Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 10. maj 2016 kl. 08:30
i Tietgen, Ejlskovsgade 3, Lokale L1.57 (indgang L), 5000 Odense C

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog i mødet via Skype.

 

Mødet hævet kl. 13.00


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Projekt målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere
2 Projekt styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i døgnregi
C. Sager til drøftelse/forberedelse
3 Status på rekrutteringsstrategi
4 Ny Udsattepolitik 2016
5 Økonomiske udfordringer i 2016
6 Drøftelse af Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2017
D. Orientering
7 Beskæftigelsesreform
8 Orientering om garantiskole på Fyn
9 Mangfoldighedstjek af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
10 Aktuelle sager
11 Tema: Flygtninge i uddannelse
12 Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Projekt målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.00.00-P20-5-16
RESUMÉ

Udvalget skal beslutte, om forvaltningen skal søge midler til projektet ”integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker at styrke integrationsindsatsen ved at have en forebyggende indsats for ikke-vestlige flygtninge og indvandrere, som har været i Danmark i under den 3-årige integrationsperiode (herefter flygtninge og indvandrere). Målgruppen har ud over ledighed også problemer med danske sprogkompetencer, begrænset arbejdsmarkedserfaring, længerevarende barsel og/eller sygdomsforløb.

Formålet med projektet er en målrettet indsats for målgruppen. Målet er at øge dansk sprogkundskab, skabe arbejdsidentitet og introduktion til det danske arbejdsmarked. Effekten af projektet forventes derfor at være en forebyggelse af efterfølgende langtidsledighed i målgruppen.  

 

Projektet er et metodeudviklingsprojekt, hvor kommunen skal afprøve nye metoder for at finde ud af, hvilke beskæftigelsesindsatser, der virker på målgruppen. Projektet vil på lang sigt understøtte forvaltningens kerneopgave med at få flere i job og uddannelse.

 

Der er ingen egenfinansiering forbundet med projektet.

 

Odense Kommune forventer at søge mellem 2 - 2,5 mio. kr.

 

 

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender projektansøgningen til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pulje ”Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere”.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Der er behov for at blive lagt en ny kurs i forhold til nyankomne flygtninge og indvandrere. Forvaltningen prioriterer job først med udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer. Det er i arbejdssituationen, den mest effektive integration sker, og hvor mødet med de danske normer og værdier er størst. Dette er projektets udgangspunkt.

 

Projektet handler om gennem en tidlig og forebyggende indsats at være med til at fastholde eller bibringe arbejdsidentitet til flygtninge og indvandrere, som er på kanten af arbejdsmarkedet enten på grund af manglende arbejdsidentitet, længerevarende barsel og/eller sygdomsforløb. Hensigten med projektet er at lave en målrettet og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for at øge målgruppens beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

 

Målgruppe

Den primære målgruppe er alle ikke-vestlige flygtninge og indvandrere mellem 18-65 år under den 3-årige integrationsperiode. Målgruppen har ud over ledighed vanskeligheder ved det danske sprog, begrænset eller ingen arbejdsmarkedserfaring, længerevarende sygdomsforløb og/eller barsel.  Den sekundære målgruppe er aktivitetsparate borgere, der også har sprogbarrierer, sygdomsbarrierer og manglende kendskab til arbejdsmarkedet

Pr. 31. januar 2016 var der i Odense Kommune 712 flygtninge og indvandrere, hvoraf kun 55 var i beskæftigelse. Derudover er det kun 88 af mændene og 55 af kvinderne der i forvejen har erfaring fra arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at få skabt en arbejdsidentitet hos disse mennesker.

I 2015 var der 3258 aktivitetsparate borgere, heraf var 846 kvinder og 509 mænd med anden etnisk oprindelse end dansk. Denne gruppe har både sprog og helbredsproblemer, herudover manglende kendskab til arbejdsmarkedet.

 

Succeskriterier

Målet på lang sigt er at få borgere i job og uddannelse.

 

Indhold

Projektet vil være et samarbejde med konsulenter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor formålet er metodeudvikling. En kombination af tidlig introduktion til arbejdsmarkedet og sideløbende sprogundervisning skal være med til at introducere målgruppen til danske normer og værdier, og samtidig være med til at fastholde eller hjælpe borgeren med at få en arbejdsidentitet og tilknytning til det danske arbejdsmarked.

 

Ansøgningsfrist

Der er frist for indsendelse af projektansøgningen til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet den 3/5 2016.

Ansøgningen er derfor afsendt med forbehold for udvalgets godkendelse. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen trækker ansøgningen tilbage, såfremt udvalget ikke godkender ansøgningen.

 

Effekt

Indsatsen kan styrke de berørte borgeres trivsel og indgang til arbejdsmarkedet. Derudover vil det som sidegevinst have en positiv effekt på trivslen blandt de berørte borgeres familier og omgangskreds. 

 

 

 

ØKONOMI

Projektet er uden egenfinansiering.

Puljen består af 52,3 mio. kr. til en indsats, som løber over 4 år. Heraf er der afsat 30 mio. kr. i den udmeldte ansøgningspulje, hvoraf kommunerne kan søge om midler til at frikøbe medarbejdere til indsatsen. Derudover vil kommunerne modtage konsulentstøtte i forhold til at styrke den lokale beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Odense Kommune forventer at søge mellem 2 - 2,5 mio. kr.

 

 

2. Projekt styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i døgnregi
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.00.00-P20-11-16
RESUMÉ

Udvalget skal beslutte, om forvaltningen skal søge midler i satspuljen til alkoholbehandling af borgere, der er belastede af både psykiatri og misbrug (herefter dobbeltbelastede). Formålet er at styrke den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere.

 

Der er ikke tale om et skifte i forvaltningens strategi om at anvende døgnbehandling i begrænset omfang. Projektet er en afprøvning af, om der er effekt af metoden over for dobbeltbelastede borgere.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker at ansøge satspuljen om 3,1 mio. kr. for den samlede projektperiode. Det forventes, at omkring 20 borgere fra Odense Kommune vil komme gennem forløbet. Der er egenfinansiering af de medarbejdertimer, som bruges til visitation til behandlingsinstitutionen, samt opfølgning og evaluering af projektet.

 

Ansøgningen skal ses som en forlængelse af samme projekt, der har kørt i perioden 2012-2015. 5 borgere opnåede at komme tættere på beskæftigelse.

 

Projektet vil derfor på lang sigt understøtte forvaltningens kerneopgave med at få borgerne i uddannelse og job.

 

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender projektansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriets ”satspulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede”.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har tidligere fået bevilget 3,1 mio. kr. fra satspuljen til projektet i perioden 2012-2015.

 

Projektet medførte i alt

 • 12 behandlingsforløb, heraf 10 gennemførte.
 • Forløbene viste positive effekter, herunder at mindst 4 af borgerne er ædru alkoholikere.
 • 9 borgere er endt i egen bolig eller på selvstændig adresse.
 • Mindst 5 borgere er allerede, eller planlagt til at komme, i beskæftigelsesfremmende tiltag. 

 

Indhold 

Almindelig kommunal behandling i ambulant regi virker normalt ikke for dobbeltbealstede borgere. Det skal derfor afprøves om modtager en længerevarende indsats på en døgninstitution med efterfølgende opfølgning har bedre effekt. Udvælgelsen af relevante borgere sker på baggrund af individuelle vurderinger. Fokus er ændret i forhold til sidste projektperiode, hvor det primære formål var efterbehandling af den enkelte. Denne gang vil projektets formål være mere rettet mod en helhedsorienteret indsats over for den enkelte, således beskæftigelse såvel som efterbehandling bliver en del af behandlingen.

 

Ansøgningsfrist

Der er frist for indsendelse af projektansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet den 5/5 2016.

Ansøgningen er derfor afsendt med forbehold for udvalgets godkendelse. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen trækker ansøgningen tilbage, såfremt udvalget ikke godkender ansøgningen.

 

Effekt

Indsatsen kan styrke de berørte borgeres sundhedstilstand og trivsel. Det er vigtigt, at alle borgerne i Odense har en god fysisk og psykisk sundhedstilstand, først og fremmest for deres egen trivsels skyld, men også fordi vi har brug for dem som aktive deltagere i samfundet og på arbejdsmarkedet.

ØKONOMI

Erfaringer fra sidste puljeansøgning viser, at 5 årlige behandlingsforløb økonomisk vil koste cirka 775.000 kr. i udgifter til døgninstitutionen (ved en dagspris på 1.810 kr. og et behandlingsforløb på 12 uger på Ringgården).
Samlet set vil det blive 20 behandlingsforløb i perioden 2016-2019, og vil således resultere i en samlet puljeansøgning på omtrent 3,1 mio. kr., som stemmer overens med det beløb, der blev bevilget fra forrige pulje.

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

3. Status på rekrutteringsstrategi
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-A26-4-16
RESUMÉ

På mødet gives en status på arbejdet med at udarbejde Odenses rekrutteringsstrategi 2016-2018. Der vil blive mulighed for at give yderligere input til strategien og evaluere fyraftensmødet om rekrutteringsstrategien den 26/4 2016.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen i form af eventuelle yderligere input til strategien og evaluering af fyraftensmødet.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

SAGSFREMSTILLING

 Jf. sagsresumé.

 

 

 

 

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

4. Ny Udsattepolitik 2016
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 27.00.00-A50-1-16
RESUMÉ

I 2008 besluttede byrådet Odense Kommunes første Udsattepolitik. Byrådets ønske var at rette fokus på at skabe social lighed og retfærdighed for alle borgere i Odense. Anno 2016 er der brug for en gennemgribende revidering. Det sker for at indtænke Housing First-tilgangen og forvaltningens kerneopgave med fokus på uddannelse og job i Udsattepolitikken.

 

Med dette udgangspunkt skal Beskæftigelses- og Socialudvalget beslutte og igangsætte en politisk proces - processen skal resultere i den nye Udsattepolitiks ikrafttrædelse januar 2017.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens oplæg til procesplan for revidering af Udsattepolitikken.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

SAGSFREMSTILLING

Politisk-strategisk portefølje

 

Byrådet og de forskellige forvaltninger i Odense har besluttet en række politikker og strategier. Der er således en overordnet politik på de forskellige velfærdsområder, som hver har underliggende strategier koblet til sig. Beskæftigelses- og Socialudvalgets politisk-strategiske opgaveportefølje blev præsenteret på udvalgsmødet d. 1/3 2016.

 

Udsattepolitikken har følgende strategier koblet til sig:

 • ”Værestedsstrategien”
 • ”Strategien for mere sundhed, mindre misbrug”
 • ”Civilsamfundsstrategien”
 • "Veteranstrategien"

 

Endelig er det helt centralt, at der sikres en stærk kobling mellem Udsattepolitikken og Beskæftigelsespolitikken, da disse politikker er hinandens forudsætninger for at kunne lykkes.

 

Politikken vil have samme målgruppe som hidtil.

 

Forslag til den politiske proces

 

Den politiske proces kunne se således ud. 

 

Aktivitet

Tidspunkt

 Procesplan for revision af politikken godkendes i Beskæftigelses- og Socialudvalget

 10. maj 2016

 Drøftelse af oplæg:

o    Temaer til politikken

o    Inddragelse af interessenter og høringspartere

 

 

 30. august 2016

Afholdelse af workshops

august-oktober

1. udkast af politikken til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget

8. november 2016

Politikken sendes i ekstern høring

Ultimo - medio november 2016

2. udkast af politikken til godkendelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget

13. december 2016

Politikkens ikrafttrædelse

Januar 2017

 

 

Interessenter

  

Som udgangspunkt kan følgende interessenter inddrages:

 

 • Borgere og brugere af tilbud
 • Udsatterådet
 • Handicaprådet
 • Ældre- og Handicapforvaltningen og Ældre- og Handicapudvalget
 • By- og Kulturforvaltningen (”Byens rum”)
 • ”Den Inkluderende by” (Væresteder, varmestuer, butikkerne i centrum)
 • Frivillige organisationer – f.eks. Kirkens Korshær (dag- og natvarmestuer mv.)

 

Yderligere for at få inspiration til det faglige indhold og aktualiteten i Udsattepolitikken, kan et inspirationspanel inddrages, for:

 

 • At bidrage med den nyeste viden omkring målgruppen
 • At bidrage med forslag til konkrete og aktuelle temaer til Udsattepolitikken
 • At sikre yderligere kvalificering af Udsattepolitikken

 

Eksempler på personer kunne være med til at give inspiration til processen:

 

 • Lars Benjaminsen (Forsker, SFI)
 • Ulrik Becher (Professor, overlæge, dr.med., Statens Institut for Folkesundhed – forskning om alkoholrelaterede konsekvenser)
 • Rafai Al-Atia (Konsulent, Center for Social og Sundhed, KL – viden om bl.a. hjemløse, narko- og alkoholmisbrug mv.)
 • Steen Guldager (Cand.psych., Socialpsykologisk Center – Viden om psykiatriområdet)
 • Socialstyrelsen (Videnshavere på udsatteområdet)
 • Videnshavere omkring radikalisering
 • Majbrit Berlau (Formand, Dansk Socialrådgiverforening)
 • Knud Kristensen (Formand, Landsforeningen SIND)
 • Jann Sjursen (Formand for Rådet for Socialt Udsatte)
 • Alice Rasmussen (Formand for Udsatterådet, Odense Kommune)
 • Heinz Wolf (Kirkens Korshær)
 • Svend Brinkmann (Professor, cand.psych., ph.d., Aarhus Universitet)
 • Nanna W. Gotfredsen (Gadejuristen)
 • Spektrum Arkitekterne (”Byen som Dagligstue”)
 • Camilla Krogh (Foredragsholder, blogger for Psykiatrifonden, konsulent for Psykiatriledelsen, Region Nordjylland – og har diagnosen skizofreni)

 

Anbefalinger, viden og input fra panelet vil kunne indhentes via telefoninterviews.

 

Workshops

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foreslår, at udvalget afholder en række tematiserede workshops med deltagelse af borgere, brugere af tilbud, fagpersoner, politikere og andre relevante interessenter, der har viden om området. Derudover vil det være oplagt at tænke Udsatte-/ og Handicaprådets deltagelse ind i disse workshops.

 

Temaerne der bliver styrende for de forskellige workshops er tidligere udvalgt af udvalget på baggrund af anbefalinger og input fra ekspertpanelet og forvaltningen. Formålet med de forskellige workshops er, at borgere, fagpersoner mfl. kan pege på konkrete undertemaer til de allerede udmeldte temaer til politikken.


Forvaltningen peger på en yderligere borgerinddragelse via interviews med en afgrænset gruppe af borgere fra f.eks. Behandlingscentret, St. Dannesbo og Krisecentret.

 

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

 

5. Økonomiske udfordringer i 2016
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-A00-22-16
RESUMÉ

Økonomien i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er under pres i 2016 for de områder, som hører under servicerammen. Udvalget er senest orienteret herom på møde den 26/4 2016 og der er igangsat en omfattende budgetopfølgning. Det endelige resultat af denne præsenteres på udvalgsmødet den 7/6 2016. 

 

De budgetmæssige udfordringer (foreløbige) konkretiseres på mødet og mulige forslag til løsninger vil blive præsenteret som oplæg til drøftelse.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens økonomiske situation for 2016.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

SAGSFREMSTILLING

Økonomien i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er under pres i 2016 for de områder, som hører under servicerammen. Denne sag forholder sig til udfordringerne i 2016. Det må dog konstateres, at ubalancen i indeværende år i væsentligt omfang rækker ind i 2017. Det gælder særligt nye udfordringer, som forvaltningen vurderer, har permanent karakter.

Forvaltningens nye udfordringer i 2017 uddybes i en efterfølgende orienteringssag på dagens møde.  

 

Udfordringerne i 2016 kan inddeles i tre hovedoverskrifter:

 

 • Overførsel af merforbrug fra 2015 til 2016 betyder, at forvaltningen starter 2016 med en økonomisk ubalance.
 • Strukturelle udfordringer i forvaltningen giver anledning til, at det administrative budget ikke kan overholdes.
 • Nye udfordringer, der presser økonomien i 2016.

  

 

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

 

 

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

6. Drøftelse af Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2017
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 15.00.00-A00-22-16
RESUMÉ

Den samlede økonomi for Odense kommune er under pres. Derfor har Økonomiudvalget udmeldt en rammebesparelse på 1 % i 2017 stigende til 2 % i 2018 på forvaltningernes serviceramme. 

 

For Beskæftigelses- og Socialforvaltningen betyder det en reduktion på 6,8 mio. kr. stigende til 13,6 mio. kr.

 

På baggrund af udvalgets drøftelser om mulige reduktioner udarbejder forvaltningen endnu en sag til drøftelse til udvalgsmødet den 24/5 2016, som fører til en beslutning på udvalgsmødet den 7/6 2016.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetbidrag til budget 2017.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

SAGSFREMSTILLING

 Budgetbidraget tager udgangspunkt i Rammeudmeldingen for budget 2017 og overslagsårene. Rammeudmeldingen indeholder en række bestillinger til udvalgene: 

 

1.    Der er bestilt en beskrivelse af, hvordan udvalget udmønter den udmeldte optimering af rammen (omprioriteringsbidrag).

 

2.    Der er også bestilt en realisering og status på relevante effektanalyser. Dette emne foreslås drøftet på møde i udvalget d. 24/5 2016.

 

Det er derfor pkt. 1, som udvalget bedes drøfte på dagens møde.

 

På baggrund af udvalgets drøftelser på dagens møde samt mødet d. 24/5 2016 udarbejdes det endelige budgetbidrag til beslutning på møde d. 7/6 2016.

 

 

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser på den korte bane. Dog vil inputs fra udvalget komme til at indgå i det videre budgetarbejde og vil dermed på sigt kunne påvirke økonomien.

 

D. Orientering

7. Beskæftigelsesreform
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-22-16
RESUMÉ

 Med indførelse af beskæftigelsesreformen er der sket et skift i den samlede beskæftigelsesindsats overfor de jobparate ledige. Hyppige samtaler med den enkelte ledige er opprioriteret på bekostning af kommunal aktivering (kompetenceløft). Det betyder, at forvaltningen skal afholde markant flere samtaler fremover. Forvaltningen er økonomisk kompenseret for øget samtaler i 2016. 

 

Beskæftigelsesreformen lægger hermed op til en omlægning af den tidligere praksis fra mange aktiveringsprojekter til flere samtaler med den ledige samt en virksomhedsrettet indsats. 

 

Udvalget orienteres om muligheder, udfordringer og konsekvenser ved omlægningen af beskæftigelsesindsatserne.

 

8. Orientering om garantiskole på Fyn
D. Orientering
Åbent - 00.00.00-A00-280-16
RESUMÉ

Efter et ønske fra Centerrådet for Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn om at etablere en garantiskole på Fyn, der kan sikre alternative løsningsmodeller for unge i gang med en ungdomsuddannelse og har udfordringer ift. eksempelvis frafald eller ønske om at skifte uddannelsesretning. Centerrådet er en politisk bestyrelse bestående af 1 repræsentant fra hver samarbejdskommune, udpeget af og blandt medlemmer af den enkelte kommunalbestyrelse. Garantiskolen skal indgå som en løsning for frafaldstruede unge, der er tilknyttet en ungdomsuddannelse.

 

Disse unge skal gives mulighed for at gennemføre deres uddannelse ved hjælp af tæt koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og andre relevante aktører - dette kan gives i form af en garantiskole.

 

Dialogen mellem kommunerne, uddannelsesinstitutionerne, ungdomsskolen, VUC og produktionsskolerne på Fyn (Odense, Assens, Kerteminde, Nyborg og Nordfyn), kan være en væsentlig faktor for at lave alternative overgange, så flest mulige unge får en uddannelse og færrest mulige unge ender som ledige. Uddannelsesforum, med de odenseanske ungdomsuddannelser, har givet positiv tilkendegivelse om, at der arbejdes videre med en garantiskole på Fyn.

 

Formen for en garantiskoleordning er et forpligtende samarbejde om at fastholde unge i uddannelse og indeholder følgende:

 

 • Faglig opkvalificering
 • Uddannelses- og branchemæssig afklaring
 • Fastholdelse og omvalg

 

Uddannelsesinstitutionerne på Fyn (Odense, Assens, Kerteminde, Nyborg og Nordfyn) udgør et mangfoldigt uddannelsesfælleskab. Med Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegns Centerråd sikres et tværkommunalt samarbejde, som bidrager til løsninger for mange unge på uddannelsesstederne. Alle involverede kommuner, der allerede har et tæt samspil med ungdomsuddannelserne og har konkrete forebyggende indsatser, kan udgøre fundamentet i en garantiskole. I Odense er dette fx. de fokuserede indsatser, psykologordning, fremskudte rusmiddelindsatser og mentorer. Således vil eksisterende tiltag bidrage til, at det forpligtende samarbejde kan håndholdes i praksis fra kommunens side.

 

Forvaltningen vil arbejde videre med afdækning af muligheder for en garantiskole på Fyn i et tæt samspil med de øvrige kommuner og i særdeleshed de relevante uddannelsesinstitutioner.

 

9. Mangfoldighedstjek af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
D. Orientering
Åbent - 81.00.00-A00-197-16
RESUMÉ

Den 28/4 2015 drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget udmøntning af initiativer af mangfoldighedsstrategien. Som ét af flere initiativer blev det besluttet at foretage et tjek af mangfoldigheden i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Forening Nydansker har i samarbejde med forvaltningen ultimo 2016 foretaget et mangfoldighedstjek af forvaltningen.

 

Mangfoldighedstjekket tegner et øjebliksbillede af mangfoldigheden i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og indeholder en række konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes mere målrettet med mangfoldighed internt i forvaltningen.

 

Med større mangfoldighed på arbejdspladsen forventes bl.a. innovation, rekrutteringsgrundlag og vidensgrundlag at blive styrket i organisationen og i det enkelte team.

 

Rapporten er vedlagt sagen.

 

Indhold

 

På baggrund af mangfoldighedstjekket har Foreningen Nydansker udarbejdet en rapport, der viser følgende øjebliksbillede af mangfoldighed internt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

 

 • Selvom der arbejdes målrettet med eksterne mangfoldighedsinitiativer, er der internt i forvaltningen begrænset fokus på mangfoldighed ud over rekruttering af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Ledelsen ser en værdi i mangfoldighed, men det afspejles ikke i rekrutteringen af nye medarbejdere.
 • Medarbejderne oplever forvaltningen som en mangfoldig arbejdsplads, men har samtidig et meget begrænset kendskab til kommunens mangfoldighedsstrategi og –initiativer.

 

Forvaltningens nuværende mangfoldighedsprofil er:

 • Køn: 2 ud af 3 ansatte er kvinder (mange af forvaltningens arbejdsområder domineres dog traditionelt af kvinder).
 • Alder: Underrepræsentation af 20-29-årige og overrepræsentation af 40-59-årige ansatte sammenlignet med resten af befolkningen i Odense.
 • Etnicitet: Underrepræsentation af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk sammenlignet med resten af befolkningen – herunder er kun 1 ud af 80 ledere.
 • Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse: Høj grad af mangfoldighed (20 % af de 1527 ansatte er ansat på særlige vilkår (fleksjob, løntilskud, seniorjob eller skånejob).

 

Mangfoldighedstjekket er udarbejdet med udgangspunkt i en analyse af udvalgte strategier og øvrigt materiale samt en række telefoninterviews med et bredt udvalg af ledere og medarbejdere i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Forslag til initiativer

 

På baggrund af mangfoldighedstjekket foreslår Foreningen Nydansker en række konkrete initiativer for at øge og drage nytte af den allerede eksisterende mangfoldighed i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

 

 • At revidere mangfoldighedsstrategien med henblik på konkrete ambitioner og mål for Odense Kommune som mangfoldig organisation og arbejdsplads.
 • At revidere Mangfoldighedsrådet, så det i stedet for at have et primært etnisk fokus repræsenterer en bredere gruppe af interesser.
 • At sætte mangfoldighed systematisk og struktureret på dagsordenen blandt ledere og medarbejdere.
 • At afdække den eksisterende mangfoldighed på leder-, afdelings- og teamniveau og understøtte en lokal målsætning på kort og lang sigt i forhold til fx. køn, alder, etnicitet, faglig baggrund og anciennitet.
 • At afdække allerede eksisterende eksempler på god mangfoldighedsledelse i organisationen og videreformidle disse både internt og eksternt.
 • At få konkretiseret og italesat hvorfor Odense Kommune ønsker at være en mangfoldig organisation, så det bliver tydeligt for alle.
 • At konkretisere betydningen af at sikre mangfoldighed på afdelings- og teamniveau.
 • At etablere et internt mangfoldighedsnetværk i forvaltningen, som kan lade sig inspirere af chartervirksomhedernes arbejde med mangfoldighed.

 

 

Undersøgelsens grundlag

 

Mangfoldighedstjekket er udarbejdet med udgangspunkt i følgende parametre:

 

 1. Forvaltningens mangfoldighedshistorie og aktuelle situation i forhold til mangfoldigheden på ledelses- og medarbejderniveau.
 2. Forvaltningens værdier på mangfoldighedsområdet, med udgangspunkt i nedskrevne politikker, visionspapirer mv.
 3. Den praktiske mangfoldighedsledelse, herunder aktuelle og planlagte indsatser med fokus på at øge eller drage nytte af den aktuelle mangfoldighed i virksomheden.
 4. Ekstern kommunikation og PR, herunder forvaltningens eksterne formidling af mangfoldighedsindsatser via hjemmeside og nyhedsbreve samt den generelle pressedækning.
 5. Forvaltningens aktuelle mangfoldighedsfortælling med udgangspunkt i interviews med relevante ledelsesrepræsentanter og udvalgte medarbejdere.

 

 

 

 

10. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-12-15
RESUMÉ

Mundtlig orientering.

 

 • Mulighed for at søge midler fra A.P. Møller Fondens donation til det sociale område

 

 

11. Tema: Flygtninge i uddannelse
D. Orientering
Åbent - 15.20.00-G01-145-15
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget har i 2016 løbende politiske drøftelser om, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesniveauet kan øges. Drøftelserne tager udgangspunkt i Beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune, som blev vedtaget i januar 2016.  

 

For at hente inspiration til dette arbejde besøger udvalget gennem året virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer mv.

 

Et af omdrejningspunkterne i beskæftigelsespolitikken er en stigende erhvervsfrekvens blandt flygtninge - og indvandrere. Den bedste integration sker på arbejdspladsen, men vejen til arbejdsmarkedet kan kræve en håndholdt beskæftigelsesrettet indsats.  

 

Dagens udvalgsbesøg bliver afholdt på uddannelsesinstitutionen "Tietgen" under temaet: "Flygtninge i uddannelse". På Tietgen hjælpes de mest ressourcestærke nyankomne flygtninge tættere på arbejdsmarkedet gennem individuel screening, kompetenceafklaring og opkvalificering.

 

På mødet gives indledningsvis en introduktion til de indsatser, som der anvendes på Tietgen med henblik på at understøtte vejen mod selvforsørgelse.

 

 

 

12. Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-31-16
RESUMÉ

Det er besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget afholder fællesmøde 2 x årligt.

 

Forvaltningsudvalget ønsker på fællesmødet den 10/5 2016 at drøfte følgende emner med Beskæftigelses- og Socialudvalget:

 

 • Den økonomiske situation/budget
 • Medarbejderarrangementer