Spring til indhold

Tagtækkervej

Krydset Tagtækkervej/Rødegårdsvej er det sted i Odense, hvor der sker flest uheld. Det er derfor besluttet, at Tagtækkervej skal lukkes for biler. Det sker medio november 2020

Inden Tagtækkervej kan lukkes, skal der gennemføres et par trafikale projekter i området.

 

Det drejer sig om:

  • Signalanlæg og svingbaner ved Rødegårdsvej og Børstenbindervej - opstart i uge 37
  • Svingbaner og fællessti på Gørtlervej og Børstenbindervej - opstart i uge 38

Læs mere om projekterne nedenfor.

 

Odenses mest uheldsbelastede kryds

En sortpletanalyse har udpeget krydset Tagtækkervej/Rødegårdsvej som det mest uheldsbelastede sted i Odense kommune. Derudover er der problemer med, at bilerne holder i kø ud i krydset Rødegårdsvej/Munkerisvej.

 

 

Odense Kommune har derfor arbejdet på en løsning, som skal sikre en mere sikker afvikling af trafikken i området. Det skal ske ved at begrænse trafikken på Tagtækkervej og i stedet lede trafikken ad Børstenbindervej til Gørtlervej.

 

Lukning af Tagtækkervej for gennemkørsel

I efteråret 2019 besluttede By- og Kulturudvalget at

  • lukke Tagtækkervej for gennemkørsel (undtaget cykler)
  • etablere signalanlæg og svingbaner ved Rødegårdsvej/Børstenbindervej
  • etablere svingbaner ved Gørtlervej/Børstenbindervej
  • etablere fællessti til gående og cyklende på Gørtlervej.

 

Kort pver svingbaner    

Tidsplan

Tagtækkervej forventes at blive lukket medio november 2020. Forinden gennemføres nedenstående projekter:

 

 

Opstart i uge 37: Signalanlæg og svingbaner ved Rødegårdsvej og Børstenbindervej

I krydset Rødegårdsvej/Børstenbindervej etableres et signalanlæg for at skabe bedre og mere sikker afvikling af trafikken. Der bliver i den forbindelse etableret svingbaner, som bl.a. betyder, at dem, der skal til venstre ad Børstenbindervej, ikke holder i vejen for de trafikanter, der skal ligeud.

 

For at få plads til svingbanerne skal vejen udvides. Det betyder, at nogle af de steder, som i dag bruges til parkering, bliver inddraget til kørebane. Flere steder vil det således ikke være muligt at parkere langs vejen. Odense Kommune forventer dog, at det stadig vil være muligt at standse og parkere på dele af Børstenbindervej. 

 

Nogle ejendomme i området vil opleve ændrede adgangsforhold i form af f.eks. svingrestriktioner. Odense Kommune er i dialog med de berørte. 

 

 

Bedre forhold for cyklister og gående

Forholdene for de bløde trafikanter på strækningen bliver forbedret:

 

Cyklister, der skal mod syd f.eks. fra centrum til SDU og Cortex Park, bliver ledt uden om signalanlægget og skal ikke holde tilbage for signalet. Cyklister, der kommer fra syd og skal mod nord, vil opleve et ekstra stop på vejen i forhold til i dag. Signalet er dog med til at skabe en mere sikker og tryg afvikling af trafikken.

 

På Rødegårdsvej vil en krydsningshelle ved Tagtækkervej og Billedskærervej give bedre mulighed for at krydse vejen, og signalanlægget gør det nemmere og mere sikkert at krydse Rødegårdsvej og Børstenbindervej. Der vil også blive etableret foranstaltninger, der gør det nemmere at krydse vejen i kørestol eller med sin barnevogn. 

 

Opstart i uge 38: Svingbaner på Gørtlervej og Børstenbindervej

For at sikre afviklingen af trafikken i krydset Gørtlervej/Børstenbindervej bliver der etableret venstresvingsbaner på Gørtlervej og Børstenbindervej. Det skal medvirke til, at biler og lastbiler kan komme ind og ud af området. Samtidig bliver der etableret en krydsningshelle på Gørtlervej til gående. 

For at få plads til svingbanerne bliver den østlige cykelsti rettet ud ved Børstenbindervej.

 

 

Opstart i uge 38: Fællessti til gående og cyklende på Gørtlervej

På Gørtlervej er der kun cykelsti på den ene side af vejen. Der etableres derfor en fælles sti til gående og cyklende i den vestlige side. Det betyder, at cyklister, der skal mod syd, ikke længere skal cykel på vejen. 

 

Træer

For at få plads til et signalanlæg og svingbaner i krydset ved Rødegårdsvej og Gørtlervej skal der fældes nogle træer. For hvert vejtræ, som Odense Kommune bliver nødt til at fjerne, skal der genplantes 2 nye i nærheden af projektet. Det betyder, at der flere steder langs Rødegårdsvej vil blive plantet nye træer, bl.a. ved Tagtækkervej, som lukkes.  

 

 

Skiltning og kort til download

Odense kommune er i løbende dialog med de virksomheder, der i et eller andet omfang bliver berørt af projekterne.

 

I forbindelse med lukningen af Tagtækkervej vil der blive skiltet i området, så trafikanterne bliver ledt ad de rigtige veje ind til området.

 

Derudover kan virksomheder mv. hente dette kort, som kan bruges til f.eks. at formidle ændringerne via deres hjemmesider og sociale medier:

 

Omkørsel, når Tagtækkervej er lukket (kort til download)

 

 

 

Proces

Forår/sommer 2019:        Dialog med berørte virksomheder/ejere i området og udvikling af
anlægsprojektet


Efteråret 2019:                Politisk beslutning om udformning af projektet
Cykelgade på Rødegårdsvej etableret

Forår 2020:                      Projektering af projektet

 

Efter sommerferien 2020: Anlægsprojekt sættes i gang

 

Vinter 2020: Delprojekter gennemføres, og Tagtækkervej lukkes

 

Forår 2021: Anlægsprojektet forventes fuldt etableret 

 

 

Baggrund for projektet

Krydset er en del af Supercykelstien til Campus Odense og et af de steder i Odense Kommune, hvor der færdes flest cyklister.

 

Antallet af cyklister på strækningen vil stige yderligere med udbygningen af Cortex Park, Nyt SUND og Nyt OUH. Samtidig er erhvervsområdet i vækst, hvilket medfører mere trafik.

 

Der er dermed - både på kort og langt sigt - behov for forbedring af mobilitet, trafiksikkerhed og fremkommelighed i området.

 

Der er tidligere etableret en hævet flade og andre trafiksikkerhedstiltag i krydset for at forbedre trafiksikkerheden, men med stigningen i trafikken ind og ud af Tagtækkervej har disse tiltag ikke været tilstrækkelige.

 

Odense Kommune har i foråret 2019 afholdt informationsmøder med de erhvervsdrivende i området. Flere erhvervsdrivende har udtrykt bekymring for en mulig lukning af Tagtækkervej og har bidraget med alternative løsningsforslag. Forslagene er taget med i arbejdet med projektet. Dog er det besluttet at lukke Tagtækkervej, da det vurderes at være den bedste løsning for både trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

 

For at gøre cyklisterne mere synlige på Rødegårdsvej fra Stærmosegårdsvej til tunnellen under Niels Bohrs Allé er der på denne strækning etableret en cykelgade i efteråret 2019.

By- og Kulturforvaltningen