Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 13. december 2016 kl. 16:00
i Brandts, Brandts Torv 1, 5000 Odense C

Møde hævet kl. 18.35.

 

Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Tildeling af økonomisk støtte fra §18 puljen til sociale formål
2 Forslag fra udvalgsmedlem Ulla Chambless om løbende opfølgning på kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen
3 Ansøgning til puljen "Bedre ressourceforløb"
C. Sager til drøftelse/forberedelse
4 Boligsocial helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken
D. Orientering
5 Omlægning af interne og eksterne beskæftigelsesrettede indsatser
6 Arbejdet med effektmål i forvaltningen
7 Opfølgning på orientering i Økonomiudvalget vedr. datasikkerhed
8 Status på sanktionering
9 Nøgletal på beskæftigelsesområdet
10 Aktuelle sager

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Tildeling af økonomisk støtte fra §18 puljen til sociale formål
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.06.00-A00-23-16
RESUMÉ

Odense Kommune tildeler årligt tilskud til frivilligt, socialt arbejde gennem en pulje under Servicelovens §18. Beskæftigelses- og Socialudvalget har kompetence til at beslutte ansøgninger med beløb over 100.000 kr. jf. udvalgets kompetencefordelingsplan. Beslutningskompetencen for ansøgninger på 50.000-100.000 kr. tilfalder rådmanden og ansøgninger op til 49.999 kr. tilfalder koncernchefen.

 

Der er foreninger indstillet til afgørelse for Beskæftigelses- og Socialudvalget under 100.000 kr. Det skyldes, at foreningerne har ansøgt om beløb over 100.000 kr., hvorfor de skal behandles af udvalget, men forvaltningen har indstillet foreningerne til beløb under 100.000 kr.

 

Ansøgningsfristen til §18-puljen for 2017 var d. 1/10 2016. Forvaltningen har for 2017 modtaget ansøgninger fra i alt 84 foreninger og organisationer med målgrupper under 60 år, der behandles ud fra fastlagte retningslinjer. Ud af de i alt 84 ansøgninger er 29 ansøgninger på 100.000 kr. eller over og beslutningskompetencen tilfalder hermed Beskæftigelses- og Socialudvalget. §18-puljen for 2017 er på i alt 6.710.971 kr. inkl. restmidler fra 2016.

 

Foreningerne har mulighed for at søge et- eller toårige bevillinger fra hovedpuljen (kendte tiltag, drift) eller udviklingspuljen (udvikling, nye tiltag).

 

Der er i alt søgt for 11.304.257 kr. i 2017 og 5.898.058 kr. i 2018 (toårige bevillinger). Udvalget bedes træffe beslutning vedrørende indstillinger for i alt 29 ansøgninger, heraf seks toårige bevillinger og fem afslag. Det samlede indstillede beløb er 6.411.324 kr. for 2017 og 2.198.000 kr. for 2018 (toårige bevillinger).

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender nedenstående vedrørende ansøgninger over 100.000 kr. fra henholdsvis §18 hovedpulje og udviklingspulje for 2017:

 

Ansøgninger fra hoved- og udviklingspuljen over 100.000 kr.:

1.    Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Frivilligsektion bevilges et tilskud på 320.000 kr.

2.    Et brobyggende fællesskab bevilges et tilskud på 50.000 kr.

3.    Man-Fred bevilges et tilskud på 10.000 kr.

4.    Selvhjælp Odense bevilges et tilskud på 140.000 kr.

5.    Børn, Unge & Sorg bevilges et tilskud på 80.000 kr.

6.    Red Barnet Ungdom bevilges et tilskud på 80.000 kr.

7.    Ungdommens Røde Kors – Odense bevilges et tilskud på 200.000 kr.

8.    Community Center Vollsmose bevilges et tilskud på 130.000 kr.

9.    Multikulturel Kvindeforening bevilges et tilskud på 250.000 kr.

10.  Ungvej Odense bevilges et tilskud på 20.000 kr.

11.  2 Timer om Ugen bevilges et tilskud på 400.000 kr.

12.  Café Exit bevilges et tilskud på 40.000 kr.

13.  FBU Forældrelandsforeningen bevilges et tilskud på 140.000 kr.

14.  Røde Kors Odense bevilges et tilskud på 130.000 kr.

15.  Café ODA Odense bevilges et tilskud på 150.000 kr.

16.  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade bevilges et tilskud på 50.000 kr.

17.  IOGT bevilges et tilskud på 76.000 kr.

18.  Frivilligcenter Odense bevilges et tilskud på 790.000 kr.

 

Toårige bevillinger fra hovedpuljen over 100.000 kr.:

19.  NEFOS, Netværket for selvmordsramte bevilges et toårigt tilskud på 160.000 kr. årligt

20.  Samtaleboblen bevilges et toårigt tilskud på 290.000 kr. årligt

21.  Home-Start Familiekontakt bevilges et toårigt tilskud på 450.000 kr. årligt

22.  Samtalegrupper for Unge bevilges et toårigt tilskud på 289.000 kr. årligt

23.  Den Frie Rådgivning bevilges et toårigt tilskud på 450.000 kr. årligt

24.  Frivillignet bevilges et toårigt tilskud på 425.000 kr. årligt

 

Ansøgninger der indstilles til afslag:

25.  Dansk-Tyrkisk Akademiker Union indstilles til afslag på deres ansøgning på 100.000 kr.

26.  Mødrehjælpen indstilles til afslag på deres ansøgning på 221.396 kr.

27.  SMART Vest indstilles til afslag på deres ansøgning på 220.500 kr.

28.  PigePotentiale indstilles til afslag på deres ansøgning på 184.644 kr.

29.  Pro4, Job og erhverv indstilles til afslag på deres ansøgning på 300.000 kr.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Ulla Chambless deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

 

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Servicelovens §18 skal kommunerne skabe gode rammer for frivillige sociale indsatser og sikre et bedre samspil mellem frivillige sociale foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. Det betyder blandt andet, at kommunerne årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt, socialt arbejde. I kompensation herfor modtager kommunerne et bloktilskud fra staten.

 

Den 1/10 2016 var der ansøgningsfrist til §18-puljen for 2017. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har modtaget ansøgninger fra i alt 84 foreninger og organisationer med målgrupper under 60 år. Der er søgt for i alt 11.304.257 kr. og §18-puljens samlede størrelse er på 6.710.971 kr.

 

Den ansøgte beløbsstørrelse afgør hvem, der har beslutningskompetencen til at bevilge det indstillede beløb:

 • Beskæftigelses- og Socialudvalget: fra 100.000 kr. 
 • Rådmand: 50.000 kr. op til 99.999 kr.
 • Koncernchef: op til 49.999 kr.

 

Hovedpulje og udviklingspuljen: 

 

§18-puljen er opdelt i en hovedpulje og en udviklingspulje. Hovedpuljen søges årligt inden 1/10 og bevilges hovedsagligt til drift af eksisterende aktiviteter. Herunder har foreningerne for første gang i år haft mulighed for at søge toårige bevillinger for at sikre de foreninger, der har behov for kontinuitet og forudsigelighed i støtten. Toårige bevillinger kan højest udgøre 50 % af budgettet for 2018. Ansøgninger på toårige bevillinger, der ikke falder ind under de opstillede retningslinjer, behandles på lige fod med øvrige etårige ansøgninger.

Udviklingspuljen kan søges løbende og giver således foreningerne en fleksibilitet i deres aktiviteter. Udviklingspuljen udgør 10 % af den samlede §18-pulje og er målrettet aktiviteter i nystartede foreninger, organisationsudvikling og opstart af nye udviklingsaktiviteter. Ansøgninger fra foreninger der er nye for §18-puljen, er ligeledes blevet vurderet under udviklingspuljen.

 

Retningslinjer for vurdering:

 

Indstillingsudvalget behandler ansøgninger ud fra en række retningslinjer for §18-puljen:

 • Er der tale om en frivillig, social forening?
 • Er indsatsen afgrænset til en specifik, frivillig, social aktivitet for puljens målgrupper?
 • Er der et socialt sigte?
 • Er indsatsen central i forhold til Odense Kommunes politikker og strategier?

 

Ansøgninger under udviklingspuljen er desuden vurderet ud fra:

 • Om aktiviteten har et nytænkende perspektiv
 • Om det fremmer aktivt medborgerskab, empowerment og mangfoldighed
 • Om det udfordrer krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfund/foreninger

  

Herudover er der i indstillingerne lagt vægt på følgende:

 • Ansøgningernes indhold og dennes overensstemmelse med Odense Kommunes politikker og strategier, herunder særligt "Fælles om Odense": Odense Civilsamfundsstrategi.
 • Drift og udvikling er som udgangspunkt prioriteret højere end enkeltstående aktiviteter.
 • Aktiviteter i sammenlignelige foreninger, hvad angår aktivitetens art og omfang.
 • Andel af brugere med bopæl i Odense.
 • Forventning om at foreninger med især store driftsbudgetter også søger andre finansieringskilder.
 • Ansøgte aktiviteter er specifikt beskrevet.
 • Ansøgninger fra lokalt forankrede foreninger er prioriteret frem for fra landsdækkende organisationer.
 • Foreningens aktiviteter er af et omfang og med en begrænset ressourcemæssig kapacitet, hvor det forventes, at en §18-bevilling er nødvendig for foreningens fortsatte virke.
 • Fremdrift i ansøgte projekt og/eller foreningens aktiviteter.
 • Lektiehjælp nedprioriteres som udgangspunkt, da det nu indgår som en del af folkeskolereformen.

 

Fem ansøgninger over 100.000 kr. er indstillet til afslag, bl.a. fordi foreningens målgruppe ligger udenfor §18-puljens definerede målgrupper, at foreningen ikke har levet op til betingelser for tidligere bevilling eller at der er øvrig særskilt driftstilskud med Odense Kommune (Se bilag). Foreninger, der får afslag, tilbydes sparring med forvaltningens frivilligkonsulent med henblik på fremtidige ansøgningsmuligheder.

 

Administration: 

 

Ansøgningerne behandles af en indstillingsgruppe på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Gruppen består af konsulenter hvis fagområde er frivilligt, socialt arbejde samt leder for tværgående strategi og chef for Jobrehabilitering fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen administrerer §18-puljen for frivillige sociale foreninger med målgrupper under 60 år på tværs af forvaltningernes målgrupper. Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer §18-puljen for frivillige sociale foreninger med målgrupper over 60 år.  

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

At støtte Odense Kommunes frivillige, sociale foreninger taler ind i Civilsamfundsstrategien, da de i høj grad er med til at skabe fællesskaber, der favner og samtidig gør Odense til en inkluderende by. Indsatsen fra de frivillige er i høj grad med til at højne oplevelsen af at bo i byen og medvirker for mange til at kunne mestre eget liv.

Støtten skaber et stærkt fundament for fællesskaber, hvori borgerne kan indgå. Dette kan på længere sigt føre til ordinær beskæftigelse hos borgere udenfor arbejdsmarkedet, fx grundet opkvalificering af frivillige og tilstrækkelig støtte/rådgivning og lignende der kan medføre arbejdsparathed hos de udsatte målgrupper.

ØKONOMI

År

Hovedpuljen

Udviklingspuljen

Til disponering

2016

438.179

65.736

503.915

2017

5.586.350

620.706

6.207.056

I alt

6.024.529

686.442

6.710.971

 

Restmidler fra budgettet for 2016 er overført til brug for 2017.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen budgetterer i 2017 med 100.000 kr. til afholdelse af Ildsjæleprisen og Puljens dag(e) samt fornyelse af et forældet IT-system for de frivillige, som reserveres fra Udviklingspuljen.

 

Toårige bevillinger følger §18-puljens økonomiske fremskrivning.

 

Alle beløb er i bruttotal.

 

2. Forslag fra udvalgsmedlem Ulla Chambless om løbende opfølgning på kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.00.00-P20-11-16
RESUMÉ

Udvalgsmedlem Ulla Chambless ønsker med henvisning til Beskæftigelses- og Socialudvalgets forretningsorden en beslutning af et forslag om, at udvalget kvartalsvis får en orientering om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.

 

Udvalget skal drøfte og tage stilling til Ulla Chambless' forslag til en kvartalsvis afrapportering. Udvalget skal endvidere drøfte, hvad udvalget i givet fald har brug for, at afrapporteringen af konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen skal indeholde.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til Ulla Chambless' forslag om:

 

1. At udvalget kvartalsvis præsenteres for konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen under jobreformen.

 

Under forudsætning af udvalgets godkendelse af indstillingspunkt 1:

 

2. Udvalget drøfter og godkender, hvad der skal indgå i den kvartalsvise afrapportering, herunder også drøfter og godkender formen for afrapporteringen.  

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede og godkendte, at der udarbejdes en kvartalsvis afrapportering om effekten i forhold til lovens intentioner ud fra tilgængelige tal, ligesom forvaltningen følger særligt op på, om loven har negative konsekvenser fx i forhold til om borgerne kan fastholde deres bolig.

 

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Udvalgsmedlem Ulla Chambless har med henvisning til § 2 stk. 2 i Beskæftigelses- og Socialudvalgets forretningsorden stillet forslag om, at udvalget kvartalsvis får en orientering om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen. Ulla Chambless har stillet følgende konkrete forslag:

 

 • Hvor mange i Odense er ramt af loftet (Altså hvor mange er blevet trukket i ydelse)?
 • Har der været en stigning af boligudsættelser? Hvis ja, hvor mange?
 • Har der været en stigning af ansøgninger til enkeltydelser § 81 og § 82? Hvis ja, hvor mange? Og hvor mange flere har vi beviliget?
 • Hvor mange er blevet trukket fordi de ikke har opfyldt kravet om 225 timers reglen? Fordelt på grupper?
 • Hvor mange har opfyldt kravet om 225 timers-reglen? Fordelt på grupper?
 • Ved man hvilke slags job folk har fået i de 225 timer?
 • Og hvor mange af disse jobs har kommunen været med til at formidle?
 • Har vi som kommune selv ansat folk i 225 timer?

 

 • Hvor mange der er ramt fordelt på køn. Altså hvor mange kvinder bliver trukket i ydelse og hvor mange mænd. 

 

Af bilaget fremgår det hvilke data, der er stillet forslag om, der for nuværende er mulige at opgøre. 

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for byrådets effektmål. Der er alene tale om en afrapportering som ikke i sig selv har konsekvenser for byrådets effektmål.

 

ØKONOMI

Da der er tale om en opfølgningssag, har sagen ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

 

 

3. Ansøgning til puljen "Bedre ressourceforløb"
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.20.00-Ø34-2-16
RESUMÉ

Et ressourceforløb er et individuelt og helhedsorienteret forløb, der skal få sårbare og udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.

 

I tråd med Odense i job's fokus, på at få skabt jobidentitet til borgere der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, arbejdes der i forvaltningen på at opkvalificere og udvikle forløbene. Derfor er puljen, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt på 27 mio. kr. til projektet "Bedre ressourceforløb - En indsatsramme for styrket borgerinddragelse" i god tråd med de allerede igangsatte initiativer i forvaltningen.

Formålet med puljen er at arbejde målrettet med at styrke borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb.

  

Forvaltningen vil gerne søge midler, der skal bidrage til at skabe et mere håndholdt, borgerinddragende og virksomhedsrettet ressourceforløb.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker at søge 2.700.000 kr. til projektet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremsender ansøgning til puljen til "Bedre ressourceforløb" udbudt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Ressourceforløb blev indført i 2013 med reformen af førtidspension og fleksjob med en intention om, at udsatte borgere skal have fodfæste på arbejdsmarkedet gennem en indsats, der er tilpasset og målrettet den enkeltes behov. Med ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch) er der efterfølgende blevet sat skarpt fokus på, at indsatsen for borgere i ressourceforløb bør være virksomhedsrettet og foregå på en ordinær arbejdsplads, der kan bringe dem tættere på job og uddannelse.

 

Mploy og Epinion har i 2016 gennemført en brugerundersøgelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering blandt borgere i ressourceforløb. Undersøgelsen viser, at 62% er tilfredse med eller neutrale overfor deres ressourceforløb, samt at forløbene kan bidrage til at give borgerne et bedre billede af deres muligheder på arbejdsmarkedet og give dem tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen peger dog også på en række områder, hvor ressourceforløb fortsat skal udvikles:

 • Potentiale for mere inddragelse i forberedelsen af sagen. En del af borgerne (30%) oplever, at de ikke høres og inddrages nok i forberedelsen af deres sag til mødet i rehabiliteringsteamet.
 • Klar plan og slutmål. Under halvdelen af borgerne oplever, at der er en klar plan for deres forløb samt slutmål, og 38% oplever ikke, at de får de rigtige indsatser. 
 • Ikke nok virksomhedsindsats. 65% af de borgere, som har deltaget i en virksomhedsrettet indsats, har generelt været tilfreds med indsatsen. Men 37% af borgerne har, ifølge brugerundersøgelsen, ikke modtaget en virksomhedsrettet indsats, når de afslutter deres ressourceforløb. Flere borgere skal derfor i virksomhedsforløb.

 

Med ”Bedre ressourceforløb” får kommunerne mulighed for at arbejde målrettet med at styrke borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb. Initiativet tager udgangspunkt i anbefalinger fra Guide til gode ressourceforløb. Med puljen udmeldes 27 mio. kr. afsat i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i 2016.

 

 

Formål
Formålet med puljen er at sprede en model for borgerinddragelse og virksomhedsindsats i ressourceforløb. Modellen skal understøtte, at flere borgere kommer i relevante og meningsfyldte virksomhedsrettede indsatser, som kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. En del af projektet vil bestå af et opkvalificeringsforløb, som tilrettelægges af en ekstern konsulent. Opkvalificeringsforløbet skal bidrage til at styrke jobcentermedarbejdernes kompetencer i arbejdet med indsatsen overfor udsatte borgere.

 

Målgruppe

Projektets målgruppe er samtlige borgere i Odense Kommune, som i projektperioden indstilles til møde i rehabiliteringsteamet, hvor kommunen vurderer, at rehabiliteringsteamet sandsynligvis vil indstille borgeren til et ressourceforløb, og samtlige borgere som faktisk tilkendes et ressourceforløb.

 

Ansøgningsfrist

Der er frist for projektansøgningen den 30/11 2016.

Ansøgningen er derfor fremsendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for denne frist med forbehold for udvalgets godkendelse. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen trækker ansøgningen tilbage, såfremt udvalget ikke godkender ansøgningen.

Effekt

Flere borgere kommer i job og uddannelse

Effekten af dette projekt, vil være at flere borgere kommer i relevante og meningsfyldte virksomhedsrettede indsatser, der i sidste ende skal resultere i en stærkere arbejdsmarkedstilknytning for disse borgere.

 

Succeskriterier:

 • En stigning i andelen af borgere der oplever indflydelse, ejerskab og motivation i forhold til deres ressourceforløb (en model for at indhente surveydata og måle de deltagende kommuners niveau ift. succeskriteriet vil blive udviklet)
 • En stigning i andelen af borgere der kommer i virksomhedspraktik (baseret på data fra det fælles datagrundlag)
 • En stigning i andelen af borgere der er i ressourceforløb, der opnår ordinære timer (baseret på data fra det fælles datagrundlag)

ØKONOMI

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger 2.700.000. kr. til projektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projektet.

 

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

4. Boligsocial helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 03.30.05-A00-1-16
RESUMÉ

Odense har pt. seks boligsociale helhedsplaner, Dianavænget, Korsløkken, Rising, Skt. Klemensparken, Stærmosegården samt Vollsmose. De fire af helhedsplanerne, Korsløkken, Rising, Skt. Klemensparken, Stærmosegården, er samlet under BoligSocialt Hus. På sigt skal de fire helhedsplaner synkroniseres til én helhedsplan, men i første omgang skal Rising og Skt. Klemensparken samles til én plan, som skal løbe i perioden juni 2017 til april 2019.

 

Denne sag omhandler således den kommende boligsociale helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken, som er under udarbejdelse. Det som udvalget præsentes for, er ikke et færdigt produkt, men der hvor parterne er nået til i processen. Når udvalget præsenteres for en sag på nuværende tidspunkt i processen, er det med den hensigt, at udvalgene kan komme med input til og dermed få indflydelse på, den boligsociale helhedsplans endelige udformning. Sagen er til drøftelse i både Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

   

Efter helhedplanen har været til drøftelse i de to udvalg arbejdes der videre med formulering af en endelig plan, som forventes at komme til politisk godkendelse i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet i april-maj 2017. Helhedsplanen skal inden da til godkendelse i boligorganisationerne.

 

Den endelig økonomiske fordeling af den kommunale medfinansiering mellem Økonomiudvalg, Beskæftigelses- og Socialudvalg og Børn- og Ungeudvalg er endnu ikke fastsat. Denne fordeling vil blive afklaret i samarbejde med de øvrige forvaltninger i forbindelse med en beslutningssag i april/maj 2017.  

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at udvalget drøfter og kommer med deres input til den kommende helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

 

SAGSFREMSTILLING

De boligsociale helhedsplaner er et samarbejde mellem beboerne i udsatte boligområder, boligorganisationerne, Landsbyggefonden og Odense Kommune. De boligsociale helhedsplaner løber typisk i fire år.

  

Den boligsociale helhedsplan for Rising løber i perioden maj 2013 til maj 2017 og Skt. Klemensparken fra janaur 2014 til december 2017. Der er sat en proces igang, for at sikre arbejdet med en ny boligsocial helhedsplan for de to områder for perioden juni 2017 til april 2019.

Arbejdet med den kommende helhedsplan forventes at komme til politisk beslutning i april/maj 2017.

 

På baggrund af Boligaftalen fra 2014 har Landsbyggefonden fastlagt en ramme for støtte til boligsociale indsatser i perioden 2015-2018, med fokus på at trygheden skal øges, den negative sociale arv skal brydes, og en entydig ledelse skal sikres. De overordnede fokusområder er omsat til fire indsatsområder, hvor børn, unge og familier er i fokus. De boligsociale indsatser skal holdes inden for de fire indsatsområder.

 

De fire indsatsområder er:

 • tryghed og trivsel
 • uddannelse og beskæftigelse
 • forebyggelse og forældreansvar
 • kriminalpræventiv indsats

 

Der kan søges inden for de temaer, hvor der er udfordringer i det givne boligområde. Til de valgte indsatsområder skal der udarbejdes en række aktiviteter, som søger at løse de udfordringer, der er i boligområdet. Det er fra Landsbyggefondens side et krav, at de beskrevne aktiviteter har dokumenteret effekt.

 

Helhedsplanen for Rising og Skt. Klemensparken arbejder med alle indsatsområder. Dog er det ikke tanken, at der er særskilte aktiviteter inden for indsatsområdet "kriminalpræventiv indsats", da det tænkes som et tværgående tema i planen.

 

Arbejdet med at formulere en helhedsplan er i gang, men ikke færdigt. Der har været afholdt møder med beboere, kommunale parter og Landsbyggefonden. Pt. pågår arbejdet med blandt andet at definere og beskrive problemkomplekset for hvert indsatsområde, hvilke aktiviteter der skal indgå i planen under de forskellige indsatsområder samt, hvordan der skal måles på de forskellige indsatsområder. I dette arbejde er kommunen en vigtig part i forhold til at sikre, at de beskrevne aktiviteter er i samspil- og overensstemmelse med de kommunale politikker, strategier og indsatser. Repræsentanter fra Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Borgmesterforvaltningen indgår i dette arbejde.

 

Udarbejdelsen af helhedsplanen er i proces, og det som udvalget præsentes for, er således ikke et færdigt produkt, men det sted i processen hvor parterne pt. er nået til. Sagen giver udvalget mulighed for at komme med deres input til den boligsociale helhedsplan, så de kan tages med i det videre arbejde. I det vedhæftede bilag kan der læses mere om processen og status på arbejdet.

 

Den færdige helhedsplan forventes at komme til politisk godkendelse i Odense Kommune april-maj 2017. Inden da har helhedsplanen været til politisk godkendelse blandt beboerne i de pågældende afdelinger og boligorganisationer. Til sidst godkender Landsbyggefonden helhedsplanen. Helhedsplanen forventes at begynde 1/6 2017.

 

Transport-,Bygnings- og Boligministeriet offentliggjorde den 1/12 2016 listen over særligt udsatte boligområder i Danmark, den såkaldte ghettoliste. Odense har i år Solbakken som et nyt område på listen. Solbakken er det område, der i Odense kaldes Rising. Solbakken/Rising har tidligere været på listen, men kom ud af listen den 1/2 2014. 

 

ØKONOMI

Den boligsociale helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken er prækvalificeret med en foreløbig støtte på 9.500.000 kr. fra Landsbyggefonden samt en minimum lokal medfinansiering på 3.167.000 kr., i alt 12.667.000 kr. for perioden juni 2017 til april 2019.

Den lokale medfinansiering deles mellem boligorganisationerne og Odense Kommune med 12,5% til hver part, dvs. Odense Kommunes andel forventes at udgøre 1.583.500 kr. i perioden juni 2017 til april 2019. Medfinansieringen kan f.eks. være i rede penge, medarbejdertimer eller lokaleleje.

 

Den endelig fordeling mellem Økonomiudvalg, Beskæftigelses- og Socialudvalg og Børn- og Ungeudvalg er endnu ikke fastsat. Denne fordeling vil blive afklaret i samarbejde med de øvrige forvaltninger i forbindelse med en beslutningssag i april/maj 2017.

 

Såfremt medfinansieringen er en sammensætning af rede penge og medarbejdertimer, er forventningen, at de boligstrategiske midler inden for Økonomiudvalgets ramme afholder udgiften til de rede penge og Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indgår med medarbejdertimer. Der er dog ikke taget stilling til dette endnu, da det også hænger sammen med, hvilke aktiviteter der kommer til at indgå i helhedsplanen.

 

Denne sag har ikke konsekvenser for Odense Kommunes samlede kassebeholdning.

 

 

D. Orientering

5. Omlægning af interne og eksterne beskæftigelsesrettede indsatser
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2620-16
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er i gang med tredje og sidste fase i implementeringen af en forvaltning med én kerneopgave: Job og uddannelse.

 

Tredje fase i implementeringsplanen indeholder to styringshensyn fra Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job":

 

1. Vi skal lukke de indsatser, der ikke virker

2. Vi skal prioritere ressourcer der, hvor flest mulig kommer i beskæftigelse

 

Det betyder, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er i gang med at gennemgå interne og eksterne indsatser dels på baggrund af evidens om, hvad der virker og dels ved hjælp af effektmålinger fra eksisterende indsatser.

 

Den proces finder løbende sted, fordi forvaltningen hele tiden har for øje, om de interne og eksterne beskæftigelsesrettede indsatser skaber maksimal effekt til gavn for borgere og virksomheder i Odense Kommune.

 

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der evidens for, at følgende beskæftigelsesrettede indsatser har størst effekt:

 

 • tidlige beskæftigelsesrettede samtaler og screening af kompetencer
 • virksomhedsrettede indsatser
 • hyppig kontakt
 • sanktionering
 • mentor - supplerende indsats

 

På mødet gives der med afsæt i styringshensynene fra Beskæftigelsespolitikken et overblik over interne og eksterne indsatser.

  

 

6. Arbejdet med effektmål i forvaltningen
D. Orientering
Åbent - 15.20.00-A00-13-16
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget bestilte på udvalgsmødet 22/11 en orientering om, hvordan forvaltningen arbejder med at omsætte de politiske effektmål. På dagens møde gives der eksempler fra forvaltningen på, hvordan der i hele ledelsesstrengen og rundt omkring i afsnittene arbejdes med at omsætte de politiske effektmål til gavn for borgere og virksomheder i Odense Kommune. 

 

 

7. Opfølgning på orientering i Økonomiudvalget vedr. datasikkerhed
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2614-16
RESUMÉ

Odense Kommune modtog 14/11 2016 Datatilsynets konklusioner oven på tilsynsbesøg i Odense Kommune i maj 2016. I forlængelse af orienteringen i Økonomiudvalget den 7/12 2016 orienteres Beskæftigelses- og Socialudvalget om konklusionernes betydning for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil bistå Borgmesterforvaltningen bedst muligt i de nødvendige initiativer for fremadrettet at imødegå kritikpunkter for Odense Kommune. 


Punktet udfoldes på mødet.

 

 

8. Status på sanktionering
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-29-16
RESUMÉ

På møde d. 10/11 2015 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget, at effektive rådighedsvurderinger og sanktioner bør anvendes, når det er relevant og muligt. På baggrund heraf gives en kvartalsvis status på brug af sanktioner. På dagens møde orienteres udvalget om udviklingen i de officielle tal for 2. kvartal samt forvaltningens egne opdaterede tal.

 

 

9. Nøgletal på beskæftigelsesområdet
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2003-16
RESUMÉ

Det er aftalt, at udvalget hver måned præsenteres for udvalgte nøgletal på beskæftigelsesområdet. På dagens møde gives seneste status på området.

 

 

10. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-12-15
RESUMÉ

Mundtlig orientering.

 

 • Projektansøgning vedr. mobilt stofmisbrugstilbud. Ansøgt: 300.000 kr. Modtaget: 300.000 kr. fra Trygfonden.
 • Orientering om Odense-modellen.