Spring til indhold

Næsbyhoved-Broby: Kommuneplan 2020-2032

Kommuneplan 2020-2032 giver mulighed for nye grunde og et areal til fritidsformål i Næsbyhoved-Broby.

I det vestlige Næsbyhoved-Broby giver det nye forslag til kommuneplan mulighed for, at der fra 2028-2031 kan udstykkes ca. 180 grunde og på sigt udlægges et areal til fritidsformål. 

Med kommuneplanen er der tale om en overordnet planlægning, som senere følges op af mere detaljerede lokalplaner. Heri vil det blive fastlagt, hvor der f.eks. placeres stier, veje, fællesarealer mv. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanerne vil alle berørte blive orienteret og hørt. 
 
Du skal være opmærksom på, at video-streams kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs mere om cookies

 

Nye boliger

I det vestlige Næsbyhoved-Broby ved Stavadgyden og Beldringevej (se kort nedenfor) gives der over tid mulighed for at udstykke ca. 180 grunde til rækkehuse og parcelhuse. Udstykningen kan ske fra 2028-2031.

Arealerne tages først i brug, hvis der er et ønske om det fra en grundejer.

 

Området vil blive kendetegnet ved lav bebyggelse. Der bliver fokus på områdernes grønne værdier og på at passe området ind i det omkringliggende landskab og nabobebyggelsen med lignende karaktertræk og kvaliteter. Derudover bliver der etableret stier og grønne arealer i områderne.

 

De nye boligområder ligger ud til den kommende Ring 3 Vest og skal derfor sikres mod vejstøj fra både Ring 3 og Bogensevej mod nord.

 

H.C. Andersen Lufthavnen udvides i de kommende år. Boligudbygningen kan derfor kun lade sig gøre, hvis normerne for lufthavnsstøjen kan overholdes. 

 

Der vil først ske udbygning af områderne, når der er udarbejdet lokalplaner, som beskriver, hvordan områderne skal indrettes. Lokalplanerne vil blive sendt i høring hos blandt andet naboer, inden de vedtages i byrådet. 

 

 

 

Nyt areal til fritidsformål ved Spurvelundsvej

Ved Spurvelundsvej tæt på skolen giver Kommuneplan 2020 mulighed for på sigt at etablere et nyt fritidsanlæg. Det skyldes, at Odense Kommune vurderer, at der vil være et øget behov for idrætsfaciliteter som hal, boldbaner med videre i forbindelse med, at der bosætter sig flere mennesker i området. Idrætsfaciliteter understøtter Odense Kommunes mål om flere fællesskaber og flere sunde borgere.

 

Området er tænkt som et supplement til de eksisterende faciliteter i tilknytning til skolen.

 

Arealet er privat ejet, så det kan kun udnyttes, hvis ejeren ønsker det. Det er således endnu for tidligt at sige, om arealet bliver udlagt til fritidsformål og i givet fald hvilken type fritidsanlæg, der etableres.

 

Typisk vil en udnyttelse af arealet komme på tale, fordi den lokale idrætsforening eller lignende har henvendt sig til Odense Kommune med et ønske om et nyt fritidsanlæg. I den forbindelse vil der blive gennemført en borgerinddragelsesproces og udarbejdet en lokalplan for området. 

 

Her kan du læse mere om idrætsfaciliteter og foreningsliv.

 

 

 

Send dit høringssvar

Har du bemærkninger til planerne, kan du sende dit høringssvar senest den 31. august 2020 på høringsportalen.

By- og Kulturforvaltningen