Referat
til
mødet i By- og Kulturudvalget
den 22. november 2016 kl. 08:30
i Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal

 

 

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

Mødet hævet kl. 10:39.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Særligt stor udvalgsvarebutik i Vestergade. Forslag til ændring af kommuneplanramme til offentliggørelse
2 Overdragelse af kompetence vedr. godkendelse af vandværkers takster og regulativer
3 Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord i 2017
4 Jordforsyningen i Odense Kommune
5 Mulighed for yderligere cykelsti på Stenløsevej
6 Vores Bygninger - Indfrielse af effektiviseringskrav
7 Skt. Jørgens Gade - Gasværksgrunden
B. Sager til afgørelse i udvalget
8 Bellinge Fælled, 2. etape – Dispensation fra lokalplan til at opføre bebyggelse i 1-plan
9 Ny planlægning for området ved Havnegade og Tværkajen. Høringssvar i forudgående høring
10 Designguide for Odense Havn. Offentliggørelse
11 Ekspropriation af rettigheder til etablering af jordankre
C. Sager til drøftelse/forberedelse
12 Prioritering af anlægsrammer 2017 for veje, byrum mv.
D. Orientering
13 Parkeringskontrol i Odense
14 Anvendelse af kommunale arealer til arrangementer i Odense
15 Fælleskommunale retningslinjer for telemaster
16 Kulturpuljen 2016 administrative afgørelser
17 Udmøntning af besparelser budget 2017
18 Orientering - diverse

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Særligt stor udvalgsvarebutik i Vestergade. Forslag til ændring af kommuneplanramme til offentliggørelse
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.02.15-P15-2-16
RESUMÉ

Planloven giver mulighed for, at der i Odense Kommune kan planlægges for tre nye udvalgsvarebutikker større end 2.000 m2 i hver planperiode. To af disse tre butikker er lokalplanlagt til placering i et kommende VIVA for enden af Kongensgade, og en tredje skal ved opfølgende rammeplanlægning anvises konkret beliggenhed indenfor bymidten. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet efter ønske fra H&M om at sammenlægge den tidligere FONA butik, beliggende Vestergade 43, med H&M butikken i naboejendommen Vestergade 43 til én 3.500 m2 stor udvalgsvarebutik.

 

Forslaget til kommuneplantillæg, som fastlægger den tredje større udvalgsvarebutik til placering inden for rammeområde 0.C20 for Vestergade og Vintapperstræde på op til 4.000 m2, blev behandlet i By- og Kulturudvalget den 16/8 2016 og har i perioden 1/9 til 30/10 2016 været i høring. Der fremkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

 

Kommuneplantillægget indstilles derfor uændret til endelig vedtagelse.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for stor udvalgsvarebutik i bymidten endeligt.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.  

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

2. Overdragelse af kompetence vedr. godkendelse af vandværkers takster og regulativer
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 13.02.03-P19-4-16
RESUMÉ

På baggrund af et politisk forlig i 2015 er der sket ændringer i vandforsyningsloven. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal godkende takster og regulativ for vandværker, der leverer vand til kommunens borgere og virksomheder. Det gælder også for vandværker placeret uden for Odense Kommune, der leverer vand til nogle af Odense Kommunes borgere. Kompetencen til at godkende takster og regulativer kan overdrages til den nabokommune, som vandværket er beliggende i. Tilsvarende kan kompetencen overdrages fra den nabokommune, der leveres vand fra. Ca. 159 borgere i Odense Kommune modtager vand fra et vandværk i nabokommunen.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at kompetencen til at godkende takster samt regulativ for vandværker uden for Odense Kommune delegeres til den pågældende vandforsynings hjemstedskommune.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Som led i opfølgningen af det politiske forlig i 2015 om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor blev der blandt andet foretaget ændring i vandforsyningslovens bestemmelser om godkendelse af anlægs- og driftsbidrag (herefter benævnt takster) og regulativ med virkning fra den 1/3 2016. Fremadrettet skal takster og regulativ godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges. Det vil sige, at vandværker, der leverer vand til forbrugere i flere kommuner, skal have godkendt takster og regulativ i hver kommune.  Efter tidligere lovgivning var det alene kommunalbestyrelsen i vandværkets hjemstedskommune, som var godkendelsesmyndighed.

 

Ændringerne er ifølge bemærkninger til lovforslaget foretaget, da det er uhensigtsmæssigt, at vandværkets hjemstedskommune skal godkende taksterne for hele selskabets forsyningsområde, da det vurderes at være en hindring for fusioner, idet mange kommuner ønsker at have parlamentarisk indflydelse på de udgifter, som pålægges kommunens borgere.

 

Ændringen betyder dog også mere administrativt arbejde for kommuner med vandværker, der leverer vand over kommunegrænserne. Derudover kan der muligvis opstå ulige vilkår for forbrugerne, hvis forbrugskommunerne ikke kan godkende de samme takster eller regulativbestemmelser. Endelig kan vandværkerne måske opleve godkendelsesproceduren som mere besværlig, der samlet tager længere tid, da flere myndigheder skal godkende.

 

De ændrede bestemmelser åbner mulighed for, at kommunalbestyrelserne for de vandværker, der har vandforsyning i flere kommuner, kan aftale, at kun den ene kommunalbestyrelse godkender takster og regulativer for de øvrige kommuner. Det vil sige, at kommunalbestyrelserne kan aftale, at hjemstedskommunen alene godkender anlægs- og driftsbidrag samt regulativ, hvilket har været praksis hidtil.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at en aftale om godkendelse alene i hjemstedskommunen vil sikre, at alle forbrugere på et vandværk får lige vilkår, og at det der ud over samlet set vil lette det administrative arbejde, og på den måde gøre godkendelseproceduren kortere og mere smidig. Det svarer til praksis, som den er i dag.

 

I Odense Kommune sker der følgende leverancer fra vandværker i beliggende i nabokommuner til forbrugere i Odense Kommune:

 

Vandværk

Antal forbrugere

Forsyningsområde i Odense

Hjemstedskommune

Rolfsted Vandværk

Midtfyns Vandforsyning

Nr. Lyndelse Vandværk

Allested-Vejle Vandværk

68

20

1 *)

6

Odense S og

Odense SØ

Faaborg-Midtfyn Kommune

Stærmose Vandværk

Tommerup Stations By Vandværk

Skallebølle Vandværk

33

 

5

20

Odense SV og

Blommenslyst

Assens Kommune

Søndersø Vandværk

6

Odense NV

Nordfyns Kommune

Sum

159

 

 

*) fremtidigt forsyningsforhold, når ejendommens eget vandforsyningsanlæg ophører

 

Følgende vandværker med hjemstedskommune i Odense leverer vand til forbrugere i nabokommuner:

 

 • Faaborg-Midtfyn Kommune: Davinde Vandværk til forbrugere på Nyhavevej.
 • Assens Kommune: VandCenter Syd til forbrugere i en del af Verninge.
 • Nordfyns Kommune: VandCenter Syd til forbrugere i Lunde, Nr. Højstrup, Farstrup og forbrugere ved Lufthavnsvej og Beldringevej i Nordfyns Kommune. Fra 1/1 2017 leveres også til forbrugere i en del af Morud samt opland.
 • Kerteminde Kommune: VandCenter Syd til 1 forbruger samt til Kerteminde Forsyning (425.000 m³ vand pr. år)

 

Disse nabokommuner kan beslutte, om man vil overdrage kompetencen til godkendelse af takster og regulativ for nævnte vandværker til Odense Kommune. 

 

By- og Kulturforvaltningen har spurgt til overdragelse af kompetence hos Odenses nabokommuner. Her var tilbagemeldingen, at det bør være det pågældende vandværks hjemstedskommune, som alene godkender takster og regulativer (svarende til hidtidige regler/praksis). Middelfart Kommune oplyste, at kommunalbestyrelsen på møde den 5/9 2016 har besluttet at delegere godkendelseskompetencen til vandværkernes beliggenhedskommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har på møde den 10/10 2016 ligeledes taget stilling til spørgsmålet. Forvaltningen har fået oplyst telefonisk, at Nordfyns, Assens og Kerteminde Kommuner tilsvarende vil overdrage kompetence til godkendelse af takster og regulativer for vandværker beliggende i nabokommuner.

 

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at kompetencen til godkendelse af takster og regulativ for vandværker uden for Odense Kommune delegeres til den pågældende vandforsynings hjemstedskommune.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

3. Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord i 2017
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 13.06.02-G01-2504-16
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende for 2017.

 

Jordforsyning omfatter køb, byggemodning og salg af jord til bolig-, service- og erhvervsformål og reguleres ved udarbejdelse af produktionsplaner, som godkendes endeligt i forbindelse med budgettets vedtagelse.

 

Salgspriserne på henholdsvis bolig- og erhvervsjord fastsættes på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, uanset at en vurdering af markedsprisen kan være vanskelig, da Odense Kommune generelt er prisdannende som den største udbyder.

 

Der er en løbende regulering af priserne på boligjord i forbindelse med nye udstykninger, og dermed en løbende vurdering i forhold til markedsprisen. Senest er priser på parcelhusgrunde og storparceller i Bellinge Fælled blevet godkendt. Priserne på boligjord foreslås derfor fastsat uændret.

 

Salg af erhvervsjord er i bedring med en stigende interesse, hvor salg og efterspørgsel primært sker i Tietgenbyen.

Der foreslås en generel prisstigning på erhvervsarealerne i Tietgenbyen på 10 kr./m², svarende til priser fra 160 kr./m² til 210 kr./m². De øvrige erhvervsarealer foreslås prisfastsat uændret.

 

På baggrund heraf indstiller By- og Kulturforvaltningen, at salgspriserne på bolig- og erhvervsjord fastsættes, som foreslået.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at salgspriser på bolig- og erhvervsjord fastsættes, som foreslået i sagsfremstillingen.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Herunder følger prisfastsættelse af parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer.

 

Parcelhusgrunde

Parcelhusgrunde foreslås prisfastsat uændret.

 

Der er pr. 1/11 2016 solgt 64 parcelhusgrunde. Det samlede lager er på 47 grunde.

 

I 2017 bliver der ikke tilført nye grunde til salg. Der henvises til andet dagsordenspunkt på denne dagsorden "Jordforsyningen i Odense Kommune", hvor fremrykning af perspektivområdet drøftes.

 

Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

 

Område

 Solgt pr. 1/11 2016

Lager pr. 1/11 2016

Mindstepriser inkl. moms

Ridderhatten i Fraugde

  2 

7

592.940 - 637.020 kr.

Sukkeræble Have i Villestofte Syd

 2

3

762.500 - 793.750 kr.

Gyldenhus-udstykningen i Skt. Klemens

 2 

7

638.250 - 697.875 kr. 

Ryleholmen i Seden

1

4

623.500 - 672.500 kr.

Æblevænget

0

 1 

260.000 kr.

Bellinge Fælled etape 1

udsolgt 

Bellinge Fælled etape 2

28

6

685.625 - 844.375 kr.

Langkærgårdsvej

 4 

1

760.000 kr. 

Snedronningen i Seden Syd

 7 

18

589.000 - 729.000 kr. 

Glasæble Have i Villestofte Syd

10 

0

Udsolgt 

Samlet 

64 

47

 

 

 

Storparceller 

 

Storparceller til boligformål, der også betegnes som tæt/lav boligbebyggelse, sælges til opførelse af en sammenhængende bebyggelse.

 

Storparcellerne foreslås prisfastsat uændret.

 

Der er pr. 1/11 2016 solgt arealer svarende til ca. 140 boliger, hvoraf ca. 80 boliger har overtagelses i 2017. Det samlede lager pr. 1/11 2016 svarer til opførelse af ca. 148 boliger.

 

I 2017 bliver der ikke tilført nye parceller til salg.

 

Oversigt over salgspriser på storparceller:

 

Område

Beholdning beregnet som antal boliger

Mindstepris ekskl. moms pr. m² grundareal

Mindstepris ekskl. moms pr. etage-m² byggeret

Bellinge Fælled, etape 1, parcel B2

ca. 20 boliger

 715 kr. 

(1.300 kr.)

Bellinge Fælled, etape 2, parcel B2-1

ca. 50 boliger

 650 kr. 

(1.300 kr.)

Bellinge Fælled, etape 2, parcel B3

8 boliger

 

1.500 kr.

Seden ved Bullerupvej

ca. 70 boliger

300 kr.

(1.200 kr.)

 

 

Servicearealer

Servicearealerne foreslås prisfastsat uændret.

 

Der er ikke solgt serviceareal i 2016. Det samlede lager af servicearealer udgør ca. 5.1 ha.

 

Oversigt over salgspriser på servicearealer:

 

Område

Byggemodnet beholdning

Mindstepris pr. m² grundareal (ekskl. moms)

Mindstepris pr. etage-m² byggemulighed (ekskl. moms)

Blækhatten, butiksareal

2.877 m²

685 kr.

 

Seden Syd, butiksareal

ca. 3.800 m²

240 kr.

 

Villestofte, butiksareal

ca. 16.000 m²

240 kr.

 

Kirkendrup

ca. 8.500 m²

210 kr.

 

Væbnerhatten

ca. 3.700 m²

240 kr.

 

Højby Syd

2.100 etage-m² bebyggelse

 

960 kr.

Blangstedgård

ca. 1.400 etage-m² bebyggelse

 

840 kr.

 

 

Erhvervsarealer

Der foreslås en generel prisstigning på erhvervsarealerne i Tietgenbyen på 10 kr./m², svarende til priser fra 160 kr./m² til 210 kr./m². Øvrige erhvervsarealerne foreslås prisfastsat uændret.

 

Der er pr. 1/11 2016 solgt 6 erhvervsarealer på samlet 56,9 ha. Det samlede lager af erhvervsarealer er på ca. 56 ha.

 

Oversigt over salgspriser på erhvervsjord:

 

Område

Byggemodnet beholdning

Mindstepris pr. m² grundareal (ekskl. moms)

Tietgenbyen*

ca. 44,8 ha.

160 - 210 kr.

Odense S - Teknikvej

ca. 4,0 ha.

140 - 150 kr.

Seden Syd

ca. 1,2 ha.

120 kr.

Seden Nord

ca. 1,7 ha.

110 kr.

Hvilehøjvej

ca. 1,2 ha.

170 kr.

Herluf Trolles Vej

ca. 3,2 ha.

170 kr.

*Arealer i Tietgenbyen mod Åsum Bæk som ikke kan bebygges er prisfastsat til 50 kr./m² grundareal.

 

Generelt for samtlige arealer

Prisfastsættelsen vil efter byrådets godkendelse blive annonceret, jf. bekendtgørelse af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Salg af arealerne gennemføres uden forelæggelse for byrådet, jf. byrådets bemyndigelse til By- og Kulturudvalget til at træffe afgørelse om salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål, hvis:

 • Salgsprisen er fastsat af Odense Byråd.
 • Salget sker til formål, der er i overensstemmelse med det af byrådet vedtagne plangrundlag.

 

Salget sker i overensstemmelse med vilkår for salg af henholdsvis parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer, som er revideret i 2013.

 

Arealerne vil blive markedsført i relevante medier - både online og trykte medier.

Ligeledes vil det også blive vurderet, om der måtte være behov for yderligere kampagner.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Det differentierede udbud af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommune understøtter, at flere borgere bosætter sig i byen.

 

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udbuddet af erhvervsjord i Odense Kommune findes flere geografiske steder i byen med god infrastruktur - og flere erhvervsarealer findes i nær tilknytning til motorvejen. Det medvirker til, at der etableres flere virksomheder i byen.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da grundsalget er indeholdt i budgettet.

 

Jordforsyningsområdet indgår under de konjunkturfølsomme anlægsområder. Budgetrammen for jordforsyning er flyttet til Økonomiudvalget/Borgmesterforvaltning, men rammen administreres fortsat af By- og Kulturforvaltningen.

 

Hvert år i foråret udarbejder By- og Kulturforvaltningen produktionsplan for kommende budgetår med overslagsår.

 

 

4. Jordforsyningen i Odense Kommune
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 01.00.00-A00-15-16
RESUMÉ

Som et led i årshjulet for jordforsyningsområdet reviderer By- og Kulturforvaltningen hvert år produktionsplanen, der fastlægger det kommende års budget for køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord. Revideringen af planen sker bl.a. ud fra Odense Kommunes overordnede Planstrategi og kommuneplan, herunder principperne for byudviklingen samt den økonomiske strategi for Odense Kommune.

 

I forbindelse med behandling og vedtagelse af Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det besluttet, at byen skal vokse indad og fortættes. I kommuneplanen er det bl.a. fastlagt, hvilke mulige udstykningsområder, der evt. kan opkøbes og aktiveres af kommunen eller private i perioden. Denne beholdning er imidlertid ved at være udtømt i forhold til salgbare udstykninger, hvilket bl.a. skyldes, at det private marked er meget aktive og opkøber løbende med henblik på at sælge parcelhusgrunde.

 

I 1. halvår 2016 blev planlægningen af indeværende års produktionsplan gennemført med henblik på at indgå som en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag 2016. I den forbindelse blev der gjort status på den aktuelle lagerbeholdning over bl.a. parcelhusgrunde, ligesom der bl.a. blev fastlagt et budget for det forventede salg af grunde i 2016. På daværende tidspunkt havde Odense Kommune 110 parcelhusgrunde på lager inkl. nye udstykninger i Bækkelunds Have og i Bellinge, etape II. Samtidig blev der i forbindelse med produktionsplanlægningen fastlagt et budgetteret salg på 50 parcelhusgrunde, således at det forventede lager ultimo 2016 vil være 60 parcelhusgrunde.

 

I løbet af efteråret 2016 er det indledende arbejde med den kommende nye produktionsplan påbegyndt. I den forbindelse er der bl.a. gjort status på den aktuelle lagerbeholdning af parcelhusgrunde. Situationen pr. november 2016 er, at der pt. er ca. 30 kommunale parcelhusgrunde tilbage på lager. Dertil kommer 17 kommunale grunde, der pt. er reserveret af potentielle købere. Erfaringsmæssigt sælges over halvdelen af disse.

 

Dermed forventes et salg i indeværende år på over 70 parcelhusgrunde, og det betyder, at den kommunale lagerbeholdning vil være under væsentligt pres i 2017.

 

Til at imødekomme efterspørgslen kan perspektivområdet Bellinge, etape III med fordel aktiveres. Den særlige begrundelse for at udbygge Bellinge etape III er, at området er omfattet af en rammelokalplan, der allerede fastlægger, veje, friarealer og regnvandshåndtering. Udbygningen af området er dog en fravigelse af den i kommuneplanen fastsatte rækkefølgebestemmelse og vil kunne medføre, at kommunen kan blive sat under pres i forhold til private parter, der ligeledes måtte ønske sit perspektivområde fremrykket i rækkefølgebestemmelsen, og i den forbindelse påberåbe sig ligebehandlingsprincippet. Derfor vil forvaltningen afsøge de samlede perspektivområder. Byrådet vil løbende blive forelagt eventuelle sager, som konsekvens heraf.

 

I Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det fastlagt, at byen skal vokse indad og fortættes og dermed begrænse byudviklingen i de selvstændige forstæder. I den økonomiske strategi er det fastlagt, at der løbende skal planlægges for at have minimum 100 parcelhusgrunde på lager, ligesom markedet pt. udviser stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde.

 

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der med henblik på udbud af kommunale parcelhusgrunde i 2018 udarbejdes lokalplanforslag for perspektivområdet Bellinge, etape III, herunder tillæg til kommuneplanen.

 

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning af forholdene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. At der udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplantillæg for perspektivområdet Bellinge, etape III med henblik på at sikre et kommunalt udbud af parcelhusgrunde i 2018.
 2. At By- og Kulturforvaltningen afsøger de samlede perspektivområder.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

I sagen beskrives jordforsyningsområdet i Odense Kommune og giver et aktuelt billede af udfordringerne.  

 

Årligt budgetbidrag vedr. de konjunkturfølsomme anlægsområder

Som et led i årshjulet for jordforsyningsområdet reviderer By- og Kulturforvaltningen hvert år produktionsplanen, der fastlægger det kommende års budget for køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord. Revideringen af planen sker bl.a. ud fra Odense Kommunes overordnede Planstrategi og kommuneplan, herunder principperne for byudviklingen samt den økonomiske strategi for Odense Kommune. Tidligere handlede jordforsyningen i højere grad om at sikre et bredt og differentieret udbud af grunde i forhold til at imødekomme efterspørgslen i markedet. Det gør den ikke i samme grad længere. 

 

I forbindelse med behandling og vedtagelse af Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det besluttet, at byen skal vokse indad og fortættes. I kommuneplanen er det bl.a. fastlagt, hvilke mulige udstykningsområder der evt. kan opkøbes og aktiveres af kommunen eller private i perioden. Denne beholdning af salgbare udstykninger er imidlertid ved at være udtømt, hvilket bl.a. skyldes, at det private marked er meget aktive og opkøber løbende med henblik på at sælge parcelhusgrunde.

 

Produktionsplanen er et samlet budget for omfanget af køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord i det kommende budgetår og overslagsårene. Planlægningen og styringen af produktionsplanen sker fortsat – i det omfang det er muligt – i forhold til de fastsatte mindstebeholdninger af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommunes økonomiske strategi. Det vil sige:

 

Parcelhusgrunde: 100 grunde.

Storparceller til boligformål: 200 boliger.

Erhvervsjord: 100 ha.

 

Som konsekvens af Planstrategi og Kommuneplan, hvor udbygningen i fremtiden i højere grad vil ske i form af byfortætning, vil der gradvist ske et skifte fra kun at udbyde parcelhusgrunde til også at kunne udbyde bynære ”town-houses”/familieboliger. Samtidig monitoreres det private udbud af parcelhusgrunde således, at der løbende er fokus på at indfri den økonomiske strategi og tilbyde et væsentligt årligt udbud af parcelhusgrunde og storparceller til rækkehuse i de selvstændige forstæder.

 

I forlængelse af ovenstående har det i forbindelse med seneste budgetbidrag dermed været forventningen, at der fortsat er et differentieret udbud af parcelhusgrunde i Odense Kommune, som dog over årene forventes at skulle blive reduceret på grund af et vigende udbud af grunde jf. byudviklingen fastlagt i den nye Planstrategi og Kommuneplan.

 

Aktuel situationsrapport for jordforsyningen i Odense Kommune

I 1. halvår 2016 blev planlægningen af indeværende års produktionsplan gennemført med henblik på at indgå som en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag 2016. I den forbindelse blev der gjort status på den aktuelle lagerbeholdning over bl.a. parcelhusgrunde, ligesom der bl.a. blev fastlagt et budget for det forventede salg af grunde i 2016.

Indledningsvis præsenteres en oversigt over lagerbeholdningen af parcelhusgrunde gældende pr. primo 2016.  

 

Som det fremgår af kortet havde Odense Kommune på daværende tidspunkt 110 parcelhusgrunde på lager inkl. de nye udstykninger i Bækkelunds Have og Bellinge, etape II.

 

Samtidig blev der i forbindelse med produktionsplanlægningen fastlagt et budgetteret salg på 50 parcelhusgrunde, således at det forventede lager ultimo 2016 vil være 60 parcelhusgrunde.

 

I løbet af efteråret 2016 er det indledende arbejde med den kommende nye produktionsplan påbegyndt. I den forbindelse er der bl.a. gjort status på den aktuelle lagerbeholdning af parcelhusgrunde.

 

Lagerbeholdningen af parcelhusgrunde gældende pr. november 2016.

  

Situationen pr. november 2016 er, at der pt. er ca. 30 parcelhusgrunde tilbage på lager. Dertil kommer 17 grunde, der pt. er reserveret af potentielle købere. Erfaringsmæssigt sælges over halvdelen af disse.

 

Dermed forventes et salg i indeværende år på over 70 parcelhusgrunde, og det betyder, at lagerbeholdningen vil være under væsentligt pres i 2017, idet der blot er de anførte parcelhusgrunde på kortet tilbage til salg.

 

Dette forstærkes yderligere af, at den planlagte udbygning i Korup har været forsinket undervejs i processen, idet der har vist sig udfordringer med jordforurening i området. Korup har en samlet kapacitet på ca. 50 parcelhusgrunde. Samtidig foreligger der på privat initiativ ønske om udarbejdelse af lokalplan for en mulig udstykning i Markhaven, der dog afventer yderligere undersøgelser før arbejdet med et lokalplanforslag for området kan fortsætte. Markhaven har en samlet kapacitet på ca. 110 parcelhusgrunde.

 

Mere om Planstrategi, Kommuneplan, produktionsplanen og det private marked

I forbindelse med vedtagelse af Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det besluttet, at byen skal vokse indad og fortættes.

 

Det betyder:

 • At der prioriteres byfortætnings- og omdannelsesprojekter, der er lokaliseret i bymidten uden for middelalderbyen, i ældre omdannelsesparate industrikvarterer, der støder op til bymidten, så bymidten udvides, samt på arealerne omkring stationerne for Odense Letbanes linje 1 højest.
 • At de øvrige byomdannelsesområder, der er udpeget og bliver udpeget inden for den sammenhængende by, prioriteres løbende ud fra deres potentiale i forhold til at bidrage til storbytransformationen.
 • At der som udgangspunkt ikke udlægges nye byvækstområder i de selvstændige forstæder.

 

Kommuneplanen har en samlet kapacitet på 10.000 boliger jf. tabellen neden for.

 

    

Boligtypen "tæt-lav" er f.eks. rækkehuse, og "åben-lav" er parcelhusgrunde. Udfordringen i den nugældende kommuneplan angår alene "åben-lav", hvilket uddybes i det kommende.

 

Kommuneplanens retningslinjer for byudviklingen begrænser udviklingen i kommunens selvstændige forstæder: Bellinge, Korup, Stige, Bullerup, Seden, Fraugde, Højby, Skt. Klemens og Næsbyhoved-Broby. I de selvstændige forstæder skal de allerede lokalplanlagte områder være ved at være realiseret, inden udbygning af perspektivområder kan finde sted.

 

Til at imødekomme ikke-kendte boligprojekter i kommunen er der fastlagt en buffer på 700 boliger. Disse boliger kan i begrænset omfang placeres uden for de prioriterede fortætningsområder jf. oven for.

 

Kommuneplanen udlægger perspektivområder til nye parcelhusgrunde i Bellinge, Korup, Stige, Villestofte, Bullerup og Vollsmose, der ifølge planen først kan aktiveres fra 2028 og frem. Odense Kommune ejer kun en del af perspektivområdet i Bellinge.

 

Der er i forbindelse med behandlingen af den nye Planstrategi og Kommuneplan 2016-2028 samtidig fastlagt, hvilke mulige udstykningsområder der evt. kan opkøbes og aktiveres af kommunen eller private i perioden. Denne beholdning af salgbare udstykninger er imidlertid ved at være udtømt jf. neden for, hvilket bl.a. skyldes, at det private marked er meget aktive og opkøber løbende med henblik på at sælge parcelhusgrunde.

 

Herunder følger en oversigt over tilbageværende udstykningsmuligheder i den nye kommuneplan gældende for hele perioden 2016-2028.

 

Område

Kapacitet

Bemærkninger

Faaborgvej 248, Dyrup

70 parcelhusgrunde

Arealet anvendes i dag til erhvervsformål. På grund af nærhed til motorvejen er den faglige vurdering, at det ikke er attraktivt til boligformål.

Lunden 8, Seden

60 parcelhusgrunde

Arealet er beliggende i Seden Syd ud mod Østre Ringvej. Odense Kommune har fortsat ledige parcelhusgrunde til salg, der har en bedre beliggenhed – men som er relativt vanskeligt omsættelige. 

Dalum Papirfabrik, Dalum

60-80 parcelhusgrunde

Arealet vurderes som attraktivt til udstykning til parcelhusgrunde, hvis denne handlemulighed kan realiseres.

 

Dertil kommer de føromtalte arealer i Korup og Markhaven.

 

By- og Kulturforvaltningen har derudover i 2015-2016 afsøgt øvrige mulige potentielle kommunale grunde, der kan anvendes til parcelhusgrunde. Der vurderes ikke at være flere mulige kommunalt ejede arealer, der kan anvendes til parcelhusudstykninger udover de allerede udlagte.

 

I forhold til det private udbud af parcelhusgrunde gælder følgende pr. november 2016:

 

Udstykning

Antal parcelhusgrunde

Reserveret

Solgt

Netto lagerbeholdning

 

 

 

 

 

Villestofte (ny)

24

24

0

0

Herluf Trolles Vej (ny)

60

0

40

20

Søhus (ny)

38

0

7

31

Stige (ny)

20

0

20

0

 

 

 

 

 

Over Holluf (gammel)

10

0

5

5

Åsum Nord (gammel)

37

0

17

20

Bogensevej (gammel)

9

0

4

5

Engsvinget (gammel)

4

0

4

0

 

 

 

 

 

I alt

202

24

97

81

 

Samlede lagerbeholdninger for parcelhusgrunde og handlemuligheder

På baggrund af ovenstående kan følgende sammenfattes for parcelhusgrunde i Odense Kommune:

 

Parcelhusgrunde

Antal

Kommunale

30 parcelhusgrunde (+ 17 reserveret)

Private

81 parcelhusgrunde (+ 24 reserveret)

I alt

111 parcelhusgrunde (+ 41 reserveret)

 

Tabellen er et aktuelt øjebliksbillede og ændrer sig naturligvis hele tiden, da der løbende sælges ud af lagerbeholdningerne på det kommunale og private marked.

 

Det er dermed tydeligt, at der er en markant efterspørgsel efter parcelhusgrunde, som løbende dræner både de kommunale og private lagerbeholdninger. Konsekvenserne ved den aktuelle udvikling er samtidig, at der er sket væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne, da salg og lagerbeholdning i dag afviger væsentligt i forhold til tidligere.

 

Vurderinger og anbefalinger

I Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det fastlagt, at byen skal vokse indad og fortættes og dermed begrænse byudviklingen i de selvstændige forstæder. I den økonomiske strategi er det fastlagt, at der løbende skal planlægges for at have minimum 100 parcelhusgrunde på lager, ligesom markedet pt. udviser stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde.

 

Ifølge kommuneplanen skal de allerede lokalplanlagte områder i de selvstændige forstæder være ved at være realiseret, inden udbygning af perspektivområder kan finde sted. Som det fremgår af ovenstående er de tilbageværende udstykningsmuligheder i den nye kommuneplan ved at være udtømt.

 

Der er mulighed for at løse denne udfordring ved at afsøge kommunale og private perspektivområder og evt. klargøre områder til nye parcelhusgrunde. I den forbindelse kan Bellinge, etape III med fordel aktiveres. Den særlige begrundelse for at udbygge Bellinge etape III er, at området er omfattet af en rammelokalplan, der allerede fastlægger, veje, friarealer og regnvandshåndtering. En byggeretsgivende lokalplan vil derfor kunne udarbejdes et par måneder hurtigere end for øvrige perspektivområder, hvorfor dette område hurtigst vil kunne afhjælpe problemet med et begrænset udbud af parcelhusgrunde i kommunen. Det vurderes, at området kan rumme ca. 80 parcelhusgrunde og ca. 100 rækkehuse, og de forventes at være salgbare i løbet af 2018 efter endt lokalplanproces og byggemodning.

 

By- og Kulturforvaltningen vil på sigt og med afsæt i konkrete henvendelser fra private grundejere løbende vurdere mulighederne for fremrykning af planlægningen af boligområder i kommuneplanens perspektivområder. I denne vurdering vil bl.a. indgå plan-, forsynings- og miljøforhold, skolekapacitet mv., hvor en evt. konkret beslutning om fremrykning af planlægning for et område vil ske ved særskilt politiskk behandling.

  

Herunder fremgår det samlede perspektiveområde for Bellinge, etape III.

 

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Sagen understøtter primært, at der fortsat sker en udbygning af det attraktive område Bellinge Fælled og medvirker til, at flere ønsker at bosætte sig i Odense.  

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

5. Mulighed for yderligere cykelsti på Stenløsevej
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 05.01.02-G01-2893-15
RESUMÉ

I denne sag indstilles det til By- og Kulturudvalget, at de overskydende midler fra etableringen af cykelstier i Fangel anvendes til etableringen af cykelstier på Stenløsevej.

 

Henover sommeren og efteråret har Odense Kommune etableret nye cykelstier i Fangel, fra Fangel til Brogårdsvej i Bellinge. Ved licitation af projektet viste det sig, at etableringen af cykelstierne kostede mindre end det oprindelige overslag. Der er derved mulighed for at etablere yderligere 1100 m cykelsti. Normalt vil et mindreforbrug på et anlægsprojekt skulle tilgå kommunekassen, jf. økonomistyringsprincipperne. Da der her er tale om fortsættelse af en allerede etableret cykelsti, vurderes det samlet set hensigtsmæssigt, at prioritere de overskydende midler på 1.600.000 kr. fra Fangel projektet, til fortsættelse af den allerede etablerede sti.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Etableringen af cykelsti på Stenløsevej fra Vesterdalen til Skt Klemens Vej.
 1. Finansieringen af cykelsti på 3.000.000 kr. i 2016 finansieret med 1.600.000 kr. fra mindreforbrug på Sikre Skoleveje fra 2016 , Fangelvej, samt 1.400.000 kr. omprioriteret fra anlægsrammen Bløde Trafikanter, cykelstier i Fangel fra 2016.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Den 17/9 2015 frigav Byrådet 10 mio. kr. til Sikre Skoleveje i forbindelse med Budgetforligt 2016. Disse midler blev prioriteret til cykelsti på Fangelvej, og omfattede hele strækningen fra rundkørslen i Fangel til Brogårdsvej i Bellinge.

 

Den 9/2 2016 har By- og Kulturudvalget i tillæg til de 10 mio. kr. frigivet 500.000 kr. til projektet.

 

Ydermere har By- og Kulturudvalget den 19/5 2015 frigivet 1,4 mio. kr. fra anlægsrammen ”Bløde trafikanter” til cykelstier i Fangel.

 

Fra juni og indtil starten af november 2017 har forvaltningen etableret en ny cykelsti på strækning fra Fangel til Brogårdsvej i Belling. På den lyseblå strækning (se kort) er de eksisterende cykelbaner genmarkeret, og der er suppleret med yderlige cykelsymboler. På den mørkeblå strækning er der etableret cykelstier, belysning, samt tre krydsningsheller. Den røde strækning repræsenterer den eksisterende cykelsti ind mod Odense.

 

 

Etableringen af cykelstierne fra Fangel til Brogårdsvej er blevet billigere, da entreprenøren gav et væsentligt billigere tilbud end det oprindelige overslag. Der mangler stadig den sidste afregning fra det nuværende projekt, men det nuværende overslag er, at projektet kommer til at koste 8,8 mio. kr.

 

De 1,4 mio. kr. frigivet til cykelstier i Fangel er ikke brugt endnu. Der er derfor ca. 3 mio. kr. tilbage af de midler, der er afsat til projektet.

 

Forvaltningen har fået lavet en beregning på, hvor meget ekstra cykelsti det er muligt at etablere for de resterende midler. Det er med de yderlige 3 mio. kr. muligt at etablere yderligere 1100 m cykelsti, inklusiv tilpasning af belysningen og en krydsningshelle ved Vesterdalen. Det er ikke muligt, at etablere cykelsti i begge retninger, på hele strækning, frem til den eksisterende cykelsti ved Skt. Klemens Vej. Derfor foreslår forvaltningen, at fokusere på stykket fra den eksisterende sti og frem til Vesterdalen (illustreret med grønt på kortet).

 

Baggrunden for ikke at fortsætte stien, hvor det nuværende projekt stopper er, at forvaltningen vurderer, at der er et større behov fra Skt. Klemens Vej, da det er tættere på skolen og boligområder. Derved er der flere, der tænkes at bruge cykelstien på denne strækning. Der er på denne strækning flere indkørsler og høje træer. Denne løsning er også blevet præsenteret for Trafikgruppen i Fangel, der var tilfredse med forslaget.

 

En anden løsningsmodel kunne være at bruge de 3 mio. kr. på at etablere cykelsti på hele strækningen fra Brogårdsvej til Skt. Klemens Vej i den ene side og bibeholde cykelbanerne i den anden side.

 

Projektet vil kunne gennemføres i foråret/sommer 2017.

 

På den resterende strækning mellem Vesterdalen og Brogårdsvej er der på nuværende tidspunkt cykelbaner. Hvis der på de sidste 600 m skal etableres cykelstier i begge sider af vejen, vil dette koste yderligere 3 mio. kr.

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Ved at etablere cykelstier langs Fangelvej og Stenløsevej, vil flere vælge cyklen i skole og til arbejde og derved få mere motion ind i hverdagen.

 

ØKONOMI

Beløb i 1.000 kr.

2016

Etablering af ny cykelsti (Fra Vesterdalen til Skt. Klemens Vej)

Finansiering fra mindreforbrug Sikre Skolevej, Fangelvej

Finansiering fra omprioritering fra anlægsrammen Bløde Trafikanter, cykelstier i Fangel

3.000

1.600

1.400

Samlet økonomisk konsekvens

0

 

Afledt drift andrager 55.742 kr. i 2017 og årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift, Trafiksikkerhedsplan, og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen 1/10 2017.

 

I følge kommunens økonomistyringsregler skal et mindreforbrug på et givent anlægsprojekt tilgå kommunekassen. De 1.600.000 kr. der er i mindreforbrug på Fangel projektet, og som foreslås prioriteret til fortsættelse af cykelstien til Skt. Klemens, skulle således i princippet være tilgået kassen.

 

 

6. Vores Bygninger - Indfrielse af effektiviseringskrav
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 82.00.00-G10-2-16
RESUMÉ

Byrådet vedtog den 12/10 2016 en model for indfrielse af effektiviseringskrav for "Vores Bygninger". Sagen blev vedtaget med udgangspunkt i, at der i forbindelse med budget 2014 i Økonomiudvalget blev vedtaget en række innovationsforløb med fokus på seks innovationstemaer. Under innovationstemaet ”Forebyggende investeringer i den kommunale bygningsmasse” vedtog Økonomiudvalget den 4/6 2013 business casen ”Vores Bygninger – Lokalekabale II.” Business casen forudsatte, at der kunne foretages effektiviseringer i forhold til brugen af kommunens bygninger på 5.000.000 kr. i 2014, 13.000.000 kr. i 2015 og 15.000.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017.

 

Besparelser i fagforvaltningerne

Effektiviseringskravet i ”Vores Bygninger” i 2014, 2015 og indeværende år er ikke indfriet. Der er dog lavet reduktioner i udgifter til kommunens bygninger på et beløb, der samlet set stort set svarer til det politisk vedtagne effektiviseringskrav. Det er dog kun dele af disse besparelser, der er tilfaldet ”Vores Bygninger”.

 

Der blev på byrådsmøde den 12/10 2016 fremlagt to modeller for indfrielse af effektiviseringskravet, model 1 og 2. Model 2 blev valgt. Begge modeller forudsatte en tilbageførsel af dele af de besparelser, der ikke er tilfaldet "Vores Bygninger". Det drejer sig om i alt 1.062.345 kr. i 2016 stigende til 1.512.345 kr. i 2018. Det foreslås at tilbageføre budgetterne til "Vores Bygninger" fra 2016 og fremefter.

 

  

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender:

 1. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 399.000 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO, fra Børn- og Ungeudvalget til effektiviseringskravet på ”Vores Bygninger” i By- og Kulturudvalget.
 2. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 166.000 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Jernbanegade 3, 2., fra Børn- og Ungeudvalget til effektiviseringskravet på ”Vores Bygninger” i By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender:

 1. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 370.000 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO, fra Ældre- og Handicapudvalget til effektiviseringskravet på ”Vores Bygninger” i By- og Kulturudvalget.

 By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 450.000 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Musikbiblioteket, fra budgetområde 2.5 Fritid og Biblioteker til effektiviseringskravet på ”Vores Bygninger” i By- og Kulturudvalget.
 2. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service på 127.345 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Lykkesholmvænget 8/Frederiksbroen, fra budgetområde 2.2 Ejendom til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christel Gall deltog pr. telefon.

 

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

De sparede driftsudgifter på Ældre- og Handicapudvalgets, Beskæftigelses- og Socialudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturudvalgets ramme vil samlet set ikke påvirke kommunens kassebeholdning.

 

Sagen påvirker Ældre- og Handicapudvalgets styringsområde Service negativt med 370.000 kr. fra 2016 og frem svarende til sparede driftsudgifter vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO.

 

Sagen påvirker Børn- og Ungeudvalgets styringsområde Service negativt med 399.000 kr. fra 2016 og frem svarende til sparede driftsudgifter vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO.

 

Sagen påvirker Børn- og Ungeudvalgets styringsområde Service negativt med 166.000 kr. fra 2016 og frem svarende til sparede driftsudgifter vedrørende Jernbanegade 3, 2.

 

Sagen påvirker By- og Kulturudvalgets styringsområde Service positivt med 935.000 kr. fra 2016 og frem svarende til de samlede sparede driftsudgifter.

 

 

7. Skt. Jørgens Gade - Gasværksgrunden
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 13.06.02-G01-635-16

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

8. Bellinge Fælled, 2. etape – Dispensation fra lokalplan til at opføre bebyggelse i 1-plan
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.00.00-A00-14-16
RESUMÉ

Odense Kommune har haft fire storparceller i Bellinge Fælled udbudt til salg.

 

Inden udbudsfristen den 14/9 indkom der tilbud på 2 af parcellerne B2-1 og B2-2.

 

De øvrige 2 parceller er der ikke indkommet tilbud på, og disse er således fortsat til salg.

 

Tilbud på parcel B2-2 var konditionsmæssigt, og salg er effektueret.

 

Tilbud på parcel B2-1 var prismæssigt korrekt, men ikke konditionsmæssigt, idet der var forbehold for, at der kunne gives tilladelse til at bygge i 1 plan, hvilket er i strid med lokalplanen og udbuddets forudsætninger om, at bebyggelse skal ske i 2 plan.

 

Tilbudsgiver er efterfølgende meddelt, at tilbuddet ikke kan acceptereres, da det ikke er konditionsmæssigt. Tilbudsgiver ønsker fortsat at købe grunden og har anmodet om, at der dispenseres fra lokalplanen, så der kan bygges i 1 plan. Tilbudsgiver fastholder sin tilbudspris og begrunder sit ønske om at bygge i 1 plan med, at der er stor efterspørgsel efter denne boligtype. Boligtypen svarer til den boligtype tilbudsgiver har opført for få år siden i samme område. Disse boliger er fuldt udlejet, og der står mange på venteliste.

 

Køberen af B2-2 har også spurgt til muligheden for evt. at opføre sit byggeri helt eller delvist i 1 plan.

 

Det er muligt på baggrund af en konkret ansøgning og nødvendig sagsbehandling, herunder partshøring mv. at dispensere fra lokalplanen. Grunden, som ikke er solgt, vil efterfølgende skulle genudbydes, da muligheden for dispensation til opførelse af byggeri i 1 plan er en væsentlig ændret forudsætning i forhold til det tidligere udbud.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter og tilkendegiver, om der ønskes dispenseret fra lokalplanens kapitel 6.13, så der åbnes mulighed for byggeri i 1 plan på storparcel B2-1, herunder at grunden genudbydes med denne dispensationsmulighed.

 

Det foreslås i givet fald, at denne mulighed for ansøgning om dispensation omfatter såvel B2-1 og B2-2, som begge er beliggende i Etape 2.  

 

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning af forholdene.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at:

 1. Der på baggrund af en konkret ansøgning og nødvendig sagsbehandling, herunder partshøring mv., hvis eventuelle indsigelser ikke er til hinder herfor, gives dispensation fra kapitel 6.13 om, at bygninger skal opføres i 2 etager med henblik på, at der kan bygges i 1 plan på storparcellen B2-1 og B2-2 i Bellinge, etape 2.
 2. Storparcel B2-1 i Bellinge på ny udbydes med de ændrede muligheder for ansøgning om dispensation til bebyggelse i 1 plan og til samme mindstepris svarende til 650 kr. pr. m2 grundareal ekskl. moms.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

I det kommende uddybes udbuddet, de indkomne tilbud samt lokalplanforholdene.

 

Udbud og indkomne tilbud:

Udbuddet omfattede 4 storparceller.

 

 

De fire storparceller er følgende:

Storparcel B2 i etape 1: 5.342 m²

Storparcel B2-1 i etape 2: 12.077 m²

Storparcel B2-2 i etape 2: 9.082 m²

Storparcel B3 i etape 2: 5.229 m²

 

Ved udbudsfristens udløb var der indkommet tilbud på 2 af parcellerne. Der er indkommet tilbud på parcellerne B2-1 og B2-2. De øvrige parceller er der ikke indkommet tilbud på, og disse er således fortsat til salg.

 

Det indkomne tilbud på parcellen B2-2 er konditionsmæssigt og accepteret. Samtidig skal bemærkes, at køber efterfølgende har forhørt sig om muligheden for at bygge i 1 plan, hvilket med baggrund i lokalplan nr. 6-763 (Bellinge Fælles 2. etape) samt strukturplanen ”Bæredygtig bebyggelse i Bellinge” af 22/6 2011 ikke blev imødekommet.

 

Det andet tilbud på parcellen B2-1 er ikke konditionsmæssigt, idet der var forbehold for, at der kan gives tilladelse til at bygge i 1 plan, hvilket er i strid med lokalplanen og udbuddets forudsætninger om, at bebyggelse skal ske i 2 plan.

 

Tilbudsgiver har efterfølgende fået meddelelse om, at tilbuddet ikke kan acceptereres, da det ikke er konditionsmæssigt. Tilbudsgiver ønsker dog fortsat at købe grunden og har anmodet om, at der dispenseres fra lokalplanen, så der kan bygges i 1 plan. Tilbudsgiver fastholder endvidere sin tilbudspris og begrunder sit ønske om at bygge i 1 plan med, at der er stor efterspørgsel efter denne boligtype. Boligtypen svarer til den boligbebyggelse, tilbudsgiver har opført for få år siden i samme område. Disse boliger er fuldt udlejet, og der står mange på venteliste.

 

Lokalplanforhold:

Lokalplan nr. 6-763 (Bellinge Fælled, 2. etape) tager udgangspunkt i strukturplanen ”Bæredygtig bebyggelse i Bellinge”, som blev vedtaget af byrådet 22/6 2011. Strukturplanen giver de overordnede retningslinjer for udbygningen af området til en bæredygtig bydel.

 

Bebyggelsesstrukturen i lokalplanen med krav om bl.a. 2 etager er båret af principper fra strukturplanen bl.a. om regnvandshåndtering, og at de tætteste boligformer - f.eks. tæt-lav bebyggelse, rækkehuse, klyngehuse og lignende - placeres ud mod de grønne områder. Denne placering begrundes i strukturplanen med, at flest muligt skal have direkte adgang og udsyn til de store grønne fællesarealer, og at det skal gøres attraktivt at bo tæt set ud fra et bæredygtighedsaspekt.

 

Det samlede storparcelområde B2 i lokalplan nr. 6-763 ligger ud til de store grønne fællesarealer og indeholder tæt/lav bebyggelse med mulighed for varierende lejlighedsstørrelser. Bebyggelsen samler sig om en boliggade, hvorfra alle boligerne har indgang. Boliggaden er primært til færdsel for gående og cyklister. Der skal i boliggaden etableres små varierede grønne rum med mulighed for ophold og leg, og der skal etableres regnbede eller minibiotoper, hvortil der kan ledes overfladevand. Bebyggelsesprocenten er 50 for den enkelte storparcel.

 

Vurdering af bebyggelse i 1 plan frem for i 2 plan for storparcel B2:

Hvis der inden for storparcel B2 bygges i 1 etage i stedet for 2 etager, uden at det bebyggede areal udvides yderligere, så vil en række væsentlige forhold fortsat kunne opfyldes jf. bl.a. følgende forhold:

 

 • At sikre en bebyggelse der medvirker til at understrege områdets terrænformer.

 

 • At det ved udformningen af områdets infrastruktur sikres, at det samlede befæstede areal minimeres, samtidig med at ophold og færdsel for bløde trafikanter understøttes.

 

 • At sikre størst mulig håndtering af overfladevand inden for lokalplanområdet.

 

Bebyggelse i 1 etage omkring boliggaden vil forventeligt ikke i samme grad som ved 2 etager skabe et tæt og intimt gademiljø. Ligeledes vil strukturplanens princip om tæthed nærmest de store grønne fællesarealer ikke i samme grad kunne blive opfyldt.

 

Mulighed for dispensation fra lokalplan:

I henhold til lokalplanens kapitel 6.13 skal bygninger på storparcel B2-1 og B2-2 opføres i 2 etager.

 

Kravet om 2 etager er ikke beskrevet i formålet eller anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen, og der kan derfor på baggrund af en konkret ansøgning, nødvendig sagsbehandling, herunder partshøring, gives en dispensation, hvis eventuelle indsigelser ikke er til hinder herfor.

 

Kapitel 6.13 beskriver samtidigt at:

 

 • Beboelsesbygningerne skal sammenbygges med minimum 2 boliger og maksimalt 6 boliger – med en maksimal længde på 60 m. Alle boliger skal forskydes med mindst 1 m langs boligskel.

 

 • Maksimal facadehøjde på 8,5 m. Terrænets forløb skal vises i bebyggelsesstrukturen ved forskydning af facadehøjden.

 

 • Beboelsesbygningerne må have en husdybde på maksimalt 9 m. Mod boliggaden kan der i op til halvdelen af facadens bredde etableres yderligere dybde på 2 m. Indhakket indrettes til semiprivat ophold.

 

Såfremt der gives en dispensation fra kravet om 2 etager, er det forvaltningens opfattelse, at det er nødvendigt at fastholde kravene om bygningsplacering, bygningslængder og bygningsdybder for ikke at gøre op med lokalplanens intentioner om placering, infrastruktur mv. Der vil endvidere derfor heller ikke være mulighed for at udnytte lokalplanens bebyggelsesprocent, såfremt bebyggelsen kun opføres i 1 etage. Et ønske om en generel dispensation fra lokalplanens bestemmelser kan således ikke imødekommes, og der bør i stedet for udarbejdes en ny lokalplan.  

 

Konklusion:

Det er muligt at dispensere fra lokalplanen. Storparcel B2-1 skal efterfølgende genudbydes, da muligheden for opførelse af byggeri i 1 plan er en væsentlig ændret forudsætning i forhold til det tidligere udbud.

 

Prisen på B2-1 fastholdes ved et nyt udbud, uanset at der åbnes mulighed for evt. dispensation fra lokalplanen.

 

Køberen af storparcel B2-2 vil i givet fald blive orienteret om muligheden for at søge om dispensation til at opføre sin bebyggelse helt eller delvist i 1 plan. Handelen kan ikke tilbageføres.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Sagen understøtter, at der sker en fortsat udbygning af det attraktive område Bellinge Fælled og medvirker til, at flere ønsker at bosætte sig i Odense.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

En fortsat udbygning i Bellinge medvirker til at understøtte mangfoldigheden i området generelt og specifikt i forhold til boliggaden i området, herunder det tætte og intime gademiljø.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

9. Ny planlægning for området ved Havnegade og Tværkajen. Høringssvar i forudgående høring
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.00.00-G01-14-16
RESUMÉ

En investor ønsker at bygge dagligvarebutikker, boliger og service på arealer mellem Tværkajen, Havnegade og Havnepladsen ved Odense Havn. Der ønskes bl.a. et hus på 10 etager på hjørnet Havnegade, Toldbodgade, Buchwaldsgade.

 

I gældende kommuneplan er området udlagt til centerområde (1.C14), og område til offentlige og private serviceformål (1.S27), og er en del af lokalcenter Havnen. Området ligger som en del af et centralt ankomstområde til havnen, med en placering op ad havnens centrale byrum Havnepladsen.

 

For at imødekomme ønsket skal der foretages en ændring i kommuneplanens rammer og afgrænsningen af lokalcenter Havnen. Forslag til ændring af kommuneplanen har været i forudgående offentlig høring fra 4/10 - 18/10 2016.

 

Der er indkommet 13 bemærkninger til ændringsforslaget, én bemærkning fra Byforeningen og 12 bemærkninger fra naboer i området. Indsigelserne går især på, at man ikke ønsker en 10 etagers bygning på dette sted.

 

I denne sag fremlægges indsigelser indkommet i høringsperioden og forvaltningens vurdering af placeringen af et hus i 10 etager.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 1. Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg for ændring af kommuneplanens rammer for området ved Tværkajen, Havnegade og Havnepladsen samt afgrænsning af lokalcenter Havnen og udarbejdelse af lokalplanforslag under mulig hensyn til høringssvarene.
 2. Høringssvar besvares, som foreslået i hvidbogen.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Forudgående høring

I den forudgående høring har borgere og andre interessenter kunne give deres input, i form af bemærkninger, idéer og forslag til den kommende planlægning af området.

 

I høringsperioden er der indgået 13 høringssvar, som har fordelt sig på forskellige emner. Høringssvarene er gengivet i vedlagte hvidbog.

 

Byforeningen peger på, at det er uheldigt med parkering på terræn, og mener ikke, at det vil blive attraktivt ud mod Havnegade. Foreningen er enig i, at den gamle havnemesterbolig skal bevares.

 

En del naboer, bl.a. fra ejendommen på hjørnet Buchwaldsgade/Thomas B. Thriges Gade, mener, at et hus i 10 etager vil tage deres udsigt, påvirke sol- og lysforholdene, give indbliksgener og forringe deres ejendommes værdi.

 

Herudover er der bemærkninger om, at der mangler en helhedsplan for, hvordan hele området vil se ud, så det er svært at tage stilling til. To ønsker ikke butikker. En hilser butikker velkommen. Enkelte støtter, at den gamle havnemesterbolig bevares.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Planlægningen af området ved Tværkajen, Havnegade og Havnepladsen skal ske med udgangspunkt i principperne i Byomdannelsesplan 2.0, Odense havn, som understøtter den igangværende byudvikling for havnen.

 

Et princip i byomdannelsesplanen er, at bygninghøjderne varieres i området, så de som hovedregel er lavest, hvor terrænet danner en "skål" omkring havnen. På udvalgte steder kan bebyggelsen være højere og mere markant. Hvor dette sker, skal det sikres, at husene tilpasses omgivelserne, ligesom byomdannelsesplanens princip om sigtelinjer til havnen skal respekteres. Hjørnet Havnegade, Toldbodgade/Buchwaldsgade er ankomstområde for havnen, og nyt byggeri ved Havnepladsen skal markere stedet som ankomsten til havnen, samt definere og styrke Havnepladsen som bydelens centrale offentlige byrum med aktive facader, som skal bidrage til bylivet på pladsen.

 

Området der planlægges for ligger i kanten af "skålen", og som udgangspunkt skal bebyggelsen her være lavere end indenfor "skålen", som f.eks. på spidsen af de to ”øer”, Byens Ø og Siloøen. For at skabe en markering af hjørnet og ankomsten til havnen fra Thomas B. Thriges Gade gives der mulighed for én bygning i 10 etager.

 

Forvaltningen har vurderet skyggepåvirkninger og udsigtsforhold til havnen ved placering af et hus på hjørnet i 10 etager.

 

 • Det vurderes, at skyggepåvirkningen af de enkelte bygninger, havnebadet og Havnepladsen sker indenfor relativt begrænsede perioder igennem døgnet, ligesom skygger ikke falder på de samme bygninger hen over året.

 

 • Det vurderes, at byggeri på hjørnet Havnegade, Toldbodgade/Buchwaldsgade ikke vil hindre udsigt til havnebassinet fra Thomas B. Thriges Gade og heller ikke for adresser nærmest hjørnet Thomas B. Thriges Gade og Buchwaldsgade.

Øvrige dele af Buchwaldsgade vurderes at få deres udsigt til havnen begrænset, dog vil en fremtidig byomdannelse nord for Buchwaldsgade, med byggeri i 3-5 etager, som indeholdt i byomdannelsesplanen, hindre det meste af samme udsigt.

 

I den videre planlægning for området skal principper fra byomdannelsesplanen indarbejdes, og byggeri udformes i forhold til omgivende kontekst. Det skal sikres, at der ikke placeres byggeri, som hindrer udsigt fra Thomas B. Thriges Gade til havnen. Arkitektur og byrum, skyggeforhold, sigtelinjer og øvrige miljømæssige forhold vil indgå i den videre planlægning for byggeriet.

 

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan vælge, at:

 • Der ikke må etableres bebyggelse på hjørnet Havnegade, Toldbodgade, Buchwaldsgade, og at eksisterende afgrænsning mellem kommuneplanens rammeområder fastholdes.
 • Der ikke gives mulighed for 10 etager på et hus på hjørnet Havnegade, Toldbodgade, Buchwaldsgade, og at By- og Kulturforvaltningen skal tilpasse bygningens højder i en videre dialog med bygherre.
 • Der kan gives mulighed for etablering af hus i op til 10 etager mod hjørnet Havnegade, Toldbodgade, Buchwaldsgade, med tilpasning af projektet i en videre dialog med bygherre, så det indpasses bedst muligt i området i forhold til arkitektur, skygger, vind, sigtelinjer, byrum og øvrige miljømæssige forhold.

 

Se vedlagte hvidbog, der refererer samtlige høringssvar, samt indeholder forslag til besvarelse.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. 

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

10. Designguide for Odense Havn. Offentliggørelse
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 01.11.00-A00-1522-16
RESUMÉ

På baggrund af ønske fra Odense Havn har Odense Kommune i samarbejde med Odense Havn udarbejdet forslag til revideret designguide for indre Odense havn. Designguiden er et supplement til Byomdannelsesplan 2.0 (vedtaget af byrådet den 22/6 2016).

 

Forslag til ny designguide beskriver intentionerne for byrumsarkitekturen på havnen samt den videre detaljering af Odense havns nye bydele.

 

Forslag til ny designguide for Odense havn har fokus på kvalitet, mangfoldighed og fleksibilitet i byrummene på havnens forskellige delområder. Som et gennemgående tema skal havnens historie som industrihavn fastholdes og fortolkes på nye måder.

 

Designguiden skal sikre, at havnens byrum opleves sammenhængende med en overordnet identitet i den byrumsarkitektur, der planlægges for. Erfaringer viser, at det er kombinationen mellem at bevare historien og at fortolke den på en nutidig måde, der ofte har stor betydning for et bykvarters popularitet. Eksempler fra andre havneomdannelser i udlandet viser med tydelighed, at det er kvaliteten af rummet i byen, der giver et bykvarter sin prestige, og som gør, at folk gerne vil bo der og have kontorer der. Kvalitet i byrummene genererer liv på havnen. En attraktiv havn er med til at brande Odense og kan være med til at tiltrække/fastholde flere indbyggere i byen.

 

Forslag til designguide indstilles hermed til By- og Kulturudvalgets godkendelse.

  

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til designguide for Odense havn.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Gældende designguide for Odense havn blev udarbejdet i forlængelse af Byomdannelsesplanen i 2003. By- og Kulturforvaltningen lagde dengang en hovedlinje for materialitet, design og komfort for byrumsarkitekturen på Odense indre havn. Det er disse gode eksempler og erfaringer fra gældende designguide (2003), der bygges videre på. De vigtigste hovedlinjer fastholdes:

 • Kajkanterne på hele indre havn skal være offentligt tilgængelige.
 • Der skal være et hovedpromenadeforløb fra Havnegadekvarteret til Promenadebyen og rundt langs Stenfiskerkajen. Det er særligt vigtigt at fastholde en rød tråd og videreføre den samme høje kvalitet og materialitet i byrummet rundt langs havnebassinerne her.
 • Karakterfulde elementer som f.eks. spuns og togspor skal genbruges/bevares. Det skal være med til at fortælle områdets historie og skabe den rette havnestemning.

 

Siden 2003 er der sket en større bytransformation på Odense havn. Ønsket er at tilføre og fastholde en byrumsarkitektur, der skaber et nutidigt udtryk og på samme tid bevarer særlige karaktertræk fra industrihavnen. Følgende er indarbejdet i forslag til ny designguide:

 • Erfaringer omkring byrumsdesign og vedligehold på havnen.
 • Opfølgning på den nyligt vedtagne Byomdannelsesplan 2.0 jævnfør nye delområder.
 • Mangfoldighed i byrumsarkitekturen og fastholdelse af overordnende hovedlinjer fra den gældende designguide.

 

Designguiden skal bruges som inspiration til og vejledning i at tilføre havnen en byrumsarkitektur, der giver variation i byrummene og på samme tid bevarer en rød tråd og karaktertræk af den tidligere industrihavn. Designguiden er et redskab til brug for Odense Kommune, bygherrer, rådgivere og de udførende, når der planlægges og projekteres i området. Dette i forbindelse med lokalplaner og byggesagsbehandling. Gældende designguide fra 2003 har ikke været politisk behandlet. Designguiden er en "mellemformsplan", der ikke er lovpligtig at foretage høring af.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Designguiden skal sikre, at havnens byrum opleves sammenhængende med en overordnet identitet i den byrumsarkitektur, der planlægges for. Erfaringer viser, at det er kombinationen mellem at bevare historien og at fortolke den på en nutidig måde, der ofte har stor betydning for et bykvarters popularitet. Eksempler fra andre havneomdannelser i udlandet viser med tydelighed, at det er kvaliteten af rummet i byen, der giver et bykvarter sin prestige, og som gør, at folk gerne vil bo der og have kontorer der. Kvalitet i byrummene generer liv på havnen. En attraktiv havn er med til at brande Odense og kan være med til at tiltrække/fastholde flere indbyggere i byen.

   

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

11. Ekspropriation af rettigheder til etablering af jordankre
B. Sager til afgørelse i udvalget
Lukket - 13.06.01-G01-1168-16

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

12. Prioritering af anlægsrammer 2017 for veje, byrum mv.
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 05.01.02-P20-2052-16
RESUMÉ

By- og Kulturudvalget råder over 7 rammer med anlægsmidler inden for veje, stier, byrum og grønne områder, som skal prioriteres for hvert år. Udvalget drøftede prioritering af anlægsmidler på møde den 8/11 2016. Her ønskede udvalget en ny drøftelse af prioriteringen på baggrund af de første kommentarer, herunder med mulighed for at kunne træffe beslutning om endelig prioritering af anlægsmidlerne for 2017.

 

By- og Kulturudvalget kan vælge at ophøje sagen til en beslutningssag, og træffe endelig beslutning om prioritering af anlægsrammer for 2017.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til prioritering af udvalgets anlægsrammer for 2017.

 

BESLUTNING

By- og Kulturudvalget besluttede at behandle sagen som en beslutningssag (B-sag).

 

By- og Kulturudvalget godkendte følgende prioriteringer:

 

 

 

 

 

 

By- og Kulturudvalget godkendte, at der udarbejdes en frigivelsessag vedrørende Kvarterplan By-Havn på 3.000.000 kr.

 

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

De 7 anlægsrammer By- og Kulturudvalget prioriterer årligt inden for veje, stier, byrum og grønne områder er følgende:

 

 • Vejregulering
 • Trafiksikkerhed
 • Cykelhandlingsplan
 • Kvarterplan By-Havn
 • Byudstyr
 • Bløde trafikanter
 • Grønne indsatser og skovrejsning

 

Nedenfor gennemgås forvaltningens forslag til prioritering af disse rammer med angivelse af beløb, der i så fald skal frigøres. Opbygningen er sådan, at hver anlægsramme tages separat med kort beskrivelse af rammens formål. Så følger forslag til prioritering med angivelse af beløb og en kort beskrivelse af hvert foreslået projekt.

 

Hvis anlægget efter VVM-reglerne kræver en VVM-redegørelse - og hvis en midlertidig ændring på sigt vil betyde en VVM-redegørelse, for at ændre tilbage - vil udvalget blive orienteret om dette forinden.

 

Vejregulering  

Anlægsrammen er et årligt beløb på 8.787.000 kr. og vedrører vej-, mobilitets- og byrumsprojekter uden for de øvrige anlægsrammer.

 

Forslag til prioritering:

Optimering af signalanlæg

787.000 kr.

Som et led i at afvikle trafikken bedst muligt og understøtte fortsat god fremkommelighed og trafiksikkerhed, er det nødvendigt løbende at optimere på signalerne f.eks. ved at justere i signalprogrammer, signalopstilling mv.


Der er 191 signalanlæg i Odense, og flere kommer til. Det er ikke muligt at optimere samtlige signaler hvert år, og da trafik er en dynamisk størrelse, opnås det bedste resultat ved løbende optimering.
Den løbende optimering giver også mulighed for at anvende den nyeste teknik og på den måde tilgodese Smart City-tanken.

2017 bliver et år med mange ombygninger på byens vejnet. Der forventes derfor at blive behov for endnu flere midler til at justere og opgradere signalerne. Denne pulje skal supplere puljen fra anlægsrammen Trafiksikkerhed.
 

Signalregulering Svendborgvej

2.100.000 kr.

Bilister fra Stubhøjvej har svært ved at komme ud på Svendborgvej, hvilket en signalregulering vil kunne sikre. Det vurderes at være hensigtsmæssigt for fremkommeligheden på Svendborgvej, da denne for nylig er nedklassificeret som indfaldsvej grundet anlæg af Drejebænken. Anlægget bør etableres i 2017, så det sammentænkes med letbanearbejderne i området.

 

Erstatningsparkering Filosofhaven

1.000.000 kr.

By- og Kulturudvalget besluttede den 7/6 2016, at renovering af Ny Vestergade udsættes, til Odense Kommune prioriterer anlægsmidler til nye p-pladser som erstatning for de p-pladser, der nedlægges i Ny Vestergade. Anlæg af erstatningsparkering ved Filosofhaven kræver vedtagelse af en ny lokalplan, som forventes klar til endelig beslutning primo 2017. Hvis parkering ved Filosofhaven etableres, kan renoveringen af Ny Vestergade startes op igen. Der kan etableres ca. 15 betalingsparkeringspladser, som kan sluttes til bymidtens parkeringssøgesystem. Der forventes en årlig indtægt på parkering på 200.000-250.000 kr. for de 15 p-pladser. 

 

Pulje til rådgivere og projektafledte udredninger

500.000 kr.

Beløbet anvendes i forbindelse med analyser, forundersøgelser, skitsering og projektering af diverse anlægsønsker, som opstår hen over budgetåret. Det kan eksempelvis være undersøgelser af ændrede kørselsmønstre ved midlertidige omlægninger af trafik og undersøgelser i forlængelse af henvendelser til Erhvervskontakten.

I 2017 gennemføres desuden vurderinger og evt. forprojektering af forslagene om signalregulering i krydsene Falen/J.B.Windsløwsvej og Rugårdsvej/Sandvadgyden samt Middelfartvej/Stegstedvej.

 

Pulje til vurdering/projektering af større vejanlæg

500.000 kr.

Fyns Amt har udarbejdet en rapport med beskrivelse af mulige større vejanlæg. Det drejer sig om: Ring 3 Vest, Ring 3 Øst-4sporet, Birkum omfartsvej.
Med denne pulje kan forvaltningen vurdere forslagene set i forhold til den nutidige trafiksituation.

 

Lokale trafiksaneringer

900.000 kr.

By- og Kulturforvaltningen modtager løbende henvendelser fra borgere og erhvervsliv med ønsker til ændringer i den bestående skiltning og afmærkning, trafiksanering mv.

Det kan eksempelvis være skiltning for nye lokale hastighedsbegrænsninger, nye gennemkørselsforbud, ændret skiltning vedrørende standsning og parkering, opgradering af afmærkning for stier, supplerende kørebaneafmærkning, hastighedsdæmpende foranstaltninger og lignende.

 

Stenfiskerkajen, promenade

2.000.000 kr.

Fra anlægsrammen Vejregulering blev der for 2016 afsat midler til forprojektering af promenaden, der designmæssigt skal hænge sammen med den resterende del af havnen og langs den nordlige kaj særligt til den eksisterende promenade foran Promenadebyen.
Selve anlægget af promenaden var med som en del af forslag til anlæg i forbindelse med budgetforliget, men kom ikke med. Den private bygherre for ungdomsboligerne medfinansierer, og det skal opstartes i 2017. Det resterende beløb foreslås prioriteret i anlægsrammen 2018.

 

Busholdeplads nord for OBC

1.000.000 kr.

By- og Kulturudvalget behandlede en sag om flytning af busser fra Ejlskovsgade til Dannebrogsgade, nord for Odense Banegårds Center på møde den 8/11 2016. Her godkendte udvalget, at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. prioriteres indenfor anlægsrammerne for 2017.

 

Bemærkning:

På By- og Kulturudvalgets møde den 8/11 bad udvalget om en redegørelse vedrørende mulighed for etablering af busvendeplads ved Stærehusvej. Redegørelsen er udsendt til udvalget forud for mødet. Hvis udvalget ønsker at prioritere dette anlæg, vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. I så fald at udvalget ønsker dette anlæg prioriteret, bør det først tages op efter lokalplanen er på plads, hvilket vil være i 2018.

Forvaltningen anbefaler, at dette projekt ikke prioriteres.

 

Trafiksikkerhed

Anlægsrammen er finansieret via "Strategi for Trafiksikkerhed 2015-2020", og skal gå til uheldsbekæmpelse, herunder skoleveje og kampagner. Puljen er på i alt 52 mio.kr. i perioden. Alle midlerne til strategien er frigivet, men skal prioriteres årligt i forhold til de beskrevne projekter og handlinger.

I nedenstående forslag til prioritering er der særligt fokus på sikre skoleveje. Strategien vil indgå som en del af en samlet trafik- og mobilitetsplan, hvorfor de projekter, der endnu ikke er opstartet, vil blive vurderet på ny.

 

Forslag til prioritering:

Færdselssikkerhedskampagner

350.000 kr.

Odense Kommunes deltagelse i Rådet for Sikker Trafiks landsdækkende kampagner som f.eks. "Sænk farten før det er for sent".

 

Trafik i og ved skoler

2.000.000 kr.

Midlerne anvendes til investeringer af fysiske tiltag som bump, overgange og skiltning til at lave sikre skoleveje ved de skoler, hvor det er muligt. Forvaltningen har gennemgået trafiksikkerheden ved alle skoler i samarbejde med Fyns Politi. Med denne pulje kan der etableres sikre skoleveje til gavn for både trafiksikkerheden for skoleelever, og for at mindske behovet for skolebuskørsel jf. Budgetforlig for 2017.

 

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020: Sortpletarbejde

1.541.179 kr.

Strategien er baseret på en tidligere analyse af sortpletter i Odense.
Forvaltningen har netop gennemført en ny analyse. De fleste sortpletter er beliggende i kryds, der nu håndteres i forbindelse med myndighedsarbejdet omkring letbaneetableringen. Der vil med dette beløb kunne etableres mindre tiltag, hvorfor rundkørsler på Vollsmose Allé ikke prioriteres i 2017. Trafiksikkerheden i dét område tages med som en del af helhedsplanen for Vollsmose.

 

Niels Bohrs Allé. Tunnel til Campus

3.000.000 kr.

I Budgetforlig 2017 besluttede byrådet, at der skal findes 3.000.000 kr. til delvis finansiering af tunnelen under Niels Borhs Allé til Campus gennem anlægsrammerne.

 

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020: Signalopgradering

1.000.000 kr.

Som et led i at afvikle trafikken bedst muligt, og understøtte fortsat god fremkommelighed og trafiksikkerhed, er det nødvendigt løbende at optimere på signalerne f.eks. ved at justere i signalprogrammer, signalopstilling mv.

 

Der er 191 signalanlæg i Odense, og flere kommer til. Det er ikke muligt at optimere samtlige signaler hvert år, og da trafik er en dynamisk størrelse, opnås det bedste resultat ved løbende optimering.

Den løbende optimering giver også mulighed for at anvende den nyeste teknik og på den måde tilgodese Smart City-tanken.

2017 bliver et år med mange ombygninger på byens vejnet. Der forventes derfor at blive behov for endnu flere midler til at justere og opgradere signalerne. Denne pulje suppleres op fra puljen fra anlægsrammen Vejregulering.

 

Bemærkninger:

Cykelsti til Fangel er nu anlagt og indviet. Udvalget får senere en sag med forslag til finansiering af reststrækningen fra Brogårdsvej til Skt.Klemens Skolen.

 

Cyklehandlingsplan

Anlægsrammen er finansieret via "Cykelhandlingsplan for Odense 2015-2018".

Planen har et overordnet mål om, at cykeltrafikken ved udgangen af 2018 skal være på min. 25 % af alle ture, som borgerne tager. Der er tale om både fysiske projekter og kampagner.

 

Hele beløbet er frigivet, og projekterne er beskrevet, også med økonomi, i planen.

I forbindelse med anlægsrammeprioritering for 2016 besluttede udvalget, at projekterne nr. 11, 14, 15 og 21 udgår. Midlerne blev i stedet prioriteret til projekter om CykelScore og cykelshunts. Dermed er der i alt 22 cykelprojekter.

Strategien vil indgå som en del af en ny samlet trafik- og mobilitetsplan, hvorfor de projekter, der endnu ikke er opstartet, vil blive vurderet på ny.

Samlet anlægsramme til prioritering af Cykelhandlingsplan: 9.000.000 kr.

 

I 2017 vil der være følgende aktiviteter:

 

 • Udbygning af stinettet – der etableres cykelstier på Hjallesegade.
 • Cykelprioriterede gader – der etableres 2 minus 1 veje ved Risingskolen, Sanderumskolen, Dalumskolen og på Slettensvej.
 • Fremkommelighed i lyskryds – der etableres højresving for rødt lys for cyklister i udvalgte kryds, cyklistgelændere og cykling for rødt i T-kryds.
 • Cykelstiinspektion og bedre vedligeholdelse – huller mv. udbedres og slidlag på cykelstier etableres.
 • Kvalitetssikring af vejprojekter – manualen opdateres.
 • Cykelparkering i bymidten – 3–400 nye stativer etableres.
 • Cykelvenlig arbejdsplads – virksomheder motiveres til flere cykelaktiviteter.
 • Bedre cykler – der etableres flere muligheder for lån af cykler, elcykler mv.
 • Cyklistkort – et nyt stikort husstandsomdeles sammen med et cykelmagasin.
 • Indkøb på cykel – cykelkurve og indkøbsnet til cykler uddeles.
 • Folkeskolen cykler – det eksisterende undervisningsprogram fortsættes.
 • Cykelstafetten gennemføres på virksomheder.
 • Sundhedsplejersker inkluderer aktiv transport i deres dialog med familier.
 • Odenses sejeste cyklist (Cykelven) – projektet fortsætter med EU støtte.
 • Idræts- og fritidsaktiviteter – gennemføres i tæt samarbejde med foreningerne.
 • Højreshunts for cyklister – etableres i udvalgte kryds.

 

Der følger et særskilt notat om status og prioritering for Cyklehandlingsplanen  

 

Kvarterplan By-Havn
Anlægsrammen er til implementering af Kvarterplanen By–Havn fra 2008 til sammenhæng mellem den gamle bykerne og byområdet omkring havnen. Det være sig byrum i City Campus, projekter i tilknytning til VIVA og Thomas B. Thriges Gade. Der er sket meget i byen, siden planens vedtagelse. By- og Kulturudvalget besluttede en omprioritering af midler i 2015, og projektet om VIVA er udsat.

 

De øvrige projektmidler foreslås først prioriteret og frigivet i 2018-2020.

Anlægsramme til prioritering af Kvarterplan By-Havn: 3.000.000 kr.

 

Forslag til prioritering:

Sti i grøn kile, Citycampus

3.000.000 kr.

En eksisterende grøn kile er allerede anlagt af bygherrer i området. Denne foreslås håndteret mere optimalt i forhold til bredde, længde, belysning og overgang i kryds, så den kan fungere som effektiv færdselsvej for gående og cyklende til midtbyen.

 

Forslaget kræver en frigivelsessag til byrådet. Såfremt By- og Kulturudvalget kan tilslutte sig prioriteringen, vil frigivelse af midlerne blive fremlagt i en separat sag til byrådets godkendelse.

 

Byens udstyr

Anlægsrammen er en årlig ramme på 847.551 kr. Den er reserveret til udvikling og opsætning af byudstyr.

Sammen om Centrum

100.000 kr.

”Sammen om Centrum” er en arbejdsgruppe bestående af flere erhvervsdrivende samt rådmanden og direktøren fra By- og Kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen har til formål at arbejde for en levende bymidte med fyldte butikslokaler og tiltrække flere besøgende.
Midler fra Byens Udstyr kan hjælpe med at finansiere projekter sammen med erhvervslivet.

 

Bylivstiltag. Pulje til oplevelser, aktiviteter og byudstyr i forbindelse med bytransformationen

547.551 kr.

Arbejdet med at styrke bylivet og etablere bedre oplevelses-, aktivitets- og opholdsmuligheder foreslås fortsat i 2017.
Pulje til bedre oplevelses- aktivitets- og opholdsmuligheder foreslås frigivet som en pulje til udvikling og opsætning af byudstyr, der højner byrummenes kvalitet og brugbarhed, understøtter et aktivt byliv og lever op til byens sundheds-, fritids- og kulturpolitikker som helhed.

Eksempler på tidligere projekter:

Tidligere er rammen f.eks. blevet brugt til flytning af bænke og cykelstativer, nyplantning af bytræer, nye samt forbedringer af playspots, nye opholdsmuligheder, diverse skiltning og informationssøjler, formidling af byens rum m.m.

 

Byudstyr i forbindelse med skateranlæg

200.000 kr.

By- og Kulturudvalget frigav 1.000.000 kr. til anlæg af skateranlæg fra anlægsrammen for Kvarterplan By-Havn. Projektet vil kunne få løftet budgettet med 200.000 kr. til byudstyr i forbindelse med anlægget. Den endelige prioritering af valg af byudstyr til skateranlægget aftales med borgruppen til dette projekt.

 

Bløde trafikanter

Anlægsrammen er en årlig ramme på 2.320.665 kr. Den er reserveret til projekter, der understøtter forgængere og cyklister på gader og pladser.

 

Forslag til prioritering:

2-1-vej til Stige Ø (Nord for Færgevej)

2.200.000 kr.

Flere skoler i Odense ønsker at anvende Stige Ø i forbindelse med undervisningen. Det er utrygt at cykle med børn på strækningen nord for Færgevej, hvor der ikke er cykelstier, og bilerne kører stærkt. Der er ikke plads til at anlægge cykelstier. I stedet kan vejen omdannes til en 2 minus 1 vej med bump.

Det beløb By- og Kulturforvaltningen foreslår reserveret til formålet vedrører 2 minus 1 vej på strækningen fra Havnegade ved Færgevej og helt frem til Stige Ø. By og Kulturudvalget får efterfølgende en selvstændig sag med nærmere skitsering af forskellige løsninger på strækningen set i forhold til bedst mulig udnyttelse af eksisterende stisystem. Herunder også hvad et sådant projekt vil indebære set i forhold til Væsentlige Virkninger på Miljøet (VVM). 

By for alle - bedre tilgængelighed for bl.a. ældre og handicappede

120.665 kr.

Det er et ønske fra bl.a. Odense Handicapråd, Danske Handicaporganisationers Odense Afdeling og Ældrerådet, at der oprettes en pulje til løbende fysiske forbedringer og information om tilgængeligheden i Odense. De fysiske forbedringer kan eksempelvis være bedre tilgængelighed ved fodgængerovergange, jævne gadebelægninger, handicapparkering mv.

Information om tilgængelighed indarbejdes i den nye app Odense Rundt. Odense Rundt videreudvikles, så app og tilhørende hjemmeside kan anvendes af synshandicappede.

Data vedrørende tilgængelighed udgives som åbne data på Odense Data Platform, hvor app-udviklere kan anvende Odense Kommunes data i landsdækkende løsninger såsom appen handicapparkering.nu.
 

Grønne indsatser og skovrejsning

Anlægsrammen er en årlig ramme på 1.021.434 kr. Rammen er reserveret til grønne projekter, der forbedrer og giver nye rekreative muligheder og kvaliteter. Projekterne skal også give natur- og miljøforbedringer.

 

Forslag til prioritering:

Ny skovrejsning i henhold til skovrejsningsaftale med Vandcenter Syd

500.000 kr.

Odense Kommune har sammen med Vandcenter Syd og Naturstyrelsen realiseret ca. halvdelen af Elmelund Skov i henhold til en skovrejsningsaftale. De tre parter ønsker at forsætte det positive samarbejde og har 1/9 2016 indgået en ny aftale om finansiering af endnu 140 ha skov indenfor projektområdet Elmelund Skov. Odense Kommune forventes at bidrage med 0,5 mio. kr. i 10 år – i alt 5 mio. kr. til skovrejsning i Elmelund, så der løbende er midler til opkøb af arealer, plantning af skove og etablering af stier og publikumsfaciliteter. Skovrejsning sikrer Odenses grundvand og giver nye rekreative muligheder og naturoplevelser.

 

Ny park og rekreativt område ved Mejlholmgade

346.434 kr.

Beboere i det nye boligkvarter ved Mejlholmgade ønsker, at det rekreative område nærmest boligerne gøres færdigt som en park. Odense Letbane etablerer erstatningsskov på en større del af arealet, der ligger længere væk fra Mejlholmgade. Dette arbejde sker i foråret 2017.

By- og Kulturforvaltningen vil derfor startet en dialog med borgerne om, hvilke ønsker de har til parken. Parken forventes indrettet til et enkelt og robust parkområde med plads til for eksempel ophold, naturoplevelser og beplantning med spiselige frugter og leg.

 

Afskærmning foran transformerstation ved åen (Klosterbakken)

75.000 kr.

Beboere på Kronprinsensgade har efterspurgt en afskærmning af transformerstationen ved Klosterbakken. Beløbet anvendes til at foretage en afskærmning.

 

Gelænder til trappe til Eventyrhaven

100.000 kr.

Der etableres gelænder på de tre trapper, der går fra Rådhuset/Domkirken ned i Eventyrhaven. Gelænder vil gøre, at ældre og dårligt gående bedre kan bruge trapperne og dermed færdes i området. Udformning af gelænder skal aftales med Domkirken, der ejer dele af arealet, hvor trapperne ligger. 

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

Afledt drift for vejregulering andrager 265.000 kr. i 2017 og årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift "Vejreguleringer", og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 1/10 2017.

 

Afledt drift for trafiksikkerhed andrager 200.000 kr. i 2017 og årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift "Trafiksikkerhedsplan", samt 180.000 kr. fra 2019 og frem, som finansieres af rammen for afledt drift "Tunnel Niels Bohrs Allé" og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 1/10 2017.

 

Afledt drift for cyklehandlingsplan andrager 100.000 kr. i 2017 og i årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift "Trafiksikkerhedsplan", og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 1/10 2017.

 

Afledt drift for byens udstyr andrager 25.000 kr. i 2017 og i årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift "Byudstyr", og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 1/10 2017.

 

Afledt drift for bløde trafikanter andrager 70.000 kr. i 2017 og i årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift "Bløde trafikanter i bymidten", og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 1/10 2017.

 

Afledt drift for grønne indsatser og skovrejsning andrager 50.000 kr. i 2017 og i årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift "Grønne områder", og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 1/10 2017.

 

 

D. Orientering

13. Parkeringskontrol i Odense
D. Orientering
Åbent - 05.09.04-A00-1-16
RESUMÉ

By- og Kulturudvalget har den 20/9 2016 godkendt indstillingen om en fælles kommunal løsning eller tilkøb af ydelse fra anden kommune.

 

Den 1/12 2016 overtager Odense Kommune ansvaret for og opgaven med parkeringskontrol på de offentlige veje og p-pladser efter Fyns Politi. Fyns Politi har hidtil løst opgaven, men har nu opsagt aftalen. Derfor skal en anden offentlig myndighed overtage opgaven med parkeringskontrol.

 

By- og Kulturforvaltningen har vurderet tre forskellige løsninger for, hvordan den fremtidige parkeringskontrol skal løses.

 • Ingen kontrol.
 • Etablering af egen kontrol.
 • Fælleskommunal eller tilkøb af ydelsen fra anden kommunal aktør.

 

By- og Kulturforvaltningen har valgt at samarbejde med Parkeringskontrol Nord, som er Aalborg Kommunes parkeringskontrol og en offentlig myndighed på området. Der er indgået samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord pr. 1/12 2016 og frem til 30/6 2019. Aftalen kan herefter opsiges med seks måneders varsel. Parkeringskontrol Nord varetager både den fysiske kontrol samt den administrative del, som fx opkrævning af parkeringsafgifter.

 

Parkeringskontrol på de veje og parkeringspladser, som Odense Kommune er myndighed på, skal overordnet sikre trafiksikker parkering. Derudover skal parkeringskontrollen sikre, at parkeringstiden på Odense Kommunes gratis p-pladser, hvor bilister må parkere i op til to timer, bliver overholdt. På den måde sikrer kommunen, at der er udskiftning på p-pladserne til borgerne, der handler eller har ærinde i Odense samt opretholde respekten for parkeringsregler.

 

Udgiftsneutral løsning

Odense Kommune stræber efter en udgiftsneutral løsning fremadrettet. By- og Kulturforvaltningen forventer, at niveauet for parkeringsafgifter vil ligge på ca. 12.000-15.000 stk. pr. år, og bemandingen bliver fem kontrollører. Parkeringskontrol i Odense vil efter den 1/12 2016 opleves mere intensiv end tidligere, da Fyns Politi udførte parkeringskontrol på hele Fyn med tre kontrollører.

 

Tilladelser

Odense Kommune har modtaget godkendelse fra Vejdirektoratet, i forhold til at Odense Kommune overtager ansvaret for parkeringskontrol på de offentlige veje og pladser i Odense. Det betyder, at Parkeringskontrol Nord udfører arbejdet under Odense Kommunes ansvar.

 

Opfølgning

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der efter to år gennemføres en evaluering af ordningen, hvorefter det vil blive vurderet, om Odense Kommune selv skal varetage hele eller dele af opgaverne i forbindelse med parkeringskontrol.

 

Kommunikation

Der er udarbejdet en foreløbig kommunikationsplan i forbindelse med implementering af kommunal parkeringskontrol.

Følgende kan bl.a. fremhæves:

 • Fyns Politi er informeret om aftalen med Parkeringskontrol Nord, og hvorledes parkeringskontrol fremadrettet udføres i Odense Kommune.
 • Der kommunikeres om den nye parkeringskontrol bl.a. via:
  • Opslag på parkeringsautomaterne (varsling om parkeringskontrol).
  • Odense Kommunes sociale medier: Facebook, Instagram, Twitter.
  • Presse.

 

Fakta

 • Odense Kommune har ca. 1200 kommunale betalingspladser, hvor der i 2015 blev indbetalt 16,3 mio. kr. for parkering.
 • Der ansættes 5 kontrollører. Stillingerne opslås lokalt.
 • Der anslås et niveau på ca. 12.000 – 15.000 parkeringsafgifter pr. år.
 • Der kontrolleres parkering døgnet rundt, og alle ugens syv dage.
 • Parkeringsafgiften er fastsat af Folketinget, og er p.t. på 510 kr. for bilister.
 • Parkeringskorpset får base på vinterværksted på Olfert Fischers Vej.

 

 

14. Anvendelse af kommunale arealer til arrangementer i Odense
D. Orientering
Åbent - 09.18.10-G01-5-16
RESUMÉ

Et støt stigende antal arrangementer i Odense samt en ændret anvendelse af byens arealer betyder, at der er brug for at gennemgå området og forny retningslinjerne for anvendelse af kommunale arealer samt beskrivelser af de kommunale arealer.

 

I foråret 2015 blev udvalget orienteret om kommercielle arrangementer på udvalgte kommunale arealer. Der var tale om Kongens Have, Wilhelm Verners Plads, Havnepladsen samt en del af Stige Ø (Rødehuspladsen).

 

Udviklingen har vist, at andre arealer også bliver brugt og er attraktive til kommercielt brug.  Der er en stigende efterspørgsel på at låne de kommunale arealer til forskellige aktiviteter og arrangementer, såvel store som små.

 

Den stigende efterspørgsel er bl.a. et resultat af Vækstpolitikken. Både Karrusel, Tinderbox og NBA er arrangementer, som følger heraf. Odense Kommunes kulturpolitik understøtter også Odenses transformation til en moderne storby. Bl.a. lægger den op til, at der tænkes i alternative scener, som bl.a. derigennem bidrager til, at kulturen rummer overraskelse, vildskab og ukontrollérbarhed. Odense Kommunes Fritidspolitik understøtter ligeledes byens transformation, og i denne sammenhæng er det særlige interessante, at der arbejdes med, hvordan byens pladser kan bidrage til at skabe mere aktivitet i byen.

 

Samtidigt oplever Odense generelt en stigende efterspørgsel på arealer fra et større antal arrangører. Odense har således fra 2010 til 2015 oplevet en efterspørgselsstigning på 53 pct. på arealer til arrangementer.

 

Den stigende efterspørgsel betyder et behov for at forny de vilkår, som man kan låne arealer til arrangementer på. Dvs. en fornyelse af retningslinjer og en opdatering af beskrivelserne af tilgængelige arealer. På den mådes sikres at vilkår i forbindelse med udlån af arealer er gennemsigtige og tilgængelighed for alle aktører.

  

Baggrund

By- og Kulturforvaltningen har fulgt og følger naturligvis brugen af de kommunale arealer løbende. Denne løbende opmærksomhed og dialog med brugerne og borgerne har tydeliggjort for forvaltningen, at retningslinjerne for udlån af kommunale arealer til udendørs musikarrangementer bør tilpasses byens transformation og den stigende efterspørgsel på lån af arealerne. Tilpasningen af retningslinjerne skal bl.a. tydeliggøre for de interesserede, hvilke muligheder Odense tilbyder.

 

Målet er at understøtte både vækst-, kultur- og fritidspolitikken samt byens transformation, og samtidigt sikre en ren by, nabohensyn, og at forvaltningen låner de kommunale arealer ud til forskellige formål, i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens rammer.

 

Retningslinjerne udgør det samlede sæt af vilkår, som forvaltningen fastsætter i forbindelse med et udlån. Forvaltningen opdaterer både de eksisterende generelle retningslinjer for udlån af arealer samt de særlige vilkår, som gælder for nogle af de kommunale arealer. Et særligt vilkår vil fremgå under den arealbeskrivelse, som enten opdateres eller udarbejdes for det pågældende areal.

 

Beskrivelserne af de kommunale arealer skal synliggøre for arrangørerne og andre interesserede, hvad der lader sig gøre på det enkelte areal, og hvilke hensyn der skal tages her.

 

Både beskrivelserne af de kommunale arealer og de nye retningslinjer bliver tilgængelige på odense.dk.

 

Nyt regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg

Støjvilkår for støj fra udendørs musikarrangementer reguleres i dag af ”Regulativ for udendørsarrangementer”. Regulativet blev oprindelig vedtaget den 8/5 2005 af Odense Byråd, fordi der kom mange udendørsarrangementer med høj musik og deraf følgende klager.

 

Forvaltningen vurderer, at der er et behov for at justere regulativet i forbindelse med den aktuelle proces vedr. brugen af de kommunale arealer til udendørs musikarrangementer og fornyelsen af retningslinjerne for udlån af de kommunale arealer. 

Det nye regulativ omhandler kun støj. I modsætning til det eksisterende regulativ som indeholder generelle retningslinjer for ansøgningsprocedure, musikken ved udendørs musikarrangementer og retningslinjer for brug af de mest brugte arealer.

Det nye regulativ vil sammen med retningslinjerne for de kommunale arealer blive til i dialog med borgerne, erhvervsliv og arrangørerne.

 

Regulativet skal med baggrund i miljøloven fastsætte rammerne for de støjvilkår, der bliver indføjet i retningslinjerne for de enkelte arealer og regulere de arrangementer, der går ud over de normale rammer.

 

Regulativet skal vedtages af byrådet og vil blive fremlagt i en særskilt sag i foråret 2017.

 

Indførelse af leje på udlån af arealer

Der indføres leje på udlån af syv udvalgte kommunale arealer til kommercielle arrangementer, som kommunalfuldmagten foreskriver. Det drejer sig om arrangementer, der har til henblik at opnå en fortjeneste. Lejen skal både modsvare de af forvaltningens afholdte udgifter, der relaterer sig til arrangementer samt afspejle en markedspris. De syv udvalgte arealer er Kongens Have, Munke Mose, Flakhaven, Gråbrødre Plads, Havnepladsen, Engen, Tusindårsskoven, Dyreskuepladsen og Cigaren. Disse arealer er udvalgt, fordi der en efterspørgsel fra kommercielle aktører.

 

Til ”Ikke-kommercielle” arrangementer kan arealer som udgangspunkt lånes gratis. Dette gælder bl.a. for gratis arrangementer og arrangementer, hvor hele overskuddet går til almennyttige formål. Der vil alene skulle betales for evt. forbrug, reetablering og oprydning. Derudover skal alle arrangører stille en fornøden garanti, dels til sikkerhed for betaling af lejeafgifter, for evt. utilstrækkelig rengøring og for evt. reetablering efter skader mv. og dels til sikring af, at arealet uden unødigt ophold kan være klar til den næste arrangør.

 

Taksterne og depositum fastsættes af byrådet og vil blive fremlagt i særskilt sag i foråret 2017.

 

Indførelse af renholdzoner til arrangementer

Ved arrangementer vil der ofte være en større affaldspåvirkning uden for arrangementsområdet. Derfor skal der med arrangøren aftales renholdzoner, som netop også kan omfatte områder udenfor selve arrangementsområdet. Det er arrangørens ansvar, at der bliver ryddet op, så borgere og virksomheder generes mindst muligt.

 

Udvidelse af sæsonen for arrangementer

De nuværende regler tillader, at arrangementer kan afholdes på grønne arealer fra maj til august. Sidste års milde somre muliggør dog, at september medtages, hvilket underbygges af, at der allerede ansøges om afholdelse af arrangementer i fx Kongens Have i løbet af september måned.

 

Fra 2017 løber hviletiden for de grønne arealer fra oktober til april.

 

Indhegning af Kongens Have

Odense Kommune har store arrangementer i Kongens Have, hvor det tillades, at haven hegnes ind. Samtidigt er Kongens Have en hovedforbindelse fra banegård til centrum, og indhegning hindrer gennemgang. Det betyder, at fodgængere må gå uden om, og det er besværligt for bl.a. kørestolsbrugere, ligesom det kan være farligt for cyklisterne, når de skal over kabler, der er trukket hen over stierne. Derudover er der andre daglige brugere af haven, som heller ikke kan bruge den, når den er hegnet ind, fx Marie Jørgensens Skolen og Odense Katedralskole. Man skal kunne færdes i dagtimerne, og der må ikke hegnes uden dispensation.

 

Forvaltningen ønsker at fastholde retningslinjen, at haven i udgangspunktet ikke kan hegnes ind, men at der kan dispensere fra denne retningslinje, fx af hensyn til trafiksikkerheden eller når et arrangement vurderes at have særlig betydning for byen.

 

15. Fælleskommunale retningslinjer for telemaster
D. Orientering
Åbent - 13.07.05-Ø00-78-16
RESUMÉ

By- og Kulturudvalget godkendte den 18/8 2015 fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger og at disse blev indarbejdet i kommuneplanen. By- og Kulturforvaltningen indstillede sagen på vegne af Borgmesterforum.

 

Retningslinjerne indeholder 3 hovedpunkter:

 1. En vejledning om ansøgningsprocedure i forbindelse med opstilling af master eller antenner.
 2. En vejledning om, hvilke vilkår og forudsætninger der ligger til grunds for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med en ansøgning.
 3. En vejledning om, hvordan kommunerne, såfremt masten ønskes opstillet på kommunal grund, fastsætter prisen.

 

Retningslinjerne har til formål at sikre, at teleselskaberne på forhånd kender de generelle vilkår for opstilling af master uanset hvor på Fyn, de ønskes opstillet.

 

Efter godkendelsen af retningslinjerne, er de fynske kommuner blevet kontaktet af enkelte teleselskaber, som ønsker eksisterende aftaler efterreguleret i henhold til de nye retningslinjer - navnlig i forhold til pris og varighed. Teleselskabernes argument er, at det vil være ulovlig forskelsbehandling, hvis nye og gamle lejeaftaler fastsættes efter forskellige principper.

 

Retningslinjerne tager ikke stilling til denne problemstilling, men Juridisk Kontor har i januar 2016 vurderet, at teleselskaberne ikke kan kræve, at eksisterende aftaler revurderes i henhold til de nye retningslinjer, da disse alene har en fremadrettet karakter. Juridisk Kontor vurderede endvidere, at der ikke vil være tale om forskelsbehandling i forhold til eksisterende aftaler. Forudsat at alle teleselskaber ved nye aftaler fremadrettet bliver behandlet i overensstemmelse med retningslinjerne, vil kravet om ligebehandling være opfyldt. Juridisk Kontor konkluderede således samlet, at kommunerne kan fastholde, at det alene er nye aftaler, der er omfattet af retningslinjerne. Skulle kommunerne alligevel imødekomme teleselskabernes ønske om efterregulering af aftalerne, skal det ske for samtlige tidligere indgåede aftaler, jf. ligebehandlingsprincippet.

 

Vurderingen fra Juridisk Kontor er i februar 2016 videreinformeret via Borgmesterforum til de øvrige fynske kommuner med meddelelses om, at hver kommune må tage stilling til, hvorvidt man vil genforhandle eksisterende aftaler i den enkelte kommune i henhold til de nye retningslinjer. Borgmesterforum har endvidere videregivet dette budskabet til en repræsentant for teleselskaberne.

 

By- og Kulturforvaltningen har herefter fået henvendelse fra Telcon A/S på vegne af nogle enkelte teleudbydere - TDC og TT-Netværket - om genforhandling af de eksisterende kontrakter. Telcon A/S fremhæver, at nedtagning af master og antenner vil være den sidste udvej, såfremt kommunen ikke vil imødekomme ønsket om tilretning af den fremtidige leje for eksisterende kontrakter. Dette kan have en negativ indflydelse på den samlede mobildækning i kommunen.

Da en genforhandling af de eksisterende kontrakter i henhold til de nye retningslinjer vil betyde en væsentlig nedgang i lejeindtægten, har forvaltningen valgt at henholde sig til vurderingen fra Juridisk Kontor og fastholder ikke at ville genforhandle de eksisterende kontrakter. Dette kan betyde, at teleselskaberne opsiger og nedtager master og antenner. Det vurderes dog, at arealerne vil kunne være attraktive for andre teleudbydere på markedet.

 

 

16. Kulturpuljen 2016 administrative afgørelser
D. Orientering
Åbent - 20.00.00-G01-1753-16
RESUMÉ

Som supplement til de faste kulturbevillinger på budgetområde 2.3 - Kunst og Kultur afsættes der hvert år et beløb til frie midler, hvorfra der kan søges tilskud til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter. De frie midler administreres gennem Kulturpuljen, som har løbende ansøgningsfrist for ansøgninger om tilskud på under 25.000 kr. Ansøgninger til Kulturpuljen behandles af forvaltningen og vurderes ud fra puljens kriterier samt indsatsområderne i Kulturpolitikken – læs mere her www.odense.dk/kulturpuljen.

 1. Mette Østman er bevilget 2.000 kr. til projektet "Uldkasteller". Projektet foregår fra den 5/9 til den 19/9. "Uldkasteller" består af en fejring af Filtlaboratoriets 10 års jubilæum, workshop med offentlig adgang samt udstilling af filtværker i Farvergården. Filtlaboratoriet arbejder sammen med Tekstilværkstedet på Kulturmaskinen.  
 2. FynBus er bevilget 3.000 kr. til at opføre pop-up events med digtoplæsning og fortællinger i bybusserne under Spoken Word Festival i uge 34. Projektet er med til at bringe kunst og kultur af høj kvalitet ud til de steder, hvor odenseanerne færdes til dagligt.
 3. Henrik Lunde er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til "Nattens Dronning", som er et dragshow/konkurrence, hvor ti dragkunstnere konkurrerer om titlen som Nattens Dronning. Det vurderes, at projektet er så økonomisk velfunderet, at der ikke er et reelt støttebehov.
 4. Ea Utoft, Dansk Kvindesamfund Odense er meddelt afslag på ansøgning om tilskud til projektet "Det Lille Barn med Svovlstikkerne". Formålet med arrangementet er at sætte fokus på de mennesker, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet. Det vurderes, at projektets bærende element er politisk, og derfor ikke kan få tilskud fra Odense Kommunes Kulturpulje.
 5. Sara Arenfeldt er bevilget 15.000 kr. til crossover-projektet "I Am Human Too", som foregår i Det Fynske Kunstakademis udstillingslokale Project Room samt på Musikbiblioteket i efteråret 2016. "I Am Human Too" er en publikumsinddragende performance og installation, der forener lyd og lys, og danner et hypersensitivt og intimt rum med fokus på to af de vigtigste tegn på liv: Åndedrag og hjerterytme.
 6. Teater Apart er bevilget 15.000 kr. til forestillingen "LORT", som bliver vist på Teater Momentum i januar 2017. Projektet er påbegyndt i 2016. Forestillingen er en monolog, der går benhårdt og nøgent efter publikum og belyser den desperate trang til at "være noget" og "blive noget".
 7. Odense Gay Guide er bevilget 3.000 kr. til afholdelse af tre kreative "Zine Workshops" i StudieStuen i 2016 og 2017. Formålet er, at samle Odenses LGBT-miljø samt unge kunstnere og zine-entusiaster til at formidle deres identitet og subkultur med poesi, tegninger og collage i det ukonventionelle magasinformat "zine".

 

 

17. Udmøntning af besparelser budget 2017
D. Orientering
Åbent - 00.30.00-S00-8-16
RESUMÉ

RESUMÉ

I den indgåede aftale vedrørende budget 2017 besluttede forligspartierne at etablere et velfærdsværn på 50 mio. kr. frem imod budget 2018. Velværdsværnet tilvejebringes gennem igangsættelse af reduktioner på andre områder end velfærdsområder og sker i 2 spor.

 

Spor A: Reduktion af Økonomiudvalgets og By- og Kulturudvalgets budgetområder

Forligspartierne har indgået aftale om at reducere Økonomiudvalgets og By- og Kulturudvalgets budgetrammer med 15 mio kr. for hvert udvalg fra 2018 og frem. De 2 udvalg har fået til opgave at tilvejebringe oplæg på reduktioner, som skal målrettes, hvor det får mindst mulig negativ påvirkning i forhold til borgere og forvaltningerne op imod de 8 Odensemål.

 

Spor B: Administrationsomkostningerne

Odense Kommunes samlede administrationsomkostninger på tværs af de fem forvaltninger er for høje, når vi sammenligner os med 6-byerne. Forligspartiernes ambition er at nedbringe administrationsomkostningerne yderligere med 20 mio. kr. fra 2018, hvor den borgernære kontakt og sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet skånes mest muligt. Direktørgruppen har fået til opgave frem mod rammeudmeldingen til budget 2018 at udarbejde plan for realisering af besparelsen. Direktørgruppen har i fællesskab besluttet at 10 mio. kr. findes ved konkrete udmøntninger i forvaltningerne, samt 10 mio. kr. udmøntes efter fordelingsnøgle.

 

Proces for udmøntning af velfærdsværn spor A og B:

 

 

  

 

18. Orientering - diverse
D. Orientering
Åbent - 00.22.00-P35-14-16
RESUMÉ

Orientering om aktuelle sager.

 

 • Status på etablering af boldbaner jævnfør budgetforlig 2017
 • Vindegade