Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 26. november 2019 kl. 08:30
i SDU RIO, Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M

 


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0
B. Sager til afgørelse i udvalget
2 Godkendelse af ansøgning om styrkelse af kommunens indsats på repatrieringsområdet
3 Ungepakken (Udmøntning af Budget 2020)
C. Sager til drøftelse/forberedelse
4 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2020
5 Drøftelse af ambitionsniveauer for Center for Familier og Unge (CFU) i 2020
D. Orientering
6 Status på Center for Familier og Unge (CFU)
7 Status på Specialenhedens arbejde
8 Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2019-2020
9 Status på forvaltningens ankesager i 2018
10 Omgørelsesprocenter på socialområdet
11 Aktuelle sager
12 Tema: Akademikerindsatsen

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 15.00.00-G01-193-17
RESUMÉ

Beskæftigelses og Socialudvalget drøftede på mødet den 24. september 2019 muligheden for et nyt investeringsprojekt og bad forvaltningen vende tilbage med dette. Udvalget bliver i denne sag præsenteret for Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0. Forvaltningen vurderer, at erfaringerne fra det oprindelige investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfaglig Sundheds Team har skabt et godt fundament at arbejde videre på. Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0 vil betyde bedre og kortere sygedagpenge forløb, og et projekt der vil tjene sig selv ind.

 

Investeringsprojektet Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0 har fokus på to overordnede målgrupper:

 • (Ny)-Sygemeldte borgere, der kommer fra ledighed (forsikrede ledige)
 • (Ny)-Sygemeldte borgere, der er opsagt fra jobbet og der dermed ikke er noget fastholdelsesperspektiv i jobbet. 

 

Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 2.0 adskiller sig i forhold til det oprindelige projekt på følgende måder:

 • Indsatsen er tænkt ind i den løbende sygedagpengeopfølgning, hvorfor der er brug for færre jobrådgivere end tidligere
 • Målgrupper for den tværfaglige indsats er skærpet fra at alle sygemeldte borgere kunne deltage, til at der nu er fokus på to overordnede målgrupper, der er vurderet bedst at kunne profitere af indsatsen.

 

Fokus vil dermed være på en målgruppe, som generelt set er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet end den tidligere samlede målgruppe. Der er tale om en gruppe af borgere som kan profitere af, at der bliver iværksat koordinerede sundhedstiltag for at eliminere barrierer. 

 

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Med investeringen bliver en tværfaglig sygedagpenge indsats iværksat, der bidrager til den overordnede målsætning om at flere borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet, og dermed øger erhvervsfrekvensen.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender investeringsprojektet Sygedagpenge: Tværfaglig Team 2.0 i perioden den 1. april 2020 til den 31. marts 2022 herunder, at der:

 

 1. Flyttes 1,8 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

 1. Flyttes 0,3 mio. kr. i 2020 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af forventning til negativ nettogevinst i projektets første år.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Den grundlæggende idé med projektet er at give de sygemeldte borgere en tværfaglig og tidlig intensiveret helhedsorienteret indsats. Formålet med indsatsen er at forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, samt at reducere antallet af længerevarende sygedagpengesager.

 

Der vil blive arbejdet målrettet på, at:

 • flere borgere vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • færre borgere overgår til jobafklaringsforløb

 

Den beregnede besparelse i maks. 13 uger for Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 1.0, betyder, at 160 borgere med fuld gevinst pr. kvartal svarer til 40 fuldtidspersoner. De 110 borgere med fuld gevinst i 13 uger i Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 2.0, svarer dermed til en forventet besparelse på 28 fuldtidspersoner. Effektnøgletallene for Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 2.0 er dermed vurderet realistiske at opnå, set i relation til Investeringsprojekt Sygedagpenge Tværfaglig Sundheds Team 1.0

 

Sygedagpenge: Tværfaglig Sundheds Team

1.0

2.0

Antal borger i selvforsørgelse. Fuldtidspersoner pr. år

40

28

Antal borgere med fuld gevinst i 13 uger pr. år

160

110

 

Investeringsprojektet betyder, at der ansættes fire medarbejdere til projektet i perioden den 1. april til den 31. marts 2022.

Der vil blive ansat tre sundhedsfaglige medarbejdere (psykolog, fysioterapeut og læge) samt en jobrådgiver.

 

Jobrådgivere skal screene og visitere de sygemeldte borgere til indsatsen som led i den almindelige sygeopfølgningsindsats.

 

De sundhedsfaglige medarbejdere kan blandt andet hjælpe borgerne

 • med at forstå, hvordan den information man som borger har fået af egen læge, på sygehuset eller hos en speciallæge skal forstås i relation til at kunne varetage et arbejde
 • hvis de oplever, at der ikke er overensstemmelse mellem det som lægen mener borgeren kan, og det borgeren selv oplever at kunne
 • til at forstå de mentale mekanismer der sker, når man bliver ramt af sygdom og/eller nedslidning og måske ikke længere kan varetage sit gamle job.

 

Det sundhedsfaglige personale er derfor med til at sikre, at der sker en tættere kobling mellem borgernes helbredsmæssige situation og den beskæftigelsesfaglige indsats, hvilket betyder, at borgerne får en mere helhedsorienteret indsats.

 

Helbred og sundhed vil derfor fortsat være koordineret mellem myndighed og de sundhedsfaglige medarbejdere, med fokus på at gøre mere af det der havde effekt i Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 1.0. Det kan være:

 • Fællessamtaler der understøtter borgerne og rådgiverne i at udarbejde en god plan med indsatser, der er mere individuelle.
 • Fysioterapeuten der kan hjælpe borgere med nedslidningsproblemer med at få gode redskaber til træning, så borgeren ikke fortsætter med at opleve sig fastlåst i ikke at måtte gøre noget.

 

Projektets målgruppe af sygemeldte borgere har haft et skift i deres mindset. De har som udgangspunkt tidligere haft en stærk arbejdsidentitet, men ledigheds- og sygdomsperioden har gjort dem usikre på deres fremtidige plads på arbejdsmarkedet. De er usikre på, hvordan skånehensyn på grund af for eksempel stress eller nedslidning kan forenes med et arbejde.

 

Derudover er der en gruppe borgere, der efter en årrække på offentlig forsørgelse, inden for de sidste seks måneder, har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindre omfang. De er usikre på, om deres helbred kan holde til at være på arbejdsmarkedet, og det er derfor forventningen, at denne gruppe borgere vil have god gavn af sundhedsfaglige tiltag.

 

Der vil i projektperioden være tale om løbende optag og afgang af borgere, der er omfattet af projektets målgruppe.

 

ØKONOMI

Nedenfor fremgår oversigten over den formodede nettogevinst, herunder den investering der som minimum skal dækkes.

 

Samlet provenu

 

 

 

 

Kr.

2020

2021

2022

I alt

Investering (Service)

1.776.000

2.368.000

592.000

4.736.000

Sparede ydelser (Særlige driftsområder)

1.433.000

2.865.000

1.433.000

5.731.000

Nettogevinst

-343.000

497.000

841.000

995.000

 

Projektet generer en forventet nettogevinst på 1,0 mio. kr. over projektperioden.

 

Projektets nettogevinst i 2020 vil blive flyttet til reservationspuljen for budgetgaranti og øvrige overførsler under Økonomiudvalget. Projektets nettogevinst i 2021 og 2022 tilgår reservationspuljen under Økonomiudvalget i forbindelse med de kommende års budgetlægninger, som følge af kommunens budgetmodel for beskæftigelsesområdet. 

  

Beregningen tager udgangspunkt i, at det mindre team i version 2.0 kan levere samme afkastgrad på 1,21, som var forudsat i det oprindelige projekt.

 

Forventningen er, at investeringen på 4,7 mio. kr. i investeringsperioden på to år vil resultere i en besparelse på 5,7 mio. kr. i sparede sygedagpengeudgifter. Besparelsen svarer til 28 færre fuldtidspersoner på sygedagpenge årligt.

Det er forudsat, at indsatsens varighed gennemsnitligt varer tre måneder. Da indsatsen starter pr. den 1. april 2020, bliver besparelsen beregnet fra den 1. juli 2020.

Når en borger er omfattet af indsatsen, vil en eventuel besparelse på borgeren blive beregnet i en periode på 13 uger efter, at indsatsen er betragtet som afsluttet. Hvis borgeren slutter indsatsen tidligere end de 13 uger, vil besparelsen blive beregnet fra det tidspunkt.

 

Nedenfor fremgår udgifterne på Service, som forvaltningen søger om at finansiere via tilsvarende nedskrivning af ydelsesbudgettet på Særlige driftsområder.

 

 

Ansættelser

 

 

 

 

Kr.

2020

2021

2022

I alt

1 psykolog

498.000

664.000

166.000

1.328.000

1 læge

599.000

798.000

199.000

1.596.000

1 fysioterapeut

356.000

475.000

119.000

950.000

1 jobrådgiver

323.000

431.000

108.000

862.000

Lønudgifter i alt

1.776.000

2.368.000

592.000

4.736.000

 

Sagen påvirker servicerammen med 1,8 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022.

 

De sparede ydelser på 5.731.000 kr. i perioden svarer til sparede sygedagpengeudbetalinger i 1.433 uger årligt. Det seneste år har der gennemsnitligt været 846 sygedagpengemodtagere i Job & Sygdom 3 (standby sager undtaget). Dermed svarer projektets målsætning til, at den gennemsnitlige sagsvarighed nedsættes med 1,7 uger. Den har det seneste år ligget på 46,3 uger.

 

Der følges op fire gange årligt, og der afrapporteres sammen med de øvrige investeringsprojekter. 

 

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

2. Godkendelse af ansøgning om styrkelse af kommunens indsats på repatrieringsområdet
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 27.12.00-Ø34-1-19
RESUMÉ

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udmeldt en pulje på 7 mio. kr. til styrkelse af kommunernes repatrieringsindsats. Formålet er, at flere personer i målgruppen for repatriering anvender muligheden for at modtage støtte til frivilligt at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Dette skal bl.a. ske ved at øge målgruppens viden om frivillig hjemrejse, samt øge forudsætningerne for at målgruppen kan træffe beslutning om og gennemføre en vellykket repatriering.
 
Den overordnede målgruppe i projektet er alle (cirka 8.000) borgere, der er i målgruppen for repatriering i Odense Kommune: Flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge, danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab og udlændinge eller efterkommere af udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter de regler, der gjaldt før udlændingeloven af 1983.
 
I projektet vil det primære fokus dog være på tre delmålgrupper:
 
 • 3.000 borgere der har kontakt med forvaltningen og dermed er omfattet af den systematiske vejledningsforpligtelse.
 • 150-300 aktivitetsparate borgere i aldersgruppen 50-55 år som er dårligt integreret på det danske arbejdsmarked. Gruppen er en delmålgruppe af de 3.000 borgere.
 • 400-1.200 borgere i aldersgruppen 65+ som er på en pensionsydelse/førtidspension, og som har et ønske om at tilbringe alderdommen i oprindelseslandet eller et tidligere opholdsland. Målgruppen modtager ikke information om repatriering fra forvaltningen på nuværende tidspunkt.

 

I denne sag skal udvalget godkende, at forvaltningen søger 1.910.864,00 kr. i puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration til projektaktiviteter, der skal styrke kommunens indsats på repatrieringsområdet.
 

Der er ansøgningsfrist til puljen den 18/11 2019.

Effekt

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Den foreslåede indsats for gruppen af førtidspensionister og folkepensionister vil bidrage til Udvalgsmålet om at øge erhvervsfrekvensen i Odense Kommune. Erhvervsfrekvensen øges ved at gruppen af borgere, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, bliver mindre hvis gruppen repatrierer til oprindelseslandet eller tidligere opholdsland.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen søger 1.910.864,00 kr. til puljen ”Pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)”.

BESLUTNING

Brian Dybro (F) og Reza Javid (Ø) stiller følgende ændringsforslag:

 

Forvaltningen søger midler i puljen ”Pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse” til kun to af de beskrevne målgrupper: Dels en systematisk vejledningsforpligtelse til 3.000 borgere med kontakt til forvaltningen dels 400-1.200 borgere i aldersgruppe 65+, som er på pensionsydelse/førtidspension.

 

Christoffer Lilleholt (V) og Roya Moore (C) stemmer imod ændringsforslaget.

 

Cæcilie Crawley (A), Michael Eskamp Witek (A) og Nazim Gürkan (A) undlader at stemme.

 

Ændringsforslaget forkastes hermed.

 

Cæcilie Crawley (A), Michael Eskamp Witek (A), Nazim Gürkan (A), Christoffer Lilleholt (V) og Roya Moore (C) stemmer for den oprindelige indstilling.

 

Brian Dybro (F) og Reza Javid (Ø) stemmer imod den oprindelige indstilling.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender forvaltningens indstilling.

 

 

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
 
Odense Byråd vedtog den 10/4 2019 en ændring af Beskæftigelsesplan 2019-2020. Beskæftigelsesplanen blev ændret på baggrund af en ændring af repatrieringsloven som bl.a. betød, at kommunen fik mulighed for at tilbyde vejledning og opkvalificering i Danmark til alle personer i målgruppen for repatriering med henblik på at give viden om muligheden for samt sikre varig repatriering til hjemlandet eller et tidligere opholdsland.
 
Herudover er kommunen forpligtet til at vejlede borgere i målgruppen, som samtidig har en beskæftigelsessag, ved hver samtale med kommunen. Ændringen af Beskæftigelsesplanen for 2019-2020 betyder, at forvaltningen løbende har et bredt fokus på at vejlede borgere til afklaring om deres muligheder for og økonomisk støtte til at vende tilbage til deres hjemland. Vejledningen finder bl.a. sted som et led i borgernes almindelige kontaktforløb.
 
Formål 

 

Odense Kommune ønsker at styrke informationsindsatsen på repatrieringsområdet, så borgere i målgruppen for repatriering har mulighed for, på et bedre grundlag, at træffe beslutning om tilbagevenden til enten hjemlandet eller tidligere opholdsland.

 

Til dette formål, etableres der med projektet to repatrieringskonsulentstillinger. Repatrieringskonsulenterne vil ved en aktiv og udsøgende indsats, stå klar med bl.a. vejledning og information til borgere og medarbejdere. Blandt arbejdsopgaverne vil konsulenterne bl.a. arrangere fælles informationsmøder for borgere, der udtrykker interesse i muligheden for repatriering ved den systematiske vejledning samt være bindeled til eksterne aktører som Styrelsen for Integration og International Rekruttering.

 

I projektet vil det primære fokus være på tre delmålgrupper.

 

Målgruppe 1: De 3.000 borgere der har kontakt med forvaltningen bl.a. kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv. Gruppen har en beskæftigelsessag og er dermed omfattet af den systematiske vejledningsforpligtelse.

 

For at styrke vidensniveauet blandt medarbejdere i kommunen, vil repatrieringskonsulenterne undervise og vejlede i love, regler og procedure for repatriering, så medarbejdere er bedre fagligt klædt på til at vejlede og hjælpe borgere, der overvejer mulighederne for repatriering.

 

Erfaringer fra den systematiske vejledningsforpligtigelse viser, at for medarbejdere der ikke arbejder på integrationsområdet, er der kompleksitet forbundet med opgaven både i forhold til at sikre et tilstrækkeligt vidensniveau om repatrieringsmuligheder og i forhold til at formidle budskabet konkret i samtalerne.

 

Derfor vil repatrieringskonsulenterne også stå for at facilitere undervisningsforløb, hvor medarbejdere bliver ”klædt på" til at håndtere repatrieringssamtalen med borgeren.

Ligesom repatrieringskonsulenterne kontinuerligt vil sikre formidling af, hvilke lande der er mulighed for at repatriere til.

 

Målgruppe 2: Aktivitetsparate borgere i aldersgruppen 50-55 år som er dårligt integreret på det danske arbejdsmarked. Estimatet er, at det drejer sig om 150-300 borgere. Gruppen er en delmålgruppe af de 3.000 borgere. Gruppen har en beskæftigelsessag og er dermed omfattet af den systematisk vejledningsforpligtelse.

 

Repatrieringskonsulenterne vil stå for at facilitere en opsøgende proces, som målgruppen på nuværende tidspunkt ikke får. Borgere i alderen 50-55 år, som forvaltningen vurderer, ikke kan blive integreret på det danske arbejdsmarked vil blive aktivt opsøgt om deres muligheder for at repatriere.

 

Målgruppe 3: Borgere i aldersgruppen 65+ som er på en pensionsydelse/førtidspension og som har et ønske om at tilbringe alderdommen i oprindelseslandet eller et tidligere opholdsland. Gruppen har ikke en beskæftigelsessag og er dermed ikke omfattet af den systematiske vejledningsforpligtelse. Estimatet er, at det drejer sig om 400-1.200 borgere. Gruppen modtager på nuværende ikke nogen information fra kommunen om repatriering, men vil med projektet få en opsøgende indsats.

ØKONOMI

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger 1.910.864,00 kr. hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration fra puljen ”Pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)”.
 

Projektperioden er toårig og løber fra den 1/12 2019 til den 31/12 2021.

 

3. Ungepakken (Udmøntning af Budget 2020)
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.01.00-A00-387-19
RESUMÉ

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 i Odense Kommune har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fået tildelt 15.000.000 kr. til en Ungepakke under overskriften ”En bedre start for de unge – Alle unge skal med”. Ungepakkens indsatser har fokus på at hjælpe de unge godt på vej mod uddannelse og job og samtidig at styrke de unges trivsel.

 

Ungepakken består af to særskilte indsatser til unge under 30 år.

 • Alle Unge Skal Med, som er en ny helhedsorienteret indsats, som målrettet vil arbejde på at sænke antallet af unge på uddannelseshjælp i Odense ved at hjælpe de unge til at komme i og fastholde ordinær uddannelse eller beskæftigelse.
 • En udvidelse af målgruppen ved Novavi Ung Revers. En udvidelse af Novavi Ung Revers’ målgruppe til også at gælde de 25-30-årige, vil gøre en betydelig forskel for de unge i denne målgruppe.

 

Indsatserne er målrettet psykisk sårbare unge. Det gælder unge, der modtager uddannelseshjælp og unge vokset op i misbrugsfamilier. Ved at styrke indsatsen for disse unge kan forvaltningen i højere grad hjælpe de unge godt på vej mod uddannelse og job og styrke de unges trivsel.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Indsatserne i Ungepakken har et klart formål om at få bragt flere unge i Odense i uddannelse eller job. Derfor forventes indsatserne på sigt at kunne bidrage til, at flere unge i Odense kommer i uddannelse eller job.

 

Flere borgere er sunde og trives

Ved at udvide målgruppen ved Novavi Ung Revers til også at gælde for de 25-30-årige, forventes det, at flere unge i Odense er sunde og trives.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender udmøntningen af Ungepakken.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

 

SAGSFREMSTILLING

Ungepakken

 

Den 10/10 2019 godkendte Odense Byråd budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Under overskriften ””En bedre start for de unge – Alle unge skal med”, er der afsat 15.000.000 kr. til en Ungepakke i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Forvaltningen anbefaler, at 13.500.000 kr. afsættes til indsatsen Alle Unge Skal Med. Indsatsen vil målrettet arbejde på at sænke antallet af unge på uddannelseshjælp i Odense ved at hjælpe de unge til at komme i og fastholde ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Forvaltningen anbefaler, at de resterende 1.500.000 kr. afsættes til at udvide målgruppen ved Novavi Ung Revers.

 

Alle Unge Skal Med

 

Alt for mange af de odenseanske unge gennemfører aldrig en ungdomsuddannelse, og ender derfor på kanten af uddannelsesmarkedet og dermed på sigt arbejdsmarkedet.

I udgangen af 2018 modtog ca. 1.800 unge uddannelseshjælp i Odense Kommune. Hver 3. ung vender tilbage på uddannelseshjælp indenfor et år. Hver 10. aktivitetsparate og hver 5. uddannelsesparate har gennemført en ungdomsuddannelse. Udfordringerne for udsatte unge er mangeartede. Fælles for gruppen er dog, at de udover manglende uddannelse og beskæftigelse typisk også har forskellige sociale og/eller helbredsmæssige problemstillinger.

 

For at komme disse udfordringer til livs er der brug for mere målrettede indsatser til gruppen af unge, der modtager uddannelseshjælp. Med den nye indsats Alle Unge Skal Med vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen målrettet arbejde på at sænke antallet af unge på uddannelseshjælp i Odense ved at hjælpe de unge til at fastholde ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

 

Målgruppe

Indsatsen er målrettet både uddannelsesparate og aktivitetsparate unge mellem 18-30 år, der modtager uddannelseshjælp. Der vil løbende være 200 unge tilknyttet indsatsen (150 uddannelsesparate og 50 aktivitetsparate).

 

Indsatsen omfatter unge, der er:

 • Uddannelsesparate med en sagslængde på over 52 uger
 • Aktivitetsparate med en sagslængde på under 52 uger
 • Uddannelsesparate og aktivitetsparate der er bosat i boligsociale helhedsplaner
 • Uddannelsesparate og aktivitetsparate som har børn
 • Uddannelsesparate og aktivitetsparate der udover den beskæftigelsesrettede indsats også får en supplerende indsats (socialsag, bostøtte, misbrugsbehandling etc.)

 

Indsatsen Alle Unge Skal Med

Formålet med indsatsen er at flere unge kommer i og fastholder uddannelse og job ved at udvikle en koordineret, individuel og håndholdt indsats, både under og efter at uddannelseshjælpsperioden er afsluttet. Forvaltningen har viden og erfaring med at hyppige samtaler, hyppige uddannelses- og praktikforløb kombineret med fokus på sundhedsmæssige barrierer hos den unge, har god effekt.

 

De unges sundhedsmæssige udfordringer spænder ofte ben for progressionen i uddannelses- og praktikforløb. Indsatsen vil derfor have et særligt fokus på at etablere varige sundhedsfremmende aktiviteter for de unge, som kan skabe varig fremdrift for den unge.

 

Tidligt i indsatsen skabes der et tværfagligt samarbejde med civilsamfundet.

Samarbejdet kan fx være at introducere den unge for den lokale idrætsklub. Dette kan fremme den unges fysiske sundhed og fællesskabsfølelse. Igennem en bedre fysisk sundhed kan den sociale og mentale sundhed styrkes hos de unge. Forvaltningen forventer, at et fokus i indsatsen på at styrke de unges fysiske, sociale og mentale sundhed vil bringe dem tættere på uddannelse og job.

 

Indsatsens effekt

Det er forventningen, at indsatsen vil sikre, at flere unge kommer i uddannelse og job, og at andelen af unge på uddannelseshjælp vil falde. Indsatsen vil således understøtte flere af Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål og byrådets Odensemål.

 

Det er forvaltningens faglige vurdering, at indsatsen har en forventet gennemsnitlig effektandel på 35 %. Det betyder, at forvaltningen forventer, at 35 % af de 200 unge i målgruppen kan rykkes til uddannelse eller job. Samlet set er forventningen at bringe 210 unge i uddannelse eller job henover den 3-årige projektperiode, hvor forventningen er at minimum 600 unge deltager i forløbet. Dette estimat er bl.a. baseret på erfaringer fra forvaltningens andre afdelinger.

 

Tidsplan for udmøntning af Alle Unge Skal Med

Såfremt Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender udmøntningen af Alle Unge Skal Med indsatsen, begynder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen umiddelbart efter mødet den 26/11 2019, arbejdet omkring rekruttering af medarbejdere og tilrettelæggelse af indsatsen.

 

Novavi Ung Revers

 

Udvidelse af målgruppen

Novavi Ung Revers tilbyder anonym og gratis hjælp til børn og unge fra 0-25 år, som er vokset op i familier med misbrug. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil med Ungepakken udvide målgruppen til også at omfatte de 25-30-årige.

 

En udvidelse af målgruppen styrker de 25-30-åriges muligheder for at håndtere de udfordringer, der følger af deres opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Særligt for unge der selv har et misbrug, da der ikke eksisterer en pendant til det, som Novavi Ung Revers ville kunne tilbyde disse unge. Ud over vigtigheden med en indsats for dem selv og deres egen udvikling, så er dette en aldersgruppe, hvor det er ekstra vigtigt, at misbrugsmønsteret brydes, så den sociale arv undgås. De 25-30-årige er i en alder, hvor mange selv stifter familie. En udvidelse af målgruppen kan dermed også ses som en tidlig indsats for de ufødte/små børn.

 

Indsatsens effekt

Indsatsen ved Novavi Ung Revers er med til at forebygge, at den unge selv får et misbrug som voksen eller udvikler psykiske eller sociale vanskeligheder. Det øger sandsynligheden for, at den unge får en ungdomsuddannelse og bliver aktiv på arbejdsmarkedet.

 

ØKONOMI

De tildelte midler til Ungepakken fra budget 2020 fordeler sig som følger:

 

 

2020

2021

2022

I alt

Personale

3.350.000

3.350.000

3.350.000

10.050.000

Etablering af arbejdspladser

176.250

0

0

176.250

Sundhedstilbud

500.000

500.000

500.000

1.500.000

Digitalt værktøj

400.000

400.000

400.000

1.200.000

Fællesudgifter

70.000

70.000

70.000

210.000

Overhead

121.250

121.250

121.250

363.750

 

 

 

 

 

Alle Unge Skal Med

4.617.500

4.441.250

4.441.250

13.500.000

Novavi Ung Revers

500.000

500.000

500.000

1.500.000

I alt

5.117.500

4.941.250

4.941.250

15.000.000

 

Flere unge vil få glæde af indsatserne i Ungepakken, da Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har valgt at foretage omlægninger, hvor der er tildelt midler til et øget fokus på Platform R.

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

4. Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2020
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 27.15.12-Ø40-53-19
RESUMÉ

Kommunen skal skabe gode rammer for frivillige sociale indsatser og sikre et samspil mellem de frivillige sociale foreningers aktiviteter og de kommunale, sociale tilbud. Det betyder, at kommunen skal afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Formålet med puljen er at hjælpe nogle af Odenses meste sårbare og udsatte grupper af borgere.  

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget uddeler hvert år tilskud fra puljen til frivilligt socialt arbejde, hvis primære målgruppe er borgere under 60 år. Udvalget træffer afgørelse om de ansøgninger, der overstiger 50.000 kr. Forvaltningen træffer afgørelse i de øvrige ansøgninger.

 

Forvaltningen har modtaget 32 ansøgninger på mere end 50.000 kr. De 32 foreninger har samlet søgt om 6,55 mio. kr. Udvalget og forvaltningen har i alt godt 3 mio. kr. til uddeling. Udvalget skal derfor drøfte ansøgningerne, da der er behov for prioritering. Forvaltningens forslag til tilskud, afslag og tilskudsstørrelser er vedlagt sagen i to lukkede bilag. Drøftelsen er forberedelse inden beslutning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2020 på udvalgsmøde den 10/12 2019.

 

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

SAGSFREMSTILLING

Frivilligt socialt arbejde er indsatser og aktiviteter, hvis sigte er at give specifikke grupper af sårbare og socialt udsatte mennesker øget velfærd og omsorg. Det kan fx være ledsager- og mentorordninger, selvhjælpsgrupper og aktiviteter for udsatte børn. Frivilligt socialt arbejde bliver typisk udført af frivillige foreninger.

 

Odense Kommune støtter det frivillige sociale arbejde gennem Puljen for frivilligt socialt arbejde. Puljens formål er at yde tilskud til det frivillige sociale arbejde i bred forstand og fremme samarbejde mellem kommune og foreningerne. Det frivillige arbejde skal forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer.

 

Tildeling af midler bliver reguleret af retningslinjer, der er godkendt af Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget den 20/6 2017. Der bliver kun givet tilskud, hvis den frivillige indsats er kernen i de ansøgte aktiviteter. Indsatserne skal have et socialt sigte og være målrettet en specifik målgruppe omfattet af puljens retningslinjer.

 

Samtlige ansøgninger bliver sagsbehandlet af en indstillingsgruppe med repræsentanter fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Det sikrer et tværgående vurderingsgrundlag. Derved understøtter sagsbehandlingen rammerne for et godt samspil mellem foreningerne og Odense Kommunes arbejde med puljens målgrupper af udsatte og sårbare mennesker.

 

Ansøgerfeltet

Forvaltningen har ved den årlige ansøgningsfrist den 1/10 2019 i år modtaget 32 ansøgninger, som søger over 50.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020, og hvor udvalget træffer afgørelse. Forvaltningen har også modtaget 29 ansøgninger om tilskud under 50.000 kr., hvor forvaltningen træffer afgørelse. Udvalget og forvaltningen har i alt 3,04 mio. kr. til uddeling. Der er i alt ansøgt for:

 

Beslutningskompetence

Ansøgninger

Ansøgt beløb i alt

Frie midler til uddeling

Anbefalet samlet tildelingsbeløb

Udvalget (ansøgninger på over end 50.000 kr.)

32

6.554.414 kr.

3.044.214 kr.

2.679.005 kr.

Forvaltningen (ansøgninger på op til 50.000 kr.)

27

836.162 kr.

364.800 kr.

Alle ansøgninger

59

7.390.576 kr.

3.044.214 kr.

3.043.805 kr.

 

På baggrund af ansøgningerne anbefaler forvaltningen, at udvalget samlet tildeler 2,68 mio. kr. i tilskud. Det betyder også, at forvaltningen samlet tildeler 364.800 kr. i støtte til de 27 mindre ansøgninger.

 

Ansøgerfeltet har søgt om mere end dobbelt så mange penge, end der er afsat til uddeling. Forvaltningens indstillinger fordeler midlerne sådan, at tilskudskronerne til det frivillige sociale arbejde favner bredest muligt. På grund af puljens størrelse betyder det, at de fleste af foreningerne er indstillet til et mindre eller væsentligt mindre tilskud end ansøgt. Der er en tendens på tværs af ansøgerfeltet til at søge om høje driftsudgifter til bl.a. løn, markedsføring og husleje i forhold til omfanget af den frivillige indsats og puljens størrelse.  

 

 

Vurdering af ansøgninger

Indstillingsgruppen har vurderet ansøgningernes tilskudsberettigelse og størrelse ud fra sammenhæng mellem tilskud og indsats samt mangfoldighed:

 

 • Rimelighed mellem tilskud og den frivillige indsats:
  • At der er et rimeligt forhold mellem tilskuddets størrelse og indsatsernes omfang (antal brugere) og værdien for den enkelte borger.
  • At der er et rimeligt forhold mellem tilskud til driftsudgifter som fx husleje, lønnet koordinering samt PR/synlighed og omfanget af det frivillige arbejde, der udføres.
 • Mangfoldighed:
  • Mange ansøgere er indstillet til et tilskud, der er lidt eller væsentligt mindre end det ansøgte. Dette for at flest mulige sårbare og socialt udsatte grupper af borgere får gavn af puljens midler.  

 

I vurderingen af ansøgerne har indstillingsgruppen desuden lagt vægt på, at:

 • Indsatsen er lokalt forankret og primært målrettet odenseanere.
 • Der er - eller er potentiale for - et konstruktivt samarbejde og samspil mellem foreningens indsatser og Odense Kommune. Herunder at indsatsen understøtter Odense Kommunes politikker, strategier og effektmål.
 • Ansøgeren har andre indtægtskilder end tilskud fra Odense Kommune. For eksempel fra øvrige puljer og fonde, deltagerbetaling og sponsorater. Flere ansøgere opfordres til i højere grad at tænke i medfinansiering, så de er mindre afhængige af tilskud fra Odense Kommune.
 • Ansøgeren har søgt om tilskud til udgifter og indsatser, som puljen ikke kan støtte. Odense Kommune kan ikke give tilskud til brugernes personlige udgifter som entré, kontingenter og gratis måltider. Puljen giver heller ikke tilskud til offentligt oplysende arbejde, fx generelle oplysningskampagner og offentlige foredrag. Enkelte ansøgere er på den baggrund indstillet til afslag.
 • Såfremt en forening opnår tilskud på anden vis, forbeholder forvaltningen sig retten til at tilbagekalde en evt. bevilling, da puljen kun støtter indsatser med et tilskudsbehov.

 

Indstillingsudvalgets vurderinger fremgår af bilagene.

 

 

Mere om puljen for frivilligt socialt arbejde

Puljen for frivilligt socialt arbejde er inddelt i to delpuljer, så der skabes forudsætning for både kontinuitet og udvikling:

 

Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde

Denne sag omhandler uddelingen af midler fra Hovedpuljen 2020. Hovedpuljen har årlig ansøgningsfrist den 1/10 med tilskud til det følgende kalenderår. Puljen søges gennem et elektronisk ansøgningsskema. Fokus ved uddeling er drift og eksisterende indsatser. Der kan søges om beløb på både over og under 50.000 kr.

 

50 % af hovedpuljens midler kan bindes til 2- eller 3-årige bevillinger. Indstillingsgruppen har i år udelukkende indstillet til 1-årige tilskud for 2020. Det skyldes, at stort set hele rammen på 50 % er disponeret til otte flerårige tilskud uddelt i 2017 og 2018, som også dækker tilskudsåret 2020.  

 

Udviklingspuljen for frivilligt socialt arbejde

10 % af puljens samlede midler reserveres til Udviklingspuljen. Udviklingspuljen kan søges løbende og har fokus på nye tiltag og initiativer i samme år, som der ansøges. Puljen kan både søges skriftligt og mundtligt.

 

Beslutningskompetence

De 59 omtalte ansøgninger omhandler alene frivillige sociale indsatser, hvis målgrupper primært er borgere under 60 år. Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer ansøgninger med aktiviteter målrettet borgere over 60 år, hvilket har et selvstændigt budget på ca. 2,2 mio. kr. årligt.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

Puljen til frivilligt socialt arbejde 2020 er i alt på 6.759.359 kr., som består af midler afsat i Budget 2020 samt restmidler fra 2019. Se oversigt i tabellen.

 

10 % af midlerne, dvs. 675.936 kr., gemmes til Udviklingspuljen 2020, som kan søges løbende i 2020. Af Udviklingspuljens midler ønsker forvaltningen at reservere 62.124 kr. til FrivilligGalla og afvikling af mundtlige ansøgningsdage og andre arrangementer relateret til frivilligt socialt arbejde.

 

Tilbage er 6.083.423 kr. til Hovedpuljen. Af de 6.083.423 kr. er 3.039.209 kr. til tidligere bevilgede 2- og 3-årige tilskud. De tilbageværende 3.044.214 kr. er de midler som kan fordeles mellem de 59 ansøgere af Hovedpuljen 2020. Dvs. pengene skal fordeles mellem dels de 32 ansøgere på over 50.000 kr., som hører til udvalgets beslutningskompetence og dels de 29 ansøgere, som forvaltningen skal træffe afgørelse om.

 

 

 

§18-midler

Hovedpuljen

(90%)

Udviklingspuljen (10%)

Midler afsat fra Budget 2020

6.641.585 kr.

 

 

 

Restmidler fra 2019 (ubrugte og tilbageførte midler)

117.774 kr.

I alt §18-midler i 2020

6.759.359 kr.

6.083.423 kr.

675.936 kr.

 

 

 

 

På forhånd disponeret til otte tidligere bevilgede 2- og 3-årige tilskud

 

3.039.209 kr.

 

Reserveres til FrivilligGalla, mundtlige ansøgningsdage og diverse

 

62.124 kr.

I alt frie §18-midler til uddeling

3.044.214 kr.

613.812 kr.

 

 

 

 

5. Drøftelse af ambitionsniveauer for Center for Familier og Unge (CFU) i 2020
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-A00-8-17
RESUMÉ

På baggrund af årets status, skal udvalget drøfte ambitionsniveauer for Center for Familier og Unges arbejde i 2020.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter ambitionsniveauer for Center for Familier og Unges arbejde i 2020.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

SAGSFREMSTILLING

Af nedenstående tabel 1, fremgår resultater for 2017 - pr. den 18/11 2019, ambitionsniveauet for 2019 og forslag til ambitionsniveau for 2020. Af tabellen fremgår det, at resultaterne for 2019 ved tre ud af seks af succeskriterierne har været bedre end det fastsatte ambitionsniveau. Det vil sige, at der foreløbigt i 2019 er en højere andel end det fastsatte ambitionsniveau af CFU-borgere der:

 • Har skiftet kategori fra aktivitetsparat til job- eller uddannelsesparat.
 • Er tilbagevisiteret til normalsystemet.
 • Andelen af CFU-borgere der gennemfører matematik og dansk ved folkeskolens afgangsprøve med mindst 2 (både 9. og 10. klasse).

 

Der er tre succeskriterier, hvor ambitionsniveauet for 2019 ikke er opfyldt:

 • Er kommet i uddannelse eller job.
 • Er i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Fraværsregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole, skal holde sig på samme niveau som resten af Odense.

   

Tabel 1: Resultater for 2017 - pr. den 18/11 2019, ambitionsniveau for 2019 og forslag til ambitionsniveau for 2020

 

Succeskriterier

Resultat 2017

Resultat 2018

Ambition 2019

Status pr. den 18/11 2019

Forslag til ambitionsniveau for 2020

Andelen af CFU-borgere, der er kommet i uddannelse eller job

23,1 %

34 %

35 %

33,3 %

Ændre til 30 %

Andelen af CFU-borgere i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

40 %

63,3 %

60 %

56,4 %

Fastholde 60 %

Andelen af CFU-borgere, der har skiftet kategori fra aktivitetsparat til job- eller uddannelsesparat

5 %

11,3 %

15 %

17,4 %

Fastholde 15 %

 

Andelen af CFU-borgere, der er tilbagevisiteret til normalsystemet

19,9 %

15 %

5 %*

8,7 %

Fastholde 5 %*

Andelen af CFU-borgere, der gennemfører matematik og dansk ved Folkeskolens Afgangsprøve med mindst 2 (både 9. og 10. klasse). Skal gennemføres i samarbejde med BUF

65,2 %

68,8 %

75 %

77,8 %

Fastholde 75 %

Fraværsregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole

8,66 dage

5,46 dage

Samme niveau som resten af Odense **

Højere niveau end resten af Odense. Odense= 0,37 dage

CFU=1,05 dage

Samme niveau som resten af Odense **

Se bemærkning

 * Opgørelsesmetode ændres til, at der kun er borgere på 18 år eller ældre, der indgår i beregningen. Dette i modsætning til nu, hvor over og under 18 år medregnes.

** Opgørelsesmetode ændres til, at det er alle fraværsformer, der indgår. Dette i modsætning til nu, hvor der kun opgøres på ulovligt fravær.

 

Bemærk: At tallene for ”Fraværsregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole” ikke akkumuleres pr. kalenderår, men pr. skoleår og derfor reflekterer det angivne fravær et øjebliksbillede på det givne tidspunkt.

 

På baggrund af ovenstående resultater samt fjerde status for 2019, skal udvalget drøfte ambitionsniveauer for Center for Familier og Unges (CFU) arbejde i 2020.

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. 

 

D. Orientering

6. Status på Center for Familier og Unge (CFU)
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-8-17
RESUMÉ

Udvalget besluttede på møde den 15/5 2018, at der skulle gives kvartalsvis afrapportering på, hvordan det går med Center for Familier og Unges arbejde.

 

Succeskriterierne for 2019 blev besluttet på udvalgsmødet den 5/2 2019.

 

Udvalget får på mødet fjerde og sidste status for 2019.

 

I forlængelse af den sidste status, skal udvalget drøfte ambitionsniveauer for Center for Familier og Unges arbejde i 2020.

 

 

7. Status på Specialenhedens arbejde
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-246-17
RESUMÉ

Byrådet besluttede den 22/2 2017 en bandeindsats for Odense Kommune. I forlængelse heraf gik Specialenheden i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i drift den 1/6 2017.

 

Specialenhedens hovedopgave er:

 • At sikre maksimal aktivering af borgere med banderelationer, der modtager forsørgelsesydelser fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (i forhold til gældende lovgivning).
 • At sikre gennemførelse af sanktioner i ydelsen, hvis disse borgere ikke står til rådighed og fremmøder til bl.a. samtaler, beskæftigelsestilbud mv.

 

Udvalget besluttede på møde den 15/5 2018, at Beskæftigelses- og Socialudvalget kvartalsvis skal modtage en status på Specialenhedens arbejde.

 

8. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2019-2020
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-19-18
RESUMÉ

I denne sag gives der en status på Beskæftigelsesplan 2019-2020, som er en samlet plan for årets indsatser og indeholder en række resultatmål.

 

Det vedlagte bilag giver en opfølgning for 3. kvartal 2019 for Beskæftigelsesplan 2019-2020.

 

Beskæftigelsesplanen er toårig, hvorfor mål og ambitionsniveauer videreføres i 2020.    

 

9. Status på forvaltningens ankesager i 2018
D. Orientering
Åbent - 00.01.00-A00-384-19
RESUMÉ

Baggrund

Udvalget besluttede den 28/1 2014, at forvaltningen én gang årligt skal give status på ankeafgørelser. Denne sag omhandler ankestatistik for 2018, der vedrører samtlige af forvaltningens områder.

 

Ankestatistikken giver et overblik over, hvordan fordelingen af ankesager er på de enkelte afgørelsestyper – stadfæstelser, ændringer og hjemvisninger. Denne sag er derfor med til at give et fingerpeg om, hvordan kvaliteten af forvaltningens sagsbehandling har været i 2018.

 

Udover status på alle forvaltningens ankesager for 2018, får udvalget også en samlet afrapportering på Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningens omgørelsesprocenter for kommunens afgørelser på socialområdet. Dette bliver præsenteret som en fællessag på møder i alle tre udvalg den 26/11 2019. Navnet på denne sag er "Omgørelsesprocenter på socialområdet 2018" og omhandler de ændrede og hjemviste sagers andel af det samlede antal ankesager. Omgørelsesprocenten er således et udtryk for, hvor stor en procentandel af samtlige ankesager, som skal omgøres. 

 

Udviklingen i antal ankesager i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

 

 

Der er sket en lille stigning i antal sager fra 2015 til 2018.  

 

Udvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen fordelt på afgørelsesresultat

 

 

 

Ankestyrelsens afgørelser kan resultere i afvisning, stadfæstelse, hjemvisning eller ændring

 

Fordelingen af de forskellige afgørelsestyper er et udtryk for kvaliteten af forvaltningens sagsbehandling. Det gælder både i forhold til forvaltningens overholdelse af formelle såvel som faglige love. Det er negativt, at antallet af stadfæstelser er faldet fra 2017 til 2018.

 

Som det fremgår af ovenstående, er andelen af henlagte sager og bortfald af klager for årene 2015-2017 på under 0,6 % af det samlede antal sager pr. år. 

 

Afviste afgørelser

En afvist afgørelse betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen.

I 2018 blev 68 klager afvist. I 2017 var tallet 31 og i 2016 blev 42 klager afvist. I 2015 var antallet af afviste klager 54.

 

Hjemviste afgørelser

En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl. 
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik i 2018 hjemvist 64 afgørelser. I 2017 var tallet 51 afgørelser og i 2016 var det 63 afgørelser. I 2015 var tallet 57. Antallet af hjemviste afgørelser skal ses i forhold til det totale antal af klager.

 

Ændrede afgørelser

En ændring af afgørelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik i 2018 omgjort eller ændret 60 afgørelser. I 2017 blev 36 sager omgjorte eller ændret, og i 2016 var det samme tal 25 afgørelser. I 2015 var antallet af omgjorte eller ændrede afgørelser 35. Andelen af de samlede afgørelser var således henholdsvis 7 %, 5,2 %, 6,6 % og 10,8 %.

 

Stadfæstede afgørelser

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik i 2018 stadfæstet 362 afgørelser. I 2017 blev 426 afgørelser stadfæstet, og i 2016 var det 346 afgørelser. I 2015 var antallet af stadfæstelser 350. 

 

Samlet ankestatistik for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i 2018

 

Afvist

Bortfald af klager

Hjemvist

Stadfæstet

Ændret

Total

Antal sager

68

2

64

362

60

556

Andel i procent

12,2%

0,4%

11,5%

65,1%

10,8%

100,0%

 

 

Bilag vedr. områdernes ankestatistik i 2018 er vedhæftet.

 

 

 

10. Omgørelsesprocenter på socialområdet
D. Orientering
Åbent - 00.00.00-A00-963-19
RESUMÉ

Som led i sagsbehandlingen på socialområdet træffer kommunerne mange afgørelser. I en lille del af disse afgørelser, bliver der klaget over udfaldet. Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen har her mulighed for at stadfæste, hjemvise eller ændre kommunens afgørelse.

 

Børne- og Socialministeriet offentliggør årligt ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunens afgørelser på socialområdet. Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort. Dette års danmarkskort blev offentliggjort i marts 2019 og viser resultatet af Ankestyrelsens afgørelser af klagesager i 2018. Danmarkskortene findes på socialministeriets hjemmeside i interaktiv form. I denne sag præsenteres de overordnede konklusioner.

 

Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen hvert år have forelagt de tre danmarkskort.

 

Overordnet fremgår det af de tre danmarkskort, at der:

 • På landsplan er sket et fald i omgørelsesprocenter på det generelle socialområde og på børnehandicapområdet.
 • På landsplan er sket en stigning i omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet.
 • I Odense Kommune er sket en stigning i omgørelsesprocenter på alle tre områder.

 

De tre ansvarlige udvalg (Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget) bliver med denne sag forelagt de tre danmarkskort.

 

Hvad ”omgørelsesprocenten” dækker over

Når Ankestyrelsen beregner omgørelsesprocenterne, anvendes tre begreber:

 

 1. Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for dem, der har klaget.
 2. Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig med afgørelsen og ændrer den.
 3. Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Det sker for eksempel, hvis der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og styrelsen ikke selv kan indhente dem. Det betyder, at den kommunale myndighed skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

 

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, er der tale om, at en kommunal afgørelse bliver omgjort. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver enten hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen.

 

Antal behandlede klager

Af danmarkskortene fremgår det, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen har truffet. Antallet er afhængigt af de ressourcer Ankestyrelsen har til rådighed, og sagsbehandlingstiden er på nogle områder meget lang. Derfor er et fald eller stigning i antallet af behandlede klager ikke nødvendigvis et udtryk for et fald eller stigning i antallet af klager på området.

 

Indholdet af de tre danmarkskort

Børne- og Socialministeriet offentliggør i alt tre danmarkskort om emnet: Et kort der handler om det generelle socialområde, et kort der handler specifikt om børnehandicapområdet, og et kort der handler specifik om voksenhandicapområdet.

De tre danmarkskort omfatter hver især:

 

1.    Kortet for socialområdet generelt

I dette kort indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Ifølge Børne- og Socialministeriets opgørelse drejer det sig om 130 typer af afgørelser.

Kortet viser udfaldet af ankede sager i både Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

2.    Kortet specifikt for børnehandicapområdet

Dette kort udgør en delmængde af socialområdet generelt og indeholder udfaldet af klager, der handler om:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m.
 • Merudgiftsydelser
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Personlig hjælp og ledsagelse

 

3.    Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

Dette kort udgør en delmængde af socialområdet generelt og indeholder udfaldet af klager, der handler om:

 • Kontante tilskud
 • Borgerstyret personlig assistance
 • Ledsageordning
 • Merudgifter

 

Udviklingen på landsplan

På socialområdet generelt, og på børnehandicapområdet, er der på landsplan sket en positiv udvikling, hvor omgørelsesprocenterne er faldet fra 2017 til 2018. Omgørelsesprocenterne på voksenhandicapområdet er i samme periode steget på landsplan (se tabel 1).

 

 

Udviklingen i Odense Kommune

 

I Odense Kommune er der sket en stigning i omgørelsesprocenterne for alle tre danmarkskort fra 2017 til 2018.

 

På socialområdet generelt er omgørelsesprocenten steget fra 31% i 2017 til 42% i 2018. Den ligger derved over landsgennemsnittet på 36%. Omgørelsesprocenten i 2018 ligger nogenlunde på niveau med procenten i 2016 (se tabel 2). Antallet af afgørelser, som Ankestyrelsen har klagebehandlet, er faldet fra 2017 til 2018.

Området dækker i Odense Kommune over flere tusinde sager. I hver sag træffes der ofte flere afgørelser undervejs i sagsforløbet. Ankestyrelsen har for 2018 behandlet klager over 264 af disse afgørelser.

 

På børnehandicapområdet er der sket en lille stigning i omgørelsesprocenten fra 36% i 2017 til 39% i 2018. På trods af stigningen er omgørelsesprocenten dog stadig væsentligt lavere end i 2016, ligesom den også stadig er lavere end landsgennemsnittet på 47%. Der er i perioden sket en stigning i antallet af behandlede afgørelser (se tabel 3).

Børn- og Ungerådgivningen har 3000 aktive sager, hvoraf 700 er på børnehandicapområdet. I hver sag træffes der ofte flere afgørelser. Ankestyrelsen har for 2018 behandlet klager over 64 af disse afgørelser.

 

På området for voksenhandicap er der, ligesom på landsplan, sket en stigning i omgørelsesprocenten. I 2017 blev 11% af sagerne omgjort, mens det i 2018 gjaldt 48% af sagerne. Omgørelsesprocenten ligger derved over landsgennemsnittet på 32%. Der er i perioden sket et fald i antallet af behandlede afgørelser (se tabel 4).

Ældre- og Handicapforvaltningen har 35.000 sager årligt, heraf en række sager på voksenhandicapområdet. I hver sag træffes der ofte flere afgørelser. Ankestyrelsen har for 2018 behandlet klager over 44 af disse afgørelser.

 

Tabellerne nedenfor viser en sammenligning af data fra 2016, 2017 og 2018 på de tre områder for Odense Kommune.

 

 

 

 

 

Fremtidige Danmarkskort

Regeringen og KL har i den seneste økonomiaftale aftalt at samarbejde om at tilvejebringe et forbedret datagrundlag, så fremtidige danmarkskort bliver mere nuancerede. Dette bunder i erkendelsen af, at danmarkskortene i den nuværende udformning giver et for unuanceret billede af kvaliteten i sagsbehandlingen. 

 

11. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-736-18
RESUMÉ

Mundtlig orientering:

 

 

12. Tema: Akademikerindsatsen
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-908-19
RESUMÉ

Temadrøftelsen handler denne gang om akademikerledigheden og akademikerindsatsen. Temadrøftelsen finder sted hos SDU RIO. SDU RIO vil fortælle om, hvordan deres tilgang kan medvirke til at nedbringe akademikerledigheden, herunder i særlig grad dimittendledigheden.

 

Som følge af budgetforliget, der blev indgået den 10/10 2019 for 2020 ”Vilje til velfærd”, blev der for perioden 2020 og 2021 afsat 10,0 mio. kr. til målrettede indsatser, der skal hjælpe nyuddannede akademikere i arbejde. Udvalget vil blive præsenteret for udmøntningen af denne indsats på møde den 10/12 2019.

 

Temadrøftelsen i dag kan give inputs til indsats for akademikere.