Spring til indhold

Valgplakater

Der gælder særlige regler for at sætte valgplakater op. Læs blandt andet om, hvornår valgplakaterne kan sættes op, og hvornår de skal tages ned igen.

Folketingsvalg 2022

Ophængning og nedtagning af valgplakater til Folketingsvalget den 1. november 2022

Der må hænges op fra lørdag den 8. oktober kl. 12.00. 

 

Valgplakaterne skal tages ned onsdag den 9. november ved døgnets afslutning. Husk også de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.).

 

Generelle vilkår for ophængning af valgplakater

Når der er valg, må kandidaterne hænge deres plakater op i lysmasterne. Der findes regler for ophængning af valgplakater på vejarealet, som man skal følge på offentlige veje og private fællesveje. Ligesom der er regler for valgplakater i åbent land. Nederst på siden finder du links til vejledninger og regler for korrekt og lovlig ophængning af valgplakater.

 

Hvornår må valgplakater komme op at hænge?

Valgplakater må hænges op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.

 

Hvor må plakaterne hænge?

På kommune- og statsveje må der kun hænges valgplakater op på følgende:

 • Lysmaster 
 • Hegn 
 • Vejtræer 
 • Elmaster 
 • Genstande, der er fæstnet i jorden, fx spyd, pind, strop, mv.  (A-skilte kræver tilladelse efter vejlovens § 80)

På private fællesveje i byer eller bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på lys- eller elmaster.

 

Opsætning af valgplakater eller bannere på privat grund

Opsætning af valgplakater på privat grund i ”by, bymæssig bebyggelse eller i åbent land” kræver ikke godkendelse af kommunen, da opsætningen er midlertidig. Valgplakater er undtaget fra det generelle forbud mod skiltning i det åbne land (i naturbeskyttelseslovens § 21).

 

Vær dog opmærksom på følgende:

 • Inden opsætning skal grundejers accept foreligge.
 • Redningsåbninger må ikke spærres ved opsætningen.
 • Valgplakater skal fastgøres forsvarligt.
 • Såfremt valgplakaten efter opsætning viser sig at være til fare for trafiksikkerheden, kan politiet kræve valgplakaten/banneret fjernet iht. færdselslovens § 99.

Sådan skal valgplakaten hænges op

Valgplakaten skal være hængt op:

 • så den ikke dækker for autoriseret afmærkning (fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lign.)
 • så den ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
 • så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden
 • Valgplakaterne skal forsynes med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den fysiske/juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysningerne kan stå på bagsiden.

Særlige forhold i Odense

Reglerne for ophængning af valgplakater er generelle. I Odense er der dog et par særlige forhold, som gør sig gældende, når valgplakater skal hænges op.

 

Letbanen

Der må ikke hænges plakater eller bannere på stationer eller i Letbanens master, træer, vejskilte ol. Ophængte plakater ol. fjernes omgående af Odense Letbane.

 

Ophængning af valgplakater på Odense Kommunes ”private” matrikler

Valgplakater på kommunens ”private” matrikler tillades ikke.

Det er ikke tilladt at hænge valgplakater op på bygninger og arealer - udenfor vejarealet - der er ejet af Odense Kommune. Dog med undtagelse af følgende steder, hvor ophængning skal ske efter reglerne for veje, da disse stier har betegnelsen vejareal:

 • Alle stier i Munke Mose
 • Alle stier i Kongens Have

Eksempler på Odense Kommunes private matrikler hvor der ikke må ophænges valgplakater:

 • Kommunale ejendomme som skoler, børnehaver og plejecentre, hegn omkring disse samt parkeringsarealer i tilknytning hertil
 • Boldbaner og hegn omkring disse
 • Parker og grønne områder
 • Kommunale kirkegårde
 • Dyrskuepladsen, herunder hegnet langs Dyrskuepladsen ud mod Kløvermosevej på kommunens private matrikel
 

Hvis plakaterne hænger ulovligt

Plakater, der hænger ulovligt, kan vejmyndigheden påbyde nedtaget inden for 24 timer. Der er også regler for, hvornår de kan fjernes akut (fx i trafikfarlige situationer).

 

Udgifter til nedtagning af valgplakater kan pålægges den fysiske eller juridiske person, der fremgår på valgplakaten.

 

Ulovligt ophængte plakater kan tippes til Odense Kommunes via hjemmesiden Giv et tip eller med app'en Giv et tip.  

 

Læs meget mere om reglerne for valgplakater og se vejledninger til ophængning

Vejdirektoratet har samlet et tema med alle deres regler og vejledninger på deres hjemmeside

 

Der kan man læse meget mere om Vejdirektoratets regler for ophængning af valgplakater på vejarealer (udgave september 2021)

Der er også en vejledning til ophængning af plakater i det åbne land (udgave august 2022)

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen