Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 19. september 2017 kl. 08:30
i Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

Mødet hævet kl. 12.06.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Familie- og integrationsdag
2 Forslag fra udvalgsmedlem Ulla G. Chambless (Ø) vedr. småjob i Odense Kommune
C. Sager til drøftelse/forberedelse
3 Rimelige lånevilkår
4 Social innovation
D. Orientering
5 Status på strategier og Beskæftigelsesplan 2017
6 Status på specialenhedens arbejde
7 Status på Center for Familier og Unge
8 Nøgletal på beskæftigelsesområdet
9 DI´s Erhvervsklimaundersøgelse 2017
10 Aktuelle sager

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Familie- og integrationsdag
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.00.00-G01-677-17
RESUMÉ

Odense Kommune og Fyens Væddeløbsbane afholdt ”Familiedag for alle” på væddeløbsbanen den 20/5 2017. Efterfølgende blev en samlet evaluering af dagen forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget på mødet den 20/8 2017. Med afsæt i den positive evaluering og de gode erfaringer anbefaler Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at der afholdes en ny Familie- og integrationsdag i 2018 på Fyens Væddeløbsbane.

 

Familie- og integrationsdagen har til formål at få flygtninge og odenseanere til at mødes på tværs af alder, etnicitet og kultur på en af byens større kulturinstitutioner. Dagen vil være en del af udmøntningen af Integrationsstrategien, hvor tæt samarbejde mellem foreninger, frivillige og andre aktører spiller en central rolle.

 

For at få den bedste forberedelse af dagen anbefales det, at planlægningen for 2018 påbegyndes så tidligt som muligt.

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

 

Familie- og integrationsdagen understøtter Odensemålet ”Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber”.

 

Familie- og integrationsdagen skaber rum for, at flygtninge og andre odenseanere kan mødes på tværs af alder, etnicitet og kultur i en festlig anledning på en af byens større kulturinstitutioner. Dagen støtter således op om et lokalt fællesskab og giver nye borgere inspiration til, hvordan byens mange kultur- og fritidstilbud kan bruges.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

1.    At Familie- og integrationsdagen afholdes igen i 2018.

 

2.    At Familie- og integrationsdagen afholdes på Fyens Væddeløbsbane.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Odense Kommune og Fyens Væddeløbsbane afholdt ”Familiedag for alle” på væddeløbsbanen den 20/5 2017. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler, at Familie- og integrationsdagen 2018 afholdes på Fyens Væddeløbsbane, på baggrund af de gode erfaringer fra 2017 og fra evalueringen af Familie- og integrationsdagen 2017, som var på udvalgsmødet den 22/8 2017. Et alternativ kunne være at afholde arrangementet et andet sted for at vise borgerne en af Odense Kommunes andre kulturinstitutioner. Såfremt sagen godkendes af Beskæftigelses- og Socialudvalget, vil der hurtigst muligt blive fastlagt en dato for arrangementet i samarbejde med Fyens Væddeløbsbane.

 

På baggrund af erfaringerne fra Familie- og integrationsdag 2017 vurderes det, at det er gavnligt, at planlægningen for 2018 påbegyndes så tidligt som muligt.

 

Formål

Formålet med Familie- og integrationsdagen er at få flygtninge og odenseanere til at mødes på tværs af alder, etnicitet og kultur på en af byens større kulturinstitutioner. Derudover giver dagen nye borgere inspiration til, hvordan de benytter sig af byens kultur- og fritidstilbud samt støtter op om et lokalt fællesskab. Endelig afholdes dagen også i lyset af Odenses nye integrationsstrategi, hvor tæt samarbejde mellem foreninger, frivillige og andre aktører er et centralt element.

 

Gode erfaringer fra 2017

Evalueringen fra Familie- og integrationsdag 2017 viste stor tilfredshed med samarbejdet, program og afvikling på dagen blandt både Fyens Væddeløbsbane og de deltagende foreninger og virksomheder. De forskellige aktiviteter forløb med succes, og det var positivt at se så mange deltagere, som både inkluderede ”gamle” og ”nye” danskere.

 

Samlet vurderede Fyens Væddeløbsbane, at der var 3.700 deltagere på dagen, og der var stor tilslutning til aktiviteter og optræden omkring integrationsbazar og scenen.

 

Program for dagen og afvikling

Programmet for Familie- og integrationsdag 2018 vil blive udviklet i et samarbejde mellem repræsentanter fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Fyens Væddeløbsbane og frivillige foreninger.

 

ØKONOMI

Budgettet for Familie- og integrationsdag 2018 forventes at være tilsvarende budgettet for Familie- og integrationsdag 2017, dvs. 20.000 kr.

 

2. Forslag fra udvalgsmedlem Ulla G. Chambless (Ø) vedr. småjob i Odense Kommune
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.00.00-G01-763-17
RESUMÉ

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Forretningsordenen for Beskæftigelses- og Socialudvalget, har udvalgsmedlem Ulla G. Chambless på vegne af Enhedslisten følgende forslag til optagelse på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden for mødet den 19/9 2017:

 

"Enhedslisten ønsker, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen etablerer et samarbejde med By- og Kulturforvaltningen om at skabe en række såkaldte ufaglærte småjobs, under f.eks. Citykorpset. Formålet er, at disse ”ekstra hænder” skal være med til at styrke indsatsen i forhold til vedligehold og pleje af de grønne og offentlige områder og pladser rundt om i kommunen. Borgere berørt af 225-timers reglen visiteres til et af de etablerede småjobs i By- og Kulturforvaltningen. Et småjob under ordningen er en midlertidig stilling på 225 timer og som udgangspunkt 37 timer om ugen.

 

Endvidere ønsker Enhedslisten, at der etableres et samarbejde mellem virksomhedskonsulenter og 3F Odense GOPS med henblik på at finde jobåbninger efter borgernes ophør i forløb hos By- og Kulturforvaltningen. Derudover skal virksomheder inviteres på besøg medbringende konkrete job.

 

Enhedslisten foreslår på den baggrund, at udvalget godkender, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afdækker mulighederne i forslaget nærmere. Herunder at forvaltningen belyser de muligheder og udfordringer, som følger med erfaringerne fra "Aarhus-modellen”.

 

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag. 

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremsender forslaget til udvalget.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bemærker, at såfremt udvalget vælger at afdække mulighederne i forslaget, skal det blandt andet belyses, om forslaget er i overensstemmelse med lovgivningens intentioner. Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at det nuværende forslag er i strid med lovens intentioner, men det kan afdækkes hvilke løsninger, der vil være mulighed for at gennemføre.

 

BESLUTNING

Udvalgsmedlem Ulla G. Chambless stemmer for.

 

Rådmand Steen Møller samt udvalgsmedlemmerne Christoffer Lilleholt, Claus Houden, Steen Lund, Tim Vermund og Cæcilie Crawley Larsen stemmer imod.

 

Forslaget fra Enhedslisten er dermed ikke godkendt.

 

 

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

3. Rimelige lånevilkår
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.01.00-G01-968-17
RESUMÉ

På mødet den 5/9 2017 blev udvalget orienteret om de muligheder, der er politisk, for at fastsætte retningslinjer for sagsbehandlingen af ansøgninger om enkeltydelser i forhold til at begrænse henvisninger til optagelse af kviklån. På den baggrund ønskede udvalget at drøfte, hvad der i vurderingen af ansøgninger skal anses som rimelige vilkår for lån.

 

Det er ikke nærmere defineret i lovgivning eller Ankestyrelsens praksis, hvad der anses for rimelige vilkår. På mødet drøftes, hvad der kan ligge i rimelige vilkår, og hvordan dette kan indgå i behandlingen af sager om enkeltydelser.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter muligheden for at fastsætte vejledende retningslinjer for, hvad der skal anses som rimelige lånevilkår.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

SAGSFREMSTILLING

Efter bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen i særlige tilfælde yde hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende. Hjælpen skal ses som det nederste sikkerhedssystem i forhold til hjælp. Det følger af Ankestyrelsens praksis, at det ikke er muligt at få hjælp til udgifter, hvis ansøger på nogen måde selv er i stand til at afholde udgiften, f.eks. ved at indgå en afdragsordning, bruge en trækningsret på en kassekredit, ved at indfri en pensionsopsparing eller ved at optage et lån. Ved vurdering af om borgeren har mulighed for selv at finansiere udgiften ved at optage et lån, skal det indgå:

  • om lånet tilbydes på rimelige vilkår,
  • om lånet kan dække behovet, og
  • om ansøgeren har mulighed for at betale afdrag og øvrige låneomkostninger.

 

ØKONOMI

Da dette er en drøftelsessag har sagen ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Såfremt der senere forelægges en beslutningssag, vil de nærmere økonomiske konsekvenser, herunder finansiering, fremgå af beslutningssagen.

 

4. Social innovation
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-G01-703-17
RESUMÉ

Kommunerne oplever i disse år et stigende udgiftspres på det sociale område særligt grundet øget kompleksitet i problemstillingerne på området. Dette pres øger behovet for at tænke nyt og innovativt på området, såfremt kommunerne skal kunne blive ved med at bidrage til løsningen af borgernes sociale udfordringer.

 

Samtidig findes der en lang række eksempler på, hvordan nye innovative eller teknologiske løsninger kan være med til at skabe bedre indsatser.

 

I denne sag bedes Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfte, hvorledes man fremover kan sikre vilkårene for nytænkning og innovation i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Refleksionerne fra denne sag forventes at indgå i en senere sag omkring rammesætningen for implementeringen af Politikken for Socialt Udsatte Borgere vedtaget i maj 2017.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstillinger, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter, hvordan man også fremover vil sikre vilkårene for nytænkning og innovation i forvaltningen.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

SAGSFREMSTILLING

I lighed med en række andre kommuner oplever Odense Kommune i disse år et stigende udgiftspres på blandt andet det sociale område. Denne udfordring kombineret med de komplekse sociale problemstillinger, samt behovet for at samtænke social- og beskæftigelsesindsatsen betyder, at der er brug for nye og innovative løsninger.

 

I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har man gennem en årrække forsøgt at tænke innovativt. Eksempelvis kom Housing First-tilgangen – som Odense høster roser og ser resultater af i disse år – til verden gennem en nytænkning af hjemløseproblematikken. Denne tilgang har været helt afgørende for, at man i Odense de seneste år har kunne reducere antallet af hjemløse i byen. Mens andre større byer har oplevet en stigning i antallet af hjemløse, og herunder særligt unge hjemløse, har Housing First-tilgangen bidraget til, at Odense har bevæget sig den modsatte vej.

 

Et andet eksempel på samme område er GPS-tracking af hjemløse. Konkret går dette projekt ud på, at hjemløse i en periode har båret rundt på en GPS sender, således at man har kunne danne et overblik over deres færden i byen. Dette har bidraget til, at man mere målrettet har kunne opsætte eksempelvis helle-steder for de hjemløse, steder hvor de hjemløse i forvejen følte sig trygge.

 

Senest har forvaltningen igangsat et projekt med brugen af applikationen ”Stay in touch” i forbindelse med at hjælpe unge med psykiske problemer eller misbrug til at få struktur på hverdagen og fastholdes i uddannelse.

 

Med henblik på fortsat at kunne bidrage til at løse borgernes sociale problemstillinger er det dog nødvendigt, at vilkårene for at tænke nyt og innovativt fastholdes. Beskæftigelses- og Socialudvalget bedes derfor drøfte, hvorledes man også fremover ønsker at sikre vilkårene og mulighederne for, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan tænke og afprøve nye, innovative tiltag på socialområdet.

 

Der planlægges på et senere udvalgsmøde en rammesætning for implementeringen af Politikken for Socialt Udsatte Borgere, som blev vedtaget i maj 2017. Refleksioner fra drøftelsen af denne sag vil tages med i sagen om rammesætningen.

ØKONOMI

Da dette er en drøftelsessag, har sagen ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Såfremt der senere forelægges en beslutningssag, vil de nærmere økonomiske konsekvenser, herunder finansiering, fremgå af beslutningssagen.

 

D. Orientering

5. Status på strategier og Beskæftigelsesplan 2017
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-P22-1-16
RESUMÉ

Udvalget besluttede på møde den 7/3 2017 format for én samlet kvartalsvis afrapportering på strategier og Beskæftigelsesplan 2017. Der præsenteres på mødet en afrapportering på strategierne "Rekrutteringsstrategien", "Uddannelsesstrategien" og "Strategien for mødet med borgeren" samt på statustal for effekt- og resultatmål på Beskæftigelsesplan 2017.

 

Tendenser for effekt- og resultatmål i Beskæftigelsesplan 2017

Måltal samt status herfor på Beskæftigelsesplanen 2017 fremgår af bilag på sagen. Af bilaget fremgår også udviklingen siden seneste afrapportering (på Beskæftigelsesplan 2016 den 7/3 2017). Det bemærkes, at en række mål er nye ved overgangen til Beskæftigelsesplan 2017, hvormed det på disse ikke er muligt at give en indikation af tendens set i forhold til seneste afrapportering.

 

 

6. Status på specialenhedens arbejde
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-246-17
RESUMÉ

Som led i byrådets besluttede bandeindsats den 22/2 2017 - gik Specialenheden i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i drift den 1/6 2017.

 

Specialenhedens hovedopgave er:

  • At sikre maksimal aktivering af borgere med banderelationer, der modtager forsørgelsesydelser fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (ift. gældende lovgivning).
  • At sikre gennemførelse af sanktioner i ydelsen, hvis disse borgere ikke står til rådighed og fremmøder til bl.a. samtaler, beskæftigelsestilbud mv.

 

På udvalgsmødet den 28/3 2017 blev det besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget månedligt skal modtage en status på specialenhedens arbejde. På dagens møde gives anden afrapportering på specialenhedens arbejde, siden specialenhedens start den 1/6 2017.

 

 

7. Status på Center for Familier og Unge
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-8-17
RESUMÉ

På udvalgsmødet den 18/4 2017 blev det besluttet, at udvalget kvartalsvis modtager en generel status på, hvordan det går med Center for Familier og Unges (CFUs) arbejde.

 

På dagens udvalgsmøde gives en status. Status tager udgangspunkt i de succeskriterier, som udvalget besluttede for Center for Familier og Unges arbejde på udvalgsmødet den 18/4 2017.

 

Udvalget får årets sidste status på Center for Familier og Unges arbejde på udvalgsmødet den 14/11 2017. Ved den lejlighed skal snorhøjderne i succeskriterierne for 2018 drøftes og fastsættes.

  

 

8. Nøgletal på beskæftigelsesområdet
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2003-16
RESUMÉ

Forvaltningen giver seneste status på mandagstal og ledighedstal.

 

 

9. DI´s Erhvervsklimaundersøgelse 2017
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-38-17
RESUMÉ

Odense Kommune går frem med syv pladser til fra en samlet placering som nr. 74 i 2016 til en samlet placering som nr. 67 i årets DI undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Odense ligger i 2017 bedst i forhold til landets øvrige storby kommuner København, Århus og Ålborg.

 

Udvalget orienteres på mødet om den samlede udvikling for Odense i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse og de underliggende indikatorer, som hører under Beskæftigelses- og Socialforvaltningens område.

 

 

10. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2577-16
RESUMÉ

Mundtlig orientering om.

 

  • Besøg den 15/9 2017 af sundhedsminister Ellen Thrane Nørby.
  • Besøg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 21/9 2017.
  • Sundheds- og Ældreministeriet har imødekommet Heroinklinikkens ønske om opnormering af pladser.
  • Status på Jobmessen 2017 som blev afholdt den 14/9 2017. Besøgstallet i 2016 var 5.500 deltagere og i 2017 6.800 deltagere (ca. 800 unge 9.-10.klasser).
  • Dialogmøde den 14/9 2017 med blandt andet Mace vedrørende tre store byggeprojekter (Letbanen, OUH og Facebook).