Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 24. november 2015 kl. 08:30
i Korsløkkeparken, Aktivitetspavillonen v. Korsløkkevej 27, st. th., 5220 Odense SØ

Afbud fra Cæcilie Crawley

 

Mødet hævet kl. 13.05


Indkaldelse

Steen Møller
Claus Houden
Christoffer Lilleholt
Cæcilie Crawley
Steen Lund
Tim Vermund
Ulla G. Chambless
B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Beslutning om forhøjelse af tilskud til Café Paraplyen og Reden, udsat fra mødet den 10/11 2015
C. Sager til drøftelse/forberedelse
2 Drøftelse af Beskæftigelsespolitik for Odense Kommune
D. Orientering
3 Status boligsociale helhedsplaner 2014
4 Orientering om status på implementeringen af Strategi for mere sundhed og mindre misbrug
5 Orientering om ny funktionsperiode for Odense Mangfoldighedsråd
6 Orientering om partnerskabsaftale mellem Odense Kommune og Syddansk Universitet om studiejobs
7 Aktuelle sager
8 Tema: Sagsbehandling med borgeren i centrum

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Beslutning om forhøjelse af tilskud til Café Paraplyen og Reden, udsat fra mødet den 10/11 2015
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.15.00-A00-3-15
RESUMÉ

Udvalget skal med denne sag beslutte, om Reden og Café Paraplyen skal have forhøjet driftstilskud i 2016, samt evt. konsekvens for serviceniveauet. Sagen har tidligere været drøftet på udvalgsmøde den 23/6 2015, 6/10 2015 og den 10/11 2015.

 

Både Café Paraplyen og Reden Odense har anmodet om at få driftstilskuddet forhøjet. Det skyldes, at reglerne og udgifterne ved at ansætte ledige borgere i løntilskud er ændrede. Café Paraplyen og Reden oplyser, at manglende finansiering til løntilskudsmedarbejdere vil påvirke serviceniveauet negativt. Redens økonomiske udfordring rækker ud over udgiften til løntilskudsstillinger, da der har været behov for at sikre en sikkerhedsnormering om natten. Begge tilbud ønsker også fremadrettet at være med til at løfte en del af den beskæftigelsesrettede indsats. Forvaltningen har været i dialog med begge tilbud.

 

Der opstilles i sagen fire scenarier til løsning af den budgetmæssige udfordring ved manglende finansiering af løntilskudsstillinger og sikkerhedsnormering.

 

Café Paraplyen

Forvaltningen anbefaler, at Café Paraplyen ikke tilføres yderligere driftstilskud. Der indgås samarbejde mellem Café Paraplyen med forvaltningen om anvendelsen af 13 ugers praktikker med borgerne, der ikke er langt fra arbejdsmarkedet, som alternativ til løntilskudsstillinger.

 

Reden

Forvaltningen anbefaler på baggrund af besøgstal og efter dialog med Reden og Kirkens Korshær, at Reden reducerer åbningstiden og holder lukket om natten fremover. De 2,15 kvinder, der benytter Reden om natten, vil fremadrettet kunne bruge Kirkens Korshærs natvarmestue. I natvarmestuen overnatter i forvejen kvinder og der er to vågne nattevagter, der kan sikre trygge rammer for kvinderne.

Vælges et af alternativerne, der medfører, at tilskuddet forhøjes, vurderer forvaltningen, at besparelsen foretages på værestedsområdet. De kommunale væresteders ramme er 3.622.704 kr.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget vælger mellem de følgende modeller. Forvaltningen anbefaler indstilling 1 og 2.

 1. Café Paraplyen tilføres ikke yderligere driftstilskud.

 

 1. Reden lukker om natten og finansiering af sikkerhedsnormering er ikke længere påkrævet. Reden kan med natlukningen selv finansiere løntilskudsstillinger.

 

 1. Redens driftstilskud forhøjes med det ansøgte beløb på 1.100.000 kr., hvorved åbningstider fastholdes på det nuværende niveau. Midlerne findes inden for den samlede ramme til kommunale væresteder.

 

 1. Reden lukker én dag hver uge og to uger i juli måned samt at der intet personale er i Redens lukketid med en samlet besparelse på 1.022.204 kr.

 

 1. Reden tilføres 278.000 kr. til at dække udgifter til løntilskudsstillinger. Reden fastholder nuværende normering om natten. Sikkerhedsnormeringen dækkes i stedet ind af en serviceaftale med vagtfirma. Den samlede udgift på 418.000 kr. findes ved hjælp af en reduktion i den samlede økonomiske ramme til kommunale væresteder.
BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget har følgende ændringsforslag:

 

Reden tilføres 675.000 kr., fra 2016 og frem, som finansieres inden for rammen til Aktivitets- og Samværstilbud. Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om den konkrete plan for udmøntning af budgettet for Aktivitets- og Samværstilbud.

 

Reden holder fremover sommerferielukket 14 dage i juli, ligesom der ikke vil være medarbejdere i lukketiden, hvilket sikrer restfinansieringsbehovet på 425.000 kr. årligt.

  

Herudover får udvalget en generel status på Reden efter sommerferien 2016. Der rettes henvendelse til staten for at undersøge muligheden for, at statstilskuddet kan forhøjes.

 

Ændringsforslaget blev godkendt.

 

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

Denne sag danner grundlag for beslutning om ændringer i driftsbudgetter og serviceniveau for Café Paraplyen og Reden for 2016 og frem. Afhængigt af hvilken løsning der besluttes, vil serviceniveauet, på det øvrige voksensociale område blive berørt af beslutningen.

 

Den økonomiske udfordring for Café Paraplyen svarer til tre løntilskudsstillinger á 69.500 kr., i alt 208.500 kr. I Reden er den økonomiske udfordring fire løntilskudsstillinger, i alt 278.000 kr. Redens økonomiske udfordring er dog større end udgiften til løntilskud. Reden Odense vurderer at mangle 1.100.000 kr. for at kunne opretholde samme serviceniveau som i dag samt en forsvarlig sikkerhedsnormering om natten.

 

Reden modtager 2.381.000 kr. og Café Paraplyen modtager 1.547.000 kr. årligt i driftstilskud på baggrund af den aftalte driftsaftale med Odense Kommune.

 

I det omfang serviceniveauet på de to væresteder påvirkes af beslutningen, skal driftsaftalen genforhandles.

 

Vælges et løsningsforslag, der medfører, at Redens tilskud forhøjes, vurderer forvaltningen at besparelsen foretages på værestedsområdet (se begrundelsen i afsnittet: Forslag til besparelse på det voksensociale område) . De kommunale væresteders ramme er 3.622.704 kr.

 

Løsningsmodeller til driftsbudget og serviceniveau for Café Paraplyen i 2016 og frem:

 

Café Paraplyen gives afslag på ansøgning og skal finansiere løsningen inden for egen ramme. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at fastholde serviceniveauet uden reduktion i åbningstiden med en samarbejdsaftale mellem forvaltningen og Café Paraplyen. Der indgås samarbejde omkring anvendelsen af 13 ugers praktikker med borgerne, der ikke er langt fra arbejdsmarkedet.

 

Løsningsmodeller til driftsbudget og serviceniveau for Reden i 2016 og frem:

 

Fakta om besøgstal i Reden

Nye henvendelser

3,8 kvinde pr. måned (2015)

Antal besøg

14 kvinder i døgnet (2015)

Antal sovende

2,15 kvinde pr. nat (2015)

Løsningsmodeller

Model jf. indstillingen

Konsekvens

2:

Reden lukker om natten og finansiering af sikkerhedsnormering er ikke længere påkrævet.

Reden kan med natlukningen selv finansiere løntilskudsstillinger.

Serviceniveauet reduceres.

De kvinder, der i dag overnatter på Reden, kan i stedet overnatte i Kirkens Korshærs natvarmestue i Østergade. I Natvarmestuen overnatter i forvejen kvinder, og tilbuddet har to vågne nattevagter. Det betyder, at der kan skabes trygge rammer for kvinderne om natten.

3:

Redens driftstilskud forhøjes med 1.100.000 kr.  Løntilskudsstillinger i nattevagten erstattes med fastansatte.

Serviceniveauet fastholdes.

Øget udgift: Midlerne findes ved en besparelse på rammen til kommunale væresteder, hvor serviceniveauet reduceres.

En besparelse på værestederne skal findes ved at reducere i antallet af ansatte. Der er fem socialfaglige medarbejdere ansat ud af de 13 fastansatte. De socialfaglige medarbejdere er garant for fagligheden på værestederne og den gennemgående funktion. En reduktion i udgiften til værestederne vil skulle hentes på udgiften til de socialfaglige medarbejdere. Medarbejdernes løn er ca. 425.000 kr årligt. En besparelse på 1.100.000 kr. vil derfor betyde minimum to medarbejde mindre, og derved at to væresteder vil skulle lukkes. Det vil betyde reduktion i aktiviteter for brugerne, og dermed en udfordring ift. at værestederne kan agere arena for fremskudte indsatser og indgang til andre kommunale tilbud.

 

Se konsekvensbeskrivelser ved reduktion under afsnittet med mulige besparelsesforslag.

4:

Reden lukker én dag hver uge samt to uger i juli måned og har intet personale i Redens lukketid midt på dagen.

Serviceniveauet reduceres.

Løntilskudsstillinger i nattevagten kan erstattes af fast personale, hvorved sikkerhedsnormeringen fastholdes.

Forslaget medfører en samlet besparelse på 1.022.204 kr.

Det vurderes, at lukkedage vil have konsekvenser for Redens brugere, der skal søge andre steder en dag om ugen og i sommerferien.

Reduktionen af personalet i lukketiden vil have betydning ift. tilrettelæggelsen af arbejdet i Reden, hvor arbejdet med dokumentation og udlevering af sprøjter og kanyler skal foregå i åbningstiden.

5:

Reden tilføres 278.000 kr. til at dække udgifter til løntilskudsstillinger. Reden har herudover kun en medarbejder om natten.

Serviceniveauet fastholdes.

Sikkerhedsnormeringen dækkes i stedet ind af en serviceaftale med vagtfirma. Den samlede udgift på 418.000 kr. findes ved hjælp af en reduktion i den økonomiske ramme til kommunale væresteder.

Øget udgift: Midlerne findes ved en besparelse på rammen til kommunale væresteder, hvor serviceniveauet reduceres.

 

En besparelse på værestederne skal findes ved at reducere i antallet af ansatte. Der er fem socialfaglige medarbejdere ansat ud af de 13 fastansatte. De socialfaglige medarbejdere er garant for fagligheden på værestederne og den gennemgående funktion. En reduktion i udgiften til værestederne vil skulle hentes på udgiften til de socialfaglige medarbejdere. Medarbejdernes løn er ca. 425.000 kr årligt. En besparelse på 418.000 kr. vil derfor betyde en medarbejder mindre, og derved at ét værested vil skulle lukkes. Det vil betyde reduktion i aktiviteter for brugerne, og dermed en udfordring ift. at værestederne kan agere arena for fremskudte indsatser og indgang til andre kommunale tilbud.

 

Se konsekvensbeskrivelser ved reduktion under afsnittes med mulige besparelsesforslag.

 

Forvaltningen anbefaler på baggrund af besøgstal og efter dialog med Reden og Kirkens Korshær, at Reden reducerer åbningstiden og holder lukket om natten fremover (model 2). De kvinder, der benytter Reden om natten, vil fremadrettet kunne bruge Kirkens Korshærs natvarmestue. I natvarmestuen overnatter i forvejen kvinder og der er to vågne nattevagter, der kan sikre trygge rammer for kvinderne.

Forslag til besparelse på det voksensociale område.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne til at forhøje Redens driftstilskud (model 3 og 5) findes på det voksensociale område. Der findes fire områder, som besparelsen kan findes inden for:

 • Bostøtte/støtte-kontaktperson/sociale viceværter; tilbud der understøtter Housing First princippet og reducerer hjemløshed i Odense
 • Misbrugsområdet; tilbud der understøtter strategi for mere sundhed og mindre misbrug
 • Forsorgshjemsområdet; der sikrer tag over hovedet og understøtter Housing First
 • Aktivitets og samværstilbud; værestedsaktiviteter

Forvaltningen vurderer, at besparelsen bør placeres på værestedsområdet for at minimere konsekvenserne for  de overordnede strategier og principper på udsatte og misbrugsområdet. Besparelser på henholdsvis forsorgshjem, boligsociale støttepersoner og misbrugsområdet vil få mærkbare konsekvenser for Odense Kommunes evne til at efterleve kommunens egne mål på hjemløse- og misbrugsområdet.

Der findes fire kommunale væresteder i Odense. Målgruppen for værestederne er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Værestederne tilbyder forskellige aktivitets- og samværstilbud med fokus på boligsociale aktiviteter og tilbud til borgere i stoffrihed.

Værestedet Øst: Alkoholfrit tilbud til alle beboere i Vollsmose. Ligger i Egeparken 158B, 5240 Odense NØ.

 • Åbningstid fra mandag kl. 9.00-15.00, tirsdag kl. 9.00–18.30, onsdag og torsdag kl. 9.00–16.00 og fredag kl. 9.00–13.00.

Værestedet Lyset: For tidligere stofmisbrugere eller alkoholikere. Lyset ligger på Claus Bergs Gade 1, 1. sal, 5000 Odense C

 • Åbningstid fra kl. 8.30-14.30 mandag til torsdag og fredag til kl. 14.00. Om morgenen fra kl. 7.00-8.30 åbnes for aktive stofbrugere, der ikke er synligt påvirkede.

Værestedet Mælkevejen: Et alkoholfrit borger- og aktivitetshus, med fokus på at skabe mere liv og samvær i lokalområdet og fokus på socialt udsatte. Mælkevejen ligger på Højstrupvej 59, 5200 Odense V

 • Kl. 9.00–14.00 på hverdage. Der kan være udvidet åbningstid, samt aftenåben ifm. særlige aktiviteter.

Værestedet Blochhuset: Blochhuset henvender sig til enlige, ensomme, psykisk syge, socialt udsatte og misbrugere mv. Blochhuset ligger på Carl Blochs Vej, 5230 Odense M.

 • Åbningstider: Mandag kl. 8.30-19.00; Tirsdag kl. 8.30-15.00; Onsdag kl. 8.30-19.00; Torsdag kl. 8.30-15.30; Fredag kl. 8.30-14.00.

Medarbejdere på værestederne. En del medarbejdere er ikke fuldtidsansat, men ansat i skånejob, flexjob eller seniorjob

Fastansatte

Praktikanter, borgere i afklaringsforløb, ressourceforløb eller samfundstjeneste

 

Frivillige, som ikke er brugere af værestedet

13

31

28

Nyeste målinger viser 22.774 årlige besøg på værestederne.

 

ØKONOMI

Se sagsfremstillingen

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

2. Drøftelse af Beskæftigelsespolitik for Odense Kommune
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.15.00-A00-4-15
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget har haft løbende politiske drøftelser om kerneopgaven: At få flere i uddannelse og job. De politiske drøftelser skal sætte en klar retning for, hvordan Beskæftigelses- og Socialforvaltningen mere effektivt og målrettet kan maksimere sit bidrag til øget vækst i byens virksomheder og dermed sikre bedre velfærd og livskvalitet for byens borgere.

 

Drøftelserne skal føre frem til, at udvalget ved udgangen af 2015 kan vedtage en samlet Beskæftigelsespolitik.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter Beskæftigelsespolitikken.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede punktet.

 

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

SAGSFREMSTILLING

Beskæftigelses- og Socialudvalgets medlemmer har løbende bidraget med inputs til udarbejdelse af en samlet Uddannelses- og Beskæftigelsesstrategi. Med drøftelsen den 10/11 2015 blev det besluttet at samle arbejdet i en politik - fremadrettet kaldet: Beskæftigelsespolitik.

 

Gennem hele 2015 har der været politiske drøftelser på udvalgsmøderne omkring kerneopgaven. Drøftelserne er blevet understøttet på forskellig vis og bl.a. ved hjælp af:

 

 • Temaer – bl.a. besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner
 • Inddragelse af borgerne
 • Læring om effektmålene
 • Budget- og effektanalyser 2016 og 2017
 • Studietur til Vancouver

  

Fokusområder udvalget har drøftet i årets løb:

 

 • Kvalificeret arbejdskraft - virksomhedsområdet og International Community
 • Flygtninge i job
 • Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse 
 • Luk det som ikke virker - øget fokus på effekt 
 • Flyt ressourcer til venstre i fødekæden
 • Fremskudt sagsbehandling over for de unge

 

På en workshop den 24/8 anbefalede byrådets medlemmer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at sætte fokus på nedenstående:

 

 1. Styrket samarbejde med byens virksomheder: ”Hvad kan vi gøre for jer”?
 2. Vi skal turde prioritere! Vi lukker det, der ikke virker
 3. Uddannelse for fremtiden
 4. Prioriter de lavthængende frugter
 5. Integration gennem job

 

På workshop den 10/11 kom udvalget med inputs til politikken (pejlemærker), som er samlet under følgende overskrifter:

 

 1. Samskabelse med byens borgere
 2. Samskabelse med byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner og øvrige partnere
 3. Brug ressourcerne klogt
 4. Vi gør det, der virker

 

Disse inputs er indarbejdet i det reviderede forslag til Beskæftigelsespolitikken.

 

Den endelige godkendelse af politikken forventes at ske på udvalgsmødet den 8/12 2015.

 

De forskellige bidrag har alle dannet grundlag for den drøftelse, der skal foregå forud for beslutning om Beskæftigelsespolitikken. Drøftelsens produkt er forskellige pejlemærker for forvaltningens arbejde med at opnå kerneopgavens mål. Målet er, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets Beskæftigelsespolitik skal være styringsdokumentet for forvaltningens virke. Politikken skal også være en paraply for forvaltningens øvrige strategier og planer, herunder veteranstrategi, beskæftigelsesplan, strategi for flygtninge, strategi for kvalificeret arbejdskraft, strategi for mere sundhed og mindre misbrug og Housing First tilgangen.

  

Beskæftigelsespolitikken skal angive de politiske sigtelinjer for forvaltningens indsatser i resten af valgperioden frem mod 1/1 2018.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

D. Orientering

3. Status boligsociale helhedsplaner 2014
D. Orientering
Åbent - 03.02.00-G01-1-15
RESUMÉ

Odense Kommune har gennem mange år haft et godt samarbejde med byens boligorganisationer. I regi af samarbejdet er der blandt andet udarbejdet boligsociale helhedsplaner.

Det er boligorganisationerne som ejer og administrerer helhedsplanerne. Helhedsplanerne er finansieret med 75% fra Landsbyggefonden og de resterende 25% er lokal medfinansiering, som deles mellem kommune og boligorganisation med 12,5% til hver part.

 

Ved udarbejdelsen af helhedsplanerne opstilles i samarbejde med Landsbyggefonden mål for alle aktiviteter i helhedsplanen. En gang årligt indsendes målopfyldelsesskemaer til Landsbyggefonden. Boligorganisationen er således forpligtet over for Landsbyggefonden i forhold til opnåelse af de opstillede mål.

 

Af bilaget fremgår status for 2014 på Odenses seks igangværende helhedsplaner som er Dianavænget, Korsløkken, Rising, Skt. Klemensparken, Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken og Vollsmose. Status for de enkelte helhedsplaner er udarbejdet af de pågældende projektledere.

Statussen er holdt på et overordnet niveau, da det vil være meget omfangsrigt med en status på aktivitetsniveau for samtlige helhedsplaner.

 

 

4. Orientering om status på implementeringen af Strategi for mere sundhed og mindre misbrug
D. Orientering
Åbent - 00.15.00-A00-7-15
RESUMÉ

Årligt gør Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen status på implementeringen af Strategi for mere sundhed og mindre misbrug. Strategien er rammen om en ny tilgang til forebyggelsesopgaven samt til behandlingsopgaven for borgere med overforbrug eller misbrug af rusmidler. Der er udpeget konkrete indsatser, som understøtter målene. Denne sag giver status og understøttes af et statusbilag på handlinger og målopfyldelsen. Ældre- og Handicapudvalget har ligeledes den 24/11 2015 en beslutningsag om Strategi for mere sundhed og mindre misbrug og vil såfremt indstillingen følges fremadrettet indgå i den fælles afrapportering.

1. Forebyggelse

Der er igangsat en række aktiviteter, der har været med til en bedre forebyggelse af misbrug af rusmidler.

 • Der er igangsat aktiviteter, der ved hjælp af rusmiddelpolitikker i kommunale tilbud skal sikre fokus på forebyggelse. De igangsatte handlinger har haft til formål at udskyde unges alkoholdebut. Alkohol-debutalderen er højere i dag end for to år siden. Alle forvaltningerne er godt i gang med rusmiddelpolitikkerne.
 • Herudover arbejdes der med en række af forebyggende indsatser i forvaltningerne.

Forvaltningerne er godt på vej mod at nå målet. Fremover vil der fortsat være fokus på at udbrede gode og aktive rusmiddelpolitikker. Der fastholdes også fokus på at screene for problematikker, samt indgå relevante partnerskaber, der kan sikre god forebyggelse og behandling.

2. Kvalitet og effekt i tilbuddene mod misbrug

Der har været igangsat forskellige aktiviteter på behandlingsområdet i løbet af de sidste to år. Fokus har været at sikre god kommunikation til borgerne, de rette tilbud til målgruppen og effekt af indsatsen. Der har været en god borgerinddragelsesproces, der har peget på yderligere forbedringer. (Rapporten er vedlagt som bilag)

Grundet reorganisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med et større fokus på uddannelse og job, er flere af de igangsatte aktiviteter i gang med at blive revurderet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er ikke nået i mål med de meget ambitiøse målsætninger, og målet for 2015 er ikke nået. Der bliver derfor strammet op omkring indsatsen. Der vil i 2016 blive arbejdet målrettet med, at nye tilbud har beskæftigelsesfremmende sigte og fokus på effekt.

3. Inklusion og rehabilitering

Der har været fokus på at arbejde helhedsorienteret og med én plan for borgerne. Dette arbejdes der blandt andet videre med i forbindelse med "Sammenhængende Borgerforløb". Der er blevet arbejdet med forskellige tiltag, men vi er ikke i mål endnu. Fremadrettet vil der derfor stadig være fokus på koordination.

 

5. Orientering om ny funktionsperiode for Odense Mangfoldighedsråd
D. Orientering
Åbent - 15.00.20-A08-1-15
RESUMÉ

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget nedsatte Odense Mangfoldighedsråd i en to-årig funktionsperiode fra den 1/4 2014 – 1/4 2016.

Mangfoldighedsrådet har til formål at "understøtte Odense Kommune samt styrke samarbejdet mellem kommunen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og civilsamfundet inden for mangfoldighedsområdet".

I Odense Mangfoldighedsråd sidder 11 medlemmer og to suppleanter fra lokale virksomheder, uddannelsesområdet og lokale organisationer samt civilsamfundet, herunder etniske minoriteter. Der er nedsat et formandskab af to personer fra Mangfoldighedsrådet. Formand er lektor Reza Javid og næstformand centerchef Søren Dollerup.

Da Mangfoldighedsrådets funktionsperiode udløber til april, udarbejdes der en status af rådets formål, virke og sammensætning. Som del af denne status høres Mangfoldighedsrådet på sit rådsmøde 2/12 2015.

Der orienteres på udvalgsmøde om samarbejdet med Mangfoldighedsrådet hidtil.

Det forventes, at udvalget forelægges en beslutningssag vedrørende Mangfoldighedsrådet.

 

6. Orientering om partnerskabsaftale mellem Odense Kommune og Syddansk Universitet om studiejobs
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-G01-6-15
RESUMÉ

Flere undersøgelser viser, at studerende med fagligt relevante studiejobs øger deres jobmuligheder væsentligt efter endt uddannelse. Mange studerende fra Syddanmark er opmærksomme på denne sammenhæng og søger derfor i stort antal til København, hvor der i mange år har været tradition for at oprette studiejobs i ministerier, styrelser, organisationer mv. En del studerende søger også mod Aarhus, hvor der også er jobåbninger via studiejobs. Mange af de syddanske studerende, som eksempelvis vælger at flytte til hovedstaden, får via deres studiejob deres første "rigtige" job efter endt uddannelse. Herefter stiftes ofte familie, og den nu færdiguddannede kandidat vender ikke tilbage til det syddanske område. Det manglende tilvalg af regionen betyder at en by, som Odense Kommune mister den vækst og dynamik, vidensarbejdspladser fører med sig.

 

For at vende udviklingen har Odense Kommune og Syddansk Universitet Erhverv indgået et fokuseret samarbejde, med et mål om at generere 400 nye studiejobs i odenseanske virksomheder frem mod 2020. Aftalen rammer ind i kerneopgaven for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, som er at få flere i uddannelse og job. I tæt samarbejde med erhvervslivet igangsættes en række initiativer, som skal sikre en stigning i antallet af nye akademiske job. Initiativerne skal lede hen mod at, Odense Kommune bliver mere attraktiv som bosætningskommune.

Den samlede partnerskabsaftale er vedlagt som bilag til denne sag.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 00.15.00-G01-4-15
RESUMÉ

Mundtlig orientering.

 

8. Tema: Sagsbehandling med borgeren i centrum
D. Orientering
Åbent - 15.20.00-G01-145-15
RESUMÉ

 ORIENTERING

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i 2015 have løbende politiske drøftelser om kerneopgaven: Uddannelse og job. De løbende drøftelser fører frem til, at udvalget ved udgangen af 2015 kan træffe beslutning om en samlet uddannelses- og beskæftigelsesstrategi.

 

For at hente inspiration til dette arbejde besøger udvalget virksomheder, uddannelsesinstitutioner og inddrager borgerne - og udvalget får indblik i konkrete projekter, som er medvirkende til, at vi lykkes med kerneopgaven.

 

Dagens udvalgsbesøg bliver holdt i Korsløkkeparken med temaet "Sagsbehandling med borgeren i centrum".

  

Temaet opdeles i to spor:

 

 1. Boligsociale indsatser
 2. Vanguard

 

De boligsociale indsatser bygger på konkrete tiltag i samarbejde med boligselskaberne og Odense Kommune som udmøntes i boligsociale helhedsplaner. Når planerne udarbejdes, centreres indsatserne omkring fokusområder såsom uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Indsatserne skal være konkrete og effekterne målbare.

 

Vanguard er en metode, som repræsenterer en unik tilgang til arbejdet: I stedet for at udføre talrige analyser, skrive lange rapporter og gennemføre endeløse projekter fokuserer Vanguard på at designe produktionen, så den gør det muligt så enkelt som muligt at leve op til borgeres og virksomheders efterspørgsel. Erfaringen fra gennemførte forløb viser, at metoden er i stand til at skabe både bedre service, lavere omkostninger og mere tilfredse medarbejdere. På samme tid.

 

 

Underskriftsblad

Steen Møller
Claus Houden
Christoffer Lilleholt
Cæcilie Crawley
Steen Lund
Tim Vermund
Ulla G. Chambless