Spring til indhold

Balance og pengestrømsopgørelse

.

Aktiver

Aktiver

Passiver
Passiver

 

 

Forpligtelser
Forpligtelser

 

 

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Se aktiverne her Se pengestrømsopgørelsen her

Pengestrømsopgørelsen viser netto, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til.
 
I pengestrømsopgørelsen skal overskuddet fra resultatopgørelsen på 200,5 mio. kr. korrigeres for omkostninger, der ikke umiddelbart har nogen likviditetsvirkning. Det gælder for afskrivningerne på 280,3 mio. kr. samt -243,5 mio. kr. vedrørende andre reguleringer som består af pensionshensættelser til tjenestemænd og feriepengehensættelser samt forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger.
 
Driften bidrager således likviditetsmæssigt med et overskud på 237,3 mio. kr. Herfra fragår investeringer i året på 272 mio. kr.

Forskydninger i gæld samt tilgodehavender påvirker likviditeten positivt med 93,4 mio. kr.
 
Sammenlagt er kommunens kassebeholdning forøget med 58,7 mio. kr. Hertil kommer en urealiseret positiv kursregulering af værdipapirer (obligationer og investeringsbeviser) på 23,1 mio. kr.
 
Kassebeholdningen kan herefter opgøres til 495,2 mio. kr. ultimo 2014.

Se passiver og forpligtelser her

Borgmesterforvaltningen