Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Dagsorden


Onsdag den 26-03-2008 kl. 17:01

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden:Åben dagsorden


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

Åbent møde

1. Forslag fra Byrådsgruppe Ø - vedr. forslag til præcisering af beslutningskompetencen i Odense Kommune vedr. Odense Energi.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/029418


SAGSRESUMÉ

Byrådsgruppe Ø anmoder i henhold til forretningsordenens § 3 om optagelse af følgende forslag på dagsordenen for byrådets møde den 26/3 2008.

"Forslag til præcisering af beslutningskompetencen i Odense Kommune.

På baggrund af sagen om salg af Odense Energi præciserer byrådet, at når Odense Byråd har vedtaget en politik på et område, skal denne politik efterleves indtil byrådet har truffet en ny beslutning eller har givet mandat til at analysere muligheden for at ændre beslutningen.

Sagsfremstilling:

På byrådets møde den 10. maj 2006 vedtog byrådet en ejerstrategi for Odense Energi A/S.

Ejerstrategien blev besluttet på baggrund af, at Odense Energi A/S i samarbejde med Borgmesterforvaltningen og med bistand fra Deloitte Corporate Finance havde udarbejdet et forslag til ejerstrategi for Odense Energi A/S.

Rapporten omfatter en nærmere analyse af følgende 5 hovedscenarier:

 1. Status quo, dvs. Odense Kommune fastholder ejerskab og udvikling af Odense Energi A/S.
 2. Et bredere energifundament, dvs. Odense Kommune søger at udvikle Odense Energi A/S under et bredere energifundament, fx ved sammenlægning med Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning.
 3. Odense Energi A/S søger sammenlægning/fusion med andre
  energiselskaber.
 4. Odense Energi A/S omdannes til en selvejende fond.
 5. Odense Energi A/S sættes til salg.

På baggrund af rapporten, og efter at Odense Energi A/S på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6/2 2006 havde behandlet ejerstrategien vedtog Odense Byråd efter indstilling fra Økonomiudvalget følgende ejerstrategi for Odense Energi A/S:

Generalforsamlingen for Odense Energi A/S anmodes om at godkende, at Odense Kommune fastholder Odense Energi A/S som et 100% ejet kommunalt aktieselskab med følgende ejerstrategi for Odense Energi A/S:
 • Der opretholdes en høj forsyningssikkerhed igennem en god vedligeholdelse og igennem kabellægning af alle luftledninger.
 • Elforsyningen skal løbende moderniseres, således at den matcher såvel fremtidige markeds- og myndighedskrav som kundebehov.
 • Den effektive fælles kundeservice for el, varme, vand og renovation bevares og udbygges til gavn for borgere og virksomheder.
 • Økonomiske værdier i selskabet skal bevares og udbygges samtidig med, at borgere og virksomheder sikres konkurrencedygtige elpriser. Inden generalforsamlingen for Odense Energi A/S i 2007 udarbejder Odense Energi A/S i samarbejde med Borgmesterforvaltningen en redegørelse for de mulige prioriteringer mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til Odense Kommune og lavere elpriser.
 • Odense Kommune modtager indtil videre årligt udbytte på baggrund af den tidligere godkendte udbyttepolitik: "Ved overskud af koncernens primære drift kan bestyrelsen beslutte at udlodde op til 30% af dette overskud, idet den langsigtede målsætning er at forrente den investerede kapital på 50.000.000 kr. (aktiekapitalen) med den toneangivende lange byggeobligationsrente tillagt 1 procentpoint".
 • Selskabet skal i samarbejde med Borgmesterforvaltningen arbejde for et forøget samarbejde med øvrige fynske energiselskaber. Odense Kommune ønsker at være en stærk partner på området, blandt andet for at øge kommunens værdier.
 • Det godkendes, at der fortsat udbetales honorar til bestyrelsens medlemmer, jf. byrådsbeslutning af 10/12 2003.

Der udarbejdes senere et generelt forslag til at sikre god information samt øvrige rammevilkår mellem de af Odense Kommune ejede aktie- selskaber og byrådet. Udarbejdelsen af dette sker parallelt med formulering af ejerstrategier for de øvrige selskaber.

Dette forslag til ejerstrategi var Venstre ikke tilfreds med, hvorfor Venstre stillede følgende ændringsforslag:

“Gruppe V kunne alene stemme for indstillingens pkt. b og foreslog i stedet, at Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Odense Energi analyserer/sonderer muligheden for dannelsen af et regionalt fynsk energiselskab. Resultatet af analyse og sonderinger skal afsluttes inden den 1/9 2006 og forelægges derefter for byrådet.”

For dette forslag stemte alene gruppe V.

Kort sagt:

På byrådsmødet den 10/5 2006 vedtog byrådet bl.a. følgende:
 • Odense Kommune fastholder Odense Energi A/S som et 100% ejet kommunalt aktieselskab.
 • Byrådet forkastede gruppe V`s forslag om, at analysere/sondere muligheden for dannelsen af et regionalt fynsk energiselskab.

På den baggrund er det dybt utilfredsstillende, at byrådet på et byrådsseminar den 30. januar 2008 får forelagt et forslag om salg af Odense Energi til Energi Fyn. Et forslag der fremlægges som 10. udkast til hensigtserklæring mellem Odense Kommune og Energi Fyn.

Når byrådet meget præcist den 10/5 2006 har vedtaget at fastholde Odense Energi som et 100% kommunalt ejet aktieselskab, er det uforståeligt, at der i Borgmesterforvaltningen har været arbejdet med at ændre denne beslutning, uden forudgående at havde opnået et ændret mandat fra byrådet.

Hvordan skal borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere i fremtiden kunne have tillid til byrådets beslutninger, hvis det ikke er byrådet politiske beslutninger, der er det bærende i Borgmesterforvaltningens arbejde".