Spring til indhold

Cykelstier på Fjordsgade

Odense Kommune etablerer enkeltrettede cykelstier på Fjordsgade. Anlægsarbejdet foregår i efteråret 2021, og cykelstierne forventes at være færdige i sommeren 2022.

Cykelstierne etableres for at øge sikkerheden for cyklisterne på strækningen.

VandCenter Syd etablerer tillige nye regnvandsledninger i Rugårdsvej, fra Jarlsberggade til Fjordsgade og i hele Fjordsgade. Ledningerne etableres for at kunne lede regnvand direkte til Odense Havn i stedet for til rensning på vores renseanlæg.

 

Projektet

Kort over cykelstier på Fjordsgade

  • Der etableres 2,25 m. brede enkeltrettede cykelstier i hver side af Fjordsgade
  • Cyklister tillades højresving for rødt signal fra Vestre Stationsvej mod Fjordsgade og fra Rugårdsvej mod Fjordsgade
  • Ved Ørstedgade føres fortovet og cykelstien på tværs i uændret niveau. Der etableres ramper i asfalt fra kørebaner til fortov- og cykelstiniveau
  • Der bliver plantet 3-4 vejtræer på strækningen. På grund af pladsmangel, kan der desværre ikke plantes flere
  • Der bliver muligvis placeret to bænke i området

Parkering

Ud for butikkerne mellem Ørstedsgade og sidevejen ind til fysioterapeuten og børnehuset (Fjordsgade 23-87, 91-93) fastholdes parkeringspladserne langs med Fjordsgade.

Øvrig parkering i Fjordsgade (herunder beboerparkering) tillades ikke fremover. Derved friholdes parkeringspladserne til butikkernes kunder. Parkeringszonen for beboerparkering flyttes til Ørstedgade.

På sidevejen "Fjordsgade 23-87, 91-93" er der reelt ikke plads til at parkere lovligt.

 

Tidsplan

Tidsplanen for projektet er justeret i februar 2022. Det skyldes komplikationer ved afvandingsarbejderne, og at Fjernvarme Fyn først kan udføre deres ledningsarbejder i fra 28. marts til 22. april, da de skal kunne sikre varmeforsyning til de berørte ejendomme.

Herefter skal entreprenøren færdiggøre den sidste del af cykelstierne fra sidevejen Fjordsgade 23-87, 91-93 til Vestre Stationsvej.

Projektet forventes at kunne afsluttes til juni 2022.

 

Afvikling af trafikken

Anlægsarbejdet medfører, at Fjordsgade i perioder må lukkes for gennemkørsel i bil. Cyklister får mulighed for at trække cyklen på fortovet. Fortovene vil i mindst én retning holdes åbent for gennemgang i hele anlægsperioden.

 

Følg den aktuelle skiltning på stedet, eller find vej med Odense Rundt

 

Baggrund

Projektet er udpeget i Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 under #44 Nye cykelstier.

Cykelstier på Fjordsgade er aktuelle nu, da det forventes, at antallet af biler i Fjordsgade vil stige. Det skyldes et planlagt højresvingsforbud fra Østre Stationsvej til Rugårdsvej, så bilister i stedet skal køre ad Fjordsgade for at komme fra Stationsvejen ud ad Rugårdsvej.

 

Det planlagte højresvingsforbud på Stationsvejen skyldes manglende højresvingsbane i krydset ved Rugårdsvej samt planer for at udvikle den inderste del af Rugårdsvej til et byrum med bedre forhold for bløde trafikanter. Fremover skal biler fra centrum i stedet svinge til højre i krydset ved Fjordsgade, hvor der er etableret højresvingsbane på Stationsvejen.

 

Fjordsgade er i kommuneplanen udpeget som en særlig fodgængervenlig forbindelse i forhold til belægning, bredde, bænke, træer mv.
Læs mere i Kommuneplanen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til nye regnvandsledninger, er du velkommen til at kontakte VandCenter Syds projektleder Bo Jørgensen på bj@vandcenter.dk

 

Har du spørgsmål til cykelstiprojektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Thomas Povlsen på thp@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen