Spring til indhold

Højby: Kommuneplan 2020-2032

Kommuneplan 2020-2032 giver mulighed for nye grunde i Højby.

I det sydvestlige Højby giver det nye forslag til kommuneplan mulighed for, at der fra 2020-2023 kan udstykkes ca. 70 grunde. 

Med kommuneplanen er der tale om en overordnet planlægning, som senere følges op af mere detaljerede lokalplaner. Heri vil det blive fastlagt, hvor der f.eks. placeres stier, veje, fællesarealer mv. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanerne vil alle berørte blive orienteret og hørt. 

 
Du skal være opmærksom på, at video-streams kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs mere om cookies

 

Nye boliger

I det sydvestlige Højby ved Højbyvej/Højby Skovvej og ved Sandkæret (se kort nedenfor) gives der mulighed for at udstykke ca. 70 grunde til rækkehuse og parcelhuse. Udstykningen kan ske fra 2020-2023.

 

Arealerne tages først i brug, hvis der er et ønske om det fra en grundejer.

Området vil blive kendetegnet ved lav bebyggelse. Der bliver fokus på områdernes grønne værdier og på at passe området ind i det omkringliggende landskab og nabobebyggelsen med lignende karaktertræk og kvaliteter. Derudover bliver der etableret stier og grønne arealer i områderne.

Der er betydelige drikkevandsinteresser i området, og derfor er staten, VandCenter Syd og Odense Kommune i gang med at undersøge muligheden for at plante skov på arealet. Resten af arealerne omkring Højby er udpeget til Grøn-blå struktur, hvor der ikke ønskes mere byudvikling. Læs mere om den Grøn-blå struktur.

Der bliver fokus på at holde en minimumsafstand på 25 meter mellem de nye boliger og Svendborgbanen.

Der vil først ske udbygning af områderne, når der er udarbejdet lokalplaner, som beskriver, hvordan områderne skal indrettes. Lokalplanerne vil blive sendt i høring hos blandt andet naboer, inden de vedtages i byrådet.

 

 

Send dit høringssvar

Har du bemærkninger til planerne, kan du sende dit høringssvar senest den 31. august 2020 på høringsportalen.

By- og Kulturforvaltningen