Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 12. januar 2016 kl. 08:30
i Gibotech A/S, Hollufgårdsvej 31, 5260 Odense S

Mødet hævet kl.: 12.47.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Beskæftigelsespolitik for Odense Kommune
B. Sager til afgørelse i udvalget
2 Godkendelse af takster for sociale institutioner 2016
C. Sager til drøftelse/forberedelse
3 Socialøkonomiske virksomheder
D. Orientering
4 Effektmåling og Dashboard
5 Aktuelle sager
6 Tema: Vækst og beskæftigelse - Besøg på Gibotech

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Beskæftigelsespolitik for Odense Kommune
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.15.00-A00-4-15
RESUMÉ

Ledigheden i Odense Kommune er for høj. Det er et stort problem for den enkelte som rammes, men et tilsvarende stort problem for kommunens økonomi, som følge af høje udgifter til forsørgelse. Såfremt udviklingen ikke vendes, vil kommunens økonomi blive udfordret inden for de kommende år. Det er i alles interesse, at ledigheden falder – og flere skal i job, hvis der fremadrettet skal være råd til velfærd og service på et højt niveau.

 

For at imødegå udfordringerne er der for første gang udarbejdet én samlet beskæftigelsespolitik for Odense Kommune, som sætter den overordnede retning for, hvordan flere af byens borgere kommer i beskæftigelse. Politikken er blevet til via drøftelser i Beskæftigelses- og Socialudvalget, ligesom mange andre aktører har været inddraget. Udvalget har således afholdt møder hos virksomheder og organisationer i 2015 med det formål at få inputs og sparring til udarbejdelse af beskæftigelsespolitikken. Herudover har beskæftigelsespolitikken været i høring hos en række virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.

 

Ambitionsniveauet er højt: I 2020 skal Odense Kommune have en ledighed, som ligger under landsgennemsnittet. Ifølge den seneste prognose fra Finansministeriet vil det betyde, at ledigheden skal ned på 3,4% i 2020. Opfyldes målet, vil det resultere i den laveste ledighed i Odense i de 35 år, hvor ledigheden er opgjort på denne måde. Med vedtagelsen af vækstpolitikken ultimo 2013 "Vækst sammen - vækstpolitik 2020" for Odense Kommune blev der lagt op til, at væksten er et fælles ansvar, der kun kan opnås ved, at aktørerne spiller hinanden stærkere. Selvom beskæftigelsespolitikkens ambitioner udfoldes fuldt ud i 2020, er der mange delmål undervejs, som skal nås. De kommende år er vigtige, idet udviklingen skal vendes nu, inden refusionsreformen træder fuldt i kraft fra 2018.

  

I denne sag forelægges beskæftigelsespolitik for Odense Kommune til godkendelse af Beskæftigelses- og Socialudvalget den 12/1 2016 og dernæst til endelig godkendelse i Odense Byråd den 27/1 2016.

 

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender beskæftigelsespolitik for Odense Kommune.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Der ønskes følgende tilføjelse i beskæftigelsespolitikken på s. 6, 2. afsnit:

"Det er en væsentlig forudsætning, at vi har et individuelt kendskab til den enkelte ledige, så det rette match kan skabes. Odense Kommune skal derfor sikre et samlet overblik over de lediges kompetencer opdelt på forskellige parametre som branchekendskab, kvalifikationer mm."

Udvalget noterer sig, at en række forslag fra høringen og udvalgets behandling af sagen vil blive inddraget i det efterfølgende arbejde med handlingsplanerne.

 

SAGSFREMSTILLING

I Odense Kommune er ledigheden høj. Sammenlignes med landets øvrige kommuner er udfordringen til at få øje på, idet Odense har én af landets højeste ledighedsprocenter. Årsagerne hertil kan være mange - men et er sikkert: Det er kun aktørerne i Odense, som kan vende udviklingen. Vejen mod vækst og økonomisk fremgang kalder på politiske beslutninger, der sætter en retning for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde de kommende år.

 

Denne opgave har Bekæftigelses- og Socialudvalget taget på sig, og resultatet er én samlet beskæftigelsespolitik for Odense Kommune, som i denne sag forelægges til godkendelse. Politikken er blevet til via en omfattende politisk proces, hvor hele 2015 har været dedikeret til at skabe fundamentet for en bredt forankret beskæftigelsespolitik. Udvalget har således drøftet emnet på møder gennem hele 2015 ud fra forskellige temaer, som spiller ind i uddannelse og job. Udvalgsmøderne har i 2015 ofte været afholdt hos interessenter og samarbejdspartnere forskellige steder i byen. Det har givet de besøgte virksomheder, organisationer mv. lejlighed til at komme med deres vinkel på, hvordan beskæftigelsen øges - og besøgene har givet anledning til mange relevante inputs i løbet af det seneste år.

 

Opsamling og prioritering af hvilke elementer, som bør indgå i beskæftigelsespolitikken, er løbende drøftet på udvalgsmøderne, ligesom der er afholdt workshops. Herudover har politikken været i høring, og flere af ideerne i de indkomne høringssvar er indarbejdet i den endelige beskæftigelsespolitik for Odense Kommune.

 

Under beskæftigelsespolitikken ligger flere strategier og handleplaner såsom "Strategi for kvalificeret arbejdskraft til byens virksomheder", "Mangfoldighedsstrategien", "Beskæftigelsesplanen" mv., som alle er målrettet forvaltningens kerneopgave: Uddannelse og job. Sideløbende er der sat nye dagsordener, såsom den Grønne Boks, hvor der sættes fokus på de unges karrierer inden for erhversuddannelserne, ligesom der via International Community Odense arbejdes med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft.

 

Med den forelagte beskæftigelsespolitik og tilhørende vifte af jobrettede indsatser er det forvaltningens ambition og altoverskyggende succeskriterium, at Odense vil lykkes med at få flere i beskæftigelse.

 

EFFEKT

Flere kommer i beskæftigelse

En del af de konkrete mål fremgår af de underliggende strategier og handleplaner, herunder især de årlige beskæftigelsesplaner. Dog sætter særligt ét ambitiøst mål dagsordenen for de kommende års indsats, og er skrevet ind i selve politikken: Ledigheden i Odense skal i 2020 være under landsgennemsnittet, og det betyder ud fra Finansministeriets seneste prognose, at ledigheden skal ned på 3,4%. Det vil i givet fald være den laveste ledighed i de 35 år, ledigheden er blevet opgjort på denne måde.

ØKONOMI

Vedtagelsen af selve beskæftigelsespolitikken har ingen økonomiske konsekvenser på den helt korte bane, men efterleves de ambitiøse mål, vil faldende udgifter til forsørgelse af de ledige give et væsentligt bidrag til at fremtidssikre kommunens økonomi.

 

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

2. Godkendelse af takster for sociale institutioner 2016
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 16.00.00-S55-240-15
RESUMÉ

De endelige takster for 2016 for institutioner, som er omfattet af Udviklingsstrategien og Styringsaftalen for 2016 for Region Syddanmark samt bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, fremsendes her til Beskæftigelses- og Socialudvalgets godkendelse.

 

Taksterne er korrigeret som følge af omlægninger i driften samt pris- og lønfremskrevet. Omlægningen er holdt indenfor den tildelte økonomiske ramme, og serviceniveaet er således ikke påvirket.

 

Byrådet har bemyndiget Beskæftigelses- og Socialudvalget at godkende taksterne.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender takster for de sociale institutioner 2016, som fremgår af sagsfremstillingen.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Med henblik på at kommunerne skal tage større ansvar for samarbejdet om udviklingen af det specialiserede socialområde, har kredsen af kommunaldirektører i Region Syddanmark nedsat et Socialdirektørforum med de 22 kommuner i regionen.

Formålet med Socialdirektørforum er at følge og kvalificere den faglige og økonomiske udvikling på det specialiserede sociale område og tage initiativer, som kan kvalificere udviklingen generelt herunder Styringsaftalen og Udviklingsstrategien. Således regulerer Styringsaftalen rammerne for, hvordan takster skal beregnes mv., mens Udviklingsstrategien regulerer den faglige udvikling på områderne.

Begge aftaler behandles årligt i Kommunekontaktrådet (KKR). KKR består af alle borgmestrene i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer. Dernæst behandles aftalerne politisk i de enkelte kommuner.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremlægger på den baggrund forslag til omkostningsbaserede takster for kommunale sociale tilbud, gældende for de områder, der hører under Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 2016 for Region Syddanmark samt bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Odense Byråd har bemyndiget det politiske udvalg til at godkende taksterne. Styringsaftalen og Udviklingsstrategien bliver årligt behandlet af byrådet efter indstilling fra fagudvalgene.

Alle takster fastsættes ud fra et omkostningsprincip, som indebærer, at tilbuddet prisfastsættes med alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Formålet er at skabe gennemsigtighed og sammenlignelighed for takster på det kommunale, regionale og private socialområde.

Ved beregningen for 2016 er taksterne fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Takststrukturen på behandlingsområdet er tilpasset ny lovgivning, som kræver mulighed for frit valg af sundhedsindsatsen på stofmisbrugsområdet. Taksterne fra 2015 er indsat til sammenligning med taksterne for 2016. Som følge af omlægning er der takster, der ikke kan sammenlignes mellem årene. Det bemærkes, at omlægningen er sket indenfor den tildelte økonomiske ramme for behandlingsområdet. Serviceniveauet er dermed ikke påvirket af omlægningen. Endvidere kan der være tidligere års mer- eller mindreforbrug indregnet i taksterne, jf. Styringsaftalen. Dette kan betyde, at der er udsving mellem årene udover en almindelig pris- og lønfremskrivning.

 

 Alkoholbehandling bliver betalt via abonnement.

 

 

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. Taksterne bidrager til en bedre økonomisk evaluering af indsatserne.

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser idet omlægningen af taksterne holdes indenfor egen ramme.

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

3. Socialøkonomiske virksomheder
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.20.00-A00-1115-15
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget har ønsket at drøfte socialøkonomiske virksomheder, og hvordan Odense Kommune kan understøtte disse.

En socialøkonomisk virksomhed tjener penge på almindelige markedsøkonomiske vilkår, men har et socialt formål, som f.eks. kan være at hjælpe udsatte borgere i arbejde ved at ansætte dem eller stille praktikpladser til rådighed. Et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden.

Under punktet deltager seniorforsker Frederik Thuesen fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) med inspiration til drøftelsen. Forskningscenteret var i 2013 med til at udgive rapporten ”Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark”.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter socialøkonomiske virksomheder.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede punktet.

 

SAGSFREMSTILLING

 

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed skal have et forretningsmæssigt potentiale og kunne agere på almindelige markedsvilkår, men har også til hensigt at gavne et socialt formål. En virksomhed skal opfylde fem kriterier for at leve op til regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed (publiceret i Anbefalingsrapport fra udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013):

 • Socialt formål
 • Væsentlig erhvervsdrift
 • Uafhængighed af det offentlige
 • Inddragende og ansvarlig ledelse
 • Social overskudshåndtering

Socialøkonomiske virksomheder har typisk et socialt-, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt- eller kulturelt sigte. En socialøkonomisk virksomhed med et beskæftigelsesmæssigt sigte kan f.eks. have som formål at få udsatte borgere i beskæftigelse ved at have en arbejdsstyrke, der består af udsatte og praktikpladser, hvor udsatte kan blive opkvalificeret til at indgå på arbejdsmarkedet. Virksomhedens eventuelle overskud bliver geninvesteret i virksomheden eller går til formålet.  

Tre eksempler på socialøkonomiske virksomheder:

Specialisterne

Specialisterne i Ballerup laver test af software og digitale løsninger. De ansatte er primært personer med autismediagnoser. Virksomheden anser medarbejdernes diagnoser som en kompetence, der gør dem særligt gode til at løse de opgaver, som virksomheden tilbyder. En lignende virksomhed er Boas Specialister, som har hjemsted i Aarhus, men som i 2014 og 2015 oprettede afdelinger i Silkeborg og i Kolding.  

All Ears (Tidl. Telehandelshuset)

All Ears sælger telemarketingsydelser og har primært ansatte med synshandicap. De synshandicappede har en særlig evne til at lytte og skabe nærvær i telefonsamtalerne med virksomhedens kunder.

Kaffé Fair

Socialøkonomisk café, kantine og konferencevirksomhed, som er ejet af Daghøjskolen FOKUS i Aalborg. Virksomheden har til formål at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse. Kaffé Fair tilbyder oplæringsforløb for unge, der modtager uddannelsesydelse. 30% af dem, som afslutter et oplæringsforløb, fortsætter i en ordinær uddannelse.   

 

Effekter

Flere socialøkonomiske virksomheder understøtter byrådets effektmål:

 

 • Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser.

Der skal skabes flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune. Indtægten herfra udgør grundlaget for fremtidens velfærd i kommunen. Skabelsen af flere private arbejdspladser er en af hjørnestene i kommunens vækstpolitik, og vi vil gøre, hvad vi kan for at tiltrække og understøtte erhvervslivet. Et væsentligt parameter for at skabe vækst er, at der er positiv opmærksomhed og synlighed omkring Odense.

 

 • Flere kommer i uddannelse og job.

Det er afgørende for kommunens økonomi, for væksten og for den enkelte borgers livskvalitet, at Odense Kommune formår at få flere odenseanere i uddannelse og job. Ingen har godt af at være placeret uden for arbejdsmarkedet, hverken socialt eller økonomisk. Derfor er det også væsentligt, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, samt at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet.

 

 

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

 

 

D. Orientering

4. Effektmåling og Dashboard
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-15-15
RESUMÉ

På mødet gives en introduktion til de vigtigste nøgletal herunder udvalgets effektmål, ledighedstal og begrebsdiagram. På mødet tages en drøftelse af, hvordan nøgletallene skal bruges aktivt for at understøtte vejen mod flere i uddannelse og job.

 

5. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-12-15
RESUMÉ

Mundtlig orientering.

 

Der blev orienteret om:

 

 • Orientering om ansøgninger

 

 1. Projekt for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer.
 2. Projekt for dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed.
 3. Projekt Exit-prostitution.

 

 • RAR - Nøgletal og implementering af reformer

 

 

6. Tema: Vækst og beskæftigelse - Besøg på Gibotech
D. Orientering
Åbent - 15.20.00-G01-145-15
RESUMÉ

ORIENTERING

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget har i 2016 løbende politiske drøftelser om, hvordan beskæftigelsen kan øges i Odense Kommune.

 

For at hente inspiration til dette arbejde besøger udvalget gennem året virksomheder, uddannelsesinstitutioner og inddrager borgerne.

 

Dagens udvalgsbesøg bliver afholdt hos virksomheden Gibotech med temaet: "Vækst og beskæftigelse".

 

Odense er udfordret af en høj ledighed. Beskæftigelsesområdet er endvidere kendetegnet ved et højt reformtempo, der giver Beskæftigelses- og Socialforvaltningen stærke økonomiske incitamenter til at hjælpe borgere hurtigt i uddannelse eller job for dermed at minimere antallet af borgere på langvarig forsørgelse. Det er forvaltningens kerneopgave. Et af de vigtigste fokusområder i indsatsen for at skabe et bedre match mellem byens ledige og de virksomheder, som efterspørger ledige med særlige kvalifikationer. Der er i den forbindelse behov for et styrket samarbejde og systematisk dialog med virksomhederne om, hvordan Odense finder vejen til vækst og øget beskæftigelse.

 

Under punktet deltager Vækstchef fra Odense & Co Bjarke Wolmar med et oplæg om at skabe vækst i Odense Kommune.