Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 16. august 2016 kl. 08:30
i Borgerservice, Skulkenborg 1, Mødelokale 1, 2. sal, 5000 Odense C

Afbud fra udvalgsmedlem Tim Vermund.

 

Mødet hævet kl. 13.05.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Fastlæggelse af Beskæftigelses- og Socialudvalgets mødeplan for 2017
2 Assisteret stofindtag i stofindtagelsesrummet
C. Sager til drøftelse/forberedelse
3 Uddannelsesstrategi
D. Orientering
4 Udfordringer og handlinger i forhold til unges ledighed
5 Opfølgning på økonomi- og budgetbidragssagerne i foråret 2016
6 Økonomisk status 2016 og budget 2017
7 Nøgletal på beskæftigelsesområdet
8 Deltagelse i European Social Networks
9 Forlængelse af funktionsperiode for Odense Mangfoldighedsråd
10 Fattigdomsanalysen 2016
11 Spørgsmål fra udvalgsmedlem vedr. frikommuneforsøg
12 Aktuelle sager
13 Tema: Kontaktcenter Odense
14 Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udsatterådet

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Fastlæggelse af Beskæftigelses- og Socialudvalgets mødeplan for 2017
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.00.00-G01-1958-16
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremlægger forslag om, at der afholdes Beskæftigelses- og Socialudvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 8.30 - 13.00, jf. dog markerede undtagelser:

 

 

Første halvår

 

 

Andet halvår

10. januar

22. august

24. januar

5. september

Vinterferie (13/2 - 17/2)

19. september

21. februar

10. oktober

7. marts

Efterårsferie (16/10 - 20/10)

28. marts

31. oktober

Påskeferie (13/4 - 17/4)

14. november

18. april

5. december, kl. 16.00

Julefrokost

2. maj

 

16. maj

 

6. juni

 

20. juni, kl. 16.00

Sommerafslutning

 

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til mødeplan for 2017.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet. 

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

2. Assisteret stofindtag i stofindtagelsesrummet
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.00.00-A00-335-16
RESUMÉ

København, Århus, Vejle og Odense driver stofindtagelsesrum. På grund af en særlig belastet type af brugere af stofindtagelsesrummene i København, giver en ny bekendtgørelse kommunerne lov til at anvende assisteret stofindtag i stofindtagelsesrummene. Af bekendtgørelsen fremgår, at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om assisteret stofindtag skal være tilladt i kommunens stofindtagelsesrum. Udvalget skal beslutte, om Odense skal gøre brug af den nye mulighed.

 

Assisteret stofindtag betyder, at en anden person kan assistere injektionsbrugere med at injicere stoffet.

 

Stofindtagelsesrummet i Odense Kommune drives af Kirkens Korshærs dagvarmestue på Østerbro. Ledelsen i Varmestuen oplyser, at der i Odense ikke eksisterer den samme belastede målgruppe, som der kendes fra København. Det er Varmestuens vurdering, at der ikke er behov for at benytte assisteret stofindtag i Odense Kommune. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler derfor, at der ikke gives mulighed for assisteret stofindtag i Odense.

 

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der ikke skal gives mulighed for at foretage assisteret stofindtag i stofindtagelsesrummet i Odense.

BESLUTNING

Rådmand Steen Møller, udvalgsmedlemmerne Christoffer Lilleholt, Claus Houden, Anette Thysen og Michael Eskamp Witek stemte for indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Ulla Chambless undlod at stemme.

 

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

SAGSFREMSTILLING

Den nye bekendtgørelse giver injektionsbrugere, der ikke fysisk er i stand til at indtage deres euforiserende stof uden assistance, adgang til at blive assisteret af en anden person. Den anden person skal være 18 år eller derover og må ikke tilhøre stofindtagelsesrummets personale.

 

Bekendtgørelsen er lavet på grund af en særlig belastet type af brugere af stofindtagelsesrummene i København. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse lavede i 2015 en evaluering af ordningen med stofindtagelsesrum, hvori det fremgik, at "der i København [har] vist sig en problemstilling, som angår en relativt lille særligt belastet gruppe injektionsbrugere, som ikke fysisk er i stand til at injicere deres stoffer uden assistance fra en anden bruger."

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har drøftet bekendtgørelsen med den daglige leder af stofindtagelsesrummet. Den fælles vurdering er, at der ikke er behov for assisteret stofindtag blandt brugergruppen i Odense. I stedet arbejder personalet i stofindtagelsesrummet med at vejlede den enkelte borger i gode injektionsteknikker.

 

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

3. Uddannelsesstrategi
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-A00-30-16
RESUMÉ

Odense Byråd vedtog den 27/1 2016 Odense Kommunes beskæftigelsespolitik. Politikken indeholder en række indsatsområder, der i tæt samspil med medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere skal udmøntes i strategier. Allerede eksisterende strategier gennemgås, og nye tilkommer, alle med det formål at understøtte beskæftigelsespolitikken og effektmål.

 

På den baggrund bedes udvalget drøfte og sætte politisk retning for det kommende arbejde med udvalgets nye uddannelsesstrategi. Med afsæt heri igangsættes konkret strategiarbejde. Strategien besluttes herefter endeligt af udvalget.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter det fremadrettede arbejde med uddannelsesstrategien.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

SAGSFREMSTILLING

For at kunne lykkes med hovedmålsætningen, om at sænke ledigheden i Odense til 3,4% i 2020, er det nødvendigt, at beskæftigelsespolitikken udmøntes i delstrategier, der skal sikre, at de politiske intentioner omsættes i praksis.

 

En veluddannet arbejdsstyrke er af afgørende betydning for, at odenseanske virksomheder fremadrettet kan skabe vækst og beskæftigelse. Uddannelse har også stor betydning for den enkelte borgers livschancer. Odense Kommune har derfor en vigtig opgave med at få flest muligt unge til at tage en uddannelse. Samtidig har Odense Kommune en vigtig opgave i forhold til at uddanne og opkvalificere ledige, så deres kompetencer modsvarer de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

 

Uddannelsesstrategi med to spor

Der lægges op til en uddannelsesstrategi med to spor:

  1. Unge i Odense skal i højere grad tage en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse).
  2. Odense har et stort antal borgere uden uddannelse, med for lidt uddannelse eller forældet uddannelse. Og en del borgere har en uddannelse, der er begrænset efterspørgsel efter på arbejdsmarkedet. Derfor målrettes indsatsen for at opkvalificere, omskole og videreuddanne ledige, så de bringes tættere på arbejdsmarkedet.

 

Partnerskabstænkning

Det er vigtigt med en partnerskabstænkning på uddannelsesområdet. De primære partnere omkring uddannelse er erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, AMU-centre, frivillige organisationer og samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen.

 

 

Procesplan

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foreslår følgende procesplan:

 

Proces for udarbejdelse af Uddannelsesstrategien

Aktivitet

Dato

Drøftelse af strategi og godkendelse af procesplan

16. August

Politisk-strategisk workshop med partnere

20. September

Opsamling på workshop

11. Oktober

Uddannelsesforum

12. Oktober

Drøftelse af udkast til strategi + input fra Uddannelsesforum

8. November

Drøftelse af udkast til strategi

22. November

Beslutning af strategi

13. December

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

D. Orientering

4. Udfordringer og handlinger i forhold til unges ledighed
D. Orientering
Åbent - 00.00.00-A00-368-16
RESUMÉ

Erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft 1/8 2016, udfordrer indsatsen for at få unge til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

 

Indsatsen udfordres særligt af nye karakterkrav på erhvervssuddannelserne samtidig med, at der fra 2016 er 2 i stedet for 4 årlige optagelsesrunder til erhvervsskolerne.

 

Erhvervsuddannelsesreformen øger behovet for en opkvalificeringsindsats

Med erhvervsuddannelsesreformen er forudsætningerne for at få unge til at gennemføre erhvervsuddannelser markant ændret på særligt 2 områder.  

 

Nye adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Der indføres krav om minimumkarakter på 02 i dansk og matematik for at starte på et erhvervsuddannelsesforløb. Det øger behovet for en kommunal opkvalificeringsindsats markant. Samtidig er erhvervsuddannelsernes mulighed for at gøre ”ikke parate” elever klar til hovedforløbet afskaffet. Odense Kommune har nu ansvaret for opkvalificeringen.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har imødegået dette ved at lave forforløb til erhvervsuddannelserne, vejledning for elever i grundskolen samt intensive brobygnings- og opkvalificeringsforløb.

 

Fra 2016 har Erhvervsskolerne 2 årlige optagelsesrunder i stedet for 4

I Odense betyder dette at elever, som er klar til erhvervsuddannelse, står stand-by og venter på uddannelsesstart i en længere periode end tidligere. Det betyder, at unges varighed på uddannelseshjælp forlænges.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har imødegået dette ved i samarbejde med VUC og erhvervsuddannelserne at udbyde opkvalificerende forløb, så de unges kompetencer vedligeholdes frem til studiestart.

 

5. Opfølgning på økonomi- og budgetbidragssagerne i foråret 2016
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-22-16
RESUMÉ

På bagrund af forårets økonomi- og budgetbidragssager i Beskæftigelses- og Socialudvalget samt besparelsesrunden i juni måned vil forvaltningen give en kort status på økonomien på områder med overførsel (servicerammen).

 

6. Økonomisk status 2016 og budget 2017
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-22-16
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejder hver sommer en økonomisk status på beskæftigelsesområdet, som omfatter to hovedområder. Det ene område er forsørgelsesudgifter såsom kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge mv. Det andet område er udgifter til beskæftigelsesindsatser herunder virksomhedsrettede tiltag såsom mentorordninger og ansættelse i løntilskud.

 

Forsørgelsesudgifterne udgør langt hovedparten af økonomien og er til trods for flere positive takter på beskæftigelsesområdet i Odense under pres. Derfor er fokus i økonomisk status primært rettet mod udviklingen i forsørgelsesudgifterne herunder konsekvenser af ændrede refusionsregler samt økonomiske efterreguleringer, der påvirker det samlede resultat i meget høj grad.

 

I økonomisk status skelnes mellem økonomien på de budgetgaranterede områder og beskæftigelsestilskuddet. I denne sag afrapporteres de to områder under ét med henblik på at opsummere økonomien i hovedtræk.

 

Status for 2016

Økonomisk status viser, at de seneste års udfordringer med at få flere ledige i beskæftigelse ikke er vendt tilstrækkeligt i 2016. Der forventes et samlet underskud for området under ét på 74,7 mio. kr. Der er dog positive tendenser at spore på eksempelvis kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet, hvor det forventes, at stigningen i tilgangen er toppet. Det samme gælder området A-dagpenge, hvor der også forventes et fald. Med andre ord går det den rigtige vej på flere områder - men det store fald i ledigheden, som for alvor kan vende økonomien i Odense Kommune i positiv retning er endnu ikke indtruffet.

 

Årsagen til det negative resultat skyldes en stor negativ midvejsregulering, hvoraf Odenses andel udgør 81,2 mio. kr. Alle landets kommuner rammes af reguleringen, der primært opstår som følge af faldende ledighed på landsplan. Odense rammes dog særligt hårdt. Efterreguleringen fjerner det plus på 6,5 mio kr., som området ellers ville have udvist.

 

Mekanismerne i efterreguleringen er ganske komplekse og er til ugunst for Odense med det nuværende ledighedsniveau i kommunen. Underskuddet på 74,7 mio. kr. deles ud på såkaldte "reservationspuljer" under Økonomiudvalget. Et overskud på reservationspuljerne kan prioriteres til andre formål i kommunen, mens et underskud over længere tid risikerer at føre til besparelser på kernevelfærden.

 

Status for 2017

For 2017 forventes økonomien fortsat at være udfordret med et samlet minus på 49,4 mio. kr. Presset på reservationspuljerne under Økonomiudvalget forventes dermed at fortsætte ind i 2017. Der er dog tale om en forbedring i forhold til 2016, idet underskuddet forventes nedbragt med godt 25 mio. kr. på baggrund af et fald i antal fuldtidspersoner på overførselsindkomst. Såfremt ledigheden fortsat falder markant mere på landsplan end i Odense, er der risiko for, at endnu en stor negativ efterregulering vil ramme Odense, når 2017 er gjort op. Området følges tæt jf. næste afsnit om udfordringer.

 

 

To udfordinger, som har særlig fokus

1) Ændrede refusionsregler, som belønner hurtig beskæftigelse af ledige

Der er indført ændrede refusionsregler, som belønner kommuner, der får ledige hurtigt i job, mens langsommelighed straffes. Det skyldes, at refusionen fra staten falder trin for trin allerede efter 4. ledighedsuge og frem. Denne tidsfaktor betyder meget for økonomien, men er vanskelig at budgettere. Incitamentet bag de ændrede refusionsregler er dog ikke vanskelig at gennemskue. De ledige skal ikke blot i beskæftigelse - det skal også ske hurtigt. Hvis ikke, hænger kommunen selv på størstedelen af regningen.

 

2) Efterregulering som afhænger af, hvordan andre kommuner klarer sig

Det er en stor udfordring, at mange borgere i Odense modtager forsørgelse i en tid, hvor ledigheden på landsplan falder hurtigere end i Odense. Det betyder nemlig, at der foretages negative efterreguleringer som rammer Odense hårdt. Med andre ord sender staten en regning, som opgøres på baggrund af, hvor høj andelen af ledige i Odense er sammenlignet med de øvrige fynske kommuner. Da Odense pt. har en høj andel af ledige, skal kommunen betale en ekstra høj andel af regningen til staten. Det er altså ikke nok, at Odense klarer sig godt, når andre kommuner klarer sig bedre. Odense Kommune har siden 2010 tabt 254 mio. kr. på de mekanismer, som ligger bag efterreguleringerne.

 

Model for bedre poltisk indsigt udarbejdes

Økonomien på beskæftigelsesområdet udgør med sine små 3 mia. kr. en stor del af Odense Kommunes samlede budget, og der er et politisk ønske om at følge området tættere fremadrettet. Derfor samarbejder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med Borgmesterforvaltningen om udvikling af en model for særskilt opfølgning på beskæftigelsesområdet, som vil blive forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget første gang i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2016.

 

 

 

 

 

 

 

7. Nøgletal på beskæftigelsesområdet
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2003-16
RESUMÉ

Det er aftalt, at udvalget hver måned præsenteres for udvalgte nøgletal på beskæftigelsesområdet. På mødet d. 16/8 2016 gennemgås nøgletallene for første gang.

 

 

8. Deltagelse i European Social Networks
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-1209-16
RESUMÉ

European Social Networks konferencen blev afholdt i juni med deltagelse fra forvaltningen og udvalget.

 

Et centralt tema på konferencen var decentraliseringen af sociale tjenester og omhandlede tjenester planlagt med borgere i tankerne, tilpasset lokale behov og omstændigheder.

 

Der er ved at blive udarbejdet en rejserapport fra konferencen, som der orienteres om på udvalgsmødet.

BILAG

 

9. Forlængelse af funktionsperiode for Odense Mangfoldighedsråd
D. Orientering
Åbent - 15.00.20-A08-1-15
RESUMÉ

Mangfoldighedsrådet blev etableret som led i Odense Mangfoldighedsstrategi i april 2014 for en to-årig periode. Det er blevet forlænget til og med 31/8 2016 for at følge den reviderede mangfoldighedsstrategi.

 

På baggrund af møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 22/6 2016 er medlemmerne af Mangfoldighedsrådet blevet spurgt, om de vil blive siddende inden for nuværende valgperiode. Dette har rådsmedlemmer inkl. formandskabet takket ja til. 

 

Mangfoldighedsrådets formål er "at understøtte Odense Kommune samt styrke samarbejdet mellem kommunen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og civilsamfundet inden for mangfoldighedsområdet".  

 

10. Fattigdomsanalysen 2016
D. Orientering
Åbent - 00.01.00-A00-1661-16
RESUMÉ

Som opfølgning på orientering om tidligere fattigdomsanalyser på udvalgsmødet 6/10 2015 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gennemført en ny analyse.

 

Data i rapporten er fra 2013. Det skyldes, at analysen foretages ud fra indkomstdata. Perioden for den disponible indkomst afsluttes først, når skatter og renter er fratrukket. Derfor er den disponible indkomst først tilgængelig cirka 14 måneder efter referenceperiodens afslutning. De anvendte data er bestilt ultimo 2015 og er modtaget primo 2016. Det var på pågældende tidspunkt ikke muligt at få data mht. disponibel indkomst fra 2014.

 

11. Spørgsmål fra udvalgsmedlem vedr. frikommuneforsøg  
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-36-16
RESUMÉ

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt har stillet spørgsmål til specifikke frikommuneforsøg under beskæftigelsesområdet. På mødet gives en staus på forsøgene, ligesom der orienteres om evalueringsresultater, læringsprocesser mv.

 

12. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-12-15
RESUMÉ

Mundtlig orientering.

 

  • Mødet med borgeren - workshop den 16/8 2016 kl. 16.30-19.00.
  • Brugernes Bazar den 30/8 2016.
  • Tilsagn om støtte til projektet "Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen".
  • Tilsagn om satspuljemidler til projektet "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede".
  • Tilsagn om støtte til projektet "Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere".
  • Borgerhenvendelse.
  • JobCAMP 16.

 

 

13. Tema: Kontaktcenter Odense
D. Orientering
Åbent - 15.20.00-G01-145-15
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om at blive klogere på, hvad der konkret ligger i begrebet ”straksafklaring”, som er den metode, Kontaktcenteret i Borgerservice benytter sig af.  

Derfor finder dagens møde sted i Borgerservicecenter, Skulkenborg 1.

 

Kontaktcenteret er den telefoniske indgang til Odense Kommune og modtager omkring 400.000 opkald om året. Af dem straksafklares de 220.000, hvilket betyder, at borgeren får svar på sine spørgsmål med det samme, og derfor ikke behøver at henvende sig til kommunen igen om samme ærinde.

 

På mødet får udvalget en introduktion til Kontaktcenteret, og de opgaver, der bliver løst her.

 

 

14. Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udsatterådet
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2013-16
RESUMÉ

Formand for Udsatterådet Alice Rasmussen fremlægger årsrapporten fra Rådet.

 

Efterfølgende dialog med udvalget og Udsatterådet herom.