Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 03-12-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Budgetopfølgning pr. 1/11 2008 for Odense Kommune.
Åbent - 00.01.00A00 - 2008/145792


SAGSRESUMÉ

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed Odense Kommunes samlede budgetopfølgning pr. 1/11 2008 til byrådets godkendelse.


Budgetopfølgningen indeholder en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2008 på drift, anlæg og de finansielle områder samt forslag til tillægsbevillinger og genbevillinger i 2009.

Budgetopfølgningen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne, og samlesagen indeholder desuden en særskilt opfølgning på indtægtssiden og de finansielle områder.

Det overordnede billede/den finansielle strategi

Regnskabsresultatet for 2008 forventes samlet set at ligge forholdsvis tæt på det korrigerede budget.

Samtlige måltal i den finansielle strategi overholdes. Resultatet af den ordinære drift forbedres med ca. 27,2 mio. kr. som følge af et generelt mindreforbrug på driftsområderne samt mindre ændringer på de finansielle konti. Der er merudgifter på anlægsområdet (ekskl. ældreboliger) med ca. 4,5 mio. kr. Det skattefinansierede resultat forbedres således med ca. 22,7 mio. kr.

Kassebeholdningen forventes ultimo året at være på ca. 481 mio. kr. (ekskl. pensionsforpligtelser), hvilket er en forbedring på ca. 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et pænt niveau over det finansielle måltal på min. 100 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008 reguleres kommunens værdipapirbeholdning til aktuelle kurser pr. 31/12. Som følge af den globale finanskrisen ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der vil blive tale om en væsentlig negativ urealiseret kursregulering. Størrelsen af kursreguleringen afhænger imidlertid af udviklingen på de finansielle markeder frem til 31/12 2008.

Stort set alle udvalg forventer mindreforbrug på driftsområder med overførselsadgang. Der søges om driftsoverførsler og genbevillinger på i alt ca. 49. mio. kr. Alle ansøgninger om overførsler ligger inden for rammerne af økonomistyringsprincipperne.

På By- og Kulturudvalgets område søges der formelt set om en nettotillægsbevilling på områder med overførselsadgang, hvilket skyldes mindreindtægter på refusion af byfornyelsesprojekter, der modsvares af tilsvarende mindreudgifter på anlæg, og flytteomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Sidstnævnte merudgifter er medtaget efter aftale med Borgmesterforvaltningen. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med den samlede finansieringsmodel for de tidligere amtsopgaver.

Socialudvalget har ansøgt om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på ca. 5 mio. kr. Borgmesterforvaltningen oplyser, at denne overførsel ikke er i overensstemmelse med de målsætninger, der er indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/7, herunder "konvertering af neutraliserede driftsmidler til anlæg".

Budgetopfølgningen indeholder en endelig opgørelse af forventede merudgifter i den kollektive trafik, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 10/9 2008.

På områder uden overførselsadgang forventes der samlet set et netto mindreforbrug på 11,8 mio. kr., som tilgår kassen. Mindreforbruget vedrører bl.a. mindreforbrug på introduktionsprogram, beskæftigelsesordninger og sygedagpenge samt merforbrug på kontanthjælp og løntilskud.

På de finansielle områder er der behov for en nettokorrektion (nedjustering) på ca. 7,0 mio. kr., der bl.a. vedrører højere renteudgifter på variabelt forrentede lån, højere afdrag på lån i Schweizerfranc (CHF) og højere afdrag på lån i forbindelse med overtagelse og indfrielse af langfristede lån på 3 selvejende institutioner.
Der er ligeledes mindre justeringer på indtægter fra skatter og tilskuds- og udligningsordningerne. Samlet set forventes indtægtsniveauet opskrevet med ca. 2,3 mio. kr., hvilket skyldes en negativ efterregulering på generelle tilskud og forhøjede skatteindtægter som følge af ubudgetterede indtægter fra "forskerordningen"

Serviceudgifter og bruttoanlæg

Borgmesterforvaltningen følger løbende udviklingen i henholdsvis service- og bruttoanlægsudgifter på grund af den særlige sanktionslovgivning i 2008. En kollektiv overskridelse af drifts- og anlægsrammerne for 2008 vil udløse en individuel modregning i den enkelte kommunes bloktilskud for 2009.

De seneste landsprognoser for serviceudgifter tyder på, at kommunerne som helhed ligger lidt over det fastlagte måltal. Dette resultat dækker over, at ca. halvdelen af kommunerne forventer et merforbrug i serviceudgifterne i 2008, mens nogle få store kommuner forventer et mindreforbrug. KL vurderer, at regnskabet vil udløse en sanktion i de kommuner, der overskrider måltallet. Odense Kommune forventes imidlertid at ligge ca. 38 mio. kr. under det fastlagte mål, og det er derfor vurderingen, at Odense Kommune ikke vil blive omfattet af sanktionslovningen for serviceudgifterne i 2008.

Landsprognosen for anlægsudgifter viser, at der forventes et mindreforbrug på ca. 750 mio. kr. i forhold til de fastsatte måltal. Dette tal er opgjort inklusive godkendte dispensationsansøgninger fra Velfærdsministeriet. KL vurderer på den baggrund, at det er sandsynligt, at sanktionen vedrørende kommunernes anlægsudgifter ikke vil blive udløst. Odense Kommune forventes på nuværende tidspunkt at ligge ca. 154 mio. kr. over det fastlagte måltal, men på grund af udviklingen på landsplan forventes der ikke at blive udløst en sanktion i 2008.

Sanktionslovgivning i 2009/Genbevillinger

På grund af de særlige regnskabssanktioner i 2008 har det været nødvendigt i en overgangsperiode at arbejde med båndlagte driftsoverførsler mellem budgetårene, herunder eksempelvis mellem 2007 og 2008.

På nuværende tidspunkt tyder meldingerne fra regeringen dog ikke på, at der vil blive indført en tilsvarende sanktionslovgivning for regnskab 2009. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor, at alle overførsler fra 2008 indarbejdes som genbevillinger i 2009 i overensstemmelse med de gældende økonomistyringsprincipper. Det kan dog ikke afvises, at der også i 2009 vil opstå fornyet behov for en strammere og mere detaljeret økonomistyring. Der foretages en ny opfølgning i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/5.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at der knytter sig en særlig problemstilling til de overførte trepartsmidler fra 2008. Disse midler er omfattet af serviceudgiftsrammen, og der kan derfor opstå behov for, at dele af genbevillingen fra 2008 skal videreføres til 2010.

Universitets- og Byggestyrelsen

By- og Kulturforvaltningen har sammen med Borgmesterforvaltningen haft drøftelser med Universitets- og Byggestyrelsen (UBST) om muligheder for at løse de bygningsmæssige behov inden for uddannelsessektoren i Odense. På baggrund heraf er der udarbejdet en hensigtserklæring om, hvordan parterne kan understøtte den valgte løsningsmodel. Løsningsmodellen indebærer, at Odense Kommune skal overtage ejerlejligheden på Middelfartvej 18 D. Nettokøbsprisen på 9 mio. kr. er indarbejdet i samlesagen.

Trepartsmidler

I forbindelse med bloktilskuddet har Odense Kommune modtaget 8,8 mio. kr. vedrørende trepartsmidler til lederuddannelse og MUS samt den del af kompetenceudviklingen, der ikke vedrører overenskomsterne. Borgmesterforvaltningen har i samråd med forvaltningerne vurderet, at disse midler ikke kan nå at blive udmøntet i 2008. Det anbefales derfor, at midlerne overføres til 2009.

I forbindelse med Økonomiudvalgets egen budgetopfølgning er der ligeledes overført ca. 5,6 mio. kr. af trepartsmidlerne, som vedrører overenskomsterne.

Kollektiv trafik

FynBus har på anmodning af Økonomiudvalget leveret dokumentation for forventede merudgifter i 2008 samt i budgetforslag 2009 og overslagsårene 2010-2012. Dokumentationen er påtegnet af selskabets revisor, BDO. Odense Kommunes revisor, KPMG, har ligeledes gennemgået dokumentationen og på baggrund af dette udarbejdet et notat.

Dokumentationen fremviser forventede merudgifter i 2008 på 14,260 mio. kr., (hvor der er modregnet DUT kompensation) der primært vedrører bortfald af afgiftsfritagelse på diesel og faldende indtægter. Herudover forventes der merudgifter til afdækning af tjenestemandspension svarende til 9,991 mio. kr., som foreslås finansieres af kassen. Disse merudgifter er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Ydermere forventes skyldige feriepenge og afspadsering at udgøre en merudgift på 13,471 mio. kr. KPMG bemærker, at der siden strukturreformen er sket en ændring af regnskabspraksis, således at ferie- og afspadseringsforpligtelsen skal opgøres og medtages i FynBus' regnskab primo og ultimo 2008. For overdragne medarbejdere skal ferie- og afspadseringsforpligtelsen pr. 28/6 2008 opgøres og udbetales til Tide Bus. Regnskabsmæssigt skal udgiften til Tide Bus afholdes over FynBus' balance, kortfristet gæld og forskelsbeløbet mellem hensat og afholdt forpligtelse skal registreres i driftsresultatet.

Denne fremgangsmåde vil medføre, at Odense Kommune alene skal afholde udgifter til ferie- og afspadseringsforpligtelse som forskellen mellem ferieforpligtelsen pr. 1/1 2008 og 28/6 2008 for de overdragne medarbejdere. Kort sagt indebærer ovennævnte praksis, at FynBus selv skal afholde forventede merudgifter til feriepenge over selskabets balance.

By- og Kulturforvaltningen oplyser, at den samlede ejendomsværdi i efterreguleringsaftalen pr. 1/1 2007 med FynBus er 2,6 mio. kr. for høj, idet der før den 1/1 2007 blev frasolgt en del af Gammlesø 4-6. Beløbet foreslås derfor berigtiget over for FynBus. Berigtigelsen er indarbejdet i budgetopfølgningen under finansforskydninger.

Odense Lufthavn

I Økonomiudvalgets egen budgetopfølgning er der medtaget et driftstilskud til Odense Lufthavn på ca. 0,8 mio. kr. som følge af, at lufthavnen ikke som forventet har kunnet sælges i 2008. Merudgiften er finansieret inden for udvalgets egen ramme.

Borgmesterforvaltningen oplyser endvidere, at der er indledt en dialog med lufthavnen bl.a. om en mulig tilskudsøgning for 2009. Der foretages en fornyet opfølgning på sagen i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning i
2009.

Budgetneutrale omplaceringer

Der er i udvalgssagerne indstillet en række budgetneutrale omplaceringer, herunder korrektion vedrørende intern husleje, korrektion vedrørende lov- og cirkulæreprogram på private opholdssteder, korrektion vedrørende vederlagsfri fysioterapi, tilbageførsel af mindreforbrug under Kulturrådet til Vollsmoserammen i Borgmesterforvaltningen samt omplacering af DUT-kompensation fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen vedrørende "bortfald af afgiftsfritagelse på diesel, kollektiv trafik".


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:
 1. Budgetopfølgningen pr. 1/11 2008 fremsendes til byrådets godkendelse.
 2. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 20.074.578 kr. for driftsområder med overførselsadgang i 2008.
 3. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 11.761.422 kr. for driftsområder uden overførselsadgang i 2008.
 4. Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på 3.227.729 kr. på anlægsområdet i 2008.
 5. Der søges om en samlet tillægsbevilling på 1.153.000 kr. på det finansielle område.
 6. Der søges om tillægsbevilling til merudgifter på tjenestemandspensioner på 9.991.000 kr. i 2008 vedrørende FynBus. Tillægsbevillingen finansieres ved træk fra kassen.
 7. Der søges om tillægsbevilling på 14.260.000 kr. til dækning af merudgifter vedrørende driftstilskud til FynBus. Tillægsbevillingen finansieres ved træk fra kassen.
 8. Der søges om en tillægsbevilling på 2.600.000 kr. på finansforskydninger til berigtigelse af udestående med FynBus som led i efterreguleringsaftalen pr. 1/1 2007.
 9. Merudgifter til feriepenge og afspadsering på 13.471.000 kr. afholdes af FynBus.
 10. Der overføres og genbevilges 48.903.000 kr. fra 2008 til 2009 på driftsområdet med overførselsadgang.
 11. På anlægsområdet søges der om negativ overførsel og genbevilling af 8.160.271 kr. fra 2008 til 2009.
 12. På anlægsområdet søges der om tillægsbevilling på 9.000.000 kr. i 2008 til køb af ejerlejlighed Middelfartvej 18 D i forbindelse med løsningsforslag fra Universitets- og Byggestyrelsen.
 13. På driftsområdet med overførselsadgang søges der om overførsel af 8.820.000 kr. fra 2008 til 2009 vedrørende uforbrugte Trepartsmidler.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender Odense Kommunes samlede budgetopfølgning pr. 1/11 2008 til byrådets godkendelse. Budgetopfølgningen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Økonomiudvalget har behandlet budgetopfølgningen på mødet den 12/11 2008, mens fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen for deres respektive sagsområder på møder den 18/11 2008.

Der søges om samlede tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområderne samt de finansielle områder. Det fremgår af de enkelte udvalgssager, hvorledes tillægsbevillingerne skal fordeles på udvalg.

Indstillinger og beslutninger fra de enkelte udvalgsdagsordener er gengivet nedenfor. Der er vedlagt et bilag til sagen, som opsummerer de samlede økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalget

Borgmesterforvaltningenindstiller, at Økonomiudvalget godkender:
 1. Budgetopfølgningen pr. 1/11 2008 fremsendes til byrådets orientering.
 2. På driftsområder med overførselsadgang indstilles der overført i alt 8.239.000 kr. fra 2008 til 2009 i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
 3. På anlægsområdet søges der overført og genbevilget i alt 9.835.100 kr. fra 2008 til 2009.
 4. Overførslen pr. 1/7 af 5.000.000 kr. fra 2008 til 2009 vedrørende renovering af Ørbækvej 100 søges tilbageført og genbevilget til 2008.
 5. Der søges om en budgetneutral omplacering af vederlagsfri fysioterapi mv. på 936.422 kr. fra budgetområde 1.6, Sundhedsområdet, til Ældre- og Handicapforvaltningen.

Økonomiudvalgethar på mødet den 12/11 2008 anbefalet indstillingen.

By- og Kulturudvalget

By- og Kulturforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Budgetopfølgningen pr. 1/11 2008 fremsendes til byrådets orientering.
 2. På driftsområder med overførselsadgang søges der om følgende overførsler til 2009:

 3. Budgetområde 2.1, Fællesadministration, 4.696.000 kr.
  Budgetområde 2.2, Plan og Byg, i alt 3.047.000 kr. - støttet byggeri
  Budgetområde 2.3, Kulturaktiviteter, 5.224.000 kr.
 4. Der søges om flytning af indtægtskrav på byfornyelsesområdet fra drift til anlæg som følge af ændret konteringspraksis. Det foreslås at flytte 6.106.000 kr. fra drift i 2008 til anlæg i 2009.
 5. På anlægsområdet søges der om overførsel og genbevilling til 2009 af følgende:

  Budgetområde 2.1 -2.960.000 kr.
  Budgetområde 2.2 -31.300.371 kr.
  Budgetområde 2.4 8.600.000 kr.
  Budgetområde 2.6 2.510.000 kr.
  Budgetområde 2.7500.000 kr.
  I alt -22.650.371 kr.
 6. På anlægsområdet søges der om fremrykning af indtægtsbevilling på 2.800.000 fra 2009 til 2008 vedrørende salg af Sanderum lokalbibliotek.
 7. På driftsområder med overførselsadgang søges der om:

  Tillægsbevilling på 6.950.000 kr. til budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, vedrørende udenstående på ejendomsområdet i forbindelse med lokaleflytninger.

  Tillægsbevilling på 1.356.000 kr. til budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, vedrørende afledt drift af køb og salg af bygninger i henhold til gældende normer.

  Tillægsbevilling på 7.189.000 til budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, vedrørende mindre statsrefusion på byfornyelsesområdet.
 8. Mindreforbrug på 108.000 kr. på projekt Vollsmose under Kulturområdet foreslås tilbageført til Vollsmoserammen i 2008 - budgetområde 1.2, Fællesudgifter.
 9. Der foretages en korrektion på 98.510 kr. på By- og Kulturudvalgets driftsramme på budgetområde 2.2, Plan og Byggeri. Korrektionen modsvares på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme som følge af neutralisering af interne huslejer.
 10. Der foretages en korrektion på 320.000 kr. på By- og Kulturudvalgets driftsramme på budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik. Korrektionen modsvares på Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetramme som følge af korrektion af budgetbeløb til afgiftsstigning på diesel i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet.
 11. På området kollektiv trafik videresendes merforbruget på 18.800.000 kr. til vurdering i forbindelse med den samlede budgetopfølgningssag, herunder i forhold til den udarbejdede revisionsanalyse.
 12. På anlægsområdet søges der om en negativ tillægsbevilling på i alt 5.282.000 kr. i 2008 fordelt med 5.724.000 kr. i mindreudgift på budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, byfornyelse, og merudgift på budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik på 442.000 kr.

By- og Kulturudvalgethar på mødet den 18/11 2008 anbefalet indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i mødet.


Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Budgetopfølgningen pr. 1/11 2008 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Der søges om overførsel af driftsmidler på i alt 12.000.000 kr. med henblik på genbevilling i 2009.
 3. Der sker en anlægsoverførsel fra 2008 til 2009 vedrørende et merforbrug på 1.269.000 kr. i henhold til anlægsoversigt i sagsfremstillingen.
 4. Der foretages en korrektion på 98.510 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets budget vedrørende intern husleje på Teknikvej. Korrektionen modsvares af reduktion på By- og Kulturudvalgets budget.
 5. Der foretages en korrektion på 75.000 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets budget vedrørende lov- og cirkulæreprogram omkring tilsyn på private opholdssteder. Korrektionen modsvares af reduktion på Børn- og Ungeudvalgets budget.
 6. Der foretages en korrektion på 936.422 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets budget vedrørende lov- og cirkulæreprogram omkring flytning af myndighedsansvar for den vederlagsfrie fysioterapi samt udvidelse af sygedagpengeperioden. Korrektionen modsvares af reduktion på Økonomiudvalgets budget.
Ældre- og Handicapudvalgethar på mødet den 18/11 2008 anbefalet indstillingen.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


Socialudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Socialudvalget, atbyrådetgodkender:
 1. Budgetopfølgning pr. 1/11 2008 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Negativ tillægsbevilling på 800.000 kr. på Forsørgelses- og Sikringsydelser uden overførselsadgang – Boligstøtte og Førtidspension.
 3. Negativ tillægsbevilling på 400.000 kr. på Borgerserviceydelser med overførsel, men uden for servicerammen – Personlige tillæg.
 4. Tillægsbevilling på 346.000 kr. på Forsørgelses- og Sikringsydelser med overførsel, men uden for servicerammen - Handicapkompenserende ydelser.
 5. Der søges om overførsel af mindreforbrug på anlægsområdet på 5.000.000 kr. med henblik på genbevilling i 2009.
 6. Budgetneutral omplacering fra Socialudvalget, Borgerserviceydelser til By- og Kulturudvalget på 320.000 kr. vedrørende DUT-kompentation i forbindelse med "bortfald af afgiftsfritagelse på diesel, kollektiv trafik.

  Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, atØkonomiudvalgetgodkender:
 7. Budgetneutral omplacering på 70.000 kr. på Socialudvalget fra område uden og til område med overførselsadgang.

Socialudvalgethar på mødet den 18/11 2008 anbefalet og godkendt indstillingen.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.


Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, atbyrådetgodkender:
 1. Budgetopfølgning pr. 1/11 2007 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Negativ tillægsbevilling på 13.300.000 kr. på Jobcenterindsatser uden overførselsadgang – Introduktionsprogram, Beskæftigelsesordninger og Løntilskud.
 3. Tillægsbevilling på 2.600.000 kr. på Forsørgelsesydelser uden overførselsadgang – Kontanthjælp, Ledighedsydelse og Sygedagpenge.
 4. Negativ tillægsbevilling på 1.800.000 kr. på Jobcenterindsatser med overførsel, men uden for servicerammen – Seniorjob.

  Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, atØkonomiudvalgetgodkender:
 5. Budgetneutral omplacering på 745.000 kr. på Arbejdsmarkedsudvalget fra område med til område uden overførselsadgang.

Arbejdsmarkedsudvalgethar på mødet den 18/11 2008 anbefalet og godkendt indstillingen.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.


Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Budgetopfølgningen pr. 1/11 2008 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Der søges om overførsel af driftsmidler på i alt 6.877.000 kr. med henblik på genbevilling i 2009.
 3. Strejkemidlerne på 31.449.000 kr. fordeles med 14.400.000 kr. til budgetområde 5.3, Daginstitutioner og Dagplejer, og 17.049.000 kr. til budgetområde 5.5, Børn og Familie.
 4. Der foretages en reduktion på 75.000 kr. på Børn- og Ungeudvalgets budget vedrørende lov- og cirkulæreprogram omkring tilsyn på private opholdssteder. Reduktionen modsvares af korrektion på Ældre- og Handicapudvalgets budget.
 5. Der søges om overførsel af anlægsmidler på i alt 9.230.000 kr. med henblik på genbevilling i 2009. Overførslerne fordeler sig på følgende budgetområder:
  5.2 Skoler
  -6.373.000 kr.
  5.3 Dagpleje og daginstitutioner
  -1.465.000 kr.
  5.4 Fritid
  17.243.000 kr.
  5.5 Børn og Familie
  -175.000 kr.
  I alt
  9.230.000 kr.

Børn- og Ungeudvalgethar på mødet den 18/11 2008 anbefalet indstillingen.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Resultatopgørelse.pdfIndstillinger.pdf2. Omprioritering af anlægsrammer under Børn- og Ungeudvalget, Budget 2009-2012.
Åbent - 00.30.08S02 - 2008/141335


SAGSRESUMÉ

Med vedtagelsen af budget 2009 er der nu afsat rådighedsbeløb på 207.300.000 kr. til kapacitetsplanen i perioden 2009-2018. Periodiseringen af rådighedsrammerne i budget 2009 er imidlertid ikke sammenfaldende med periodiseringen af anlægsprojekterne i kapacitetsplanen.

En væsentlig forklaring på de periodiseringsmæssige afvigelser er Odense Kommunes efterlevelse af økonomiaftalens bestemmelser om overholdelse af loftet for kommunale anlægsinvesteringer. Overholdelse af loftet for anlægsinvesteringer har den konsekvens, at omprioritering af rådighedsbeløb under Børn- og Ungeudvalget skal ske inden for udvalgets samlede anlægsramme og med neutral budgetvirkning i de enkelte år.

Da gennemførelse af kapacitetsplanen er afgørende for kommunens overholdelse af pasningsgarantien, er det nødvendigt at omprioritere og ændre periodisering på nogle af Børn- og Ungeudvalgets øvrige anlægsprojekter.

Der er udarbejdet en samlet periodiserings- og omprioriteringsplan for perioden 2009-2012, for kapacitetsplanen og øvrige anlægsprojekter. Som følge af de normale forskydninger i anlægsprojekter omprioriteres der kun for budgetårene 2008 og 2009 på nuværende tidspunkt. Såfremt der ikke kan skabes fuld finansiering ved de normale anlægsforskydninger mellem årene, vil det blive søgt indarbejdet i de kommende budgetlægninger.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a. Rådighedsbeløbet på 7.300.000 kr. i 2009 til køb af grunde i forbindelse med kapacitetsplanen søges overført til 2008. Anlægsrammen søges samtidig genbevilget og frigivet med henblik på køb af grundene Dragebakken 509-511, Rugårdsvej 60 og J. L. Heibergs Vej 13a og 13b.

b. Det afsatte rådighedsbeløb på 17.400.000 kr. i 2009 til genetablering af daginstitutionen Lindegården i Højby søges frigivet med 4.000.000 kr. i 2009 til projektering. Bevillingen stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen.

c. Der meddeles følgende tillægsbevillinger vedrørende anlæg. Bevillingerne søges samtidig frigivet og stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen:
  • 1.131.000 kr. i 2008 og 7.057.000 kr. i 2009 til etablering af aflastningsvuggestue i Bellinge.
  • 21.000.000 kr. i 2009 til etablering af ny daginstitution på Rugårdsvej.
  • 28.000.000 kr. i 2009 til etablering af ny daginstitution i Gl. Sanderum.
  • 500.000 kr. i 2009 til omlægning af børnehavegrupper til vuggestuepladser i Vollsmose.
  • 4.000.000 kr. i 2009 til projektering i forbindelse med etablering af ny daginstitution i Rising/Sct.Hans.

   Anlægsbevillingerne finansieres ved omprioritering inden for Børn- og Ungeudvalgets samlede anlægsramme, jf. indstillingspunkt d.
d. Finansieringen af tillægsbevillinger, jf. indstillingspunkt c, finansieres samlet ved følgende omprioriteringer, der samtidig sikrer, at Børn- og Ungeudvalgets samlede anlægsramme overholder loftet for anlægsinvesteringer i 2009:
  • Det afsatte rådighedsbeløb til kapacitetplanen på daginstitutionsområdet udmøntes fuldt ud med 41.000.000 kr. i 2009.
  • Anlægsrammen til modernisering af skolerne reduceres med 1.110.000 kr. i 2009. Det ikke frigivne rådighedsbeløb udgør herefter 10.050.000 kr. i 2009.
  • Anlægsrammen til etablering af legestuelokaler reduceres med 1.131.000 kr. i 2008 samt 2.052.000 kr. i 2009. Anlægsrammen er herefter opbrugt.
  • Anlægsrammen til Tennishal - etape 2 reduceres med 4.000.000 kr. i 2009. Det ikke frigivne rådighedsbeløb udgør herefter 1.213.000 kr. i 2009.
  • Anlægsrammen til Korup Kultur- og Idrætscenter reduceres med 12.395.000 kr. i 2009. Det ikke frigivne rådighedsbeløb udgør herefter 5.000.000 kr. i 2009.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Med vedtagelsen af budget 2009 er der nu afsat rådighedsbeløb på 207.300.000 kr. til kapacitetsplanen i perioden 2009-2018. Periodiseringen af rådighedsrammerne i budget 2009 er imidlertid ikke sammenfaldende med periodiseringen af anlægsprojekterne i kapacitetsplanen.

En væsentlig forklaring på de periodiseringsmæssige afvigelser er Odense Kommunes efterlevelse af økonomiaftalens bestemmelser om overholdelse af loftet for kommunale anlægsinvesteringer. Overholdelse af loftet for anlægsinvesteringer har den konsekvens, at omprioritering af rådighedsbeløb under Børn- og Ungeudvalget skal ske inden for udvalgets samlede anlægsramme og med neutral budgetvirkning i de enkelte år.

Da gennemførelse af kapacitetsplanen er afgørende for kommunens overholdelse af pasningsgarantien, er det nødvendigt at omprioritere og ændre periodisering på nogle af Børn- og Ungeudvalgets øvrige anlægsprojekter.

Der er udarbejdet en samlet periodiserings- og omprioriteringsplan for perioden 2009-2012, for kapacitetsplanen og øvrige anlægsprojekter. Som følge af de normale forskydninger i anlægsprojekter omprioriteres der kun for budgetårene 2008 og 2009 på nuværende tidspunkt. Såfremt der ikke kan skabes fuld finansiering ved de normale anlægsforskydninger mellem årene, vil det blive søgt indarbejdet i de kommende budgetlægninger.

Periodiseringer og omprioriteringer søges foretaget ud fra følgende kriterier:
 1. Gennemførelse af kapacitetsplanen har højeste prioritet.
 2. Der skal anvises finansiering til etablering af aflastningsvuggestue på den tidligere Bellingeskole.
 3. Periodiseringerne bør ikke påvirke allerede projekterede anlæg.
 4. Periodiseringerne bør påvirke allerede afsatte rådighedsbeløb mindst muligt.
 5. Periodiseringerne skal være budgetneutrale i bugetperioden og så vidt muligt i de enkelte år.

Den foreliggende periodiserings- og omprioriteringsplan for 2009-2012 mangler at anvise fuld finansiering vedrørende:
 • Moderniseringsplanen for skolernereduceres med 2.773.000 kr. i 2009-2012. Det foreslås, at reduktionen udlignes med midler fra rammen til ekstraordinær vedligeholdelse (skole, fritid, daginstitutioner) på 180.000.000 kr. i 2013-2018.
 • Skolernes genopretningreduceres med 6.732.000 kr. i 2009-2012. Det foreslås, at reduktionen udlignes med midler fra rammen til ekstraordinær vedligeholdelse (skole, fritid, daginstitutioner) på 180.000.000 kr. i 2013-2018.
 • Ekstraordinær vedligeholdelse (skole, fritid, daginstitutioner)reduceres med 13.000.000 kr. i 2009-2012. Det foreslås, at reduktionen udlignes med midler fra rammen til ekstraordinær vedligeholdelse (skole, fritid, daginstitutioner) på 180.000.000 kr. i 2013-2018.

Da en række eksterne forhold påvirker gennemførelsen af anlægsprojekter, vil det være nødvendigt løbende at revurdere periodiseringen af anlægsprojekterne i forbindelse med den løbende budgetlægning.

Den samlede periodiserings- og omprioriteringsplan for 2009-2012 fremgår af bilag vedlagt sagen.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag omprioritering af anlæg.pdf3. Aftale om Odense Kommunes overtagelse af 2 sociale institutioner fra Region Syddanmark pr. 1/1 2009
Åbent - 00.15.00A01 - 2007/107689


SAGSRESUMÉ

Odense Byråd har på møde den 18/6 2008 besluttet at overtage 2 sociale tilbud fra Region Syddanmark. Det drejer sig om Kollegiet Rømersvej, et midlertidigt bo- og aktivitetstilbud for unge, der har en psykisk lidelse, og Tornhuset, et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme. Med Tornhuset overtager Odense Kommune et igangværende byggeri af en satellitafdeling i Tommerup.

Region Syddanmark har udarbejdet et aftaleudkast, som er påtegnet af regionens revisor. Aftalen forelægges med henblik på byrådets godkendelse.

Aftaleudkastet er baseret på det endelige godkendte regnskab 2007. Værdien af aktiver og passiver er opgjort pr. 31/12 2007. Odense Kommune skal udrede en samlet kompensation - det vil sige overtage langfristet gæld - på i alt 26.439.962 kr. Endvidere skal Odense Kommune overtage værdien af Region Syddanmarks planlagte anlægsbyggeri i Tommerup på 5.771.000 kr. i 2008.

Da det faktiske overdragelsestidspunkt er den 1/1 2009, vil der efterfølgende blive foretaget en efterregulering for ændringer i værdierne frem til den 31/12 2008. Denne efterregulering vil blive foretaget efter færdiggørelse af Region Syddanmarks regnskab for 2008 på baggrund af værdierne i dette regnskab.
Såfremt forsinkelser i byggeriet betyder, at Region Syddanmark får bygget mindre i 2008 end forudsat i investeringsplanen, skal der bygges tilsvarende mere i 2009. Det kan betyde, at Odense Kommune skal overtage en mindre langfristet gæld, men til gengæld skal foretage en tilsvarende større anlægsinvestering i 2009.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender aftaleudkastet.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Byråd har på mødet den 18/6 2008 besluttet at overtage 2 sociale tilbud fra Region Syddanmark.

Kollegiet Rømersvej et midlertidigt bo- og aktivitetstilbud for unge i alderen 18-23, der har en psykisk lidelse. Botilbudet har 10 pladser og aktivitetstilbudet 19 pladser.

Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme med 29 døgnpladser og 28 aktivitets- og samværspladser.

I overensstemmelse med Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 6/6 2006 om overtagelser af regionale sociale tilbud har Region Syddanmark udarbejdet vedlagte aftaleudkast, som der er opnået enighed om ved administrative kontakter mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Odense Kommune.

Aftalen er påtegnet af en uafhængig revisor, hvis revisionsberetning ligeledes vedlægges.

Aftalen forelægges Regionsrådet til godkendelse på mødet den 24/11 2008.

Odense Kommune overtager i alt 95 månedslønnede medarbejdere, heraf 2½ stilling fra Regionshuset.

Med overtagelsen modtager Odense Kommune grunde og bygninger, som er værdisat til 33.875.024 kr. pr. 13/12 2007. Der forelægges særskilt sag fra By- og Kulturudvalget vedrørende overtagelsen af ejendomme.

Med Tornhuset overtager Odense Kommune et igangværende byggeri af en satellitafdeling, Brunsegaardsvej i Tommerup med 18 boliger samt dagaktivitet og øvrige servicearealer, som forventes klar til indflytning medio juni 2009. Byggeriet skal erstatte eksisterende boliger på Holluf Pile, Abels Alle og Elmelunden samt dagaktivitetspladserne på værkstedet Engholm.

Boligselskabet BSB Glamsbjerg v/Domea opfører, ejer og driver de 18 almene boliger. Region Syddanmark har meddelt anlægsbevilling til byggeri af servicearealer og godkendt forretningsføreraftale med boligselskabet om at stå for opførelsen. Herefter udskilles servicearealerne til en selvstændig ejerlejlighed, som Odense Kommune ejer.

Værdien af aktiver og passiver er opgjort pr. 31/12 2007. I henhold til delingsaftalen overtages værdiansatte aktiver for i alt 35.433.581 kr. og værdiansatte passiver for i alt 8.993.619 kr. Netto skal Odense Kommune udrede en samlet kompensation - det vil sige overtage langfristet gæld - på i alt 26.439.962 kr. pr. 31/12 2007. Hertil kommer overtagelsen af det igangværende byggeri i Tommerup, som er startet i 2008 og færdiggøres i 2009. Region Syddanmark har afsat et rådighedsbeløb på netto 5.771.000 kr. til byggeriet i 2008, og Odense Byråd har afsat netto 2.124.000 kr. til færdiggørelse af byggeriet i 2009.

Værdien af de aktiver, som Odense Kommune skal overtage pr. 31/12 2008, forventes således på grund af byggeriet at vokse med 5.771.000 kr. i 2008, således at Odense Kommune forventes at skulle overtage en samlet langfristet gæld på i alt 32.210.962 kr. pr. 31/12 2008.

Da det faktiske overdragelsestidspunkt er den 1/1 2009, skal der efterfølgende foretages en efterregulering for ændringer i værdierne fra den 31/12 2007 til den 31/12 2008. Denne efterregulering vil først blive foretaget efter færdiggørelse af Region Syddanmarks regnskab for 2008 på baggrund af værdierne i dette regnskab.

Såfremt forsinkelser betyder, at Region Syddanmark får bygget mindre i 2008 end forudsat i investeringsplanen, skal der bygges tilsvarende mere i 2009. Det kan betyde, at Odense Kommune skal overtage en mindre langfristet gæld, men til gengæld skal foretage en tilsvarende større anlægsinvestering i 2009.


Økonomi

Overtagelsen af driften af de to regionale tilbud er budgetneutalt for Odense Kommune.

Til det igangværende byggeri i Tommerup har Region Syddanmark afsat et rådighedsbeløb på netto 5.771.000 kr. i 2008. Odense Byråd har meddelt en netto anlægsbevilling på 2.124.000 kr. til færdiggørelse af servicearealerne i 2009.

Værdien af aktiver og passiver er opgjort pr. 31/12 2007. Der overtages værdiansatte aktiver for i alt 35.433.581 kr. og værdiansatte passiver for i alt 8.993.619 kr. Odense Kommune skal netto udrede en samlet kompensation - det vil sige overtage langfristet gæld - på i alt 26.439.962 kr. Odense Kommune overtager et langfristet lån fra Kommunekredit.

Endvidere skal Odense Kommune overtage værdien af Region Syddanmarks anlægsbyggeri i 2008 på 5.771.000 kr.

Odense Kommune forventes således at skulle overtage et samlet langfristet lån på i alt 32.210.962 kr. pr. 31/12 2008. Såfremt forsinkelser betyder, at Region Syddanmark får bygget mindre i 2008 end forudsat i investeringsplanen, skal der bygges tilsvarende mere i 2009. Det kan betyde, at Odense Kommune skal overtage en mindre langfristet gæld, men til gengæld skal foretage en tilsvarende større anlægsinvestering i 2009.

Vilkårene for den gæld, Odense Kommune overtager, vil omtrentlig afspejle et gennemsnit af Region Syddanmarks langfristede gældsportefølje. Renter og afdrag på gælden fra overtagelsestidspunktet den 1/1 2009 vil indgå i budgetopfølgningen pr. 1/5 2009.


Administrative konsekvenser

Der er involveret en øget administrativ opgave ved overtagelsen af de to tilbud. I henhold til lovbekendtgørelsen overtager Odense Kommune 2½ heltidsstilling i overheadpersonale fra Regionshuset.

Delingsaftale_2008102814593200.pdf
Underskrevne ledelseserklæringer.pdf

Revisorerklæring.pdf4. Klage over manglende plejehjemstilsyn i 2007 samt politisk deltagelse i tilsyn efter 11/7 2007 i Odense Kommune.
Åbent - 16.00.00K09 - 2005/01848


SAGSRESUMÉ

Kristian Kristiansen har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over manglende plejehjemstilsyn i Odense Kommune i 2007 samt over, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har deltaget i tilsynsbesøgene efter den 11/7 2007. Statsforvaltningen har udbedt sig byrådets udtalelser om kommunens administration af tilsynsreglerne.

Reglerne om tilsyn på plejehjem fastlægges med ét årligt anmeldt tilsyn og ét årligt uanmeldt tilsyn.

Alle anmeldte og uanmeldte tilsyn på plejecentre i Odense Kommune for 2007 er gennemført. Ældre- og Handicapforvaltningen har i den forbindelse handlet logisk og rationelt i forhold til lovændringen om tilsyn på plejecentre af 1/7 2007 samt overgang til ekstern leverandør på de uanmeldte tilsyn pr. 1/9 2007.

Årsrapporten for tilsyn på plejehjem i 2007, hvori der er redegjort for tilsynsområdet, blev godkendt af Odense Byråd på mødet den 10/9 2008.

Tilsynene på plejecentre i Odense Kommune i 2008 gennemføres i overensstemmelse med lov om social service, § 151.


INDSTILLING

Ældre-og Handicapforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender redegørelsen om tilsyn på plejehjem/-centre i Odense Kommune for 2007.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maiken Baagøe deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Kristian Kristiansen har den 24/4 2008 indgivet klage til Statsforvaltningen Syddanmark over, at Odense Kommune i 2007 ikke har ført tilsyn med plejehjem og -centre og lignende boenheder med mindst ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg og ét årligt anmeldt tilsynsbesøg. Kristian Kristiansen henviser i den forbindelse til tilsynsrapporter på Odense Kommunes hjemmeside. Desuden påpeger han, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har deltaget i tilsynsbesøgene efter den 11/7 2007, hvilket er i strid med § 5 i bekendtgørelse nr. 805 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger, og at det drejer sig om 18 anmeldte besøg.

Kristian Kristiansen opfordrer det kommunale tilsyn til at tage sagen op og drage omsorg for, at de relevante parters retskrav sikres snarest muligt.

Statsforvaltningen har den 25/6 2008 udbedt sig byrådets udtalelser om kommunens administration af tilsynsreglerne, protokoludskrift af behandling af udtalelsen, den samlede redegørelse om tilsynet i 2007 samt en liste over de i kommunen værende plejehjem og lignende boligenheder.

Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, administrerer reglerne om tilsyn på plejehjem, jf. § 151 i lov om social service, således at kommunen i overensstemmelse med loven gennemfører ét årligt anmeldt tilsyn og ét årligt uanmeldt tilsyn.

Den 1/7 2007 blev loven om tilsyn på plejehjem og plejecentre ændret. Som konsekvens heraf må politikerne i Ældre- og Handicapudvalget, som i mange år havde været formænd for kommunens tilsynsudvalg, ikke fremover deltage i tilsynene. Tidsfristen, fra kommunen blev bekendt med lovændringen, til denne trådte i kraft, var meget kort. Da lovændringen også medførte en fuldstændig nedlæggelse af kommunens daværende tilsynsudvalg og udformning samt vedtagelse af nyt koncept for opgaven, var det ikke muligt at gennemføre de anmeldte tilsyn på dette område i henhold til loven i 2. halvår 2007.

Politisk ønskede man ikke at afbryde et tilsynsforløb på plejecentrene, hvorfor alle de anmeldte tilsyn i 2007 blev gennemført i henhold til det hidtidige koncept.

Den 7/11 2006 besluttede Ældre- og Handicapudvalget, at de uanmeldte tilsyn på plejecentre i Odense Kommune pr. 1/1 2007 skulle gennemføres af en ekstern uvildig leverandør. Pr. 1/9 2007 indgik Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, kontrakt med Kommunernes Revision A/S om opgaven.

I perioden fra den 7/11 2007 - 7/3 2008 udarbejdede og vedtog Ældre- og Handicapforvaltningen et nyt koncept for uanmeldte tilsyn. Opgaven med det uanmeldte tilsyn blev i samarbejde med Indkøbskontoret i Odense Kommunes Borgmesterforvaltning konkurrenceudsat. Da Kommunernes Revision, som vandt opgaven, påbegyndte de uanmeldte tilsyn pr. 1/9 2007, stod det klart, at alle uanmeldte tilsyn i 2007 ikke kunne nås på grund af den fremskredne tidsramme. Derfor blev nogle tilsyn først gennemført primo 2008.

Tilsynsrapporterne for de anmeldte tilsyn fra 2007 har midlertidigt været fjernet fra hjemmesiden med henblik på revidering. Dette skyldtes, at forvaltningsledelsen, på baggrund af en konkret sag, den 14/4 2008 besluttede, at der ikke længere må fremgå navne på personalet i tilsynsrapporterne.

Alle tilsynsrapporter for 2007 kan nu læses på Odense Kommunes hjemmeside.

Årsrapporten for tilsyn på plejehjem i Odense Kommune i 2007 er behandlet og godkendt af Odense Byråd på mødet den 10/9 2008. Det fremgår af rapporten, hvorledes tilsynene er blevet gennemført i 2007. Årsrapporten findes ligeledes på hjemmesiden.

Tilsynene på Plejecentre i Odense Kommune i 2008 er planlagt og gennemføres i overensstemmelse med lov om social service § 151.


Økonomi

Sagen skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen.


Administrative konsekvenser

Sagen skønnes ikke at have administrative konsekvenser for kommunen.

Scan001.PDF- Scan001.PDF5. Frigivelse af anlægsbevilling på 2.500 000 kr. til nyt slot i Lotzes Have.
Åbent - 20.00.00A00 - 2008/147512


SAGSRESUMÉ

H. C. Andersen Paraden i Odense opfører hver sommer 3 daglige forestillinger med uddrag af H. C. Andersens eventyr for skønsmæssigt flere end 100.000 af byens gæster. Dette sker i en kulisse i Lotzes Have, der er opbygget som et eventyrslot.

Den nuværende kulisse er efterhånden slidt og ældre end den planlagte levetid ved leveringen. På den baggrund afsatte Odense Byråd i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2008 et samlet beløb på 2.500.000 kr. til et nyt slot.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at den afsatte ramme på 2.500.000 kr. frigives til formålet.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

By- og Kulturforvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra Fyrtøjet, vedligeholdelsesafdelingen, Odense Bys Museer, Myndighed og vejdrift, samt Kultur til – i samarbejde med skuespilleren Torben Iversen – at sikre det bedst mulige nye projekt. Det tilstræbes, at den nye kulisse udvikles i et samarbejde med scenografisk ekspertise, således at den fungerer med en række nye tiltag i forbindelse med forestillingerne, og den nye kulisse forsynes med nye tekniske underholdende raffinementer.

Bygningsværket, der nedtages hvert år efter sæsonafslutningen, skal stå færdigt til sommeraktiviteterne 2009.


Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. i 2008 og 2.000.000 kr. i 2009 (2008-prisniveau).


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


6. Kommunal garanti for ombygning af køkken på Børnehjemmet Korsløkke.
Åbent - 03.02.00Ø00 - 2008/147472


SAGSRESUMÉ

Børnehjemmet Korsløkke i Vollsmose, som drives af Børn- og Familieafdelingens Dag- og Døgnenhed, er af Arbejdstilsynet blevet pålagt at etablere nyt køkken. Omkostningerne til etablering af nyt køkken vil være ca. 900.000 kr. Etableringen kræver kommunal garanti for lånet.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der ydes garanti for lån på op til 1.000.000 kr.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Børnehjemmet Korsløkke i Vollsmose, som drives af Børn- og Familieafdelingens Dag- og Døgnenhed, er af Arbejdstilsynet blevet pålagt at etablere nyt køkken senest pr. 5/1 2009. Da køkkenet skal etableres i lejede lokaler, og da Børn- og Ungeforvaltningen ikke umiddelbart har frie anlægsmidler, har Børn- og Familieafdelingen aftalt med Odense Andelsboligforening (OAB), at de forestår etableringen af institutionskøkkenet mod en tidsbegrænset huslejeforhøjelse svarende til afdraget på det lån, som OAB optager for at dække omkostningerne til køkkenets etablering. Optagelse af realkreditlånet forudsætter 100% kommunal garanti.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at omkostningerne til etablering af nyt køkken vil være ca. 900.000 kr. Etableringen kræver kommunal garanti for lånet.


Økonomi

Sagen skønnes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Garantien belaster ikke kommunens låneramme, idet denne udstedes i medfør af lov om almene boliger mv.


Administrative konsekvenser

Sagen medfører ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


7. Takster for farligt affald 2009 for Modtagestation Syddanmark I/S.
Åbent - 07.00.00S29 - 2008/140839


SAGSRESUMÉ

Odense Kommune skal hvert år godkende de takster, der skal gælde for håndtering, behandling, transport og øvrige opgaver, som Modtagestation Syddanmark I/S varetager på vegne af Odense Kommune. Af bilag, som er vedlagt sagen, fremgår budget for 2009 samt takster for 2009, som er vedtaget på Modtagestation Syddanmark I/S' repræsentantskabsmøde den 18/9 2008 og anbefales til vedtagelse i medlemskommunerne.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender de foreslåede takster fra Modtagestation Syddanmark I/S.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Modtagestation Syddanmark I/S har udarbejdet budget for 2009 og forslag til de takster, der skal gælde for håndtering, behandling, transport og øvrige opgaver, som Modtagestation Syddanmark I/S varetager på vegne af Odense Kommune og øvrige interessentkommuner.

Der er i Modtagestation Syddanmark I/S' vedtægter fastlagt, at taksterne hvert år skal godkendes af interessentkommunerne.

Det foreslåede budget og takster medfører en harmonisering i hele området i 2009, og der vil således være ens takster for de beskrevne ydelser i alle interessentkommunerne fra den 1/1 2009.

Ved harmoniseringen er det nødvendigt at hæve priserne på nogle områder og sænke priserne på andre områder. Det er tilstræbt, at det samlede prisniveau følger den almindelige prisstigningstakst.

Med hensyn til omkostningerne til affaldsbehandling forventes det, at prisniveauet generelt kan fastholdes, idet stigninger for behandling af enkelte affaldstyper modsvares af reduktioner på andre typer.

På indtægtssiden er de fleste takster ændret til at være tillæg til de priser, der afregnes til transportører, behandlere og underleverandører. Dermed opnås, at Modtagestation Syddanmark I/S' indtægter er uafhængige af eventuelle prisændringer fra ovennævnte samarbejdspartnere.

Indtægtssiden omfatter endvidere et administrationsgebyr for farligt affald, som opkræves af de enkelte kommuner og overføres til Modtagestation Syddanmark I/S. Administrationsgebyret skal dække de omkostninger, som Modtagestation Syddanmark I/S afholder i forbindelse med administration af ordningerne for farligt affald. Fastlæggelsen af administrationsgebyr for farligt affald fra virksomheder er behandlet i særskilt dagsordenpunkt.

Om omkostningssiden kan det oplyses, at på trods af øgede omkostninger til løn fastholdes eller reduceres de interne omkostninger, hvilket blandt andet er en følge af sammenlægningen af de to tidligere modtagestationer.

Med hensyn til de eksternt relaterede omkostninger, har Modtagestation Syddanmark I/S netop gennemført licitation på kørsel med såvel emballeret affald som på slamsugerydelser og transport. Dette har specielt for transport af emballeret affald medført en markant stigning i omkostninger, hvilket blandt andet skyldes øgede miljøkrav til det indsatte materiel (nye lastbiler) samt stigende brændstofpriser.

Afregning af transport er hidtil foregået efter to forskellige principper, idet der i det fynske område har været afregnet efter medgået tid, hvorimod der i de jyske interessentkommuner har været afregnet pr. transporteret vægtenhed. Sidstnævnte har på grund af stærkt stigende omkostninger i 2007 og 2008 givet anledning til manglende omkostningsdækning. I budgettet er der derfor indregnet, at transport af emballeret affald harmoniseres til afregning pr. medgået tidsenhed i hele interessentområdet.

Der budgetteres med et driftsoverskud på 482.344 kr. for at gøre det muligt at gennemføre nødvendige investeringer på 585.000 kr. Disse investeringer består blandt andet af indkøb af 300 stk. 660 liters containere til 400.000 kr. Containerne indkøbes for at erstatte containere, der kasseres.


Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen direkte administrative konsekvenser for Odense Kommune.

takster.exl_2008102014160500.pdfbudget motas.pdf- budget motas.pdf8. Lokalplanforslag nr. 4-685 Udvidelse af SDU på Campusvej - service. Offentliggørelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2008/027783


SAGSRESUMÉ

Lokalplanområdet er beliggende i Odense Syd i det store grønne område mellem Niels Bohrs Allé og Hestehaven og mellem Munkebjergvej og golfbanen.
Lokalplanforslaget er udarbejdet efter ønske fra Syddansk Universitet for at sikre universitetet de udvidelsesmuligheder, der kræves for at kunne håndtere et større optag af studerende.

Lokalplanen muliggør en fortætning af byggeriet indenfor det eksisterende universitetsområde uden at inddrage nyt land.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 4-622 og i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplanen.

Der foregår for øjeblikket et større arbejde med en ny helhedsplan for området ved Syddansk Universitet. Lokalplanen er i overensstemmelse med denne helhedsplan. Udvidelsen af Universitetet er dog så presserende, at de 40.000 m2 indeholdt i nærværende lokalplan ikke kan vente på helhedsplanens endelige vedtagelse.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender lokalplanforslag nr. 4-685 - Udvidelse af SDU på Campusvej - service,
til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Syddansk Universitet Odense (SDU) om at udvide med 40.000 m2 over de kommende år.
I den eksisterende lokalplan nr. 4-622 råder universitetet over 3 mulige udvidelsesområder (se side 7 i lokalplanen):

A1) En udvidelse indenfor det eksisterende unversitetsområde.
A2) En udvidelse øst for universitetet på dele af boldklubben B1913's arealer.
A3) En udvidelse vest for universitetet på bar mark.

Arealet til rådighed i område A1 er allerede bebygget, og for områderne A2 og A3 gælder, at der kun er rammebestemmelser for deres udnyttelse.
For at imødekomme universitetets udvidelsesønsker kræves der derfor en ny lokalplan.

Siden vedtagelsen af lokalplan nr. 4-622 er der imidlertid sket en principbeslutning om, at Odense Universitetshospital skal flyttes til området syd for universitetet. For at sikre, at udviklingen sker under hensyntagen til de forskellige interesser i området, har Odense Kommune i samarbejde med COWI udarbejdet en helhedsplan for området.

Helhedsplanens hovedkonklusion er, at der vil ske en transformation af området, således at det vil ændre karakter fra at være et stort åbent landskab med enkelte bebyggede "øer" – et campus – til at være et landskab med en langt højere grad af bymæssighed og tæthed. Det står derfor klart, at SDU ikke vil kunne brede sig uhindret "ud over sletten", hvis der også i fremtiden skal være grønne friarealer i området omkring universitetet.

I forbindelse med udflytningen af hospitalet har både universitetet og universitetshospitalet været varme fortalere for en fysisk kobling mellem de to institutioner. Desuden er Odense Kommune og SDU meget bevidste om, at den eksisterende universitetsbebyggelse rummer betydelige landskabelige og bygningsmæssige kvaliteter. Disse skal bevares i videst muligt omfang.

Nærværende lokalplan har derfor 3 hovedsigter:
 1. At muliggøre universitetets forestående udvidelser.
 2. At friholde særlige arealer for bebyggelse og herved muliggøre en senere sammenkobling med universitetshospitalet.
 3. At sikre og bibeholde kvaliteterne i det eksisterende byggeri og i det omgivende landskab.

Odense Kommune og SDU skønner, at disse 3 mål bedst nås ved en fortætning af bebyggelsen i det eksisterende universitetsområde.

Med nærværende lokalplan sikres den nuværende bygningsmasse på ca. 150.000 m2 en udbygning på yderligere 40.000 etagemeter. Denne udbygning sker dels som en fortætning af det eksisterende universitetsbyggeri og dels ved at erstatte bygninger, der ikke længere tjener et formål (som fx. universitetets varmecentral) med nybyggeri. På kortbilag 2 er det markeret, hvilke bygninger der kan nedrives.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Lokalplan 4-685_forslag1 .pdf


9. Lokalplanforslag nr. 5-690, Svendborgvej 226- Erhverv. Offentliggørelse.
Åbent - 01.02.05G00 - 2008/061192


SAGSRESUMÉ

Lokalplanområdet er beliggende i et erhvervsområde ved Svendborgvej syd for motorvejen.

En bygherre ønsker at etablere butikker, der sælger særligt pladskrævende varer, på Svendborgvej 226, hvilket er i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplanen.

Samtidig med dette byggeønske var kommunen i gang med at fastlægge den overordnede struktur for lokalisering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Det aktuelle areal udlægges ikke til disse butikker, hvorfor kommunen måtte nedlægge § 14-forbud og dermed forpligte sig til at udarbejde lokalplan.

Områdets lokalisering tæt på motorvejen betyder, at det er et attraktivt erhvervsområde. På sigt er der planer om en forlængelse af Munkebjergvej til Svendborgvej, og området får således forstærket sin attraktive placering, hvorfor kommunen gerne vil fastholde området til erhverv i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplanen.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender
lokalplanforslag nr. 5-690, Svendborgvej 226, erhverv, til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommune har modtaget ønske fra bygherre om etablering af butikker, der sælger særligt pladskrævende varer, nærmere bestemt køkkener og møbler, på adressen Svendborgvej 226.

Der er ingen lokalplan for området. Kommuneplanrammerne udlægger området til lettere industri, og i de generelle bestemmelser for disse områder står der, at der kan placeres butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper, såfremt det ikke kan indpasses i et hovedcenter eller bydelscenter.

Da Odense Kommune blev kontaktet af bygherren, var Odense Kommune i gang med at fastlægge en overordnet struktur for lokalisering af butikker, herunder udlægge arealer for butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Det aktuelle areal udlægges ikke til disse butikker.

På grund af denne uoverensstemmelse mellem det ansøgte projekt og den igangværende detailhandelsplanlægning har Odense Kommune meddelt et § 14-forbud for Svendborgvej 226 den 19/12 2007 og forpligter sig derigennem til inden for 1 år at udarbejde en lokalplan for ejendommen.

Områdets lokalisering tæt på motorvejen betyder, at det er et attraktivt erhvervsområde. På sigt er der planer om en forlængelse af Munkebjergvej til Svendborgvej, og området får således forstærket sin attraktive placering, hvorfor vi gerne vil fastholde området til erhverv.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommune– og Miljøplanen.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Lokalplan 5-690.pdf


10. Udpegning af medlemmer til Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme.
Åbent - 00.01.00A30 - 2008/151062


SAGSRESUMÉ

Odense Byråd vedtog på mødet den 8/10 2008, i forbindelse med behandling af forslag til fremtidig organisering af sundhedsområdet, at nedsætte Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme med repræsentanter fra byrådet og fra de centrale og vitale samarbejdspartnere, som er anført i byrådets sundhedspolitik.

Rådet er underlagt bestemmelserne i ligestillingsloven, hvorfor de indstillende organisationer, foreninger mv. er blevet bedt om at indstille såvel en mandlig som en kvindelig kandidat.

Byrådet anmodes om at udpege medlemmerne til rådet.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til byrådet:

a. Byrådet udpeger under hensyntagen til ligestillingsloven en person fra hver af nedenstående organisationer, foreninger mv. til Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme. Dog udpeges der fra Patient- og sygdomsbekæmpende foreninger to personer.

Liste over indstillede kandidater

Organisation, forening, mv.Indstilling, MandIndstilling, Kvinde
SDU/Institut for FolkesundhedDer er ikke indstillet en mandlig kandidat.Tine Curtis
OUHMichael BechElse-Marie Lønvig
PLO/praksissektorenErland Møss ChristoffersenLene Brorsen-Riis
Patient- og sygdomsbekæmpende foreninger (udpeget af Danske Patienter) (2 medlemmer skal udpeges)1.Thomas Skovgaard

2. Jes Voight
Der er ikke indstillet kvindelige kandidater.
Handicapområdet (udpeget af Danske Handicaporganisationer)Jim KieransBirthe Bjerre
De frivillige sociale foreninger (udpeget af Samarbejdesforum for det frivillige sociale arbejde)Nasir Abu KafHanne Syrak Nielsen
Idrætsområdet (udpeget af Folkeoplysningsudval- get)Vagn JensenHanne Clemmesen
FolkeoplysningsudvalgetJohnny MeierBirthe Juul


b. Byrådet udpeger 2 byrådsmedlemmer til Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme. En af disse skal varetage formandshvervet.


BESLUTNING

Byrådet
godkendte, at følgende personer blev udpeget:

Organisation, forening, mv.
SDU/Institut for Folkesundhed
Tine Curtis
OUH
Else-Marie Lønvig
PLO/praksissektoren
Erland Møss Christoffersen
Patient- og sygdomsbekæmpende foreninger (udpeget af Danske Patienter) (2 medlemmer skal udpeges)
Thomas Skovgaard

Jes Voight

Handicapområdet (udpeget af Danske Handicaporganisationer)
Jim Kierans
De frivillige sociale foreninger (udpeget af Samarbejdesforum for det frivillige sociale arbejde)
Nasir Abu Kaf
Idrætsområdet (udpeget af Folkeoplysningsudvalget)
Hanne Clemmensen
Folkeoplysningsudvalget
Birthe Juul

Herudover blev byrådsmedlemmerne Stina Willumsen og Merete Østerbye udpeget. Stina Willumsen varetager formandshvervet.


SAGSFREMSTILLING

Sundhedsområdet står i de kommende år over for en lang række udfordringer, som bl.a. er betinget af strukturelle, demografiske, faglige, økonomiske og politiske forhold. Odense Kommune ønsker derfor at invitere fagfolk og eksperter til at bidrage til den sundhedspolitiske dagsorden og vedtog på byrådets mødet den 8/10 2008 at nedsætte Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme. Rådet får bl.a. til opgave at være rådgiver for Økonomiudvalget på sundhedsområdet samt høringspart for fagudvalgene i forbindelse med ansøgninger til Forebyggelsespuljen.

Rådet kommer til at bestå af følgende 11 medlemmer:
 • 2 repræsentanter blandt byrådets medlemmer (en af disse varetager formandskabet)
 • 1 repræsentant fra SDU/Institut for Folkesundhed
 • 1 repræsentant fra OUH
 • 1 repræsentant fra PLO/praksissektoren
 • 2 repræsentanter fra patient- og sygdomsbekæmpende foreninger udpeget af Danske Patienter
 • 1 repræsentant fra handicapområdet udpeget af Danske Handicaporganisationer
 • 1 repræsentant fra de frivillige sociale foreninger udpeget af Samarbejdsforum for det frivillige sociale arbejde
 • 1 repræsentant fra idrætsområdet udpeget af Folkeoplysningsudvalget
 • 1 repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget

Rådet er underlagt bestemmelserne i ligestillingsloven, hvorfor ovennævnte organisationer, foreninger mv. er blevet bedt om at udpege såvel en mandlig som kvindelig kandidat.

Rådet afholder tre møder årligt. Byrådet besluttede på mødet den 8/10 2008, at der udbetales diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16 a til de udpegede ikke-byrådsmedlemmer.

Udpegningen gælder for en 2-årig periode startende januar 2009, hvorefter rådets funktion evalueres. Første møde afholdes i første kvartal 2009.

Byrådet anmodes med denne sag om at udpege medlemmerne til rådet.


Økonomi

I byrådets sag af 8/10 2008 er afsat 100.000 kr. under Økonomiudvalget i 2009 og overslagsårene til betjening af Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme.


Administrative konsekvenser

Sekretariatsbetjening af Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme afklares, inden ny organisering træder i kraft ved årets udgang.


11. Udmøntning af pulje til afdækning af genopretningsbehov på anbringelsesområdet, I/S Infra Service og kollektiv trafik.
Åbent - 00.30.02Ø00 - 2008/140603


SAGSRESUMÉ

Ved budgetforliget for 2009 afsatte forligspartierne en pulje under Økonomiudvalget på 20.000.000 kr. fra 2009 til afdækning af genopretningsbehov på anbringelsesområdet, I/S Infra Service og kollektiv trafik.

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed principper for udmøntning af puljen, idet der samtidig lægges op til en endelig udmøntning af puljen i 2009.

Borgmesterforvaltningen har modtaget dokumentation for de forventede genopretningsbehov fra Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og FynBus. Borgmesterforvaltningen har ligeledes modtaget dokumentation for det fremadrettede genopretningsbehov, men på baggrund af de vanskeligt forudsigelige betingelser for især anbringelsesområdet og kollektiv trafik anbefaler Borgmesterforvaltningen, at puljen udelukkende udmøntes for 2009.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der foretages en fornyet vurdering af genopretningsbehovet for de tre områder i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2009 med henblik på udmøntning af pulje fra 2010 og frem.

I udarbejdelsen af principperne har Borgmesterforvaltningen taget højde for to overordnede hensyn. Dels at forligspartierne i forbindelse med budgetforliget understregede behovet for en fortsat stram økonomisk styring, hvor eventuelle tillægsbevillingsbehov i løbet af budgetåret som hovedregel finansieres ved omprioritering inden for det enkelte udvalgs samlede ramme. Dels at forligspartierne har påpeget, at ubalancen er en udfordring, der skal løses i fællesskab.

Ved udmøntning af pulje for 2009 har Borgmesterforvaltningen vægtet hensynet til rammestyringen højst. Dette skyldes, at rammestyringen er et afgørende element i kommunens grundlæggende økonomistyring. I fordelingen af puljen indgår desuden en delvis vurdering af udmøntningens realiserbarhed.

I forbindelse med den fremadrettede udmøntning af puljen vil der blive taget stilling til behovet for en ændret vægtning.

Borgmesterforvaltningen indstiller på den baggrund, at puljen i 2009 udmøntes med 11.541.000 kr. til anbringelsesområdet, og med 8.459.000 kr. til kollektiv trafik.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget godkender:
 1. Der sker en udmøntning af puljen for 2009 i overensstemmelse med de principper, der fremgår af sagsfremstillingen.
 2. Der udmøntes 11.541.000 kr. fra pulje i 2009 til anbringelsesområdet (Børn- og Ungeudvalget), idet Børn- og Ungeudvalget samtidig pålægges at sikre budgetneutralitet inden for egen driftsramme for de øvrige forventede merudgifter på anbringelsesområdet.
 3. Der udmøntes 8.459.000 kr. fra pulje i 2009 til kollektiv trafik. Beløbet omplaceres til By- og Kulturudvalget som et driftstilskud til FynBus. By- og Kulturudvalget pålægges endvidere, i samarbejde med FynBus, at udarbejde forslag til driftsbesparelser på de resterende merudgifter på 8.000.000 kr.
 4. By- og Kulturudvalget pålægges at sikre budgetneutralitet gennem serviceharmonisering af park- og vejområdet for forventede merudgifter på 8.400.000 kr.
 5. Merudgifter til tjenestemandspensioner under Fynbus på 9.078.000 kr. finansieres over kassen.
 6. Der foretages en fornyet vurdering af genopretningsbehovet for de tre områder i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2009 med henblik på udmøntning af pulje fra 2010 og frem.


Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Ændringsforslag fra gruppe A og F:


Det foreslås, at indstillingens pkt. b ændres til følgende:

"b. Der udmøntes 11.541.000 kr. fra pulje i 2009 til anbringelsesområdet (Børn- og Ungeudvalget)."

Det foreslås, at indstillingens pkt. c ændres til følgende:

"c. Der udmøntes 8.459.000 kr. fra pulje i 2009 til kollektiv trafik. Beløbet omplaceres til By- og Kulturudvalget som et driftstilskud til FynBus."

Det foreslås, at indstillingens pkt. f ændres til følgende:

"f. Økonomiudvalget pålægges at udarbejde ændringsforslag til det vedtagne budget 2009. Forslaget skal sikre balance mellem opgaveløsning og den økonomi, der stilles til rådighed og forelægges til endelig vedtagelse i byrådet.

Kommentar:
Forslaget tilvejebringes ved et møde mellem kredsen af forligspartier."

Ændringsforslag fra borgmester Jan Boye til ovenstående ændringsforslag fra gruppe A og F:

"Det stillede ændringsforslag ændres således, at behandlingen af forslaget til finansiering af genopretningsbehovet skal ske på grundlag af forslag fra BUU og BKU inden for udvalgenes driftsrammer.

Forslagsstilleren forudsætter, at budgetforligspartierne inddrages inden behandling i Økonomiudvalg og byråd."

Ændringsforslag fra gruppe Ø:

Det foreslås, at indstillingens pkt. b ændres til følgende:

"b. Til anbringelsesområdet udmøntes 11.541.000 kr. fra puljen i 2009, og der finansieres 14.818.000 kr. over kassen til dækning af de forventede merudgifter."

Det foreslås, at indstillingens pkt. c ændres til følgende:

"c. Til kollektiv trafik udmøntes 8.549.000 kr. fra puljen i 2009, og der finansieres 8.000.000 kr. over kassen til dækning af de forventede merudgifter."

Det foreslås, at indstillingens pkt. d ændres til følgende:

"d. Park- og vejområdet tilføres 8.400.000 kr. over kassen til dækning af de forventede merudgifter."

Ændringsforslag fra gruppe Ø forkastet, idet alene gruppe Ø stemte for.

Underændringsforslag fra borgmester Jan Boye vedtaget af et flertal bestående af gruppe C, O, V og Y.

Gruppe A, F og Ø stemte imod.

Ændringsforslaget fra gruppe A og F herefter bortfaldet.


SAGSFREMSTILLING

Ved budgetforliget for 2009 afsatte forligspartierne en pulje under Økonomiudvalget på 20.000.000 kr. fra 2009 til afdækning af genopretningsbehov på anbringelsesområdet, I/S Infra Service og kollektiv trafik.

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed principper for udmøntning af puljen, idet der samtidig lægges op til en fuldstændig udmøntning af puljen i 2009.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10/9 2008 at anmode FynBus om at fremskaffe fyldestgørende og detaljeret dokumentation vedrørende forventede merudgifter i 2008 og i det forventede budgetforslag for 2009. Borgmesterforvaltningen har ligeledes den 7/10 2008 anmodet By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen om at fremsende dokumentation for henholdsvis det permante genopretningsbehov i forbindelse med I/S Infra Service og de forventede merudgifter for 2008 samt overslagsårene 2009-2012 for anbringelsesområdet.

Borgmesterforvaltningen har på baggrund af disse forespørgsler modtaget dokumentation for de forventede genopretningsbehov fra Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og FynBus.

På baggrund af de vanskeligt forudsigelige betingelser for især anbringelsesområdet og kollektiv trafik, anbefaler Borgmesterforvaltningen, at puljen udelukkende udmøntes for 2009. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med budgetopfølgningen den 1/10 2009 indstilles forslag til udmøntning af puljen for 2010 og fremadrettet til Økonomiudvalget. Dette sker på baggrund af en ny vurdering af genopretningsbehovet for de tre områder.

Overvejelser i forbindelse med udmøntning

Borgmesterforvaltningen er i forbindelse med budgetforliget anmodet om at udarbejde principper for udmøntning af puljen. Borgmesterforvaltningen har lagt to hensyn til grund for udmøntningen.

Det første hensyn har været til mål- og rammestyringen i Odense Kommune, hvor eventuelle tillægsbevillingsbehov i løbet af budgetåret som hovedregel finansieres ved omprioritering inden for det enkelte udvalgs samlede ramme.

Det andet hensyn har været, at forligspartierne i forbindelse med budgetforliget har angivet, at ubalancen er en udfordring, der skal løses i fællesskab.

Ved udmøntning af pulje for 2009 anbefaler Borgmesterforvaltningen, at hensynet til rammestyringen vægtes højest. Dette skyldes, at rammestyringen er et afgørende element i kommunens grundlæggende økonomistyring. I fordelingen af puljen indgår desuden en delvis vurdering af udmøntningens realiserbarhed.

I forbindelse med den fremadrettede udmøntning af puljen vil der blive taget stilling til behovet for en ændret vægtning.

Anbringelsesområdet

Dokumentationen fra Børn- og Ungeforvaltningen fremviser forventede merudgifter på 42.759.000 kr. for anbringelsesområdet i 2009. I forbindelse med udredning af amtsøkonomien blev der afsat en pulje under Børn- og Ungeudvalget til bl.a. anbringelsesområdet svarende til 16.400.000 kr. Der er således et forventet nettomerforbrug på 26.350.000 kr. på anbringelsesområdet.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der udmøntes et beløb på 11.541.000 kr. fra pulje i 2009 til anbringelsesområdet (Børn- og Ungeudvalget), idet Børn- og Ungeudvalget samtidig pålægges at sikre budgetneutralitet inden for egen driftsramme for de øvrige forventede merudgifter på anbringelsesområdet (14.818.000 kr.)


Forventede merugifter på anbringelsesområdet 2009 (1000 kr., 09-pl)

-11.541

Forventede merudgifter

-42.759

Kompensation amtsøkonomi, anbringelsesområdet

16.400

Krav om afholdelse af merforbrug inden for egen ramme

14.818

I/S Infra Service

Dokumentationen fra By- og Kulturforvaltningen fremviser forventede merudgifter i forbindelse med gennemførte licitationer fra I/S Infra Service i 2009 på i alt 8.400.000 kr.

By- og Kulturforvaltningen har afholdt licitationer på henholdsvis park- og vejområderne. Licitationer på parkområdet har resulteret i, at der forventes merudgifter på 5.200.000 kr.

På vejområdet er der ikke afholdt licitation til gaderenholdelsen, da denne opgave i stedet er overdraget til udførelse i Odense Renovationsselskab A/S. Der er derfor ingen afklaring af de faktiske udgifter til gaderenholdelse, men det er By- og Kulturforvaltningens opfattelse, at I/S Infra Service ikke har kunnet løse opgaven for de afgivne tilbud, men at de faktiske udgifter vil svare til næstlaveste tilbud. Dette betyder en forventet merudgift på 3.200.000 kr. I forbindelse med vintertjeneste er der opnået samme prisniveau som hos I/S Infra Service, hvorfor der ikke forventes merudgifter på dette opgaveområde.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at By- og Kulturudvalget pålægges at sikre budgetneutralitet gennem serviceharmonisering af park- og vejområdet for forventede merudgifter på 8.400.000 kr.


Forventede merugifter, I/S Infra Service 2009 (1000 kr., 09-pl)

0

Forventede merudgifter

-8.400

Krav om serviceharmonering inden for egen ramme

8.400

Kollektiv trafik

Den revisionspåtegnede dokumentation fra FynBus fremviser et genopretningsbehov for kollektiv trafik i 2009 på 32.814.000 kr. Hertil kommer en dokumenteret merudgift til tjenestemandspensioner på 9.078.000 kr., som anbefales finansiereret af et træk på kassen.

En del af merudgiften udgøres af bortfald af afgfiftsfritagelse på diesel, hvor Odense Kommune med 13.740.000 kr. fra 2009 og frem. Heraf vedrører de 13.700.000 kr. den kollektive trafik. DUT-kompensationen er placeret under By- og Kulturudvalget og Socialudvalget. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/5 2009 omplaceres samtlige midler til By- og Kulturudvalget til inddækning af forventede merudgifter i FynBus vedrørende "bortfald af afgiftsfritagelse".

KPMG har i forbindelse med gennemgang af dokumentationen fra FynBus påpeget, at Odense Kommune har mulighed for at afløfte en del af udgifterne forbundet med indførelsen af lønsumsafgift fra 1/1 2009. Merindtægten i forbindelse med denne refusion forventes at udgøre 2.655.000 kr. årligt fra 2009 og frem.

FynBus har på anmodning fra By- og Kulturudvalget fremsendt forslag til besparelser på 7.225.000 kr. Byrådet vedtog på mødet den 8/10 2008, på baggrund af forslaget, besparelser for 6.000.000 kr.

Det forudsættes i udmøntningen, at disse besparelser opretholdes, samt at der findes yderligere besparelser for 8.000.000 kr. årligt fra 2009 og frem. Det betyder, at der resterer forventede merudgifter for 8.459.000 kr., som anbefales udmøntet fra puljen til afdækning af genopretningsbehov.

Borgmesterforvaltningen er på baggrund af dokumentationen i fortsat dialog med FynBus om en række elementer. Der holdes desuden en fortsat kontakt til KL vedrørende forhold om den kollektive trafik på landsplan.


Forventede merugifter i kollektiv trafik 2009, FynBus (1000 kr., 09-pl)

-8.459

Dokumenterede merudgifter

-32.814

Udgifter til tjenestemandspensioner

-9.078

Tjenestemandspensioner finansieret via kassen

9.078

DUT-kompensation for bortfald af afgiftsfritagelse på diesel

13.700

Mulighed for refusion af lønsumsafgift

2.655

Krav om yderligere besparelser

8.000

Krav om opretholdelse af besparelser på 6.000.000 kr. i 2009 og frem


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

De administrative konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.


12. Befolkningsprognose pr. 1/7 2008-2022.
Åbent - 00.01.00P10 - 2008/147671


SAGSRESUMÉ

Befolkningsprognosen er fremrykket i forhold til tidligere år, idet der nu udarbejdes en prognose med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1/7.
Fremrykningen er sket for at skabe en bedre sammenhæng i det budgetforberedende arbejde.

Befolkningsprognosen ligger som grundlag for de kommende års planlægning og budgetlægning. For at korrigere for den nyeste demografiske udvikling udarbejdes der hvert år en ny befolkningsprognose for Odense Kommune.

I befolkningsprognosen forventes det samlede befolkningstal i Odense Kommune at stige fra 186.886 pr. 1/7 2008 til ca. 192.900 personer i 2022. Befolkningstallet vil dermed stige med 3,2% i løbet af prognoseperioden.

Prognosen viser en befolkningstilvækst på godt 500 personer om året i de førstkommende år, hvorefter der er en lidt lavere tilvækst.

Med baggrund i den nye prognose er der foretaget en genberegning af budgetmodellerne. De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og vil blive indarbejdet i rammeudmeldingen til budget 2010. Rettelserne i overslagsårene har primært teknisk karakter, idet der hvert år foretages en justering af prognosen og dermed budgetterne.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget godkender "Befolkningsprognose pr. 1. juli 2008-2022", som grundlag for Odense Kommunes budgetlægning 2010-2013 samt øvrige planlægning.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

For at skabe bedre sammenhæng i det budgetforberedende arbejde er befolkningsprognosen fremrykket, således at den er opgjort pr. 1/7 i stedet for pr. 1/1.

Befolkningsprognosen pr. 1/7 er opgjort på 1 års aldersgrupper for hele kommunen. Befolkningsprognosen på skoledistrikter vil som sædvanligt blive opgjort pr. 1/1 og udarbejdes i april måned 2009.

Prognosen er baseret på de seneste års udvikling i fertilitet (antal fødte børn pr. kvinde), dødelighed og flyttemønster i Odense Kommune.

Budgetmodellerne

Konsekvenserne af en ny befolkningsprognose på budgetmodellerne vedrørende Børn- og Ungeområdet, 3.2, Pleje og Omsorg, og 3.3, Handicap og Psykiatri, vil fremadrettet blive medtaget i rammeudmeldingen i februar måned. De økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose fremgår af økonomiafsnittet.

De økonomiske konsekvenser af det faktiske befolkningstal pr. 1/7 året efter i budgetmodellerne vil blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 1/10.

Der vil dog i overgangsperioden i 2009 blive medtaget konsekvenser af faktiske befolkningstal pr. 1/1 2009 i budgetmodellerne ved budgetopfølgningen pr. 1/5 2009.


Befolkningsudvikling

I perioden 1/7 2007 til 31/6 2008 var der en befolkningstilvækst i kommunen på 801 personer. Dette er en forbedring i forhold til den foregående periode (2006/2007), hvor der var en negativ befolkningstilvækst på 529 personer. I perioden 1/7 2004 til 31/6 2005 og perioden 1/7 2005 til 31/6 2006 var befolkningstilvæksten på henholdsvis 1.014 og 753 personer.

Flytninger mellem Odense Kommune og de øvrige kommuner i landet

Der har i perioden 2007/2008 i lighed med 2006/2007 været en nettofraflytning til de øvrige kommuner. I 2007/2008 var nettofraflytningen på 173 personer, mens den i 2006/2007 var på 1.374 personer. Før 2005/2006 havde der været en årrække med nettotilflytning til kommunen. I 2003/2004 var der således en nettotilflytning på 163 personer, og i 2004/2005 var der en nettotilflytning på 255 personer.

Vandringer mellem Odense kommune og udlandet

I forhold til ind- og udvandring mellem Odense og udlandet har der de seneste tre år været en stigende nettoindvandring fra udlandet. I 2007/2008 var nettoindvandringen på 625 personer. I 2003/2004 var der en nettoudvandring på 150 personer.

Prognosens hovedresultater

Befolkningsprognosen forventer, at det samlede befolkningstal i Odense Kommune vil stige fra 186.886 personer pr. 1/7 2008 til ca. 192.900 personer i 2022.

Prognosen forventer:
 • Antallet af børn mellem 0 og 6 år er nogenlunde stabilt de første prognose år og stiger lidt i slutningen af prognoseperioden.
 • Antallet af skolebørn falder i de kommende år.
 • Antallet af unge mellem 17 og 24 år stiger i de kommende ti år.
 • Antallet af personer i den erhvervsaktive alder fra 25-59 år falder i de kommende år.
 • Antallet af ældre i alderen 65-79 år stiger i prognoseperioden.
 • Antallet af 80 årige falder en smule i de kommende 5 år.

Modellen

Befolkningsprognosen er udarbejdet i en ny model, som er udviklet og bruges i Århus Kommune. Befolkningsprognosen på skoledistrikter vil i lighed med tidligere år blive udarbejdet i en befolkningsprognosemodel, som er udviklet i samarbejde med Århus, Aalborg og København og opgøres med 1. januar tal.

Forudsætninger

Prognosen baserer sig på 4 historiske år. Der er, som ved prognosen i april indlagt en forventning om, at fertiliteten vil stige med 5%. Derudover er der som i de foregående år indlagt en forudsætning om faldende dødshyppighed ved de 80 årige.

Der vedlægges et notat, som viser et mere detaljeret billede af forudsætningerne og befolkningsprognosen fordelt på aldersgrupper samt de økonomiske konsekvenser af prognosen.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen pr 1/7 2008 er beregnet på baggrund af budgetmodellerne for Børn- og Ungeområdet og budgetområde 3.2, Pleje og Omsorg, samt budgetområde 3.3, Handicap- og Psykiatri. De økonomiske konsekvenser medtages i forbindelse med budgetlægningen for 2010-2013.

Forskellen i forhold til det vedtagne budget 2009 er angivet i tabellerne.
(- = mindreudgifter, = merudgifter).

Befolkningsprognosen 1/7 2008 og budgetmodel for Børn- og Ungeområdet


2009 pris, - 1.000 kr. -

2010

2011

2012

2013

Budgetmodel og prognose 2009

3.228.182

3.195.726

3.179.622

3.163.878

Budget 2009

3.228.807

3.192.497

3.177.799

3.177.799

Forskel

-625

3.229

1.823

-13.921

Forskel opskrevet til 2010 pris

-646

3.342

1.887

-14.408


Befolkningsprognosen pr. 1/7 2008 og budgetmodel for budgetområde 3.2, Pleje og omsorg


2009 pris, - 1.000 kr. -

2010

2011

2012

2013

Budgetmodel og prognose 2009

1.424.047

1.430.615

1.445.580

1.453.670

Budget 2009

1.426.721

1.439.153

1.454.475

1.454.475

Forskel

-2.674

-8.538

-8.894

-804

Forskel opskrevet til 2010 pris

-2.768

-8.837

-9.206

-832


Befolkningsprognosen pr. 1/7 2008 og budgetmodel for budgetområde 3.3, Handicap- og psykiatri


2009 pris, - 1.000 kr. -

2010

2011

2012

2013

Budgetmodel og prognose 2009

618.003

604.903

604.885

604.471

Budget 2009

619.152

606.453

606.366

606.366

Forskel

-1.149

-1.550

-1.480

-1.895

Forskel opskrevet til 2010 pris

-1.189

-1.604

-1.532

-1.961

De samlede økonomiske konsekvenser for de tre budgetmodeller sammenfattes i nedenstående model:


2009 pris, - 1.000 kr. -

2010

2011

2012

2013

Børn- og Ungeområdet

-625

3.229

1.823

-13.921

3.2, Pleje og omsorg

-2.674

-8.538

-8.894

-804

3.3 Handicap- og psykiatri

-1.149

-1.550

-1.480

-1.895

Forskel opskrevet til 2010 pris

-4.603

-7.099

-8.851

-17.201


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper_2008111912154300.pdf


13. Etablering af ny "Udførerenhed" til gennemførelse af udvalgte byudviklingsprojekter.
Åbent - 00.15.00A00 - 2008/074215


SAGSRESUMÉ

Odense Kommune står over for at gennemføre en massiv byomdannelse over den næste 10-årige periode. På baggrund af byudviklingens strategiske vigtighed og kompleksitet, besluttede et flertal i Økonomiudvalget på mødet den 20/8 2008 at igangsætte et udredningsarbejde, der skulle klarlægge, hvordan realiseringen af planerne organisatorisk kan styrkes.

Udredningsarbejdet har ført til en anbefaling om at etablere en ny midlertidig organisatorisk enhed ved navn: City Design Odense (CDO), der får ansvar for at koordinere, sikre og kommunikere gennemførelsen af store og strategisk vigtige projekter i forbindelse med:
 • Kvarterplanen
 • Thomas B. Thriges Gade
 • Trafik- og Mobilitetsplanen
 • Letbanen
Enheden forankres under Økonomiudvalget og ændrer ikke noget ved byrådets og udvalgenes nuværende kompetencer i forhold til myndighedsgodkendelse og planlægning.

Enheden skal fremme innovation og nyskabelse og øge lyst og interesse hos lokale, nationale og internationale parter i forhold til byens udvikling omkring de definerede projekter. Dette skal ske ved at skabe nye kontakter og samarbejdsrelationer med private rådgivere og investorer. Enhedens bemanding skal tilsammen sikre, at de rette kompetencer til at løfte denne opgave på en visionær, samarbejdsorienteret og handlekraftig vis inden for de politisk udstukne mål, er til stede.

Enheden skal gennem analyser og planlægning lave beslutningsgrundlag vedrørende de enkelte udviklingsprojekters organisering og finansiering. Den skal koordinere, sikre og kommunikere den efterfølgende gennemførelse af projekterne. Enheden skal spille tæt sammen med normalorganisationen og skal opbygge nye partnerskaber med omverdenen (erhvervsliv, kulturliv, borgere). Enheden bemandes med 5-8 faste medarbejdere, der ad hoc suppleres med internt eller eksternt tilknyttede projektmedarbejdere. Chefen for enheden refererer til stadsdirektøren.

Det foreslås, at der afsættes en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til etablering og sikring af enheden, som finansieres af den afsatte anlægsramme til Kvarterplanen. Bevillingen vil i praksis skulle anvendes til aflønning af medarbejdere, ekstern kommunikationsbistand og diverse udviklingsomkostninger. Det vurderes, at der - inden for rammerne af de gældende regnskabsprincipper - er mulighed for at afholde disse udgifter som anlæg, idet der er tale om en tidsafgrænset enhed.

Enheden starter op, når chefen for enheden er rekrutteret. Det bliver vedkommendes ansvar at varetage den resterende rekruttering. City Design Odense placeres fysisk i lejede lokaler i det tidligere posthus i Lille Gråbrødre Stræde i et bofællesskab med Turistkontoret, Sport Event Fyn, Eventhouse samt en kommende markedsføringsenhed.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget godkender:
 1. Der etableres en ny midlertidig organisatorisk enhed ved navn City Design Odense.
 2. Enheden skal koordinere, sikre og kommunikere gennemførelsen af store og strategisk vigtige projekter i forbindelse med Kvarterplanen, Thomas B. Thriges Gade, Trafik- og Mobilitetsplanen og Letbanen.
 3. Enheden forankres under Økonomiudvalget med uændrede kompetenceforhold mellem udvalgene.
 4. Enhedens chef refererer til stadsdirektøren.
 5. Enheden bemandes med 5-8 medarbejdere – herunder 1 chef – i en fast enhed. Hertil tilknyttes en dynamisk projektgruppe med et størrelsesomfang på ca. 10 medarbejdere.
 6. Enheden skal indfri de opstillede formål og opnå innovative løsningsmodeller via et tæt samspil med eksterne parter og samarbejde med interne fagfolk i normalorganisationen.
 7. Der afsættes en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. årligt til etablering og sikring af enheden, som finansieres af den afsatte anlægsramme til Kvarterplanen.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.


SAGSFREMSTILLING

Baggrund og opgaveopdrag


Odense Kommune står over for at gennemføre en sammenhængende byudvikling og byomdannelse – måske den største i byens historie – over den næste 10-års periode. Der er store forventninger til disse forandringers effekt på byens vækst og attraktivitet.

På baggrund af den strategiske vigtighed af denne forestående byudvikling samt kompleksiteten i at skulle drive så massiv en byomdannelse samtidigt over en relativ kort tidsperiode, besluttede et flertal i Økonomiudvalget på mødet den 20/8 2008 at igangsætte et udredningsarbejde, der skal klarlægge, hvordan realiseringen af planerne organisatorisk kan styrkes.

Udredningsopgaven er blevet løst i en projektorganisation med deltagelse fra By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen. Oplægget har været drøftet med eksterne interessenter, kommenteret af eksterne opponenter og er afslutningsvis drøftet og godkendt med enkelte ændringer på møde i styregruppen den 17/11 2008.

Opdraget var som udgangspunkt afgrænset til følgende opgaver:
 • Kvarterplanen, herunder lukning af Thomas B. Thriges Gade, ny bydel mellem byen og havnen.
 • Trafik og Mobilitetsplanen, herunder letbanen og infrastrukturinvesteringer som følge af lukning af Thomas B. Thriges Gade.
 • Udvikling af Campusområdet, herunder bl.a. udvikling af ny forsker- og videnspark samt placering af nyt universitetshospital.
Udredningsarbejdet har resulteret i en anbefaling om følgende afgrænsning af enhedens opgaveportefølje. Enhedens arbejde skal omfatte store og strategisk vigtige projekter i forbindelse med:
 • Kvarterplanen
 • Thomas B. Thriges Gade
 • Trafik- og Mobilitetsplanen
 • Letbanen
Hertil kommer koordinering i relation til omgivende projekter omkring kanalforbindelsen, udviklingen af hele Campusprojektet inkl. motorvejtilslutning, Musik- og Teaterhuset, Møntergården, Slagterigrunden og byomdannelsen på Havnen. Disse projekter løses i øvrigt i normalorganisationen.

Som det ses, er opgaverne omkring Campus-området ikke medtaget i enhedens opgaveportefølje idet staten og Region Syddanmark har bestillerrollen i Campusprojekterne, hvorved Odense Kommunes rolle er afgrænset til at være samarbejdspart og udfører af de forskellige plan- og myndighedsopgaver, der er forbundet med de pågældende byomdannelsesprojekter i området. Den faglige vurdering er således, at det ikke giver mening og/eller gevinst at medtage Campus-opgaverne under enhedens portefølje for nuværende. Skulle kommunens opgaver i forbindelse med campus-området ændre karakter, kan byrådet efterfølgende beslutte at medtage dette byudviklingsområde i enhedens opgaveportefølje. For en mere detaljeret opgaveafgrænsning – se den fulde rapport.

Med afsæt i Økonomiudvalgssagen fra den 20/8 2008 er der i udredningsprojektet arbejdet ud fra følgende definition af enhedensformål– og dermed mission:

Enheden skal sikre, koordinere og kommunikere gennemførelsen af de store byudviklingsprojekter. Dette skal ske i organisatoriske rammer, der fremmer innovation og nyskabelse.

Formålet kan konkretiseres i følgende delmål:
 • Tiltrække private investorer
 • Skabe rammer for en innovativ arbejdsform
 • Kommunikere om projektet internt og eksternt
 • Sikre kvalitet og overblik
 • Sikre koordinering af delopgaver – indholdsmæssigt og tidsmæssigt
 • Sikre fremdrift
 • Spille effektivt sammen med normalorganisationen
 • Sikre god økonomi omkring projekterne

Enhedens arbejde skal alt i alt bidrage til envisionom at:

Odense er nordisk mester i visionær byudvikling og byomdannelse.

Når alle opgaver i den politisk definerede opgaveportefølje er afsluttede, bringes enhedens virke til ophør, medmindre andet besluttes politisk.

Politisk forankring

En præmis for opgaven har været, at enheden ikke skal ændre på byrådets og udvalgenes kompetencer i forhold til myndighedsgodkendelse og planlægning, og at enheden skal forankres under Økonomiudvalget.

Det forudsættes, at de opgaver, der skal omfattes af en selvstændig enhed, er større tværgående opgaver af strategisk betydning for hele kommunen, ligesom det forudsættes, at opgaverne er klart definerede og afgrænsede. Endelig er der er tale om en midlertidig organisering, der alene har til formål at sikre gennemførelse af de konkrete projekter. Ud fra disse forudsætninger vurderes det, at Økonomiudvalget kan påtage sig ansvaret for gennemførelsen af disse projekter uden at komme i konflikt med styrelsesvedtægten, jf. vedtægtens § 12, stk.5.

Hvis der opstår politisk ønske om at udvide enhedens opgaveportefølje ud over de ovenfor nævnte tværgående strategiske opgaver, kræver det en ny politisk beslutning i byrådet ledsaget af en vurdering af konsekvenserne i forhold til kommunens styrelsesvedtægt.

Valg af organisationsform

De fire opgaveklynger i enhedens portefølje er hver for sig indholdsmæssigt, omfangsmæssigt og tidsmæssigt meget forskellige. Det har således været nødvendigt at lave en organisering, der kan favne denne kompleksitet.

Muligheden for en enhed i privatretligt regi (aktieselskab) har været overvejet. Da kommunen ikke kan bevare rådigheden over opgavevaretagelsen i en sådan konstruktion, da opgaverne er så komplekse, at det er svært at favne i ét selskab, og da det ikke ønskes at binde sig til en enkelt leverandør som aktionær sammen med kommunen, er en sådan organisationsmodel fravalgt.

Det er på den baggrund projektgruppens anbefaling, at enheden etableres i kommunalt regi.

Der foreslås etablering af en dynamisk enhed i en flad organisationsstruktur, der alt efter opgavernes konkrete karakter trækker på kompetente kræfter – både blandt eksterne/private samarbejdsparter og internt i normalorganisationen. Enheden har en fast kerne af ansatte, der er dedikeret til sikre det samlede overblik og fremdrift og samtidig har konstant fokus på at skabe og facilitere det samspil og inddragelse, der skal til for at bibringe de innovative og forskelligartede løsningsmodeller i forhold til udførelsen af byudviklingsprojekterne.

Med de givne præmisser for organiseringen samt de ovenstående definerede mål for opgaveløsningen er projektgruppen nået frem til, at formål og delmål bedst indfris i en enhed, der opgavemæssigt er placeret som en koordinerings-, udviklings- og bestillerfunktion mellem på den ene side plan- og myndighedsopgaver i normalorganisationen og på den anden side de enkelte opgavers løsning/udførelse. Se figur 1 nedenfor.

Figur 1: Model for enhed


Modellens hovedstyrker ligger i, at der etableres en fast enhed, der ser den forestående byomdannelse i et helhedsorienteret, tværgående og strategisk perspektiv og kan indhøste de kvalitetsmæssige synergier ved dette. nhedens dynamiske karakter gør det muligt at sammensætte kompetencerne behovsbestemt og dynamisk ud fra opgaveporteføljen, og endelig bidrager bl.a. den flade organisationsstruktur til, at der kan opbygges et målrettet og proaktivt samspil med private aktører.

Enhedens hovedopgaver

Der vil være mange parter – både offentlige og private, interne og eksterne - involveret i virkeliggørelsen af de 4 store byudviklingsprojekter. For at kunne virkeliggøre missionen om at sikre, koordinere og kommunikere de udvalgte byudviklingsprojekter vil enhedens hovedopgaver være (i uprioriteret rækkefølge):
 • Definition og fastlæggelse af store strategisk vigtige projekter inden for opgaveporteføljen.
 • Overordnet finansierings, likviditets- og investeringsplan.
 • Forundersøgelser og behovsanalyse.
 • Afklaring af organisations- og finansieringsmodeller i delprojekterne – herunder rationale og risikovurderinger.
 • Funktions- og ydelsesbeskrivelser.
 • Markedsafprøvning.
 • Kommunikation internt og eksternt.
 • Koordinering og tidsstyring af opgaveporteføljen.
 • Koordinering af relaterede projekter, som kører i projektregi i normalorganisationen.
 • Politisk beslutningsgrundlag.
 • Overdragelse til drift.
 • Samspil med kommunens borgere, erhvervsliv, kulturliv.

Ovenstående model er i høj grad en samspilsmodel, der samler nogle spidskompetencer i enheden, men ellers trækker på forskellige kompetencer, dels i normalorganisationen, dels hos private aktører bestemt af opgavens specifikke karakter. Det bliver i samspillet med omverdenen, at de innovative løsninger skal komme. Kernegruppen skal således som én af sine vigtigste opgaver have et vedvarende fokus på, hvordan erhvervsliv, kulturliv og borgere kan gøres interesseret i og inddrages omkring gennemførelsen af de 4 opgaveklynger. Det er i den sammenhæng væsentligt, at der skabes en oplevelse af, at Odense Kommune VIL det her – både politisk og økonomisk.

Organisation og ledelse

Det fremgår af Økonomiudvalgets beslutning af 20/8 2008, at enheden skal referere til stadsdirektøren. Der er således tale om en flad organisationsmodel med de ledelsesmæssige referencer, der er beskrevet i figur 2 nedenfor.

Figur 2. OrganisationsmodelKernegruppenrefererer organisatorisk og ledelsesmæssigt til stadsdirektøren og politisk til Økonomiudvalget. Som hovedregel refererer projekterne i udførerdelen til Kernegruppen. Der kan dog i delprojekter med eksterne parter involveret være fastlagt andre referencelinier og samarbejdsformer. I delprojekter, hvor udføreropgaven skal løses i normalorganisationen (By- og Kulturforvaltningen), vil den opgavemæssige reference på projektet være til chefen for kernegruppen og den ledelsesmæssige reference vil være til normalorganisationen, hvor opgaven udføres.

Projektgruppener en dynamisk enhed, som fagligt, personale- og antalsmæssigt har et forskelligt indhold alt efter opgaveporteføljen. Projektgruppen kan være bemandet af kommunalt ansatte, som i en afgrænset periode trækkes ind i projektgruppen med den ekspertise, de besidder i forhold til konkrete opgaver. Projektgruppen kan også være bemandet af eksterne medarbejdere, der tilknyttes i en periode – det kan være fremtidsforskere, tekniske rådgivere, juridiske rådgivere, økonomiske rådgivere, markedsføringseksperter, eksperter fra handelshøjskolen og universiteter, repræsentanter fra det private erhvervsliv mv. (for juridiske problemstillinger omkring inddragelse af eksterne rådgivere, se den fulde rapport).

Ud over vigtigheden af det fleksible og dynamiske element i organiseringen, er det også afgørende, at der er mulighed for videnopbygning og et løbende overblik. Derfor foreslås det, at enheden består af en fast kerne/team af 5-8 medarbejdere – heraf 1 chef, der er fuldtidsansat og aflønnet i enheden.

Disse personer/teamet skal tilsammen kunne dække kompetencebehov på højt niveau i forhold til:
 • Projektledelse
 • Erfaring med store byudviklingsprojekter
 • Økonomisk indsigt i forhold til forskellige finansieringsmodeller og -muligheder samt indsigt i kommunal økonomistyring
 • Juridisk indsigt i forhold til forskellige former for offentligt privat samarbejde
 • Kreativitet og innovationsevne
 • Samarbejds- og procesforståelse – herunder pædagogisk tilgang
 • International erfaring
 • Kommunikation og markedsføring

Markedsføring og kommunikation

Den nye enhed skal koordinere nogle af de største og mest prestigefyldte byudviklingsprojekter i Odense. De enkelte byudviklingsprojekter har deres egen kommunikationsplan, men der ønskes også en overordnet koordinering af kommunikationen. Dette giver bedre mulighed for at synliggøre projekterne og få fortalt den gode historie om Odense som nordisk mester i byudvikling – lokalt og nationalt – men også ud over Danmarks grænser.

Enhedens opstart

Når den politiske beslutning omkring ny organisering er truffet, igangsættes rekruttering af enhedens chef, der som første opgave får rekruttering af kernegruppens øvrige medarbejdere.

Den kommende chef skal i samarbejde med sit team levere følgende ved enhedens opstart:
 • En samlet foreløbig tids- og realiseringsplan for de definerede byudviklingsprojekter
 • Forslag til konkrete realistiske finansieringsplaner for delprojekterne i enhedens portefølje
 • Organiseringsplan for delprojekterne
 • Kommunikationsplan – overordnet for enheden og i forhold til delprojekter
 • Strategi for håndtering af interne og eksterne interessenter og model for inddragelse og dialog
 • Kvalitetssikringsplan


Økonomi

Der afsættes en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. årligt til etablering og sikring af enheden, som finansieres af den afsatte anlægsramme til Kvarterplanen.


Administrative konsekvenser

Enhedens etablering vil betyde nye samarbejdsrelationer for dele af den eksisterende organisation i By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen. Der må også forventes et medarbejdertræk fra normalorganisationen til den nye enhed, dels ved rekruttering til kernegruppen, dels ved den løbende tidsafgrænsede tilknytning af medarbejdere i projektgruppen.

Rapport i PDF.pdfLukket møde


14. Køb/ekspropriation af 4 arealer til byudvikling, herunder bemyndigelse til at indgå endelige aftaler.
Lukket - 13.06.00G01 - 2007/28990


BESLUTNING

Godkendt.


15. Krogslundvej 71 og 73. Ekspropriation.
Lukket - 82.01.00G01 - 2008/061620


BESLUTNING

Godkendt.


16. Overdragelse af 2 sociale institutioner fra Region Syddanmark pr. 1/1 2009.
Lukket - 82.01.00G01 - 2008/151481


BESLUTNING

Godkendt.