Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 26. januar 2016 kl. 08:30
i Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. etage

Afbud fra:

Steen Lund

Tim Vermund

 

Mødet hævet kl. 12.06


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Finansieringsbidrag til Headspace i 2016
2 Effektanalyser med økonomisk potentiale til 2017 under Beskæftigelses- og Socialudvalget
C. Sager til drøftelse/forberedelse
3 Drøftelse af mangfoldighedsstrategien
4 Boligsocial helhedsplan i Vollsmose
D. Orientering
5 Aktuelle sager
6 Tema: Uddannelse af unge - tidlig indsats

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Finansieringsbidrag til Headspace i 2016
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 16.00.00-A00-486-15
RESUMÉ

Byrådet behandlede den 10/6 2015 en sag om et kommunalt finansieringsbidrag til Headspace i 2016 og besluttede, at videreføre et årligt finansieringsbidrag fra Odense Kommune på 430.000 kr. Byrådet traf i samme omgang beslutning om at genbehandle finansieringsbidraget til Headspace for 2016, når evalueringen af Headspace-pilotperioden blev offentliggjort. Evalueringen blev offentliggjort i oktober 2015.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender følgende til politisk behandling på baggrund af dialog med Headspacesekretariatet:

 • En tilkendegivelse fra Headspacesekretariatet om, at Headspace i Odense ikke videreføres ved et årligt finansieringsbidrag fra Odense Kommune på 430.000 kr., som blev besluttet i byrådet den 10/6 2015
 • Et alternativt finansieringsforslag, hvor Odense Kommune bidrager med 750.000 kr. i 2016

De involverede forvaltninger er enige om at fordele et evt. kommende kommunalt finansieringsbidrag således:

 • Beskæftigelses- og Socialforvaltningens bidrag ændres fra 50% til 40%
 • Børn- og Ungeforvaltningens bidrag ændres fra 25% til 40%
 • Ældre- og Handicapforvaltningens bidrag ændres fra 25% til 20% 

Afsættet for en justeret fordeling er baseret på tal fra Headspace som viser, at flere 12-17 årige benytter og profiterer af Headspace efter Ungekontaktens lukning i Børn- og Ungeforvaltningen.

Ved en medfinansiering af Headspace i 2016 vil Odense Kommune desuden stille krav om effektmål.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender at:

 1. Fortsætte samarbejdet med Headspace ved at hæve finansieringsbidraget fra Odense Kommune i 2016 til 750.000 kr.
 2. Fordelingen af finansieringsbidraget mellem forvaltningerne ændres, så Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bidrager med 40% (svarende til 300.000 kr), Børn- og Ungeforvaltningen 40% (svarende til 300.000 kr.) og Ældre- og Handicapforvaltningen 20% (svarende til 150.000 kr.).
 3. Odense Kommune vil stille krav om effektmål i Headspace i forhold til skole/uddannelse, job og generel trivsel.

 

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Steen Lund og Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

SAGSFREMSTILLING

Byrådet behandlede den 10/6 2015 et forslag om et kommunalt finansieringsbidrag til Headspace i 2016 på 1.000.000 kr. og besluttede at fastholde det nuværende finansieringsbidrag fra Odense Kommune på 430.000 kr. i 2016. Byrådet traf i samme omgang beslutning om, at genbehandle finansieringsbidraget til Headspace for 2016, når evalueringen af Headspace-pilotperioden blev offentliggjort. Evalueringen blev offentliggjort i oktober 2015.

Headspace har efterfølgende tilkendegivet, at Headspace i Odense ikke videreføres ved et årligt finansieringsbidrag på 430.000 kr. fra Odense Kommune. Derfor har forvaltningerne og Headspace været i dialog omkring et alternativt finansieringsbidrag på 750.000 kr., og Headspace har i den forbindelse fremsendt en ny budgetmodel.

Ny budgetmodel med et kommunalt finansieringsforslag på 750.000 kr.

Den samlede drift af Headspace udgør i den nye budgetmodel 3.500.000 kr. og dækkes af følgende finansieringsparter med forskellige bidrag:

 • Odense Kommune 750.000 kr.
 • Region Syddanmark 200.000 kr.
 • Virksomhedsnetværk/lokale almene fonde 550.000 kr.
 • National funding v/Satspulje og Finanslov 1.000.000 kr.
 • Almene fonde 1.000.000 kr.

Ved et kommunalt finansieringsbidrag på 750.000 kr. vil Headspace forsøge, at få dækket differencen på 250.000 kr. - mellem det tidligere fremsendte forslag fra Headspace på 1.000.000 kr. og det nye finansieringsforslag på 750.000 kr. - via virksomhedsnetværk og lokale almene fonde. Hvis dette ikke er muligt, kan Headspace blive nødsaget til at nedjustere på den udgående rådgivning- og aktivitet. Eftersom denne indsats er vurderet som mindre effektfuld i evalueringen fra oktober 2015, vurderer forvaltningerne ikke, at det vil få konsekvenser for den brede tilgængelighed og kvalitet i tilbuddet.

Et eventuelt kommunalt finansieringsbidrag på 750.000 kr. vil blive anvendt på følgende måde:

 • 85% anvendes til udgifter forbundet med rådgivningssamtaler til de unge (kerneydelsen)
 • 15% anvendes til etablering af en mentorordning i forhold til at fastholde unge i uddannelse og job (udvikling)

Forvaltningernes forslag til fordeling af finansieringsbidraget fra Odense Kommune

Udover størrelsen på finansieringsbidraget er forvaltningerne enige om, at der er behov for at justere på fordelingen af finansieringsbidraget mellem fagforvaltningerne:

 • Beskæftigelses- og Socialforvaltningens andel ændres fra 50% til 40%
 • Børn- og Ungeforvaltningens andel ændres fra 25% til 40%
 • Ældre- og Handicapforvaltningens andel ændres fra 25% til 20% 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens bidrag er 300.000 kr. (40%), Børn- og Ungeforvaltningens bidrag er 300.000 kr. (40%) og Ældre- og Handicapforvaltningens bidrag er 150.000 kr. (20%). Den økonomiske difference på 320.000 kr. i 2016 skal findes inden for servicerammen. Med den foreslåede fordelingsnøgle, vil det betyde en merudgift på 85.000 kr. for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, 192.500 kr. for Børn- og Ungeforvaltningen og 43.000 kr. for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Afsættet for en justeret fordeling er baseret på tal fra Headspace som viser, at flere 12-17-årige benytter og profiterer af Headspace efter Ungekontaktens lukning. Forvaltningerne har aftalt med Headspace, at indsatsen over for de unge mellem 12-17 år skal fylde mere i 2016 på baggrund af det øgede behov.

Ud over finansiering bidrager Odense Kommune med kommunale medarbejdere, som svarer til 18 t/ugen fordelt på tre medarbejdere fra de tre forvaltninger, hvilket svarer til ca. 230.000 kr. årligt, eller ca. 75.000 kr. pr forvaltning. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen stiller lokaler til rådighed for Headspace.  

Evaluering af pilotperioden 2013-2015

Evalueringen viser, at der er en stor stigning i antallet af unge, som benytter Headspace. Headspace fungerer som en god brobygger til byens øvrige tilbud, og Headspace er et godt efterværn såvel som et før-kommunalt tilbud. Evalueringen peger på, at Headspace med fordel kan samle aktiviteterne om rådgivning i centret, da det er mere virksomt end chat og udgående rådgivning. Den udgående rådgivning har ikke været en succes i forhold til gennemførsel af rådgivning. Omvendt har den været en effektiv markedsføring af Headspace.
Generelt har Headspace indsatsen en positiv indvirkning på de unges trivsel, og de unge er glade for tilbuddet.

Odense Kommunes opfølgning med Headspace i 2016 skal vise, hvem der bruger Headspace, måle effekten af kontakten og danne grundlag for forhandling om finansieringsbidrag i 2017. Opfølgningen skal omfatte:

 • Antallet af henvendelser fordelt på; måned, køn, alder, aktuel uddannelse/beskæftigelse
 • Baggrund for den enkelte henvendelse (skole, relationer, forældre, misbrug, psykiatri, selvmordsadfærd, sorg/krise, vold, overgreb mv.)
 • Samarbejdsparter i de enkelte sager
 • Antallet af henvisninger til andre (sagsbehandler, psykolog, læge mv.)
 • Udvikling fra første til sidste kontakt (trivsel, skole, uddannelse mv.)
 • Indsatsens effekt i forhold til at få unge i uddannelse eller job samt fastholdelse i uddannelse eller job

EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Det vurderes, at en beslutning om at fortsætte samarbejdet med Headspace vil have en positiv indvirkning på byrådets effektmål "Flere borgere er sunde og trives" eftersom evalueringen viser, at indsatsen har en positiv indvirkning på de unges trivsel. Det forventes ligeledes, at indsatsen også vil have en positiv indvirkning på effektmålet "Flere kommer i uddannelse og job", da Headspace vil etablere en mentorordning i forhold til at fastholde unge i uddannelse og job.

ØKONOMI

Ved et finansieringsbidrag på 750.000 kr. til Headspace i 2016 er der en kommunal merudgift på 320.000 kr. i forhold til 2015. Merudgiften skal findes inden for det enkelte udvalgs egen serviceramme. Sagen har ikke konsekvenser for Odense Kommunes kasse. Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel vil blive fundet inden for det eksisterende budget til aktivitets- og samværstilbud. Børn- og Ungeudvalgets andel vil blive fundet inden for udvalgets egen serviceramme.

 

 

 

2. Effektanalyser med økonomisk potentiale til 2017 under Beskæftigelses- og Socialudvalget
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.00.00-A00-4150-15
RESUMÉ

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Det er vurderet at det nødvendige økonomiske provenu kan opnås igennem 6 udvalgte effektanalyser. Udvalget får hermed en status for de analyser, som de er ansvarlige for, med udgangspunkt i:

·         Viden, Vilkår og Volumen

·         Løsningsbeskrivelse

·         Økonomisk potentiale

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at respektive udvalg godkender status på igangsatte effektanalyse – Sammenhængende Borgerforløb – med økonomisk potentiale til 2017, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets Rammeudmelding til Budget 2017.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Steen Lund og Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

 I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Effektanalyserne skal tilsammen bidrage med økonomisk provenu på 17 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 97 mio. kr. i 2019.

 

Effektanalyserne blev drøftet politisk i forbindelse med budgetbidraget til budget 2016. Dette medførte, at antallet af analyseområder blev reduceret fra 12 til 8. De fire analyser udgik af programmet fordi de ikke kunne bidrage med økonomisk potentiale inden for budgetperioden eller at der var væsentlige overlap mellem genstandsområder.

 

Det efterfølgende analysearbejde har vist, at der er tydelige overlap i målgrupper mellem Det Specialiserede Børneområde og Sammenhængende Borgerforløb. Derfor samles analyserne i én. Endelig har effektanalysen af Læringscentre og Centralbiblioteker ikke udvist det forventede økonomiske potentiale. I andet regi gennemføres derfor en yderligere analyse af området, frem imod Byrådets Kvartalsmøde i februar.

 

De 6 Effektanalyser med Økonomisk Potentiale til Budget 2017 er:

Effektanalyse

BKU

BUU

BSU

ÆHU

ØKU

Sammenhængende Borgerforløb,

herunder Det Specialiserede Børneområde, samt Sundhed og Forebyggelse.

 

Energy Lean, vol. 2

 

 

 

 

Effektiv drift af de grønne områder

 

 

 

 

Effektiv Brug af Ungdomsskoler

 

 

 

 

Kontrakt og Leverandørstyring på IT -området

 

 

 

Selskabsskatter – potentialer og indsatser

 

 

 

 

 

Effektanalyser der kun berører et udvalg vil efter rammeudmeldingen drives i denne forvaltning. I juni 2016 vil de indgå i udvalgets budgetbidrag. De tværgående effektanalyser med økonomisk potentiale til 2017, vil i de berørte udvalgs budgetbidrag i juni 2016 give en beskrivelse af realiseringen af effektanalysen, herunder fordeling af provenu for 2017 på udvalg.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandler 1 ud af de 6 analyser:

 

Sammenhængende Borgerforløb

Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse sager på tværs af de store velfærdsområder. Målet er at levere indsatser der er målrettede, koordinerede og tidsafgrænsede og med høj inddragelse af borgeren. Det forventes, at dette vil medføre, at borgere med komplekse sager i højere grad oplever sammenhængende forløb med højere effekt til følge. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode. Det økonomiske potentiale på henholdsvis 10, 40 og 85 mio.kr. skal findes på velfærdsområdet i BSF, BUF og ÆHF på baggrund af bedre samarbejde og koordinering omkring borgere og familier med komplekse sagsforløb.

 

Borgere som er særligt udfordrede har ofte mange indsatser og ydelser, fra beskæftigelses-, social-, ældre-, handicap-, børn og unge- og/eller sundhedsområdet. Borgerne vil ofte møde ansatte, der repræsenterer myndighed og de ansatte der yder en socialfaglig/beskæftigelsesfaglig eller lignende indsats. Disse mange kontaktflader medfører en kompleksitet som kan være meget udfordrende at håndtere for borgere som i forvejen har svært ved at skabe overblik og sammenhæng i eget liv. Det er derfor vigtigt, at borgeren oplever, at der er sammenhæng (og koordination) i kontakten med kommunen.

 

I projektet vil der blive identificeret segmenter af borgere med komplekse sager inden for tre hovedmålgrupper:

 • Borgere som modtager flere indsatser
 • Familier hvor to eller flere familiemedlemmer modtager indsatser
 • Borgere som modtager indsatser i én forvaltning og som overgår til en anden forvaltning, eks. grundet overgangen ung/voksen.

Segmenterne identificeres på baggrund af en omfattende analyse af data og input fra en lang række faglige medarbejdere i fagforvaltningerne.

Foreløbige data indikerer, at der er ca. 60.000 borgere, der får mindst én visiteret eller på anden måde personrettet indsats eller ydelse fra det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet. Ud af de 60.000 borgere er der ca. 4.000 enkeltpersoner og 2.250 familier, der får indsatser fra to eller flere forvaltninger. Lægges udgiften til enkeltpersoner, der får indsatser i to eller flere forvaltninger, sammen med udgiften til familier, der får indsatser i to eller flere forvaltninger, er den samlede udgift ca. 950 mio. kr. på servicerammen.  Administration er ikke inkluderet i de nævnte udgifter, men vil kunne bidrage til at realisere effektanalysens økonomiske potentiale.

Af bilaget fremgår præsentation af ovennævnte analyse.

 

 

 

 

EFFEKT

 

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål: 

Sammenhængende Borgerforløb

Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse forløb på tværs af de store velfærdsområder. Det forventes, at dette vil medføre, at borgere med komplekse sager i højere grad oplever sammenhængende forløb med højere effekt til følge. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode. Koordinering af kontaktflader og indsatser forventes at påvirke følgende effektmål i en positiv retning:

 • Flere kommer i uddannelse og job
 • Flere borgere er sunde og trives
 • Børn lærer mere og er mere kompetente
 • Flere funktionsdygtige ældre og handicappede
ØKONOMI

Denne sag har ingen økonomisk betydning for Odense Kommunes serviceramme og kassebeholdning.

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

3. Drøftelse af mangfoldighedsstrategien
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.01.00-A00-4122-15
RESUMÉ

Med den netop besluttede beskæftigelsespolitik har Beskæftigelses- og Socialudvalget sat en entydig politisk retning for forvaltningens arbejde med kerneopgaven – at bringe borgere i uddannelse og job.

For at kunne lykkes med beskæftigelsespolitikkens hovedmålsætning om at sænke ledigheden i Odense til 3,4% i 2020, skal beskæftigelsespolitikken udmøntes i delstrategier og handleplaner, der skal sikre, at intentionerne omsættes i praksis.

Politikken rummer en række indsatsområder, der i samspil med medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere nu skal virkeliggøres i strategier, handleplaner og handlinger. Derfor skal også allerede eksisterende strategier gennemgås, for at sikre, at de understøtter beskæftigelsespolitik og effektmål.

På den baggrund bedes udvalget sætte politisk retning for det kommende arbejde for mangfoldighed og drøfte, om mangfoldighedsstrategien skal revideres på baggrund af fokus i Beskæftigelsespolitikken og forvaltningens kerneopgave.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens mangfoldighedsstrategi.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede punktet.

 

Udvalgsmedlemmerne Steen Lund og Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Mangfoldighedsstrategien blev besluttet af det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg den 12/11 2013. Strategien erstattede den daværende integrationsstrategi som følge af et sporskifte med vægt på mangfoldighed og vækst.

Strategien har til formål at anerkende forskelligheden hos vores borgere i Odense som en positiv gevinst og vækstdriver for byen. Dette gælder særligt ressourcestærke borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt nyankomne flygtninge og indvandrere.

Alle ressourcer skal sættes i spil for at sikre, at alle borgere kommer i job eller uddannelse.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har netop vedtaget en ambitiøs beskæftigelsespolitik for Odense. Odenseanerne skal i uddannelse og job. Beskæftigelsesindsatsen skal være jobrettet, og kommunen skal understøtte virksomhedernes vækstambitioner ved at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Med et styrket fokus på kvalificeret arbejdskraft og vækst gennem mangfoldighed vil arbejdet med mangfoldighed kunne levere et yderligere fokuseret bidrag til realiseringen af ambitionerne i beskæftigelsespolitikken.

Mangfoldighedsstrategien består af tre overordnede sigtelinjer med konkrete målsætninger tilknyttet:

Mangfoldighedsstrategiens tre sigtelinjer

 1. Kulturel mangfoldighed i et stærkt civilsamfund
 2. En mangfoldig arbejdsstyrke i en global verden
 3. Mangfoldighed som kilde til vækst

Udmøntning af mangfoldighedsstrategien blev drøftet af udvalget den 28/4 2015.

Det tidligere integrationsafsnit blev i 2012 gjort til en del af den øvrige forvaltning og skulle derfor ikke længere være et selvstændigt afsnit. I den forbindelse blev indsatsen for flygtninge bredt ud i den øvrige drift. Integrationsafsnittet er nu samlet igen og opnormeret som følge af de mange flygtninge i Odense.

Den bedste start, for aktivt at gøre brug af disse borgeres ressourcer i byen, kræver en direkte virksomhedsrettet indsats med fokus på job først ud fra den enkeltes behov og kompetencer.

En vellykket flygtningeindsats kræver et stærkt samspil internt i forvaltningen, som arbejder med mange aspekter af mangfoldighed – og det kræver et stærkt tværgående fokus på mangfoldighed i Odense Kommune, i samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet.

Initiativer under mangfoldighedsstrategien frem til nu

Siden mangfoldighedsstrategiens vedtagelse har forvaltningen bl.a. arbejdet med følgende initiativer:

 • Oprettelse af Odense Mangfoldighedsråd: 1/4 2014 blev 11 medlemmer og 2 suppleanter udpeget til Odense Mangfoldighedsråd til at arbejde med mangfoldighed i Odense.
 • Etablering af Odense Mangfoldighedscharter: Mere end 120 virksomheder har nu underskrevet charteret og blevet en del af virksomhedsnetværket. Virksomhederne arbejder aktivt på at gøre mangfoldighed til en styrke på egen arbejdsplads. Odense Kommune er også underskriver af chartret.
 • Etablering af Odense Host Programme: Et karriere- og kulturprogram, hvor en lokal frivillig mentor matches med velkvalificeret international arbejdskraft samt medfølgende familier.
 • Kulturel mangfoldighed på HCA Festivals i Nørregade med støtte fra udvalgets pulje arrangeret af Odense Mangfoldighedsråd.
 • Mangfoldighedstjek af forvaltningen: Foreningen Nydansker er netop nu ved at foretage et 360 graders eftersyn af forvaltningen for at undersøge forvaltningens mangfoldige sammensætning. Mangfoldighedstjekket præsenteres på et udvalgsmøde.

Udvalget bedes drøfte, om mangfoldighedsstrategien skal revideres på baggrund af fokus i Beskæftigelsespolitikken og forvaltningens kerneopgave.

EFFEKT

Sagen forventes at have konsekvenser for de følgende af byrådets vedtagne effektmål:

Flere kommer i uddannelse og job

Forvaltningens tiltag skal i højere grad ramme målgruppernes behov og kompetencer. Mangfoldighedsstrategien er med til at styrke mangfoldigheden bredt i Odense ved at anerkende, at alle borgere i byen har ressourcer til gavn for det lokale arbejdsmarked. Det får på sigt flere i job eller uddannelse.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

En strategi for mangfoldighed kan bidrage til den kulturelle mangfoldighed i byen og medvirke til at anerkende de mange forskellige kulturer og internationale fællesskaber repræsenteret i byen. Det vil bidrage til at styrke Odenses kulturelle transformation fra stor dansk by til dansk storby.

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

4. Boligsocial helhedsplan i Vollsmose
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.15.00-A00-4318-15
RESUMÉ

Vollsmose har siden juli 2012 haft en boligsocial helhedsplan som udløber 30/6 2016. Helhedsplanen er et samarbejde mellem Landsbyggefonden, boligforeningerne CIVICA og Fyns Almennyttige Boligselskab samt Odense Kommune.

 

Der er sat en proces i gang, for at sikre arbejdet med en ny boligsocial helhedsplan i Vollsmose i perioden 2016-2020. 

 

Arbejdet med den nye helhedsplan præsenteres af Sekretariatschef for Vollsmose Sekretariatet Nanna Muusmann.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene drøfter og kommer med input til den boligsociale helhedsplan i Vollsmose 2016 - 2020.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede punktet.

 

Udvalgsmedlemmerne Steen Lund og Tim Vermund deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

De boligsociale helhedsplaner er et samarbejde mellem beboerne i særligt udsatte boligområder, boligorganisationerne, Landsbyggefonden og Odense Kommune. I Odense er der pt. 6 boligsociale helhedsplaner.

 

De boligsociale helhedsplaner er organiseret forskelligt. I Vollsmose ligger den boligsociale helhedsplan sammen med den omfattende infrastrukturplan for Vollsmoses fysiske udvikling placeret i Vollsmose Sekretariatet. Vollsmose Sekretariatet er et offentligt, privat samarbejde mellem Odense Kommune, beboerdemokratiet og boligorganisationerne, Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab. Parterne sidder sammen i sekretariatets bestyrelse og har ansat en sekretariatschef til at sikre realiering af planerne og betjene bestyrelsen.

 

De boligsociale helhedsplaner løber typisk i fire år. Vollsmose er efter perioden 2012-2016 forventeligt stadig på den nationale liste over særligt udsatte boligområder, som kan modtage boligsociale midler fra Landsbyggefonden. Den boligsociale helhedsplan for Vollsmose er prækvalificeret til kr. 35.000.000 og en minimum medfinansiering på kr. 11.667.000.  Den lokale medfinansiering deles mellem boligorganisationerne og Odense Kommune med 12,5% til hver part, dvs. Odense Kommunes andel forventes at udgøre minimum kr. 5.833.500 i perioden 2016-2020.

 

Boligorganisationerne er ejere af helhedsplanerne, da midlerne primært tildeles fra Landsbyggefonden. Der kan søges inden for en række temaer, som Landsbyggefonden har bestemt på baggrund af boligforliget. Temaerne for 2016 og frem er tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar. Der søges inden for de temaer, hvor der er udfordringer i det givne boligområde. De konkrete helhedsplaner udarbejdes i et samarbejde mellem Odense Kommune og boligorganisationerne i området. Landsbyggefonden følger processen og godkender planen, efter at planen har været til politisk beslutning i beboerdemokratiet, boligorganisationernes bestyrelser og kommunens Byråd. I Vollsmose har Vollsmose Sekretariatet haft til opgave at tilrettelægge planen med inddragelse af alle parter.

 

Vollsmose har en boligsocial helhedsplan for perioden 2012-2016, som varetages af Vollsmose Sekretariatet, som er den organisation, der udmønter partnerskabet mellem Odense Kommune, Vollsmoses beboere og de to lokale boligorganisationer. Partnerskabet, såvel som Landsbyggefonden, har vurderet, at det fortsat er relevant at søge midler til en ny helhedsplan, og processen er i gang.

 

Arbejdet med den nye helhedsplan for Vollsmose præsenteres af Sekretariatschef for Vollsmose Sekretariatet, Nanna Muusmann. (præsentationen er vedlagt i bilag)

EFFEKT
Sagen har i sig selv ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. Alle boligsociale tiltag understøtter Odense Kommunes otte politiske mål for udviklingen i Vollsmose og realiseres i koordination kommunale services og aktiviteter i området. De boligsociale evalueringer og effektmålinger forholder sig til Odense Kommunes otte mål. 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Den boligsociale helhedsplan har dog medfinansiering. Odense Kommunes andel forventes at udgøre minimum kr. 5.833.500 i perioden 2016-2020.

 

D. Orientering

5. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-12-15
RESUMÉ

Mundtlig orientering om:

 

 • Havnekulturfestival
 • KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 12.-13. maj 2016

 

 

 

Der blev orienteret om Havnekulturfestival og KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 12.-13. maj 2016.

 

 

6. Tema: Uddannelse af unge - tidlig indsats
D. Orientering
Åbent - 15.20.00-G01-145-15
RESUMÉ

ORIENTERING

Beskæftigelses- og Socialudvalget har i 2016 løbende politiske drøftelser om, hvordan beskæftigelsen kan øges i Odense Kommune.

For at hente inspiration til dette arbejde besøger udvalget gennem året virksomheder, uddannelsesinstitutioner og inddrager borgerne.

Dagens udvalgsmøde har temaet uddannelse for fremtiden med fokus på den tidlige og forebyggende indsats i Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO).

Odense Kommune har en vigtig opgave i at få flest muligt unge til at tage en uddannelse. Ungdomsuddannelse er et springbræt til videre uddannelse og job. Vi er allerede godt med i Odense, men vi kan blive endnu bedre til at udfordre de unge på deres uddannelsesvalg, så flere vælger en faglært løbebane. Vi kan også blive endnu bedre til at rykke tæt sammen med ungdomsuddannelserne om de unge, som af forskellige årsager er ved at miste grebet om deres uddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO) spiller en central rolle i disse tidlige og forebyggende indsatser. Uddannelsesvejlederne arbejder blandt andet sammen med de odenseanske grundskoler om at udfordre og kvalificere de unges uddannelsesvalg via emnet Uddannelse og Job, fokuseret samarbejde med erhvervslivet og høj kvalitet i vejledningen til eleverne. Vejlederne er også til stede på byens ungdomsuddannelser og bidrager til, at de unge holder fast i deres uddannelse eller træffer kvalificerede omvalg og dermed holder næsen i uddannelsessporet.

Under punktet deltager leder og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO).