Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 30-01-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Afbud fra:
Maiken Baagøe Christensen
Vivi Kier

I stedet for Maiken Baagøe mødte Søren Hansen.I stedet for Vivi Kier mødte Preben Petersen.Borgmesteren oplyste, at John Wozny er indtrådt i bestyrelsen for Odense Vandselskab as i stedet for Jack Nielsen, og at Mai Henriksen er indtrådt som stedfortræder for Helge Pasfall i Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse.


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Kommunale samarbejdsaftaler.
Åbent - 00.01.00A00 - 2007/60151


SAGSRESUMÉ

Formandskaberne for henholdsvis KL samt de regionale KKR (Kommunekontaktråd) har taget initiativ til udarbejdelse af kommunale samarbejdsaftaler.


Baggrunden for udarbejdelse af kommunale samarbejdsaftaler er, at de hensigtserklæringer, der blev indgået for at skabe sikker drift i forbindelse med kommunernes overtagelse af det fulde myndigheds- og finansieringsansvar på social- og specialundervisningsområdet, udløber med udgangen af 2008.

Efter 2008 er der således ingen aftaler om, hvordan kommunerne informerer hinanden om overvejelser, planer og strategier på social- og specialundervisningsområdet.

På opfordring fra KKR Syddanmark fremsender Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen derfor forslag til principper for samarbejde mellem kommuner på social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark til drøftelse i respektive udvalg.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenindstiller,i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, til Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Socialudvalget, og med anbefaling fra KKR-Syddanmark, at byrådet godkender:

 1. De fremsendte principper for samarbejde mellem kommunerne på social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark.
 2. Borgmesteren bemyndiges til at indgå de til gennemførelse af principperne fornødne aftaler efter foregående forelæggelse for Økonomiudvalget.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Socialudvalgetanbefaler indstillingen.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens, Ældre- og Handicapudvalgets, Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Formandskaberne for henholdsvis KL samt de regionale KKR (Kommunekontaktråd) har taget initiativ til udarbejdelse af kommunale samarbejdsaftaler.

Baggrunden for udarbejdelse af kommunale samarbejdsaftaler er, at hensigtserklæringer, som blev indgået for at skabe sikker drift i forbindelse med kommunernes overtagelse af det fulde myndigheds- og finansieringsansvar på social- og specialundervisningsområdet, udløber med udgangen af 2008.

Efter 2008 er der således ingen aftaler om, hvordan kommunerne informerer hinanden om overvejelser, planer og strategier på social- og specialundervisningsområdet.

På opfordring fra KKR Syddanmark fremsender Borgmesterforvaltningen derfor forslag til principper for samarbejde mellem kommuner på social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark til drøftelse i Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Socialudvalget.

Samarbejdsaftale

Formålet med en fælleskommunal samarbejdsaftale er at koordinere de områder, hvor kommunerne vurderer, der er behov for at koordinere fælleskommunale interesser, som ikke umiddelbart omfattes af rammeaftalen, og som relaterer sig til kommunernes myndigheds- og forsyningsansvar.

Samarbejdsaftalen skal hverken bureaukratisere eksisterende processer og aftaler eller erstatte rammeaftalen. Formålet med samarbejdsaftalen er at få udformet et mere politisk-strategisk kommunalt dokument, der skal være en væsentlig del af grundlaget for udviklingen og den praktiske opgavevaretagelse af den fælleskommunale del af kommunernes opgaveløsning.

Samarbejdsaftalen er således en mellemkommunal aftale, der skal styrke kommunernes position i tilrettelæggelse og udvikling af tilbud, og en ramme, inden for hvilken der på sigt er mulighed for at udarbejde bilaterale aftaler på områder, hvor kommunerne ønsker det.

Første og anden generation af samarbejdsaftalen

Det er hensigten, at første generation af samarbejdsaftalen (gældende i 2009) skal indeholde konkretisering af en række principper, mens anden generation af samarbejdsaftalen (gældende fra 2010) skal udbygges til også at omfatte kommunernes ønsker til justeringer i egen og andre kommunes tilbudsvifte, herunder aftale om områder/opgaver, som kommunerne ønsker at indgå tættere samarbejde om.

Indgåelsen af første generation af samarbejdsaftalen forudsætter, at det med afsæt i de fremsendte principper konkretiseres, hvad samarbejdsaftalen skal indeholde, og hvordan den udmøntes. Samarbejdsaftalen drøftes på møder i KKR i februar 2008 og april 2008.

Som følge af den stramme tidsplan forelægges Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Socialudvalget, Økonomiudvalget og byrådet principperne. Den yderligere konkretisering af principperne og udmøntningen af første generation af samarbejdsaftalen foreslås bemyndiget til borgmesteren efter foregående forelæggelse for Økonomiudvalget. Fagudvalgene inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af anden generation af samarbejdsaftalen.

Principper for samarbejde på social- og specialundervisningsområdet

KKR foreslår, at Samarbejdsaftalen tager afsæt i en række principper. Borgmesterforvaltningen foreslår derfor i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at udvalgene tilslutter sig principperne og det videre arbejde. Principperne er:
 1. Alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til god praksis på området.
 2. Kommunerne drøfter på tværs kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje mv.
 3. Såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune (og om nødvendigt i relevant KKR-regi).
 4. Det drøftes i KKR-regi, hvilke områder/tilbud der skal samarbejdes om. Indgåelse af forsyningsaftaler eller lignende mellem to eller flere kommuner skal også inddrage hensyn til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i området som helhed.
 5. Aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel sælgerkommunens som køberkommunens hensyn.
 6. Driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt.

Som led i det udredningsarbejde af amtsøkonomien og -opgaverne, som Økonomiudvalget har igangsat, er der udarbejdet udkast til en strategi, der tager udgangspunkt i intentionerne bag kommunalreformen: nærhed og kontinuitet for borgerne samt faglig udvikling. Strategien indebærer, at Odense Kommune vil styrke nærheden og kontinuiteten for borgeren, og at borgeren så vidt muligt skal sikres tilbud i eget regi. Det betyder, at Odense Kommunes tilbudsvifte vil skulle styrkes med henblik på at sikre udnyttelse og udvikling af de faglige miljøer samt at øge handlemulighederne inden for de økonomiske rammer.

Odense Kommune bakker således op om, at der i form af ovenstående principper aftales nogle fælles spilleregler for, hvordan kommunerne i Syddanmark vil samarbejde fremadrettet. For Odense Kommune er det dog også vigtigt at signalere, at det for Odense Kommune er vigtigt at se på styringsmuligheder og udviklingen af styringsmekanismer i forhold til budgetsikkerhed som en del af afklaringen af kommunernes samarbejde. Odense Kommune har derfor igangsat udarbejdelse af konkrete handleplaner på social- og specialundervisningsområdet, som på sigt kan påvirke de øvrige kommuner i Syddanmark. Konkrete handleplaner for styrkelse af tilbudsviften fremlægges i forbindelse med rammeudmeldingen pr. 30/4 2008.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


2. Kapitalindskud i I/S Infra Service.
Åbent - 00.01.00A04 - 2007/34364


SAGSRESUMÉ

Bestyrelsen for I/S Infra Service anmoder om et ekstraordinært kapitalindskud på 21.000.000 kr. til retablering af driftskapitalen. Samtidig indstilles det, at selskabet opløses, og at der iværksættes en ekstern undersøgelse.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenindstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:
 1. I/S Infra Service bevilges et ekstraordinært kapitalindskud på 21.000.000 kr. til retablering af driftskapitalen. Kapitalindskuddet finansieres af et ikke-budgetteret beholdningsforbrug.
 2. Selskabets drift indstilles, således at selskabets driftsopgaver, medarbejdere og aktiver i videst muligt omfang og hurtigst muligt hjemtages af interessentkommunerne.
 3. Interessentkommunernes kommende udbud af opgaver, som ikke allerede er annonceret, udsættes, indtil overdragelsen af opgaver og mandskab til kommunerne er effektueret.
 4. Der iværksættes en ekstern undersøgelse til afklaring af, hvilke forhold der er årsag til den uhensigtsmæssige udvikling i selskabets økonomi, samt hvem der er ansvarlig for denne, og om der kan gøres erstatningsansvar gældende.

Økonomiudvalgetsmedlemmer bekræftede at kunne anbefale indstillingen.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense og Vejle Kommuner stiftede den 1/1 2005 I/S Infra Service. Selskabet er et kommunalt fællesskab oprettet i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslovs § 60. Et interessentskab er - i modsætning til fx et aktieselskab, hvor ejerne alene hæfter med indskuddet - karakteriseret ved, at interessenterne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser.

I forbindelse med stiftelsen overtog selskabet medarbejdere, maskinpark og andre aktiviteter fra den tidligere udførende kommunale afdeling Park & Vej Service.

Det følger af interessentskabskontrakten, at ejerforholdet fastlægges med 60% til Odense Kommune og 40% til Vejle Kommune.

Byrådet godkendte den 25/4 2007 en indstilling om, at Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen blev bemyndiget til at gennemføre en analyse vedrørende den fremtidige organisering af området. Baggrunden for indstillingen var, at selskabets ledelse i et notat havde påpeget, at selskabets nuværende organisering medfører økonomiske ulemper for selskabet og begrænser selskabets udviklingsmuligheder.

Analysearbejdet blev påbegyndt i juni 2007, idet revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers blev anmodet om at foretage en gennemgang af selskabets økonomiske status. PricewaterhouseCoopers har i en foreløbig redegørelse af 2/11 2007 peget på, at der er behov for at foretage yderligere undersøgelser vedrørende selskabets økonomi.

Efterfølgende er der i regi af interessentkommunerne foretaget yderligere analyser.

Bestyrelsen for I/S Infra Service har ved brev af d.d. oplyst, at der på baggrund af de foreliggende prognoser for 2007-regnskabet forventes realiseret et negativt resultat på ca. 15.290.000 kr. Herudover er der akkumuleret underskud fra tidligere regnskabsår. Videre oplyses det, at der som følge af det dårlige driftsresultat har været behov for ekstraordinære træk på kassekreditten. Endelig oplyses det, at der for 2008 budgetteres med et underskud på godt 4.000.000 kr.

Af interessentskabskontraktens § 6, stk. 2, fremgår følgende:
  "Det påhviler hver interessent at sikre, at interessentskabet til enhver tid har den fornødne driftskapital. Såfremt det af interessentskabets bestyrelse konstateres, at der kræves yderligere driftskapital tilført - enten på grund af underskud eller likviditetsmangel - er bestyrelsen over for interessenterne forpligtet til hurtigst muligt at afgive en redegørelse med forslag til handlingsplan og oplysning om behovet for et eventuelt kapitalindskud."

Med henvisning hertil anmoder bestyrelsen om tilførsel af et ekstraordinært kapitalindskud på 35.000.000 kr. Beløbet fordeles mellem Vejle og Odense Kommuner i ejerforholdet 40/60.

Odense Kommunes andel heraf udgør således 21.000.000 kr. Borgmesterforvaltningen forudsætter, at Vejle Kommune indskyder det resterende beløb.

Af tidsmæssige grunde har det ikke været muligt at udarbejde en detaljeret handlingsplan for selskabet. Bestyrelsen påpeger, at man ikke anser en fortsat drift for økonomisk forsvarlig. Det indstilles derfor til interessenterne, at selskabets drift indstilles, således at selskabets driftsopgaver, medarbejdere og driftsaktiviteter i videst muligt omfang hjemtages af interessentkommunerne.

Hjemtagelsen forventes at kunne ske inden for en periode på 3-6 måneder, men tidspunktet afhænger bl.a. af indgåede kontrakter.

Videre indstilles det, at interessentkommunernes kommende udbud af opgaver, som ikke allerede er annonceret, udsættes, indtil overdragelsen af opgaver og mandskab til kommunerne er effektueret.

Ledelsen af selskabet igangsætter løbende tiltag til at nedbringe det forventede underskud i 2008, med bl.a. omkostningsminimering samt tilpasning af arbejdsopgaver og medarbejdere.

Endelig foreslår bestyrelsen, at der iværksættes en ekstern undersøgelse til afklaring af, hvilke forhold der er årsag til den uhensigtsmæssige udvikling i selskabets økonomi. Denne afklaring vil sikre, at der tages højde for de gjorte erfaringer i forbindelse med fremtidige selskabskonstruktioner.

En ekstern undersøgelse vil også kunne klarlægge, hvem der er ansvarlig for den uheldige udvikling, herunder om der kan gøres et erstatningskrav gældende mod den eller de ansvarlige.

Kommissoriet for en ekstern undersøgelse udarbejdes i samarbejde med interessentkommunerne.


Økonomi

I henhold til interessentskabskontrakten vedrørende I/S Infra Service er bestyrelsen over for interessenterne forpligtet til hurtigst muligt at give en redegørelse med forslag til handlingsplan og oplysning om behov for et kapitalindskud.

Med henvisning hertil anmoder bestyrelsen om tilførsel af et ekstraordinært kapitalindskud på 35.000.000 kr. Beløbet fordeles mellem Vejle og Odense Kommuner i ejerforholdet 40/60.

Odense Kommunes andel heraf udgør således 21.000.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret af et ikke budgetteret beholdningsforbrug.


Administrative konsekvenser

De overenskomstansatte medarbejdere i selskabet vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse. Tjenestemandsansatte medarbejdere vil fortsat være ansat i de respektive kommuner.

Øvrige administrative konsekvenser vil blive afklaret i forbindelse med den videre proces.


3. Forslag fra byrådsgruppe Ø om medlemsforslag til behandling på KL's delegeretmøde den 13-14/3 2008.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/010317


SAGSRESUMÉ

Byrådsgruppe Ø anmoder i henhold til forretningsordenens § 3 om optagelse af følgende forslag på byrådets dagsorden for mødet den 30/1 2008:

"Enhedslisten foreslår, at Odense Kommune stiller følgende forslag på KL's delegeretmøde - Det Kommunalpolitiske Topmøde 2008 - fra den 13-14/3 2008, som:
 • Pålægger KL's forhandlere i kommuneaftalerne for 2009 at opnå mulighed for en realvækst på linie med udviklingen i det private forbrug.
 • Pålægger KL's forhandlere i de offentlige overenskomstforhandlinger en målsætning om at opnå massive lønstigninger til de lavestlønnede i den kommunale sektor.
 • Henstiller, at resultaterne af begge forhandlinger forelægges på et repræsentantskabsmøde i KL.

Motivering

Skal kommunernes fortsat kunne løfte opgaven i forhold til at give den nødvendige omsorg til de ældre, de psykisk syge, de handicappede og alle de andre borgere, der har behov for kommunens hjælp i det daglige, og skal kommunen fortsat kunne sørge for en god kvalitet for børn og unge i daginstitutioner og skoler, er det nødvendigt, at kommunen ikke længere er bundet af de stramme rammer for væksten i det offentlige serviceniveau. Det kræver et opgør med regeringens servicestop.

Samtidig er det nødvendigt for at imødegå kommunernes problemer med rekruttering og fastholdelse af personale, der dagligt skal løfte de vigtige serviceopgaver, at der gives et massivt lønløft til de lavestlønnede i den kommunale sektor."


BESLUTNING

Forkastet, idet alene gruppe Ø stemte for.


4. Udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem til I/S Infra Service.
Åbent - 00.01.00A04 - 2005/08584


SAGSRESUMÉ

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 14/12 2005 Frank Thomsen som eksternt bestyrelsesmedlem i I/S Infra Service. Frank Thomsen har nu meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager.

Det følger af interessentskabskontrakten, at byrådet skal udpege et nyt bestyrelsesmedlem. Ved udpegningen skal det "tilstræbes, at bestyrelsen tilføres yderligere ekstern forretningsmæssig og økonomisk sagkundskab".

På baggrund heraf foreslår Borgmesterforvaltningen, efter drøftelser med I/S Infra Services bestyrelsesformand, at direktør Bjørn Petersen udpeges som nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af byrådsperioden.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenfremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt.


5. Tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86.
Åbent - 16.06.00Ø00 - 2008/002229


SAGSRESUMÉ

Dagtilbudsloven giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til pasning af egne børn som et alternativ til kommunens andre dagtilbud.

Det betyder, at forældrenes valgmuligheder øges med hensyn til at tilrettelægge pasning af deres børn efter deres behov og således i højere grad kan tilpasses familiens konkrete situation.

Herudover kan tilbuddet om tilskud til pasning af egne børn i et vist omfang medvirke til at lette presset på småbørnspladser i Odense Kommune.

Tilskuddet kan ydes efter lovens nærmere fastsatte regler. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv tilskuddet, som højst kan udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der i Odense Kommune kan ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen fra 26 uger til barnets skolestart efter reglerne i dagtilbudslovens § 86.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Stina Willumsen stemmer imod.

Ordningen evalueres efter 1 år.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe F og Ø stemte imod.


SAGSFREMSTILLING

Dagtilbudslovens § 86 giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Dagtilbudslovens § 89 siger, at kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til egne børn. Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Familiestyrelsen har i øjeblikket vejledning til dagtilbudsloven i høring. Det fremgår af vejledningen:
 • Tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at være til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Det er ikke muligt for en forælder, der modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt samtidig at modtage tilskud til pasning af sit eget barn.
 • Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn til en person, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder efter lov om aktiv socialpolitik, og hvor personens ægtefælle er på kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
 • Der kan kun ydes tilskud til en forælder, der har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år.
 • Hvis en tilskudsmodtagers ægtefælle modtager kontanthjælp mv., fradrages tilskuddet til børnepasning i kontanthjælpen, hvis denne overstiger den kontanthjælp, som tilskudsmodtageren ville have været berettiget til, hvis den pågældende ikke havde fået tilskud til pasning af egne børn. Hvis et ægtepar på kontanthjælp modtager tilskud til pasning af egne børn, kan ægteparrets samlede "indtægter" således ikke overstige den tidligere samlede kontanthjælp.
 • Hvis tilskuddet til pasning af egne børn er lavere end kontanthjælpen, suppleres tilskuddet ikke op til kontanthjælpsniveauet.
 • Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på min. 8 uger og maks. 1 år.
 • Der kan kun gives ét tilskud pr. barn og kun i et tidsrum, der holder sig inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Begrundelsen for dette er hensynet til integrationen samt den mulige negative effekt på arbejdsstyrken, hvis forældre vælger tilskud til pasning i længere perioder.
 • Der kan maks. udbetales tre tilskud til samme husstand.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum.
 • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud med støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2, eller bestemmelserne i servicelovens § 52 om særlig støtte til børn og unge.
 • Kommunerne har efter dagtilbudslovens § 95 adgang til at bringe udbetaling af tilskud til eget barn til ophør i forhold til personer, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse her i landet.
 • Tilskuddet bortfalder, hvis forældrene flytter til en anden kommune, der har besluttet ikke at give tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86.
 • Kommunalbestyrelsen har forpligtelse til at føre tilsyn med forældre, der passer egne børn efter servicelovens § 146, hvorefter kommunalbestyrelsen har en generel forpligtelse til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen lever.

Det vurderes, at ovenstående principper, herunder at tilskuddet maks. kan gives i en periode af 1 år, bevirker, at børnene fortsat vil komme i dagtilbud og dermed få del i de læringsforløb, der bidrager til udvikling af deres kompetencer.

Tilskud til brug for privat pasning træder i stedet for en plads i et dagtilbud, og kommunalbestyrelsen skal derfor tilbyde en plads i et dagtilbud efter de almindelige optagelsesregler, jf. dagtilbudslovens §§ 23-27, hvis forældrene ikke længere ønsker at få tilskud til pasning af egne børn.

Vilkårene for ordningen er således, at tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at være til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet. Man må heller ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst.


Økonomi

En tilskudsordning kan have flere økonomiske konsekvenser. Dels kan der forventes merudgifter, hvis der skal ydes tilskud til familier, der i forvejen passer egne børn i hjemmet. Dels kan ordningen medføre mindreudgifter, hvis forældre udsætter søgning efter et dagtilbud til et senere tidspunkt, eller hvis forældre tager deres børn ud af dagtilbuddet i en kortere periode med udgangspunkt i familiens inidividuelle situation og behov på det pågældende tidspunkt.

Børn- og Ungeforvaltningen vil følge anvendelsen af ordningen med henblik på at orientere om status i forbindelse med de løbende rapporter over den samlede pladsstatus.

Tilskuddets størrelse vil i 2008 være 4.528 kr. pr. md. pr. barn i alderen 24 uger - 2 år og 3.584 kr. pr. md. pr. barn i alderen 3 år til start i børnehaveklasse.


Administrative konsekvenser

Pladsanvisningen i Borgerservicecentret vil skulle behandle ansøgninger om tilskud til pasning af egne børn.


6. Indgåelse af lejemål til Jobcenter Odense.
Åbent - 82.03.00P27 - 2008/000908


SAGSRESUMÉ

På grund af opstået behov for yderligere administrationslokaler ønsker Jobcenter Odense at leje ca. 619 m2 bruttoareal i ejendommen Fisketorvet 1-5, 2. sal.

Den årlige leje udgør 461.425 kr. og vil ifølge Borgmesterforvaltningen påvirke kommunens låneramme for 2008 med ca. 4.600.000 kr.

Lejeudgiften afholdes af Jobcenter Odenses budget til beskæftigelsesordninger, funktion 5.98, områder uden overførselsadgang, og påvirker ikke kommunens serviceudgifter.


INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender indgåelse af lejemål til Jobcenter Odense i ejendommen Fisketorvet 1-5 med en årlig leje på 461.425 kr.

Arbejdsmarkedsudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

På grund af mangel på administrationslokaler ønsker Jobcenter Odense at leje ca. 619 m2 bruttoareal i ejendommen Fisketorvet 1-5, 2. sal. Lokalebehovet er opstået som følge af godkendte udvidelser af jobcentrets fleksjob- og sygedagpengefunktioner.

Lejemålet, der indgås med Arbejdernes Landsbank, træder i kraft den 1/5 2008 og er uopsigeligt fra udlejers side til den 1/5 2018 og fra lejers side til den 1/5 2013. Lejemålet overtages nyistandsat, og udlejer foretager nærmere specificerede ombygninger.

Den årlige leje, ekskl. varme, el og vand, udgør 461.425 kr. Lejen reguleres hvert år efter bevægelserne i nettoprisindekset, dog med mindst 3% p.a. af den gældende leje.


Økonomi

Indgåelse af lejemålet Fisketorvet 1-5, 2. sal, vil ifølge Borgmesterforvaltningen påvirke Odense Kommunes låneramme for 2008 med ca. 4.600.000 kr.

Lejeudgiften afholdes af Jobcenter Odenses budget til beskæftigelsesordninger, funktion 5.98, områder uden overførselsadgang, og påvirker ikke kommunens serviceudgifter.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


7. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse - december 2007.
Åbent - 16.00.36G12 - 2007/70319


SAGSRESUMÉ

Ankestyrelsen har i december 2007 fremsendt endelig rapport vedrørende praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse. Undersøgelsen omfatter 2 sager fra Odense Kommune, og ifølge § 79a i retssikkerhedsloven skal undersøgelsen forelægges for kommunalbestyrelsen.


INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Socialudvalget, at byrådet tager forvaltningens redegørelse i afsnittet sagsfremstilling til efterretning.

Socialudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I henhold til retssikkerhedslovens § 79a skal de praksisundersøgelser, Ankestyrelsen gennemfører, behandles af kommunalbestyrelsen i de kommuner, der er omfattet af undersøgelsen.

Ankestyrelsens undersøgelse omfatter 50 sager fordelt på 23 kommuner, Odense Kommune har medvirket med 2 sager.

De udvalgte 50 sager opfylder følgende 4 kriterier:
 • Ansøger er bevilget førtidspension i 2006
 • Ansøgers alder er mellem 18-49 år
 • Ansøger er dansk statsborger
 • Ansøger lider af en psykisk lidelse, hvor der principielt kan være behandlingsmuligheder, således at tilstanden ikke nødvendigvis er varig og af sindsygelig karakter, og hvor stigningen i tilkendte førtidspensioner siden 1998 har været størst såvel andels- som antalsmæssigt.

Det drejer sig om de affektive sindslidelser samt de nervøse og stressrelaterede tilstande.

Undersøgelsens hovedresultater er, at der i 35 sager var et tilstrækkeligt grundlag for tilkendelser af førtidspension, og i 15 sager var der ikke tilstrækkeligt grundlag for pension. Ankestyrelsen anbefaler på grundlag af undersøgelsen, at kommunerne i højere grad har fokus på følgende:
 • Der skal foreligge fyldestgørende oplysninger om hele behandlingsforløbet, når sagerne drejer sig om psykisk syge.
 • Der skal indhentes nødvendige aktuelle psykiatriske oplysninger til belysning af diagnose og mulighed for fortsat behandling.
 • Det er ikke nødvendigvis tilstrækkelig dokumentation for aktuel tilstand, at der foreligger en statusattest, idet præmisserne for vurdering også skal foreligge, så kommunen selvstændigt kan forholde sig til diagnoser og behandlingsmulighed.
 • Der kan være mulighed for fortsat behandling, uanset borgeren allerede har gennemgået et længerevarende behandlingsforløb fx set i lyset af ung alder.
 • Der kan tidligt i forløbet være behov for psykiatrisk ekspertise.
 • Der kan være behov for intensiv og langvarig behandling i særlige tilfælde, fx kompliceret misbrug.
 • Kommunerne skal sørge for at inddrage den nødvendige lægelige ekspertise, dels til undersøgelse af ansøgeren og dels til vurdering af de lægelige udtalelser.
 • kommunerne skal være mere omhyggelige med at indberette oplysningerne om korrekt diagnose og diagnosenummer til Ankestyrelsens statistik.

Bemærkninger til måleskemaer for Odense Kommunes 2 sager (nr. 39 og 40)

Ankestyrelsen har ved undersøgelsen taget stilling til, i hvilket omfang afgørelsen er i overensstemmelse med lovgivning og praksis og har ved vurderingen af de indsendte sager i det væsentligste koncentreret sig om følgende materielle problemstillinger:
 • Om afgørelsen samlet set er rigtig
 • Om sagen er tilstrækkelig oplyst
 • Er der tilstrækkelig lægelig dokumentation.

Begge sager fra Odense Kommune lever op til ovennævnte kriterier, ligesom sagerne fra Odense Kommune i øvrigt ikke har givet anledning til bemærkninger vedrørende overholdelse af sagsbehandlingsreglerne på området.

Til sag nr. 39 har Ankestyrelsens lægekonsulent følgende kommentarer:

"Borgeren har en kronisk lidelse med hørehallucinationer og tvangstanker. I en statusattest beskriver psykiater, at det drejer sig om svær depression med psykotiske symptomer.

På de foreliggende oplysninger kan det ikke udelukkes, at det drejer sig om en egentlig psykotisk sygdom (paranoid psykose eller skitzofreni)."


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


Ankestyrelsens praksisundersøgelse kan ses på styrelsens hjemmeside:

http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=765


8. Områdeklassificering. Vedtagelse af regulativ for anmeldelse af forurenet jord og jordflytning.
Åbent - 09.00.00G01 - 2007/63731


SAGSRESUMÉ

For at kunne styre jordflytninger af den type lettere forurenet jord, som regionen ikke længere kortlægger på hver enkelt ejendom, indføres der pr. 1/1 2008 en bestemmelse om, at de lettere forurenede områder områdeklassificeres. Jordflytning fra ejendomme i disse områder skal anmeldes til kommunen.

Alle områder indenfor byzone er som udgangspunkt områdeklassificeret, men kommunen har mulighed for at fritage områder i byzone og inddrage områder i landzone.

Industrimiljø/Landbrug og Grundvand har udarbejdet et kort over de områdeklassificerede områder indenfor byzonen i Odense Kommune. Der er ikke inddraget områder i landzone.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender regulativet.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Lov om forurenet jord blev pr. 1/1 2007 ændret på en række områder. Den væsentligste ændring er, at der er indført en ændret kortlægningspraksis, så lettere forurenet jord ikke længere skal tinglyses på hver enkelt ejendom.

For blandt andet for at kunne styre jordflytninger af lettere forurenet jord er der indført en bestemmelse om, at de lettere forurenede områder områdeklassificeres. Alle områder indenfor byzone er som udgangspunkt områdeklassificeret, og jordflytninger fra ejendomme i disse områder skal fra den 1/1 2008 anmeldes til kommunen.

Hensigten med klassificeringen er at undgå, at lettere forurenet jord deponeres eller genanvendes på uforurenede arealer.

De tungmetaller og tjærestoffer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Den diffuse forurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder. Her kan nævnes afbrænding af tørv, koks, kul og træ samt forurening fra trafik, vejanlæg og industri.

Lettere forurening kan dog også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord.

Kommunen har mulighed for at fritage områder indenfor byzonen, som vurderes ikke at være lettere forurenet. Tillige kan områder i landzone inddrages som lettere forurenet. Dette arbejde udføres på grundlag af kommunens eksisterende viden om byen og dens udvikling.

Med udgangspunkt i en vejledning fra Miljøstyrelsen har Industrimiljø/Landbrug og Grundvand udarbejdet et kort over de klassificerede områder indenfor byzonen. Der er ikke inddraget områder i landzone.

Fritaget er bl.a. nyere boligkvarterer, der er bygget på tidligere landbrugsjord, hvor der ikke har været industrielle aktiviteter eller fyldpladser. For at undgå en områdeklassificering på matrikelniveau er der tillige taget hensyn til, at der er tale om større, sammenhængende områder med en geografisk, naturlig afgrænsning af veje og åer.

Kortet har været sendt i offentlig høring sammen med udkastet til et nyt regulativ om jordflytning. Regulativet indeholder kommunens beslutning om, hvilke områder der er omfattet af områdeklassificeringen, skemaet til anmeldelse af jordflytning samt kommunens beslutning om at opkræve gebyr for administration af ordningen via affaldsgebyret.

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde. På baggrund af tilbagemeldingerne i høringsperioden er kortet blevet justeret i et enkelt område.


Økonomi

Kommunens udgifter til administration af anmeldepligten og til regulativer om anmeldepligt finansieres over affaldsgebyret, jf. lov om miljøbeskyttelse § 48.
Odense Byråd fastsætter gebyrets størrelse. Der fremlægges en sag om opkrævning af gebyr for byrådet i 2008.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


Microsoft Word - Endeligt jordflytningsregulativ101207 - 1.pdf

Jordflytningsskema.pdf
Jordflytning.pdf