Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 6. juni 2017 kl. 08:30
i Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

 

Mødet hævet kl. 12.13.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2017
2 Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser 1. halvår
3 Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2018
4 Investeringskatalog
5 Lokalerokade i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
C. Sager til drøftelse/forberedelse
6 Ny Uddannelsespolitik
D. Orientering
7 Stofindtagelsesrummet
8 Status på strategier og Beskæftigelsesplan 2017
9 Revisionsberetning for 2016
10 Nøgletal på beskæftigelsesområdet
11 Status 2016 boligsociale helhedsplaner
12 Ansøgning til puljen "Kompetenceudviklingsmidler for jobcentre"
13 Ansøgning til puljen "Støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering"
14 Regeringens udspil for forberedende uddannelsesområde
15 Sammenhængende borgerforløb
16 Aktuelle sager

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2017
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomiopfølgning pr. første halvår 2017.

 

Økonomien på serviceområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er i balance, og der forventes budgetoverholdelse for økonomien under ét i 2017. De tidligere regnskabsår har forvaltningens økonomi på Service været væsentligt udfordret. Økonomien er genoprettet via forskellige tiltag og prioriteringer, som er uddybet i årets første økonomiopfølgning på udvalgsmøde den 2/5 2017.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektopfølgning pr. første halvår 2017.

 

Effektopfølgningen 1/6 præsenterer ligesom 1/10-opfølgningen en status på indikatorerne for effektmålene under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

 

Der følges op på følgende effektmål under Beskæftigelses- og Socialudvalget:

 

 • Øget andel af borgere i job og uddannelse (også Byrådsmål)
 • Lavere ungdomsledighed
 • Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
 • Færre overførselsudgifter
 • Øge selvforsørgelsesgraden
 • Øget andel af arbejdsduelige borgere 

  

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning for første halvår 2017 for de områder, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget på Service. Den generelle udvikling i økonomien på serviceområdet er tilfredsstillende og økonomien er i balance.

 

Flere af nøgletallene indikerer uændret status fra 1/10-opfølgningen. Det bemærkes dog, at den uændrede status i visse tilfælde kan henføres til udfordringer med at fremskaffe opdaterede data. Uanset denne usikkerhed ligger det fast, at det afgørende knæk på ledighedskurven fortsat lader vente på sig.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at:

 

 1. Byrådet godkender effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2017.

 

 1. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget på 40.000 kr. i 2017 og 48.000 kr. i 2018 samt overslagsårene vedrørende overflytningen af iværksætterstilling.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag behandler udvalget en særskilt opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelser.

På Service er den samlede økonomi i balance. Økonomien uddybes i dette afsnit. Der er overordnet set balance på Service, men der er modsatrettede bevægelser på flere af de underliggende budgetområder. Opfølgningen på effektmålene indikerer en overordnet forsigtig positiv udvikling på flere områder. Den afgørende vending i ledighedssituationen i Odense Kommune er dog ikke indtruffet.

 

Opfølgning på effektmål

Nedenfor fremgår udvalgseffektmålene under Beskæftigelses- og Socialudvalget oplistet under det relevante Odensemål. Ved hvert udvalgsmål gives der en status på udviklingen i målets indikator for den seneste måling (1/10-2016) samt en måling på første halvår af 2017.

 

Der angives en udviklingspil for hvert af målene. Udviklingspilen forholder sig udelukkende til udviklingen mellem 1/10-2016 og 1/6–2017. Grundet blandt andet forskellige opgørelsestidspunkter for indikatorerne er der en del mål, hvor der ikke er nye opgørelser ved 1/6-2017.

 

Det er i forlængelse heraf væsentligt at bemærke, at det ikke er muligt at foretage en 1:1 sammenligning mellem de enkelte effektmål. Det skyldes tildels, at datakilderne er forskellige og derfor bygger på forskellige indikatorer med overlappende definitioner, ligesom tallene er opgjort på forskellige tidspunkter - jf. nedenstående tabel med effektmålene. 

 

 

Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En grøn tendenspil () viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul vandret tendenspil () viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød tendenspil () viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. Dvs. at såfremt målsætningen på et givet mål er at nedbringe indikatoren, vil en lavere indikator ved 1/6 i forhold til ultimo 2016 markeres med en grøn tendenspil. 

 

Udvalgsmål

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave er at øge andelen af borgere i job og uddannelse. Odense Byråd har som målsætning, at ledigheden i Odense skal nedbringes til 3,4% i 2020 svarende til det forventede landsgennemsnit.

 

Opfølgningen viser på de fleste af områderne en status quo tilstand. Dette er ikke nødvendigvis en afspejling af virkeligheden, idet opdaterede data ikke er til rådighed på flere områder. På to af områderne, hvor nye data er til rådighed, kan der spores en fortsat forsigtig fremgang: en lavere ungdomsledighed og øget selvforsørgelsesgrad.

 

Beskæftigelses Task Force Odense analysen viste, at der er et væsentligt borgerflow i forvaltningen. Det betyder, at selvom mange melder sig ledige, så kommer rigtig mange borgere (tilbage) i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Der er forsigtige indikationer på, at forvaltningen har det rette fokus i forhold til at lykkes med kerneopgaven og leve op til byrådets effektmål om, at flere kommer i job og uddannelse.

 

 

Opfølgning på driftsområder

 

Nedenfor beskrives status på de forskellige budgetområder kort.

 

Overordnet forventes budgetoverholdelse på Service.

 

Det bemærkes dog, at resultatet består af flere modsatrettede bevægelser. Nedenstående gennemgang tager udgangspunkt i de væsentligste afvigelser i de underliggende budgetområder.

 

Såfremt de nuværende forudsætninger holder resten af året, forventes en positiv udvikling i økonomien. Der er således reserveret 5 mio. kr. til uforudsete domsanbringelser, tabte ankesager samt negativ udvikling i salget på de sociale institutioner. Såfremt den afsatte reserve ikke aktiveres vil det påvirke økonomien positivt. Der følges op herpå i forbindelse med 1/10-opfølgningen.

 

Det bemærkes, at økonomien på området har en væsentlig volumen. Bag salget ligger en efterspørgselsdrevet økonomi på ca. 100 mio. kr., som kan give væsentlige udsving gennem året.

 

 

 

 

Staben

Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. skyldes primært at midlerne til løntilskud er placeret under Staben. Der afsættes således kun midler til løntilskud i det omfang, den ledige forventes at komme i job efterfølgende. I modsat retning konstateres et merforbrug vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Herudover udvises generel tilbageholdenhed på det administrative område, indtil der er samlet langsigtet balance.

 

Center for Familier og Unge (CFU)

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i CFU. Det forventes således, at skarp visitation og prioriteringer af serviceniveauer har bragt balance i økonomien. Der forventes også balance på området for domsanbringelser. Området er dog svært at budgettere præcist, da udgiftsniveauet afhænger af beslutninger, som er truffet af anden myndighed, nemlig domstolene.

 

Uddannelsessområdet

Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Området har stor bevågenhed, da foranstaltningsbudgettet er under pres. Merforbruget skyldes blandt andet udgiftspres vedr. køb af botilbud til unge over 18 år med autisme og OCD. Beskæftigelses– og Socialforvaltningen oplever samme tendens, som KL har beskrevet på landsplan.

 

Jobområdet

Området er i balance.

 

Jobrehabilitering

Området er i balance med et marginalt merforbrug. Området for køb af pladser på herberger, forsorgshjem og krisecentre har en vis økonomisk risiko indlejret i sig som følge af selvhenvendelsesprincippet. Det betyder konkret, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er forpligtet til at betale, når en Odenseborger tager ophold på institutioner i andre kommuner. Hvis flere Odenseborgere end forventet benytter denne mulighed, kan det medføre et pres på den afsatte økonomi. Derfor følges udviklingen på området løbende meget tæt.

 

Der er i den forbindelse foretaget en investering på Krisecenterområdet i form af en myndighedsagsbehandler for at imødegå udgiftspresset på købet. Investeringen følges tæt i forbindelse med opfølgningen på økonomien.

 

Virksomhed og Borgerservice

Området er i balance.

 

Projekter med hel- eller delvis ekstern finansiering

For de eksterne projekter er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes en forskydning mellem årene. Forskydningen opstår typisk, fordi bevillingen fra bevillingsgiver falder i ét år, mens udgiften afholdes over flere år. 

 

Budgetflytning fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget

Pr. 1/3 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen overtaget en iværksætterstilling, som er placeret i Virksomhed, og tilhørende lønsum fra Odense & CO i Borgmesterforvaltningen. Den overførte lønsum matcher dog ikke løntrækket på den ansatte, hvorfor det nu indstilles, at der overføres yderligere 40.000 kr. i 2017 og 48.000 kr. i 2018 samt overslagsårene fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i en budgetneutral tillægsbevilling.

  

Monopolbrud

Beskæftigelses- og Socialudvalget fik i forbindelse med Budget 2017 udmøntet en besparelse/effektivisering vedr. effektanalyse ”Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området”. Grundet forsinkelser af monopolbruddet på IT-området er det ikke muligt at opnå den fulde besparelse/effektivisering i 2017. Frem mod Effekt- og økonomiopfølgningen 2. halvår foretages beregning for, hvor meget forsinkelsen af monopolbruddet betyder for Odense Kommune. Beskæftigelses- og Socialudvalget vil blive kompenseret for forsinkelsen af bufferpulje under Økonomiudvalget for usikkerheder under effektanalysen ”Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området".

 

 

 

Effekt

Denne sag er en opfølgningssag og har dermed ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.  

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

2. Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser 1. halvår
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som sit primære fokus at få flere i beskæftigelse. Der er derfor allerede igangsat en lang række af initiativer, som skal bidrage til at nedbringe ledigheden i de kommende år og skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser. At få flere odenseanere i job og uddannelse indgår også som et selvstændigt tema i Budget 2017.

 

Den overordnede økonomiske udvikling er fornuftig. Særligt de budgetgaranterede områder er inde i en positiv udvikling med et forventet mindreforbrug på 45,0 mio. kr. Det skyldes primært, at kontanthjælpsområdet udviser et mindreforbrug på 35,7 mio. kr.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneaktiviteter suppleres med i alt fem initiativer, som også har til formål at nedbringe ledigheden og bidrage til at bringe områdets økonomi i balance. Området omhandler overførselsudgifter til blandt andet kontanthjælp, førtidspension, A-dagpenge etc. Et af initiativerne er en særskilt opfølgning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser. Denne opfølgning forelægges med denne sag til byrådets godkendelse sideløbende med Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 1. halvår.

 

I alt vil der blive forelagt en særskilt opfølgning to gange årligt – i forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 1. halvår og 2. halvår. I dag er der i de to årlige effekt- og økonomiopfølgninger ikke mulighed for et detaljeret overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser. Formålet med den særskilte opfølgning er derfor, at politikerne, på et mere oplyst grundlag, bliver informeret om den løbende udvikling i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser, herunder udfordringer og risikoområder. Det samlede budget til forsørgelses- og sikringsydelser er 3,2 mia. kr. Det er derfor en stor andel af Odense Kommunes samlede økonomi, der fremadrettet udarbejdes en særskilt opfølgning på.

 

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer: 1) Økonomi, 2) Mængder og 3) Refusion. Derudover redegøres der for ledighedsudviklingen i Odense Kommune sammenholdt med landsplan og reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Denne sammenhæng er vigtig, dels på grund af målsætningen om en landsgennemsnitlig ledighed i 2020, jf. Beskæftigelsespolitikken, vedtaget af byrådet den 27/1 2016, dels fordi ledighedsudviklingen kommunalt, regionalt og på landsplan er rammesættende for KL’s udgiftsskøn for de budgetgaranterede områder samt øvrige overførsler og endelig i beregningen af kommunens beskæftigelsestilskud.

 

Det samlede overblik pr. 1. halvår 2017:

 

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet forbedring på tværs af de to reservationspuljer på 12,2 mio. kr. i 2017. Det er særligt de budgetgaranterede områder, der udviser et større mindreforbrug på i alt 45,0 mio. kr. Derimod forventes der et merforbrug på området for beskæftigelsestilskuddet på 32,8 mio. kr. i 2017. Dette er i tråd med udviklingen i ledigheden i årets første 3 måneder. Forvaltningens største udfordring er således fortsat antallet af forsikrede ledige og fokus på at nedbringe ledigheden har højeste prioritet.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Økonomisk Status, vil der blive lavet en økonomisk analyse af udfordringerne i Odense Kommune sammenholdt med udviklingen på landsplan.

 

Denne opfølgning tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2017, som blev udarbejdet i forbindelse med Økonomisk Status i sommeren 2016. Formålet med opfølgningen er at videreføre tendenserne fra 2016 til budget 2017.

 

De enkelte ydelsesområder gennemgås nærmere senere i denne sag.

 

 

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at byrådet godkender den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelser.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser:

  

 

Farvemarkeringen i ovenstående skema er udarbejdet efter følgende kriterier:

 

 

 

Nedenfor følger en beskrivelse af ydelsesområder med særlig opmærksomhed:

 

Integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på området for kontant- og uddannelseshjælp på 35,7 mio. kr. Mindreforbruget skal primært tilskrives 7 årsreglen, hvor ledige, der ikke har opholdt sig i Danmark de sidste 7 ud af 8 år pr. 30/6 2016 er overgået til integrationsydelse.

 

Derudover ses der et fald i antallet af åbenlyst uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp, ligesom der også ses en mindre nedgang i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Der er under Kontant- og Uddannelseshjælp reserveret et beløb vedr. tilbagebetalingssager på kontanthjælp. Det endelige beløb kendes endnu ikke, der er derfor tale om et skøn.

 

På trods af overgangen fra kontanthjælp til integrationsydelse, forventes der samlet set et mindreforbrug på integrationsydelse på 0,9 mio. kr. Dette skyldes at tilgangen fra kontanthjælp opvejes af et fald i antal nyankomne flygtninge som følge af at flygtningekvoterne er nedsat for 2017, i forhold til det forventede antal da budgettet blev lagt i sommeren 2016.

 

Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på udgifterne til integrationsprogrammet på 14,3 mio. kr., hvilket primært skyldes en forventning om færre udgifter til Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse og danskuddannelse til øvrige kursister samt en stigning i resultattilskuddene som følge af, at flere end forventet har bestået en ordinær uddannelse og er kommet i ordinær beskæftigelse. Der er oprindeligt budgetteret med at 38 kommer i ordinær uddannelse, men den nuværende forventning er, at 61 kommer i ordinær uddannelse. Ligeledes var der oprindeligt budgetteret med, at 76 ville komme i ordinær beskæftigelse, men forventningen er nu, at 90 kommer i ordinær beskæftigelse.

 

Jobafklaringsforløb og sygedagpenge

På sygedagpenge forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Derimod forventes der et merforbrug på Jobafklaringsforløb på 30,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en væsentlig større tilgang fra sygedagpengeområdet end forventet ved budgetlægningen.

Der er tæt forbundne kar mellem jobafklaringsforløb og sygedagpenge og områderne er i øjeblikket i gang med et større oprydningsarbejde, som påvirker antallet af jobafklaringsforløb. Oprydningsarbejdet består bl.a. i at få afklaret de langvarige sygedagpengesager, hvoraf en andel overgår til jobafklaringsforløb. Det er forventningen, at tilgangen til jobafklaringsforløb aftager i andet halvår af 2017, hvilket vil påvirke budgettet for 2018 i en positiv retning.

 

Ledighedsydelse og fleksjob

Områderne ledighedsydelse og fleksjob er også præget af tæt forbundne kar. Når en ansat i fleksjob afskediges, vil det betyde øgede udgifter til ledighedsydelse og omvendt.

 

I forbindelse med forvaltningens indsatsomlægning er der afskediget 129 fleksjobansatte i Pensionistservice og Bygningsrenovering. Der er en gruppe, der endnu ikke er opsagt. Af de afskedigede fleksjobbere er der pr. 3/5 2017, 4 der er ansat i nyt fleksjob og 15 som er startet i virksomhedspraktik med henblik på ansættelse i fleksjob. Der er i forbindelse med indsatsomlægningen i 2017 budgetteret med merudgifter til ledighedsydelse på 10,3 mio. kr. men den faktiske udgift forventes kun at blive 5,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at antallet af opsagte fleksjobbere er lavere end forventet, og at der nu er taget højde for de faktiske opsigelsesvarsler, den enkelte medarbejder har, hvilket betyder at der vil skulle udbetales ledighedsydelse i færre måneder i 2017 end budgetteret.

 

Samtidig forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende fleksjob, da de mange afskedigede medarbejdere ikke længere skal modtage fleks-løntilskud, når deres ansættelse ophører. Dette budget vil dog løbende blive fulgt tæt, da udgiften til fleks-løntilskud vil genopstå, når de afskedigede fleksjobbere igen ansættes i fleksjob.

 

Samlet set forventes der et merforbrug på ledighedsydelse på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug på fleksjob på 2,6 mio. kr.

 

Ressourceforløb

På området for ressourceforløbsydelse forventes et samlet mindreforbrug i 2017 på 20,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at budgetmodellen er optimeret i forhold til vurderingen af tilgangen fra andre ydelser og afgangen til f.eks. ledighedsydelse eller førtidspension.

 

Beskæftigelsesindsatser

Forvaltningen er i øjeblikket i gang med en større indsatsomlægning, der påvirker budgettet til beskæftigelsesindsatser betydeligt. Indsatsomlægningen er led i sagen Større effekt af indsatser på beskæftigelsesområdet, hvor det blev besluttet at lukke indsatser for 48,4 mio. kr. og konvertere en andel til samtaler og indsatser på styringsområdet for Service. I det første år af indsatsomlægningen er der budgetteret med et merforbrug på 12,3 mio. kr. Hvilket fortsat er forvaltningens vurdering. Mange eksterne kontrakter er allerede lukket, og der afventes således de økonomiske konsekvenser af afskedigelsen af et større antal medarbejdere i de lukkede indsatser. Flere af indsatserne lukkes endeligt pr. 1/7 2017, hvorefter de endelige udgifter kan beregnes. Der forventes i 2018 og 2019 også et merforbrug som følge af indsatsomlægningen, men det samlede regnestykke vil gå i nul i 2020.

  

Førtidspension

På området forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at der har været en lavere afgang end forventet. Budgetmodellen skærpes fremadrettet, således at der tages højde for folkepensionsalderen for førtidspensionisterne fremfor at kigge på den historiske afgang fra førtidspension til folkepension. Dette forventes at sikre yderligere stabilitet til området fremadrettet.

 

A-dagpenge og løntilskud

Området for a-dagpenge er udfordret af den stigende ledighed. Der forventes således et merforbrug på 37,8 mio. kr. på a-dagpenge i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes både en stigende gennemsnitspris pr. ledig samt en stor stigning i det forventede antal fuldtidspersoner på 274 udover det budgetterede antal. Stigningen skal ses i sammenhæng med stigningen i ledigheden i Odense Kommune. Derudover er der ved årsskiftet indført en ændring i genoptjeningen af dagpenge, som bevirker, at færre mister retten til dagpenge. Endelig er der fortsat flere dimittender end forventet. Dette kan dog også hænge sammen med et stigende optag på uddannelsesinstitutionerne i de senere år, hvilket naturligt bevirker en relativ stigning i antal dimittender. Der er i forbindelse med investeringsprojekterne allerede vedtaget flere initiativer, der skal sætte en effektiv stopper for stigningen i ledigheden ved hjælp af intensiverede samtaler for a-dagpengemodtagerne, en styrket indsats målrettet de lediges CV’er, samt en styrket indsats overfor ledige akademikere, hvor der etableres en fremskudt indsats på Syddansk Universitet med henblik på at etablere et stærkere bånd mellem de studerende og de odenseanske virksomheder.

 

I 2016 besluttede udvalget at sænke antallet af løntilskudsstillinger i Odense Kommune og sikre, at der er garanti for ordinær ansættelse efter ansættelse med løntilskud. Dette har betydet en væsentlig nedgang i antal løntilskudsansættelser, og derved falder udgifterne til løntilskud til de ledige ligeledes. Der forventes i 2017 et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på løntilskud. Omvendt betyder det, at de ledige i stedet deltager i andre virksomhedsrettede tiltag som f.eks. virksomhedspraktik. Under en virksomhedspraktik vil den ledige modtage a-dagpenge, hvorfor udgiften i stedet ses på a-dagpenge.

 

Ledighedsudvikling

 

 

 

En faldende ledighed vil alt andet lige betyde færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og derved lavere udgifter for kommunen. Derudover reguleres f.eks. Odenses tildelte beskæftigelsestilskud efter, hvordan ledighedsudviklingen har været på landsplan og i de andre fynske kommuner. I ovenstående graf ses der på udviklingen i ledigheden på landsplan, i 6-byerne, landsdelen Fyn og i Odense. Ledigheden har de senere år været faldende, men siden årsskiftet ses der en stigning i ledigheden i Odense. Stigningen ses også på landsplan, på Fyn og i de øvrige 6-byer, men den er mindre end i Odense. Stigningen skyldes bl.a. lempelserne i genoptjeningsretten til a-dagpenge og det faktum at flere integrationsydelsesmodtagere mødes som jobparate og derved indgår i ledighedsstatistikken.

 

Ledighedsudviklingen har afgørende betydning for den midtvejs- og efterregulering, der sker af beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2017. Odense Kommunes midtvejs- og efterregulering afhænger dels af kommunens egen ledighed, men også af ledigheden på landsplan og på Fyn. Midtvejs- og efterreguleringerne påvirker reservationspuljerne enten positivt eller negativt afhængig af, om reguleringerne er positive eller negative. KL har udarbejdet en prognose for forventningen til både midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Prognosen har set på dels ledigheden, men også kommunernes forventede udgifter til forsikrede ledige i 2017. Prognosen forudsiger, at Odense vil få en positiv midtvejsregulering vedr. 2017 på 6,3 mio. kr. En positiv efterregulering, vil forbedre resultatet for reservationspuljen for 2017 fra samlet -37,2 mio. kr. til samlet -30,9 mio. kr., men det skal påpeges, at der er væsentlig usikkerhed om størrelsen af den faktiske regulering.

 

Status på investeringsprojekter 2017

Byrådet har i 2017 besluttet at igangsætte en række investeringsprojekter på området for forsørgelses- og sikringsydelser, der har til formål at få flere ledige odenseanere i job samt at understøtte en fremadrettet balance i økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser og dermed forbedre den samlede økonomi for Odense Kommune.

 

Dette er den første opfølgning på investeringsprojekter. Byrådet har vedtaget de første 3 projekter, der tilsammen udgør 17 mio. kr. af den afsatte investeringsramme på 50 mio. kr.

 

 

 

 

Da investeringer er vedtaget i byrådet henholdsvis den 19/4 og den 3/5 2017, er ansættelserne af medarbejdere i skrivende stund i fuld gang. Der vil derfor først kunne skønnes på den realiserede gevinst i forbindelse med opfølgningen pr. 2. halvår 2017. Det er forudsat i bundlinjen i denne opfølgning at investeringen indfries i 2017.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte Odensemål, da der er tale om en opfølgningssag, men opfølgningen kan indikere, om vi lykkes med at få flere borgere i job eller uddannelse.

 

ØKONOMI

Reservationspuljerne

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL’s skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

 

Der vil med denne opfølgning ikke blive foretaget justeringer i reservationspuljerne, men i nedenstående tabel er den forventede regulering som følge af forventningerne til regnskab 2017 alligevel sat ind for at illustrere forventningen til det endelige resultat, som det ser ud på nuværende tidspunkt. 

 

Som det fremgår, forventes der et samlet mindreforbrug på forsørgelses- og sikringsydelser i 2017 på 12,2 mio. kr., dette vil påvirke reservationspuljerne positivt.

 

Da budgettet blev vedtaget, var der en negativ reservationspulje på samlet 49,4 mio. kr., fratrækkes 12,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug og den forventede midtvejsregulering vedr. Beskæftigelsestilskuddet på 6,3 mio. kr., forventes der en negativ reservationspulje på -30,9 mio. kr. for hele 2017.

 

 

 

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, da der er tale om en opfølgningssag.

 

 

3. Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2018
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i denne sag godkende udvalgets budgetbidrag til budget 2018, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag.

Udvalgenes rammer og budgetbidrag for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 blev fastlagt af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017.

 

Udvalgets budgetbidrag består af:  

 

 • Udvidede budgetbemærkninger
 • Forslag til anlægsmuligheder
 • Budgettilretninger og øvrige udfordringer i udvalget

 

På møde den 22/2 2017 besluttede Odense Byråd, at veksle midler fra indsatsøkonomien på konto 5 til samtaler på konto 6. Denne beslutning har bragt balance i økonomien under Beskæftigelses- og Socialudvalget, og der forventes budgetoverholdelse på områderne Service samt Forsørgelses- og Sikringsydelser. På baggrund af den positive udvikling indeholder budgetbidrag til 2018 dermed ikke forslag til budgetreduktioner eller andre væsentlige omprioriteringsforslag, som det var tilfældet i sidste års budgetbidrag. Der er dog visse risikoområder, som har ekstra fokus i budgetopfølgningerne for 2018. Områderne uddybes i sagsfremstillingen.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender bidrag til budget 2018, som herefter indgår i drøftelserne om Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2018:

 

 1. Udvidede budgetbemærkninger, jf. bilag.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

I nedenstående afsnit er udvalgets budgetbidrag beskrevet.

 

Udvidede budgetbemærkninger

 

Det væsentligste fokusområde under Beskæftigelses– og Socialudvalget i 2018 er nedbringelse af ledigheden i Odense Kommune. Det såkaldte ”forsørgertryk”, som er et udtryk for kommunens samlede udgifter til forsørgelsesydelser fordelt på antal borgere i kommunen i alderen 16-66 år, er for højt.

 

Kommunen tildeles budget til udbetalingen af forsørgelses- og sikringsydelser på baggrund af nationale tendenser i ledighedsudviklingen og på baggrund af historiske regnskaber. Odense Kommune er udfordret af en meget høj ledighed. Det betyder, at det budget kommunen tildeles, ikke svarer til de udgifter kommunen har til udbetaling af forsørgelses- og sikringsydelser.

Eksempelvis tildeles der budget til A-dagpenge efter, hvordan den samlede ledighed ser ud på landsplan. Odense Kommune får en andel af det nationale budget svarende til kommunens andel af ledigheden, men når det samlede budget på landsplan år efter år er faldende, fordi ledigheden på landsplan er nedadgående, vil Odense Kommunes andel også falde, selvom ledigheden i kommunen ikke falder.

 

Et andet eksempel er sygedagpengeområdet, hvor der tildeles budget efter udgifterne året før, men det svarer ikke nødvendigvis til antallet af sygedagpengemodtagere i budgetåret, hvilket også kan være en udfordring for kommunekassen.

 

Der skal med andre ord afsættes uforholdsmæssigt mange midler til Forsørgelses– og Sikringsydelser i Odense Kommune. De budgetterede udgifter til området udgør over 3,3 mia. kr. i 2018. Mange af disse midler kunne bruges på kernevelfærd, hvis det ikke var for den høje ledighed.

 

Der er endvidere indført en refusionsreform i 2016, der gradvist sænker statens medfinansiering af overførselsudgifterne til de langtidsledige. Hvor det tidligere var en god forretning for Odense Kommune at have mange ledige i aktivering, vender refusionsreformen dette billede på hovedet, således det bliver dyrt – meget dyrt - i tabte refusionsindtægter, hvis de ledige ikke kommer hurtigt i arbejde. Målsætningen er en markant faldende ledighed i 2018, som gør det byrådsvedtagne mål om en ledighedsprocent på 3,4% i 2020 opnåeligt.

På den baggrund besluttede Odense Byråd i februar 2017 at omlægge beskæftigelsesindsatsen, hvorefter der i højere grad lægges vægt på, at de ledige kommer i kontakt med ”rigtige” virksomheder fremfor at deltage i aktiveringsindsatser. Det giver den bedste mulighed for at opnå et job på ordinære vilkår. Rammen for hele indsatsen er Odense Kommunes beskæftigelsespolitik, som er besluttet af Odense Byråd i 2016.

 

Det er indsatsen på den lange bane, som skal vende ledighedsudviklingen i Odense Kommune. Den underliggende udvikling er forsigtig positiv. Tallene viser, at vi er gode til at få mange ledige i beskæftigelse. Udfordringen består i, at tilgangen af nye ledige er for stor. Det er forventningen, at den positive udvikling i ledigheden forstærkes i 2018. Flere samtaler med de ledige kombineret med et forpligtende fællesskab med virksomhederne vil give den ønskede effekt.

 

På Service følges økonomien tæt gennem hele året med henblik på at undgå merforbrug, og det forventes, at økonomien er i balance.

Der er dog særlige fokusområder, som har særlig bevågenhed i Budget 2018. Det gælder blandt andet udgifter til domsanbragte samt foranstaltningsøkonomien, der kan variere en del fra år til år. Udgifterne til domsanbringelser er særligt svære at budgettere præcist, da udgifterne afhænger af beslutninger truffet af anden myndighed - nemlig domstolene. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger løbende at sikre luft i økonomien via skarpe visitationer og løbende økonomiske prioriteringer.

Et andet fokusområde er Ungerådgivningen, hvor der løbende arbejdes med tilpasning af serviceniveau i forbindelse med visitering til opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger.

 

Den øvrige del af økonomien følges også tæt, hvor særligt udgifter til lægeerklæringer, Udbetaling Danmark samt midlertidige botilbud (§107) er i fokus. Der udvises generel tilbageholdenhed på det administrative område, således at et evt. merforbrug på risikoområderne kan imødegås i et vist omfang.

 

Forslag til anlægsmuligheder fra udvalget til "Indblik - Anlæg"

Der vil igen til Budget 2018 blive udarbejdet et anlægskatalog "Indblik - Anlæg", som både indeholder beskrivelser af eksisterende anlæg og forslag til anlægsmuligheder.

 

Som en del af udvalgenes budgetbidrag er udvalgene bedt om at komme med forslag til kommende anlægsmuligheder. Anlægsmulighederne vil blive indarbejdet i en opdateret udgave af "Indblik - Anlæg 2018", som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser.

 

I Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag lægges ikke op til indmelding af anlægsønsker. Kerneopgaven i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er at få flere i job og uddannelse, og løsningen af denne opgave indebærer ikke brug af anlægsmidler.

 

Det bemærkes dog, at der pågår et arbejde med at optimere arealanvendelsen i Odense Kommune. Opgaven er bestilt af Økonomiudvalget og forankret i By- og Kulturforvaltningen. Opgaven rækker ind i alle fagforvaltningerne, og der kan blive tale om at afsætte anlægsmidler til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i det omfang, der skal afsættes midler til ombygning, flytning mv. Budgetansvar og råderet over anlægsmidlerne vil blive placeret i By- og Kulturforvaltningen, som er projektansvarlig på den samlede opgave.

 

Budgettilretninger og øvrige udfordringer

Monopolbrud

Beskæftigelses- og Socialudvalget fik i forbindelse med Budget 2017 udmøntet en besparelse/effektivisering vedr. effektanalyse ”Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området”, grundet forsinkelser af monopolbruddet på IT-området, er det ikke muligt at opnå den fulde besparelse/effektivisering i 2017. Der vil frem mod Effekt- og økonomiopfølgningen 2. halvår foretages beregning for hvor meget forsinkelsen af monopolbruddet betyder for Odense Kommune. Beskæftigelses- og Socialudvalget vil blive kompenseret for forsinkelsen, af bufferpulje under Økonomiudvalget for usikkerheder under effektanalysen ”Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området”. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at overholde IT-budgettet.

 

Stofindtagelsesrum

Den 4/3 2013 åbnede stofindtagelsesrummet i Odense. I perioden 2013-2017 har kommunen fået bevilget 50 % statslig medfinansiering af udgifterne til stofindtagelsesrummet gennem satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Egenfinansieringen udgjorde 1.024.400 kr. i 2016.

 

Aftalen om satspuljemidlerne til stofindtagelsesrummet udløber i 2017. Det betyder, at såfremt der ikke findes en ny politisk aftale, skal alle udgifter til stofindtagelsesrummet på 2.048.800 kr. dækkes fuldt ud af Odense Kommune. Det vil resultere i, at der budgetmæssigt mangler 1.024.400 kr. fra 2018 og frem.  

 

Effekt

Der er ingen selvstændig påvirkning af byrådets otte Odensemål i denne sag, da Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag indgår i drøftelserne af det samlede budgetforslag.

 

ØKONOMI

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag indgår i drøftelserne af det samlede budgetforslag. Sagen påvirker ikke kommunens samlede kassebeholdning.

 

 

4. Investeringskatalog
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Jagten på en lavere ledighed i Odense Kommune blev indledt med byrådets vedtagelse af en ny Beskæftigelsespolitik i januar 2016. På en brændende platform af høje ledighedstal blev en historisk ny og klar kurs sat for beskæftigelsesarbejdet i Odense Kommune. De politiske signaler var tydelige: Job First skal gennemsyre alt beskæftigelsesarbejde, og det skal være slut med tidligere tiders aktiveringscirkus uden effekt for den enkelte ledige odenseaner.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat en investeringsramme på op til 50 mio. kr. under fem hovedinitiativer til at få flere i arbejde. Ét af de fem hovedinitiativer er "Større grad af investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet". Beskæftigelses- og Socialudvalget har siden den 30/8 2016 løbende drøftet muligheden for at investere i nedbringelse af ledigheden.

 

Beskæftigelses Task Force Odense blev nedsat primo 2017, fordi Odense Byråd ønskede et eksternt blik på beskæftigelsesarbejdet i Odense Kommune. Med den tidligere minister Carsten Koch som formand leverede Beskæftigelses Task Foce Odense den 24/4 2017 seks hovedanbefalinger med en række underliggende delanbefalinger til det videre arbejde med at få ledige i job.

    

De fleste af anbefalingerne er helt i tråd med både Beskæftigelsesreformernes intentioner og Odense Byråds Beskæftigelsespolitik, fordi de bygger på klar evidens. Andre anbefalinger er mere nytænkende og uprøvede idéer. Alle anbefalingerne er blevet læst grundigt af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Nogle anbefalinger er allerede igangsat med omlægningen af indsatsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, andre anbefalinger kan igangsættes med det samme, og yderligere andre kræver en investering.

 

Fælles for alle anbefalingerne er, at de skal få den ledige i arbejde og nedbringe ydelsesudgifterne. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foreslår derfor, at alle anbefalinger løbende følges tæt og lever op til Beskæftigelsespolitikkens ønske om, at der hele tiden måles på effekten, og at de indsatser uden tilstrækkelig effekt stoppes. Konkret foreslår Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at et investeringsbarometer fire gange årligt (i forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningerne og Økonomisk Status) giver en status på de enkelte investeringsprojekter i forhold til økonomi, fremdrift og effekt.

 

Før og indimellem Beskæftigelsespolitikkens vedtagelse og Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger har en turnaround været gennemført i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Med afsæt i Beskæftigelses- og Socialudvalgets strategisk vedtagne ramme blev først kerneopgaven om job og uddannelse defineret: fokus på effekt er det, som skal bane vejen for en ledighedsprocent på landsgennemsnittet i 2020. Sidenhen blev organisationen ændret ud fra netop kerneopgaven. Og tredje og sidste fase blev igangsat med den store indsatsomlægning i efteråret 2016. Omlægningen af aktiveringsindsatser for 47,8 mio. kr. i 2017 har betydet, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen nu er kommet på omgangshøjde i forhold til at kunne implementere de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. 

 

Men Odense Kommune vil mere end at komme på omgangshøjde. Bytransformationen buldrer derudaf, events er kommet til byen, og der er grundlæggende en spirende tro på, at vores børn, unge og ældre har en stærk fremtid i Odense. Nu er tiden kommet til, at modet på fremtiden også skal indgydes i den ledige odenseaner.

 

Som en del af anbefalingerne peger Beskæftigelses Task Force Odense på en fokuseret håndholdt indsats over for gruppen af ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige ledige. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er med omlægningen i gang med at implementere en individuel indsats, som betyder et farvel til standarder og et goddag til individuelle samtaler suppleret med virksomhedsrettede indsatser målrettet den enkelte. Der er ikke afsat ressourcer til en egentlig håndholdt indsats for de jobparate ledige, idet en sådan indsats ville kræve et noget højere tidsforbrug, end det job- og uddannelsesrådgiverne har til rådighed i dag.  

 

Med Beskæftigelses- og Socialudvalgets arbejde med investeringsidéer siden august 2016 og Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger den 24/4 2017 er 14 investeringsprojekter nu samlet i ét investeringskatalog, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til godkendelse. Otte investeringsprojekter er en udløber af Beskæftigelses- og Socialudvalgets arbejde (tre er vedtaget og igangsat: Boost af samtalen, Bedre CV’er og Academic Partnership) og fem investeringsprojekter følger af Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger. Det 14. og sidste investeringsprojekt samler en række af delanbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense.

 

Det foreslås, at delanbefalingerne fra investeringsprojekt 14, som det ikke har været muligt at udregne en gevinst på, igangsættes og finansieres indenfor Beskæftigelses- og Socialforvaltningens (1,2 mio. kr.) og Borgmesterforvaltningens egne rammer (0,3 mio. kr.). Af de 1,2 mio. kr. som skal findes i Beskæftigelses -og Socialforvaltningen vedrører 0,9 mio. kr. Service (konto 6) mens 0,3 mio. kr. vedrører Overførselsområdet (konto 5). Generelt har Beskæftigelses -og Socialforvaltningen budgetteret konservativt for 2017 og udvist tilbageholdenhed på administration. Det er vurderingen, at de 0,8 mio. kr. på Service kan findes inden for forvaltningens ramme via vakancer på det administrative område. På Konto 5 finansieres de 0,3 mio. kr. i forbindelse med kapacitetsstyringen af den virksomhedsrettede indsats. Fokus er på tydelighed omkring målgrupper og formål, som i længden forventes at frigøre ressourcer.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gør opmærksom på, at den samlede investeringsramme oprindeligt udgjorde op til 50 mio. kr. De tre igangsatte projekter medfører investeringer

for 17 mio. kr. Der resterer dermed en ramme på op til 33 mio. kr. til igangsættelse af nye investeringer.

 

Lægges de nye investeringsprojekter i kataloget sammen, udgør investeringsbeløbet 55,4 mio. kr. Der vil dermed skulle foretages en prioritering mellem de forskellige projekter inden igangsættelse eller tilføres yderligere midler på 22,4 mio. kr., hvis alle investeringsprojekter skal gennemføres. Heraf foreslås, at de 1,5 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets samt Beskæftigelsesforvaltningens egen ramme (til finansiering af øvrige anbefalinger)

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet prioriterer imellem nedenstående investeringsprojekter inden for den tilbageværende investeringsramme på 33.000.000 kr.

 

Investeringsprojekter fra Beskæftigelses- og Socialudvalget:

 

 1. Efterværn (investeringsprojekt nr. 4)
  Efterværn - service: Investeringsforslaget vedr.  Efterværn iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 131.250 kr. i 2017, 522.000 kr. i 2018, 1.044.000 kr. i 2019 og 783.500 kr. i 2020.

  Efterværn – overførsel:
  Investeringsforslaget vedr. Efterværn iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses– og Socialudvalgets overførselsområde på 75.250 kr. i 2017, 301.000 kr. i 2018, 602.000 kr. i 2019 og 451.500 kr. i 2020.

 

Samlet investering på 3.910.500 kr. for investeringsprojekt efterværn. 

 

 1. Minifleksjob – service (investeringsprojekt nr. 5):
  Investeringsforslaget vedr. Minifleksjob iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 700.000 kr. i 2017, 3.800.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019. Samlet 5.100.000 kr.

 

 1. Sygedagpenge Tværfagligt team – service (investeringsprojekt nr. 6):
  Investeringsforslaget vedr. Sygedagpenge – Tværfagligt team iværksættes i 2018. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 5.200.000 kr. i 2018 og 5.200.000 kr. i 2019. Samlet 10.400.000 kr.

 

 1. Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – overførsel (investeringsprojekt nr. 7):
  Investeringsforslaget vedr. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere iværksættes i 2018. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses– og Socialudvalgets overførselsområde. på 3.150.000 kr. i 2018, 6.300.000 kr. i 2019 og 3.150.000 kr. i 2020. Samlet 12.600.000 kr.

 

 1. Udbud: Sygedagpengemodtagere – overførsel (investeringsprojekt nr. 8):
  Investeringsforslaget vedr. Udbud: Sygedagpengemodtagere iværksættes i 2018. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses– og Socialudvalgets overførselsområde på 1.900.000 kr. i 2018 og 1.900.000 kr. i 2019. Samlet 3.800.000 kr.

 

Investeringsprojekter ud fra Beskæftigelses Task Force Odense anbefalinger:

 

 1. Boost af samtaler: Jobparate kontanthjælpsmodtagere – service (investeringsprojekt nr. 9):
  Investeringsforslaget vedr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 620.000 kr. i 2017 og 868.000 kr. i 2018. Samlet 1.488.000 kr.

 

 1. Individuelle midler til opkvalificering af ledige – overførsel (investeringsprojekt nr. 10):
  Investeringsforslaget vedr. Individuelle midler til opkvalificering af ledige iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses– og Socialudvalgets overførselsområde på 800.000 kr. i 2017 og 2.400.000 kr. i 2018. Samlet 3.200.000 kr.

 

 1. HR-funktion – service (investeringsprojekt nr. 11):
  Investeringsforslaget vedr. HR-funktion iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 2.900.000 kr. i 2017, 5.900.000 kr. i 2018 og 2.900.000 kr. i 2019. Samlet 11.700.000 kr.

 

 1. Mini-jobmesser – service (investeringsprojekt nr. 12):
  Investeringsforslaget vedr. Mini-jobmesser iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 258.000 kr. i 2017 og 1.000.000 kr. i 2018. Samlet 1.258.000 kr.

 

 1. Integrationsgrunduddannelse (IGU) – service (investeringsprojekt nr. 13):
  Investeringsforslaget vedr. Integrationsgrunduddannelse iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses– og Socialudvalget til styringsområdet Service på 500.000 kr. i 2017. Samlet 500.000 kr.

 

 1. En samlet investering (investeringsprojekt 14) igangsættes og finansieres indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets og Økonomiudvalgets egne rammer med henholdsvis 1.222.000 kr. og 250.000 kr.

 

 1. At der indføres et investeringsbarometer, som fire gange årligt løbende giver en status på de enkelte investeringsprojekter i forhold til økonomi og effekt.

 

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler, at samtlige 14 investeringsforslag for samlet 55 mio. kr. igangsættes som beskrevet. Beskæftigelses- og Socialudvalget ser dette som en udvidet og nødvendig investering i at få flere i arbejde, hvorfor der nu samlet investeres 72 mio. kr. i at få flere i arbejde. Udvalget er opmærksom på, at der er tale om en ekstra økonomisk risiko for kommunen som helhed, men samtidigt er ledigheden Odenses altoverskyggende problem, og dette kræver ekstraordinær handling.  

 

Udvalgsmedlem Ulla Chambless tager forbehold.

 

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

De seneste tal for beskæftigelsen viser, at det går for langsomt med at få vendt udviklingen. Ledighedsstatistikken viser, at Odense Kommune nu har landets næsthøjeste ledighed. Det er vigtigt, at der igangsættes ambitiøse tiltag for, at den politiske ambition om en ledighed på 3,4% i 2020 lykkes. Med omlægningen fra aktivering til beskæftigelsesrettede samtaler er der sat yderligere fokus på opgaven med at nedbringe ledigheden, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er organisatorisk og fagligt rustet hertil.

 

Et flertal i byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget 2017 at igangsætte fem beskæftigelsesrettede initiativer med henblik på at nedbringe ledigheden. I ét af de fem initiativer afsættes en samlet ramme på op til 50 mio. kr. til at få flere i arbejde og ad den vej nedbringe forsørgelses- og sikringsudgifterne via investeringsprojekter.

 

Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017, hvor kriterierne, der lægges til grund for anvendelse af investeringsprojekter, er beskrevet. Herunder, at finansiering af investeringsprojekterne sker ved, at der som minimum findes en tilsvarende besparelse på ydelsen til de ledige. Endvidere er et kriterium, at hvis den forventede effekt ikke viser sig på dette tidspunkt, stoppes investeringsprojektet. Hvis investeringsprojektet over en årrække giver en positiv effekt, kan det overvejes at gøre den permanent. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.

   

Beskæftigelses- og Socialudvalget har løbende drøftet muligheden for at investere i nedbringelse af ledigheden. Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017. Det blev på mødet besluttet, at de mest oplagte og evidensbaserede investeringer kan igangsættes hurtigst muligt.

 

Tre af de investeringsprojekter, som er drøftet i regi af Beskæftigelses- og Socialudvalget, er besluttet igangsat af byrådet. Det drejer sig om "Academic Partnership", "CV" og "Samtaler", der samlet indebærer investeringer for 17 mio. kr. Indsatserne i de tre projekter vedrører målgruppen Jobparate og flugter med anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odense, der uddybes i næste afsnit. Den resterende investeringsramme til nye investeringsprojekter udgør herefter op til 33 mio. kr.

 

Herudover har udvalget drøftet investeringsprojekter for målgrupperne aktvitetsparate og sygemeldte. På dagens møde præsenteres investeringsprojekter, som har udspring i disse drøftelser.

  

Beskæftigelses Task Force Odense

Odense Byråd ønskede et eksternt blik på beskæftigelsesarbejdet. På den baggrund blev Beskæftigelses Task Force Odense nedsat primo 2017 med det formål at komme med anbefalinger til nedbringelse af ledigheden blandt gruppen af jobparate. Beskæftigelses Task Force Odenses seks konkrete anbefalinger blev præsenteret mandag den 24/4 2017.

 

Beskæftigelses Task Force Odenses seks hovedanbefalinger med underliggende delanbefalinger blev præsenteret den 24/4 2017:

  

 • Anbefaling #1: Odense Kommune skal indgå forpligtende fællesskaber med virksomheder
 • Anbefaling #2: Job-First skal være mindsettet i Jobcentret
 • Anbefaling #3: Odense Kommune skal have et forpligtende samarbejde med A-kasserne og fagforeningerne
 • Anbefaling #4: De lediges mobilitet skal øges
 • Anbefaling #5: Fokusér indsatsen på de ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige indvandrere
 • Anbefaling #6: Nedsæt et Governance Board til implementering af indsatserne

 

Nedenfor fremgår oversigter over de projekter, som ligger til grund for investeringskataloget.

 

Opbygningen af investeringskataloget bygger på følgende elementer:

 • Projektets navn
 • Kort overordnet beskrivelse af projektet
 • Risikovurdering
 • Afkastgrad
 • Økonomisk investering

 

Projektets navn samt en kort overordnet beskrivelse af projektets mål har til formål at give et hurtigt overblik over investeringen. Endvidere indeholder oversigten en kvalitativ risikovurdering, som bygger på en skala gående fra høj evidens (lav grad af risiko) til lav evidens (investeringer, der bygger på mere teoretiske og uprøvede idéer med en højere grad af risiko). Kolonnen vedrørende afkastgrad i oversigten indikerer forholdet mellem investeringen og afkast. Jo højere tallet er, des større er afkastet relativt i forhold til den investering, der foretages. Angives et tal under 1, betyder det, at investeringen ikke betaler sig selv hjem. Økonomisk investering angiver investeringens samlede størrelse over perioden.

 

Anbefalingerne har givet anledning til udarbejdelse af fem konkrete investeringsprojekter under Beskæftigelses Task Force Odense.

 

 

Anm vedr. projekt 11. Investeringen på 3,2 mio. kr. svarer til en 60 % forøgelse af midler til opkvalificering til de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Niveauet vil herefter matche de øvrige 6-byer. Det er forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke bør investeres yderligere i projektet. Det skyldes, at investeringen skal ses i sammenhæng med de øvrige investeringer for samme målgruppe, (fx. flere samtaler, mere virksomhedsrettet indsats). Med andre ord forventes en krones ekstra investering udover de 3,2 mio.kr. kun at give en beskeden effekt. De kommende opfølgninger på investeringen skal dog kvalificere denne antagelse yderligere.

 

Udover ovenstående investeringsprojekter med beregnet afkastgrad, er der en række andre anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense, hvis gennemførelse kræver en investering.

 

 

Nogle af anbefalingerne kan umiddelbart igangsættes. Anbefalingerne er i tråd med den besluttede indsatsomlægning og Odense Byråds Beskæftigelsespolitik. Som eksempel kan fremhæves Beskæftigelses Task Force Odenses forslag vedrørende kompetenceløft af medarbejdere til Job First, der flugter med de nuværende fokusområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Handlingerne kan igangsættes, men det har dog ikke været muligt at beregne en direkte økonomisk gevinst eller afkastgrad på disse projekter. Den samlede investering for gennemførelse af disse investeringsprojekter beløber sig til 1,5 mio. kr.

 

Det foreslås, at delanbefalingerne fra investeringsprojekt 14, som det ikke har været muligt at udregne en gevinst på, igangsættes og finansieres inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens (1,2 mio. kr.) og Borgmesterforvaltningens egne rammer (0,3 mio. kr.). Af de 1,2 mio. kr. som skal findes i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vedrører 0,9 mio. kr. Service (konto 6) mens 0,3 mio. kr. vedrører Overførselsområdet (konto 5). Generelt har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen budgetteret konservativt for 2017 og udvist tilbageholdenhed på administration. Det er vurderingen, at de 0,8 mio. kr. på Service kan findes inden for forvaltningens ramme via vakancer og det dermed kan undgås at igansætte en besparelsesrunde. På Konto 5 finansieres de 0,3 mio. kr. i forbindelse med kapacitetsstyringen af den virksomhedsrettede indsats. Fokus er på tydelighed omkring målgrupper og formål, som i længden forventes at frigøre ressourcer.

 

 

Investeringsprojekter under Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beskæftigelses- og Socialudvalget har endvidere drøftet potentialet i at udvide investeringstankegangen til andre målgrupper end de jobparate. Det har ført frem til, at der er udarbejdet fem investeringsprojekter for de aktivitetsparate og sygemeldte: Flere af projekterne har et væsentligt økonomisk potentiale og en høj afkastgrad.

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har forholdt sig til Beskæftigelses- og Socialudvalgets forslag samt alle anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense og har udarbejdet i alt 14 forskellige investeringsprojekter. De samlede investeringer i kataloget udgør 55,4 mio. kr. (indregnes de tre besluttede investeringsprojekter på 17 mio. kr., er der samlet 14 investeringsforslag til en samlet sum af 72,4 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. finansieres inden for egen ramme). Der skal dermed prioriteres mellem de forskellige investeringsprojekter eller alternativt tilføres yderligere midler til 22,4 mio. kr. såfremt alle investeringsprojekter skal gennemføres. Heraf foreslås, at de 1,5 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets samt Beskæftigelsesforvaltningens egen ramme (til finansiering af øvrige anbefalinger)

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job samt Borgernes indkomst skal stige samt

Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i uddannelse og job, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgerenes indkomst stiger.

 

ØKONOMI

Såfremt investeringerne giver det forventede afkast, vil kassen blive forbedret, når det samlede beskæftigelsesområde for 2017 gøres op i august 2018. Modsat, hvis investeringerne ikke giver den forudsatte gevinst, vil det være kassen, som dækker de samlede investeringsudgifter.

 

Nedenfor fremgår en økonomisk sammenfatning over alle de udarbejdede investeringsprojekter (inkl. de tre allerede vedtagne). Udgifterne er fordelt på Service (konto 6) og Overførsler (konto 5), da der er tale om to forskellige styringsområder.

 

 

Sammenlægges udgifterne i investeringskataloget, fremkommer en samlet investeringsudgift på 55,4 mio. kr. eksklusiv de tre allerede vedtagne investeringsprojekter. Da den resterende del af investeringsrammen udgør 33 mio. kr., er det nødvendigt at prioritere blandt projekterne. Der er således udarbejdet forslag for 22,4 mio. kr. ud over investeringsrammen på 33 mio. kr. Heraf foreslås, at de 1,5 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme.

 

Nedenfor fremgår alle investeringsprojekterne med tilhørende økonomi. Det bemærkes, at investeringerne er specificeret ud på år i perioden 2017-2020 samt at de investeringsprojekter, der ligger inden for ”øvrige anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense” er udspecificeret enkeltvis og ikke samlet (1.472.000 kr.).

 

 

 

 

 

5. Lokalerokade i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 15.00.00-G01-328-17

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

6. Ny Uddannelsespolitik
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 54.00.00-P22-1-17
RESUMÉ

En række interessenter og aktører har i foråret 2017 drøftet vision og mål for Odense som uddannelsesby.

Økonomiudvalget fastlagde den 9/5 2017 vision og mål for Odenses nye uddannelsespolitik. Med udgangspunkt heri samt i tilkendegivelserne fra forårets drøftelser er et udkast til uddannelsespolitik udarbejdet.

 

I juni 2017 er planlagt, at kerneaktører drøfter dels udkast til politik, dels mulige veje for udmøntning af politikken til initiativer og handlinger. Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt By- og Kulturudvalget anses for at være kerneaktører i udmøntningen af politikken, og de tre udvalg præsenteres derfor for første udkast til en nye uddannelsespolitik for Odense.

 

Det foreslås, at de tre udvalg drøfter udkastet til uddannelsespolitik samt mulige forslag til udmøntning af politikken.

 

Idet Økonomiudvalget har ønsket at drøfte udkast til uddannelsespolitik på deres møde den 31/5 2017, eftersendes bilag med udkast til uddannelsespolitikken. Eventuelle justeringer fra Økonomiudvalget vil således være indarbejdet før fremsendelse til udvalgene.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med den tværgående styregruppe, at de respektive udvalg drøfter udkast til Odenses nye uddannelsespolitik, herunder forslag til udmøntning af politikken.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede på Strategisk Dag den 23/11 2016, at der skulle igangsættes en involverende proces med det formål at formulere en vision og en fælles uddannelsespolitik for Odense. Odense Byråd bakkede på Kvartalsmødet den 30/1 2017 op om forslaget og intentionerne om at skabe en politik for hele byen i samarbejde med byens mange interessenter og aktører, herunder ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervsliv og interesseorganisationer på uddannelsesområdet. Op mod 200 aktører har derfor i marts og april 2017, bl.a. på workshops den 22/3 2017 og den 4/4 2017, deltaget i drøftelser om vision og målsætninger for Odense som uddannelsesby.

 

Økonomiudvalget fastlagde den 9/5 2017 vision og mål for Odenses nye uddannelsespolitik og med udgangspunkt heri samt i tilkendegivelserne fra forårets drøftelser, er et udkast til uddannelsespolitik udarbejdet.

 

I juni 2017 er planlagt, at kerneaktører drøfter dels udkastet til politik, dels mulige veje for omsætning af politikken til initiativer og handlinger.

Intentionen hermed er, at de kerneaktører, som forventes at bære et hovedansvar for udmøntning og realisering af politikken i konkrete handlinger, også får en særlig indflydelse i udarbejdelsen af uddannelsespolitikken.

 

På den måde tænkes udarbejdelse af politik og overvejelser om udmøntning at gå hånd i hånd. Det forventes, at udmøntningen af politikken via relevante fora kan påbegyndes, så snart uddannelsespolitikken er vedtaget.

 

Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget samt By- og Kulturudvalget anses for at være kerneaktører i udmøntning af politikken. Det foreslås derfor, at de tre udvalg drøfter udkastet til uddannelsespolitik samt mulige forslag til udmøntning af politikken.

 

Videre proces

Udkast til uddannelsespolitik drøftes med en række kerneaktører i juni 2017. I den forbindelse fokuseres også på udmøntningen af politikken, og med hvilke roller og bidrag de respektive kerneaktører kan medvirke hertil.

 

Kerneaktører, der drøfter udkast til uddannelsespolitik i juni 2017:

 

 • Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt By- og Kulturudvalget den 6/6 2017
 • Uddannelsesforum den 8/6 2017
 • Uddannelseskontaktforum
 • Dialogforum den 9/6 2017
 • Fynsk Erhverv + udvalgte virksomheder
 • Skoleledermøder i Børn- og Ungeforvaltningen den 15/6 2017
 • Beskæftigelses- og Socialforvaltningens lederkreds
 • Miniworkshop for elever og studerende den 15/6 2017

 

Den 16/8 2017 behandler Økonomiudvalget et udkast til uddannelsespolitik, hvor bemærkningerne fra drøftelserne med kerneaktører i juni er indarbejdet. Herefter sendes udkastet i høring.

 

Den 4/10 2017 præsenteres Økonomiudvalget for høringssvar og forslag til endelig politik. Når Økonomiudvalget har vedtaget forslag til politik, sendes uddannelsespolitikken til vedtagelse i Odense Byråd den 1/11 2017.

 

Parallelt med processen for vedtagelse af uddannelsespolitikken etableres der en fælles tværgående organisering for udmøntning af politikken. Relevante kommunale fagområder samt etablerede partnerskaber og samarbejdsfora i byen involveres i drøftelser om fælles udmøntning af politikken.

  

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

D. Orientering

7. Stofindtagelsesrummet
D. Orientering
Åbent - 27.51.04-P20-1-16
RESUMÉ

Den 4/3 2013 åbnede stofindtagelsesrummet i Odense. I årene 2013-2017 har Odense Kommune fået bevilget 50 % statslig medfinansiering af stofindtagelsesrummet gennem satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Aftalen om satspuljemidlerne til stofindtagelsesrum udløber i 2017. Det er endnu uvist om de kommende forhandlinger om satspuljemidlerne resulterer i en ny pulje med midler til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum.

 

Såfremt der lander en aftale med 50 % statslig finansiering, vil den kommunale medfinansiering i 2018 fortsat være på 1.024.400 kr.

 

Såfremt der ikke lander en aftale med 50 % statslig finansiering, skal udgifterne til stofindtagelsesrummet dækkes fuldt ud af Odense Kommune. Det drejer sig om i alt 2.048.800 kr.

Der er følgende løsningsmuligheder, såfremt der ikke bliver oprettet en ny satspulje for 2018:

1. Den bortfaldne finansiering (1.024.400 kr.) findes inden for den nuværende økonomiske ramme i forvaltningen.
Løsningen har interne økonomiske konsekvenser, da omprioriteringen sker via besparelser på andre områder i forvaltningen.

 

2. Den bortfaldne finansiering (1.024.400 kr.) kan indgå i de politiske drøftelser til budget 2018.


3. Tilbuddet reduceres til den kommunale medfinansiering
Løsningen har konsekvenser for den sundhedsfaglige del af tilbuddet og vil reducere åbningstiderne. Løsningen betyder, at misbrugere vil fikse mere i nærmiljøet og den øvrige midtby. Både sundhedstilbuddet og de nuværende åbningstider var oprindeligt grunde til, at Beskæftigelses- og Socialudvalget d. 19/8 2014 valgte nuværende finansiering til stofindtagelsesrummet.

 

Såfremt de nationalpolitiske forhandlinger ikke resulterer i en ny pulje med statslig medfinansiering til stofindtagelsesrum, præsenterer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udvalget for en beslutningssag om den fremtidige finansiering.

 

Besøg og henvisninger i stofindtagelsesrummet i 2016

Der var 10.921 besøg i 2016 fordelt på 329 unikke brugere. Der har været en stadig stigning, siden stofindtagelsesrummets begyndelse på antallet af brugere pr. åbningsdag. Stofindtagelsesrummet havde i 2016:

- 94 henvisninger til Behandlingscenter Odense

- 215 sygeplejehenvisninger, heraf 172 henvisninger til Sundhedsrummet

- 398 socialfaglige henvisninger og ydelser

- 337 gange udøvet skadesreduktion

Derudover gives sygeplejefaglig rådgivning og vejledning ved alle indtag, når der udleveres udstyr til stofindtagelse til den enkelte bruger.

 

8. Status på strategier og Beskæftigelsesplan 2017
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-P22-1-16
RESUMÉ

Udvalget besluttede på møde den 7/3 2017 format for én samlet kvartalsvis afrapportering på strategier og Beskæftigelsesplan 2017. Der præsenteres på mødet en afrapportering på strategierne "Rekrutteringsstrategien", "Uddannelsesstrategien" og "Strategien for mødet med borgeren".

 

Der er på nuværende tidspunkt meget begrænset adgang til opdaterede statustal for Beskæftigelsesplan 2017. Det skyldes forsinkelser i adgangen til data fra eksterne parter (se bilagte notat). Det er derfor ikke muligt at konkludere på tendenser og opnåelse af ambitionsmål for effekt- og resultatmål. På baggrund heraf afrapporteres der i denne sag ikke på Beskæftigelsesplan 2017.

 

 

9. Revisionsberetning for 2016
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Revisionsberetningen for 2016 giver anledning til tre bemærkninger på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om:

 

 • Kontanthjælp/Uddannelseshjælp

Manglende rettidighed i samtaler og tilbud samt manglende stillingtagen til læse/skrive/regnetest.

 

 • Sygedagpenge

Manglende rettidighed i forbindelse med 1. samtale

 

 • Forsikrede ledige

Manglende rettidighed i forbindelse med 1. samtale

 

Revisionen konstaterer samtidig, at bemærkningerne ”ikke er af sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2016.”

 

Revisionen konstaterer yderligere at, ”der er for de tre bemærkninger tale om kendte problemstillinger i kommunen. Kommunen har på baggrund af såvel kommunens ledelsestilsyn samt revisionens gennemgang iværksat en række tiltag med henblik på at sikre, at områderne fremadrettet administreres efter gældende regler og retningslinjer.”

 

Beskæftigelses– og Socialforvaltningens bemærkninger til revisionsberetningen.   

 

Samlet vurdering

Beskæftigelses– og Socialforvaltningen er enige i konklusionerne fra Revisionsberetningen. Forvaltningens eget ledelsestilsyn har løbende indikeret de samme udfordringer, som revisionen påpeger i deres beretning. 

 

Det er forvaltningens samlede vurdering, at den primære årsag til bemærkningerne skal findes i en presset økonomi kombineret med reformpres på beskæftigelsesområdet. Dette krydspres har udfordret målsætningen om en høj kvalitet i sagsbehandlingen herunder rettidig indkaldelse til 1. samtale. Beskæftigelses– og Socialforvaltningen har iværksat flere tiltag og løbende orienteret udvalget herom herunder udfordringer med lovmedholdelighed.

 

 

Uddybning af tiltag

Beskæftigelses– og Socialforvaltningen har gennem tre faser iværksat tiltag med henblik på at sikre fokus på kerneopgaven herunder øget kvalitet i sagsbehandlingen samt forbedret lovmedholdelighed.      

 

Fase 1: Omorganisering og veksling af 30 årsværk til borgernære områder

I sommeren 2015 gennemgik forvaltningen en større omorganisering og skiftede i den forbindelse navn til Beskæftigelses– og Socialforvaltningen. Fokus blev rettet mod kerneopgaven som var (og er) at få flere i job og uddannelse. Udvalget blev i forbindelse med omorganiseringen den 23/6 2015 præsenteret for præmisserne bag omorganisering herunder at der skulle veksles 30 årsværk fra støttefunktionerne til varme hænder.     

 

Tilførslen af 30 årsværk til borgernære områder skulle ses i lyset af udfordret lovmedholdelighed og lange sagsbehandlingstider. Endvidere blev udvalget præsenteret for områder, hvor målrettede investeringer ville have indflydelse på, at flere borgere kunne komme i uddannelse og job.

 

På møde i Beskæftigelses– og Socialudvalget den 26/4 2016 blev udvalget orienteret om status på konvertering af 30 årsværk til borgernære områder. Heraf blev de 21 årsværk tilført beskæftigelsesområdet (samt 7 til virksomheder og 2 til uddannelsesområdet).

 

I sagen indgik en vurdering af, at konverteringen havde øget lovmedholdeligheden, om end forvaltningen ikke var i mål.  Generelt kunne der konstateres faldende sagsbehandlertid herunder faldende antal sager pr. sagsbehandler – men skiftet mod flere samtaler, som implementeres løbende, udfordrede stadig områderne. 

 

Fase 2: Tilbageført omprioriteringsbidrag anvendes til ansættelse af sagsbehandlere

På møde den 30/8 2016 besluttede Beskæftigelses– og Socialudvalget, at det tilbageførte omprioriteringsbidrag på 6,3 mio. kr. i 2017 og 9,9 mio. kr. årligt fra 2018 anvendes til at forbedre beskæftigelsesindsatsen.  

 

Konkret besluttede udvalget, at opnormere med ca. 20 årsværk på myndighedsområdet som følge af flere store reformer på beskæftigelsesområdet, der pressede sagsbehandlingen. Det blev i sagen understreget, at udfordringerne i forbindelse med ophør af frikommunestatus den 1/7 2017 ikke blev løst med tilførslen af de 20 årsværk.  

 

Fase 3: Omlægning af beskæftigelsesindsatser

På møde den 20/9 2016 blev udvalget præsenteret for et forventet merforbrug i 2016 på 44,2 mio. kr. samt på 34-38 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Ubalancen skyldtes blandt andet manglende kompensation for ny lovgivning (DUT) og udgifter i forbindelse med ophør af frikommunestatus (som medfører flere samtaler).

 

På grund af den pressede økonomiske situation har det ikke været muligt at opnormere tilstrækkeligt på de udfordrede områder i 2016.  Forvaltningen har således måtte forlade sig på omprioriteringer inden for egen økonomiske ramme for dermed at igangsætte tiltag, der øger lovmedholdeligheden.   

 

Den 22/2 2017 besluttede byrådet imidlertid, at tildele Beskæftigelses- og Socialforvaltningen DUT-midler permanent fra 2017 og frem, ligesom der blev afsat midler til imødegåelse af frikommuneophør. Samlet blev der vekslet midler for 27,8 mio. kr. i 2018 fra mindre virksomme aktiveringsindsatser til flere jobrettede samtaler samt håndtering af øvrige udfordringer.

 

Det har gjort det muligt at iværksætte en opnormering på sagsbehandlerområdet, som skal sikre en succesfuld indsatsomlægning på beskæftigelsesområdet herunder øge lovmedholdeligheden. Implementering er igangsat og Beskæftigelses– og Socialudvalget orienteres løbende om udviklingen på området.

 

Øvrige tiltag: Igangsættelse af Temarevision

Forvaltningens eget ledelsestilsyn indikerede udfordringer på visse sagsbehandlerområder, og i sommeren 2016 bad forvaltningen en ekstern revisor, om at gennemgå ca. 200 sager med henblik på vurdering af sagskvalitet, herunder overholdelse af lovgivningens minimumskrav mv. På baggrund af revisors observationer er der igangsat en temarevision, som gennemføres i faste kadencer indtil sagskvaliteten er tilfredsstillende, herunder at lovgivningens minimumskrav samt forretningsgangene overholdes. Der er endvidere ansat en intern revisor som skal understøtte korrekte sagsgange.

 

10. Nøgletal på beskæftigelsesområdet
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2003-16
RESUMÉ

Forvaltningen giver seneste status på mandagstal og ledighedstal.

 

 

11. Status 2016 boligsociale helhedsplaner
D. Orientering
Åbent - 03.30.05-A00-1-17
RESUMÉ

Odense Kommune har seks igangværende boligsociale helhedsplaner i samarbejde med de forskellige boligorganisationer og Landsbyggefonden. De seks helhedsplaner er for Dianavænget, Korsløkken, Rising, Skt. Klemensparken, Stærmosegården og Vollsmose.

 

Det er boligorganisationerne som ejer og administrerer helhedsplanerne. Helhedsplanerne er finansieret med 75% fra Landsbyggefonden og de resterende 25% er lokal medfinansiering, som er delt mellem kommune og boligorganisation med 12,5% til hver part.

 

Da de enkelte helhedsplaner blev udarbejdet, blev der i samarbejde med Landsbyggefonden opstillet mål for alle aktiviteter i helhedsplanerne. En gang årligt indsender helhedsplanerne målopfyldelsesskemaer til Landsbyggefonden. Boligorganisationen er således forpligtet over for Landsbyggefonden i forhold til opnåelse af de opstillede mål.

 

Det er med udgangspunkt i målopfyldelsesskemaerne, at status 2016 er udarbejdet. Status er udarbejdet i samarbejde med projektlederne i de enkelte helhedsplaner. Status for 2016 er baseret på procesmål, da den bygger på de tidligere vedtagne helhedsplaner. De nye helhedsplaner indeholder derimod primært effektmål, hvilket vil blive afspejlet i kommende orienteringer om helhedsplanerne.

 

Status 2016 for de seks boligsociale helhedsplaner er vedhæftet som bilag.

 

 

12. Ansøgning til puljen "Kompetenceudviklingsmidler for jobcentre"
D. Orientering
Åbent - 15.04.00-Ø34-3-17
RESUMÉ

I forbindelse med Beskæftigelsesreformen er der i perioden 2015-2020 afsat i alt 150 mio. kr. til kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejdere og ledere i jobcentre og A-kasser. Der er for 2017 afsat 17,5 mio. kr. Det er muligt at søge om 80% af omkostningerne med kompetenceudviklingsforløbet ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen investerer i et nyt afsnit, der arbejder med forsikrede ledige. Forvaltningens medarbejdere, som arbejder med samme målgruppe, har i forvejen gennemgået dette kompetenceudviklingsforløb. Det er jobcentrets ønske, at de nye medarbejdere gennemgår et tilsvarende kompetenceudviklingsforløb, som de nuværende ansatte. På den måde sikres et fælles fagligt fundament for "den jobrettede samtale", der er vores metode for at løse kerneopgaven om at få borgere i job eller uddannelse.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har søgt om 257.624 kr., som svarer til 80% af den samlede omkostning. 

 

 

13. Ansøgning til puljen "Støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering"
D. Orientering
Åbent - 15.04.10-Ø34-1-17
RESUMÉ

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en ansøgningspulje. Her har 25 kommuner mulighed for at få støtte til udvikling og implementering af kommunale handlingsplaner med det mål at styrke en helhedsorienteret indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Der er tale om et komprimeret forløb, hvor handlingsplanerne forventes klar med udgangen af 2017.

 

Dette sker som led i udmøntningen af Satspuljeaftalen for 2017, hvor det fremgår af den nationale handlingsplan ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” fra 2016, at der skal ske en styrket forebyggelsesindsats i politikredse og kommuner. I Odense er der tale om et samarbejde mellem Odense Politi, SSP, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Ansøgningsfristen var den 15/5 2017.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, og med opbakning af Fyns Politi, søgt om støtte til at udvikle en operationel handlingsplan i samarbejde med Deloitte.

 

14. Regeringens udspil for forberedende uddannelsesområde
D. Orientering
Åbent - 15.20.00-A00-5-17
RESUMÉ

Regeringen nedsatte i 2016 en ekspertgruppe, som i april 2017 pegede på bedre veje til en ungdomsuddannelse primært med fokus på det forberedende område. Målet var at understøtte flere unge i uddannelse, sikre sammenhæng i de forskellige indsatser på det uddannelsesforberedende område samt understrege et tydeligt ansvar.

 

10/5 2017 kom regeringen med udspillet ”Tro på dig selv – det gør vi”, hvor hele det uddannelsesforberedende område gentænkes for at sikre den bedst mulige indsats for unges vej til uddannelse. Intentionen med udspillet er, at kommunen får et samlet og entydigt ansvar for at unge uden uddannelse starter i ordinær ungdomsuddannelse eller job.

 

Hovedelementerne i regeringsudspillet er:

 

En ny uddannelsespolitisk målsætning med ambitioner for alle unge

 1. Det nye forberedende tilbud skal bidrage til at realisere ambitiøse mål for de unge.
 2. De unge skal uddanne sig, mens de er unge.
 3. Behov for nye uddannelsesmålsætninger, der måler opnået uddannelse, når de unge fylder 25 år – og ikke 40 år, som i dag. I 2030 skal:
 • 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Andelen af de unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet halveres.

 

En ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

 1. Et enkelt og overskueligt tilbud med høj kvalitet og stor fleksibilitet.
 2. Tre alternative spor, der er målrettet de unges forudsætninger: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse samt erhvervsgrunduddannelse.
 3. Samlet maksimal varighed på uddannelsen er to år.
 4. Skoleydelse svarende til produktionsskoleydelse, men med tillæg til forsørgere.
 5. Fokus på praksisnær undervisning, dansk og matematik, holdfællesskab, og digital dannelse i alle spor.
 6. Specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelse.

 

Uddannelsesdækning i hele landet

 1. Ca. 75 uddannelsessteder spredt over hele landet, heraf ca. 25 moderinstitutioner. Undervisningsministeriet understøtter processen med at finde nye geografiske fællesskaber.
 2. Alle uddannelsessteder skal have faglig bredde og være økonomisk bæredygtige.
 3. Regelforenkling og plads til lokale løsninger.
 4. Kommunale samarbejder.
 5. Veltilrettelagt proces for overgang fra de nuværende institutioner - herunder virksomhedsoverdragelse.

 

Et samlet kommunalt ansvar for de unge

 1. Kommunerne har pligt til at følge alle unge op til 25 år, indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse eller er forankret på arbejdsmarkedet. Kommunen skal opsøge unge, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, og motivere og understøtte, at den unge fastholdes i uddannelse/beskæftigelse.
 2. Kommunerne skal sikre en koordineret og sammenhængende ungeindsats:
 • Varetagelse af Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) opgaveportefølje, herunder vejledningsinitiativer, der knytter an til grundskolen, herunder monitorering, vejledning etc. Af 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv.
 • Koordinering af støtte- og vejledningsfunktioner som f.eks. Specialpædagogisk støtte, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og misbrugsindsats.
 • Én plan, der leder til uddannelse og beskæftigelse.
 • Målgruppevurdering af den unge til den Forberedende Grunduddannelse.
 • Én fast kontaktperson gennem hele forløbet for de unge, der har behov.
 • Jobcentrenes funktioner og opgaver over for den unge.
 • Koordinering af opsøgende funktioner bl.a. i forhold til virksomhedspraktikker.
 1. Kommunalt ansvar for den nye Forberedende Grunduddannelse.
 1. 10. klasse styrkes med en ny praksisfaglig 20/20-ordning.

  

Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget orienteres om regeringens udspil, som forventes politisk behandlet inden sommerferien. De to forvaltninger samarbejder tæt om implementeringen, så snart den endelig lovgivning er på plads. Derudover vil der være et tæt samspil med øvrige kommuner og ungdomsuddannelser.

 

 

15. Sammenhængende borgerforløb
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Udvalget orienteres om status på implementeringen af de interne og tværgående segmenter i relation til Sammenhængende borgerforløb, hvor der ikke er igangsat monitorering af effekter.

 

Udvalget har, i relation til Sammenhængende borgerforløb, bedt om at blive orienteret om implementeringen af de interne og de tværgående segmenter, der vedrører Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Formålet er at sikre, at forandringerne er implementeret senest 1/1 2018, og at effekterne (herunder provenu) opnås. Det drejer sig om i alt 9 projekter: 5 tværgående segmenter og 4 interne segmenter.

 

 

Denne første status giver en præsentation af de enkelte projekters milepælsplaner.

 

Milepælsplanerne er det dokument, der vil blive benyttet i forbindelse med den fremtidige kvartalsvise status for udvalget, hvor der ikke er igangsat monitorering af effekter.

For de projekter, hvor der er igangsat en ændret tilgang, vil det være afrapporteringen af effekten, som udgør den kvartalsvise status.

 

 

16. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2577-16
RESUMÉ

Mundtlig orientering om:

 

 • Opsamling på familie- og integrationsdagen på Fyens Væddeløbsbane, den 20/5 2017 .