer vest for cykelbanen foregår via boligvejen Højstrupvej. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at imødekomme ønsket fra boligforeningen CIVICA om, at garager ikke nedrives, og at boligvejen Højstrupvej ikke belastes af gennemkørende trafik til og fra cykelbanen. Lokalplanforslaget regulerer ikke selve lukningen af vejadgange fra trafikvejen Højstrupvej.

 

Skjoldsvejs forlængelse forventes at blive anlagt i 2. halvår 2018. Odense Letbane P/S afholder udgifterne, der er forbundet med at anlægge Skjoldsvejs forlængelse.

 

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan nr. 8-869 for Skjoldsvejs forlængelse udlægger området til vejanlæg, stier, vejskråninger, service- og fritidsformål såsom kulturelle formål, offentlige formål og idrætsrelaterede erhvervsformål samt garager med mere i tilknytning til boligområde.

 

Området er for størstedelen ejet af Odense Kommune og er omfattet af lokalplan nr. 8-610 For Cykelbaneområdet m.m. og af lokalplan nr. 0-760 Odense Letbane – 1. etape. Den nordlige del af lokalplanområdet indgår i dag i Bolbroparken, der udgør en kvarterpark for byområdet. Den sydlige del af lokalplanområdet omfatter færdselsarealer ved cykelbanen og Højstrupvej 9C, som anvendes til fritidsformål.

 

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor. Illustrationen viser ligeledes, hvor vejadgange lukkes jævnfør lokalplan nr. 0-760.

 

 

Ved lokalplanområdets afgrænsning i sydvest udlægges et beplantningsbælte med større træer mellem boligbebyggelsen og cykelbanen.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028.

 

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

 

Lovgrundlag

 • Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
 • Screening for miljøvurdering er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).  

 

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan:

 • Vælge at vedtage forslag til lokalplan og fremlægge det i offentlig høring i minimum 8 uger.
 • Vælge at komme med ændringer til lokalplanforslaget, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter lokalplanforslaget sendes i høring. Alternativt kan lokalplanforslaget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
 • Vælge ikke at vedtage forslag til lokalplan til offentliggørelse.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

13. Bjørnemosevej 80, dispensation fra lokalplanen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 02.34.02-G01-4-17
RESUMÉ

Det Private Børnehus Troldhøj har søgt om at bygge et nyt børnehus på Bjørnemosevej 80, en ejendom som børnehuset har købt af Odense Kommune.

Ejendommen er omfattet af kommuneplan 5.B10 – Bjørnemosevej og lokalplan nr. 5.-526 og området, der skal bebygges er i lokalplanen udlagt til offentlig serviceformål, som bl.a. omfatter børneinstitutioner.

 

Det ønskede byggeri kræver en dispensation fra lokalplanen, da lokalplanen alene tillader 500 m2 bebygget areal på område D. I dag er der et fælleshus på 125 m2. Det ønskede byggeri kræver yderligere 844 m2 bebygget areal. Det samlede areal for område D vil være 969 m2, hvis der gives en dispensation.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at der gives en dispensation fra lokalplanen nr. 5.-526, bestemmelse 7.1, om at der kun må bygges 500 m2 på område D, således at der kan bebygges et børnehus på op til 844 m2. Det samlede areal for område D vil være 969 m2 for område D. 

 

BESLUTNING

Rådmand Jane Jegind stemmer imod, idet hun anbefaler der udarbejdes en ny lokalplan.

 

Udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Brian Dybro, Lars Havelund, Pernille Bendixen og Per Berga Rasmussen stemmer for.

 

På baggrund af forespørgsel fra By- og Kulturudvalget bemærker forvaltningen, at det er forvaltningens vurdering, at kommunen vil få medhold i en eventuel klagesag i Planklagenævnet.

 

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Byrådet vedtog den 3/12 1997 lokalplan nr. 5.-526 for et område ved Bjørnemosevej - afgrænset af Landbrugsvej og Munkebjergvej. Lokalplanen giver bl.a. mulighed for at opfører boliger, offentligt serviceformål og offentligt fælles friarealer på forskellige områder.

 

Børnehuset ønskes placeret i område D i lokalplanen, som i lokalplanens bestemmelse 3.2. er udlagt til offentlige serviceformål, hvilket bl.a. omfatter børnehaver/huse, støttecenter eller fælleshus. Til illustration af områderne A-G, se tegningen herunder. Nord for område D er der i område E etableret en kvarterpark, mens der syd, øst og vest for område D er boliger.

 

 

 

 

Såfremt der etableres et børnehus vil der blive sat krav om etablering af støjafskærmning omkring børnehuset, således at støjen fra de legende børn mindskes i forhold til de nærliggende boliger.  

 

På billedet nedenfor kan den ønskede placering af byggeriet på område D ses:

 

  

I område D er der i dag etableret et fælleshus på i alt 125 m2, lokalplanen tillader at område D bebygges med 500 m2 jf. bestemmelse 7.1. Børnehuset ønsker dog at bebygge område D med i alt 844 m2, hvilket vil kræve en dispensation til de ekstra 469 m2.

 

Såfremt børnehuset etableres, vil den samlede bebyggelsesprocent for matrikel D blive på 20 %, og den samlede bebyggelsesprocent for hele område A, B, D og G under ét bliver på 28 %.

 

Juridiske overvejelser i forhold til lokalplanen:

Det følger af planloven, at man ikke kan dispensere fra lokalplanens principper, herunder formålet og anvendelsesbestemmelser.

 

I lokalplanens formålsbestemmelse 1.1., er det angivet, at lokalplanens formål bl.a. er, at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og udformning.

 

Afsnit 7 i lokalplanen omhandler bebyggelsens omfang og placering. I lokalplanens bestemmelse 7.1. er det angivet:

 

”Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for områderne A, B, D og G under et. […] Etagearealet fordeles på områderne A, B, D og G som vist på principskitse 3."

 

 

By- og Kulturforvaltningen har vurderet på, hvordan sætningen ”Etagearealet fordeles på områderne A, B, D og G som vist på principskitse 3.”, skal fortolkes. På principskitsen er det angivet, at område D er udlagt til 500 m2.

 

Det er forvaltningens vurdering og praksis, at en principskitse er et udgangspunkt, som kan fraviges, og at det er væsentligere i denne sammenhæng, at den samlede bebyggelsesprocent under et, forbliver under 30 %.

 

Derfor mener forvaltningen, at der juridisk godt kan dispenseres fra, at område D er udlagt til 500 m2 bebygget areal. Såfremt Planklagenævnet vurderer det anderledes, vil der enten skulle ske retlig lovliggørelse (ny lokalplan) eller fysisk lovliggørelse (nedrivning).

 

Baggrunden for ønsket om dispensation og indsigelser

Børnehuset søger om dispensation, da de ønsker et moderne børnehus med masser af lys og fornuftige løsninger, og et hus som er miljøvenligt og vedligeholdelsesfrit. Der er en stigende efterspørgsel på pladser i institutionen, og man forventer, at børnehuset vil blive søgt yderligere fremadrettet på baggrund af byens udvikling omkring SDU og Nyt OUH.

 

Dispensationsansøgningen har været sendt i partshøring til de omkringliggende ejendomme.

 

Der er indkommet 11 indsigelser i høringsperioden. Indsigelser kan opdeles i følgende 4 kategorier:

 • Bekymringer vedrørende trafikforhold og parkering i forbindelse med brugen af børnehuset.
 • Børnehuset vil påvirke det samlede helhedsindtryk af området. Det vil reducere kvarterparken i negativ retning, og der er bekymring om, at det grønne åbne område påvirkes i negativ retning.   
 • Bekymringer om støjafskærmningens udseende.   
 • At en markant overskridelse af antal bebygget m2 vil ændre området voldsomt.

 

Indsigelserne er vedlagt som bilag A.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering af det ønskede og indsigelserne

Forvaltningen har vurderet indsigelserne op imod det ønskede projekt. Forvaltningen kan ikke tiltræde indsigelserne, således at der ikke bør gives en dispensation. Det er således forvaltningens samlede vurdering, at en dispensation bør imødekommes, da:

 • Området i lokalplanen er udlagt til formålet, børneinstitution.
 • Det er god udvikling for både lokalplanområdet og bydelen, at der etableres et børnehus.
 • En overskridelse af etagearealet på 469 m2 vil ikke påvirke området væsentligt fremfor et mindre børnehus på 375 m2.  
 • Parkeringens behovet løses på egen grund, og vil ikke påvirke området væsentligt.
 • Et børnehus med omkring 100 børn har ikke en bemærkelsesværdig indflydelse på trafikken i området.
 • Der etableres et støjhegn omkring legepladsen, så støj fra de legende børn ikke bliver et problem for naboerne.
 • Den eksisterende kvarterpark bibeholdes i området.
 • Området vil stadig have et grønt udtryk.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

BILAG

 

14. Tværkajen 1, dispensation fra lokalplanen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 02.34.02-G01-3-17
RESUMÉ

Creo Arkitekter A/S har på vegne af CG Jensen A/S ansøgt om at opføre en boligbebyggelse på Tværkajen 1 med ca. 105 boliger fordelt på 5 til 7 etager. Projektet ønskes opført på en ubebygget matrikel på Tværkajen 1. Tværkajen 1 er omfattet af kommuneplan nr. 1.C13 – Tværkajen og lokalplan 1-667 Boliger/erhverv Tværkajen, Odense Havn.

 

Det ønskede byggeri kræver dispensationer fra gældende lokalplan, da projektet ikke efterlever bestemmelser om byggefelter, antal etager, etagehøjde samt altangange.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at der gives dispensation jf. sagsfremstillingen fra følgende 4 bestemmelser i lokalplan 1-667:

 

 • Pkt. 6.1 ”Bebyggelsen skal placeres inden for de på kortbilaget angivne byggefelter.”
 • Pkt. 6.2 ”I område D skal bebyggelsen opføres i 4 etager. Mod Havnegade kan bebyggelsen opføres i op til 6 etager. Mod vest skal husets højde svare til højden på nabohuset, Tværkajen 5 (bygning C), jf. principsnit.”
 • Pkt. 7.5 ”Mod havnepromenaden skal stueetagens etagehøjde være minimum 4 m høj.”
 • Pkt. 7.11 ”Bygninger må ikke opføres med altangange.” 

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Byrådet vedtog den 28/10 2009 lokalplan nr. 1-667 Boliger/erhverv Tværkajen, Odense Havn. Lokalplanen giver mulighed for at opføre kontorer, boliger og butikker. Lokalplanens formål er at sikre, at bygningerne opføres i en arkitektur, der afspejler placeringen i en tidligere industrihavn. Arkitekturen skal hente inspiration i de linjer, udtryk, detaljer, farver og materialer, der findes i stedets oprindelige pakhuse og siloer, og at bebyggelsen er med til at markere og definere gaderum, promenader og sigtelinjer.

 

CG Jensen A/S ønsker at bygge en boligbebyggelse med ca. 105 lejemål i byggefelt D, se kortbilag fra lokalplanen. Byggeriet udløser krav om 57 parkeringspladser. Parkeringsbehovet løses indenfor afgrænset område i forhold til lokalplanens stk. 5.6. Der etableres desuden cykelparkering i kælderetagen.

 

Efter By- og Kulturforvaltningens vurdering kræver det ansøgte 4 dispensationer fra følgende bestemmelser i lokalplan nr. 1-667:

 

Dispensation 1

Pkt. 6.1 ”Bebyggelsen skal placeres inden for de på kortbilaget angivne byggefelter.

 

Der søges dispensation til opførelse af bygningen ca. 1 m udenfor byggefeltets vestlige afgrænsning og ca. 3 m udenfor byggefeltets østlige afgræsning for at opnå maksimalt dagslysindfald i atriet og dermed til boligerne.

 

Afstanden fra bygningen til skellet mod bygning C er 9 m. Den samlede afstand til bygning C vil være 14 m. Begrundelsen for udvidelse af byggefeltet er ønsket om øget dagslysindfald i bygningens atrium som følge af den ekstra etage, og at ”gulvet” i atriet sænkes ca. 1,25 m. Udvidelsen mod vest sikrer en optimal åbning af atriet.

 

Overskridelsen af byggefeltets afgrænsning er fordelt i begge ender af byggefeltet for at tilgodese indsigelse fra nabogrunden (Deloitte) om kompromittering af fortrolighed i deres arbejde samt mindre morgensol. På baggrund af indsigelserne er bebyggelsen således trukket længere væk fra nabogrunden end oprindelig planlagt.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer ikke, at overskridelse af byggefeltets afgrænsning medfører større skyggegener for de omkringliggende ejendomme.

 

Forvaltningen vurderer, at den valgte bygningsform nødvendiggør en overskridelse af byggefeltets afgrænsning, da man herved tilgodeser, at dagslysforholdene bliver forbedret i de enkelte boliger og skaber mere kvalitet, herunder bedre opholdsarealer i atriumgården, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser omkring kvalitet i byfortætningen.

 

Forvaltningen har endnu ikke vurderet bygningens placering i forhold til oversigtsforholdene ved udkørsel til Havnegade.

 

Dispensation 2

Pkt. 6.2 ”I område D skal bebyggelsen opføres i 4 etager. Mod Havnegade kan bebyggelsen opføres i op til 6 etager. Mod vest skal husets højde svare til højden på nabohuset, Tværkajen 5 (bygning C), jf. principsnit.

 

                        

         

 

Der søges dispensation til opførelse af bygningen i 5 etager mod vest og 7 etager mod Havnegade.

 

I henhold til lokalplanens pkt. 6.2 skal bygningens samlede højde svare til højden på nabohuset, bygning C. Landinspektør har målt højden på bygning C. Nabobygningen har således 4 etager med en murkrone i kote 18.47.

 

 

Murkronen hæves, så kote bliver lige med murkronen på bygning C.

 

Det dokumenteres således, at det er muligt at opføre bygningen i 5 etager mod syd og vest i en højde svarende til nabohuset (bygning C) i henhold til lokalplanens pkt. 6.2. For at sikre lokalplanens intention med etagespring på 2 etager opføres det i 7 etager mod Havnegade. Forholdet mellem bygningens udvendige højdeforhold mod omgivelserne vil således ikke ændre sig.

 

Der etableres fælles tagterrasser på alle tagflader, da lokalplanen giver mulighed herfor. Tagterrasserne opføres i en let konstruktion, hvorved de ikke syner af en etage.

 

Eftersom den ekstra etage ikke ændrer på den totale bygningshøjde ind mod byggefelt C, vurderer By- og Kulturforvaltningen ikke, at dette giver væsentligt øgede gener mod nabobebyggelsen, da denne består af kontorer og derved ikke boliger, og byggefeltet samtidig er blevet flyttet efter indsigelser fra naboen.

 

Dispensation 3

Pkt. 7.5 ”Mod havnepromenaden skal stueetagens etagehøjde være minimum 4 m høj.

 

Der søges dispensation til, at stueetagen udføres med en etagehøjde på 3 m.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer stadig på facaderne, således at der skabes en god sammenhæng med havneområdets facader og nabobygningens facader, så der herved sikres god arkitektonisk kvalitet. Forvaltningen vurderer, at man kan sikre kvaliteten med en etagehøjde på 3 m og ikke 4 m, som nævnt i lokalplanen.

 

Dispensation 4

Pkt. 7.11 ”Bygninger må ikke opføres med altangange.

 

Altangangene opføres i beton med så små konstruktioner som muligt og værn i glas for at mindske eventuelle skygger. Altangangene placeres i atriumgården, og er derfor ikke synlig fra gadeplan.

 

Altangange skaber som udgangspunkt ikke kvalitet i bygningens udtryk til omverdenen. Altangange skaber desuden ikke kvalitet i boligerne, da de skaber gående trafik foran lejlighederne.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer dog ikke, at altangangene forstyrrer indtrykket af bygningen set fra omverdenen, da altangangene ikke er synlige fra gadeplan. Altangangene er som nævnt placeret i atriumgården.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at den gående trafik foran lejlighederne formindskes, da der er skabt flere nedgange fra altangangene.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at ovenstående dispensationer er i strid med lokalplanernes principper, det vil sige formåls- og anvendelsesbestemmelserne i lokalplanerne.

 

Øvrige forhold

Partshøring

Der har oprindeligt været sendt et projekt i høring, hvor projektet havde en placering, som lå tættere på naboejendommen, som tilhører Deloitte. I forbindelse med høringen er der alene kommet indsigelser fra Deloitte og dermed ikke andre parter.

 

Efter afsluttet høring, er der blevet afholdt møde mellem ansøger og Deloitte. Mødet resulterede i en aftale om, at ansøger skal rykke bygningen ca. 3 m fra Deloittes ejendom. Dette forslag er sendt i høring og svarene forelægges på udvalgsmødet. På baggrund af mødet har Deloitte oplyst, at de frafalder deres indsigelser, såfremt det godkendes at bygning rykkes ca. 3 meter.

 

Nedenfor redegøres for de indsigelser, som Deloitte har haft til det oprindelige projekt sammenholdt med lokalplanens bestemmelser, og ansøgers bemærkninger til indsigelserne:

 

Lokalplanens pkt. 3.2: Indsigelse mod at bebyggelsen og arkitekturen ikke afspejler aktive udadvendte funktioner i stueetagen mod havnepromenaden.   

 

Lokalplanens pkt. 6.1: Indsigelse mod placering af bebyggelsen uden for byggefeltet, som parten synes er fuldstændig uacceptabelt, da der drives en virksomhed med fokus på fortrolighed. Tætheden kommer til at minde om karrébebyggelsen i byens centrum, som ikke var hensigten med lokalplanen. Parten forstår ikke begrundelsen for at bygge udover byggefeltet for at øge dagslysindfaldet i bygningens atrium, da problemet med dagslyset kun opstår, da man ønsker at overskride grundens kapacitet ved at etablere altangang i atriet, sænke gulvet i atriet og lave flere etager, end lokalplanen giver mulighed for.

 

Ansøgers bemærkninger til ovenstående er, at afstanden til bygningen, som opføres på den modsatte side af Tværkajen 5, næsten er den samme afstand som ansøgt, så denne påstand afvises som usaglig. Ansøger mener, at designmanualen for Odense Havn netop lægger op til og giver mulighed for karrébebyggelse, som i øvrigt allerede er opført i området.

 

Lokalplanens pkt. 6.2 og 7.5: Parten finder, at lokalplankravet om stueetage på 4 m og 4 etager bør fastholdes, så facader har samme udtryk, angivet ved en høj stueetage og vandrette bånd pr. etage, som princippet i lokalplanen viser. De mener, at de ekstra etager og m2 vil skabe ubalance i området. Ved mindskningen af etagehøjen i stueetagen vil det have negativ indflydelse på lysindfaldet på stueetagen. Etablering af tagterrasser på alle tagflader vil øge ”etagehøjde”, da der skal etableres et værn på mindst 1,2 m omkring, og dette ikke er medregnet den samlet højde.      

 

Ansøgers bemærkninger til ovenstående er, at naboejendommen på matrikel 6AA har fået tilladelse til en etagehøjde på 3 m, da der ikke skulle etableres erhverv i stueetagen, og derfor mener de, at deres byggeri skal have samme mulighed for at sænke stueetagen og give plads til en ekstra etage. Det vil sige, at projektet kan konvertere fra 4 og 6 etager til 5 og 7 etager, og derved er samme højdegrænseplan overholdt.

 

Der er i lokalplanen givet lov til etablering af tagterrasser/taghaver som friarealer for boligerne, værnet på tagterrasserne udføres som klart glas, så det vil derved ikke være fremstående som en ”ekstra etage”.

 

Lokalplanens pkt. 7.11: Indsigelse mod dispensation til altangange, da det er med til at forringe lysindfaldet i atriet.  

 

Lovgrundlag

Planloven, forvaltningsloven og lokalplan 1-677.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

15. Bellinge etape 3: Frigivelse af midler til rådgivning og projektering
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 05.01.02-G00-1-17
RESUMÉ

I forbindelse med behandlingen af "Jordforsyning i Odense Kommune" besluttede byrådet den 14/12 2016 at igangsætte lokalplanlægning for 3. etape i den bæredygtige udstykning Bellinge Fælled.

 

I Bellinge Fælled etableres der samlet ca. 500 boliger, heraf ca. 250 boliger i etape 1 og etape 2. De øvrige ca. 250 boliger etableres i etape 3. Boligerne fordeler sig på parcelhusgrunde og storparceller.

 

 

 

Der er tidligere frigivet 1,2 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med etape 3, og der er nu behov for frigivelse af yderligere 3,6 mio. kr. til igangsættelse af projekteringen af udstykningen i området.

 

Projekteringen af udstykningen omfatter udover etape 3 også et nyt område - etape 4. Inddragelsen af dette område skyldes, at arealet skal anvendes som vejadgang til etape 3.

 

Projekteringsmidlerne skal overordnet anvendes til den videre planlægning af etape 3 samt forundersøgelse og projektering af vejadgangen via etape 4 og med tilslutning til Assensvej.

 

By- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af projekteringsbevilling på 3,6 mio. kr. til gennemførelse af ovennævnte undersøgelser, der finansieres af jordforsyningsrammen.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Udbygningen af Bellinge Fælled, etape 3 understøtter, at flere borgere bosætter sig i Odense.  

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der på budgetområde 2.4, Byudvikling, Jordforsyning, meddeles og frigives anlægsbevilling på 3.600.000 kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering vedrørende Bellinge Fælled, etape 3.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Anlægsrammen "Byggemodning" - beløb i 1.000 kr.

2018

Budget:

Budgetområde 2.4 Byudvikling, Jordforsyning, Byggemodning

 - Anlægsramme 2018

 - Overført ved Budgetopfølgning 1/10 2017

Korrigeret budget

 

 

35.000

-1.761

33.239

Godkendelse i denne sag:

Forundersøgelser og projektering vedrørende Bellinge Fælled, etape 3

3.600

3.600

Restbudget på anlægsrammen:

29.639

 

Denne sag medfører ikke afledt drift.

 

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. 

 

 

16. Afgrænsning af vandløbsstrækninger omfattet af vandområdeplanerne
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 06.02.00-G00-6-17
RESUMÉ

I Odense Kommune er der omtrent 250 km vandløb. Af disse indgår 182 km i vandområdeplanerne fordelt på 71 vandområder.

 

Odense Kommune udgør sammen med Nordfyns, Assens, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner hovedvandoplandet til Odense Fjord. Kommunerne har siden april 2017, i samarbejde og under inddragelse af lokale vandråd, gennemført en proces med henblik på at kvalificere Miljøstyrelsens udpegning af vandløb i vandområdeplanerne. Forslaget fremlægges hermed til beslutning. Kommunernes bidrag skal være Miljø- og Fødevareministeriet i hænde senest 31/12 2017.

 

Vandrådene, som er lovpligtige, har medlemmer fra grønne og landbrugsorienterede interesseorganisationer. Vandrådet for Odense Fjord har i alt drøftet 22 vandområder i Odense Kommune. Af disse er vandrådet enige om 17 vandområders status. For disse vandområder er forvaltningens indstilling på linje med vandrådet. I de 5 tilfælde, hvor vandrådet ikke er nået til enighed, har forvaltningen foretaget en faglig vurdering.

 

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Ved at inddrage vandrådet inviteres interesseorganisationer indenfor i kommunens opgaveløsning. Hermed øges tilgængeligheden af lokal viden om den problemstilling, som kommunen har fået til opgave at løse.

 

Ligesom i 2014, hvor vandrådet senest assisterede Odense Kommune, har det været et konstruktivt og åbent forløb. Det er forvaltningens opfattelse, at samarbejdet har styrket tilliden imellem natur-, erhvervsorganisationer og kommunen. Der blev desuden skabt indsigt i - og forståelse for modsatrettede interessenters synspunkter, og dialogen blev mere og mere konstruktiv efterhånden som, møderækken skred frem.  

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen med udgangspunkt i bidrag fra vandrådet sender følgende forslag til Miljøstyrelsen:

 

 • Indenfor Odense Kommunes geografiske opland foreslås 5 vandområder svarende til ca. 1,8 km vandløb udtaget af vandområdeplanerne.

 

 • 6 vandområder svarende til ca. 11,4 km vandløb foreslås udvalgt til analyse med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

 

 • 8 vandområder beholder den nuværende udpegning.

 

 • 3 vandområder opdeles med henblik på at konkretisere indstillingen af dem.

 

 • Ingen kommentarer til overførte indsatser fra første vandplanperiode 2010-2015.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

EU’s vandrammedirektiv fastlægger bindende rammer og mål for beskyttelsen af alt vand i Danmark. Vandrammedirektivet er implementeret i Danmark gennem statens vandområdeplaner, som udgør den konkrete plan for, hvordan direktivets mål skal nås.

 

I Odense Kommune er der omtrent 250 km vandløb. Af disse indgår 182 km i vandområdeplanerne fordelt på 71 vandområder. Et vandområde udgør en mindre og ensartet vandløbsstrækning med en typisk længde på mellem en halv og fire kilometer.

 

Som et resultat af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke fra december 2015 skal kommunerne med hjælp fra lokalt nedsatte vandråd foretage en kvalitetssikring af de vandområder, som staten har udpeget i vandområdeplanerne.

 

Formålet med kvalitetssikringen er at inddrage lokal viden, der skal sikre, at vandområdeplanernes krav om "god økologisk tilstand" kun i fremtiden skal gælde for de vandløb, der allerede har et godt miljø eller potentiale til at få det. Det betyder, at smalle, flade, gravede vandløb med et begrænset naturindhold og et dårligt miljøpotentiale skal ud af vandområdeplanerne eller undtages for kravet om "god økologisk tilstand".

 

Det skal ske ved, at kommunerne, der er repræsenteret i de enkelte vandoplande (f.eks. Odense fjord) i fællesskab senest 31/12 2017 udarbejder og indsender et forslag til revision af, hvilke vandløbsstrækninger der skal være omfattet af vandplanerne.

 

Kommunerne i vandoplandene skal under inddragelse af lokale vandråd løse følgende opgaver:

 

Opgave 1:    

Vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne med et opland på under 10 km2 lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.

 

Opgave 2:    

Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

 

Opgave 3:    

Kommuner og vandråd kan som en frivillig opgave kommentere på vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode 2009-2015 til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

 

Konsekvenser for lodsejerne langs vandløbene og Odense Kommune

De vandløbsstrækninger, som tages ud af vandområdeplanerne som konsekvens af opgave 1, har ikke længere et miljømål. Det betyder, at Odense Kommune ikke længere er forpligtet til at gennemføre projekter i vandområdet, der eventuelt vil forringe vandløbets afvandingsevne, med det formål at opnå god økologisk tilstand.

 

De vandløbsstrækninger, der karakteriseres som kunstige eller stærkt modificerede vil få et lavere miljømål ("godt økologisk potentiale" og "god kemisk tilstand"). Vandløb med et opland under 10 km2, der udpeges som kunstige eller stærkt modificerede, udgår af vandområdeplanerne, medmindre de forbinder målsatte vandområder.

 

Selv om et vandområde ændrer status i eller udgår af vandområdeplanerne, er det stadig omfattet af anden lovgivning, f.eks. vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Den nuværende miljøtilstand i vandområderne må derfor, uagtet en ny status, ikke forringes.

 

Sammenfattende vedrørende vandrådsarbejdet

By- og Kulturforvaltningen godkendte på mødet den 5/12 2016, hvorledes vandrådet skulle nedsættes og opgaven løses.

 

Odense Kommune udgør sammen med Nordfyns, Assens, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner hovedvandoplandet til Odense Fjord. Kommunerne har siden april 2017, i samarbejde og under inddragelse af det lokale vandråd, gennemført en proces med henblik på at udarbejde et forslag til afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne. Kommunernes bidrag skal være Miljø- og Fødevareministeriet i hænde senest 31/12 2017. Forslaget for Odense Kommune fremlægges hermed til beslutning.

 

Siden vandrådets oprettelse og frem til oktober 2017 er der afholdt i alt 8 møder og en ekskursion i vandrådet.

 

I vandrådet for Odense Fjord er 93 vandområders status blevet drøftet. Der har inden for de givne rammer, udstukket af Miljøstyrelsen, været enighed i vandrådet om 65 af de drøftede strækninger. Vandrådet har være uenige om 28 strækningers status.

 

Af de 93 vandområder, som vandrådet har drøftet, ligger de 22 i Odense Kommune. Af disse er vandrådet enige om 17 vandområders status. For disse vandområder er forvaltningens indstilling på linje med vandrådet. I de 5 tilfælde, hvor vandrådet ikke er nået til enighed, har forvaltningen foretaget en faglig vurdering. De forskellige interessenters bidrag og forvaltningens faglige vurdering kan ses på bilag 1. Grønne felter markerer enighed i vandrådet, gul markerer uenighed. 

 

Vandrådene har arbejdet på den måde, at de enkelte medlemmer har haft mulighed for at indstille vandområder til drøftelse i vandrådet. I de tilfælde, hvor der ikke har kunne opnås enighed om et vandområde, i vandrådet eller mellem vandråd og kommune, kan hele eller dele af vandrådet afgive en udtalelse, som også skal sendes til Miljø- og Fødevareministeriet senest den 31/12 2017.

 

Vandrådets medlemmer er blevet opfordret til at fremsende deres eventuelle udtalelser til Odense Kommune senest den 22/10 2017, således at de også kunne blive forelagt i forbindelse med den politiske behandling i kommunerne, hvorefter det vil blive videresendt til ministeriet.

 

Odense Kommune har modtaget en samlet udtalelse fra Landbrug og Fødevarer og Centrovice, se bilag 2. Udtalelsen drejer sig dels om de overordnede rammer for at løse vandrådets opgave og dels udtalelser på konkrete vandløbsstrækninger, hvor vandrådet ikke har kunnet nå til enighed. De generelle udtalelser videresendes til ministeriet til deres orientering. Af de konkrete vandløbsstrækninger er én beliggende i Odense Kommune. Forvaltningens vurdering af denne strækning er, at den er stærkt modificeret, og er dermed i tråd med anbefalingen fra Landbrug og Fødevarer og Centrovice.

 

Det er forvaltningens opfattelse, at dialogen på tværs af organisationerne i vandrådet på trods af tidspres og forskellige interesser har været god og konstruktiv, hvilket også afspejles i den store enighed, som er opnået i forbindelse med de mange vandområder, der er blevet drøftet i vandrådet.

 

ØKONOMI

Staten har kompenseret kommunerne økonomisk for at løfte vandrådsopgaven via DUT-princippet efter aftale med KL.  

 

 

17. Vesterbrokvarteret - fremtidig trafiksituation
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 05.01.02-G01-4120-15
RESUMÉ

I forbindelse med etableringen af Odense Letbane ændres de nuværende til- og frakørselsforhold til Vesterbrokvarteret via Vestre Stationsvej.

 

Det har ført til, at en arbejdsgruppe bestående af beboere i kvarteret og By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag til trafikale ændringer i kvarteret, som er tilpasset ændringerne på Vestre Stationsvej. Denne proces blev By- og Kulturudvalget orienteret om den 5/9 2017, hvorefter et forslag til den fremtidige trafikale situation blev sendt til kommentering ved beboerne i kvarteret.

 

Det har ført til enkelte tilbagemeldinger, som By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Fyns Politi har gennemgået. På denne baggrund har forvaltningen lavet et endeligt forslag til den fremtidige trafiksituation i Vesterbrokvarteret. Forslaget præsenteres i denne sag, og bygger videre på arbejdsgruppens ønske om at undgå smutvejskørsel og beholde det nuværende antal parkeringspladser i kvarteret. I forbindelse med at der etableres letbanestation på Vestre Stationsvej, forsvinder ca. 50 % af pladserne på parkeringspladsen mellem Krudthusgade og Kingosgade svarende til ca. 30 pladser. De øvrige trafikale ændringer i kvarteret, som følge af dette projekt, berører ikke antallet af parkeringsmuligheder. Forvaltningen er ved at kortlægge, om der er mulighed for at lave ekstra parkeringspladser i området.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslaget til trafikale ændringer i Vesterbrokvarteret.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Den 5/9 2017 blev By- og Kulturudvalget orienteret om de trafikale ændringer i Vesterbrokvarteret som følge af etableringen af Odense Letbane. En arbejdsgruppe bestående af 13 beboere i området og embedsmænd fra By- og Kulturforvaltningen havde lavet et forslag til den fremtidige trafiksituation, som efter orienteringen blev sendt til kommentering blandt 2.300 beboere i kvarteret. Det resulterede i 12 tilbagemeldinger, som By- og Kulturforvaltningen har gennemgået i samarbejde med Fyns Politi. Gennemgangen har ført til enkelte ændringer, dog er arbejdsgruppens ønske om at undgå smutvejskørsel fastholdt. Derudover har det været et stort ønske at beholde det nuværende antal kantstensparkeringspladser i kvarteret, hvilket også er imødekommet ved forvaltningens endelige forslag til den fremtidige trafiksituation i Vesterbrokvarteret. Der vil dog stadig forsvinde ca. 30 parkeringspladser som følge af letbaneprojektet.

 

By- og Kulturforvaltningens forslag til den fremtidige trafiksituation i Vesterbro kvarteret

På nedenstående kort ses By- og Kulturforvaltningens forslag til den fremtidige trafiksituation i Vesterbrokvarteret samt ændringerne langs Vestre Stationsvej, som skyldes etablering af Odense Letbane.

 

  

I bilag 1 findes forslaget, som blev sendt til beboerne i kvarteret.

  

Tilbagemeldingerne og By- og Kulturforvaltningens anbefaling

Overordnet kan tilbagemeldingerne inddeles i 7 grupper - i bilag 2 findes en hvidbog med de 12 høringssvar og en mere uddybende anbefaling fra By- og Kulturforvaltningen.

 

 • Ønske om at Krudthusgade på strækningen mellem Dronningensgade og Vesterbro fastholdes som i dag. I dag er den dobbeltrettet og med indkørselsforbud fra Vesterbro samt et højresvingsforbud, når man kommer fra Krudthusgade, som vist på ovenstående kort. I forslaget, som blev sendt til kommentering ved beboerne, var Krudthusgade ensrettet i retning mod Dronningensgade (se bilag 1).

  På baggrund af de indkomne kommentarer, anbefaler forvaltningen, at løsningen bevares som i dag. Argumentet er de mange skolebørn, der færdes på strækningen.

 

 • Oversigtsforholdene ved udkørsel fra Jens Benzons Gade til Vesterbro er af flere beskrevet som dårlige. Forvaltningen har sammen med Fyns Politi vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at etablere et signalanlæg eller opsætte et trafikspejl.

  Derfor er det forvaltningens anbefaling, at ensretningen på Jens Benzons Gade vendes i retning mod Dronningensgade, som vist på ovenstående kort. Den endelige løsning adskiller sig derfor fra det forslag, der er fremsendt til kommentering ved beboerne, hvor Jens Benzons Gade var ensrettet i retning mod Vesterbro.

 

 • Bekymring for de trafikale konsekvenser for området grundet de fremtidige restriktionerne på Vestre Stationsvej på grund af Odense Letbane. De ændres ikke i projektet, da de er en præmis for etableringen af Odense Letbane.

 

 • Ønske om dobbeltrettet trafik på Odinsgade. I dag er Odinsgade spærret for gennemkørsel, da den har to modsatrettede ensretninger på midten, som vist på ovenstående kort. Der har tidligere været en del debat om trafikken på Odinsgade, og Fyns Politi har givet tilladelse til den nuværende løsning, indtil de endelige planer for trafikken på Vestre Stationsvej og Vindegade var på plads. Det er forvaltningens anbefaling, at den nuværende løsning beholdes og gøres permanent på lige fod med de øvrige trafikale ændringer i kvarteret.

  Åbnes Odinsgade for dobbeltrettet trafik på hele strækningen, viser trafikmodelberegninger, at der er risiko for en fordobling af trafikken på gaden i 2024.

  Desuden vil en dobbeltretning kræve, at antallet af parkeringspladser reduceres. Derudover anbefaler forvaltningen, at Odinsgades nordlige ben i krydset Odinsgade/Thorsgade snævres yderligere ind, da det er problemer med ulovlig kørsel mod ensretningen. Dette tænkes gjort ved hjælp af en ekstra helle, som tydeliggør, at gaden er ensrettet.

 

 • Ønske om flere dobbeltrettede gader i kvarteret og dermed lettere adgang til og fra kvarteret i bil. Såfremt flere gader skal være med dobbeltrettet trafik, vil det betyde, at antallet af parkeringspladser vil falde. Der har været et ønske om at beholde det nuværende antal parkeringspladser, og derudover vil flere dobbeltrettede gader muliggøre smutvejskørsel.

  Derfor er ønsket om flere gader med dobbeltrettet trafik ikke medtaget i det endelige forslag.

 

 • Ønske om flere parkeringspladser og ændret parkeringsforhold i området. I anlægsprioriteringen for Handlingsplanen for mobilitet og byrum, vedtaget af Odense Byråd den 27/9 2017, er der afsat 100.000 kr. til projekt #3 "Parkering i bymidten" i 2017. I forhold til Vesterbrokvarteret betyder dette, at beboerlicensordningen fremover indeholder én licens pr. husstand. Det skulle betyde en mere ligelig fordeling af parkeringspladserne i kvarteret. Tilbagemeldingerne fra beboerne vil indgå i det videre arbejde med projektet "Parkering i bymidten". Derudover etableres et par få ekstra parkeringspladser i forbindelse med, at de trafikale ændringer gennemføres.

 

 • Bekymring om megen omvejskørsel i kvarteret og om folk udefra kan finde vej til eksempelvis de 2 kirker i kvarteret. Der vil komme mere omvejskørsel i kvarteret dels på grund af ændringerne på Vestre Stationsvej som følge af Odense Letbane og dels på grund af de afledte trafikændringer, som ovenstående forslag indeholder. Det bliver vanskeligere at køre i bil til og fra Vesterbrokvarteret, og flere husstande får en længere biltur internt i kvarteret sammenlignet med i dag. I forhold til at finde vej så vil beboer og andre, blive henvist til ruteplanlæggeren i Odense Rundt.  

 

Tidsplan

De trafikale ændringer i Vesterbrokvarteret koordineres med Odense Letbane, så de laves umiddelbart inden letbanens ændringer på Vestre Stationsvej. Den nyeste tidsplan viser, at letbanens ændringer først sker i efteråret 2018, og dette har ændret sig siden orienteringen til udvalget den 5/9 2017, hvor det var planlagt at ske i januar 2018.

 

ØKONOMI

Ændringerne forventes at beløbe sig til 400.000 kr., som findes ved en omprioritering indenfor eksisterende rammer i 2018.

 

 

18. Vindegade - Trafikafvikling i forbindelse med etablering af letbanen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 05.13.00-G01-1427-17
RESUMÉ

I forbindelse med etablering af letbanen og den dertil hørende ensretning af Vestre Stationsvej i 2016, har By- og Kulturudvalget den 11/10 2016 truffet beslutning omkring kørsels- og ensretninger i Vindegade af hensyn til den afledte trafikmængde, fremkommelighed og trafiksikkerhed i gaden.

 

På baggrund af By- og Kulturforvaltningens evaluering af ovenstående beslutning og By- og Kulturudvalgets beslutning den 21/2 2017, er Vindegade i øjeblikket åben for dobbeltrettet trafik. Dette er muligt, da mange trafikanter, der ikke har et ærinde i bymidten, har fundet nye veje uden om Vindegade, og at der er tilstrækkelig kapacitet til at afvikle den nuværende trafik i både Vindegade og på Vestre Stationsvej og Østre Stationsvej.

 

Anlæggelse af nye fortove, cykelstier og vejbaner på Vestre Stationsvej i forbindelse med etablering af letbanen forventes påbegyndt i januar 2018 og varer et år frem. I den forbindelse ensrettes Vestre Stationsvej i retning mod Odense Banegård Center, og flere busser flyttes til Vindegade.

 

Herved opstår der en ny trafikal situation i Vindegade, hvor fremkommeligheden og trafiksikkerheden ændres væsentligt.

 

Med en ensretning af Vindegade i vestlig retning mellem Klostervej og Grønnegade er det efter forvaltningens vurdering muligt, at opretholde en acceptabel trafikmængde i gaden og samtidig sikre, at trafiksikkerheden ikke bliver forværret.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at ensrette Vindegade i vestlig retning på strækningen mellem Klostervej og Grønnegade imens Vestre Stationsvej er ensrettet.

 

BESLUTNING

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Lars Havelund og Pernille Bendixen stiller følgende ændringsforslag:

 

Der opretholdes kørsel for bilister i begge retninger, kørsel for busser ensrettes, alternative cykelruter tydeliggøres og tung trafik uden ærinde forbydes.

 

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Lars Havelund og Pernille Bendixen stemmer for ændringsforslaget.

 

Brian Dybro og Per Berga Rasmussen stemmer imod ændringsforslaget.

  

By- og Kulturudvalget godkender ændringsforslaget.

 

SAGSFREMSTILLING

By- og Kulturforvaltningen har på baggrund af den forventede opstart af anlæggelsen af letbanen på Vestre Stationsvej vurderet de konsekvenser, som arbejdet har for den trafikale situation i Vindegade i forhold til fremkommelighed og trafiksikkerhed.

 

Fremkommelighed

En ensretning af Vestre Stationsvej betyder, at trafik i sydvestlig retning må finde nye veje. Såfremt Vindegade forbliver dobbeltrettet, er gaden en oplagt alternativ vejadgang gennem bymidten. Hvis Vindegade forbliver dobbeltrettet vil der derfor opstå en væsentlig stigning i trafikmængden i Vindegade.

 

FynBus har enkelte ruter, der kører i begge retninger på Vestre Stationsvej. Det drejer sig om ruterne 41-42 mod Tarup og 130-131 mod Assens/Haarby. Når Vestre Stationsvej bliver ensrettet, vil det være nødvendigt at flytte busserne i den ene retning ned i Vindegade. Der kører i forvejen busser i Vindegade.

 

Med ensretningen af Vestre Stationsvej bidrager busserne derved også til en øget trafikmængde i Vindegade.

 

Trafiksikkerhed

For at imødekomme enkelte udfordringer med for høje hastigheder i Vindegade er der i juli 2017 etableret to pudebump i Vindegade. De er med til at øge trafiksikkerheden, da de sikrer en tilstrækkelig lav hastighed og gode oversigtsforhold omkring krydset ved Grønnegade.

 

Af hensyn til trafiksikkerheden for cyklister og gående har FynBus besluttet, at busser der benytter Vindegade, altid kører i sydvestlig retning. Der vil dermed ikke opstå en situation i Vindegade, hvor to busser fra FynBus passerer hinanden. Øvrige vejarbejder og nybyggerier i centrum påvirker også mængden af tung trafik i Vindegade. Beboere, cyklister og gående i Vindegade oplever derfor stadig gaden som værende utryg at benytte på grund af de smalle forhold og mængden af specielt tung trafik.

  

Konklusion

Med en ensretning af Vindegade i vestlig retning mellem Klostervej og Grønnegade i perioden, hvor Vestre Stationsvej er ensrettet, er det efter forvaltningens vurdering muligt, at opretholde en acceptabel trafikmængde i gaden. Samtidig sikres, at trafiksikkerheden ikke bliver forværret. Det begrænser samtidig muligheden for, at øvrig tung trafik vælger Vindegade som gennemkørselsvej.

 

Figur 1: Kørsels- og ensretninger på Vindegade og Vestre Stationsvej

 

 

 

ØKONOMI

Udgifter til ændringerne i Vindegade finansieres af rammen til lokale trafiksaneringer.

 

 

19. Kulturpuljen 2018
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 20.00.00-G01-129-17
RESUMÉ

Som supplement til de faste kulturbevillinger på budgetområde 2.3 - Fritid og Kultur, afsætter By- og Kulturudvalget hvert år et beløb til frie midler, hvorfra der kan søges tilskud til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter.

 

De frie midler administreres gennem Kulturpuljen med ansøgningsfrist den 15/9 hvert år med henblik på politisk behandling. Derudover er der løbende ansøgningsfrist for ansøgninger om tilskud på under 25.000 kr. Disse ansøgninger afgøres administrativt af By- og Kulturforvaltningen.

 

Alle ansøgninger til Kulturpuljen vurderes ud fra, i hvor høj grad de understøtter Kulturpolitikken og lever op til puljens retningslinjer. Tildeling af tilskud gennem Kulturpuljen betyder derfor en høj grad af implementering af Kulturpolitikken.

 

I det følgende fremstilles forslag til fordeling af tilskud over 25.000 kr. samt forslag til reservering af midler til administrativ fordeling i 2018.

 

I forbindelse med Odense Byråds godkendelse af budget 2017 samt overslagsårene 2018 - 2020 den 12/10 2016, blev der vedtaget en reduktion af de frie midler på 400.000 kr. som en del af By- og Kulturforvaltningens bidrag til velfærdsværnet. Kulturpuljen udgør i 2018 i alt 1.992.579 kr.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Flere studier peger på, at et attraktivt kunst- og kulturliv spiller en rolle for hvor folk vælger at bosætte sig. Kulturpuljen er med til at understøtte kunst- og kulturlivet i Odense ved at yde tilskud til velkendte og nye kunst- og kulturprojekter, der bidrager til det gode liv i Odense og er med til at give byen en markant kulturel profil.

  

Flere borgere er sunde og trives

Forskning viser, at kunst- og kulturoplevelser kan have en positiv indflydelse på vores mentale sundhed og følelse af mening i tilværelsen. Kulturpuljen er med til at fremme kulturprojekter, der gør, at alle odenseanere har mulighed for at opleve og deltage i byens kunst- og kulturoplevelser.

 

Børn lærer mere og er mere kompetente

Kunst og kultur har potentialet til at gøre os mere robuste og kompetente i mødet med omverdenen. Derfor er det værdifuldt, at børn og unge i Odense har mulighed for at blive kulturvante, kritiske kulturbrugere og -udøvere, der sikkert kan navigere og vælge til og fra gennem opvæksten og livet. Kulturpuljen er med til at understøtte børn og unges mulighed for at være kulturbrugere og -udøvere i Odense.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber 

Kunst og kultur er det kit, der binder os sammen og forener os i fællesskaber, hvor vi oplever, deltager og skaber sammen. Fælles oplevelser styrker de mellemmenneskelige relationer og følelsen af at høre til. Kulturpuljen understøtter projekter, der muliggør sådanne fællesskaber.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at fordelingen af Kulturpuljen til kulturaktiviteter i 2018 prioriteres, som beskrevet.

 

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen med den tilføjelse, at Elite Teater modtager et tilskud på 20.000 kr. samt en underskudsgaranti på 20.000 kr. Disse midler tages af de midler, der er afsat til den administrative fordeling i 2018  

 

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Under budgetområde 2.3 - Fritid og Kultur, er der i 2018 afsat en pulje på i alt 1.992.579 kr. (nettobevilling) til tilskud og/eller underskudsgarantier til kulturaktiviteter.

 

Ved ansøgningsfristen den 15/9 2017 er der modtaget 29 ansøgninger. Der er samlet søgt om tilskud for 4.412.713 kr. Ansøgningerne repræsenterer et bredt udsnit af kunst- og kulturgenrer.

 

Til sammenligning modtog Kultursekretariatet 36 ansøgninger til uddeling i 2017 ved ansøgningsfristen den 15/9 2016. Der blev samlet søgt om tilskud for 4.941.135 kr.

 

Formålet med Kulturpuljen er, at yde tilskud til kulturelle aktiviteter og arrangementer for odenseanere og byens gæster. Der skal derfor være offentlig adgang til arrangementerne.

 

Fordeling af tilskud over 25.000 kr. til kulturarrangementer i 2018 er foretaget med udgangspunkt i Kulturpuljens retningslinjer samt indsatsområderne i Odense Kommunes Kulturpolitik - Med odenseanerne i centrum. Med den foreslåede prioritering af midlerne, kan man i nedenstående læse med hvor mange procent de indstillede midler bidrager til kulturpolitikkens fire indsatsområder:

 

 • Synlighed indadtil og udadtil: 74 % af de indstillede midler bidrager til dette indsatsområde.
 • Udvikling i samarbejde: 94 % af de indstillede midler bidrager til dette indsatsområde.
 • Urban stemning: 88 % af de indstillede midler bidrager til dette indsatsområde.
 • #VildOdense: 69 % af de indstillede midler bidrager til dette indsatsområde.

 

Derudover lægges der vægt på, at ansøger kan påvise medfinansiering i større omfang. By- og Kulturforvaltningen har endvidere valgt at prioritere de projekter, der i høj grad lever op til kulturpolitikken.

 

De indstillede tilskud udgør i alt 1.655.000 kr., hvilket forventes at belaste Kulturpuljen med 1.619.800 kr. Der resterer herefter 372.779 kr. til administrative bevillinger i løbet af 2018.

 

 

BILLEDKUNST/UDSTILLING

 

A. Fyns Grafiske Værksted

Fyns Grafiske Værksted søger 50.000 kr. til kunstprojektet "Formidling af grafisk håndværk". Projektet skal afholdes på Ungdomscenter Højstrup og i Rådhushallen i perioden 16/10 2017 - 4/6 2018. "Formidling af grafisk håndværk" er formidling af grafisk produktion for børn og unge i Ungdomscenter Højstrup. To gange vil der blive holdt en udstilling af udvalgte værker i Rådhushallen i Odense Rådhus. Formålet med projektet er, at formidle viden om et gammelt håndværk, som stadig er i udvikling. Projektet har et samlet budget på 91.875 kr.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, da aktiviteter i Ungdomscenter Højstrup hører under Børn- og Ungeforvaltningen, og Kulturpuljen jf. puljens kriterier ikke yder tilskud til aktiviteter, der normalt kan henføres til en kommunal forvaltning.

 

2018-tal:

Der forventes i alt besøg af 100 publikummer. Ansøgers medfinansiering udgør 46 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger til politisk behandling fra Fyns Grafiske Værksted til Kulturpuljen 2017. By- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 modtaget to ansøgninger til Kulturpuljen fra Fyns Grafiske Værksted, som begge administrativt er meddelt afslag.

  

B. Don John

Don John søger 50.000 kr. til kunstprojektet "Gavlmaleri: Den fattige kone og den lille kanariefugl". Projektet skal gennemføres på Nyborgvej 83 i perioden 7/5 - 17/5 2018. "Gavlmaleri: Den fattige kone og den lille kanariefugl" er et midlertidigt kunstværk i byens rum. Formålet med projektet er, at formidle et af H.C. Andersens eventyr gennem en stil, der trækker rødder til street art. Don John er kunstneren bag portrættet af H.C. Andersen på gavlen ved Lotzes Have. Projektet har et samlet budget på 90.000 kr.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområder, Synlighed og Urban stemning.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til projektet under betingelse af, at gavlmaleriet gennemføres på den i ansøgningen nævnte placering i Odense. Hvis gavlmaleriet ikke kan gennemføres på denne placering, skal en ny placering aftales i samråd med By- og Kulturforvaltningen.

 

2018-tal:

Der forventes i alt besøg af over 400 publikummer. Ansøgers medfinansiering udgør 44 % af det samlede budget. 

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger fra Don John til Kulturpuljen 2017.

 

C. Kunsthal ULYS

Kunsthal ULYS søger 233.500 kr. til kunstprojektet "Kunsthal ULYS årsprogram 2018". Projektet skal afholdes i Kunsthal ULYS i perioden 3/2 - 28/10 2018. Udstillingerne i "Kunsthal ULYS årsprogram 2018" aktiverer og udfordrer publikum. Kunsthal ULYS har et bredt interesseområde og arbejder tværfagligt og tværmedialt ved hver udstilling. Formålet med projektet er, at skabe en særlig platform for formidling af samtidskunst, der både supplerer og udfordrer storbyens kunstmiljø. Kunsthal ULYS vil være stedet, hvor den legende og udfordrende kunst kan udfolde sig uhæmmet. Projektet har et samlet budget på 411.500 kr.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 90.000 kr. som øremærkes ni, af forvaltningen udvalgte, udstillinger i årsprogrammet for 2018. Såfremt indstillingen godkendes, er Kunsthal ULYS indforstået med, at de ikke kan søge yderligere finansiering til årsprogrammet 2018 i Kulturpuljen 2018.

 

2018-tal:

Der forventes i alt besøg af 1.200 publikummer. Ansøgers medfinansiering udgør 43 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå en ansøgning til politisk behandling fra Kunsthal ULYS til Kulturpuljen 2017, som blev bevilget et tilskud på 75.000 kr. By- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 modtaget tre ansøgninger til Kulturpuljen fra Kunsthal ULYS, som samlet set er blevet administrativt bevilget 30.769 kr.

 

D. M100

M100 søger 150.000 kr. til billedkunstprojekter og udstillinger i "M100 - et nyt udstillingssted for samtidskunst i Odense". Projekterne skal afholdes på Søndergade 28 (kælderen) i perioden 1/1 - 31/12 2018. M100's ambition med udstillingsstedet er, at skabe en ny platform for kunstnerisk dialog og udfoldelse på tværs af generationer og genrer. M100 organiserer og kuraterer en række udstillinger i et mangfoldigt udsnit af den nyeste samtidskunst. Der arrangeres 10 - 12 udstillinger årligt samt en række relaterede begivenheder. Formålet med projektet er at skabe et nyt udstillingssted i Odense, der giver den professionelle samtidskunst en formidlingsplatform. Staten har ydet et toårigt tilskud til M100, hvilket betyder, at det også er muligt for kunstnerne at søge midler ved staten i forbindelse med brug af udstillingsstedet. Projektet har et samlet budget på 474.545 kr.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområder Udvikling i samarbejde og Urban stemning, herunder fremhæves samarbejdet med Det Fynske Kunstakademi, Gæsteatelier Hollufgård, Odense Internationale Filmfestival, seniorforsker og kunstfaglig rådgiver Lene Burkard, kunsthistoriker Theis Vallø Madsen og journalist Suzette Frovin.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 100.000 kr. med opmærksomhed på, at udstillingsstedet har fokus på synlighed både ved adressen på Søndergade, men også i byrummet samt i medier.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 5.000 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 68 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger fra M100 til Kulturpuljen 2017.

   

E. Syntaks a.m.b.a.

Syntaks a.m.b.a. søger 250.000 kr. til kunstprojektet "Site/Silo". Projektet skal afholdes på Siloøen (Odense Havn) i perioden 2/3 - 2/5 2018. "Site/Silo" er en byrumskunst-festival, på Siloøen, hvor der udvælges 10 placeringer på eller i nær tilknytning til Siloøens bevaringsværdige bygninger. Der skabes et værk til hver placering, som går i dialog med særegenheden, aktiverer denne, og giver bygningerne og byrummet et liv, som gør det interessant at begive sig ud og gå på opdagelse på Siloøen. Værkerne bliver konceptualiseret og produceret i et samarbejde imellem Syntaks, Chaos Engine (Magnus Fuhr og Jesper Boberg), Claes Otto Jennow og Hans Christian Arnklit med Givrum.nu koblet på som rådgivere. Formålet med projektet er at sætte fokus på havnens unikke bygningskulturarv og samtidig give et stort antal mennesker en futuristisk og vild kunstoplevelse. Projektet har et samlet budget på 665.000 kr.

 

Projektet lever i høj grad op til Kulturpolitikken.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 150.000 kr.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 25.000 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 62 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgning fra Syntaks a.m.b.a. til Kulturpuljen 2017.

  

 

DANS/PERFORMANCE

 

F. Taneli Törmä - LOCATION X

Taneli Törmä - LOCATION X søger 300.000 kr. til dans/performanceprojektet "DANCE ALL YEAR LONG". Projektet skal afholdes på 24 forskellige kulturinstitutioner og scener i Odense i perioden 18/6 2018 - 30/6 2019. "DANCE ALL YEAR LONG" vil præsentere odenseanerne for 24 forskellige projekter med internationale professionelle moderne dansere, der hver især bliver koblet på 24 kulturscener i Odense. Projektet afsluttes med en festival i juni 2019. Formålet med projektet er at bringe internationalt anerkendt dans til Odense samt at skabe en forbindelse mellem lokale kulturaktører, byen, odenseanerne og kulturinstitutionerne gennem dans. Taneli Törmä har gennemført et stort forarbejde, der skal sikre projektets succes i Odense. Projektet har et samlet budget på 963.000 kr.

 

Projektet lever i høj grad op til Kulturpolitikken.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 240.000 kr. Bevillingen gives under forudsætning af, at ansøger opnår den planlagte finansiering, som fremgår af budgettet, således at ansøger kan præsentere 24 dansere samt den endelige festival i 2019.

   

2018-tal:

Der forventes i alt 1.500 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 69 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå én ansøgning til politisk behandling fra Taneli Törmä - LOCATION X til Kulturpuljen 2017, som blev bevilget et tilskud på 99.500 kr. Der har endnu ikke været frist for regnskab.

 

G. Ungdomshuset

Ungdomshuset søger 40.000 kr. til danseprojektet "LovelySaturday". Projektet skal afholdes i Kongens Have den 12/5 2018. "LovelySaturday" består af to events. Det første i forbindelse med Dansens Dag den 29/4 2018, som bruges som reklame til det store event "LovelySaturday", som bliver afholdt den 12/5 2018. Til det store event, vil der blandt andet være danseperformance med dansere i forskellige stilarter. Der vil desuden være All styles battles med pengepræmier samt live-optræden fra upcoming musikalske talenter. Formålet med projektet er, at give unge mennesker med forskellige kulturelle interesser inden for dans, kunst, musik samt upcoming kunstnere et rum, hvor de kan udfolde deres kreativitet sammen. Projektet har et samlet budget på 115.000 kr.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, da Ungdomshuset hører under Børn- og Ungeforvaltningen, og Kulturpuljen jf. puljens kriterier ikke yder tilskud til aktiviteter, der normalt kan henføres til en kommunal forvaltning.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 200 publikummer til arrangementet. Ansøgers medfinansiering udgør 65 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger til politisk behandling fra Ungdomshuset til "LovelySaturday" til Kulturpuljen 2017. By- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 modtaget én ansøgning til Kulturpuljen fra Ungdomshuset til "LovelySaturday", som administrativt er blevet bevilget 10.000 kr.

 

H. Teater Momentum

Teater Momentum søger 30.000 kr. til "Odense Internationale Performancefestival". Festivalen skal finde sted på Teater Momentum, Den Fynske Opera og Nørregaards Teater i perioden 29/1 - 28/2 2018. Festivalen er en nyskabelse i Odense, som Teater Momentums kunstneriske ledelse "by Proxy" har taget initiativ til. Indholdet vil bestå af både egenproduktioner og gæstespil, herunder et ekstraordinært indslag fra den tyske performancegruppe Gob Squad, som vil opføre forestillingen "Gob Squad's Kitchen", give foredrag og afholde offentlige workshops. Teater Momentum forventer, at Gob Squad kan tiltrække performanceinteresserede publikummer fra hele landet til festivalen. Projektet har et samlet budget på 599.000 kr., og der ansøges udelukkende om tilskud til de tyske kunstneres honorar, hvilket ikke vurderes at være omfattet af driftsaftalen mellem Teater Momentum og Odense Kommune.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 30.000 kr.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 1.500 publikummer til festivalen, heraf 450 publikummer til Gob Squad-arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 78 % af det samlede budget. Herunder forventes der en statslig medfinansiering på 30.000 kr. 

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger fra Teater Momentum til Kulturpuljen 2017.

 

I. Dans i Odense

Dans i Odense søger 225.000 kr. til danseaktiviteter under overskriften "Dans i Odense". Aktiviteterne skal finde sted i Odense i perioden 1/10 2017 - 31/10 2018. "Dans i Odense" er en nyetableret paraplyorganisation, hvis mission er at samle alle aktører, foreninger og grupper inden for dans. "Dans i Odense" har tiltænkt at lave op mod 10 danseorienterede arrangementer i løbet af det kommende år, hvor byens rum udgør scenen. Formålet med "Dans i Odense" er at hjælpe alle parter med at gøre det nemt, hurtigt og smidigt at afvikle tværgående arrangementer, som kan bidrage til flere vilde kulturoplevelser i Odense. Projektet har et samlet budget på 1.215.000 kr.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområde Udvikling i samarbejde.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, idet de enkelte kulturaktiviteter ikke er tilstrækkeligt beskrevet. Ansøger opfordres til i løbet af 2018 at søge Kulturpuljen om tilskud til enkeltarrangementer, når de i højere grad kan beskrives.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 25.000 publikummer til danseaktiviteterne. Ansøgers medfinansiering udgør 81 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgning fra Dans i Odense til Kulturpuljen 2017.

  

 

LITTERATUR/FORTÆLLING

 

J. FynsVærk

FynsVærk søger 75.000 kr. til festivalen "Odense Lyrik 2018", der omfatter både litteratur/fortælling, film og musik. Festivalen skal finde sted på Teater 95B samt diverse scener og udendørs lokationer i Odense i perioden 10/3 - 18/3 2018. "Odense Lyrik" har i 2018 temaet "Tech & Tekst", og vil gennem digtoplæsning, byvandring, skriveværksted, samtaler, performances og lyriske koncerter sætte fokus på Odenses industrihistorie og forandring til nutidens højteknologiske robotby. Formålet med festivalen er, at give odenseanerne mulighed for at opleve en lang række tilgange til litteratur og performance, og gennem kreative teknologiske og digitale eksperimenter afprøve nye sider af sig selv. Projektet har et samlet budget på 199.000 kr.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområder Urban stemning og Udvikling i samarbejde, herunder fremhæves samarbejderne med LitNet Odense, Hovedbiblioteket, Dansk Forfatterforening, Nordatlantisk Hus, Studiestuen, Cafébiografen og Historiens Hus. Det bemærkes desuden, at ansøger gennem flere år har vist sig i stand til at tiltrække et betragteligt tilskud fra Statens Kunstfond, og forventer det igen i 2018.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 60.000 kr. med forventning om, at ansøger øger sin egenfinansiering ved entreindtægter og deltagerbetaling. Desuden forventes det fortsat, at ansøger øger sin synlighed markant og opsøger pressedækning i højere grad.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 500 publikummer til festivalen. Ansøgers medfinansiering udgør 62 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå en ansøgning til politisk behandling fra FynsVærk til Kulturpuljen 2017, som blev bevilget et tilskud på 60.000 kr. Evaluering: 300-400 publikummer. Ansøger opnåede ekstern medfinansiering på 100.000 kr., herunder 80.000 kr. fra Statens Kunstfond.

 

K. Foreningen Studenterhus Odense

Foreningen Studenterhus Odense søger 300.000 kr. til "Spoken Word Festival 2018", der omfatter 35-50 programlagte events inden for litteratur, fortælling, rap, poesi, samtaler, lyrisk musik og comedy. Festivalen afholdes i perioden 15/8 - 26/8 2018, og finder primært sted på Studenterhus Odense og breder sig derfra ud på Amfipladsen og til en lang række andre scener og kulturinstitutioner i byen. "Spoken Word Festival" har hvert år et nyt tema, der sikrer fornyelse og nye perspektiver på genren. I 2018 er temaet "Afsked og nye begyndelser", der vil undersøge ordets og kunstens evne til at transformere og oversætte de følelser, der er svære at tale om og udtrykke. Der forsøges desuden et større fokus på litteraturen i 2018, hvor publikum kan opleve både nye talentfulde og etablerede forfattere til samtale, foredrag og oplæsninger. Festivalen har et samlet budget på 857.000 kr.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed, Urban stemning og Udvikling i samarbejde, herunder fremhæves samarbejdet med Kulturmaskinen og Odense Bibliotekerne om "vilde" artist talks for skoler i festivalugen og samarbejdet med PS Fyn og en række gymnasier om U20 Mesterskabet i Poetry Slam.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 200.000 kr. med forventning om, at ansøger øger sin eksterne medfinansiering fra private fonde og sponsorer.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 5.000 publikummer til festivalen. Ansøgers medfinansiering udgør 65 % af det samlede budget. 

 

2017-tal:

Der forelå en ansøgning til politisk behandling fra Spoken Word Festival til Kulturpuljen 2017, som blev bevilget et tilskud på 250.000 kr. Evaluering: 4.500-5.500 publikummer. Der har endnu ikke været frist for regnskab. Ansøger oplyser dog, at festivalen modtog ekstern medfinansiering fra bl.a. H.C. Andersen Festivals (110.000 kr.) og Statens Kunstfond (80.000 kr.) og genererede en billetindtægt på 48.415 kr.

 

L. Doceye/Ulrik Skotte

Doceye/Ulrik Skotte søger 194.000 kr. til litteratur/fortælleprojektet "Hvad havet fortæller". Projektet skal afholdes et endnu ikke bestemt sted i perioden 2/4 - 4/4 2018. "Hvad havet fortæller" er et H.C. Andersen event, der skal skabe opmærksomhed om forfatterens arbejde på hans fødselsdag den 2/4 2018. Tegneren og kunstneren Kasper Købke vil henover 48 timer tegne non-stop og live på et H.C. Andersen-værk (eventyret "Hvad Havet Fortæller"). Tegningen er projekteret op på væggen for at give den bedste publikumsoplevelse. Resten af Danmark – og verden – kan følge med på Facebook-LIVE. Formålet med projektet er blandt andet at skabe et visuelt bud på, hvordan et eventyrfragtment vil have set ud som et færdigskrevet eventyr fra H.C. Andersens hånd. Projektet har et samlet budget på 194.000 kr.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområde Synlighed.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, idet det vurderes, at projektet ikke er realiserbart i forhold til publikumsambition, og da ansøger ikke har ambitioner om medfinansiering af andre end Odense Kommune.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 100.000 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 0 % af det samlede budget.

 

2017-tal: 

Der forelå ingen ansøgning fra Doceye/Ulrik Skotte til Kulturpuljen 2017. 

 

 

TEATER

 

M. Dream Stuff Theatre

Dream Stuff Theatre søger 100.000 kr. til teaterprojektet "Othellos Tørklæde". Projektet skal afholdes på Odense Teaters Værkstedsscene i perioden 9/10 - 10/11 2018. "Othellos Tørklæde" er en moderne fortolkning af Shakespeares tragedie Othello. Formålet er, at præsentere Shakespeare i en moderne og tilgængelig form. Publikum vil blive tilbudt workshops i forbindelse med forestillingerne. Projektet har et samlet budget på 180.000 kr.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, da projektet og dets samarbejdsrelationer ikke er konkret beskrevet, ikke lever tilstrækkeligt op til kulturpolitikken og ikke bibringer ekstern finansiering i tilstrækkelig grad.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 500 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 44 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå en ansøgning fra Dream Stuff Theatre i 2017, som modtog afslag.

 

N. Elite Teater

Elite Teater søger 50.000 kr. til opsætning af musicalen "The Addams Family". Forestillingen skal opføres på Magasinet i perioden 24/10 - 4/11 2018. Musicalen er baseret på de populære tegnefilm af samme navn, og opføres for første gang i Danmark. Formålet med Elite Teater er, at udfylde tomrummet mellem professionelt teater og amatørteater - dels ved at tilbyde talenter et seriøst sted at udleve deres passion for sang, dans og teater - og dels ved at give publikum kvalitetsmæssigt stærke og konkurrencedygtige musicalopsætninger i Odense. Projektet har et samlet budget på 597.000 kr.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, da der ikke vurderes at være et støttebehov. By- og Kulturudvalget blev ved behandling af Kulturpuljen 2016 den 8/12 2015 præsenteret for forvaltningens vurdering, at "Elite Teater på sigt har et potentiale til at blive selvfinansierende". Derfor har det indgået som en forventning til bevillingerne i både 2016 og 2017, at midlerne skulle understøtte Elite Teaters arbejde henimod at blive økonomisk uafhængig af kommunalt tilskud, og allerede i 2016 kunne Elite Teater præsentere et overskud, der var større end den kommunale bevilling.

  

2018-tal:

Der forventes i alt 3.000 publikummer til forestillingerne. Ansøgers medfinansiering udgør 92 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ikke en ansøgning fra Elite Teater til Kulturpuljen 2017. Forvaltningen modtog dog efter puljens frist en ansøgning, som efter bemyndigelse fra By- og Kulturudvalget blev bevilget et tilskud på 50.000 kr. Forestillingerne er afholdt 25/10 - 4/11 2017, og der foreligger derfor ikke publikumstal eller regnskab endnu. I 2016 havde Elite Teater 2.600 publikummer til de 11 forestillinger og et overskud på 61.908 kr.

  

O. Sew Flunk Fury Wit

Sew Flunk Fury Wit søger 43.000 kr. til fire opførelser af den musikdramatiske forestilling "CRASH" på Den Fynske Opera i perioden 16/4 - 22/4 2018. Forestillingen er et avanceret teknologisk udstyrsstykke, hvor tiden omkring et biludheld rulles baglæns i ”slow-motion” til lyden af nyskrevet musik fra den fynske komponist Peter Kohlmetz Møller, opført live af russiske cellist Nina Dolgintseva, guitarist Rune Risager og operasangerinde Regina Unnur Olafsdottir. Centralt i forestillingen er en bil, der ved animering samles af vragstumper, så den til slut fremstår som ny. Formålet med projektet er blandt andet, at tiltrække et ungt publikum til opera ved brug af et vedkommende tema, vildskab, musik og visualitet.

 

Projektet har et samlet budget på 186.000 kr., hvortil Den Fynske Opera yder et betydeligt bidrag. Forestillingerne ligger, udover det årlige antal operaproduktioner og gæstespil, som Den Fynske Opera er forpligtet til at opføre, som del af aftalen med Odense Kommune.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområde #VildOdense

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 700 publikummer til forestillingerne. Ansøgers medfinansiering udgør 77 % af det samlede budget.

 

2017-tal: 

Der forelå ingen ansøgninger fra Sew Flunk Fury Wit til Kulturpuljen 2017.

 

P. Teatret Slotsgården

Teatret Slotsgården søger 400.000 kr. til opsætning af Molières klassiker "Scapins Rævestreger" sommeren 2018. Projektet skal afholdes på Odense Slot og Slotsgård i perioden 1/7 - 20/8 2018. Opsætningen af "Scapins Rævestreger" iscenesættes ud fra viden om almene arketypiske begreber og fortælleredskaber, som knytter sig til "den naturlige historie", greb som udfordrer, men som også taler til en bred målgruppe. Formålet med projektet er, at tilbyde odenseanerne en sommerteateroplevelse ud over det sædvanlige. Projektet har et samlet budget på 1.194.000 kr.

 

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 200.000 kr.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 3.000 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 66 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå en ansøgning til politisk behandling fra Teatret Slotsgården til Kulturpuljen 2017, som blev bevilget et tilskud på 250.000 kr. Evaluering: 1.500 publikummer (på grund af meget regn er tallet lavere, end året før). Ansøger opnåede ekstern medfinansiering på 275.000 kr. samt egenfinansiering på 128.732 kr.

  

 

CROSSOVER

 

Q. Eventyrlig kultur, historie, og gastroformidling

Eventyrlig kultur, historie, og gastroformidling søger 123.000 kr. til gastroforestillingen "SPIS! Eventyrligt", der omfatter både dans/performance, litteratur/fortælling, musik og teater. Forestillingen skal finde sted et centralt sted i Odense i perioden 13/8 - 26/8 2018. "SPIS! Eventyrligt" inviterer børn og deres voksne med til bords i en gastroforestilling, som undersøger det H.C. Andersenske eventyrunivers med smagssansen først. Formålet med forestillingen er, at lave en gastronomisk nyfortolkning af H.C. Andersen, som aldrig er set før. "SPIS! Eventyrligt" foregår samtidig med Odense Blomsterfestival og H.C. Andersen Festivals. Projektet har et samlet budget på 795.500 kr.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed, Udvikling i samarbejde og #VildOdense, herunder fremhæves samarbejdet med Det Skrå Teater, Dupont Speak, SPIS! Odense Food Festival og Restaurant Resumé.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 75.000 kr.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 700 publikummer til forestillingen, som opføres 28 gange i løbet af 14 dage med plads til 25 publikummer pr. forestilling. Ansøger har opnået en bevilling til projektet fra Region Syddanmark på 400.000 kr. Ansøgers medfinansiering udgør 85 % af det samlede budget.

 

2017-tal: 

Der forelå ingen ansøgninger fra Eventyrlig kultur, historie, og gastroformidling til Kulturpuljen 2017.

 

R. Female Festival

Female Festivals arrangørgruppe i Ungdomshuset søger 50.000 kr. til "Female Festival 2018", der omfatter både billedkunst/udstilling, dans/performance, film, litteratur/fortælling og musik. Festivalen skal finde sted på Ungdomshuset i perioden 2/3 - 4/3 2018. "Female Festival 2018" er en festival, der sætter spørgsmålstegn ved de normer og forestillinger, vi har om køn, og hvordan vores kultur og opdragelse præger vores måde at være til på. Det gøres gennem en række kulturelle udtryksformer: Dans, musik, kunst, udstillinger, debat og andre kreative udtryksformer. Formålet med festivalen er blandt andet, at sætte fokus på feminisme i kunst og kultur samt at fokusere på mangfoldighed, både i programfladen og i deltagersammensætning. Projektet har et samlet budget på 204.000 kr.

 

Projektet lever i høj grad op til Kulturpolitikken.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 40.000 kr. øremærket kunstnerhonorar. Efter aftale med Female Festivals arrangørgruppe gives bevillingen under forudsætning af, at arrangørgruppen, inden festivalen afholdes, opretter en forening, som får ansvaret for festivalen i år og fremadrettet.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 400 publikummer til festivalen. Ansøgers medfinansiering udgør 75 % af det samlede budget.

 

2017-tal: 

Der forelå ingen ansøgninger til politisk behandling fra Female Festival arrangørgruppe i Ungdomshuset til Kulturpuljen 2017. By- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 modtaget én ansøgning til Kulturpuljen fra Female Festival arrangørgruppe i Ungdomshuset, som administrativt er blevet bevilget 20.000 kr. Evaluering: 242 publikummer. Ansøger opnåede ekstern medfinansiering på 15.000 kr. samt egenfinansiering på 77.457 kr.

 

S. DYNAMO workspace for cirkus og scenekunst

DYNAMO workspace for cirkus og scenekunst søger 200.000 kr. til kulturprojektet "DYNAMO Nycirkus Festival 2018". Festivalen skal finde sted i DYNAMOS lokaler og de omkringliggende områder på Byens Ø i perioden 9/8 - 11/8 2018. "DYNAMO Nycirkus Festival 2018" byder på ni professionelle forestillinger, fire workshops og et afslutningsshow. Derudover vil der i dagene op til festivalen blive afholdt et internationalt seminar om nycirkus og scenekunstens rolle i kulturel byudvikling. Festivalen samarbejder med en lang række lokale, nationale og internationale aktører. DYNAMO er et produktionshus for nycirkus og scenekunst i Odense og det eneste af sin slags i Danmark. Udover at bringe en ny kunstform til byen, er det DYNAMOs erklærede formål, at sætte Danmark på verdenskortet som en sprudlende og vild nycirkus nation samt på sigt medvirke til, at Odense bliver et kulturelt mekka. Projektet har et samlet budget på 987.900 kr.

 

Projektet lever i høj grad op til Kulturpolitikken.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 175.000 kr.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 2.000 publikummer til festivalen. Ansøgers medfinansiering udgør 80 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå en ansøgning til politisk behandling fra DYNAMO workspace for cirkus og scenekunst til Kulturpuljen 2017, som blev bevilget et tilskud på 200.000 kr. Evaluering: 505 publikummer. Ansøger opnåede statslig medfinansiering på 70.000 kr.

  

T. LIMINAL

LIMINAL søger 95.000 kr. til produktion og to opførelser af den deltagerinvolverende crossover-forestilling "Battle of the Generations" på Teater Momentum den 20/4 og 21/4 2018. "Battle of the Generations" er et game show, der sætter fokus på, hvem vi er, og hvad der forbinder og deler os på tværs af generationer. 10 lokale borgere fra to generationer deltager aktivt på scenen sammen med performerne Erik Pold og Pernille Koch, der agerer værter. Borgerne bliver udvalgt ved casting og forberedt ved 3-5 dages prøver. Projektet vil på en legende måde italesætte de ting, der optager både de unge og de ældre i Odense, og ved at benytte et velkendt format som en "battle" tune ind på den urbane stemning i Odense. Projektet har et samlet budget på 110.000 kr.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområde #VildOdense.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til publikumsoplevelsen i Odense.

 

2018-tal: 

Der forventes i alt 160 publikummer til forestillingerne. Ansøgers medfinansiering udgør 14 % af det samlede budget.

 

2017-tal: 

Der forelå ingen ansøgninger fra LIMINAL til Kulturpuljen 2017.

 

U. Liveart.dk

Liveart.dk søger 200.000 kr. til kulturprojektet "Live Art for Børn 2018". Projektet skal afholdes på Brandts Museum samt uden for Brandts i pavilloner og på lokale restauranter i perioden 3/4 - 22/4 2018. "Live Art for Børn 2018" er forskellige projekter skabt sammen med bl.a. børn fra Ejerslykkeskolen. Formålet med projektet er, gennem fem sanselige, sjove og konkrete værker, at indbyde til diskussioner, samtaler og tanker. Børn og voksne vil ikke betragte en restaurant, klima-katastroferne i nyhederne – eller hinanden - med samme øjne efter denne festival. Festivalen vil gerne påvirke børns selvopfattelse, og voksnes opfattelse af dem. De lærer, at samfundet omkring dem ikke er en konstant, og at de har selv magt og evne til at tænke det anderledes. Projektet har et samlet budget på 774.000 kr.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til det offentligt tilgængelige værk "Make a Salat". Bevillingen kan ikke bruges til den del er projektet, der foregår på Ejerslykkeskolen, da det ligger uden for puljens formål at yde tilskud til aktiviteter, hvor der ikke er offentlig adgang.

 

2018-tal: 

Der forventes i alt 2.000 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 74 % af det samlede budget.

 

2017-tal: 

Liveart.dk har ikke tidligere ansøgt Odense Kommunes Kulturpulje.

 

V. by Proxy

Foreningen "by Proxy" søger 154.000 kr. til vandreforestillingen "STEDSANS", der består af teater, dans, performance, sang og fortælling. Forestillingen skal opføres rundt i byens gader i samarbejde med lokale foreninger og organisationer i perioden 31/1 - 7/2 2018 som del af "Odense Internationale Performancefestival". Forestillingen skal fremvise problemstillinger, komplekse situationer og udfordringer i Odense med formålet at styrke publikums og medvirkendes identitetsdannelse og tilhørsforhold til byen. Forestillingen har et samlet budget på 999.000 kr.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, da forestillingen er en del af Teater Momentums faste ensemblemodel og en af teatrets tre årlige egenproduktioner, som er omfattet af driftsaftalen mellem Odense Kommune og Teater Momentum. Det bemærkes, at ansøger fra august 2017 til februar 2018 fungerer som den kunstneriske ledelse af Teater Momentum.

  

2018-tal:

Der forventes i alt 1.300 publikummer til festivalen. Ansøgers medfinansiering udgør 85 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger fra by Proxy til Kulturpuljen 2017.

 

W. Mai Ane Pil Siedentopp Christensen

Mai Ane Pil Siedentopp Christensen søger 127.902 kr. til crossoverprojektet "CLOSER". Projektet skal afholdes på Odense Musikbibliotek og Thomas B. Thriges Gade i perioden 20/2 2018 - 20/2 2019. Projektet består af to koncerter og en lydskulptur, som efter projektets afslutning doneres til Odense Musikbibliotek. Formålet med "CLOSER" er at give en lydoplevelse, der bryder og udvider rammerne for, hvad en koncert og en lydinstallation kan være. Med smartphones og kobbertragte gøres publikum til aktive medskabere af værket. Projektet har et samlet budget på 185.146 kr., hvoraf der forventes en statslig medfinansiering på 42.444 kr.

 

Ansøger har efter ansøgningsfristen orienteret Odense Kommune om, at projektet ikke har opnået den forventede eksterne medfinansiering, at det ansøgte beløb til Kulturpuljen ønskes hævet til 140.248 kr., og at omfanget på den planlagte skulptur reduceres markant.

 

Det indstilles, at der på baggrund af de nye informationer fra ansøger meddeles afslag til projektet, idet det vurderes, at projektet ikke længere er realiserbart i forhold til publikumsambition, og da ansøger ikke har ambitioner om medfinansiering af andre end Odense Kommune og Fra Gade til By-puljen.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 160.000 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 8 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger til politisk behandling fra Mai Ane Pil Siedentopp Christensen til Kulturpuljen 2017. By- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 modtaget én ansøgning til Kulturpuljen fra Mai Ane Pil Siedentopp Christensen, som administrativt er blevet bevilget 10.000 kr.

 

X. Via Artis Konsort

Via Artis Konsort søger 200.000 kr. til produktion og fem opførelser af den tværkunstneriske operaforestilling "Andersens duende" i Dynamo på Byens Ø i perioden 1/5 - 31/12 2018. Forestillingen bygger på H.C. Andersens rejse til Spanien i 1862 og udforsker identitet, tradition, begær, stereotyper og vores forhold til historien. 3 performere og 3 musikere genskaber situationer fra rejsen gennem teater, dans, performance, videokunst, lyrik og musik. Formålet med projektet er, at skabe et stykke relevant, eksperimenterende og samtidig underholdende samtidskunst til glæde for Odense bys og resten af landets voksne kulturforbrugere. Det ansøgte projekt har et samlet budget på 852.000 kr., og omfatter ikke udgifter til den efterfølgende turné.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområder Udvikling i samarbejde, #VildOdense og Urban stemning. Blandt samarbejdspartnerne findes bl.a. Syddansk Universitet, MGK Odense og Gymnasielærerforeningen.

 

Det bemærkes, at Odense Musikudvalg allerede har tildelt 25.000 kr. fra Musikpuljen til projektets musikalske indhold. Ved beslutningen udtalte musikudvalget sig særdeles positivt om projektet og fremhævede, at det havde potentiale til at synliggøre Odenses kreative musikmiljø i resten af landet og store dele af Europa.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 75.000 kr., som udelukkende kan anvendes til forestillinger i Odense.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 700 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 84 % af det samlede budget. Herunder fremhæves det, at der forventes en statslig medfinansiering på 370.000 kr., hvoraf 60.000 kr. var bevilget på ansøgningstidspunktet.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger til politisk behandling fra Via Artis Konsort til Kulturpuljen 2017. By- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 modtaget én ansøgning til Kulturpuljen fra Via Artis Konsort til projektet "Hesbjerg Revisited", som administrativt er blevet bevilget 15.000 kr. Evaluering: 360 publikummer (fuldt hus). Ansøger opnåede ekstern medfinansiering på 159.500 kr. samt egenfinansiering på 13.116 kr.

 

 

ØVRIG KULTUR

 

Y. Daniel Vous Pedersen

Daniel Vous Pedersen søger 123.250 kr. til festivalen "HCA Tattoo Convetion", der omfatter både billedkunst/udstilling, musik og øvrig kultur. Festivalen skal finde sted på DOK5000 i perioden 23/8 - 25/8 2018. "HCA Tattoo Convetion" er et møderum for tattoo branchen og den nysgerrige dansker. Formålet med festivalen er, at Odense bliver centrum for en faglig "messe", som tiltrækker stor national og international opmærksomhed. Projektet har et samlet budget på 1.339.500 kr.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, da projektets hovedvægt ligger på formidlingen af tatoveringshåndværket. Kulturpuljen vurderer, at det kunstneriske og kulturelle indhold, der kan rummes af Kulturpuljens kriterier og indsatsområder ikke er en tilstrækkeligt bærende del af projektet, og at projektet grænser til det kommercielle.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 5.750 publikummer til festivalen. Ansøgers medfinansiering udgør 91 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger fra Daniel Vous Pedersen til Kulturpuljen 2017.

 

Z. Tumbling Team Fyn

Tumbling Team Fyn søger 100.000 kr. til idræt/fritidsprojektet "Spejlvæg". Projektet skal afholdes på Rolundvej 35 i perioden 12/2 - 31/12 2018. "Spejlvæg" er en fysisk spejlvæg placeret på Rolundvej 35. Formålet med projektet er, at gøre det muligt for børn og unge at komme ud og bevæge sig i ferien. Projektet har et samlet budget på 100.000 kr.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, idet det vurderes, at Tumbling Fyns ansøgning omhandler drifts- og etableringsudgifter, og Kulturpuljen jf. puljens kriterier ikke yder tilskud til drifts- og etableringsudgifter.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 800 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 0 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger fra Tumbling Team Fyn til Kulturpuljen 2017. 

  

Æ. BørnefestiBAL ApS

BørnefestiBAL ApS søger 75.000 kr. til festivalen "BørnefestiBAL", der omfatter både dans/performance, litteratur/fortælling og musik. Festivalen skal finde sted i Munke Mose den 3/6 2018. "BørnefestiBAL" er en festival for børn, hvor der er fokus på samarbejde med andre kulturinstitutioner. Formålet med festivalen er, at give børn en dag i musikkens tegn i øjenhøjde og på deres niveau. Projektet har et samlet budget på 346.900 kr.

 

Det indstilles, at der meddeles afslag til projektet, da det vurderes, at det bærende kulturelle indhold i arrangementet er musik. Odense Kommunes Kulturpulje yder ikke tilskud til musik, da denne opgave varetages af Odense Kommunes Musikpulje. Odense Kommune yder tilskud til BørnefestiBal via børn- og ungeaktivitetsmidler.

 

2018-tal:               

Der forventes i alt 2.500 publikummer til festivalen. Ansøgers medfinansiering udgør 78 % af det samlede budget.

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgning fra BørnefestiBAL ApS til Kulturpuljen 2017.

 

Ø. JunkYard Days

Den selvejende institution JunkYard Days søger 389.061 kr. til kultur- og miljøprojektet "JunkYard Days 2018". Projektet skal afholdes på den gamle losseplads på Stige Ø den 2/6, 7/7 og 4/8 2018. Der afholdes tre heldagsarrangementer med et bredtfavnende indhold bestående af gammeldags tivoli, eventyrfortælling, børnemusik, kreative workshops, træskulpturer, kunstinstallationer, hestevognskørsel, veteranbil-udstilling, miljøfolkemøde, debatter, kabaret, trapezkunst, teater og tribute-koncerter. Alt sammen kredsende om temaet "genanvendelse og fremtidens miljø". Det kunstneriske indhold arrangeres i samarbejde med bl.a. TinCan Company, Splint, Kansas City, Tidens Samling og lokale fortællere/komikere og upcycling-kunstnere. Formålet med projektet er dels, at formidle miljødebatten gennem kunst, kultur og underholdning, og dels at gøre opmærksom på de mange muligheder, som naturen og faciliteterne på Stige Ø tilbyder. Projektet har et samlet budget på 599.061 kr.

 

Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed, Urban stemning og Udvikling i samarbejde.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 75.000 kr., som øremærkes arrangementernes professionelle kunstneriske og kulturelle indhold.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 2.500 publikummer til arrangementerne. Ansøgers medfinansiering udgør 35 % af det samlede budget. 

 

2017-tal:

Der forelå ingen ansøgninger til politisk behandling fra JunkYard Days til Kulturpuljen 2017. By- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 modtaget én ansøgning til Kulturpuljen fra JunkYard Days, som administrativt er blevet bevilget 15.000 kr. Evaluering: 1.500-1.700 publikummer. Der er ikke krav om regnskab ved tilskud under 25.000 kr.

  

Å. SpilMotor

Foreningen SpilMotor søger 85.000 kr. til "Odense Spilfestival 2018", der udover brætspilsturneringer, udendørsspil, quizzer, marked og virtual reality indeholder et større live-program med optrædender, talks og kreative indslag inden for temaet "gamification". Festivalen skal finde sted på Amfipladsen med anvendelse af omkringliggende lokaler og scener i perioden 3/5 - 5/5 2018. "Odense Spilfestival" ønsker at etablere sig som en stor årlig kulturfestival, der tiltrækker folk fra hele Fyn. Live-programmet har til formål at inspirere publikum og give festivalen øget synlighed og kunstnerisk kant. Planen er, at programsætte navne som f.eks. forfatter og tv-vært Jakob Stegelmann, designer Hugo Piet Hein, forfatter og designer Kasper Lapp, den elektroniske kunstner Ras Bolding samt komiker Sebastian Dorset, hvor sidstnævnte vil afprøve et nyt scenekunstnerisk eksperiment med brætspil. Projektet har et samlet budget på 331.500 kr.

 

Projektet laves i samarbejde med en række relevante kulturinstitutioner, foreninger og mindre lokale erhvervsdrivende og lever i høj grad op til kulturpolitikkens fire indsatsområder.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 45.000 kr., som øremærkes festivalens professionelle kunstneriske og kulturelle indhold.

 

2018-tal:

Der forventes i alt 5.000 publikummer til festivalen. Ansøgers medfinansiering udgør 74 % af det samlede budget.

 

2017-tal: 

Der forelå ingen ansøgninger til politisk behandling fra Odense Spilfestival til Kulturpuljen 2017. By- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 modtaget én ansøgning til Kulturpuljen fra Odense Spilfestival, som administrativt er blevet bevilget 14.000 kr. Evaluering: 600-700 publikummer. Der er ikke krav om regnskab ved tilskud under 25.000 kr.

 

ØKONOMI

By- og Kulturudvalget har under budgetområde 2.3 Fritid og Kultur, øvrige kulturaktiviteter afsat et budget i 2018 på 1.992.579 kr. (nettobevilling) til Kulturpuljen. De indstillede tilskud udgør i alt 1.655.000 kr., hvilket forventes at belaste Kulturpuljen med 1.619.800 kr. Der resterer herefter 372.779 kr. til administrative bevillinger i løbet af 2018.

 

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

20. Overlevering til kommende By- og Kulturudvalg
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.01.10-G01-13-17
RESUMÉ

By- og Kulturudvalget har de sidste fire år drøftet, besluttet og godkendt en række strategiske tiltag, der bidrager markant til byens transformation.

 

I denne sag skal udvalget drøfte, om udvalget ønsker at lave en overleveringsforretning til det kommende By- og Kulturudvalg, og hvilke centrale temaer og beslutninger denne i givet fald skal indeholde. Drøftelserne vil efterfølgende blive samlet i en række temaer, der vil fungere som inspiration og trædesten for arbejdet i det kommende udvalg.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt udvalget skal udarbejde en overleveringsforretning til nyt udvalg, og hvilke fokusområder en sådan i givet fald skal indeholde.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

SAGSFREMSTILLING

Transformationen af Odense sker i en udviklingstakt, der ikke er set i Odense i mange år. Byggerier skyder op rundt om i Odense, og der investeres for over 44 mia. kr. i byen netop nu. By- og Kulturudvalget har de sidste fire år spillet en central rolle i denne udvikling.

 

Kerneopgaven for udvalget har været at skabe bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi. I relation til dette har udvalget de sidste fire år derfor arbejdet aktivt på at transformere byen, så Odense bliver en storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer. Drøftelserne i udvalget og den tætte dialog med både investorer, erhvervsliv, borgere og frivillige har været et vigtigt element i udvalgets arbejde.

 

Eksempler på centrale temaer i udvalgsperioden 

En levende storby med stærke fællesskaber

I udvalgsperioden har udvalget vedtaget en kulturpolitik og fritidspolitik. To politikker der sætter fokus på det gode liv og på, hvordan kommunen bedst understøtter borgerne i dette. Odense skal ikke bare transformeres fysisk, der skal også ske en mental transformation, hvor borgerne er aktive medskabere af den levende by.

 

En konkurrencedygtig storby

I 2016 solgte Odense Kommune 58,8 ha. erhvervsjord. 55 ha. af disse var til Facebook. Facebook er at bevis på, at et konsekvent politisk og administrativt fokus på erhvervslivets ramme- og servicevilkår giver resultater, og skaber unikke muligheder for at tiltrække nye virksomheder til Odense.

 

En tæt storby bygget på kvalitet

Investorernes lyst til at investere i Odense har været opadgående i udvalgsperioden. Udvalget har i den forbindelse ofte drøftet rækkefølgen af forskellige typer boliger og kvaliteten af byggerierne. Men udvalget har også drøftet kvalitet i forhold til det liv, der skal leves i byens opholdsrum mellem murerne.

 

Danmarks grønneste storby

Klimaklar Skibhus er et eksempel på, at et tæt samarbejde med borgerne omkring bæredygtige løsninger skaber stor værdi og gode løsninger.

 

En tilgængelig storby

Udvalget har arbejdet målrettet med mobilitet og har i foråret vedtaget en handlingsplan for netop mobiliteten i Odense. Planen har et tværgående og helhedsorienterede perspektiv på, hvordan vi skaber de bedste betingelser og muligheder for borgerne, når de skal fra A til B, om det så er til fods, på cykel, i bus eller i bil.

 

Udvalget kan via en overleveringsforretning tydeliggøre overfor et nyt udvalg, hvad der har været i fokus for det nuværende udvalg og samtidig give viden om muligheder og udfordringer videre, som udvalget har oparbejdet de sidste fire år.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for Odense Kommunes kassebeholdning.

 

 

D. Orientering

21. Opfølgning på udmøntning af to-partsmidler til almene boliger
D. Orientering
Åbent - 03.00.00-G01-3-17
RESUMÉ

Odense Kommune fik i 2016 tildelt 30 mio. kr. fra den statslige pulje til opførelse af nye almene familieboliger - også kaldt ”To-partsmidlerne” - over de kommende to år.

 

Det statslige tilskud gives som et fast beløb pr. bolig, hvilket svarer til ca. 490 boliger. Herudover skal kommunen selv bidrage med ca. 31 mio. kr. svarende til de budgetterede midler i 2017 og 2018 i kommunal grundkapital. Der er i hvert af de kommende år tale om 15,6 mio. kr.

 

By- og Kulturforvaltningen og boligorganisationerne indstillede en række projekter til gennemførelse, hvilket et flertal af byrådet tiltrådte på byrådsmødet den 19/4 2017. Imidlertid viste det sig, at nogle af projekterne er blevet mindre og to projekter er opgivet. På Parkvej blev antallet af boliger reduceret fra 60 til 38, da lokalplanen ikke gav mulighed for flere boliger. I de øvrige tilfælde meddelte boligorganisationerne, at økonomien i projekterne ikke kunne hænge sammen.

 

Som oprindeligt vedtaget ville der i tilfælde af ”overskud” blive gennemført en 2. runde for at få nye projekter ind fra boligorganisationerne. I 2. runde kom der få yderligere ønsker ind, og det medførte, at der er medtaget to nye projekter: En udvidelse af Christmas Møller Kollegiet samt yderligere boliger i Gartnerbyen.

 

Nedenfor fremgår de oprindelige projekter samt det endelige antal boliger og kvadratmeter.

 

Projekter

Antal boliger / udgangspunkt

Antal m2 / udgangspunkt

Antal boliger / endeligt

Antal m2 / endeligt

Højstrup - Byen for livet

67

4000 m2

67

4000 m2

Gartnerbyen

78

4700 m2

78

4700 m2

Kragsbjergløkke Plejecenter

64

3500 m2

0

0 m2

Engelstoftsgade

53

3200 m2

0

0 m2

Rugårdsvej 33

93

6300 m2

92

5764 m2

Parkvej, Hjallese

60

3730 m2

38

2525 m2

Juelsmindevej, Bolbro

45

2670 m2

45

2670 m2

Roersvej mellem Falen og Vesterbro

30

1600 m2

30

1600 m2

Christmas Møller Kollegiet (ny)

0

0 m2

30

1635 m2

Udvidelse, Gartnerbyen (ny)

0

0 m2

10

540 m2

I alt

490

29.700 m2

 390

24.011 m2

 

De oprindelige projekter beløber sig til ca. 61 mio. kr. i kommunal grundkapital minus statstilskud på ca. 30 mio. kr. Det vil sige ca. 31 mio. kr.

 

De nuværende projekter beløber sig til ca. 49 mio. kr. i kommunal grundkapital minus statstilskud på ca. 24 mio. kr. Det vil sige ca. 25 mio. kr.

 

Det vil sige, at der anvendes færre kommunale midler til grundkapitalindskud. Der bliver derfor ca. 6,0 mio. kr. til rest.

 

På By- og Kulturudvalgets møde den 22/8 2017 blev det vedtaget, at ca. 4,0 mio. kr. anvendes til delvis finansiering af ungdomsboliger på Kragsbjergløkke.

 

I forhold til anvendelse af restsummen på ca. 2 mio. kr. henvises der til andet punkt på dagsorden vedr. seniorbofælleskab.

 

Det tidligere Kragsbjergløkke Plejecenter kunne af lovtekniske grunde ikke gennemføres som familieboliger, finansieret som en del af ”to-partsmidlerne”. Civica har derfor udarbejdet et projekt for ombygning af ejendommen til 78 ungdomsboliger.

 

I oktober 2017 meddelte Civica, at projektet Engelstoftsgade ikke kan gennemføres, da byggeriet ville blive for dyrt.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering er, at arbejdet med boligorganisationerne omkring to-partsmidler har været langvarig og har involveret flere afdelinger i forvaltningen ved de løbende tilpasninger af enkelte projekter.

Samlet betyder det, at der bygges 390 boliger i stedet for de planlagte 490 boliger. Hertil kommer de 78 ungdomsboliger på Kragsbjergløkke og en restsum på 1,8 mio. kr. i grundkapital til seniorboligfællesskaber. (Svarende til ca. 10 boliger á 80 m2.)

 

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, da der er tale om omprioritering af bevilgede midler og allerede bevilgede driftsmidler.

 

 

 

22. Kulturpuljen 2017 - administrative afgørelser
D. Orientering
Åbent - 20.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Som supplement til de faste kulturbevillinger på budgetområde 2.3 - Fritid og Kultur, afsætter By- og Kulturudvalget hvert år et beløb til frie midler, hvorfra der kan søges tilskud til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter. De frie midler administreres gennem Kulturpuljen, som har en årlig ansøgningsfrist den 15/9 for ansøgninger på over 25.000 kr., som behandles politisk. Ansøgninger på under 25.000 kr. behandles løbende af forvaltningen. Alle ansøgninger vurderes ud fra puljens kriterier samt indsatsområderne i Kulturpolitikken:

 

 • Synlighed indadtil og udadtil
 • Udvikling i samarbejde
 • Urban stemning
 • #VildOdense

 

Puljens korte svartid på gennemsnitligt 10 dage og forvaltningens lettilgængelige rådgivningstilbud Kulturkontakten betyder, at Odense Kommune, gennem Kulturpuljen, bidrager til at gøre det nemt, hurtigt og smidigt at komme fra idé til handling, hvis man har en god idé til en kunst- og kulturoplevelse i Odense.

 

I det følgende orienteres om forvaltningens bevillinger og afslag til ansøgninger under 25.000 kr. for perioden august til november 2017:

 

1. Teater Du Milde Himmel har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. til crossoverprojektet "Tændt", men er meddelt afslag. Afslaget begrundes med, at puljen var tom, da ansøgningen blev behandlet.

 

2. Marie Toft Petersen har aflyst projektet "Talkshow 5000" under henvisning til, at de er løbet ind i uforudsete problemer. Projektet blev bevilget et tilskud på 100.000 kr. af By- og Kulturudvalget den 13/12-2016. Beløbet er tilbageført til Kulturpuljen.

 

3. Vivi Christensen har ansøgt kulturpuljen om 10.450 kr. til kunstprojektet "Kroppen, som ingen ende vil tage", men er meddelt afslag. Afslaget gives med begrundelsen, at andre projekter inden for samme genre er blevet prioriteret. Det vurderes af Odense Kommune Kulturpulje, at projektet vil kunne ansøge § 18 puljen, som netop yder tilskud til projekter med samarbejdspartnere inden for det pågældende felt.

   

4. Hans Kristian Hannibal-Bach har ansøgt kulturpuljen om 3.000 kr. og er bevilget det fulde beløb til musik- og kulturprojektet "Mind, music, body - relax. (arbejdstitel)", som afholdes den 7/12 2017 på Odense Musikbibliotek. Formålet med arrangementet er at lave en række events med meditation og deep ambient som omdrejningspunkt, knyttet primært til den mørke del af året, hvor behovet for mental opladning er størst. Projektets samlede budget er 12.400 kr. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder #VildOdense og Udvikling i samarbejde, herunder fremhæves samarbejdet med Lars Paustian (meditation), Odense Musikbibliotek.

 

5. Medicin og Biomek REVYEN har ansøgt kulturpuljen om 5.000 kr. til kulturprojektet "Medicin og Biomek REVYEN", men er meddelt afslag. Afslaget gives med begrundelse i, at det i henhold til Kulturpolitikken ikke er puljens formål at støtte amatørbaserede fritidsaktiviteter for studerende, der hverken er en del af et kulturelt vækstlag eller udøver kunst og kultur på et højt kvalitetsniveau. Det bemærkes i øvrigt, at ansøgers regnskab for 2016 - 2017 viser overskud. Der vurderes således ikke at være et tydeligt støttebehov fra Kulturpuljen.

 

6. Mauro Patricelli har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. til kulturprojektet ""Dansejæger" på Den Fynske Opera", men er meddelt afslag. Ansøger har tidligere søgt Kulturpuljen om tilskud til projektet "Dansejæger". Ansøger fik pr. 10/2 2017 afslag på ansøgningen med den begrundelse at, på baggrund af det stærkt stigende antal ansøgninger til Kulturpuljen, prioriterer By- og Kulturforvaltningen ansøgninger, der i højere grad lever op til Odense Kommunes Kulturpolitik. Da indholdet i den nye ansøgning vurderes at være det samme som sidst, fastholder By- og Kulturforvaltningen afslaget.

 

7. Fynske Glasvenner og Støtteforeningen for Glasværket ved Odense Havn har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. og er bevilget 10.000 kr. til kunstprojektet "Glasproduktion i Odense - 1874 til 2018", som afholdes den 12/2 2017 på Filosoffen. Formålet med arrangementet er at fortælle om den historiske udvikling, der har været inden for glasproduktion i bl.a. Odense. Projektets samlede budget er 55.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområde Udvikling i samarbejde, herunder fremhæves samarbejdet med Glasværket ved Odense Havn, Faaborg Kulturhistoriske Museer, Næstved Museum, Hempel Glasmuseum, Glashistorisk Selskab Aalborg, Glashistorisk Selskab Holbæk, Sveriges Glasmuseum, Rosdala Glasbruk.

 

8. Gospelkoret Nardus har ansøgt kulturpuljen om 4.500 kr. til kulturprojektet "Gospelkoncert - i forbindelse med tænding af julebelysning i Brandts Klædefabrik, Odense", men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at Kulturpuljen jf. puljens kriterier ikke yder tilskud til musikarrangementer herunder koncerter.

 

9. Kulturklyngen har ansøgt kulturpuljen om 2.500 kr. til kulturprojektet "Paneldebat i Storms Pakhus", men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at Kulturpuljen jf. puljens kriterier ikke yder tilskud til religiøse eller politiske arrangementer.

 

10. Det nyopstartede udstillingssted Organon ved Lea Momberg har ansøgt kulturpuljen om 11.800 kr. og er bevilget 11.800 kr. til kunst- og kulturprojektet "Slow Maze". "Slow Maze" kommer til at skabe en scene for en koncert, et miljø for en social interaktion, og en opstilling af dynamiske / ikke-dynamiske, arkitektoniske og domestiske elementer. Ønsket er, at udstillingen er med til at repræsentere et rum for refleksion, kontemplation og langsomhed, værdier, som kan have svært ved at finde plads i en travl hverdag.

 

11. Organon udstillingsrum har ansøgt kulturpuljen om 7.544 kr. og er bevilget 5.544 kr. til kunstprojektet "Swift Justice", som afholdes i perioden 15/12 - 22/12 2017 på Store Glasvej 53, 5000. Formålet med udstillingen er, gennem Anders Christian Eriksens værker, at bidrage til en diskussion af det æstetiske begreb. Projektets samlede budget er 7.544 kr. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Urban stemning og #VildOdense.

 

12. Forenede Fynske Teaterforeninger har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. og er bevilget 10.000 kr. til "Musical Awards", som afholdes den 13/01 2017 på Odense Teater. Formålet med arrangementet er at samle foreningerne bag de fynske friluftsspil og amatørmusicaler, fremvise årets højdepunkter og skabe opmærksomhed om den fynske musicalscene. Til showet kan der opleves optrædener fra Elite Teater, Nyborg Voldspil, H.C. Andersen Festspillene, Fjordagerscenen, Frøbjerg Festspil og Nordfynsspillene. Ansøgers publikumsambition er 483 personer, og bevillingen er givet med betingelse om, at der udbydes mindst 100 af disse pladser i offentligt billetsalg. Projektets samlede budget er 97.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed og Udvikling i samarbejde.

 

13. Sofar Sounds Odense har ansøgt kulturpuljen om 8.000 kr. og er bevilget 4.000 kr. til optrædener med teater og spoken word under to arrangementer den 31/10 og 30/11 2017 på henholdsvis Teater95B og Teater Momentum. Formålet med Sofar Sounds er at overraske og inspirere publikum med hemmelige artister på hemmelige steder. Med disse to arrangementer vil ansøger også præsentere publikum for uventede genrer og kunstarter, de ikke har oplevet før. Arrangementernes samlede budget er 11.500 kr. Projektet understøtter særligt kulturpolitikkens indsatsområde #VildOdense.

 

14. DYNAMO Workspace har ansøgt kulturpuljen om 5.700 kr. til crossoverprojektet "Åben Cirkus Træning Feat. Soundscape Odense", men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at det ligger uden for kulturpuljens støtteområde at yde tilskud til fysisk træning og koncert.

 

 

23. Boliger ved Engelstoftsgade. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sat i bero
D. Orientering
Åbent - 01.02.05-P16-191-17
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen orienterer udvalget om, at forslag til lokalplan nr. 0-850 Boliger ved Engelstoftsgade samt forslag til kommuneplantillæg nr. 38 sættes i bero.

 

By- og Kulturudvalget besluttede på møde den 20/6 2017 at fremlægge planforslagene for boliger ved Engelstoftsgade i 8 ugers offentlig høring fra den 22/6 til 18/8 2017.

 

I en efterfølgende dialog mellem bygherre og By- og Kulturforvaltningen er det blevet aftalt, at sagen vedrørende lokalplanforslag og tillæg til kommuneplan sættes i bero. Det sker, da det ikke har været muligt at få projektet til at hænge sammen økonomisk inden for rammerne af det fremlagte lokalplanforslag.

 

Lokalplanforslaget blev udarbejdet for at muliggøre opførelse af nyt boligbyggeri til almene boliger. Lokalplanen skulle sikre grundlag for, at der kunne opføres boliger med gode boligkvaliteter. Herudover skulle lokalplanen sikre, at ny bebyggelse kunne være med til at danne afslutning af karréen mod Thomas B. Thriges Gade.

 

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med bygherres rådgiver arbejdet for at sikre kommende beboere og eksisterende nærmeste naboer acceptable lysforhold og for at tilvejebringe tilstrækkeligt med opholdsareal til en ny bebyggelse. For at løse og sikre dette har lokalplanen stillet krav om terrassering af ny bebyggelse, og at ny bebyggelse inddeles i tre selvstændige volumener. Det muliggør, at lys kan komme ind på bagvedliggende opholdsarealer samt giver mulighed for udnyttelse af tagflader til tagterrasser. Men disse tiltag betyder også en fordyrelse af projektet, som i sidste ende ikke har været foreneligt med det relativt stramme budget, der er for disse almene boliger.

 

By- og Kulturforvaltningen vil arbejde videre med grundlaget for planlægningen af området.

 

 

24. Odense Bys Museers Virksomhedsplan 2018
D. Orientering
Åbent - 19.03.00-A00-152-17
RESUMÉ

Odense Bys Museer fremlægger hermed Virksomhedsplan 2018 til By- og Kulturudvalgets orientering. Planen tager afsæt i museets overordnede målsætninger, der har været arbejdet med gennem de seneste år.

 

Centralt i disse står naturligvis opførelsen af det nye H.C. Andersens Hus. I årene frem til åbningen i 2020 skal det sikres, at der stadig er en markant H.C. Andersen-formidling til glæde for besøgende fra ind- og udland.

 

Herudover er der fokus på den fortsatte udvikling af Møntergården som en kulturhistorisk oase og som et væsentligt element i den omdannelse af bymidten, der er i gang. Med Odeon, Odense Koncerthus, det nye H.C. Andersens Hus og Møntergården skabes et meget flot og sammenhængende kulturområde i den gamle østlige bydel. Hertil kommer, at der i de kommende år skal arbejdes med integration af Mediemuseet på Møntergården, og efter brugen af Carl Nielsen Museet som midlertidigt H.C. Andersen-museum frem til 2020 skal der nyindrettes en helt moderne formidling af Carl Nielsen i Odense Koncerthus.

 

Udover de overordnede målsætninger for Odense Bys Museers udvikling og arbejde i de kommende år indeholder Virksomhedsplanen strategier for de fem opgaveområder, som museet skal varetage jævnfør museumsloven: Indsamling/undersøgelse, registrering, bevaring, forskning og formidling.

 

 

25. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 00.22.00-P35-7-17
RESUMÉ

Orientering om aktuelle sager.

 

 • Status vedr. Byggesag.
 • Ring 3 vest.
 • Status Det Fynske Kunstakademi.