Reduktion af skovbyggelinje ved Lunden 8

Miljøstyrelsen har den 9. juli 2018 reduceret skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, inden for afgrænsningen af lokalplan nr. 3-733 Lunden 8. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 20. juni 2018

 

Miljøstyrelsen har den 9. juli 2018 reduceret skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, inden for afgrænsningen af lokalplan nr. 3-733 Lunden 8. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 20. juni 2018. 

 

Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage.

Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. 

På den baggrund reducerer Miljøstyrelsen skovbyggelinjen som ansøgt af Odense Kommune og som vist på lokalplanens kortbilag 1. Dette indebærer, at skovbyggelinjen inden for lokalplan 3-733 kommer til at forløbe 30 meter fra det areal, der på lokalplanens kortbilag 1 er vist med signatur for fredskov.

Miljøstyrelsen har med afgørelsen alene taget stilling til ansøgningen om reduktion af skovbyggelinjen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Styrelsen har således ikke taget stilling til andre tilladelser, der måtte være nødvendige efter andre bestemmelser i naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Afgørelsen kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 45 i bekendtgørelse nr. 1577 af 14. december 2017 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen. Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

 

Odense Kommune

Byudvikling, Byplan

Opdateret 30-04-2019

By- og Kulturforvaltningen