Referat
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 10. november 2015 kl. 08:30
i Lokale 6.02, 6. sal, Tolderlundsvej 2

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog i mødet via Skype

 

 


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Elev- og studieområdet i Odense Kommune
B. Sager til afgørelse i udvalget
2 Beslutning om deltagelse i "Job First"
3 Beslutning om fastholdelse af driftstilskud til Reden og Café Paraplyen
4 Beslutning omkring ansøgning til medfinansiering af stofindtagelsesrum
5 Beslutning om rammer og styring på beskæftigelsesområdet
C. Sager til drøftelse/forberedelse
6 Drøftelse af uddannelses- og beskæftigelsesstrategien
D. Orientering
7 Status på Housing First - Skærmet enhed på St. Dannesbo til kaotiske unge
8 Status på Housing First - Støtte til sårbare unge
9 Orientering om ressourceforløb
10 Ny dagpengeaftale
11 Aktuelle sager
12 Besøg i forvaltningen

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Elev- og studieområdet i Odense Kommune
A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.01.00-A00-19-15
RESUMÉ

Med henblik på at skabe et samlet strategisk perspektiv på arbejdet med elever og professionsbachelorstuderende på tværs af Odense Kommune, foreslås det at sammenlægge ressourcer fra fagforvaltningerne i Borgmesterforvaltningen.

 

Det foreslås endvidere, at Odense Kommune arbejder med at skabe flere studierelevante jobs for studerende på de højere videregående uddannelser og på de mellemlange videregående uddannelser. Målet i Odense Kommune er i de kommende år at have godt 200 studierelevante jobs i Odense Kommune og Odense Kommunes selskaber med datterselskaber; VandCenter Syd, Odense Renovation, Fjernvarme Fyn, Odense Letbane og Odense Havn.

Sagen har været drøftet i Direktørgruppen og i Hovedudvalget. Hovedudvalget spurgte til den fysiske placering af den samlede administration, hvilket endnu ikke er afgjort. Medarbejdersiden udtrykte bekymring for, om et øget antal studiejobs kan få betydning for antallet af ordinært ansatte og påpegede, at der bør ses på, hvordan rammer og vilkår for elever og studerende på forskellige fagområder stemmer overens.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med fagforvaltningerne, at Økonomiudvalget godkender følgende indstillingspunkter med henblik på høring af relevante stående udvalg og efterfølgende genbehandling i Økonomiudvalget og byrådet. Ved høringen forholder de stående udvalg sig til de indstillingspunkter, som har relevans for dem, og de udtaler, hvorvidt de kan anbefale indstillingspunkterne.

 

 1. Elev- og studieområdet i Odense Kommune samles i Borgmesterforvaltningen for at sikre understøttelse og koordination af det fælles arbejde med elever og studerende i Odense Kommune, herunder samarbejder med uddannelsesinstitutionerne.
   
 2. Målet i Odense Kommune er i de kommende år at have godt 200 studierelevante jobs i Odense Kommune og selskaber, som der er indgået administrationsaftaler med.
   
 3. Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende elevområdet på 38.367.694 kr. i 2016 og frem på områder med overførselsadgang overføres fra Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget.
   
 4. Berørte medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen overføres pr. 1/1 2016 til Borgmesterforvaltningen med tilhørende lønbudget på 3.421.822 kr. i 2016 og frem på områder med overførselsadgang.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalgets indstilling.

 

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Samling af elev- og professionsbachelorområdet i Odense Kommune

 

Med sammenlægningen af ressourcer er det ambitionen, at:

 

 • viden kan blive delt
 • fordybning i relevante spørgsmål ikke kun er et lokalt anliggende
 • løsning af fælles problemstillinger (f.eks. uddannelsesstrategi, studiemiljø og integration i kerneopgaver) er et fælles ansvar, som koordineres centralt

 

I forhold til dimensionering og budget vil der være følgende fordele i at sammenlægge det formelle ansvar:

 

 • Bedre mulighed for at anlægge en helhedsbetragtning på kommuneniveau på tværs af de enkelte områder
 • Bedre mulighed for at fremstå som én kommune og ét uddannelsessted over for eksterne parter – uddannelsesinstitutioner, dimensioneringsudvalg osv. – og dermed en styrket strategisk interessevaretagelse
 • Fordelingen af elev- og praktikpladser i de enkelte forvaltninger og på de enkelte arbejdssteder afkobles fra ressource-/budgetspørgsmålet og kan dermed baseres på faglige behov og hensyn  
 • Større tydelighed omkring ansvarsfordeling og roller ved, at ansvaret for at fordele elev- og praktikpladser mellem forvaltninger og budgetansvaret samles

 

Derudover er der følgende fordele ved at sammenlægge ressourcerne på elevområdet:

 

 • Relevante studieområder får øget bevågenhed
 • Uddannelsesinstitutioner og elever har én indgang til Odense Kommune
 • Samling af medarbejderne giver mulighed for at videreudvikle et stærk fagligt miljø med en høj grad af koordination og vidensdeling
 • Bedre mulighed for en overordnet strategisk inddragelse af MED-systemet

 

200 studierelevante jobs i Odense Kommune

Tiltaget omkring flere studierelevante jobs og fortsat fokus på samarbejdet med uddannelsesinstitutioner understøtter Odense Kommunes vækststrategi, som beskriver et mål om, at flere højtuddannede skal blive i Odense efter endt uddannelse. Målet er i de kommende år at have godt 200 studierelevante jobs i Odense Kommune og Odense Kommunes selskaber med datterselskaber; VandCenter Syd, Odense Renovation, Fjernvarme Fyn, Odense Letbane og Odense Havn. Der er tale om et ambitionsniveau for hele Odense Kommune, og der opstilles således ikke en fast fordeling mellem forvaltningerne, som heller ikke pålægges konkrete måltal.

 

Ansættelseskompetencen forbliver i den enkelte forvaltning. Borgmesterforvaltningen vil rådgive og understøtte de øvrige forvaltninger på området. Rammerne for de enkelte studiejobs skal være tydelige og give mening for både arbejdspladsen og den studerende.

 

Indsatsens potentiale

 • Employer branding – studerende er gode ambassadører for Odense Kommune; som arbejdsplads og som by
 • Vækstperspektiv – ved at tilbyde praktikpladser, studiejobs og opgavesamarbejder, er Odense Kommune med til at skabe rammerne for, at de studerende får relevant erhvervserfaring og mulighed for at skabe netværk – hvilket øger de studerendes mulighed for fast arbejde efter endt studie
 • Udvikling – studerende har nye øjne på arbejdsplads og arbejdsopgaver og giver et frisk pust til organisationen samtidig med, at de har den nyeste faglige viden
 • Det gode eksempel – Odense Kommune går, som Fyns største arbejdsplads, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne foran med det gode eksempel over for virksomhederne i forhold til at skabe flere studiejob

 

Studerende i praktik og opgavesamarbejder er ulønnede, mens en studentermedhjælper koster ca. 120 kr. i timen og arbejder ca. 12 timer pr. uge. Aflønning af studerende skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme i afdelingen; eksempelvis via projektmidler eller midlertidige driftsbevillinger.

 

En studerende i en måned koster:
12 timer/uge x 4 uger/måned x 120 kr./time = 5760 kr.

 

Eksempler på tiltag
Ud over traditionelle studiejobs i stabene er der eksempelvis:

 

 • Praktikant fra International Virksomhedskommunikation i Fritidsbutikken i Vollsmose
 • Specialeskrivende fra cand.scient.pol og cand.merc i hhv. Center for Familier og Unge og i Rekrutteringsteamet
 • Professionsbachelorstuderende fra EAL, der blev ansat i studiejob efter at have været i praktik i Forretningsservice i Borgmesterforvaltningen

 

I foråret 2015 gennemførte Elev- og Studiepartnere i samarbejde med Ejendom i By- og Kulturforvaltningen en case competition:

 

 • 30 studerende fra forskellige studieretninger gav nye øjne på en klassisk ingeniørcase
 • 6 grupper
 • Problemstilling i forhold til at sænke energiforbruget i Odense frem mod 2050
 • Gruppen, som vandt case competition, er ansat i By- og Kulturforvaltningen som studentermedhjælpere i efteråret 2015 for at arbejde med de seks løsninger

 

På samme vis har Strategi & Kommunikation leveret en case til International Virksomhedskommunikations årlige IVK-dag, hvor de studerende kom med forslag til, hvordan vi tiltrækker og fastholder indbyggere i Odense Kommune.

 

Antal og Fakta

 

Opgørelse studiejobs i Odense Kommune

April 2014

April 2015

Oktober 2015

1 BMF - Borgmesterforvaltningen (ZA_UPD) Antal

10

23

25

2 BKF - By- og Kulturforvaltningen (ZA_GEN) Antal

26

28

35

3 BUF - Børn- og Ungeforvaltningen (ZA_IHG) Antal

17

23

26

4 SAF – Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (ZA_YVT) Antal

12

14

19

5 ÆHF - Ældre- og Handicapforvaltningen (ZA_ATC) Antal

8

10

11

Selskaber, Odense Kommune har administrationsaftale med

 

 

14

Hovedantal

73

98

130

 

 

 

 

ØKONOMI

Den nye håndtering af elev- og studiepladser i Odense Kommune vil medføre, at budgetterne for elevområdet vedrørende pædagogisk assistent uddannelse (PAU) og social- og sundhedsassistentuddannelse fra henholdsvis Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget flyttes til Økonomiudvalget med virkning fra den 1/1 2016 og frem.

 

Forudsætningerne for udgiftsbudgetterne er de nettobudgetter, som er baseret på de faktiske udgifter vedrørende det antal elever, der er i Odense Kommune.

 

Elevområdet ÆHF (2016-pl)

2016

2017

2018

2019

Udgifter

64.904.213

64.904.213

64.904.213

64.904.213

Indtægter

-23.768.307

-23.768.307

-23.768.307

-23.768.307

Samlet

41.135.905

41.135.905

41.135.905

41.135.905

 

 

 

 

 

Budget

38.367.694

38.367.691

38.367.691

38.367.691

 

Elevområdet BUF (2016-pl)

2016

2017

2018

2019

Udgifter*

16.391.000

16.391.000

16.391.000

16.391.000

Indtægter

-10.668.000

-10.668.000

-10.668.000

-10.668.000

Samlet

5.723.000

5.723.000

5.723.000

5.723.000

 

 

 

 

 

Budget

0

0

0

0

*Note: I udgiftsbudgettet indgår udgifter til feriepenge, praktikvejledertillæg samt lønbudget til 1 administrativ medarbejder.

 

Der er tidligere tildelt penge til elevområderne i form af trepartsmidler til finansiering af et yderligere elevoptag, jf. dimensioneringsaftalen. Den nuværende dimensioneringsaftale udløber i 2015. Regeringen og KL er pt. i gang med at genforhandle en ny aftale på området gældende fra 2016. Det er derfor usikkert, hvordan bl.a. en ny dimensioneringsaftale for elever vil se ud, og derfor kendes Odense Kommunes andel af finansieringen endnu ikke.

 

Grundet denne usikkerhed er der afsat 15 mio. kr. til trepartsmidler i 2016 i Økonomiudvalgets budgetforslag til budget 2016. Dette skal ses i sammenhæng med sammenlægningen af elevbudgetterne, hvor trepartsmidlerne har været en del af de samlede indtægter på området.

 

Der vil fortsat blive opkrævet arbejdskraftsværdi i forhold til PAU-elever på de arbejdssteder, hvor de er i praktik, hvilket indgår i den samlede finansiering på området. Fremover vil arbejdskraftsværdien blive opkrævet af Borgmesterforvaltningen.

 

Borgmesterforvaltningen vil frem mod Budget 2017 igangsætte et arbejde, der skal kigge på kommunens samlede dimensionering i forhold til de afsatte budgetrammer, herunder også finansiering for 2017 og frem.

 

Tillige vil Borgmesterforvaltningen se på de grundlæggende vilkår for håndtering af elevområdet i Odense Kommune, herunder enklere arbejdsgange og ensartet praksis, fx i forhold til opkrævning af arbejdskraftsværdi og praktikvejledertillæg.

 

De berørte medarbejdere og tilhørende lønbudget fra Ældre- og Handicapudvalget overflyttes til Økonomiudvalget med virkning fra den 1/1 2016. Der flyttes 8 administrative medarbejdere samt lønsum (inkl. overhead) med opgaven fra Ældre- og Handicapforvaltningen til Borgmesterforvaltningen, hvilket beløber sig til 3.421.822 kr. i 2016 og frem.

 

Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme nedskrives samlet med 41.789.516 kr. i 2016, og Økonomiudvalgets serviceramme opskrives med samlet 41.789.516 kr. i 2016.

 

Ambitionen om flere studiejobs indgår i prioriteringen i forvaltningernes almindelige lønbudget.

 

Sagen påvirker ikke kommunens samlede serviceramme eller kassebeholdning.

 

 

B. Sager til afgørelse i udvalget

2. Beslutning om deltagelse i "Job First"
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.15.00-P20-2-15
RESUMÉ

Denne sag er en beslutning om deltagelse i et projekt. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker at deltage i projektet, der kan give mere viden om effektfulde indsatser for borgere i ressourceforløb og på kontanthjælp. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje på 47,5 mio. kr. til særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for denne målgruppe. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den virksomhedsrettede indsats den mest effektfulde beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Det er et 2-årigt projekt fra primo 2016 til ultimo 2017. Projektet hedder ”Job First” og har til formål:

 

 • At få flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i gang målt på antal timer i ordinær beskæftigelse.

 

 • At udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunens arbejde med den virksomhedsrettede indsats for borgere i ressourceforløb.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker at ansøge puljen om 850.000 kr. for få mulighed for at afprøve indsatser og forløb for de grupper af ledige, der i dag har en svag arbejdsmarkedstilknytning. Dette vil understøtte forvaltningens kerneopgave med at få flere ledige i uddannelse og job. Som led i projektet planlægger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen et samarbejde med konsulentvirksomheden Marselisborg.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om at sende en projektansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. Projekt ”Job First”.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

 Baggrund

”Job First”- projektet består af følgende 3 faser:

 

 1. ”Snuseperiode” (ca. 13 uger)

Borgeren møder og snuser til forskellige arbejdsfunktioner og arbejdspladser, indtil det rette match er fundet.

 

 1. Virksomhedspraktik evt. i kombination med ordinære timer med fastholdelsesstøtte (ca. 13 uger)

Virksomhedspraktikken aftales for 13 uger af gangen med mulighed for forlængelse. Borgeren er sikret intensiv opfølgning og fastholdelsesstøtte via månedlige møder med forløbsansvarlig og mentor.

 

 1. Fortsat kontinuerlig virksomhedsrettet indsats

Efter borgerens første 13 ugers virksomhedspraktik – overgår borgeren til ordinær opfølgning i forbindelse med ordinært kontaktforløb med kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er projektejer på det 2-årige projekt, der løber fra primo 2016 til ultimo 2017. Det er et kontrolleret projekt med en tilfældigt udvalgt deltager- og kontrolgruppe med 100 personer i hver. 

 

 

Målgruppe

Målgruppen i projektet er:

 

 1. Borgere som er fyldt 30 år, som modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb.

 

 1. Borgere som er fyldt 30 år, som er aktivitetsparate og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse – og som ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter Integrationsloven.

 

 

Succeskriterier

Projektets succeskriterier er:

 

 • At deltagerne efter afsluttet forløb bidrager til dobbelt så mange løntimer på arbejdsmarkedet i forhold til kontrolgruppen.

 

 • At 75 % af deltagerne har oplevet en progression i udvalgte kategorier i progressionsværktøjet, som anvendes i projektet.
ØKONOMI

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering yder ekstern finansiering, jf. tabel. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

 

Typer af tilskud (STAR)

Beløb

Udbetaling

Bemærkninger

Fast tilskud

850.000 kr.

Årligt

Dækning af lønudgifter til projektledelse

Aktivitetsafhængigt tilskud

Max. 16.000 kr.

Årligt

Der udbetales 6.000 kr., når en borger påbegynder 13 ugers virksomhedspraktik.

 

Der udbetales efterfølgende 10.000 kr., når en borger har gennemført 13 ugers virksomhedspraktik.

 

Der kan max. udbetales 90 % af summen af det aktivitetsafhængige tilskud.

 

 

Ansøgningsfrist

Der er frist for indsendelse af projektansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 9/11 2015 kl. 12.00. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen trækker ansøgningen tilbage, såfremt udvalget ikke godkender den.

 

3. Beslutning om fastholdelse af driftstilskud til Reden og Café Paraplyen
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.15.00-A00-3-15
RESUMÉ

Udvalget skal med denne sag beslutte, om Reden og Café Paraplyen skal have forhøjet driftstilskud i 2016, samt evt. konsekvens for serviceniveauet. Sagen har tidligere været drøftet på udvalgsmødet den 23/6 2015 og 6/10 2015.

Både Café Paraplyen og Reden Odense har anmodet om at få driftstilskuddet forhøjet. Det skyldes, at reglerne og udgifterne ved at ansætte ledige borgere i løntilskud er ændrede. Café Paraplyen og Reden oplyser, at manglende finansiering til løntilskudsmedarbejdere vil påvirke serviceniveauet negativt. Redens økonomiske udfordring rækker ud over udgiften til løntilskudsstillinger, da der har været behov for at sikre en ordentlig sikkerhedsnormering om natten. Begge tilbud ønsker også fremadrettet at være med til at løfte en del af den beskæftigelsesrettede indsats. Forvaltningen har været i dialog med begge tilbud.

Forvaltningen indstiller, at Café Paraplyen ikke tilføres yderligere drifttilskud. Der er indgået samarbejde mellem Café Paraplyen og forvaltningen omkring anvendelsen af 13 ugers praktikker med borgerne, der ikke er langt fra arbejdsmarkedet.

Forvaltningen indstiller efter dialog med Reden og Kirkens Korshær, at Reden lukker om natten. De kvinder, der i dag benytter Reden om natten, vil fremadrettet kunne bruge Kirkens Korshærs natvarmestue. I natvarmestuen overnatter i forvejen kvinder og der er to vågne nattevagter, der kan sikre trygge rammer for kvinderne.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget beslutter at:

 

 1. Café Paraplyen ikke tilføres yderligere driftstilskud.

 

 1. Reden lukker om natten og at finansiering af sikkerhedsnormering om natten ikke længere er nødvendig. Reden kan med natlukningen selv finansiere løntilskudsstillinger.
BESLUTNING

Sagen udsat.

SAGSFREMSTILLING

Denne sag danner grundlag for beslutning om ændringer i driftsbudgetter og serviceniveau for Café Paraplyen og Reden for 2016 og frem. Afhængigt af hvilken løsning der besluttes, vil serviceniveauet, på det øvrige voksensociale område blive berørt af beslutningen.

Den økonomiske udfordring for Café Paraplyen svarer til tre løntilskudsstillinger á 69.500 kr., i alt 208.500 kr. I Reden er den økonomiske udfordring fire løntilskudsstillinger, i alt 278.000 kr. Redens økonomiske udfordring er dog større end udgiften til løntilskud. Reden Odense vurderer at mangle 1.100.000 kr. for at kunne opretholde samme serviceniveau som i dag samt en forsvarlig sikkerhedsnormering om natten.

Reden modtager 2.381.000 kr. og Café Paraplyen modtager 1.547.000 kr. årligt i driftstilskud på baggrund af den aftalte driftsaftale Odense Kommune stiller desuden lokaler til rådighed for Reden gratis. Reden modtager herudover 3.100.000 kr. fra staten.

I det omfang serviceniveauet på de to væresteder påvirkes af beslutningen, skal driftsaftalen genforhandles.

De to væresteder er forskellige tilbud til forskellige målgrupper og har forskellige muligheder for fx at bruge frivillige og reducere i åbningstiden.

Løsningsmodeller til driftsbudget og serviceniveau for Café Paraplyen i 2016 og frem:

Café Paraplyen gives afslag på ansøgning og skal finansiere løsningen inden for egen ramme. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at fastholde serviceniveauet uden reduktion i åbningstiden med en samarbejdsaftale mellem forvaltningen og Café Paraplyen. Der er indgået samarbejde omkring anvendelsen af 13 ugers praktikker med borgerne, der ikke er langt fra arbejdsmarkedet

Løsningsmodeller til driftsbudget og serviceniveau for Reden i 2016 og frem:

Fakta om besøgstal i Reden

Nye henvendelser

3,8 kvinde pr. måned (2015)

Antal besøg

14 kvinder i døgnet (2015)

Antal sovende

2,15 kvinde pr. nat (2015)

 

Sammenligning af KFUK-Reden: Odense, Århus og Købehavn

By

Driftstilskud fra kommunen

Åbningstid

Odense

2.381.000 kr.

Alle dage fra kl. 13.00-9.30 (næste dag). 20,5 time i døgnet

Århus

1.173.724 kr.

Dag: alle dage kl. 13.15-22.00 samt tirsdag og onsdag fra kl. 09.00-15.00. Nat: alle dage kl. 22.00-08.45

København

1.628.496 kr.

Fredag - søndag og helligdage: Døgnåbent fra fredag kl. 15.00 - mandag kl. 09.45. Mandag - fredag: Værested: kl. 15.00 - 02.00. Nathjem: kl. 02.00 - 09.00 Nattilbud: kl. 02.00 - 09.00

Model

Konsekvens

Reden lukker om natten (fra klokken 24.00 til 8.00) og udfordring med sikkerhedsnormering om natten bortfalder. Besparelsen skal sikre sikkerhedsnormering om natten og brug af løntilskudsstillinger.  

Serviceniveauet forringes på Reden og alternativer skal anvendes.

De kvinder, der i dag overnatter på Reden, kan i stedet overnatte i Kirkens Korshærs natvarmestue i Østergade. I Natvarmestuen overnatter i forvejen kvinder, og tilbuddet har to vågne nattevagter. Det betyder, at der kan skabes trygge rammer for kvinderne om natten

 

 

Hvis Reden skal fastholde natåbent, vil det kræve et ekstra tilskud for at sikre sikkernormeringen om natten. Sikkerhedsnormeringen kan fx dækkes ind af en serviceaftale med vagtfirma. Den samlede udgift til henholdsvis vagtfirma og løntilskudsstillinger på ca. 400.000 kr. kan findes ved hjælp af en reduktion i den økonomiske ramme på det voksensociale område. Forvaltningen vurderer, at en besparelse på de kommunale væresteder vil have mindst mulig konsekvens i forhold til overordnede politikker og strategier.

ØKONOMI

 

Forslag

Ekstra udgift

Konsekvens

Model

Reduktion i natåbningstid

 

  0 kr.

Konsekvens: driftstilskuddet fastholdes

 

 

4. Beslutning omkring ansøgning til medfinansiering af stofindtagelsesrum
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 16.00.32-A00-2-15
RESUMÉ

Denne sag er en beslutning om ansøgning til en pulje til medfinansiering og fortsættelse af Odense Kommunes stofindtagelsesrum i 2016. Stofindtagelsesrummet er et fungerende tilbud til de mest udsatte stofmisbrugere i byen. Tilbuddet er med til at reducere sygdomstilstanden hos borgerne og skabe brobygning til kommunens øvrige tilbud, herunder brobygning til en uddannelses- og beskæftigelsesindsats.

 

Puljen kræver medfinansiering på 50 %. Det er samme vilkår som i de foregående år stofindtagelsesrummet har eksisteret siden 2013. Ligesom i 2015 ønsker Beskæftigelses- og Socialforvaltningen for 2016 at ansøge om en statslig medfinansiering til stofindtagelsesrummet på 1.024.400 kr. Bevilliges dette, vil det dermed betyde, at Odense Kommune har en egenfinansiering af stofindtagelsesrummet i 2016 på 1.024.400 kr.

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget beslutter, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sender en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om statslig medfinansiering i 2016 af stofindtagelsesrummet i Odense.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Den 4/3 2013 åbnede stofindtagelsesrummet i Odense. Odense Kommune har i 2013, 2014 og 2015 fået bevilget midler til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrummet.

 

Der er lavet en satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet, hvor der er afsat 15 mio. kr. til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum i 2016 og 10 mio. kr. i 2017. Ud fra denne satspuljeaftale har Sundheds- og Ældreministeriet udmeldt en pulje for 2016. Puljen er betinget af, at en samlet satspuljeaftale bekræftes som led i de centrale finanslovsforhandlinger.    

 

Beskæftigeles- og Socialforvaltningen ønsker at søge midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum i 2016. Med en eventuel bevilling følger et medfinansieringskrav på 50 %. Det er samme vilkår som i alle de foregående år. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen planlægger ikke at ændre i driften af stofindtagelsesrummet, så derfor kan ansøgningen ses som en forlængelse af den projektansøgning, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 19/8 2014. For en uddybende beskrivelse af driften i stofindtagelsesrummet henvises der derfor til punkt 1 på dagsordenen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 19/8 2014.

 

Tal for stofindtagelsesrummet

På nuværende tidspunkt har der været flere stofindtag og flere unikke brugere i stofindtagelsesrummet i 2015, end der var i hele 2014. I 2015 har der pr. oktober været 9264 stofindtag i stofindtagelsesrummet og 319 unikke brugere. I 2014 var der i alt 8514 stofindtag og 296 unikke brugere.

 

I 2014 var der i stofindtagelsesrummet 89 henvisninger til andre sundhedsfaglige tilbud og 27 henvisninger til stofmisbrugsbehandling.

 

ØKONOMI

Driftsbudget, Stofindtagelsesrum 2015

Personale

3 social- og sundhedsassistenter, vikar- og feriedækning, lægedækning og administration

1.725.000

Opkvalificering og møder

Kurser, møder og supervision

110.000

Ejendoms-drift

Husleje, el, vand, varme, rengøring, vedligehold

123.800

Andre driftsudgifter

Kontorhold, medicinsk udstyr

90.000

I alt

2.048.800

 

Bevillingen har et medfinansieringskrav på 50 %. En bevilling vil således betyde, at Odense Kommune har en egenfinansiering af stofindtagelsesrummet i 2016 på 1.024.400 kr., og at der ansøges om en statslig medfinansiering på 1.024.400 kr.

 

5. Beslutning om rammer og styring på beskæftigelsesområdet
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.00.00-A00-1-15
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede på sidste udvalgsmøde den 27/10 2015, hvorvidt de eksisterende rammer i beskæftigelsesindsatsen vil kunne anvendes mere optimalt med henblik på at øge beskæftigelsen for de ca. 6.300 ledige a-dagpengemodtagere (ca. 4.900) og kontanthjælpsmodtagere (ca. 1.400) i Odense Kommune, som kun har ledighed som problem. De fleste ledige er motiveret for job. Men det er imidlertid nødvendigt at skrue på alle de knapper, der kan skrues på for at nedbringe ledigheden i Odense. 

På baggrund af udvalgets drøftelser lægger denne sag op til, at udvalget som en del af redskabsviften beslutter et styrket fokus på håndhævelse af rådighedsvurderinger og sanktioner i situationer, hvor dette er relevant.

Beslutningen om fokus på skærpede styringsredskaber vil herefter indgå som en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens Uddannelses- og beskæftigelsesstrategi 2016-2018.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, at forvaltningen styrker anvendelsen af de nødvendige styringsredskaber for at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet såsom:

 1. Effektiv håndhævelse af rådighedsvurderinger og sanktioner når det er relevant og muligt.
 2. Sikre samarbejde, dialog og opfølgning ift. a-kasser i forbindelse med underretninger om negative hændelser.
BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Den 27/10 drøftede udvalget rammer og styring på beskæftigelsesområdet med henblik på at øge beskæftigelsen i Odense Kommune væsentligt for de ca. 6.300 ledige borgere, som kun har den udfordring, at de ikke har et job. Gruppen udgøres af a-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlys uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

 

Tabel 1: Fordeling af de bruttoledige ultimo juli 2015  

 

Antal

Varighed under 1 år

Varighed over 1 år

Forsikrede ledige

4.894

2.592

2.302

Kontanthjælp, jobparat over 30 år

1.242

394

848

Kontanthjælp, jobparat under 30 år

69

 

 

Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat

140

 

 

Bruttoledighed, samlet

6.345

3.110

3.235

Kilde: DREAM

 

Anm.: Antallet opgøres som antal personer

 

Anm.: Til beregning af varigheden bruges langtidsledighedsprincippet, hvor man skal være ledig 80 % af tiden inden for et år for at tælle med. Langtidsledighedsprincippet er en officiel definition fra jobindsats, som medvirker til, at en langtidsledig brorger, der er selvforsørgende i relativ kort tid, for eksempel en uge, fortsat defineres som langtidsledig.

 

Ledighedsprocenten ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Forvaltningen har derfor foretaget et serviceeftersyn af rammer og styring, der understøtter kerneopgaven om at få borgere i uddannelse og job.

   

Det er vigtigt at rette opmærksomheden på pligten til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Betingelsen for at modtage arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp er, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet og er tilstrækkeligt aktivt jobsøgende. En forudsætning for at Odenses ledighed kan nedbringes er, at ledige søger arbejde, er villige til at tage et arbejde og er i stand til at kunne tage et arbejde.

 

For rigtig mange ledige gælder, at de er motiveret for uddannelse og job. Der er også mange ledige, der allerede har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer, og som sagtens kan klare sig tilbage i job uden yderligere opkvalificering og uddannelse. For andre er virksomhedsrettet opkvalificering og uddannelse nødvendig for at opnå og fastholde et job. Tiltag som forvaltningen overvejende møder opbakning til.

 

For andre gælder, at incitamentet tilbage til arbejdsmarkedet skal styrkes. Rådighedsvurdering og sanktion er et af de mange redskaber, der kan bringes i anvendelse. Ledige informeres om ret og pligt, herunder fremmøde til samtale, tilbud, rådighed, jobhenvisninger og bred jobsøgning – og konsekvenser ved manglende overholdelse heraf.

 

Afvisning af job, afvisning af tilbud om opkvalificering, udeblivelse fra jobsamtale eller anden aktivitet som forvaltningen har indkaldt til for at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet, skal der tages hånd om. Selvom det ikke er et mål i sig selv at sanktionere, er tilgangen dog: Kan der sanktioneres, så skal der sanktioneres. Er der potentiale for rådighedsvurdering, skal den foretages og om nødvendigt iværksætte sanktioner på baggrund af vurderingen.

 

For så vidt angår de forsikrede ledige foretager a-kasserne rådighedsvurderingen. Dette kan bl.a. ske på baggrund af en begrundet anmodning fra jobcentret. Forvaltningen vil fortsætte det i forvejen tætte samarbejde med a-kasserne.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

C. Sager til drøftelse/forberedelse

6. Drøftelse af uddannelses- og  beskæftigelsesstrategien
C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.15.00-A00-4-15
RESUMÉ

Beskæftigelses- og Socialudvalget har haft løbende politiske drøftelser om kerneopgaven: At få flere i uddannelse og beskæftigelse. De politiske drøftelser skal sætte en klar retning for, hvordan Beskæftigelses- og Socialforvaltningen mere effektivt og målrettet kan maksimere sit bidrag til øget vækst i byens virksomheder og bedre velfærd og livskvalitet for byens borgere.

 

Drøftelserne skal føre frem til, at udvalget ved udgangen af 2015 kan vedtage en samlet uddannelses- og beskæftigelsesstrategi.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter retning og principper for uddannelses- og beskæftigelsesstrategien.

BESLUTNING

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede punktet.

SAGSFREMSTILLING

Gennem hele 2015 har der været politiske drøftelser på udvalgsmøderne om uddannelses- og beskæftigelsesstrategien. Drøftelserne er blevet understøttet på forskellig vis og bl.a. ved hjælp af:

 

 • Temaer – bl.a. besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner
 • Inddragelse af borgerne
 • Læring om effektmålene
 • Budget- og effektanalyser 2016 og 2017
 • Studietur til Vancouver

  

Fokusområder udvalget har drøftet i årets løb:

 

 • Kvalificeret arbejdskraft - virksomhedsområdet og International Community
 • Flygtninge i job
 • Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse 
 • Luk det som ikke virker - øget fokus på effekt 
 • Flyt ressourcer til venstre i fødekæden
 • Fremskudt sagsbehandling over for de unge

 

På en workshop den 24/8 anbefalede byrådets medlemmer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at sætte fokus på nedenstående:

 

 1. Styrket samarbejde med byens virksomheder: ”Hvad kan vi gøre for jer”?
 2. Vi skal turde prioritere! Vi lukker det, der ikke virker
 3. Uddannelse for fremtiden
 4. Prioriter de lavthængende frugter
 5. Integration gennem job

 

De forskellige bidrag har alle dannet grundlag for den drøftelse, der skal foregå forud for beslutning om strategien for uddannelse og beskæftigelse. Drøftelsens produkt er forskellige pejlemærker for forvaltningens arbejde med at opnå kerneopgavens mål. Målet er, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets uddannelses- og beskæftigelsesstrategi skal være styringsdokumentet for forvaltningens virke. Strategien skal også være en paraply for forvaltningens øvrige strategier og planer, herunder veteranstrategi, beskæftigelsesplan, strategi for flygtninge, strategi for kvalificeret arbejdskraft, strategi for mere sundhed og mindre misbrug og Housing First tilgangen.

  

På baggrund af drøftelsen på mødet vil forvaltningen udarbejde et forslag til uddannelses- og beskæftigelsesstrategien til udvalgets næste møde.

  

Uddannelses- og beskæftigelsesstrategien skal angive de politiske sigtelinjer for forvaltningens indsatser i resten af valgperioden frem mod 1/1 2018.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

D. Orientering

7. Status på Housing First - Skærmet enhed på St. Dannesbo til kaotiske unge
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-A00-2-15
RESUMÉ

Udvalget har ønsket en redegørelse af, hvorledes den skærmede enhed på St. Dannesbo anvendes i forbindelse med Housing First tilgangen.

 

Susanne Kvolsgaard, Chef for området Jobrehabilitering, giver en mundtlig status på udvalgsmødet.

 

 

8. Status på Housing First - Støtte til sårbare unge
D. Orientering
Åbent - 15.20.00-A00-1-15
RESUMÉ

Udvalget har ønsket en redegørelse af, hvilke tilbud unge sårbare modtager i et Housing First forløb.

 

Susanne Kvolsgaard, Chef for området Jobrehabilitering, giver en mundtlig status på udvalgsmødet.

 

9. Orientering om ressourceforløb
D. Orientering
Åbent - 00.15.00-A00-6-15
RESUMÉ

Denne sag er en orientering om status på ressourceforløb. Orienteringen er affødt af den aktuelle debat omkring ressourceforløb og effekten heraf.

 

Ressourceforløb er en del af kontanthjælps- og førtidspensionsreformen. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har således siden 1/1 2013 tilbudt ressourceforløb til borgere, der er i risiko for at få tilkendt en førtidspension. Et ressourceforløb varer typisk fra 1-5 år (lovgivningen åbner dog for op til 10 år) og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov – og har til formål at hjælpe borgeren på vej mod job eller uddannelse. 

 

Tabel 1.: Opgørelse over antallet af borgere i ressourceforløb pr. 27/10 2015

Antal aktive ressourceforløb

405

Tilgang af sager i de seneste 12 måneder (gennemsnitlig)

25

Afsluttede sager i de seneste 12 måneder

66

Afsluttede sager pr. måned (gennemsnitlig)

4

Afgang til førtidspension

67 %

Afgang til fleksjob

6 %

Afgang til folkepension

3 %

Fraflyttet kommunen

21 %

Dødsfald

3 %

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan ikke entydigt konkludere omkring effekten af ressourceforløb på grund af et begrænset sagsantal. Baggrunden herfor er primært, at ressourceforløb udelukkende har været implementeret i godt 2 år. Derudover er ressourceforløb typisk længerevarende, skræddersyede forløb, hvorfor det kan være vanskeligt at måle effekterne på kort sigt.

 

Det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens opfattelse, at borgerne generelt er tilfredse med indhold og kvalitet i ressourceforløbene. Derudover er det erfaringen, at indsatser som f.eks. mentor- og jobordninger, psykisk og fysisk træning som forberedelse til praktikforløb har en god effekt for borgere i ressourceforløb. Endelig har det vist sig, at bagvedliggende sociale faktorer som alder og motivation har en betydning for effekten af ressourceforløb.

 

10. Ny dagpengeaftale
D. Orientering
Åbent - 15.00.00-I02-1-15
RESUMÉ

Den 22/10 2015 blev der indgået ny dagspengeaftale mellem Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Aftalen hedder: ”Et tryggere dagpengesystem”.  Aftalen tager afsæt i Dagpengekommissionens anbefalinger. 

Ikrafttræden

Første dele af reformen træder i kraft den 1/1 2017 og de øvrige dele (som skal it-understøttes) træder i kraft den 1/7 2017.

Intentioner:

Med aftalen er det ønsket at skabe en moderne, fleksibel og robust dagpengeaftale, som øger trygheden og sikrer incitamentet til at tage alt arbejde. Reformen indeholder elementer som fleksibel genoptjening, stærkere incitamentstruktur for dimittender, og styrkede incitamenter til kortvarige ansættelser.

Uddrag af aftalens hovedelementer:

Genoptjening af dagpengeret: Den toårige dagpengeperiode kan forlænges med op til et år. Forlængelse af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2 og indsættes på en beskæftigelseskonto. 

Optjening af dagpengeret: Dagpengeretten skal fremover optjenes på baggrund af indkomst og ikke som med de nuværende regler på baggrund af et års fuldtidsbeskæftigelse. Dog  kan der ikke optjenes dagpengeret på mindre end 12 måneder uanset indkomstniveau.

Forbrug af dagpengeret: Forbrug af dagpenge skal fremover beregnes i timer frem for uger. I gældende regler forbruges der en uge af dagpengeperioden, uanset antallet af dage i ugen, der er modtaget dagpenge.

Karensdage: Der indføres en karensdag hver fjerde måned, svarende til 3 karensdage om året. Karensdagen bortfalder, hvis der har været mere end 20 dages fuldtidsbeskæftigelse.    

Dimittender: Dimittendsatsen nedsættes til 71,5 % af dagpengemaksimum for ikke-forsørgere, og 82 % for forsørgere.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at aftalens intentioner og elementer spiller godt sammen med forvaltningens øvrige tilgange og fokus på incitamenter for uddannelse og job.

Aftalen rejser imidlertid nogle spørgsmål i forhold til refusionsreformen, herunder spørgsmål om den 1-årige forlængelse af dagpengeretten og refusionssatsen.

Det er dog den overordnede vurdering, at det endnu er for tidligt at vurdere konsekvenserne. Forvaltningen afventer lovgivningen som følge af aftalen.

 

 

 

11. Aktuelle sager
D. Orientering
Åbent - 00.15.00-G01-4-15
RESUMÉ

Mundtlig orientering.

 

 

12. Besøg i forvaltningen
D. Orientering
Åbent - 00.15.00-G01-6-15
RESUMÉ

Som led i forvaltningens arbejde med strategien for uddannelse og beskæftigelse, får udvalget nu mulighed for at temasætte arbejdet med de forsikrede ledige og virksomhedsindsatsen. Formålet med temasætningen på udvalgsmødet den 10/11 2015 er at højne kendskab og fokus vedr. områderne Job og Virksomhedsservice, herunder hvordan samspillet løbende søges optimeret med henblik på at få flere ledige i uddannelse og job.

 

Det skal således sikres, at Job og Virksomhedsservice i fælles forening kan sikre koblingen mellem virksomhedernes behov for arbejdskraft og de lediges kvalifikationer. I den sammenhæng er det vigtigt, at virksomhederne også indgår i forpligende samarbejder om at rekruttere ledige, som ikke altid besidder præcis de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, men hvor opkvalificering kan indgå i rekrutteringen.

 

På mødet gives en introduktion til begge områder samt et oplæg om, hvordan samarbejdsrelationer og synergieffekter områderne imellem får flest mulige ledige i uddannelse og job, og virksomhedernes behov for arbejdskraft imødekommes.