Spring til indhold
Nyhed

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2016-2028

13-07-2016

Byrådet vedtog den 22. juni 2016 Kommuneplan 2016-2028 endeligt.

Retsvirkninger for kommuneplanen

Byrådet har pligt til selv at virke for kommuneplanens gennemførelse.

  

For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selv om borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har byrådet jf. planlovens § 12 mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne konkret.

  

Planlovens § 12, stk. 2 og 3: I byzone kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser - undtagen hvis området er omfattet af en detaljeret lokalplan eller byplanvedtægt og udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

 

Den vedtagne kommuneplan kan ses på: www.odense.dk/kommuneplan

 

Klagemulighed

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan skriftligt klage inden 4 uger.

 

Se klagevejledning.

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter

at deres afgørelse er meddelt.

 

By- og Kulturforvaltningen

 

Byudvikling, Byplan