Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 2. maj 2017 kl. 08:30
i Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

Mødet hævet kl. 13.02.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Odense Kommunes nye Udsattepolitik
B. Sager til afgørelse i udvalget
2 Ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med"
3 Ansøgning til puljen "Initiativer for personer med handicap"
C. Sager til drøftelse/forberedelse
4 Forslag til investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet
5 Udmøntning af netværk under Integrationsstrategien
6 Udfordringer ved jobrotation i forhold til 225 timers reglen
D. Orientering
7 Økonomiopfølgning pr. 1/4 2017
8 Nøgletal på beskæftigelsesområdet
9 Afrapportering af sanktioner
10 Seks anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense, herunder afledte investeringsprojekter
11 Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget
12 Aktuelle sager

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Odense Kommunes nye Udsattepolitik
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 27.00.00-A50-1-16
RESUMÉ

Odense Kommunes Beskæftigelsespolitik og Udsattepolitik skal supplere hinanden og sikre, at færre borgere bliver socialt udsatte og derigennem får bedre forudsætninger for job og uddannelse. De to politikker danner dermed rammen om Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde og opgaveportefølje.

 

Siden foråret 2016 har Beskæftigelses- og Socialudvalget arbejdet med en revidering og revitalisering af Odense Kommunes Udsattepolitik fra 2012.

 

Odense Kommunes nye politik for socialt udsatts borgere - "En by med plads til alle" fremlægges nu til godkendelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på endelig politisk godkendelse i byrådet den 17/5 2017.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes nye politik for socialt udsatte borgere.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede Odense Kommunes Beskæftigelsespolitik i januar 2016. Tiden er nu inde til en revitalisering af kommunens Udsattepolitik fra 2012. Beskæftigelsespolitikken og Udsattepolitikken supplerer hinanden og skal sikre, at færre borgere bliver socialt udsatte og dermed får bedre forudsætninger for job og uddannelse. Disse to politikker danner dermed rammen om Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde og opgaveportefølje.

 

En ny politik for socialt udsatte borgere

I foråret 2016 igangsatte Beskæftigelses- og Socialudvalget processen omkring en revidering og revitalisering af Odense Kommunes Udsattepolitik fra 2012.

 

Processen omkring udarbejdelse af en ny politik har været følgende:

 

 • 10/5 2016 BSU godkender procesplan for revidering af politikken
 • Juni 2016 Interviews med Inspirationspanel (fag- og videnspersoner) for at sikre indhold, inspiration og aktualitet i politikken
 • 30/8 2016 BSU beslutter politikkens 4 overordende temaer
 • 10/1 2017 BSU afholder workshop om politikken med bl.a. organisationer, virksomheder og fag- og videnspersoner med henblik på at kvalificere og udfolde de 4 temaer
 • Januar - februar 2017 Afholdelse af 3 fokusgruppeinterviews med borgere for at sikre borgerperspektivet i politikken
 • 21/2 2017 BSU drøfter 1.udkast til politikken
 • 24/2 -9/3 2017 Politikken sendes til høring blandt relevante aktører og interessenter
 • 28/3 2017 BSU drøfter 2. udkast til politikken - herunder høringsbemærkninger
 • 2/5 2017 BSU godkender politikken og sender den til godkendelse i BYR
 • 17/5 2017 Politikken til politisk godkendelse i BYR

 

Odense Kommunes nye politik for socialt udsatte borgere - "En by med plads til alle" fremlægges nu til godkendelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på endelig politisk godkendelse i byrådet den 17/5 2017.

 

 

De fire temaer 

På baggrund af Inspirationspanelets input besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget den 30/8 2016 følgende fire temaer til den nye politik for socialt udsatte borgere

  

 • Unge og udsathed
 • Det rummelige arbejdsmarked
 • Housing First og Den Inkluderende By
 • Én plan - sammenhæng og koordination

 

Temaerne har været styrende for drøftelserne i udvalgets workshop den 10/1 2017, hvor organisationer, virksomheder, fagfolk og videnshavere på udsatteområdet pegede på konkrete undertemaer til politikken og gav input til det videre arbejde med politikken.

I forlængelse af workshoppen blev der gennemført 3 fokusgruppeinterviews med borgere med udgangspunkt i de input, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik med tilbage fra workshoppen. Formålet med disse fokusgruppeinterviews er at få "borgerens stemme" centralt repræsenteret i den nye Udsattepolitik.

 

Med udgangspunkt i drøftelserne og input fra workshoppen og fokusgruppeinterviews udarbejdede Beskæftigelses- og Socialforvaltningen første udkast til politikken, som blev drøftet på udvalgsmødet den 21/2 2017, og sendt i høring i perioden den 24/2 til den 9/3 2017.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foretog en række rettelser på baggrund af de 13 indkomne høringssvar, og udvalget drøftede på mødet den 28/3 2017 disse ændringer samt andet udkast til politikken.

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

2. Ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med"
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.04.00-Ø34-1-17
RESUMÉ

I Odense Kommune er der mange ledige, som har været på offentlig forsørgelse i 5 år eller mere - helt nøjagtigt 1659 borgere. Forvaltningen arbejder på at få disse borgere tættere tilknyttet arbejdsmarkedet. Denne pulje giver mulighed for at ansætte flere sagsbehandlere, jobformidlere, virksomhedskonsulenter samt personale, der varetager social- og sundhedsindsatser. Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige borgere i puljens målgruppe opnår helt eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Derfor er denne pulje i god tråd med, hvad vi i forvejen arbejder henimod.

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger 15.668.000 kr. fra satspuljen. Projektet løber fra start august 2017 til start august 2019.   

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen søger 15.668.000 kr. til projektet "Flere skal med" fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Mere end 27.000 borgere i Danmark har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere. Mange af dem har ikke modtaget en aktiv indsats i flere år. Kontanthjælp er og skal være en midlertidig ydelse. Det er derfor ikke meningen, at så mange personer tilbringer flere år i kontanthjælpssystemet.

På den baggrund afsatte satspuljepartierne 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet ”Flere skal med”. Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

De deltagende kommuners indsats vil blive understøttet af processtøtte og løbende monitoreret på baggrund af tilgængelige data.

Midlerne til puljen er afsat på finanslovens § 17.46.64.10.

 

Projektperioden starter i august 2017 og afsluttes august 2019.

 

Målgruppen

Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i de deltagende kommuner, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram. Hvis borgerne ikke har modtaget ydelse i mere end fire uger, er de ikke omfattet af projektet.

 

Formål med puljen

Formålet er at understøtte, at flest mulige borgere i målgruppen opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

 

Projektets aktiviteter

Projektet består i, at de deltagende kommuner implementerer projektets indsatsmodel. Indsatsmodellen indeholder tre trin, og seks kerneelementer, som kommunerne skal leve op til. Modellen er udarbejdet og leveres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligtiger kommunerne sig til at gennemføre projektets indsatsmodel og kerneelementer som beskrevet i "bilag 1 beskrivelse af indsatsmodellen"

 

Ansøgningsfrist

Der er frist for projektansøgningen den 15/5 2017

 

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Projektet har til formål, at få flere borgere knyttet til arbejdsmarkedet og væk fra offentlig forsørgelse. Det er afgørende for kommunens økonomi, for væksten og for den enkelte borgers livskvalitet, at Odense Kommune formår at få flere odenseanere i uddannelse og job. Ingen har godt af at være uden for arbejdsmarkedet, hverken socialt eller økonomisk.

 

 

ØKONOMI

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger 15.668.000 kr. til projektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

 

 

3. Ansøgning til puljen "Initiativer for personer med handicap"
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.04.00-Ø34-2-17
RESUMÉ

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt en pulje på 21,5 mio. kr. til beskæftigelsesrettede initiativer for borgere med handicap, herunder specielt kognitive handicap.

Odense Kommune hjælper i forvejen udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet specielt via virksomhedscentre. Projektet er i god tråd med vores igangværende arbejde. I projektet vil Center for Specialundervisning for voksne tilbyde et empowermentorienteret kompetenceafklarings- og personligt udviklingskursus. Samtidig vil virksomhedscentrene blive særlig kvalificerede til at hjælpe Aspergere og andre handicappede i autismespektret ind på arbejdsmarkedet, og herved øge tilknytningen for borgere med kognitive handicap til arbejdsmarkedet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender at forvaltningen søger 2.746.000. kr. til projektet "My Way to Success" for borgere med asperger/autisme fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at bidrage til at fremme beskæftigelsen for personer med kognitive handicap, herunder til at udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen

Målgruppen er to-delt.

Primær målgruppen vil være ledige med Asperger.

Herefter vil målgruppen inkludere ledige borgere med diagnoser i autismespektret.

 

Projektaktiviteter

Aktiviteterne i projektet vil være et individuelt empowermentorienteret forløb som ser ud som følgende:

1. 13 ugers kompetenceafklaring- og personlig udviklingskursus

2. 13 ugers praktikperiode ved en virksomhed, som er specielt rustet til netop asperger/autister.

3. Mentorhjælp i det omfang den enkelte borger har brug for.

 

Projektperiode

Projektet forventes at vare fra start august 2017 - 31/12 2019.

 

 

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Det er afgørende for kommunens økonomi, for væksten og for den enkelte borgers livskvalitet, at Odense Kommune formår at få flere odenseanere i uddannelse og job. Ingen har godt af at være placeret uden for arbejdsmarkedet, hverken socialt eller økonomisk. Derfor er det også væsentligt, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, samt at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet. Dette projekt har til formål at opnå netop dette. Her for en borgergruppe, som har svært ved selv, at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

 

ØKONOMI

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger 2.746.500 kr. til projektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

4. Forslag til investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Byrådet vedtog på mødet den 12/10 2016 budgettet for 2017, og det blev dermed besluttet at igangsætte fem beskæftigelsesrettede initiativer. I ét af de fem initiativer afsættes samlet 50 mio. kr. til at få flere i arbejde og ad den vej nedbringe forsørgelses– og sikringsudgifterne via investeringsmodeller. Finansiering af investeringsprojekterne sker ved, at der som minimum findes en tilsvarende besparelse på ydelsen til de ledige.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget har arbejdet med investeringsprojekter siden august 2016. På dagens møde skal udvalget drøfte de tre resterende investeringsforslag, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har udarbejdet.

 

På mødet den 28/3-2017 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget tre investeringsprojekter (Flere samtaler, CV’er og ubesatte jobs og Academic Partnership).

 

Det drejer sig om:

 

 • Udbud for Aktivitetsparate og Sygemeldte
 • Etablering af efterværnsindsats for udsatte ledige i beskæftigelse
 • Minifleksjobs

 

De investeringsprojekter, som er en udløber af Beskæftigelses Task Force Odense (BTFO) behandles i en særskilt sag på dagens møde.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, de forelagte investeringsprojekter på dagens møde.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen. 

 

 

SAGSFREMSTILLING

I denne sag lægger Beskæftigelses– og Socialforvaltningen op til, at udvalget drøfter tre investeringsprojekter. De tre projekter tager afsæt i beskæftigelsespolitikken samt budgetforliget for 2017, hvor der afsættes 50 mio. kr. i investeringsramme til at nedbringe ledigheden. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med ledighedssituationen i Odense, som nu har den næsthøjeste ledighed i landet. Det er derfor nødvendigt at investere i at nedbringe ledigheden, så den politiske ambition om at matche landsgennemsnittet i 2020 indfries.

 

 

Nedenfor beskrives de enkelte investeringsprojekter kort via uddrag fra business cases, som udfoldes på dagens møde. De investeringsprojekter, som er en udløber af Beskæftigelses Task Force Odense (BTFO) behandles i en særskilt sag på dagens møde.

 

 

Udbud for Aktivitetsparate og Sygemeldte

I forbindelse med at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker at styrke opgaveløsningen over for henholdsvis aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte borgere, kan konkurrenceudsættelse af opgaveløsningen til private leverandører være en metode til at øge effekten af indsatsen. En konkurrenceudsættelse på de to indsatsområder vil ud over at udlicitere opgaveløsningen, også danne grundlag for nye inputs til hvordan opgaven kan løftes for de to målgrupper.

 

Når en opgave lægges ud til private leverandører, kræver det, at der gennemføres en udbudsproces. Der vil være tale om to udbud – én pr. målgruppe.

 

Etablering af efterværnsindsats for udsatte ledige i beskæftigelse

I Odense er der ca. 3.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Alle disse borgere har brug for en supplerende indsats for at komme i beskæftigelse. Når disse sårbare og udsatte borgere er kommet i beskæftigelse, er der ligeledes stor risiko for tilbagefald til ledighed.

 

Derfor foreslår Beskæftigelses- og Socialforvaltningen at etablere en efterværnsindsats, der som noget nyt skal hjælpe med at fastholde sårbare og udsatte borgere, som er kommet i job. Der er så vidt vides ikke tidligere foretaget en systematisk indsats med efterværnsindsats på de socialt udsatte borgere, som er kommet i job.

 

Minifleksjobs

Odense Kommune har erfaringer med projekt "Mini-fleksjob", der har til formål at nedbringe antallet af ledige fleksjobvisiterede borgere. Skal erfaringer fra projektet videreføres, kræver det en investering. Investeringen forventes at kunne nedbringe udgifter til ledighedsydelse under beskæftigelsesområdet. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opnår derved at nedbringe ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet.

 

Målgruppen for projektet er fleksjobvisiterede borgere, der i udgangspunktet kan varetage et fleksjob på få timer ugentligt. Projektet skal ses som en ”træningsbane”, der hen over ansættelsesperioden kan højne fleksjobbernes timetal for derved at blive mere attraktive på det private arbejdsmarked.

 

Der vil være forskellige fleksjob – jobfunktioner i ”træningsbanen”. Lige fra hjælp i børnehuse til piccolineopgaver. Flere forvaltninger forventes derfor at blive involveret i projektet.  

 

 

 

 

ØKONOMI

Det samlede økonomiske overblik forelægges til drøftelse på selve mødet.

 

5. Udmøntning af netværk under Integrationsstrategien
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-A26-5-16
RESUMÉ

Det er blevet besluttet at oprette et netværk under Integrationsstrategien. Ved Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 18/4 2017 bad udvalget om en udmøntning af netværket. På mødet præsenteres tre modeller for netværket, som indeholder forslag til navn, form og struktur.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter modeller for netværk under Integrationsstrategien.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

SAGSFREMSTILLING

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 18/4 2017 blev Integrationsstrategien vedtaget, og det blev besluttet, at der skal oprettes et netværk under Integrationsstrategien. Der præsenteres en udmøntning af netværket, hvor der på mødet gennemgås tre forskellige modeller for netværket, herunder blandt andet forslag til navn, form og struktur.

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

6. Udfordringer ved jobrotation i forhold til 225 timers reglen
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.00.00-G01-763-17
RESUMÉ

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Forretningsordenen for Beskæftigelses- og Socialudvalget, har udvalgsmedlem Ulla G. Chambless anmodet om drøftelse af, om der skal sendes et brev til beskæftigelsesministeren. Brevet skal adressere udfordringer ved, at jobrotation kategoriseres som støttet beskæftigelse. Det betyder, at borgerne i jobrotation ikke optjener timer i forhold til 225 timers reglen. Forvaltningen gør opmærksom på, at det samme også gælder borgere der modtager a-dagpenge, der ikke optjener dagpengeret i vikariatet.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller sagen til udvalgets drøftelse, om der skal sendes et brev til Beskæftigelsesministeren om problemstillingen ved at jobrotation kategoriseres som støttet beskæftigelse og derved ikke tæller med i i forhold til kravet til 225 timers reglen.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

SAGSFREMSTILLING

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Forretningsordenen for Beskæftigelses- og Socialudvalget, har udvalgsmedlem Ulla G. Chambless anmodet om drøftelse af, udfordringer ved jobrotation i forhold til 225 timers reglen og drøfte om udvalget skal sende et brev til beskæftigelsesministeren om problemstillingen. Forvaltningen gør opmærksom på, at problemstillingen også gælder for borgere, der modtager a-dagpenge.

 

Timer i forhold til 225 timers reglen

Det forholder sig således, at jobrotation betragtes som støttet beskæftigelse og timerne derfor ikke tæller med i optjening i forhold til 225-timersreglen.

Der skal være tale om sædvanligt, lønnet arbejde.

 

Det er ikke op til kommunerne selv at afgøre, hvad der er støttet beskæftigelse. Hvis virksomheden får tilskud til ansættelsen, fx ved løntilskud, jobrotation, voksenlærlingeordningen mv., så er der i følge loven tale om støttet beskæftigelse.

 

Jobrotation

Jobrotation er en ordning, hvor ledige midlertidigt vikarierer for ordinært ansatte, mens vedkommende midlertidigt deltager i uddannelse. Virksomheden får udbetalt en jobrotationsydelse, til dækning af jobrotationsvikarens timer. På den måde ansættes jobrotationsvikaren i samme eller tilsvarende jobfunktion som den ordinært ansatte, som er i midlertidig uddannelse. Den store adskillelse i forhold til andre støttede beskæftigelsesordninger er, at der ved jobrotation ikke er tale om opkvalificering. Dertil kommer, at jobrotation ikke er et aktiveringstilbud - på samme vis som de øvrige redskaber i tilbudsviften. Borgeren kan som udgangspunkt afslå ansættelse i et jobrotationsvikariat. Jobrotationsvikaren ansættes med overenskomstmæssig løn og omfattes af relevante lovgivninger og overenskomster som ordinære lønmodtagere.

 

Scenarier

 

Problemstillingen er således, at jobrotation betragtes som støttet beskæftigelse.

 

Forvaltningen påpeger, at hvis jobrotation skal undtages fra at kategoriseres som støttet beskæftigelse, bør der være tale om en generel undtagelse - eks. også i forhold til genoptjening af a-dagpenge. Da der jo reelt er tale om støttet beskæftigelse, som ordningen er nu, kan en undtagelse have konsekvenser for de tilskud virksomheden modtager. I værste fald at virksomheden ikke kan modtage støtte til jobrotationsvikaren. Støttet beskæftigelse handler ikke nødvendigvis om, hvilke typer af opgaver borgeren udfører, men om at der gives tilskud til virksomheden. Det er i denne sammenhæng, at jobrotation skal ses som støttet beskæftigelse. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er uden vanskeligheder at undtage at betragte jobrotation som støttet beskæftigelse.

 

Et andet og måske mere relevant scenarie er at foreslå beskæftigelsesministeren at ændre reglerne for 225 timers reglen. En undtagelsesregel, hvor jobrotation undtages fra reglen om at de 225 timers arbejde skal være ordinært og ustøttet beskæftigelse. Dvs. at loven skal indeholde en formulering om, at "dog tæller jobrotation med i optjening af timer".

 

Alternativt hertil er at foreslå at ændre kravet i 225 timers reglen om, at der skal være tale om ordinært og ustøttet arbejde. Hvis man ændrer kravet, vil bl.a. løntilskudsansættelser også skulle tælle med som beskæftigelse i forhold til 225 timers reglen.

 

 

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

D. Orientering

7. Økonomiopfølgning pr. 1/4 2017
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Med denne sag ønsker Beskæftigelses– og Socialforvaltningen at orientere Beskæftigelses– og Socialudvalget om status i 2017 på områderne Service samt Forsørgelses- og Sikringsydelser.

 

Der forventes budgetoverholdelse på området Service.

Området Forsørgelses- og Sikringsydelser udviser positive tendenser og følges tæt. Der foretages en fuldstændig opfølgning på alle ydelsesområder i forbindelse med 1/6 sagen.

 

Status på Service.

Budgetterne forventes overholdt i 2017. Området har de seneste år været økonomisk udfordret, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har tidligere opgjort den årlige ubalance til ca. 34 mio. kr., såfremt der ikke blev handlet. Økonomien er bragt i balance i 2017 via tre overordnede tiltag:

 

 1. Overført merforbrug fra 2016 til 2017 på 9,7 mio. kr. håndteres via et afsat engangsbeløb i budgetforliget for 2017 på 10 mio. kr.
 2. Iværksættelse af en større fyringsrunde midt i 2016. Dette tiltag har nedbragt udgifterne væsentligt og er en vigtig årsag til, at 2017 er i balance.
 3. Odense Byråd har den 22/2 2017 besluttet at tilføre området 27,8 mio. kr. i 2017 via nedbringelse af udgifter til aktivering. Dette beløb anvendes primært til at afholde flere jobrettede samtaler med de ledige, men som det fremgår af sagen, skal en del af de tilførte midler anvendes til at håndtere de øvrige økonomiske udfordringer.

 

Selvom økonomien på Service er i balance, er der fortsat økonomiske fokusområder, som har Beskæftigelses- og Socialforvaltningens særlige opmærksomhed gennem hele året.

 

Det gælder særligt udgifter til domsanbragte, som er en udfordring at budgettere præcist, da de afhænger af beslutninger truffet af anden myndighed - nemlig domstolene. Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres løbende om udviklingen på området.

 

Et andet fokusområde er foranstaltningsbudgettet, med særlig fokus på udvklingen i Ungerådgivningen, hvor der løbende arbejdes med tilpasning af serviceniveau i forbindelse med visitering til opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger.

 

Den øvrige del af økonomien følges også tæt herunder udviklingen i udgifter til lægeerklæringer og Udbetaling Danmark.

 

Der er udvist generel tilbageholdenhed på det administrative område siden afskedigelsesrunden i sommeren 2016. Denne tendens fortsætter i 2017, således at et evt. uforudset merforbrug på et af risikoområderne kan imødegås.

 

Status på Forsørgelses- og Sikringsydelser

Området for Forsørgelses- og Sikringsydelser udviser samlet set positive tendenser. Budgettet for 2017 blev lagt i forbindelse med Økonomisk Status, som blev præsenteret for Beskæftigelses- og Socialudvalget den 16/8 2016. Siden da er forskellige nye love og tiltag implementeret herunder bl.a. 7-årsreglen og 225-timersreglen samt omlægningen af beskæftigelsesindsatser, som blev vedtaget af byrådet den 22/2 2017. Lovændringerne og indsatsomlægningen har betydning for udbetalingen af Forsørgelses- og Sikringsydelser i 2017.

 

7-årsreglen og 225-timersreglen bevirker begge, at der er sket et fald i antallet af ydelsesmodtagere. 7-årsreglen bevirker, at borgere der ikke har opholdt sig i Danmark de seneste 7 ud af 8 år, ikke længere er berettiget til kontanthjælp, men i stedet overgår til den lavere integrationsydelse.

 

225-timersreglen har betydning for udbetalingen af bl.a. boligsikring og andre støtteydelser men har også til hensigt at øge incitamentet til at tage et arbejde, og dermed nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere.

 

Området for Forsørgelses- og Sikringsydelser er gennemgået, og den foreløbige prognose for 2017 ser positiv ud. Den positive udvikling skyldes primært et fald i antallet af "ikke-arbejdsmarkedsparate" ledige.

Det bemærkes, at de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige ikke påvirker ledighedsprocenten. I forbindelse med 1/6 sagen foretages en specifik opfølgning på de enkelte ydelsesområder, og der gives endvidere en status på reservationspuljerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nøgletal på beskæftigelsesområdet
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2003-16
RESUMÉ

I forbindelse med offentliggørelsen af Beskæftigelses Task Forcens anbefalinger har forvaltningen udarbejdet en minianalyse af ledighedsudviklingen i Odense det seneste år.

 

Overordnet viser analysen, at ledigheden det seneste år er steget svagt med 2,7 % i Odense efter at være faldet over en længere årrække. Det er en lidt større stigning end på landsplan. Stigningen er især båret af to forhold:

 

 • En stigning i antallet af kontanthjælps-/integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der er visiteret som jobparate. Dette skyldes primært en ændret visitationspraksis af flygtninge. Visiteres flygtningene som aktivitetsparate indgår de ikke i ledighedstallet.
 • Et stigende antal unge ledige inden for a-kasser, der beskæftiger folk med videregående uddannelser. Dette peger altså på et stigende antal ledige dimittender.

 

I forhold til hvilke grupper der særligt fylder i ledighedstallene, peger analysen generelt på en række af de samme tendenser som analysen, der er foretaget i forbindelse med Beskæftigelses Task Forcen. Det vil blandt andet sige at mænd, 25-39 årige, borgere af ikke-vestlig herkomst og medlemmer af a-kasser som 3F og HK fylder meget i ledighedstallene.

 

 

9. Afrapportering af sanktioner
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-45-16
RESUMÉ

En model for afrapportering af sanktioner blev godkendt på udvalgsmødet den 28/3 2017. Første afrapportering præsenteres på mødet.

 

10. Seks anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense, herunder afledte investeringsprojekter
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-139-17
RESUMÉ

Mandag den 24/4 2017 fremlagde Beskæftigelses Task Force Odense (BTFO) seks anbefalinger til at løse Odenses ledighedsudfordring.

 

Byrådet aftalte på kvartalsmødet den 24/4 2017, at Beskæftigelses- og Socialudvalget arbejder videre med de enkelte anbefalinger, herunder hvilke anbefalinger og tilhørende handlinger som kan igangsættes nu, og hvilke der kræver en yderligere afdækning og eventuel økonomisk investering, inden de kan igangsættes af Byrådet.  

 

 

 

 

11. Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-31-16
RESUMÉ

Der afholdes fællesmøde 2 x årligt mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget. Sidste fællesmøde blev holdt den 8/11 2016.

 

12. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2577-16
RESUMÉ

Mundtlig orientering om.

 

 • Integrationsdag den 20/5 2017.
 • RAR Fyns Beskæftigelseskonference 2017. (program er vedhæftet)
 • KKR invitation til temamøde om beskæftigelsesområdet den 18/5 2017.
 • Sommerafslutning
  • Forslag til datoer:
  • Torsdag den 10/8 kl. 17-21
  • Tirsdag den 15/8 kl. 17-21
  • Onsdag den 16/8 kl. 17-21

 

Tirsdag den 15/8 er valgt.