Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 14. november 2017 kl. 08:30
i Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt forlod mødet kl. 09.30 og deltog ikke i behandlingen af punkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

Mødet hævet kl.: 12.30.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Beskæftigelsesplan 2018
2 Samarbejde med og finansiering af headspace i 2018
B. Sager til afgørelse i udvalget
3 Status på Center for Familier og Unge
C. Sager til drøftelse/forberedelse
4 Afleveringsforretning til det kommende udvalg
5 Politisk høring af Forslag til Strategi FYN 2018-2021
D. Orientering
6 Status på strategier og Beskæftigelsesplan 2017
7 Status på afskedigede fleksjobbere
8 Nøgletal på beskæftigelsesområdet
9 Reform på det forberedende område (FGU)
10 Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)
11 Ansøgning til opkvalificering af ledere og medarbejdere om indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere "Flere skal med"
12 Driftsaftale med det Grønlandske Hus
13 Aktuelle sager
14 Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udsatterådet

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Beskæftigelsesplan 2018
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 15.00.00-A00-36-17
RESUMÉ

Odense Byråd skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Derfor har Beskæftigelses- og Socialudvalget arbejdet med indhold, ambitioner og mål for Beskæftigelsesplan 2018 på udvalgsmøderne den 10/10 2017 og 31/10 2017. Det samlede arbejde fremlægges nu.

 

Med vedtagelsen af Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" i 2016 har Odense Byråd sat en tydelig retning for forvaltningens arbejde, som videreføres i Beskæftigelsesplan 2018. I planen skal det således fremgå, hvordan ledighedstallet skal udvikle sig i løbet af 2018 for, at Odenses ledighed i 2020 når ned på landsgennemsnittet. Den seneste prognose fra Finansministeriet viser, at landsgennemsnittet i 2020 på nuværende tidspunkt forventes at være 4,3%.

 

Der fremlægges i planen mål og ambitioner for 2018.

 

Odense Byråds beslutning om at omlægge de beskæftigelsesrettede indsatser i Odense Kommune samt igangsættelsen af investeringsprojekter for ca. 72 mio. kr. på beskæftigelsesområdet er et nyt element i Beskæftigelsesplan 2018.

 

Effekt

Beskæftigelsesplan 2018 understøtter følgende af Odensemålene:

 

Flere kommer i uddannelse og job

Det er afgørende for kommunens økonomi, for væksten og for den enkelte borgers livskvalitet, at Odense Kommune formår at få flere odenseanere i uddannelse og job. Ingen har godt af at være placeret uden for arbejdsmarkedet, hverken socialt eller økonomisk. Derfor er det også væsentligt, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, samt at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet.

 

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Der skal skabes flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune. Indtægten herfra udgør grundlaget for fremtidens velfærd i kommunen. Skabelsen af flere private arbejdspladser er en af hjørnestenene i kommunens vækstpolitik, og vi vil gøre, hvad vi kan for at understøtte erhvervslivet med den nødvendige arbejdskraft. 

 

Borgernes indkomst skal stige

Borgernes indkomst skal stige. Primært, fordi det giver den enkelte borger større økonomisk frihed. Sekundært, fordi kommunen derved får større indtægter, som kan investeres i vækst og velfærd. Det er i denne sammenhæng også afgørende, at selvforsørgelsesgraden blandt borgerne øges, så vi får nedbragt udgifterne til overførsler.

 

Flere borgere er sunde og trives

Borgernes sundhed og trivsel skal fremmes, hvilket vil medføre, at flere borgere i Odense er arbejdsduelige. Arbejdsduelighed er vigtigt for den enkelte borgers livskvalitet samtidig med at en stor andel arbejdsduelige borgere i Odense kan understøtte væksten i Odenses virksomheder ved, at virksomhederne har bedre adgang til den arbejdskraft.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Beskæftigelsesplan 2018, herunder mål og ambitioner for 2018.

 

 1. At Beskæftigelses- og Socialudvalget bemyndiges til at fastsætte ambitionsniveau for ministermålene, når disse foreligger.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med ændringer til bilag.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" er retningsgivende for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave om at få flere i job og uddannelse. Byrådet vedtog i 2016 med Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job", at Odenses ledighed i 2020 skal være på landsgennemsnittet. Den seneste prognose fra Finansministeriet viser, at landsgennemsnittet i 2020 på nuværende tidspunkt forventes at være 4,3%.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har udarbejdet strategier – Rekrutteringsstrategi, Uddannelsesstrategi og Strategi for mødet med borgeren, som udmønter Beskæftigelsespolitikken. Et væsentligt element, i forhold til Beskæftigelsesplan 2017, er Odense Byråds beslutning om at omlægge de beskæftigelsesrettede indsatser i Odense Kommune samt at igangsætte investeringsprojekter for ca. 72 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

 

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år forslag til de beskæftigelsespolitiske mål for det kommende år. Målene sætter fokus på de områder, hvor beskæftigelsesministeren vurderer, at der er særligt behov for en ekstra indsats og fokus.

 

Beskæftigelsespolitiske mål for 2018:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. 

 

Målene peger ind i Odense Kommunes beskæftigelsespolitik og strategier, og på den måde er de således indeholdt i Beskæftigelsesplan 2018.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

2. Samarbejde med og finansiering af headspace i 2018
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 29.00.00-G01-27-17
RESUMÉ

Headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare unge i alderen 12-25 år. Headspace tilbyder rådgivningssamtaler og sociale aktiviteter til unge.

 

Odense Byråd behandlede senest sagen om headspace på mødet den 29/3 2017, hvor det blev besluttet at forlænge samarbejdet til udgangen af 2017. Sundhedsudvalget anbefaler, at samarbejdet med headspace fortsætter i 2018.

 

Forlængelsen i 2018 giver Sundhedsudvalget mulighed for at se headspace som en del af den samlede vifte af frivillige og kommunale tilbud til unge i mental mistrivsel. Da Sundhedsudvalget har besluttet at etablere et tilbud til unge i psykisk mistrivsel og sammentænke de eksisterende tilbud, for at skabe større synergi mellem tilbuddene, vil det give mulighed for at vurdere behovet og brugen af headspace.

 

I 2018 vil Odense Kommune følge headspace tæt i forhold til et ønske om flere samtaler til flere unge og et ønske om, at headspace i højere grad gør en forskel for unge, som er i risiko for at falde fra uddannelse eller job.

 

Der træffes beslutning om det videre samarbejde med headspace i slutningen af 3. kvartal 2018.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

De unge har generelt gavnlig effekt af tilbuddet, hvor der ses stærke sammenhænge mellem antallet af samtaler i headspace og selvopfattet humør hos den unge. Effekten skal dog vurderes i 2018, hvor headspace evalueres i sammenhæng med øvrige tilbud på området.

 

Flere kommer i uddannelse og job

Af de unge der opsøger headspace, er en overvejende del i gang med skole eller uddannelse. I 2018 vurderes det, om tilbuddet er med til at fastholde de unge i uddannelse/job, når headspace evalueres i sammenhæng med øvrige tilbud på området.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen og Chefgruppen for Sundhed efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til udvalget, at byrådet godkender et fortsat samarbejde med Headspace i 2018, og herunder, at budgetmodellen fra 2017 fastholdes, så Børn- og Ungeudvalget bidrager med 300.000 kr., Ældre- og Handicapudvalget bidrager med 150.000 kr. og Beskæftigelses- og Socialudvalget bidrager med 300.000 kr. i 2018 plus huslejeudgifter på aktuelt 150.000 kr., samt medarbejdere.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

Headspace og de unge i 2017

 

Headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare unge i alderen 12-25 år. Headspace tilbyder rådgivningssamtaler med frivillige og aktiviteter til unge, der oplever ensomhed, angst, konflikter, tristhed, depressive tanker og andre former for mistrivsel. Derudover brobygger headspace til kommunale og frivillige tilbud. Headspace gør de unge opmærksomme på de forskellige tilbud, eller de hjælper de unge via rådgivning, så de unge selv tager kontakt til andre tilbud.

 

Headspace har siden 2013 gennemført individuelle samtaler, og der er i perioderne:

 

 • september 2013 til april 2017 i gennemsnit gennemført 87 samtaler pr. måned
 • september til december 2016 i gennemsnit gennemført 98 samtaler pr. måned
 • januar til april 2017 i gennemsnit gennemført 76 samtaler pr. måned

 

Headspace har ændret opgørelsesmetoder undervejs, så det er ikke muligt at sammenligne udviklingen over tid direkte.

 

Derudover er der tilbud om sociale aktiviteter i headspace, som samlet set har haft 417 deltagere i perioden september 2016 – september 2017.

 

De primære henvendelsesårsager til samtaler og sociale aktiviteter er ensomhed, angstfølelse og tristhed.

 

Headspace arbejder med forebyggelse af problemstillinger, som ellers ville kunne vokse sig store for den enkelte unge. Headspace er et tilbud til unge, som kan henvende sig direkte fra gaden og modtage hjælp på et tidligt tidspunkt.

 

Headspace hjælper ca. 14 % af de unge, der kommer i headspace, videre til andre tilbud. Det er oftest til andre frivillige organisationer, kommunal sagsbehandler, læge og psykiater. Op mod 40 % af de unge har fået hjælp i det offentlige system såsom læge, kommune, psykolog, psykiater, før de begyndte at komme i headspace.

 

En mindre national analyse fra 2017 foretaget for headspace viser, at godt 3/4 af de unge brugere af headspace svarer, at headspace har hjulpet dem ”meget” eller ”rigtig meget”. Halvdelen af de unge der har opsøgt headspace på grund af ensomhedsfølelse oplever, at de er blevet hjulpet i forhold til denne problemstilling.

 

Finansiering

 

Odense Kommune har samarbejdet med headspace siden august 2013. Projektet var de første år primært støttet af store nationale fonde og med mindre medfinansiering fra kommunerne.

 

Den samlede drift af headspace i Odense udgør 1.950.000 kr. i 2018, og finansieringen af headspace Odense er sammensat på følgende måde:

 

 • Odense Kommune 750.000 kr. + forventet 150.000 kr. til lokaleleje i 2018.
 • Satspuljebidrag 500.000 kr.
 • Øvrige bidrag fra fonde, pulje mv. 550.000 kr.

 

Odense Kommunes finansieringsbidrag i 2017 er fordelt mellem forvaltningerne, den samme budgetmodel fortsættes i 2018, således at:

 

 • Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bidrager med 50% (svarende til 450.000 kr., dette inkluderer udgiften til lokaler på 150.000 kr.)
 • Børn- og Ungeforvaltningen bidrager med 33% (svarende til 300.000 kr.) og
 • Ældre- og Handicapforvaltningen bidrager med 17% (svarende til 150.000 kr.).

 

Ud over den direkte finansiering og lokalelejen bidrager Odense Kommune med kommunale medarbejdere i 18 t/ugen fordelt på medarbejdere fra de tre forvaltninger, hvilket svarer til ca. 230.000 kr. årligt eller ca. 75.000 kr. pr. forvaltning.

 

Det anbefales, at Odense Kommune fastholder et finansieringsbidrag på 750.000 kr. samt udgifter til lokaleleje i 2018 på 150.000 kr., og bidrager med kommunale medarbejdere i 18 t/ugen.

 

Særligt fokus i 2018

 

I 2018 sætter Odense Kommune i samarbejde med headspace fokus på samspillet med øvrige tilbud om mental sundhed til unge samt mængden af samtaler til unge.

 

Mental sundhed er et af fokusområderne i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet, og herunder har Sundhedsudvalget særligt fokus på målgruppen unge i psykisk mistrivsel. I Odense Kommune er headspace ét rådgivningstilbud i paletten af frivillige tilbud på området omkring mental sundhed i sammenhæng med de kommunale tilbud. Sundhedsudvalget har besluttet at etablere et tilbud til unge i psykisk mistrivsel og sammentænke de eksisterende tilbud, for at skabe større synergi mellem tilbuddene, og Sundhedsudvalget vil lyset af dette arbejde rådgive om det videre samarbejde med headspace fra 2019. Odense Kommune sigter efter, at denne beslutning træffes i slutningen af 3. kvartal 2018.

 

Odense Kommune vil i 2018 desuden følge antallet af samtaler, som headspace gennemfører, da Odense Kommune er optaget af, at endnu flere unge får gavn af dette tilbud.  

Endvidere vil Odense Kommune også have fokus på, om headspace sammen med samarbejdspartnerne i kommunen formår at få fat i unge, der er i risiko for at falde fra job og/eller uddannelse.

 

Hovedparten af de unge der opsøger headspace i Odense (72% af de unge) bekræfter, at de er i gang med skole/uddannelse. De frivillige i headspace vurderer, at 75% af de unge, de har haft kontakt med i 2017, har ”ingen risiko” eller ”lille risiko” for at droppe ud af job og/eller uddannelse.

ØKONOMI

Ved et finansieringsbidrag på 750.000 kr. til headspace i 2018 samt finansiering af lokaleleje til 150.000 kr. er der ingen kommunal merudgift i forhold til 2017.

 

Udgiften finansieres inden for de respektive udvalgs eksisterende rammer på styringsområde Service. Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. 

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

3. Status på Center for Familier og Unge
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.00.00-A00-8-17
RESUMÉ

På udvalgsmødet den 18/4 2017 blev succeskriterierne besluttet for Center for Familier og Unges (CFU) arbejde i 2017. Samtidigt blev det besluttet, at udvalget kvartalsvis modtager en status ud fra succeskriterierne på, hvordan det går med Center for Familier og Unges arbejde.

 

På dette udvalgsmøde modtager udvalget en status på Center for Familier og Unges arbejde ud fra succeskriterierne. Derudover skal udvalget fastsætte snorhøjderne i succeskriterierne for Center for Familier og Unges arbejde for 2018. Udvalget skal ligeledes vælge en fremtidig afrapportering.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Det er et af succeskriterierne for arbejdet i Center for Familier og Unge. Det fremgår direkte af succeskriteriet  "Antallet af CFU-borgere, der er kommet i uddannelse eller job", og så er det desuden en afledt effekt ved opnåelse af flere af de øvrige succeskriterier.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender:

 

 1. At afrapporteringen tages til efterretning.
 2. De anbefalede snorhøjder for succeskriterierne i 2018, som fremgår af sagen.
 3. Hvor ofte der fremadrettet skal afrapporteres til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede at behandle sagen som en drøftelsessag (c-sag).

 

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

 

SAGSFREMSTILLING

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på udvalgsmødet den 24/5 2016 at få succeskriterier fremlagt til godkendelse for arbejdet i Center for Familier og Unge. På udvalgsmødet den 18/4 2017 besluttede udvalget succeskriterier for Center for Familier og Unges arbejde samt snorhøjderne for succeskriterierne i 2017.

 

I nedenstående tabel fremgår succeskriterierne, samt resultaterne for 2015, 2016 og 2017, samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningens anbefaling til snorhøjden for succeskriterierne i 2018. Det bemærkes, at der med oprettelsen af Specialenheden er sket en organisatorisk ændring, der har betydning for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens anbefaling til snorhøjden i 2018. Oprettelsen af Specialenheden har betydet, at en del af de borgere, der har størst sandsynlighed for at starte i job eller uddannelse, nu ikke længere organisatorisk hører til Center for Familier og Unge, men i stedet til Specialenheden.

 

 Succeskriterium

Resultat 2015

Resultat 2016

Snorhøjde for 2017

Status pr 29/10 - 2017

Anbefalet snorhøjde 2018

Andelen af CFU-borgere, der er kommet i uddannelse eller job

10,7 %

9,0 %

24 %

 21 %

 16 %

Andelen af CFU-borgere i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Ikke registreret i 2015

12,5 %

38 %

 51 %

 50 %

Andelen af CFU-borgere, der har skiftet kategori fra aktivitetsparat til job- eller uddannelsesparat

4,6 %

4,5 %

7 %

 4,7 %

  7 %

Andelen af CFU-borgere, der er tilbagevisiteret til normalsystemet

0,3 %

12,5 %

5 %

 15,5 %

  5 %

Andelen af CFU-borgere, der består matematik og dansk ved Folkeskolens afgangsprøve med mindst 2 (både 9. og 10. klasse)

55 %

25 %

25 %

 15 %

 25 %

Fraværsregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole

32 dage

35,8 dage

34 dage

 24 dage

Lavere end resultatet for 2017 (som ikke kendes før året er omme)

 

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

4. Afleveringsforretning til det kommende udvalg
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-G01-635-17
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede på mødet den 10/10 2017 og 31/10 2017 udvalgets arbejde igennem de seneste fire år. På dette møde skal udvalget drøfte et revideret bud på en samlet overlevering til det kommende udvalg. Udvalget skal endeligt godkende afleveringsforretningen på mødet den 5/12 2017.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til afleveringsforretningen.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

På møderne den 10/10 2017 og 31/10 2017 drøftede udvalget sit arbejde igennem de seneste fire år. En periode hvor udvalget har ønsket at sætte en tydelig retning for et velfungerende og effektfokuseret beskæftigelses- og socialområde med det klare formål at sænke ledigheden i Odense Kommune.

 

I starten af udvalgsperioden indsamlede Beskæftigelses- og Socialudvalget viden og forståelse for beskæftigelses- og socialområdet – for derigennem bedre at kunne sætte den politiske retning. En udvalgstur til Canada suppleret med møder og dialog med relevante parter på områderne gav viden og inspiration til en turnaround i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med fokus på job og uddannelse.

 

Ud fra denne viden formulerede udvalget visionen og retningen for kerneopgaven om at få flere i job og uddannelse. Med Beskæftigelsespolitikken ”Odense i Job” og de underliggende strategier blev rammen sat og grundstenen lagt til den store indsatsomlægning i 2017. Den nye Politik for socialt udsatte borgere ”Odense – en by med plads til alle” fra 2017 satte på samme vis en tydelig retning for indsatserne på det sociale område med blandt andet Housing First og det rummelige arbejdsmarked.  Sideløbende hermed har udvalget igangsat en lang række tiltag og initiativer (temaer) for at kunne understøtte Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde.

 

For at sikre en god overdragelse af beskæftigelses- og socialområdet til det kommende Beskæftigelses- og Socialudvalg har det afgående udvalg ønsket at samle deres viden og erfaringer fra den seneste periode i en afleveringsforretning. I afleveringsforretningen tydeliggør udvalget de vigtigste temaer og retninger, der er blevet udstukket i de seneste fire år – og som ligeledes rækker ind i de kommende år. Med dette udgangspunkt giver udvalget en række anbefalinger på beskæftigelses- og socialområdet, der kan fungere som trædesten for arbejdet i det kommende Beskæftigelses- og Socialudvalg.

 

Det kommende udvalg vil få udleveret afleveringsforretningen som led i den generelle introduktion til udvalgsarbejdet i begyndelsen af 2018. Derudover er det tanken, at afleveringsforretningen kan blive yderligere udfoldet og suppleret med det afgående udvalgs andre gode råd på ét af de førstkommende møder i den nye udvalgsperiode.

  

Bilaget eftersendes til udvalgets medlemmer.

 

14/11: Drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget

5/12: Beslutning om godkendelse af anbefalinger

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for Odense Kommunes kassebeholdning.

 

5. Politisk høring af Forslag til Strategi FYN 2018-2021
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.17.15-A00-1-17
RESUMÉ

Forslag til Strategi FYN 2018-21 fremsættes af Borgmesterforum Fyn til politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet, med henblik på at indhente bemærkninger og eventuelle forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

 

Formålet med Strategi FYN 2018-21 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsæt for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode. Strategien er således fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Endvidere indeholder strategien et afsnit om Kommunikation & Dialog og et afsnit om Organisation & Partnerskab.

 

Økonomiudvalget har på møde den 25/10 2017 godkendt, at Forslag til Strategi FYN 2018-2021 sendes i politisk høring i By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på udarbejdelse af politisk høringssvar og efterfølgende godkendelse af høringssvar i økonomiudvalg og byråd.

Politisk høringssvar er med henblik på Odense Kommunes tilbagemelding til Byregion Fyn.

 

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, at de respektive udvalg drøfter Strategi Fyn 2018-2021 som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde og med udgangspunkt i udvalgets fagområde.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

Strategi FYN 2018-2021 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode. Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-2017, som var Byregion Fyns første fælles strategi, der har været gældende for indeværende byrådsperiode.

 

Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

 

Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur og desuden et fælles strategisk grundlag for øvrige infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn. Her er der således gjort et større forarbejde til Strategi FYNs spor Mobilitet & Infrastruktur.

 

Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

 

Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-2021

I den gældende Strategi FYN 2014-17 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revidereret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-21. Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på møde i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

 

 1. Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn – fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med større effekt ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne for at fremme vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og øerne.
 2. Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-21 (dækkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.
 3. Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-21. 

Processen hidtil

Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-21 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

 

Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

 

 • Borgmesterforum Fyn-møde i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021's tre spor.
 • De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde med udgangspunkt i de tre strategiske spor.
 • Arbejdsgrupper med deltagelse fra blandt andet det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.
 • Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017.
 • Kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemførelse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter.
 • Kommunerne fremsendte høringssvar til Byregion Fyn Sekretariatet, som gennemskrev forslaget til strategien på baggrund af høringssvarene.
 • Det reviderede forslag til Strategi FYN 2018-2021 fremsendt til kommunerne den 15/8 2017.
 • I Odense Kommune er der foretaget en kvalificering i form af en kort teknisk høring i forvaltningerne og en drøftelse i stabschefforum og direktørgruppen.
 • Hhv. den 22/8 og 29/8 2017 blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.
 • Byregion Fyn Sekretariatet foretog yderligere justeringer i strategien på baggrund af tilbagemeldingerne.
 • Fornyet udkast fremsendt til kommentar til kommunaldirektørkredsen, som foretog de sidste justeringer, inden forslaget til strategien blev godkendt med henblik på videresendelse til Borgmesterforum Fyn.
 • Borgmesterforum Fyn afholdt møde den 3/10 2017 og besluttede at sende Strategi FYN 2018-2021 i politisk høring i de ni kommuner i Byregion Fyn-samarbejdet. 

Indhold af Strategi FYN 2018-21 – tre strategiske hovedspor

Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode.

 

Der ønskes for det første en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsløshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Derudover ønskes det fynske uddannelsesniveau hævet, og samtidig ønskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

 

For det andet ønskes et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn med henblik på at øge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosætning. Endelig skal den fynske infrastruktur (trafikalt, digitalt og energiforsyningsmæssigt) styrkes ved at igangsætte ambitiøse indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fælles fynske strategier for infrastruktur, energi-, mobil- og bredbåndsudvikling.

 

Arbejdsmarked & Uddannelse

Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveauet. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og øget pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglærte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

 

Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed på grund af et stærkt ønske om en øget jobskabelse på Fyn.

 

Bosætning & Attraktivitet

Kommunerne ønsker at fortsætte – og øge – den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at unge fastholdes efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere fra hele landet. Nytilkomne ser ikke på kommunegrænser, men på muligheder og potentialer for at bosætte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

 

De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosætning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der øgede muligheder for et større tværgående samarbejde med større effekt.

 

Infrastruktur & Mobilitet

Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbåndsnet går på tværs af kommunegrænser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grønne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsætter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

 

For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

 

Det skal bemærkes, at der på det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet i øjeblikket sker en udvikling i forhold til statslige infrastrukturinvesteringer, hvor der er indgået et forlig om at udvide det tredje spor på E20 på delstrækningen Nr. Aaby – Odense V, og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Denne udvikling følges løbende og kan komme til at give anledning til justeringer i strategiens tekst (særligt i kapitlet Fyn forbinder Danmark, s. 31), hvis der fremsættes ønske om/bemærkninger til dette i kommunernes politiske høringssvar.

 

Kommunikation & Dialog
Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundfortælling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

 

Organisation & Partnerskab

Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvaret for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

 

Strategi FYN 2018-21 er målrettet, men har samtidig en dynamisk struktur, der er omstillingsorienteret og klar til de nye udfordringer, der måtte opstå. Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunernes egne strategier og politikker fremover korresponderer med den fælles fynske strategi for at give den maksimale synergieffekt på tværs af kommunegrænserne.

 

Politisk godkendelse af Strategi FYN 2018-2021

Det tilrettede forslag til Strategi Fyn 2018-21 fremlægges nu i politisk høring. Høringsperioden i de ni fynske kommuner er fra den 10/10 til den 20/12 2017. I høringsperioden får kommunernes fagudvalg og byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende eventuelle kommentarer og ønsker til supplering eller ændringer af strategien. I Odense Kommune behandles Strategi FYN 2018-2021 således:

 

 • Drøftelse i Økonomiudvalget. Endvidere skal Økonomiudvalget godkende, at strategien sendes i politisk høring i følgende fagudvalg: By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.
 • Derefter forelægges forslaget til Strategi FYN 2018-2021 for Økonomiudvalg og Byråd med henblik på godkendelse af politisk høringssvar fra Odense Kommune.
 • Byregion Fyn Sekretariatet samler op på svar og bemærkninger. De indkomne høringssvar behandles og forelægges Kommunaldirektørforum i januar og Borgmesterforum Fyn på et møde i februar 2018, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i strategien.
 • Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye byråd kan godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde. I Odense Kommune behandles Strategi FYN 2018-2021 alene i økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig godkendelse af strategien som grundlag for det fælles fynske samarbejde i den kommende byrådsperiode. Dette forudsætter, at der ikke kommer væsentlige ændringer i strategien, som vil kræve en yderligere politisk sagsbehandling.

 

ØKONOMI

Strategi FYN 2018-2021 har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at Odense Kommune indgår med administrative ressourcer.

 

 

D. Orientering

6. Status på strategier og Beskæftigelsesplan 2017
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-P22-1-16
RESUMÉ

Udvalget besluttede på møde den 7/3 2017 format for én samlet kvartalsvis afrapportering på strategier og Beskæftigelsesplan 2017. Der præsenteres på mødet, som afrapportering på strategierne, nedslag i Rekrutteringsstrategien, Uddannelsesstrategien, Strategien for mødet med borgeren samt statustal for effekt- og resultatmål på Beskæftigelsesplan 2017.

 

Tendenser for effekt- og resultatmål i Beskæftigelsesplan 2017

Måltal samt status herfor på Beskæftigelsesplanen 2017 fremgår af bilag på sagen. Af bilaget fremgår også udviklingen siden seneste afrapportering.

 

 

7. Status på afskedigede fleksjobbere
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-141-17
RESUMÉ

Byrådet besluttede på møde den 22/2 2017 at lukke Bygningsrenovering og Pensionistservice som aktiveringsindsats, hvor en række fleksjobbere som konsekvens heraf blev afskediget. Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede, at der skulle iværksættes en ekstraordinær indsats for at hjælpe de afskedigede fleksjobbere videre i job. Udvalget bad endvidere forvaltningen om kvartalsvis opfølgning på, hvordan det går de afskedigede fleksjobbere.

 

Seneste opgørelse viser, at 67 af de 130 fleksjobbere er videre i et nyt fleksjob.

 

Tabel 1: Status for afskedigede fleksjobbere pr. uge 43/2017

 

Arbejdssted

Antal personer opsagt

Antal i nyt fleksjob

Antal i virksomhedspraktik

Pensionistservice

114

60

5

Bygningsrenovering

16

7

0

I alt

130

67

5

 

 

Tabel 2: Status for de 58 borgere der ikke var i nyt fleksjob eller virksomhedspraktik pr. uge 43/2017

 

Sagstype

uge 32

uge 43

Folke-/førtidspension

2

2

Fleksjob (opsagt, men stadig omfattet af opsigelsesperiode)

30

0

Ledighedsydelse

49

54

"Andet"*

0

2

I alt

81

58

*Afslutningsårsag "Andet" og "Efterløn"

 

  

 

 

8. Nøgletal på beskæftigelsesområdet
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2003-16
RESUMÉ

Ledighed

 

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i september 2017 er 5.402 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,9 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten er faldet fra 6,2 % i august 2017 til 5,9 % i september 2017. Der er tale om den laveste ledighed siden 2009.

 

For hele landet er ledighedsprocenten 4,4 % i september 2017. Det er uændret i forhold til august 2017.

 

Odense indtager en 7. plads i ledighedsplaceringen i september 2017. Dvs. Odense har landets 7. højeste ledighedsprocent. I august 2017 havde Odense landets 2. højeste ledighedsprocent.

 

 

Mandagstal

 

Samlet er der i 2017 (til og med uge 44) kommet 11.299 personer i job eller uddannelse.

 

Begrebsdiagram

 

På mødet præsenterer forvaltningen begrebsdiagrammet for august 2017.

 

 

9. Reform på det forberedende område (FGU)
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-908-17
RESUMÉ

En bred kreds af Folketingets partier har 13/10 2017 indgået forlig om en reform af det uddannelsesforberedende område, der skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Langt de fleste unge fortsætter i en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Men nogle unge har brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Forliget om det uddannelsesforberedende område indeholder:

 1. En ny national målsætning om, at 90% skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og de resterende 10% skal have en tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.
 2. Etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som erstatter produktionsskole, Almen Voksen Undervisning, Forberedende Voksen Undervisning, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse og ordblindeundervisningen.
 3. En sammenhængende kommunal ungeindsats, som betyder, at kommunerne skal have det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Kommunerne skal nu i gang med at beslutte, hvordan de vil organisere den kommunale ungeindsats inden for forligets rammer.

 

Forliget betyder, at kommunernes økonomiske forpligtelser til det uddannelsesforberedende område stiger betragteligt. Undervisningsministeriet oplyser, at dette vil indgå i kommende forhandlinger om DUT-midler og bloktilskud.

 

På mødet udfoldes den viden, som forvaltningen på nuværende tidspunkt har om den Forberedende Grunduddannelse.

 

 

 

10. Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-915-17
RESUMÉ

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der skal styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Den indgåede aftale løber over fire år.

Styrket adgang til opkvalificering samt kvalitet og fleksibilitet i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er centrale elementer i aftalen, som Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 29/10 2017.

 

Hovedelementer i aftalen:

 • Der er afsat 400 millioner kroner til en omstillingsfond målrettet ufaglærte og faglærte. Fonden skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videruddanne sig.
 • Bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning.
 • Højere godtgørelse til alle på arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser).
 • Hæve kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser).
 • Fleksibelt udbud af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser).
 • En indgang til voksen- og efteruddannelsessystemet (VEU-systemet).
 • Tilbagebetaling til virksomheder og aktivitetsafhængigt voksen- og efteruddannelsesbidrag (VEU-bidrag).

 

Alle initiativer starter som udgangspunkt i 2018.

 

11. Ansøgning til opkvalificering af ledere og medarbejdere om indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere "Flere skal med"
D. Orientering
Åbent - 15.04.00-Ø34-1-17
RESUMÉ

Satspuljepartierne har i forbindelse med aftale om satspuljen for 2017 afsat 10 mio. kr. til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med”. 

Opkvalificeringen skal understøtte målene i projekt ”Flere skal med” og sikre, at medarbejdere og teamledere/afdelingsledere er godt klædt på til at varetage indsatsen i projektet og dermed understøtte, at flest mulige borgere i målgruppen for projektet opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere med 5 års anciennitet eller derover på offentlig forsørgelse.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ansøgt om 250.000 kr. til opkvalificering af omkring 70 medarbejdere, som er en del af projektet.

 

12. Driftsaftale med det Grønlandske Hus
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-918-17
RESUMÉ

Tidligere har både Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget givet økonomisk tilskud til Det Grønlandske Hus. I budget 2017 blev det besluttet, at tilskuddene skulle samles. I 2018 vil Det Grønlandske Hus derfor modtage et samlet tilskud på 523.980,32 kr. brutto (incl. moms).

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder på en ny samlet driftsaftale med Det Grønlandske Hus. På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 5/12 2017 vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremlægge en beslutningssag omkring den nye driftsaftale med Det Grønlandske Hus.  

 

 

13. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2577-16
RESUMÉ

Mundtlig orientering om.

 

 • Hostprogrammet for internationale ledige.
 • Ansøgning til puljen ”Job-bro til uddannelse” Ansøgt: 4.950.000 kr. Modtaget: 4.950.000 kr.
 • Ansøgning til puljen ”Kommunalt forankrede sikkerhedskonsulenter” Ansøgt: 1.841.760 kr. Modtaget: 1.841.760 kr.
 • Stofindtagelsesrummet.
 • International Night.

 

 

 

14. Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udsatterådet
D. Orientering
Åbent - 27.00.00-A00-31-17
RESUMÉ

Formand for Rådet for socialt udsatte i Odense Alice Rasmussen fremlægger årsrapporten fra Rådet. Efterfølgende er der dialog med udvalget og Udsatterådet herom.

 

Årsrapporten afsluttes med en række spørgsmål, som Udsatterådet ønsker at drøfte med udvalget. Spørgsmålene fra rapporten er indsat herunder:

 

 

Spørgsmål til Beskæftigelses- og Socialudvalget 2017

 

Borgere med dobbeltdiagnoser

Der har igennem nogen tid været kørt et tema i den lokale presse omkring problematikker i samarbejdet mellem region og kommuner med hensyn til ansvaret for behandling af borgere, der har en psykisk lidelse kombineret med et stofmisbrug. I dag er opgaven delt mellem kommuner og regioner, hvilket desværre ofte giver anledning til, at den enkelte borger svigtes. I den forbindelse har der været et forslag fremme om, at lade regionenerne overtage den samlede opgave.

 

Hvad tænker udvalget om arbejdet med borgere med dobbeltdiagnoser og samarbejdet mellem regionen og kommunen?

 

Én indgang

Vi oplever, at vi bruger meget tid på at guide borgerne rundt i kommunen. Det er forsat svært at komme igennem på telefon – og det er vanskeligt for den enkelte borger at finde det rigtige sted at henvende sig. Der har mange gange været tale om, at alle borgere skal have én indgang, men det opleves fortsat ikke sådan. Udsatte borgere har ofte nemmere ved at give op, hvis man henvises fra sted til sted.

 

Overgang fra ung til voksen og den gode løsladelse

I ”marken” støder vi ofte på borgere, der har meget svært ved at håndtere overgange fra en livssituation til en anden – også fordi der er behov for ekstra støtte ved disse overgange. Fra barn til voksen, fra at være indsat til at blive løsladt. Hvilke tanker gør udvalget sig om den gode overgang fra ung til voksen og den gode løsladelse?

 

Administration af kontanthjælpen

I forbindelse med forenkling af det administrative arbejde får langt færre hjælp til administrationen af kontanthjælpen. Rådet er enige i, at der kun skal administreres, hvis der er et klart behov. Men kortere intervaller mellem udbetalingerne, og faste indbetalinger til de faste udgifter, er forebyggende med henblik på ikke at komme ud i situationer, hvor der ikke er penge til det allermest fornødne, og man derfor må ud og låne penge af venner eller på det dyre lånemarked.

 

Hvordan stiller udvalget sig til, at der arbejdes hen imod en mere lempelig adgang til at få hjælp til at administrere kontanthjælpen?

 

Udsatterådets sammensætning

Efter kommunalvalget er det muligt at sammensætte Rådet for Socialt Udsatte på en anderledes måde, end det har været hidtil. Det er op til den nyvalgte Rådmand at sætte dette arbejde i gang. De mange udsatteråd rundt omkring i Danmark er vidt forskelligt sammensat. Fra rene brugerråd til råd med en mere professionel tilgang til udsatteområdet.  I Odense har man hidtil valgt det sidste, dog altid med mindst én bruger i Rådet.  Vi giver meget gerne vores erfaringer fra Rådets arbejde videre i form af anbefalinger til en fremtidig sammensætning.