Spring til indhold

God ro og orden

Kodeks for god ro og orden under byrådsmøder i Odense Byråd.

Kodekset er en beskrivelse af den praksis, der over tid har udviklet sig i Odense Byråd samt den omgangsform, byrådsmedlemmerne ønsker i byrådssalen.

 

Byrådets beslutninger har direkte eller indirekte indflydelse på odenseanernes og de odenseanske virksomheders hverdag. En del odenseanere følger derfor også med i byrådsmøderne via livestreaming eller ved at møde op på tilhørerpladserne i byrådssalen. Byrådsmedlemmerne tilstræber, at byrådsmøderne og debatten afvikles med behørig respekt herfor og for demokratiet.

 

Kodekset er ikke en udtømmende liste for, hvordan den behørige respekt udvises. Med byrådsmedlemmernes forskellige baggrund og personligheder skal
der være plads til, at den behørige respekt kommer til udtryk på forskellig vis.

 

1. Inden byrådsmødets start samles byrådsmedlemmerne samt stadsdirektøren og byrådssekretæren i byrådets forværelse. Ved tidspunktet for byrådsmødets start åbner en rådhusbetjent døren ind til byrådssalen, og herefter går først borgmesteren og derefter de øvrige medlemmer fra forværelset ind i byrådssalen.

 

2. Ved det konstituerende møde er det på tilsvarende vis den siddende borgmester, der går først ind i byrådssalen.

 

3. Det er muligt at tage vand eller sodavand med ind i byrådssalen, men kaffe, the eller øvrige drikkevarer medbringes ikke.

 

4. Når byrådsmedlemmerne ved mødets start kommer ind i byrådssalen, rejser ”embedsmandslogen” sig op.

 

5. Byrådsmedlemmerne møder velforberedt op, deltager nærværende i byrådsmøderne og forbliver som udgangspunkt på deres pladser under byrådsmødet. Rådhusbetjentene kan under byrådsmøderne være behjælpelige med at hente vand eller sodavand fra forværelset.

 

6. Personer omtales med for- og efternavn. Ved omtale af eller tiltale til borgmesteren eller rådmændene kan deres titel anvendes sammen med for- og efternavn, men dette er ikke et krav. Borgmester og rådmænd kan også adresseres ved kun at anvende deres fulde titel, f.eks. rådmand for Ældre- og Handicapudvalget.

 

7. Der skal opretholdes en ordentlig tone, og der skal være respekt for hinandens politiske holdning.

 

8. Borgmesteren kan om fornødent henstille til passende sprogbrug.

 

9. Ingen må tale uden at have fået ordet af borgmesteren.

 

10. Når man taler, rejser man sig fra sin plads.

 

11. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

 

12. Bifalds- eller mishagsytringer er ikke tilladt.

 

13. Eventuelle ændringsforslag til en sag afleveres til borgmesteren senest i forbindelse med, at det fremsættes i byrådssalen. Ændringsforslaget kan afleveres på et stykke papir eller via mail (ved mail sendes ændringsforslaget til både borgmester, stadsdirektør og byrådssekretær).

 

14. Spørgsmål til forretningsordenen og styrelsesretlige spørgsmål søges så vidt muligt afklaret med stadsdirektøren eller byrådssekretæren inden mødet.

 

15. Byrådets medlemmer har i debatten i byrådssalen så vidt muligt fokus på den politiske drøftelse af sagens indhold.

 

16. Af hensyn til at udvise behørig respekt henstilles det, at byrådsmedlemmerne kun i meget begrænset omfang tager billeder, herunder selfies, under byrådsmøder.

 

17. Ved afholdelse af et byrådsmedlems første tale er det kutyme, at de andre byrådsmedlemmer giver en mønt til vedkommende. Kutymen bør afvikles i størst mulige respekt for de øvrige talere og sagens genstand.

 

18. De enkelte grupper i byrådet drøfter på egne møder efterlevelse af god takt og tone i byrådssalen.

Borgmesterforvaltningen