Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 21. februar 2017 kl. 08:30
i Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

Mødet hævet kl. 13.06.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Sammenhængende Borgerforløb - Udmøntning 2018
B. Sager til afgørelse i udvalget
2 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug
3 Håndtering af afskedigede fleksjobbere i forbindelse med indsatsomlægning
C. Sager til drøftelse/forberedelse
4 Sanktionering - udsat fra mødet den 24/1 2017
5 Odense Kommunes nye Udsattepolitik
D. Orientering
6 Status for 4. kvartal 2016 i Camp 100
7 Boligsocial helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken
8 Nøgletal på beskæftigelsesområdet
9 Fremadrettede tilbud til unge i forbindelse med indsatsomlægningen
10 Aktuelle sager

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Sammenhængende Borgerforløb - Udmøntning 2018
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-A00-4150-15
RESUMÉ

Sammenhængende Borgerforløb er et tværgående projekt mellem Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, der har til formål at levere en koordineret, helhedsorienteret indsats og fælles plan med borgeren i centrum for borgere med komplekse sagsforløb og mange indsatser. Projektet er godt i gang og arbejder med forskellige borgermålgrupper i flere spor.

 

I denne fællessag orienteres udvalgene dels om, hvilke delprojekter der arbejdes med i projektet p.t., og dels udmønter Sammenhængende Borgerforløb 33,7 mio.kr. i 2018 og frem af det forudsatte provenu mellem udvalgene.

 

Denne udmøntningssag kører sideløbende med rammeudmeldingen til Budget 2018. Økonomiudvalget drøftede rammeudmeldingssagen på mødet den 8/2 2017, og der er optaget en beslutningssag på økonomiudvalgsmødet den 28/2 2017. I denne sag udmøntes provenuet for Sammenhængende Borgerforløb på udvalg, således at fagudvalg og -forvaltninger kan disponere i overensstemmelse med dette i løbet af 2017 og ikke vente til efter vedtagelsen af Budget 2018.

 

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

 

 1. Udmøntning af provenu for Sammenhængende Borgerforløb på 33.662.000 kr. fra 2018 og frem på styringsområdet Service fra den negative pulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen pr. udvalg fremgår af nedenstående tabel.

 

 

2. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender indsatser og beløb som nævnt i sagsfremstillingen.

 

3. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indsatser og beløb som nævnt i sagsfremstillingen.

 

4. Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget godkender indsatser og beløb som nævnt i sagsfremstillingen.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres i løbet af foråret for en implementeringsplan for de projekter, der vedrører Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Endvidere anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalget, at der fra 2018 gives en løbende kvartalsvis opfølgning på de projekter, hvor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er involveret.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

SAGSFREMSTILLING

Udmøntning af effektanalyser - kontekst

I budget 2016 blev der igangsat en række effektanalyser, hvor potentialet på forhånd blev disponeret. To af analyserne - Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt- og Leverandørstyring - er tværgående effektanalyser, som grundet deres kompleksitet og en stigende effektiviseringsprofil har været svære at realisere på én gang. Realiseringen sker derfor løbende, og arbejdet med effektanalyserne vil også pågå i det kommende år.

 

Sammenhængende Borgerforløb

Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse forløb på tværs af de store velfærdsområder. Målet er at levere indsatser, der er målrettede, koordinerede og tidsafgrænsede og med høj inddragelse af borgeren. Dette vil medføre, at borgere med komplekse forløb i højere grad oplever sammenhæng og højere effekt til følge, og at borgerne ikke modtager ukoordinerede indsatser med modstridende formål. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode.

 

Der arbejdes med forskellige borgermålgrupper i flere spor. Bilag 1 indeholder en oversigt over de delprojekter og borgermålgrupper, der arbejdes med p.t.

 

Indsigter fra blandt andet sagsgennemgange og borger- og medarbejderinterviews peger på, at der i høj grad er behov for nye løsninger, der sikrer, at borgerne i mødet med Odense Kommune oplever at have én plan for de indsatser, de modtager. Borgerindsigter peger på, at mange borgere med flere kontaktpunkter mister overblikket over egen sag og dermed bliver passive.

 

Ambitionen om at skabe større sammenhæng på tværs og at samtænke planer optager også KL og en række af landets kommuner.

 

Bilaget beskriver delprojekter og borgermålgrupper, som de ser ud nu, men det skal samtidig fremhæves, at beskrivelserne er udtryk for status for udviklingen af nye løsninger, og at vi derfor fortsat arbejder på at afdække og analysere nye løsninger og gevinster for borgere, medarbejdere og økonomi. Ud over den læring og viden, der opstår undervejs i projektet, kommer der hele tiden ny viden og evidens udefra, herunder nye KL anbefalinger samt erfaringer fra igangværende projekter i andre kommuner. Projektet er godt i gang, men det er en proces, der kun lige er startet, og vi er ikke i mål endnu, hverken med dimensionerne af delprojekterne, de endelige provenuer eller potentielle ændringer i eksempelvis organisering.

 

Borgermålgrupper, der arbejdes med

Der arbejdes p.t. med 14 segmenter, hvoraf nogle er tværgående og nogle primært er med borgere med flere indsatser inden for én forvaltning. Det er forskelligt, hvor langt de enkelte segmenter er kommet i udviklingen af nye løsninger. Bilag 1 indeholder beskrivelser af de enkelte segmenter inkl. deres forventede provenu. Et af de tværgående segmenter (Genoptræning) er endnu ikke igangsat og fremgår ikke af bilaget.

 

Nedenfor ses en liste over de segmenter, der arbejdes med.

 

 

Eksempler på nye løsninger

For hver målgruppe er der udviklet nye løsninger på baggrund af de indsigter, der er indhentet. Eksempler på nye løsninger:

 • Fremskudt sagsbehandling, så beskæftigelsessagsbehandlere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sidder fysisk sammen med sagsbehandlere fra Børn- og Ungeforvaltningen. Dette understøtter bedre samarbejde og koordinering af indsatser til udsatte familier på tværs af områder.
 • Fælles planer på tværs af forvaltninger. Dette understøtter, at borgere og medarbejdere har langt større overblik over sager.
 • Tværfaglige teams med specialviden om borgere med erhvervet hjerneskade på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Dette understøtter et bedre samarbejde mellem de to forvaltninger og sikrer bedst mulig koordinering af sager, der ofte er komplekse og med mange kontaktpunkter.
 • Månedlige koordineringsmøder på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen for borgere med sindslidelse og en beskæftigelsessag.
 • Tidligere fælles blik på sagsbehandling ved overgang for unge med handicap. Dette understøtter, at overgangen sker mere hensigtsmæssigt, og at borger og pårørende i højere grad bliver informeret i rette tid om, hvad der skal ske i forbindelse med og efter overgangen til Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

I bilag 1 er løsningerne for de enkelte målgrupper beskrevet yderligere.

 

Udmøntning af provenu

Sammenhængende Borgerforløb udmønter i denne sag 33,7 mio. kr. i 2018 og frem mellem udvalgene, jf. nedenstående tabel. Udmøntningen er fordelt på udvalg på baggrund af de segmenter, der arbejdes med, jf. ovenstående og uddybet i bilaget.

 

Efter denne udmøntning udestår 43,2 mio. kr. fra 2019 og frem til senere udmøntning.

 

Note. ”+”= udgift, ”-”=indtægt

 

Provenuet for projektet er reduceret ved allerede udmøntede midler fra sundhedsområdet (Integrated Care) på 8,3 mio. kr., hvilket er grunden til, at de to beløb i 2019 ikke summerer til projektets 85,0 mio.kr.

 

Ekstra provenu

Ud over provenuet på driftsområdet Service er der i de igangværende segmenter p.t. et estimeret provenu på Overførselsudgifter mv. (tidligere UO) på 7,5 mio. kr. årligt fra 2018. Dette kan ikke anvendes til at indfri provenuet på servicerammen, men vil indirekte gavne kommunens økonomi ved at påvirke budgetmodellen på området for forsørgelses- og sikringsydelser positivt.

 

Effekt

Udmøntning af provenuet har ikke som sådan effekt, men projektets segmenter forventes at have effekt på følgende:

 

Flere kommer i uddannelse og job

Der forventes en positiv effekt på beskæftigelsen, blandt andet arbejdes der i segmentet "udsatte familier" på at øge beskæftigelsen for forældre med anbragte børn og forældre, hvis familie gennemgår familiebehandling. Ligeledes er det et mål, at borgere med sindslidende kommer i uddannelse eller job.

 

Flere borgere er sunde og trives

Projektet forventes at have en positiv effekt på borgernes fysiske og psykiske sundhedstilstand, blandt andet i segmenterne vedrørende borgere med sindslidelse og borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse.

 

Børn lærer mere og er mere kompetente

Der forventes at være en positiv effekt på de børn, der er en del af udsatte familier-segmentet, når der laves en samlet koordineret plan for hele familiens situation på tværs af familie- og beskæftigelsesområderne.

 

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Der forventes en positiv effekt på livskvaliteten for blandt andet de borgere, der er en del af overgangssegmentet for unge handicappede, når der er en større sammenhæng i de tilbud, kommunen har for borgeren før og efter, de fylder 18 år.

 

ØKONOMI

Da sagen kører sideløbende med rammeudmeldingen, er rammeudmeldingen ekskl. de økonomiske konsekvenser af denne sag.

 

Udmøntning af provenuet sker fra den negative pulje vedrørende effektanalyserne under Økonomiudvalget. Den negative pulje under Økonomiudvalget nedskrives med 33,7 mio. kr., jf. nedenstående tabel, mens fagudvalgenes driftsbudgetter inden for serviceområdet nedskrives tilsvarende.

 

Note. ”+”= udgift, ”-”=indtægt

 

Herefter resterer der fra 2019 og frem 43,2 mio. kr. i puljen under Økonomiudvalget til senere udmøntning.  

 

Ud over provenuet på driftsområdet Service, er der i de igangværende segmenter p.t. et estimeret provenu på Overførselsudgifter mv. (tidligere UO) på 7,5 mio. kr. årligt fra 2018. Dette kan ikke anvendes til at indfri provenuet på servicerammen, men vil indirekte gavne kommunekassen ved at påvirke budgetmodellen på området for forsørgelses- og sikringsydelser positivt.

 

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

 

BILAG

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

2. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 27.03.00-A00-2-16
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har revideret Odense Kommunes eksisterende Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug, der senest blev godkendt af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16/9 2014.

 

Kvalitetsstandarden har til formål at beskrive den hjælp, som borgere i Odense Kommune kan forvente at modtage på kommunens forskellige tilbud om social misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101.

 

Det er et krav, at kvalitetsstandarden bliver revideret mindst hvert andet år efter en politisk godkendelse. Standarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, som kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug.

 

De overordnede formål for indsatsen i stofmisbrugsbehandlingen er:

 • Forebyggelse
 • Stoffrihed
 • Skadesreduktion
 • Livskvalitet
 • Social integration

 

Målgruppen for kvalitetsstandarden er borgere med stofmisbrug, pårørende til borgere med stofmisbrug og sagsbehandlere.

 

Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til den tidligere kvalitetsstandard fra 2014. Revideringen indebærer alene justeringer, der bl.a. bidrager til at gøre kvalitetsstandarden mere borgerrettet og brugervenlig. Ydermere er det konkrete serviceniveau, som borgeren kan forvente blevet tydeligere beskrevet.

 

I perioden den 24/1-31/1 2017 har kvalitetsstandarden for den sociale stofmisbrugsbehandling været til høring hos Rådet for Socialt Udsatte og hos Borgerrådet i Behandlingscenter Odense ved rådsmedlem Susanne Bundgaard Jensen.

 

Generelt var høringsbemærkningerne positive, og pegede på at kvalitetsstandarden var blevet væsentligt forbedret og mere tilgængelig for borgerne.

 

Høringsbemærkningerne har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i kvalitetsstandarden, men alene til sproglige præciseringer på en række områder.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Odense Kommunes reviderede Kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling 2017-2019.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug, jf. § 101 i Lov om social service. Kvalitetsstandarden skal beskrive kommunalbestyrelsens serviceniveau inden for kommunens behandling for stofmisbrug – herunder de bagvedliggende politiske målsætninger og prioriteringer.

 

En kvalitetsstandard for den sociale behandling på stofmisbrugsområdet skal som minimum revideres hvert andet år, jf. bekendtgørelsens § 4.

 

Der er en række formelle krav til beskrivelse af indsatsområderne, som kvalitetsstandarden for den sociale behandling for stofmisbrug som minimum skal beskrive. Her kan bl.a. nævnes:

 • Målgruppen og de overordnede mål for indsatsen
 • Behandlingstilbud og visitationsprocedure
 • Behandlingsgaranti og muligheden for frit valg
 • Information om sagsbehandling og klageadgang

 

 

Den nye kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i december 2016 revideret Odense Kommunes eksisterende Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug. Den seneste kvalitetsstandard blev godkendt af det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg den 16/9 2014.

 

Kvalitetsstandarden skal beskrive den hjælp og det serviceniveau, som borgere i Odense Kommune kan forvente at modtage i kommunens tilbud om social misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101.

 

De overordnede formål for indsatsen i stofmisbrugsbehandlingen er:

 • Forebyggelse
 • Stoffrihed
 • Skadesreduktion
 • Livskvalitet
 • Social integration

 

Målgruppen for denne kvalitetsstandard er borgere med stofmisbrug, pårørende til borgere med stofmisbrug og sagsbehandlere. En borger med et stofmisbrug defineres i denne sammenhæng som værende fysisk og/eller psykisk afhængig af ét eller flere illegale rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller pårørende eller samfundet.

 

De overordnede målsætninger i forhold til den enkelte borger og borgergruppe er:

 • At behandlingsmålene tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation, problemer, ressourcer og evner
 • At brugeren og evt. pårørende inddrages aktivt
 • At der er helhed og sammenhæng i indsatsen
 • At forebygge tilbagefald
 • At sikre den tidligst mulige indsats over for unge med et misbrug
 • At yde en særlig indsats over for gravide borgere med misbrug
 • At yde en særlig indsats over for borgere med misbrug der har børn 

 

Hvad er det nye?

I forhold til den tidligere kvalitetsstandard fra 2014 er der ikke foretaget indholdsmæssige ændringer. Revideringen indebærer således alene justeringer målrettet:

 • En mere borgerrettet og brugervenlig kommunikation
 • En mere deltaljeret beskrivelse af serviceniveau
 • En tydeligere beskrivelse af de forskellige tilbud og ydelser

 

 

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarden for den sociale stofmisbrugsbehandling

 

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte udtaler, at det generelt betragter den foreliggende kvalitetsstandard som væsentligt forbedret ift. de tidligere punkter, som rådet har anbefalet.

 

Sproget og opbygningen er blevet gjort mere let tilgængeligt for målgruppen. Derudover finder Udsatterådet det positivt, at kvalitetsstandarden forholder sig til de forskellige målgrupper og de forskellige tilbud til disse.

 

Endelig mener Udsatterådet, at den afsluttende beskrivelse af de forskellige tilbud i den sociale stofmisbrugsbehandling ligeledes giver et godt overblik over behandlingsmulighederne, og hvad de forskellige tilbud indebærer.

 

Nedenfor skitseres de konkrete ændringsforslag, som Rådet for Socialt Udsatte peger på i kvalitetsstandarden. Derudover opregnes Beskæftigelses- og Socialforvaltningens stillingtagen til, hvorvidt disse ændringsforslag indarbejdes i kvalitetsstandarden.

 

 

Høringsbemærkning

 

BSFs bemærkning

 

Status

Evaluering af tilbud

 

 

 

... Som råd vil vi dog gerne have mulighed for følge tilbuddenes kvalitet med udgangspunkt i brugernes vurderinger og dette vil ikke være muligt medmindre der for alle tilbud foretages generelle registreringer af brugernes vurderinger af behandlingstilbuddene.

 

Vi savner tillige, at der - som i den tidligere standard - er sat mål for brugernes tilfredshed af behandlingstilbuddene. Vi kan kun anbefale, at man genindsætter det nationale råds anbefalinger: "at 75 % af gruppen af socialt udsatte med et stofmisbrug skal opleve, at de får et reelt tilbud om individuelt og helhedsorienteret medicinsk og psykosocial behandlingsindsats med fokus på øget livskvalitet og personlig/social mestring.

 

 

Det må være målet, at alle borgere er tilfredse med tilbuddene og ikke blot 75 pct.

 

Det vil kræve en anderledes brugerundersøgelse med skalering af tilfredsheden.

 

BIKVA'en er langt mere handlingsorienteret, og sikrer at både medarbejdere og ledere forholder sig til borgernes ændringsønsker.

 

Høringsbemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Sagsbehandlingen

 

 

 

Vi kan være bekymret for den ændrede sagsbehandling, i det behandlingsplan og handlingsplan nu skal foregå to forskellige steder, hvor det tidligere alene var på behandlingscentret. Planerne er tæt forbundne og vil kræve et meget tæt samarbejde mellem sagsbehandlerne.

 

 

Det er ikke noget nyt, at der skal udarbejdes en behandlingsplan og tilbydes en §141-plan, der koordinerer og samler alle mål vedr. behandling, beskæftigelse, social støtte, økonomi mv. i én plan.

 

Planen udarbejdes på Behandlingscenter Odense, så borgeren skal ikke flytte sig. Det er således medarbejderen, der mødes med borgeren i Behandlingscentret og søger for at bære planen videre.

 

Høringsbemærkningen har givet anledning til sproglige præciseringer omkring udarbejdelse af borgerens behandlingsplan.

Åbningstider

 

 

 

Vi vil endelig gerne fremsætte vores forslag fra tidligere - at åbningstiderne udvides til også at omfatte aftenerne, alternativt at overveje et samarbejde med byens døgninstitutioner, så der på alle tider af døgnet kan gives vejledning om mulighederne for behandling. De små vinduer af motivation kan hurtigt lukkes, såfremt man ikke kan få vejledningen her og nu.

 

 

BSF skal være bedre til at "klæde andre på" til at vejlede. Skoler, klubber, væresteder, varmestuer mv. vil ofte være det sted, hvor borgeren tager den første snak om behandling, eller hvor fagpersonale kan motivere til behandling.

 

Et muligt tiltag i denne sammenhæng kunne være at reklamere mere for Netstof og andre nettjenester på bl.a. Behandlingscenter Odenses hjemmeside.

 

Høringsbemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

 

 

 

Susanne Bundgaard Jensen på vegne af Borgerrådet i Behandlingscenter Odense 

 

Susanne Bundgaard Jensen udtaler på vegne at Borgerrådet i Behandlingscenter Odense, at Odense Kommune generelt er nået rigtig langt specielt de sidste 10 år, hvad det angår misbrugsbehandling.

 

Nedenfor skitseres de konkrete ændringsforslag, som Borgerrådet peger på til Kvalitetsstandarden for den sociale stofmisbrugsbehandling. Derudover opregnes Beskæftigelses- og Socialforvaltningens stillingtagen til, hvorvidt ændringsforslaget indarbejdes i kvalitetsstandarden.

 

Høringsbemærkning

BSFs bemærkning

Status

Pårørendekurser

 

 

 

Kurser til pårørende bør ikke kun tilbydes i Stofophør

 

Pårørendegrupper er for alle borgeres pårørende og ikke kun forbeholdt borgere i Stofophør.

 

Behandlingscenter Odense tager sågar imod pårørende, hvor borgeren ikke er indskrevet i behandling.

 

Høringsbemærkningen har givet anledning til sproglige præciseringer omkring udarbejdelse af borgerens behandlingsplan.

Levering af substitutionsmedicin i eget hjem

 

 

 

Målgruppen som har svært ved og ikke kan profitere af at komme på Behandlingscentret. De ville have mere gavn af enten hjemmeplejen eller fast personale kørte ud i eget hjem med substitutionsmedicin til dem.

 

Behandlingscenter Odense bringer hver onsdag substitutionsmedicin ud det meste af dagen til borgere i eget hjem (pt. til 20 borgere).

 

De øvrige dage er der samarbejde omkring dette med hjemmeplejen.

 

Hver anden torsdag køres også medicin ud til bosted og plejehjem, hvor den professionelle bemanding udleverer medicinen til borgere, der er bosiddende der.

 

Vi arbejder pt. på at få en mere fleksibel medicinudbringning/behandling, hvor vi kan nå endnu flere borgere i eget hjem.

 

Høringsbemærkningen har givet anledning til sproglige præciseringer omkring udarbejdelse af borgerens behandlingsplan.

   

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

3. Håndtering af afskedigede fleksjobbere i forbindelse med indsatsomlægning
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.00.00-P22-1-17
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget har på det seneste møde bedt forvaltningen fremlægge et bud på, hvordan en ekstraordinær indsats kan sikre job til afskedigede fleksjobbere i forbindelse med indsatsomlægningen. Udvalget ønsker endvidere belyst, hvilke muligheder der er for at oprette nye fleksjob i Odense Kommune.

 

Der lægges med sagen op til, at indsatsen over for fleksjobbere intensiveres. De ekstraordinære indsatser kræver, at der her og nu findes finansiering. Forvaltningen foreslår, at indsatsen finansieres via puljen til offentlige løntilskud.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget:

 

 1. Godkender forvaltningens bud på ekstraordinær indsats for håndtering af afskedigede fleksjobbere.

 

 1. Omprioriterer midler til at opnormere indsatsen over for afskedigede fleksjobbere via puljen til offentlige løntilskud.
BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen med følgende tilføjelse:

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget får løbende en kvartalsvis opfølgning på, hvordan det er gået de afskedigede medarbejdere i fleksjob.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget forventer, at der i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i forbindelse med ansættelsen af nye medarbejdere er fokus på at opslå et antal stillinger som fleksjob.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremlægger hermed bud på, hvordan indsatsen for at sikre job til afskedigede fleksjobbere i forbindelse med indsatsomlægningen håndteres. Forvaltningen belyser endvidere, hvilke muligheder der er for at oprette nye fleksjob i Odense Kommune.

 

I forbindelse med afviklingen af Bygningsrenovering og Pensionistservice vil 147 fleksjobbere, som det ser ud på nuværende tidspunkt, blive afskediget.

 

Udgangspunktet er, at alle skal videre i et nyt fleksjob.

 

Forvaltningen prioriterer at etablere fleksjob hos private arbejdsgivere. Men også både de statslige og regionale arbejdspladser vil blive forsøgt sat i spil. Ligeledes vil en række kommunale arbejdsfunktioner i Odense Kommune, særligt i Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen være relevante at oprette som fleksjob. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil arbejde for, at disse relevante kommunale funktioner udbydes som fleksjob.

 

Den ekstraordinære indsats

Allerede nu er de indledende skridt til den videre vej i fleksjob for de berørte iværksat. En ekstraordinær og tidlig indsats er afgørende. Der er planlagt infomøder for de berørte medarbejdere. Der pågår et arbejde med at screene fleksjobbernes kompetencer, skånehensyn mv. Allerede nu er der en opmærksomhed på, at etablere kontakt til relevante arbejdspladser.

 

Der igangsættes en ekstraordinær indsats, som går på to ben:

 

Styrket virksomhedsindsats

 • Forvaltningens virksomhedsnetværk inden for fleksjobbernes jobprofiler udvides.
 • Etablering af møder med boligorganisationer.
 • Der gennemføres målrettede virksomhedsbesøg inden for bl.a. grønne områder, rengøring, pedel.
 • Der igangsættes målrettede offensive kampagner overfor såvel de private som de statslige og regionale arbejdspladser, og forskellige former for kampagner vil blive afprøvet.

 

Virksomhedsindsatsen skal medvirke til at give et godt afsæt for en jobrettet borgerindsats.

 

Individuel borgerindsats

 • Jobønsker, kompetenceprofiler og CV'er opdateres.
 • Omdrejningspunktet er det individuelle match, hvor der tages afsæt i et godt kendskab til borgeren og borgerens jobprofil.    
 • Opkvalificering af nogle af fleksjobberne til bestemte funktioner, der efterspørges på virksomhederne.
 • Der etableres et samarbejde med 3F Odense GOPS (GOPS dækker: Grønt område, Offentligt område, Privat Service) ift. jobåbninger på denne del af arbejdsmarkedet.

   

Effekt

Med sagen foreslår forvaltningen at flytte ressourcer, således at flere borgere kan fastholdes i beskæftigelse. Derved understøtter sagen byrådets effektmål om, at flere borgere kommer i uddannelse og job.

 

ØKONOMI

For at kunne yde en ekstraordinær indsats til fleksjob-området er der brug for en midlertidig opnormering på myndighedsområdet.

 

Der vil derfor være tale om en øget udgift på fleksjob-området i 2017 på 1.350.000 kr. svarende til 3 fuldtidsstillinger.

 

Forvaltningen foreslår, at udgiften dækkes af omprioritering på budget til offentlige løntilskud i 2017. Konsekvensen er, at budgettet nedjusteres jf. nedenstående tabel, hvilket betyder at antallet af personer, der kan komme i løntilskud i Odense Kommune, reduceres til 109 fra 164 personer.

 

 

Regnskab 2016

Nuværende budget 2017

Fremadrettet budget 2017, hvis indstillingen tiltrædes

Budget 

5.469.499

 4.023.109

2.673.109

Fuldtidspersoner (årsværk)

56

39

26

Personer (cpr)

235

164

109

 

 

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

4. Sanktionering - udsat fra mødet den 24/1 2017
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-G01-29-16
RESUMÉ

Punktet var dagsordenssat til Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 24/1 2017, men blev udsat.

 

På møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 10/1 2017 bad udvalget forvaltningen afsøge muligheden for at fastsætte et ambitionsniveau for sanktionering af ledige – og gerne med mulighed for at kunne sammenligne med de øvrige 6-byer.

 

Forvaltningen præsenterer på mødet, de muligheder som forvaltningen på nuværende tidspunkt har for at opsætte valide og meningsfulde ambitionsniveauer for de forskellige målgrupper af ledige.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter mulighederne for at opstille ambitionsniveauer for sanktionering af ledige.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

SAGSFREMSTILLING

Ved flere lejligheder har udvalget drøftet sanktionering og senest på mødet den 10/1-17. Her bad udvalget forvaltningen arbejde videre med mulighederne for at opstille valide og meningsfulde ambitionsniveauer. Det er i den forbindelse væsentligt at sondre mellem:

 

 • Forsikrede ledige
 • Job- og uddannelsesparate
 • Aktivitetsparate

 

Jobcentrene har ansvaret for at sanktionere ledige, der ikke lever op til rådighedsforpligtelsen, mens a-kasserne på baggrund af indberetninger fra jobcentrene har ansvaret for at sanktionere de forsikrede ledige. For de job- og uddannelsesparate samt de aktivitetsparate er det derimod forvaltningen, som kan sanktionere.

 

Oplægget tager derfor afsæt i de tre forskellige målgrupper af ledige.

 

Oplægget forsøger også i størst muligt omfang at inddrage muligheden for at sammenligne med de øvrige 6-byer.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

5. Odense Kommunes nye Udsattepolitik
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 27.00.00-A50-1-16
RESUMÉ

Odense Kommunes Beskæftigelsespolitik og Udsattepolitik skal supplere hinanden, og sikre at færre borgere bliver socialt udsatte - og dermed får bedre forudsætninger for job og uddannelse. Disse to politikker danner dermed rammen om Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde og opgaveportefølje.

 

For at få inspiration til det faglige indhold og sikre aktualitet i Udsattepolitikken, besluttede udvalget på mødet den 10/5 2016 at inddrage et Inspirationspanel bestående af en række videnshavere på udsatteområdet. Med udgangspunkt i Inspirationspanelets input og anbefalinger udarbejdede Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forslag til en række forskellige temaer.

 

På mødet den 30/8 2016 drøftede og besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget fire temaer til politikken:

 

 • Unge og udsathed
 • Det rummelige arbejdsmarked
 • Housing First - og Den inkluderende by
 • Én plan - sammenhæng og koordination

 

Temaerne har været styrende for drøftelserne i udvalgets afholdte workshop den 10/1 2017 med deltagelse af relevante interessenter. I slutningen af januar gennemføres en række fokusgruppeinterviews med borgere, der tager udgangspunkt i de input, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik med fra workshoppen.

 

På baggrund af input fra workshoppen og fokusgruppeinterviews har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdet det første udkast til Odense Kommunes nye Udsattepolitik, som udvalget hermed bedes drøfte.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til Odense Kommunes nye Udsattepolitik.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede Odense Kommunes Beskæftigelsespolitik i januar 2016. Nu er tiden kommet til at revitalisere kommunens politik for socialt udsatte borgere fra 2012. Beskæftigelsespolitikken og Udsattepolitikken supplerer hinanden og skal sikre, at færre borgere bliver socialt udsatte og dermed får bedre forudsætninger for job og uddannelse. Disse to politikker danner dermed rammen om Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde og opgaveportefølje.

 

For at få inspiration til det faglige indhold og sikre aktualitet i Udsattepolitikken besluttede udvalget den 10/5 2016 at inddrage et Inspirationspanel, hvis formål var:

 

 • At bidrage med den nyeste viden om målgruppen og udsatteområdet
 • At bidrage med konkrete temaer til Udsattepolitikken
 • At sikre den faglige kvalificering af Udsattepolitikken

 

Inspirationspanelet bestod af nedenstående ti videnshavere på udsatteområdet:

 

 • Jann Sjursen, Formand for Rådet for Socialt Udsatte
 • Preben Brandt, Dr.med., psykiater og stifter af Projekt UDENFOR
 • Rafai Al-Atia, Konsulent, Center for Social og Sundhed, KL
 • Ulrik Becker, Professor, overlæge, dr.med., Statens Institut for Folkesundhed
 • Steen Guldager, Cand.psych., Socialpsykologisk Center
 • Anne Jørgensen, Formand Region Syd, Dansk Socialrådgiverforening
 • Tommy Holst, Sekretariatschef for SSP Odense
 • Jan Johnny Sørensen, Forebyggelse & Eksternt samarbejde, Fyns Politi
 • Alice Rasmussen, Udsatterådet i Odense Kommune
 • Heinz Wolf, Kirkens Korshær

 

De fire temaer 

På baggrund af Inspirationspanelets input udarbejdede Beskæftigelses- og Socialforvaltningen en række forslag til temaer til den nye Udsattepolitik.

 

På mødet den 30/8 2016 drøftede og besluttede udvalget disse fire temaer:

 

 • Unge og udsathed
 • Det rummelige arbejdsmarked
 • Housing First - og Den inkluderende by
 • Én plan - sammenhæng og koordination

 

Temaerne har været styrende for drøftelserne i udvalgets workshop den 10/1 2017, hvor fagfolk og videnshavere på udsatteområdet skulle pege på konkrete undertemaer til de fire temaer og give input til det videre arbejde med politikken.

 

I forlængelse af workshoppen gennemføres en række fokusgruppeinterviews med borgere med udgangspunkt i de input, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik med tilbage fra workshoppen. Formålet med disse fokusgruppeinterviews er at få "borgerens stemme" centralt repræsenteret i den nye Udsattepolitik.

 

Med udgangspunkt i drøftelserne og input fra workshoppen og fokusgruppeinterviews har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdet det første udkast til den nye Udsattepolitik. Efter udvalgets drøftelser og bemærkninger sendes Udsattepolitikken til høring hos de relevante interessenter f.eks. Odense Kommunes Udsatteråd, Brugerrådet på Behandlingscentret m.fl.

 

 

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune - herunder for kommunens kassebeholdning og samlede serviceramme.

 

D. Orientering

6. Status for 4. kvartal 2016 i Camp 100
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-7-15
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen giver status og afrapportering på Pilotprojektet 'Camp 100', som Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 8/12 2015. Udvalget får forelagt kvartalsvise afrapporteringer om borgerne i 'Camp 100'.

 

På dette møde gives en orientering om udviklingen i 'Camp 100' for 4. kvartal 2016.

 

7. Boligsocial helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken
D. Orientering
Åbent - 03.30.05-A00-1-16
RESUMÉ

Odense har pt. seks boligsociale helhedsplaner, Dianavænget, Korsløkken, Rising, Skt. Klemensparken, Stærmosegården samt Vollsmose. De fire af helhedsplanerne, Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkken og Stærmosegården, er samlet under BoligSocialt Hus. På sigt skal de fire helhedsplaner synkroniseres til én helhedsplan, men i første omgang skal Rising og Skt. Klemensparken samles til én plan, som skal løbe i perioden juni 2017 til april 2019.

 

Den boligsociale helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken var til drøftelse i Børn- og Ungevalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget den 13/12 2016.

Udarbejdelsen af helhedsplanen var i proces, så det, som udvalgene blev præsenteret for i december, var således ikke et færdigt produkt, men det sted i processen hvor parterne på det tidspunkt var nået til. Hensigten med at udvalgene blev præsenteret for det foreløbige arbejde var, at udvalgene kunne komme med input til og dermed få indflydelse på den boligsociale helhedsplans endelige udformning.

Udvalgene blev præsenteret for planens rammer, herunder projektperioden og den foreløbige afsatte støtte fra Landsbyggefonden, samt indsatsområder og aktiviteter.

 

Den 12/1 2017 havde BoligSocialt Hus og Odense Kommune møde med Landsbyggefonden, hvor det første udkast til en helhedsplan blev drøftet. I forbindelse med dette møde gjorde Landsbyggefonden opmærksom på, at de havde begået en procesfejl i sagsbehandlingen.

Den samlede synkroniseringsplan med de fire planer, Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkken og Stærmosegården, hvor der i første omgang skulle udarbejdes en plan for Rising og Skt. Klemensparken for perioden juni 2017 til april 2019 og derefter en samlet plan, hvor også Korsløkken og Stærmosegården ville indgå, kan ikke effektueres. Landbyggefondens begrundelse er, at det ikke er muligt for samme område at ansøge to gange inden for samme pulje, hvilket ville være tilfældet i den samlede synkroniseringsplan. Landsbyggefonden er først blevet opmærksom på dette meget sent i processen.

 

Det betyder, at i forhold til det som blev præsenteret for udvalgene den 13/12 2016, er der sket ændringer i forhold til perioden og det foreløbigt afsatte støttebeløb for helhedsplanen for Rising og Skt. Klemensparken.

Der er ikke ændret på indsatsområderne og i forhold til de planlagte aktiviteter, er der arbejdet videre med dem på baggrund af udvalgenes input og efter dialog med Landsbyggefonden.

 

Periode

Foreløbigt afsat støttebeløb og medfinansiering

(støttebeløb og medfinansiering er beregnet ud fra Landsbyggefondens foreløbigt udmeldte økonomiske ramme)

 

Foreløbig årlig kommunal medfinansiering

(støttebeløb og medfinansiering er beregnet ud fra Landsbyggefondens foreløbigt udmeldte økonomiske ramme)

 

Tidligere udmeldt periode:

juni 2017 til april 2019 - 1 år og 11 måneder  

 

 

 

 

Ikke aktuel efter møde med Landsbyggefonden den 12/1 2017

 

Landbyggefonden (75%):                 9.500.000 kr.

Lokal medfinansiering (25%):            3.167.000 kr.

 • Odense Kommune (12,5%):     1.583.500 kr.
 • Boligorganisationerne (12,5%): 1.583.000 kr.

I alt                                                       12.667.000 kr.

 

Ikke aktuel efter møde med Landsbyggefonden den 12/1 2017

 

2017: 481.936 kr.

2018: 826.176 kr.

2019:  275.392 kr.

I alt: 1.583.504 kr.

 

 

Ikke aktuel efter møde med Landsbyggefonden den 12/1 2017

 

Ny udmeldt periode:

juni 2017 til maj 2021 - 4 år

Landsbyggefonden (75%):               14.500.000 kr.

Lokal medfinansiering (25%):             4.900.000 kr.

 • Odense Kommune (12,5%):      2.450.000 kr.
 • Boligorganisationerne (12,5%):  2.450.000 kr.

I alt                                                        19.400.000 kr.

 

2017:  357.294 kr.

2018:   612.500 kr.

2019:  612.500 kr.

2020:   612.500 kr.

2021:   255.210 kr.

I alt: 2.450.004 kr.

 

 

Helhedsplanen bliver således for en fire-årig periode frem for en kortere periode på knap to år. Den nu udmeldte økonomiske ramme på 14,5 mio. kr. fra Landsbyggefonden og den lokale medfinansiering på 4,9 mio. kr., i alt 19,4 mio. kr., kan i processen frem mod tilsagn ændres. Såfremt Landsbyggefonden forhøjer deres støttebeløb vil den lokale medfinansiering også øges.

Typisk vil den kommunale medfinansiering være ca. halvdelen af den lokale medfinansiering (12,5 % af det samlede støttebeløb), mens boligorganisationerne ligeledes bidrager med ca. halvdelen af den lokale medfinansiering.

Planens samlede økonomi, herunder den samlede kommunale medfinansiering er ikke endeligt fastsat endnu. Den økonomiske fordeling af den kommunale medfinansiering mellem Økonomiudvalg, Beskæftigelses- og Socialudvalg og Børn- og Ungeudvalg er således heller ikke ikke endeligt fastsat. Denne fordeling vil blive afklaret i samarbejde mellem de relevante forvaltninger i forbindelse med en beslutningssag, som forventes forelagt i april/maj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nøgletal på beskæftigelsesområdet
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2003-16
RESUMÉ

Forvaltningen giver seneste status på mandagstal, ledighedstal og begrebsdiagram.

 

 

9. Fremadrettede tilbud til unge i forbindelse med indsatsomlægningen
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-36-16
RESUMÉ

På udvalgsmødet den 24/1 2017 besluttede udvalget et forstærket beskæftigelsesrettet fokus på flere jobrettede samtaler og virksomhedsrettet indsats. Beslutningen afventer endelig godkendelse i byrådet den 22/2 2017. I forlængelse af beslutningen bestilte udvalget en generel orientering om de fremtidige indsatser for de berørte målgrupper, herunder med særlig fokus på de fremadrettede tilbud til unge.  

 

 

10. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2577-16
RESUMÉ

Mundtlig orientering om.

 

 • Møde vedr. rekrutteringsudfordringer på IT-området.
 • Møde med SDU.