Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 17. maj 2017 kl. 08:30
i Ekstraordinært møde - Rådhuset, lokale 224, 2. sal

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

 

Mødet hævet kl. 10.11.


C. Sager til drøftelse/forberedelse
1 Investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet

C. Sager til drøftelse/forberedelse

1. Investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

På dagens fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftes investeringsprojekter, der kan nedbringe ledigheden i Odense Kommune. Investeringsprojekterne er samlet i ét investeringskatalog.

 

Baggrunden er den alt for høje ledighed. Den seneste opgørelse viser, at Odense nu har landets næsthøjeste ledighed. Der er brug for en ekstraordinær indsats for at vende udviklingen. Odense Byråd har sat retningen for, hvordan udviklingen skal vendes.

 

For at få de odenseanske ledige i arbejde besluttede byrådet i februar 2017 at omprioritere midler fra mindre effektive aktiveringsindsatser for små 50 mio. kr. årligt. De sparede midler anvendes i stedet til afholdelse af flere jobrettede samtaler med de ledige samt en forbedret virksomhedsrettet indsats.

 

Herudover har byrådet i Budget 2017 afsat en ramme på op til 50 mio. kr. til investering i nedbringelse af ledigheden. Anvendelse af investeringsmodeller skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i uddannelse og job, samt at borgernes indkomst skal stige.

 

Beskæftigelses Task Force Odense blev nedsat primo 2017 med det opdrag at komme med anbefalinger til at få ledige i arbejde. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler, at Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger implementeres.

 

Det er politisk besluttet at igangsætte tre investeringsprojekter forud for dagens drøftelse. De igangsatte projekter er alle målrettet gruppen af jobparate og er i tråd med Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger.

 

Beskæftigelses Task Force Odenses seks konkrete anbefalinger med underliggende handlinger blev præsenteret den 24/4 2017:

  

 • Anbefaling #1: Odense skal indgå forpligtende fællesskaber med virksomheder
 • Anbefaling #2: Job-First skal være mindsettet i Jobcentret
 • Anbefaling #3: Odense skal have et forpligtende samarbejde med A-kasserne og fagforeningerne
 • Anbefaling #4: De lediges mobilitet skal øges
 • Anbefaling #5: Fokusér indsatsen på de ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige indvandrere
 • Anbefaling #6: Nedsæt et Governance Board til implementering af indsatserne

 

Nogle af anbefalingerne kan umiddelbart igangsættes. Anbefalingerne er i tråd med den besluttede indsatsomlægning og effektmålene i Odense Byråds Beskæftigelsespolitik. Som eksempel kan fremhæves Beskæftigelses Task Force Odenses forslag vedrørende kompetenceløft af medarbejdere samt forslag om øget mobilitet for de ledige som handlinger, der flugter med de nuværende fokusområder på beskæftigelsesområdet. Handlingerne kan igangsættes, men det har dog ikke været muligt at beregne en direkte økonomisk gevinst eller afkastgrad på disse investeringsprojekter.

 

Anbefalingerne har givet anledning til udarbejdelse af fem konkrete investeringsprojekter under Beskæftigelses Task Force Odense.

Det drejer sig om:

 • Boost af samtaler (afkastgrad: 1,14 , investering 1,5 mio. kr.)
 • Individuelle midler til opkvalificering (afkastgrad: 4,28 , investering 3,2 mio. kr.)
 • HR-funktion (afkastgrad: 1,5 , investering: 11,7 mio. kr.)
 • Minijobmesser (afkastgrad: 1,0 , investering: 1,3 mio. kr.)
 • Transportstøtte til jobsamtaler (investering: 0,3 mio. kr.)

  

Beskæftigelses- og Socialudvalget har endvidere drøftet potentialet i at udvide investeringstankegangen til andre målgrupper end de jobparate. Det har ført frem til, at der også er udarbejdet investeringsprojekter for de aktivitetsparate og sygemeldte:

 

 • Efterværn (afkastgrad: 1,92, investering: 4,1 mio. kr.)
 • Minifleksjob (afkastgrad: 1,12 , investering: 5,1 mio. kr.)
 • Sygedagpenge - tværfagligt team (afkastgrad: 1,21, investering: 10,4 mio. kr.)
 • Udbud - aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (afkastgrad: 2,32 , investering 12,6 mio. kr.)
 • Udbud - sygedagpengemodtagere (afkastgrad: 3,16 , investering: 3,8 mio. kr.)

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har samlet forholdt sig til Beskæftigelses- og Socialudvalgets forslag samt alle anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense og har på baggrund heraf udarbejdet 15 forskellige investeringsprojekter. Herudover er der to projekter uden økonomi. Alle udarbejdede investeringsprojekter er dermed samlet i ét investeringskatalog, som er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens nuværende bedste bud på, hvad fagligt er hensigtsmæssigt inden for de givne rammer, hvad der kan lade sig gøre og som fagligt er vurderet i forhold til kriterierne afkastgrad (effekt) og risikovurdering (graden af evidens) med henblik på at skabe overblik og rum til politisk drøftelse.

 

Såvel investeringskataloget som Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger uddybes i sagsfremstillingen og i tilhørende bilag. Den videre politiske proces afhænger af drøftelserne på dagens møde. Det bemærkes i den forbindelse, at dagens drøftelsessag kan overgå til en beslutningssag med forelæggelse for Økonomiudvalg og byråd, såfremt der er politisk enighed herom.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gør opmærksom på, at den samlede investeringsramme oprindeligt udgjorde op til 50 mio. kr. De tre igangsatte projekter medfører investeringer for 17 mio. kr. Der resterer dermed en ramme på op til 33 mio. kr. til igangsættelse af nye investeringer. Lægges de nye investeringsprojekter i kataloget sammen, udgør investeringsbeløbet 55,1 mio. kr. Der vil dermed skulle foretages en prioritering mellem de forskellige projekter inden igangsættelse.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget på fællesmødet med Økonomiudvalget drøfter de forelagte investeringsprojekter i investeringskataloget.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

De seneste tal for beskæftigelsen viser, at det går for langsomt med at få vendt udviklingen. Ledighedsstatistikken viser, at Odense Kommune nu har landets næsthøjeste ledighed. Det er vigtigt, at der igangsættes ambitiøse tiltag for, at den politiske ambition om en ledighed på 3,4% i 2020 lykkes. Med omlægningen fra aktivering til beskæftigelsesrettede samtaler er der sat yderligere fokus på opgaven med at nedbringe ledigheden, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er organisatorisk og fagligt rustet hertil.

 

Et flertal i byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget 2017 at igangsætte fem beskæftigelsesrettede initiativer med henblik på at nedbringe ledigheden. I ét af de fem initiativer afsættes en samlet ramme på op til 50 mio. kr. til at få flere i arbejde og ad den vej nedbringe forsørgelses- og sikringsudgifterne via investeringsprojekter. Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017, hvor kriterierne, der lægges til grund for anvendelse af investeringsprojekter, er beskrevet. Herunder, at finansiering af investeringsprojekterne sker ved, at der som minimum findes en tilsvarende besparelse på ydelsen til de ledige. Endvidere er et kriterium, at hvis den forventede effekt ikke viser sig på dette tidspunkt, stoppes investeringsprojektet. Hvis investeringsprojektet over en årrække giver en positiv effekt, kan det overvejes at gøre den permanent. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.

   

Beskæftigelses- og Socialudvalget har løbende drøftet muligheden for at investere i nedbringelse af ledigheden. Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017. Det blev på mødet besluttet, at de mest oplagte og evidensbaserede investeringer kan igangsættes hurtigst muligt. Tre af de investeringsprojekter, som er drøftet i regi af Beskæftigelses- og Socialudvalget, er besluttet igangsat af byrådet. Det drejer sig om "Academic Partnership", "CV" og "Samtaler", der samlet indebærer investeringer for 17 mio. kr. Indsatserne i de tre projekter vedrører målgruppen Jobparate og flugter med anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odense, der uddybes i næste afsnit. Den resterende investeringsramme til nye investeringsprojekter udgør herefter op til 33 mio. kr.

 

Herudover har udvalget drøftet investeringsprojekter for målgrupperne aktvitetsparate og sygemeldte. På dagens møde præsenteres investeringsprojekter, som har udspring i disse drøftelser.

 

Beskæftigelses Task Force Odense

Der har været et politisk ønske om rådgivning udefra. På den baggrund blev Beskæftigelses Task Force Odense nedsat primo 2017 med det formål at komme med anbefalinger til nedbringelse af ledigheden blandt gruppen af jobparate. Beskæftigelses Task Force Odenses seks konkrete anbefalinger blev præsenteret mandag den 24/4 2017.

 

Beskæftigelses Task Force Odenses seks konkrete anbefalinger med underliggende handlinger blev præsenteret den 24/4 2017.

 • Anbefaling #1: Odense Kommune skal indgå forpligtende fællesskaber med virksomheder
 • Anbefaling #2: Job-First skal være mindsettet i Jobcentret
 • Anbefaling #3: Odense Kommune skal have et forpligtende samarbejde med A-kasserne og fagforeningerne
 • Anbefaling #4: De lediges mobilitet skal øges
 • Anbefaling #5: Fokusér indsatsen på de ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige indvandrere.
 • Anbefaling #6: Nedsæt et Governance Board til implementering af indsatserne

 

Nedenfor fremgår en oversigt over de projekter, som ligger til grund for investeringskataloget.

 

Opbygningen af investeringskataloget bygger på følgende elementer:

 • Projektets navn
 • Kort overordnet beskrivelse af projektet
 • Risikovurdering
 • Afkastgrad
 • Økonomisk investering

 

Projektets navn samt en kort overordnet beskrivelse af projektets mål har til formål at give et hurtigt overblik over investeringen. Endvidere indeholder oversigten en kvalitativ risikovurdering, som bygger på en skala gående fra høj evidens (lav grad af risiko) til lav evidens (investeringer, der bygger på mere teoretiske og uprøvede idéer med en højere grad af risiko). Kolonnen vedrørende afkastgrad i oversigten indikerer forholdet mellem investeringen og afkast. Jo højere tallet er, des større er afkastet relativt i forhold til den investering, der foretages. Angives et tal under 1, betyder det, at investeringen ikke betaler sig selv hjem. Økonomisk investering angiver investeringens samlede størrelse over perioden.

 

Nogle af anbefalingerne kan umiddelbart igangsættes. Anbefalingerne er i tråd med den besluttede indsatsomlægning og Odense Byråds Beskæftigelsespolitik. Som eksempel kan fremhæves Beskæftigelses Task Force Odenses forslag vedrørende kompetenceløft af medarbejdere og øget mobilitet for de ledige som handlinger, der flugter med de nuværende fokusområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Handlingerne kan igangsættes, men det har dog ikke været muligt at beregne en direkte økonomisk gevinst eller afkastgrad på disse projekter.

 

  

  

 

  

Anbefalingerne har givet anledning til udarbejdelse af fem konkrete investeringsprojekter under Beskæftigelses Task Force Odense.

 

 

 

Investeringsprojekter under Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beskæftigelses- og Socialudvalget har endvidere drøftet potentialet i at udvide investeringstankegangen til andre målgrupper end de jobparate. Det har ført frem til, at der er udarbejdet fem investeringsprojekter for de aktivitetsparate og sygemeldte: Flere af projekterne har et væsentligt økonomisk potentiale og en høj afkastgrad.   

 

     

 

  

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har forholdt sig til Beskæftigelses- og Socialudvalgets forslag samt alle anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense og har udarbejdet 15 forskellige investeringsprojekter på baggrund heraf. De samlede investeringer i kataloget udgør 55,1 mio. kr. (indregnes de besluttede investeringsprojekter på 17 mio. kr., er der samlet udarbejdet investeringsforslag for 72,1 mio. kr.). Der skal dermed prioriteres mellem de forskellige investeringsprojekter, idet der samlet er udarbejdet investeringsforslag for 22,1 mio. kr. over den resterende investeringsramme på op til 33 mio. kr.

 

ØKONOMI

Såfremt investeringerne giver det forventede afkast, vil kassen blive forbedret, når det samlede beskæftigelsesområde for 2017 gøres op i august 2018. Modsat, hvis investeringerne ikke giver den forudsatte gevinst, vil det være kassen, som dækker de samlede investeringsudgifter.

 

Nedenfor fremgår en økonomisk sammenfatning over alle de udarbejdede investeringsprojekter. Udgifterne er fordelt på Service (konto 6) og Overførsler (konto 5), da der er tale om to forskellige styringsområder.  

 

ANM Indregnes de besluttede investeringsprojekter på 17 mio. kr., er der samlet udarbejdet

investeringsforslag for 72,1 mio. kr.  

 

Sammenlægges udgifterne i investeringskataloget, fremkommer en samlet investeringsudgift på 55,1 mio. kr. Da den resterende del af investeringsrammen udgør 33 mio. kr., er det nødvendigt at prioritere blandt projekterne. Der er således udarbejdet forslag for 22,1 mio. kr. ud over investeringsrammen på 33 mio. kr.

 

Nedenfor fremgår alle investeringsprojekterne med tilhørende økonomi.