Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 26. april 2017 kl. 08:30
i Ekstraordinært møde - Rådhuset, lokale 224, 2. sal

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

 

Mødet hævet kl. 9.11.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Investeringsprojekter

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Investeringsprojekter
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 15.00.00-G01-193-17
RESUMÉ

Sagen vedrørende Investeringsprojekter blev behandlet på byrådsmødet den 19/4 2017. Investeringsprojektet Academic Partnership blev godkendt, og det blev besluttet at hjemvise de to øvrige investeringsprojekter CV og Samtaler til fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget den 26/4 2017.

 

Byrådet får mandag den 24/4 2017 fremlagt Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger. Den videre drøftelse og beslutning omkring investeringsmodellerne fremlagt i denne sag kan derfor også ske ud fra de anbefalinger taskforcen fremlægger mandag.

 

Et flertal af byrådet vedtog på mødet den 12/10 2016 budgettet for 2017, og det blev dermed besluttet at igangsætte fem beskæftigelsesrettede initiativer. I ét af de fem initiativer afsættes samlet 50 mio. kr. til at få flere i arbejde og ad den vej nedbringe forsørgelses– og sikringsudgifterne via investeringsmodeller. Finansiering af investeringsprojekterne sker ved, at der som minimum findes en tilsvarende besparelse på ydelsen til de ledige.

 

Økonomiudvalget har på møde den 28/2 2017 besluttet, at de mest oplagte og evidensbaserede investeringer kan igangsættes hurtigst muligt, hvis der tidsmæssigt er behov herfor. De øvrige investeringer skal indgå i et prioriteringskatalog sammen med Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger, som foreligger i april 2017.

 

Beskæftigelses– og Socialudvalget har 1. behandlet relevante investeringsprojekter på møde den 7/3 2017. Denne drøftelse har ført frem til, at Beskæftigelses– og Socialforvaltningen lægger op til hurtig igangsættelse af tre investeringsprojekter, som følger hovedsporene fra omlægningen med samtalen, herunder et fokus på kvalieteten i samtalen og de virksomhedsrettede indsatser som omdrejningspunkt for at få flere i beskæftigelse. Tilgangen bygger bl.a. på Koch-udvalgets anbefalinger om flere samtaler med højere kvalitet og virksomhedsrettede indsatser med henblik på at relevante målgrupper, såsom dimittender og dagpengemodtagere med en kort ledighedsperiode hurtigt kommer i beskæftigelse, inden ledigheden risikerer at bide sig fast.

 

De seneste tal for ledigheden viser, at det går for langsomt med at få knækket kurven. Odense er bagefter, og det er derfor nødvendigt at investere mere end andre kommuner, så den politiske ambition om at nå landsgennemsnittet i 2020 indfries. Med omlægningen fra aktivering til beskæftigelsesrettede indsatser er skabt en base, som der skal sættes yderligere turbo på. Tidsfaktoren er altafgørende, og derfor indstilles til igangsættelse nu. Hvert kvartals forsinkelse af de tre projekter koster i gennemsnit 5 mio. kr. alene i udbetalte ydelser til de ledige. Såfremt der modregnes investeringsudgifter, bliver nettotabet 750.000 kr. i kvartalet. Hertil kommer manglende skatteindtægter, som følge af et lavt beskatningsgrundlag. For hvert øjeblik igangsættelsen af projekterne udsættes, kommer Odense Kommune længere væk fra byrådets målsætning om nedbringelse af ledigheden til landsgennemsnittet i 2020.

 

Såfremt byrådet godkender de tre investeringsprojekter (inkl. Academic Partnership som byrådet godkendte den 19/4 2017), kan ansættelsesprocessen fremskyndes med minimum tre måneder, idet rekrutteringen til projekterne kan være tilendebragt inden sommerferien. Alternativt vil der gå op til et år, fra beslutningen om investeringsmidlerne blev taget af forligspartierne i september 2016, til projekterne faktisk igangsættes.

 

Beskæftigelses– og Socialforvaltningen lægger op til at igangsætte følgende tre investeringsprojekter (inkl. Academic Partnership som byrådet godkendte den 19/4 2017) med en samlet investeringsudgift på 17 mio. kr. Investeringsrammen udgør herefter 33 mio. kr.

 

De tre investeringsprojekter (inkl. Academic Partnership som byrådet godkendte den 19/4 2017) uddybes i sagsfremstillingen samt i bilag til sagen. Fælles for alle tre investeringsprojekter er en konservativ beregnet investeringsgevinst, som kun tager udgangspunkt i besparelsen på ydelsen. Der er således ikke indregnet gevinster vedr. øgede skatteindtægter, færre udgifter til øvrige tilskud mv. Indregnes disse effekter øges gevinsten ved investeringen betragteligt.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at byrådet godkender:

 

  1. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter (Forsikrede ledige) under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service vedr. investeringsprojekt CV’er på 5.080.000 kr. i 2017 og 3.630.000 kr. i 2018.

 

  1. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter (Forsikrede ledige) under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service vedr. investeringsprojekt Samtaler på 4.290.000 kr. i 2017 og 3.060.000 kr. i 2018.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

I denne sag lægger Beskæftigelses– og Socialforvaltningen op til at tre investeringsprojekter (inkl. Academic Partnership som byrådet godkendte den 19/4 2017) igangsættes hurtigst muligt med henblik på at nedbringe ledigheden i Odense Kommune. De tre projekter tager afsæt i beskæftigelsespolitikken samt budgetforliget for 2007, hvor der afsættes 50 mio. kr. i investeringsramme (inkl. Academic Partnership som byrådet godkendte den 19/4 2017) til at nedbringe ledigheden.

 

Såfremt projekterne igangsættes som foreslået, vil der være 33 mio. kr. tilbage af investeringsrammen;

 

 

Beskrivelse af de to resterende investeringsprojekter:

 

Nedenfor beskrives de enkelte investeringsmodeller via uddrag fra business cases, som fremgår af vedlagte bilag. I økonomiafsnittet uddybes økonomien vedr. de tre projekter (inkl. Academic Partnership som byrådet godkendte den 19/4 2017). 

Investeringsprojekterne strækker sig indtil videre over en periode på et år. Nye medarbejdere og ledere projektansættes for en periode på ét år. Der tages stilling til, om projekterne skal fortsættes efter år 1 ud fra opfølgning på projekterne og resultaterne af de afsluttende evalueringer. Disse foretages inden udgangen af år 1 i projekternes levetid. Hvis evalueringerne peger på, at projekterne ikke har haft den ønskede effekt, så vil projektperioden ikke blive forlænget. Opfølgning på investeringsprojekterne foretages ud fra de forventede effektmål/måltal for hver investering.  

 

CV og ubesatte jobs – Bedre match via CV’ere

 

Resumé

Evidensen peger entydigt på, at en virksomhedsrettet indsats virker for at få flere i job. For at koble ledige med det stigende antal af ubesatte jobs er det nødvendigt at vide mere om, hvad virksomhederne efterspørger, og hvilke kompetencer de ledige har. CV’et er det helt centrale redskab her, hvis det er godt og rent faktisk favner de reelle kompetencer - hvis ikke er det ubrugeligt. En skærpet indsats i at brancherette CV’erne og gøre dem brugbare som redskab i at matche ledige og ubesatte jobs, er en god investering, fordi de ubesatte jobs allerede eksisterer ligesom de ledige, som besidder de efterspurgte kompetencer, også er derude.

 

Uddybning

Odense Kommune står med landets tredjehøjeste ledighed og ledigheden er kommunens største udfordring. Økonomien er under stærkt pres især som følge af store udgifter til overførselsindkomster. Et af problemerne har blandt andet været et omfattende fokus på aktiveringsindsatser, som ikke skaber de tilsigtede effekter om at få ledige i uddannelse og job. Der er derfor et akut behov for, at der iværksættes projekter, der nedbringer ledigheden og dermed udgifterne til overførsler.

 

Situationen er den, at mange borgere i jobcenteret har ikke anden udfordring end ledighed. På trods af Odenses høje ledighed, er der et stigende antal ubesatte job. Virksomhederne har stigende udfordringer med at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft. Det er på tværs af flere brancher, men særligt inden for vækstbrancherne – industri og automation, robot, bygge og anlæg og IT.

 

Med ovenstående udfordringer er der ikke råd til at vente med at igangsætte indsatser, der skal koble lediges CV’er med ubesatte job idet udfordringerne og gabet mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft kun vil blive større. Der skal derfor hurtigst muligt igangsættes de tiltag, der er erfaring for virker. Indsatsen beskrevet i denne business case vil derfor igangsættes straks efter godkendelse.

 

Samtaler

 

Resumé

En tidlig og intensiveret indsats med jobrettede samtaler over for ledige er et af de vigtigste redskaber til jobskabelse. En samtalebaseret indsats anbefales af Carsten Koch udvalget, og evidensen støtter op om, at det virker. For at nedbringe arbejdsløsheden i Odense er der derfor en oplagt investering i at styrke den tidlige samtale. Intentionen er at få nyledige A-dagpengemodtagere (med 5-26 ugers ledighed) hurtigt i gang med et intensiveret samtaleforløb med henblik på at få målgruppen hurtigere i job. Dette bidrager til at nedbringe forsørgelsesudgifterne for denne gruppe ledige. Jo hurtigere investeringen igangsættes, des hurtigere nedbringes udgifterne. 

 

Uddybning

Odense Kommune har med landets tredjehøjeste ledighed en meget stor udfordring. Kommunens økonomi er under stærkt pres især som følge af store udgifter til overførselsindkomster. Med refusionsreformen tilskyndes kommunen til hurtigst muligt at sikre, at den ledige kommer i arbejde igen.

 

Der er derfor et akut behov for, at der iværksættes projekter, der nedbringer ledigheden og dermed udgifterne til overførsler. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har gennemført store indsatsomlægninger og det tidligere omfattende fokus på aktiveringsindsatser, som ikke har skabt de tilsigtede effekter om at få ledige i uddannelse og job, er reduceret markant. Indsatsomlægningen i kombination med stærke projekter, skal medvirke til at nedbringe Odenses høje ledighed. 

 

Investeringsprojektet taler direkte ind i Odenses Byråds effektmål om, at flere skal i job og uddannelse og ligger helt i tråd med Beskæftigelsespolitikken.

 

Med ovenstående udfordringer, er der ikke råd til at vente med at igangsætte indsatser over for disse borgere. Der er behov for hurtigst muligt at igangsætte de tiltag, der er viden om virker over for denne gruppe af ledige. Anbefalinger fra Carsten Koch udvalget samt erfaringer og forsøg viser, at der er evidens for at samtaler med ledige, der ikke har andre problemer end ledighed, virker. Samtaler virker, hvis de gennemføres tidligt, koordineret, tilpasset den enkelte og med fokus på job. Samtalen er et afgørende redskab til at få ledige i arbejde.  

 

Med denne investeringsmodel lægges der op til gennemførelse af endnu flere samtaler. Det kræver tilførsel af ressourcer for at kunne håndtere denne ekstraordinære indsats, som ligger ud over, hvad loven foreskriver.

 

Indsatsen igangsættes straks efter godkendelse.

 

 

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Business casene viser, at flere kommer i beskæftigelse som følge af investeringerne. Effekter og succeskriterier for hver enkelt investeringsmodel uddybes i bilagene. 

   

 

ØKONOMI

Af Økonomiudvalgets sag om rammer for investeringsmodeller den 28/2 2017 fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes en investeringsmodel (inkl. business case) for hver enkelt investeringsprojekt, som tager udgangspunkt i nogle faste kriterier. Det er eksempelvis et krav, at investeringen skal kunne tjene sig selv hjem.

 

Alle de foreslåede investeringsmodeller inkl. Academic Partnership som byrådet godkendte den 19/4 2017 giver overskud over en toårig periode. Det samlede overskud er opgjort til 3 mio. kr. for perioden 2017 – 2018. Samlet søges om investeringsmidler på 17 mio. kr., hvilket giver en besparelse på ydelserne på ca. 20 mio. kr. i perioden. Der er en forskydning mellem projektår og kalenderår, idet projektperioden kører forskudt fra kalenderåret, som det fremgår af tabellen.

 

 

 

Såfremt investeringerne giver det forventede afkast, vil kassen blive forbedret, når det samlede beskæftigelsesområde for 2017 gøres op i august 2018. Modsat hvis investeringerne ikke giver den forudsatte gevinst, vil det være kassen, som dækker investeringsudgifterne op til de 17,0 mio. kr., der investeres i denne sag. Den samlede investeringsramme udgør 33 mio. kr. efter igangsættelse af de tre investeringsmodeller: