Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 11. oktober 2016 kl. 08:30
i St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV

Mødet hævet kl. 14.17.


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Idriftsættelse af "koordineret indsats" der afkorter sygedagpengeforløb
B. Sager til afgørelse i udvalget
2 Afrapportering på central udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser
3 Puljeansøgning vedr. opkvalificering af rehabiliteringsteams
C. Sager til drøftelse/forberedelse
4 Drøftelse af besparelseskatalog i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
5 Nøgletal på beskæftigelsesområdet
D. Orientering
6 Dimittender og ledighed
7 Virksomhedsindsatser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
8 Status på implementering af jobreformen
9 Status for 2. og 3. kvartal 2016 i Camp 100 (Pilotprojekt med 100 aktivitetsparate borgere på kontanthjælp)
10 Håndtering af revisionsbemærkning vedr. regnskab 2015
11 Plan for arbejdet med beskæftigelsesindsatser
12 Aktuelle sager
13 Tema: Udsatte i job

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Idriftsættelse af "koordineret indsats" der afkorter sygedagpengeforløb
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 29.00.00-P35-6-16
RESUMÉ

Med finansiering fra Økonomiaftale 2014-puljen under Økonomiudvalget er der med succes gennemført et projekt på tværs af Odense Kommunes forvaltninger, hvor fokus har været på sammenhængende forløb og tidlig indsats. Projektet er rettet mod borgere i genoptræning, der samtidig er sygemeldt fra en arbejdsgiver.

 

Sundhedsudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget om at indstille til byrådet, at projektet overgår til drift.

 

Formålet med projekt "Koordineret Indsats" har været at give borgere et sammenhængende sygedagpenge- og genoptræningsforløb med afsæt i en fælles plan.

Således har deltagerne i projektet fået en koordineret plan for indsatsen med sygedagpengesagsbehandling, arbejdsfastholdelse og genoptræning. I praksis har to socialrådgivere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen været placeret på Genoptræningscentret Hollufgård.

 

Siden november 2014 har 150 borgere været inkluderet i projektet. Beregninger viser en besparelse på ca. 2,0 mio. kr. på kommunens forsørgelsesudgift til sygedagpenge i projektperioden, i det sygedagpengeforløbet i gennemsnit kunne nedbringes med seks uger pr. borger.

 

Hvis der årligt er 150 borgere, der får den koordinerede indsats, vil der være en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til koordineringsopgaven for de involverede medarbejdere. Således vil der være en samlet økonomisk besparelse på ca. 1,5 mio. kr.  

 

Finansieringen af idriftsættelse af den koordinerede indsats der afkorter sygedagpengeforløb indebærer, at der skal konverteres midler fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundhedsstrategisk Chefgruppe, efter rådgivning fra Sundhedsudvalget, til udvalget, at byrådet godkender, at projekt "Koordineret indsats" overgår til drift pr. 1/11 2016 med forventet 150 borgere om året i indsatsen, herunder at:

 

 1. byrådet godkender en budgetneutral tillægsbevilling på områder uden overførselsadgang på 70.000 kr. i 2016 og 420.000 kr. i 2017 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget på områder med overførselsadgang.

 

 1. byrådet godkender en budgetneutral tillægsbevilling på områder uden overførselsadgang på 8.980 kr. i 2016 og 53.878 kr. i 2017 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget på områder med overførselsadgang.

 

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Odense Kommune modtog i 2014 ca. 10 mio. kr. fra aftalen om kommunernes økonomi for 2014 mellem Regeringen og KL. Midlerne blev tildelt med formål om at styrke den kommunale sundhedsindsats og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ansøgte om midler fra puljen til at iværksætte projekt ”Koordineret indsats” ud fra behovet om at skabe en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats for borgere i genoptræning, der samtidig er sygemeldt fra en arbejdsgiver.

Projektet skulle skabe en kultur, hvor alle fagpersoner rundt omkring borgeren fokuserer på det samlede sagsforløb og målet om hurtig tilbagevenden til job. Projekt "Koordineret indsats" blev startet op d. 1/11 2014 og løber frem til d. 31/10 2016.

 

Formålet med projektet er at sikre borgerne et sammenhængende sygedagpenge- og genoptræningsforløb, med henblik på at få dem hurtigere raske og tilbage på arbejdsmarkedet. Herigennem reduceres Odense Kommunes forsørgelsesudgifter til sygedagpenge.

 

Potentiale ved overgang til drift 

Da projektets finansiering ophører den 31/10 2016, skal der tages stilling til, om det skal overgå til drift.

 

Projektet har sammenlignet to grupper af borgere overfor hinanden. Begge grupper har været sygemeldt og ansat i ordinært job, dvs. ikke fleksjob, løntilskud eller seniorjob. De har samtidig været henvist til genoptræning på Hollufgård med en genoptræningsplan fra sygehuset. Den ene gruppe har modtaget indsatsen, der har bestået i et tværfagligt samarbejde omkring borgerens forløb, imellem henholdsvis fysioterapeuterne på Hollufgård og socialrådgivere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der ligeledes har været fysisk placeret på Hollufgård. Samarbejdet har været rettet mod koordinering af sygedagpengesagsbehandling, arbejdsfastholdelse og genoptræning på tværs af forvaltningerne. Den anden gruppe, har ikke modtaget den koordinerede indsats, og har således udgjort kontrolgruppen, dvs. sammenligningsgrundlaget for indsatsen. Projektet blev evalueret i maj 2016, og evalueringen viser, på trods af usikkerheder i data, at der kan forventes en gennemsnitlig forkortelse af sygedagpengeperioden på minimum seks uger pr. borger, der har modtaget indsatsen, sammenlignet med kontrolgruppen.

 

På basis af evalueringen er der lavet en business case, der vurderer potentialet ved at overføre indsatsen til almindelig drift. Vurderingen viser et samlet besparelsespotentiale på ca. 1,5 mio. kr. ved 150 borgere i indsatsen pr. år. Ved 150 borgere i indsatsen vil der være en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til den koordinerende indsats hos medarbejderne i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, der skal vejes op mod en samtidig besparelse på ca. 2,0 mio. kr. på Odense Kommunes forsørgelsesudgift til sygedagpenge.

 

Ud over besparelsespotentialet er projektet et godt eksempel på effekten af sammenhængende forløb og tidlig indsats. I evalueringsrapporten beskrives det hvordan, at medarbejdere involveret i projektet har oplevet indsatsen:

 

"Medarbejderne i både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, der har haft den direkte kontakt med borgerne, giver samlet udtryk for, at borgerne ser det som en klar fordel, at de to indsatser koordineres, og at de kan indgå i samarbejdet med socialrådgiverne i sammenhæng med genoptræningen. Det giver en tryghed for borgerne at opleve, at de to indsatser er koordinerede. Koordineringen er dermed med til at flytte borgerens opfattelse af, at opfølgningen på sygedagpenge er vejledning og rådgivning i forhold til at vende tilbage til jobbet frem for kontrol."

 

Medarbejderne angiver, at projektet har medført en række positive effekter, blandt andet:

 • tidligere indsats, idet socialrådgiverne oftere har samtaler med borgerne, inden der er oprettet en sygedagpengesag, samt på grund af fysioterapeuternes relationsarbejde med borgerne
 • hurtigere indsats på grund af udarbejdelse af den koordinerede plan  
 • Større tværfagligt samarbejde med fokus på genoptræning og plan for tilbagevenden til arbejdspladsen – enten i form af praktik eller delvis raskmelding

 

Af disse grunde anbefaler Sundhedsudvalget, at projektet overgår til drift, med 150 borgere inkluderet i indsatsen i 2017. Dette forudsætter, at merudgiften på ca. 0,5 mio. kr. til den ekstra koordinerende indsats finansieres med den forventede reduktion af forsørgelsesudgifter til sygedagpenge.

 

I økonomiudvalgets budgetforslag indgår et forslag om at afprøve investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Formålet er på kort sigt at understøtte proaktive indsatser med henblik på at få flere borgere i job. ”Koordineret indsats” er en investeringsmodel, som medvirker til at nedbringe de store udgifter til overførselsområdet.

 

Finansieringen af idriftsættelse af den koordinerende indsats der afkorter sygedagpengeforløb indebærer, at der skal konverteres midler fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang.

 

Investeringsmodellen bygger på viden fra projektperioden med en kontrolgruppe, som har vist effekt og business case. Investeringsmodellen følges i forhold til effektopnåelse.  

 

Igennem 2017 følges besparelsespotentialet tæt, således, at der kan korrigeres hurtigst muligt, såfremt potentialet ikke bliver indfriet. Såfremt indsatsen lever op til potentialet, vurderes det, at 300 borgere i Odense Kommune årligt kan få gavn af den koordinerede indsats. Hvis der inkluderes 300 borgere i indsatsen i 2018, giver det en årlig besparelse på ca. 2,9 mio. kr.

 

 

 

Effekt

Sagen forventes at have følgende konsekvenser for byrådets effektmål

 

Flere kommer i uddannelse og job

Det forventes, at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet ved den koordinerede indsats, idet borgere tidligere kommer tilbage i job efter en sygemelding.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Det forventes, at borgere der fastholdes på arbejdsmarkedet ved den koordinerede indsats, dermed tidligere vender tilbage til at være en del af et arbejdsfællesskab.

 

 

 

ØKONOMI

Når finansieringen til projektet udløber 31/10 2016 anbefales det, at indsatsen fortsættes og idriftsættes for 150 borgere om året indenfor de to berørte forvaltningers økonomiske rammer. Økonomien er derfor baseret på en idriftsættelse for 150 borgere fra 1/11 2016 og frem.

 

Der er et finansieringsbehov  til ”Koordineret indsats” på 538.540 kr. årligt, hvilket finansieres med den forventede reduktion af forsørgelsesudgifter til sygedagpenge. Dermed vil finansiering foregå via en overførsel fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang.

 

Der skal årligt overføres 473.878 kr. fra 2017 og frem på områder uden overførselsadgang under Beskæftigelses og Socialudvalget til områder med overførselsadgang på henholdsvis 53.878 kr. i Beskæftigelses- og Socialudvalget og 420.000 kr. til Ældre- og Handicapudvalget.

 

Herudover finansierer Beskæftigelses- og Socialudvalget løn til fastholdelseskonsulent på 64.662 kr. i 2017 og frem på områder uden overførselsadgang. Midlerne vil derfor fortsat være på områder uden overførselsadgang.

 

Ifald Sundhedsudvalget og sidenhen Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender sundhedsstrategisk chefgruppes anbefaling, vil sagen have konsekvenser for både Odense Kommunes kassebeholdning og samlede serviceramme:

 

Samlet set forventes der at kunne genereres en gevinst på 1.521.560 kr. årligt fra 2017 og frem på områder uden overførsel som følge af indsatsen.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets serviceramme opskrives med 8.980 kr. i 2016 stigende til 53.878 kr. fra 2017 og frem. Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme opskrives med 70.000 kr. i 2016 stigende til 420.000 kr. fra 2017 og frem.

Indsatsen forventes at forbedre kassebeholdningen med 253.593 kr. i 2016 og 1.521.560 kr. årligt fra 2017 og frem, men da gevinsten ligger på områder uden overførselsadgang, opgøres dette først sammen med den endelige opgørelse af det samlede beskæftigelsesområde i august måned året efter regnskabsafslutningen.

 

I tabellen nedenfor er økonomien opstillet fra 2016 og frem (2/12 virkning i 2016):

 

kr. 2017-PL

2016

2017

2018

2019

2020

Sparede forsørgelsesudgifter BSU

(områder uden overførselsadgang)

 

-343.350

 

-2.060.100

 

-2.060.100

 

-2.060.100

 

-2.060.100

Indsats BSU

(områder med overførselsadgang)

 

8.980

 

53.878

 

53.878

 

53.878

 

53.878

Indsats BSU

(områder uden overførselsadgang)

 

10.777

 

64.662

 

64.662

 

64.662

 

64.662

Indsats ÆHU

(områder med overførselsadgang)

 

70.000

 

420.000

 

420.000

 

420.000

 

420.000

I alt konsekvens

(områder uden overførselsadgang)

 

-253.593

 

-1.521.560

 

-1.521.560

 

-1.521.560

 

-1.521.560

Note: - = indtægt; + = udgift

 

 

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

2. Afrapportering på central udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 27.06.04-A00-1-16
RESUMÉ

Sundhedsudvalget skal rådgive henholdsvis Børne- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget om at godkende "Afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser".

 

Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis den vurderer et behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner. Formålet er at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

På baggrund af Socialstyrelsens centrale udmelding den 2/11 2015 om borgere med svære spiseforstyrrelser er der blevet udarbejdet en afrapportering for de 22 syddanske kommuner.

 

Afrapporteringen viser overordnet set, at:

 

• Kommunerne i Region Syddanmark kan tilbyde relevante indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser

• Kommunerne besidder den relevante viden og kompetencer

• Der efterlyses netværk til udveksling af erfaringer og problemstillinger på området

 

På baggrund af afrapporteringen er der igangsat en drøftelse på tværs af Beskæftigelses – og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen om, hvordan voksne borgere med spiseforstyrrelser bedst hjælpes i fremtiden i Odense Kommune.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, i samarbejde med Sundhedsstrategisk Chefgruppe og efter rådgivning fra Sundhedsudvalget, at udvalget godkender "Afrapportering på central udmelding om borgere med spiseforstyrrelser".

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Socialstyrelsen har med lovgivningen vedrørende den nationale koordinationsstruktur fået kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne. Dette sker, hvis Socialstyrelsen vurderer et behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner.

Formålet er at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Centrale udmeldinger er således et redskab til at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser. En central udmelding kan gælde både regionalt og nationalt.

 

Socialstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer anmode om:

 

 • At en eller flere kommunalbestyrelser foretager en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen
 • At kommunalbestyrelsen eller regionsrådet midlertidigt pålægges at opretholde et tilbud
 • At det undtagelsesvis kan pålægges en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov
 • At der undtagelsesvis kan pålægges en kommune eller region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud
 • At der undtagelsesvis meddeles et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud.

 

Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det Rammeaftalesekretariatet, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen.

 

Central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen udsendte den 2/11 2015 en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. Fælleskommunalt Socialsekretariat og Socialdirektørforum har udarbejdet en afrapportering med afsæt i de 22 syddanske kommuners besvarelse af Socialstyrelsens udsendte spørgeskemaer.

 

Tidsplan for afrapporteringens behandling og godkendelse er følgende:

 

11/5 2016: Godkendt i Socialdirektørforum

23/5 2016: Godkendt i Kommunaldirektørkredsen

13/6 2016: Godkendt i KKR

27/6 – 15/10 2016: Godkendelse i kommunerne

15/10 2016: Afrapporteringen sendes til Socialstyrelsen

 

 

Afrapporteringens hovedkonklusioner

Målgruppen for den centrale udmelding er borgere med svære spiseforstyrrelser. I perioden 2014 – 2015 har målgruppen i de 22 syddanske kommuner fordelt sig på følgende vis:

 

Antal borgere med svære spiseforstyrrelser i de 22 syddanske kommuner 2014-2015

 

2014

2015

Børn (0-17 år)

50

53

Voksne (18 år og derover)

129

149

 

Kommunerne i Syddanmark anvender en række forskellige tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser – både kommunale, regionale og private – herunder også matrikelløse tilbud.

 

Afrapporteringen viser overordnet set, at:

 

 • Kommunerne i Region Syddanmark kan tilbyde relevante indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser
 • Kommunerne besidder den relevante viden og kompetencer
 • Der efterlyses netværk til udveksling af erfaringer og problemstillinger på området

 

Der er planer om at oprette et netværk som følge af en temadag i efteråret 2016. Det er ligeledes igangsat et samarbejde mellem kommuner og Region Syddanmark omkring sektorovergangen mellem behandling og den kommunale sociale indsats.

 

På baggrund af afrapporteringen er der igangsat en drøftelse på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen om, hvordan voksne borgere med spiseforstyrrelser bedst hjælpes i fremtiden i Odense Kommune. I august 2016 inddrages Børn- og Ungeforvaltningen i dette samarbejde.

 

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning og serviceramme.

 

3. Puljeansøgning vedr. opkvalificering af rehabiliteringsteams
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.04.10-P20-3-16
RESUMÉ

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt en pulje på 7,7 mio. kr. til ”Opkvalificering at rehabiliteringsteams”. Formålet er, via opkvalificering af rehabiliteringsteamet, at styrke den virksomhedsrettede indsats i rehabiliteringsplaner og ressourceforløb.

 

For en del af puljemidlerne vil forvaltningen entrere med konsulentfirmaet DISCUS til at forestå den faglige del af opkvalificeringsforløbet. Derudover deltager Region Syd i projektet som klinisk funktion, hvilket er et krav fra styrelsens side.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ansøger ca. 1 mio. kr. til projektet fra puljen. Projektperioden løber fra den 1/11 2016 til den 31/10 2017.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender puljeansøgningen til "Opkvalificering af rehabiliteringsteams" udbudt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Med implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 blev ressourceforløb introduceret som en ny indsats. Siden har ressourceforløb været en vej til job og uddannelse for bl.a. udsatte borgere. Nu skal fokus rettes på at udvikle ressourceforløb som en ny koordineret og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe borgere med komplekse problemstillinger tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder derfor en pulje på 7,7 mio. kr. til opkvalificering af kommunernes rehabiliteringsteams, der bl.a. beskæftiger sig med ressourceforløb.

 

Odense Kommunes ansøgning

Odense Kommunes ansøgning til dette projekt er et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen omkring opkvalificering af medarbejdere, der beskæftiger sig med rehabiliteringsplaner og ressourceforløb. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller desuden som krav, at regionen indgår som samarbejdspartner i form af en klinisk funktion.

 

Det er et projektkrav, at alle medlemmer af de respektive rehabiliteringsteams deltager i projektet. Det er imidlertid besluttet, at udelukkende 'Ungeteamet' og 'Førtidspensionsrehabiliteringsteamet' bliver direkte involveret i projektet. Dette sker for at minimere driftstabet i forbindelse med diverse rehabiliteringsteams daglige arbejde. I projektet deltager desuden alle mødelederne fra de øvrige fem teams. Mødelederne skal således efterfølgende sikre implementering af opkvalificeringen i de forskellige teams.

 

Opkvalificeringsforløbet varetages af konsulentvirksomheden DISCUS og vil bestå af workshops på fem halve dage fordelt over den et-årige projektperiode. DISCUS er allerede samarbejdspart med forvaltningen i projekt "Job First", der ligeledes omfatter de virksomhedsrettede indsatser.  

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er projektejer for projektet, der løber i perioden 1/11 2016 til 31/10 2017.

 

Formål 

Formålet med denne opkvalificering af rehabiliteringsteamet er at skabe mere sammenhængende indsatser for borgere med fokus på virksomhedsrettede indsatser i rehabiliteringsplanerne og ressourceforløbene. Dette skal i sidste ende bidrage til flere ordinære timer for borgere i ressourceforløb - og dermed en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

 

Målgruppe

Målgruppen for dette projekt er medarbejdere i Odense Kommune, der arbejder med rehabiliteringsplaner og ressourceforløb for både borgere under og over 30 år.

 

 

Succeskriterier

Målet er at styrke Beskæftigelses- og Socialforvaltningens brug af virksomhedsrettede indsatser i ressourceforløb, og derved sikre borgere i ressourceforløb en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

 

Ansøgningsfrist

Der er frist for projektansøgningen den 7/10 2016.

Ansøgningen er derfor fremsendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for denne frist med forbehold for udvalgets godkendelse. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen trækker ansøgningen tilbage, såfremt udvalget ikke godkender ansøgningen.

 

Effekt

Flere borgere kommer i job og uddannelse

Opkvalificeringen af Odense Kommunes Rehabiliteringsteams er med til at styrke den virksomhedsrettede indsats for borgere i ressourceforløb, der i sidste ende skal resultere i en stærkere arbejdsmarkedstilknytning for disse borgere.

 

ØKONOMI

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ansøger ca. 1 mio. kr. til projektet. Beløbet dækker over indkøb af opkvalificeringsforløb hos konsulentfirmaet DISCUS. Derudover vil beløbet dække over Region Syddanmarks rolle som klinisk funktion samt til en intern projektleder.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egenbetaling i projektet sker i form af de timer, som medarbejderne bruger på deltagelse i opkvalificeringsforløbene.

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

4. Drøftelse af besparelseskatalog i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-A00-22-16
RESUMÉ

På udvalgsmøde d. 20/9 2016 blev det besluttet, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal udarbejde et besparelseskatalog, når konsekvenserne af budget 2017 er kendt, dog således at der ikke spares på den direkte indsats for at få nedbragt ledigheden.

 

På mødet blev udvalget endvidere orienteret om, at forvaltningens udfordringer fra 2017-2020 er mellem 45,6 og 48,8 mio. kr. årligt de kommende fire år (inden vedtagelsen af budgetforliget for 2017). Ubalancen skyldes, at forvaltningen skal løse flere udefrakommende opgaver samtidig med, at budgettet falder med ca. 30 mio. kr. fra 2016 til 2017. Udvalget har endvidere på møde d. 30/8 2016 besluttet, at det tilbageførte omprioriteringsbidrag afsættes til ansættelse af myndighedssagsbehandlere, og dermed ikke kan afhjælpe forvaltningens økonomiske udfordringer. Endvidere udfordres økonomien af et merforbrug i 2016 på 44,2 mio. kr., som skal håndteres over de kommende år.

 

Ubalancen i 2017 er opgjort til 45,6 mio. kr. og fremkommer af følgende elementer:

 

 • 7,0 mio. kr. i ubalance for Familier og Unge.
 • 6,6 mio. kr. i manglende DUT-kompensation.
 • 9,0 mio. kr. vedr. udgifter til flygtninge.
 • 12,0 mio. kr. som følge af forventet ophør af frikommunestatus.
 • 11,0 mio. kr. i gældsnedbringelse vedr. 2016. Forvaltningen budgetterer med en afdragsprofil på 11 mio. kr. årligt over de kommende fire år, men denne profil kan ændres på baggrund af politiske prioriteringer.

 

I denne sag er konsekvenserne af budgetforliget for 2017 indregnet. De tildelte midler (10 mio. kr. årligt samt et engangsbeløb i 2017 på 10 mio. kr.) kan anvendes til at nedbringe Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomiske ubalance. Den økonomiske ubalance er dog fortsat væsentlig, og på den baggrund anbefales besparelser på 34 mio. kr. i 2017 og frem.

 

Det samlede budget for Beskæftigelses– og Socialforvaltningen inden for servicerammen udgør ca. 672 mio. kr. Heraf er ca. 301 mio. kr. ”skal-opgaver", hvor budgettet er bundet til betaling af IT-kontrakter, Udbetaling Danmark, myndighedsopgaver, begravelseshjælp mv. Det resterende budget på ca. 371 mio. kr. er ”kan-opgaver”, hvor serviceniveauer kan bringes i spil i en besparelsesrunde – dog er flere dele af ”kan-budgettet” underlagt en ”forsyningspligt”, der betyder at borgerne har et retskrav på eksempelvis §104-tilbud (væresteder mv.). Kommunen er endvidere forpligtet til at yde tilskud til frivillige foreninger mv. (§18-midler). Endvidere er der områder, hvor en besparelse slår meget ringe igennem pga. takstfinansiering og refusioner. Det er med andre ord udelukket at hele ”kan-budgettet” spilles ind i besparelseskataloget.

 

Besparelseskataloget er vedlagt som bilag til denne sag og indeholder oplysninger om alle områder på ”kan-budgettet”, også de områder hvor der er en direkte indsats for at få nedbragt ledigheden. Kataloget er derfor opdelt således, at det fremgår, om det er sociale indsatser, uddannelses/beskæftigelsesrettede indsatser, sundhedsindsatser eller stabsfunktioner, borgerservice mv., der bliver berørt. Kataloget udfoldes på mødet.

 

Forvaltningen gennemgik i midten af 2015 en væsentlig omorganisering med udgangspunkt i løsning af kerneopgaven og ud fra devisen ”tynd i toppen, bred i bunden”. Cheflaget blev således reduceret væsentligt mens nærledelse blev opprioriteret. Alle decentrale stabe blev nedlagt og erstattet af én central stab med henblik på at arbejde mere effektivt og ensartet. Omorganiseringen gav mulighed for at konvertere 30 årsværk fra støttefunktioner til borgernære områder. 

 

Endvidere gennemførte forvaltningen i juni 2016 en omfattende sparerunde og nedlagde 51 administrative stillinger, hvilket gav en besparelse på 23 mio. kr. årligt. Forvaltningen har således nedlagt 81 administrative stillinger siden sommeren 2015.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter besparelseskataloget, som fremgår af bilaget til denne sag.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen og fremkom med følgende:

 

"I erkendelse af at den aktuelle økonomiske situation som følger med Budget 2017 og overslagsårene for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, foreslår Beskæftigelses- og Socialudvalget, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med Borgmesterforvaltningen undersøger mulighederne for, at nye beskæftigelsestiltag i Budget 2017 og overslagsårene, herunder investeringsmodellerne, kan skabe balance i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budget eller som minimum nedbringe besparelserne så betragteligt, at man i videst muligt omfang undgår at spare på socialområdet og indsatser for at nedbringe ledigheden.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker specifikt, at de to forvaltninger belyser mulighederne for, at investeringsmodellerne, herunder dele af provenuet kan indgå som en løsning til at bringe Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomi for 2017 og overslagsårene i balance.

 

Desuden foreslår Beskæftigelses- og Socialudvalget, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen får til opgave at undersøge muligheden for at omprioritere mindst 12 mio. kr. i 2017 stigende til 16,6 mio. kr. i overslagsårene af de kommunale aktiveringsindsatser, som i stedet anvendes til andre beskæftigelsesrettede indsatser i form af individuelle samtaler med ledige, der har en dokumenteret positiv effekt på ledigheden, og som følger med ophøret af frikommuneforsøget 1. juli 2017. 

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen forbereder en sag til byrådet, da beslutningen forudsætter byrådets godkendelse".

 

SAGSFREMSTILLING

Beskæftigelses– og Socialforvaltningen har en væsentlig økonomisk ubalance som følge af flere udefrakommende udfordringer samt et væsentligt merforbrug på 44,2 mio. kr. i 2016, som blandt andet skyldes lægerklæringer, flygtninge, køb af foranstaltninger til unge samt et overført merforbrug fra 2015.

 

På møde d. 20/9 2016 blev udvalget orienteret om, at forvaltningens udfordringer fra 2017-2020 ligger mellem 45,6 - 48,8 mio. kr. årligt de kommende fire år (inden vedtagelsen af budgetforliget for 2017. Det skyldes primært, at den samlede budgetramme (inden budgetforliget for 2017) falder med 30 mio. kr. fra 2016 til 2017 og yderligere 4 mio. kr. fra 2017 til 2018. Faldet i budgettet skyldes primært, at flere af de udefrakommende udfordringer blev kompenseret i 2016 men ikke i 2017. Det gælder DUT-midler fra beskæftigelsesreformen, merudgifter til flygtninge samt manglende økonomi til Center for Familier og Unge. Herudover skal merforbruget i 2016 på 44,2 mio. kr. håndteres i de kommende budgetår.

 

Det bemærkes, at Center for Familier og Unge håndteres særskilt i en byrådssag d. 12/10 2016. Såfremt byrådet på mødet beslutter at sikre finansiering til Center for Familier og Unge, vil det mindske forvaltningens økonomiske ubalance med 7 mio. kr. årligt.

 

I denne sag er konsekvenserne af budgetforliget for 2017 indregnet. De tildelte midler (10 mio. kr. årligt samt et engangsbeløb i 2017 på 10 mio. kr.) kan anvendes til at nedbringe Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomiske ubalance. Forvaltningen står dog fortsat overfor væsentlige udfordringer og på den baggrund foreslås besparelser på 34 mio. kr. i 2017 og frem.

 

Forvaltningen budgetterer pt. med at afdrage merforbruget i 2016 på 44,2 mio. kr. ligeligt med 11 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, som det fremgår af tabellen nedenfor.

  

 

 

Det er dog også muligt at anvende andre afdragsprofiler, hvor afdraget eksempelvist har større tyngde i 2017. Den valgte afdragsprofil kan således justeres alt efter politiske prioriteringer. En afdragsprofil, der matcher udfordringen på 34 mio. kr. årligt kan også vælges.

 

Det samlede budget inden for servicerammen udgør ca. 672 mio. kr. Heraf er ca. 301 mio. kr. ”skal-opgaver”, hvor budgettet er bundet til betaling af IT-kontrakter, Udbetaling Danmark, myndighedsområdet, begravelseshjælp mv.

 

Det resterende budget på ca. 371 mio. kr. er ”kan-opgaver”, hvor serviceniveauet kan bringes i spil i en besparelsesrunde – dog er flere af områderne underlagt forsyningspligt, som gør at de ikke kan lukkes helt. Det gælder eksempelvis væresteder (§ 104), som kommunen skal tilbyde i et vist omfang. Herudover skal der ydes tilskud via frivillighedspuljen (§18) ligesom opgaven med udstedelsen af pas og kørekort i Borgerservice skal løses fremadrettet.

 

Kendetegnet for ”kan-budgettet” er dermed, at der kan justeres på serviceniveauet – men i flere tilfælde lægger forsyningspligten en bund for, hvor meget der kan spares.

 

Udvalget forventes forelagt det endelige besparelseskatalog på møde d. 08/11 2016 med udgangspunkt i udvalgets tilkendegivelser på dagens møde.

  

Det bemærkes, at forvaltningen i midten af 2015 gennemgik en væsentlig omorganisering med udgangspunkt i løsning af kerneopgaven og ud fra devisen ”tynd i toppen, bred i bunden”. Cheflaget blev således reduceret væsentligt mens nærledelse blev opprioriteret. Alle decentrale stabe blev nedlagt og erstattet af én central stab med henblik på at arbejde mere effektivt og ensartet. Omorganiseringen gav mulighed for at konvertere 30 årsværk fra støttefunktioner til borgernære områder. 

 

Endvidere gennemførte forvaltningen i juni 2016 en omfattende sparerunde og nedlagde 51 administrative stillinger, hvilket gav en besparelse på 23 mio. kr. årligt. Forvaltningen har således nedlagt 81 administrative stillinger siden sommeren 2015.

 

 

ØKONOMI

Vedtagelsen af besparelseskataloget forventes gradvist at bringe økonomien i balance over de næste fire år. I denne sag lægges op til at finde besparelser for 34 mio. kr. årligt over de næste fire år hvilket vil give balance i økonomien i 2020. Indtil økonomien er i balance vil Beskæftigelses– og Socialforvaltningen overskride servicerammen de kommende år.

 

5. Nøgletal på beskæftigelsesområdet
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-G01-2003-16
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget bad på udvalgsmødet den 20/9 2016 om, at en sag om nøgletal blev bragt til drøftelse på næstkommende udvalgsmøde. Udvalget orienteres på udvalgsmødet derfor om de aktuelle nøgletal, herunder om snorhøjder/resultatmål for de politiske effektmål med henblik på en generel politisk drøftelse af målsætninger og ambitionsniveauer på udvalgets område.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter de aktuelle nøgletal samt de politiske snorhøjder/resultatmål på udvalgets område. 

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget udsatte drøftelsen.

SAGSFREMSTILLING

Sagen vil blive belyst på udvalgsmødet. Der henvises i øvrigt til sagsresumeet. 

 

ØKONOMI

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning og samlede serviceramme.

 

 

D. Orientering

6. Dimittender og ledighed
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2470-16
RESUMÉ

I denne sag gives en kort status på udviklingen i ledigheden, som kan henføres til de unge under 30 år.

 

Stigningen i ledigheden er ikke et isoleret Odense-fænomen. Også de øvrige store byer (København, Aarhus og Aalborg) har haft en stigende ledighed de seneste to måneder, og ledigheden i hele landet har også været svagt stigende (om end noget mindre end i Odense), jf. tabel 1 nedenfor.

 

Stigningen i ledigheden er kun blandt de unge. Jf. tabel 2 nedenfor har der kun været stigende ledighed for de under 30-årige. For de ældre aldersgrupper er ledigheden faldet eller uændret.

 

Stigningen i ledigheden er især blandt a-kasser med mange højtuddannede, såsom Akademikerne, Magistrene og Økonomerne (CA). For disse a-kasser har der været væsentlige stigninger i ledigheden i forhold til samme periode sidste år, jf. tabel 2 nedenfor. Størstedelen af de øvrige a-kasser har en faldende ledighed.

 

Det tegner et billede af, at stigningen i ledigheden især er drevet af en stigende dimittendledighed. Det kan – som det også blev fremhævet ved juli måneds ledighedstal – hænge sammen med fremdriftsreformen, der gør at flere færddiggør universitetsuddannelser i juni måned. Dette understøttes også af, at de store universitetsbyer (København, Aarhus, Odense og Aalborg) alle har relativt store stigninger i ledigheden.

 

De 3 tabeller nedenfor uddyber dette.

 

 

 

 

Bemærk, at tabel 2 og 3 er på baggrund af de absolutte og ikke de sæsonkorrigerede ledighedstal, da de sæsonkorrigerede ledighedstal ikke er mulige at fordele på alder og a-kasse.

 

 

7. Virksomhedsindsatser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-2379-16
RESUMÉ

På baggrund af sidste udvalgsmøde gives en opfølgende orientering om virksomhedsindsatsen.

 

8. Status på implementering af jobreformen
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-27-16
RESUMÉ

I denne sag gives en status på implementering af jobreformen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Der er således igangsat et arbejde, som skal skabe et overblik over reformens mange elementer. Arbejdet er nu så fremskredet, at udvalget kan få en første status på konsekvenserne herunder hvor mange af kommunens borgere, som bliver berørt at reformen.

 

Det skal understreges, at der fortsat er mange udestående, og udvalget orienteres via en ny sag, når der foreligger et mere fyldestgørende billede af konsekvenserne for kommunens økonomi. Herudover vil næste afrapportering indeholde eksempler på, hvilke økonomiske konsekvenser reformen har på forskellige familietyper. Det forventes, at et mere fyldesgørende billede kan afrapporteres december 2016 - alternativt januar 2017.

 

Afrapportering tager udgangspunkt i status på tre delområder under jobreformen:

1) Integrationsydelse,

2) kontanthjælpsloftet og

3) 225 timers reglen.

 

1) Integrationsydelsen:

Integrationsydelse er en særlig lav overførselsindkomst, der gives til indvandrere og øvrige indbyggere, der har opholdt sig i landet i mindre end syv ud af de seneste otte år. Ydelsen er på niveau med Statens Uddannelsesstøtte (SU). Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i perioden april - juli 2016 skulle gennemgå, partshøre og træffe afgørelse i sager, hvor nuværende modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp ikke opfylder opholdskravet.

 

Målgruppen for gennemgang i forhold til opholdskrav er ca. 7.300 sager. Gennemgang har taget længere tid end ventet og forventes tilendebragt i løbet af efteråret 2016. På nuværende tidspunkt kan følgende oplyses:

  

Status for juli er, at 880 borgere er indplaceret på integrationsydelse hvoraf:

Andel med børn udgør 50,8 %

Andel, som er tilknyttet integrationsprogrammet udgør 59,2 %

16,9 % er danske statsborgere

Kønsfordeling: Mænd 55 %, Kvinder 45 %

  

2) Kontanthjælpsloftet:

Jobreformen medfører, at borgere på integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp herunder forrevalidender bliver indplaceret på et kontanthjælpsloft, som udgør en øvre ramme for, hvor meget en borger samlet kan få i særlig støtte, boligstøtte og overførselsindkomst. I de tilfælde hvor en borgers indkomst overstiger loftet, vil der først ske en reduktion i den særlige støtte og derefter i boligstøtten. Overførselsindkomstens størrelse påvirkes ikke af kontanthjælpsloftet.

 

I Odense Kommune er 7.290 borgere blevet loftindplaceret, hvoraf nogle dermed kan forvente en reduktion - eller fjernelse - af særlig støtte og boligstøtte. Udbetaling Danmark har ultimo september fremsendt et oplysningsbrev, både til de borgere der ikke berøres af loftet, samt til de der bliver berørt og heri information omkring foreløbig beregning af reduktion.

 

3) 225 timers reglen:

Som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år (i løbet af de sidste 3 år), skal den ledige fremover arbejde mindst 225 timer om året. Man kan dog fritage borgere ud fra en individuel vurdering af, hvorvidt borgerens arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Det er dermed intentionen, at også de aktivitetsparate borgere omfattets af reglen. På landsplan er væsentlig forskel på i hvilket omfang, aktivitetsparate borgere bliver omfattet af 225-timersreglen.

 

 

Jf. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STARs) opgørelse nedenfor fremgår, at 66 % af borgerne i hele målgruppen og 86 % af de aktivitetsparate i Odense er undtaget fra 225 timers reglen.

 

STARs opgørelse pr. 6/9:

 

Antal ydelsesmodtagere i målgruppe

Antal undtagne i målgruppen

Andel undtagne

Hele målgruppe

4.979

3.219

66%

Aktivitetsparate

3.598

3.099

86%

 

 

Nedenfor ses en opgørelse for hele målgruppen for 6-byerne, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet.

 

Andel af borgere, der er undtaget 225 timers-reglen

Procent

Andel undtagne

Odense

66 %

København

77 %

Aarhus

51 %

Aalborg

73 %

Esbjerg

74 %

Randers

81 %

ANM Foreløbig opgørelse fra STAR

 

 

 

9. Status for 2. og 3. kvartal 2016 i Camp 100 (Pilotprojekt med 100 aktivitetsparate borgere på kontanthjælp)
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-7-15
RESUMÉ

Dette er en orienteringssag, der giver status og afrapportering på Pilotprojektet ’Camp 100’, som Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 8/12 2015. Udvalget får forelagt kvartalsmæssige afrapporteringer om borgerne i ’Camp 100’.

 

På dette møde gives en orientering om udviklingen i 'Camp 100' for 2. og 3. kvartal 2016.

  

 

10. Håndtering af revisionsbemærkning vedr. regnskab 2015
D. Orientering
Åbent - 85.00.00-A00-1874-16
RESUMÉ

I revisionsberetningen for 2015 fik Beskæftigelses- og Socialforvaltningen en bemærkning fra Revisionen vedr. manglende behandling af advis*. Forvaltningen har netop afsluttet gennemgangen af de ca. 7.000 advis, som var omfattet af revisionsbemærkningen for 2015, og på den baggrund gives en kort orientering om status.

 

 • Ca. 7.000 advis er omfattet af revisionsbemærkningen for 2015, hvoraf 300 advis indeholder tilbagebetalingskrav.
 • Det samlede tilbagebetalingskrav er opgjort til ca. 5 mio. kr., som sendes til opkrævning hos de berørte borgere.
 • Gennemgang af advis har refusionsmæssige konsekvenser, og det forventes, at godt 1 mio. kr. skal tilbagebetales til staten, som følge af for meget udbetalt refusion. Arbejdet med at opgøre de præcise refusionsmæssige konsekvenser sker i samarbejde med Revisionen og er i den afsluttende fase.
 • Håndtering af advis er blevet genstand for øget ledelsesmæssig fokus, og området er tilført 5 årsværk. Der er iværksat procedurer for at sikre, den nødvendige løbende kontrol bliver gennemført, og advishåndtering bliver en del af forvaltningens risikobaserede ledelsestilsyn. Beskrivelse af ledelsestilsyn, forretningsgange mv. sker i dialog med Revisionen med henblik på at understøtte korrekt og rettidig håndtering af advis fremadrettet.

 

Når det afsluttende arbejde med at opgøre de præcise refusionsmæssige konsekvenser er tilendebragt, vurderer forvaltningen, at revisionens bemærkning vedr. regnskab 2015 kan anses for lukket. 

 

*En advis er et systemvarsel i en sag, hvor en borger får en ydelse. 

  

 

11. Plan for arbejdet med beskæftigelsesindsatser
D. Orientering
Åbent - 00.00.00-A00-474-16
RESUMÉ

På udvalgsmødet den 20/9 2016 var sagen vedr. investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet.

 

På mødet præsenteres planen for det videre arbejde med beskæftigelsesindsatser.

 

 

12. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-12-15
RESUMÉ

Mundtlig orientering.

 

 • Udsattepolitikken

 

 

13. Tema: Udsatte i job
D. Orientering
Åbent - 15.20.00-G01-145-15
RESUMÉ

Mødet afholdes på forsorgshjemmet St. Dannesbo. St. Dannesbo er et midlertidigt botilbud for borgere med særlige sociale vanskeligheder, som ikke har egen bolig eller som ikke kan opholde sig i egen bolig. Det er udsatte borgere, som har behov for et botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Borgerne på St. Dannesbo trænes i at kunne bo i egen bolig og i at kunne skabe en så meningsfuld hverdag for dem selv som muligt. Målet er at kunne mestre eget liv, og for nogen nu eller på sigt at kunne mestre at være i uddannelse eller job.

 

Der gives en rundtur og et oplæg, hvor der fortælles om, hvordan dagligdagen fungerer på et moderne forsorgshjem.