Spring til indhold

Kommuneplantillæg nr. 30 - Korup Bydelscenter

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen fra Korup lokalcenter til Korup bydelscenter.

Opgradering af Korup lokalcenter til bydelscenter

 

Byrådet vedtog den 7. oktober 2015 kommuneplantillæg nr. 30.

 

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen fra Korup lokalcenter til Korup bydelscenter.

 

Byrådet kan udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne og udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

 

Kommuneplantillægget er indarbejdet i den digitale kommuneplan, se www.odense.dk/kommuneplan

 

Klagemulighed

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan skriftligt klage inden 4 uger.

 

Se klagevejledningen

 

Natur-og Miljøklagenævnets afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at deres afgørelse er meddelt.

By- og Kulturforvaltningen