Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 18-06-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Afbud fra:
Steen Møller

I stedet for Steen Møller deltog Casper Andersen.


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Anmodning fra rådmand Søren Thorsager om fritagelse for sin rådmandspost samt ændringer i udvalgsbesættelsen.
2. Ændringer i udvalgsbesættelsen.
3. Udpegning af person til deltagelse i Vand- og Naturrådet.
4. Nyt bosted for yngre handicappede - frigivelse af resterende anlægsmidler.
5. Forlængelse af lejekontrakten for 3 privatfinansierede ældreboligbebyggelser.
6. Overdragelse af de sociale tilbud Kollegiet Rømersvej og Tornhuset fra Region Syddanmark.
7. Ombygning af Dalum gl. rådhus til lokalbibliotek - frigivelse af anlægsbevilling til fuldførelse af projektet.
8. Østparken 129 i Fraugde. Byggemodning af 6 parcelhusgrunde, ansøgning om anlægsbevilling og prisfastsættelse.
9. Forslag til tillæg nr. 37 til Kommune- og Miljøplanen og lokalplanforslag nr. 5-679 for et erhvervsområde syd for Hestehaven. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
10. Lokalplanforslag nr. 8-680 for nyt boligområde ved Tyrsbjergvej. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
11. Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplanforslag nr. 0-687 for nyt Musik- og Teaterhus på hjørnet af Thomas B. Thriges Gade, Østre Stationsvej og Hans Mules Gade. Offentliggørelse.
12. Brandts Klædefabrik - Kunsthallen, Mediemuseet og Museet for Fotokunst - vedtægtsændringer.
13. Frigivelse af anlægsbevilling til dokumentationsindsats og resultatbaseret styring.
14. Frigivelse af anlægsbevilling til investeringer i effektivitetsfremmende tiltag.
15. Indgåelse af lejemål til EventHouse.
16. Afvikling af I/S Infra Service.
17. Salg af udlejningsejendommene Vesterbro 123, Nørregade 17-19, Overgade 67, Sanderumvej 154 A-D samt Gotersvej 1-11. Bemyndigelse til By- og Kulturudvalget.
1. Anmodning fra rådmand Søren Thorsager om fritagelse for sin rådmandspost samt ændringer i udvalgsbesættelsen.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/043274


SAGSRESUMÉ

Rådmand Søren Thorsager anmoder byrådet om at blive fritaget for sit hverv som rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen med virkning fra den 1/8 2008.


Anmodningen er begrundet i, at rådmanden medio 2008 genoptager sit civile fuldtidsjob, hvilket arbejdstidsmæssigt ikke er foreneligt med hvervet som rådmand.

Såfremt byrådet kan godkende Søren Thorsagers anmodning, udpeger gruppe A Peter Rahbæk Juel som rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Herudover indstiller gruppe A, at Søren Thorsager indtræder som medlem af Børn- og Ungeudvalget, og at Maiken Baagøe som følge heraf indtræder i Ældre- og Handicapudvalget.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt.


2. Ændringer i udvalgsbesættelsen.
Åbent - 00.01.00A23 - 2008/054357


SAGSRESUMÉ

Byrådsmedlem Mai Henriksen er udpeget som medlem af Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget. På grund af arbejdsmæssige årsager anmoder Mai Henriksen nu om at måtte udtræde af Socialudvalget, således at hun fremover alene er medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Byrådsgruppe C indstiller, at byrådsmedlem Poul Falck indtræder i Socialudvalget i stedet for Mai Henriksen, således at Poul Falck fremover er medlem af både Socialudvalget og By- og Kulturudvalget.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt.


3. Udpegning af person til deltagelse i Vand- og Naturrådet.
Åbent - 09.00.00G00 - 2008/023937


SAGSRESUMÉ

I foråret 2007 oprettede Miljøministeriet lokale Vand- og Naturråd, som har til formål at sikre et godt samarbejde og dialog med de mange aktører, der har interesser i Vandplanerne og Natura2000-planerne. Hidtil har hver kommune kun været repræsenteret af én embedsmand. Statens Miljøcenter Odense har i rådet for Fyn og øerne formandskabet og sekretariatsfunktionen.
Ved brev af 17/12 2007 inviterer Miljøcenter Odense nu kommunerne til at lade sig repræsentere ved såvel en politiker som en embedsmand.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet vælger et medlem til deltagelse i rådet for den resterende valgperiode, hvorefter udbyttet ved deltagelse i rådet evalueres.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.


BESLUTNING

Poul Falck udpeget.


SAGSFREMSTILLING

I foråret 2007 oprettede Miljøministeriet lokale Vand- og Naturråd, som har til formål at sikre et godt samarbejde og dialog med de mange aktører, der har interesser i Vandplanerne og Natura2000-planerne. Der har været afholdt 3 møder i Vand- og Naturrådet for Fyn og øerne, og hidtil har hver kommune kun været repræsenteret af én embedsmand. Statens Miljøcenter Odense har i rådet for Fyn og øerne formandskabet og sekretariatsfunktionen.
Ved brev af 17/12 2007 inviterer Miljøcenter Odense nu kommunerne til at lade sig repræsentere ved såvel en politiker som en embedsmand.
Formålet er ønsket om en øget politisk opmærksomhed på vand- og naturplanlægningen, som har stor indflydelse på og sammenhæng med den øvrige planlægning i kommunerne. Når Vandplaner og Natura2000-planer er endeligt vedtagne ved udgangen af 2009, vil de planmæssigt være overordnet kommuneplanerne.

Vand- og Naturrådets aktuelle sammensætning er:

Kommuner

Assens Kommune v/Annette Strøm Jacobsen

Faaborg-Midtfyn Kommune v/Christian Tønnesen og
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Grete Justesen

Kerteminde Kommune v/Ole Elmer og
Byrådsmedlem Lisbet Stemann Funk

Langeland Kommune v/Peter Andreasen og
Formand for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Jørgen Nielsen (stedfortræder: næstformand Jan Bønnelykke)

Middelfart Kommune v/Hanne Lauritsen og
Formand for Miljø- og Forsyningsudvalget Ove Andersen

Nordfyns Kommune v/Thomas Mellergaard og
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Kim Johansen

Nyborg Kommune v/Lotta Sandsgaard

Odense Kommune v/Knud Søndergaard

Svendborg Kommune v/Peter Østergaard og
Formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen

Ærø Kommune v/Kirsten Johansen og
Formand for Teknik- og Havneudvalget Ole Wej Petersen (stedfortræder: Christian Albertsen)

Andre

Danmarks Naturfredningsforening v/Kurt Due Johansen
DANVA v/Allan Bruus, Odense Vandselskab
Landbruget v/Niels Rasmussen, De Fynske Landboforeninger
Region Syddanmark v/Anna Marie Rasmussen
Dansk Akvakultur v/Tim Pedersen, Snaptun Fiskeri
Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)
v/Jacob Davidsen, Vindeby Vandværk
Danmarks Jægerforbund v/Kaj Refslund
SNS landsdelscenter Sollerup v/Søren Kirk Strandgaard
Friluftsrådet v/Søren Larsen
Dansk Industri v/Morten Rohde, Odense Stålskibsværft A/S
Dansk Ornitologisk Forening v/Finn Eriksen
Dansk Sportsfiskerforbund v/Frode Thorhauge
Dansk Skovforening v/Ditlev Berner
Danmarks Fiskeriforening v/Allan Buch.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare administrative konsekvenser for Odense. Kommune.


4. Nyt bosted for yngre handicappede - frigivelse af resterende anlægsmidler.
Åbent - 82.06.00G01 - 2006/08635


SAGSRESUMÉ

I forbindelse med den kommende igangsætning af byggeriet i Seden vedrørende nyt Bosted for yngre handicappede fremsender Ældre- og Handicapforvaltningen i henhold til de af byrådet godkendte "Retningslinier vedrørende større byggeopgaver i Odense Kommune" indstilling om frigivelse af resterende anlægsmidler.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Der frigives 53.805.750 kr. inkl. moms til boligdelen, hvoraf 13.800.000 kr. inkl. moms frigives i 2008 (2008-priser), og 40.005.750 kr. inkl. moms frigives i 2009 (2008-priser).
 2. Der frigives 16.863.089 kr. ekskl. moms til servicedelen, hvoraf 3.360.000 kr. ekskl. moms frigives i 2008 (2008-priser) og 13.503.089 kr. ekskl. moms frigives i 2009 (2008-priser).

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund, Torben Hangaard og Merete Østerbye deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I budget 2008 er der afsat anlægsmidler til etablering af et nyt bosted i Seden med 40 boliger og tilhørende servicearealer. Byrådet frigav på mødet den 20/6 2007 en projekteringsbevilling, og efterfølgende godkendte Ældre- og Handicapudvalget på mødet den 18/12 2007 projektforslag til brug ved udbud i totalentreprise.

Der har nu været afholdt licitation, og lavestbydendes tilbud med tilhørende revideret skitseforslag vil kunne realiseres inden for den i budget 2008 afsatte anlægsramme. Det bemærkes, at byggeudvalget og projektgruppen har godkendt totalentreprenørens tilbud med tilhørende skitseforslag.

I henhold til hovedtidsplanen afsluttes detailprojekteringen i efteråret 2008, hvorefter byggeriet påbegyndes med forventet aflevering primo november 2009.


Økonomi

Der er i alt afsat 55.355.750 kr. inkl. moms til boligdelen og 17.263.089 kr. ekskl. moms til servicedelen (2008-priser). Der er tidligere frigivet 1.550.000 kr. inkl. moms til boligdelen og 400.000 kr. ekskl. moms til servicedelen i forbindelse med projekteringsudgifter (2007-priser). Der søges om frigivelse af de resterende anlægsmidler for boligdelen på i alt 53.805.750 kr. inkl. moms, hvoraf 13.800.000 kr. frigives i 2008, og 40.005.750 kr. frigives i 2009. Der søges om frigivelse af resterende anlægsmidler for servicedelen på 16.863.089 kr. ekskl. moms, hvoraf 3.360.000 kr. ekskl. moms frigives i 2008, og 13.503.089 kr. ekskl. moms frigives i 2009.

Det bemærkes, at det oprindeligt var forudsat, at byggeriet skulle opdeles i 4 etaper. I forbindelse med budget 2008 blev det imidlertid besluttet at samle byggeriet i én etape, idet dette er mest optimalt i forhold til både anlægsudgifter og i forhold til afhjælpning af ventelisteproblematikken.
I budget 2007 blev der afsat driftsmidler til de første 20 pladser, og i forbindelse med budgetforliget for 2008, blev det derfor besluttet, at "driftsmidlerne til de resterende 20 pladser i botilbuddet for yngre udviklingshæmmede indgår i budgetarbejdet for 2009."


Administrative konsekvenser

Sagen skønnes ikke at have administrative konsekvenser for Odense Kommune.


5. Forlængelse af lejekontrakten for 3 privatfinansierede ældreboligbebyggelser.
Åbent - 16.07.00G01 - 2005/02386


SAGSRESUMÉ

I forbindelse med udløb af hovedlejemålskontrakter for 3 privatfinansierede ældreboligbebyggelser er Odense Kommune forpligtet til at sørge for, at alle lejemål er ledige ved kontrakternes udløb. En genhusning af de 99 beboere vil være yderst problematisk og have betydelige økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Der har i den forbindelse været ført forhandlinger mellem By- og Kulturforvaltningen og ejeren af ejendommene om frafald af bestemmelsen om krav om aflevering af ejendommene med tomme boliger. Der er nu opnået enighed med ejeren om, at bestemmelsen frafaldes mod, at hovedlejemålskontrakterne forlænges med 5 år.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Hovedlejemålskontrakten for bebyggelserne Elsdyrløkken og Morelvænget forlænges med 5 år frem til den 31/12 2012.
 2. Hovedlejemålskontrakten for bebyggelsen Vægtens Kvarter forlænges med 5 år frem til den 31/7 2014.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund, Torben Hangaard og Merete Østerbye deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenoplyser, at en forlængelse af det nuværende lejemål ikke belaster lånerammen, idet der ikke sker en arealmæssig udvidelse.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommune har på nuværende tidspunkt indgået hovedlejemålskontrakter vedrørende ca. 700 privatfinansierede ældreboliger. Kontrakterne har en gennemsnitlig løbetid på ca. 20 år, og i en del af de indgåede lejemål er Odense Kommune forpligtet til at sørge for, at alle lejemål er ledige ved kontraktens udløb. En genhusning af beboerne vil være yderst problematisk med store gener for de pågældende beboere. Desuden vil det have betydelige økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

I forbindelse med bebyggelserne Elsdyrløkken, Morelvænget og Vægtens Kvarter med i alt 99 ældreboliger har der igennem længere tid været ført forhandlinger mellem By- og Kulturforvaltningen og ejeren af ejendommene om frafald af bestemmelsen om krav om aflevering af ejendommene med tomme boliger. Der er nu opnået enighed med ejeren af ejendommene, Camilla Barfoed Ejendomme A/S, om, at bestemmelsen frafaldes mod, at de nuværende hovedlejemålskontrakter mellem Odense Kommune og ejeren forlænges med 5 år. Herefter overtager ejeren de beboere, som på dette tidspunkt bor i ejendommene.

For bebyggelserne Elsdyrløkken og Morelvænget med henholdsvis 44 og 17 ældreboliger forlænges hovedlejemålskontrakterne med 5 år, hvorved kontrakterne udløber den 31/12 2012. For bebyggelsen Vægtens Kvarter med 38 ældreboliger forlænges hovedlejemålskontrakten med 5 år, hvorved kontrakten udløber 31/7 2014.

Alle 3 bebyggelser er rækkehuse indrettet med stue, soveværelse, køkken samt bad/toilet, og de har alle et areal på ca. 60 m2. Der er p.t. ingen ledige boliger, og generelt har der ikke været større vanskeligheder med udlejningen af disse.


Økonomi

I forbindelse med forhandlingerne med ejeren er det fra By- og Kulturforvaltningen oplyst, at det har været nødvendigt at efterkomme krav fra ejeren om, at Odense Kommune i forlængelsesperioden skal overtage den udvendige vedligeholdelse samt vedligeholdelsen af fællesarealerne (udgifter til viceværter). Udgifterne til denne vedligeholdelse har tidligere været afholdt af ejeren, men såfremt Odense Kommunes ønske om, at beboerne skal kunne blive boende efter hovedlejemålskontraktens udløb skal efterkommes, er det et krav fra ejeren, at denne udgift fremover skal overgå til Odense Kommune. Under forudsætning af, at Odense Kommune anvender egne servicemedarbejdere, er det fra By- og Kulturforvaltningen oplyst, at udgiften vil kunne begrænses til 178.200 kr. årligt. Denne udgift forudsættes finansieret af Ældre- og Handicapforvaltningens samlede budgetramme.

Det fremgår af hovedlejemålskontrakterne, at Odense Kommune er forpligtet til at aflevere de pågældende ejendomme nyistandsat for så vidt angår maling, hvidtning og tapetsering, samt at kommunen skal betale for udgifter som følge af misligholdelse af ejendommene. Udgiften til istandsættelse af de 3 ejendomme er af By- og Kulturforvaltningen anslået til mellem 1.185.000 kr. og 1.580.000 kr. ekskl. moms. Beregningen tager imidlertid udgangspunkt i den nuværende beboersammensætning, hvorfor den faktiske udgift, der skal afholdes ved kontraktudløb, må forventes at blive reduceret. Dette skyldes, at man fra By- og Kulturforvaltningen, Udlejningsafdelingens side har ændret procedure således, at der ved nyindflytning opkræves depositum og forudbetalt leje. Samtidig forpligtes nye beboere i forbindelse med fraflytning til at aflevere lejemålene nyistandsat, for så vidt angår maling, hvidtning, tapsering samt gulve. Hvor stor reduktionen forventes at blive er vanskelig at fastsætte, men det kan oplyses, at den gennemsnitlige lejeperiode for en ældrebolig i Odense Kommune er 7-8 år. Dette betyder, at der kan forventes en del nyindflytninger i den kommende 5-års forlængede lejeperiode, hvorved kommunens andel af istandsættelsesomkostningerne skønnes reduceret med ca. 60% svarende til en udgiftsreduktion på mellem 700.000 og 950.000 kr.
Den forventede udgift til istandsættelse på mellem 485.000 kr. og 630.000 kr. forudsættes finansieret af Ældre- og Handicapforvaltningens budget til dækning af husleje i ledige ældreboliger.

Det bemærkes, at forpligtelsen til at afholde istandsættelsesudgifterne vil være gældende, uanset om lejeperioden forlænges eller ej.

Det bemærkes endvidere, at Odense Kommune i forlængelsesperioden stadig vil være forpligtet til at yde huslejegaranti i tilfælde af ledige boliger samt yde garanti for betaling af udgifter i forbindelse med misligholdelse af de enkelte lejemål.


Administrative konsekvenser

Sagen skønnes ikke at have administrative konsekvenser for Odense Kommune.


6. Overdragelse af de sociale tilbud Kollegiet Rømersvej og Tornhuset fra Region Syddanmark.
Åbent - 00.15.00A01 - 2007/107689


SAGSRESUMÉ

Handicap- og Psykiatriafdelingen har i samarbejde med Region Syddanmark tilvejebragt et grundlag for en principbeslutning i Odense Byråd om overtagelse af Tornhuset og Kollegiet Rømersvej.

Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme med 29 døgnpladser og 28 aktivitets- og samværspladser.

Kollegiet Rømersvej er et midlertidig bo- og aktivitetstilbud for unge i alderen 18-23 år, der har en psykisk lidelse. Botilbudet har 10 pladser og aktivitetstilbudet 19 pladser.

En overtagelse vil sikre, at borgeren så vidt muligt får et tilbud i sit nærmiljø. Endvidere vil en overtagelse komplementere Odense Kommunes tilbudsvifte på handicap- og psykiatriområdet.

Overtagelse af driften af de to regionale tilbud er budgetneutralt for Odense Kommune. Overtagelsen vil samtidig betyde, at kommunen kan bevare handleforpligtelse for borgere på de to tilbud, og at borgeren dermed får et tilbud, der svarer til kommunens serviceniveau.

På basis af principbeslutningen skal der herefter udarbejdes et formelt udkast til delingsaftale, der beskriver aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, som er omfattet af overtagelsen. Det revisionspåtegnede aftaleudkast skal behandles i regionsrådet og Odense Byråd.

Odense Kommune overtager i alt 89,1 månedslønnede heltidsstillinger. I det omfang, værdien af aktiverne overstiger passiverne, skal Odense Kommune kompensere regionsrådet i form af overtagelse af langfristet gæld fra regionen.

Med Tornhuset overtager Odense Kommune et igangværende byggeri af en satellitafdeling i Tommerup. I forbindelse med overtagelsen af byggeriet skal byrådet meddele en anlægsbevilling på 2.124.000 kr. i 2009 til færdiggørelse af byggeriet. Finansiering af anlægsbevillingen indgår i budgetprocessen for budget 2009.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet træffer principbeslutning om, at Odense Kommune pr. 1/1 2009 overtager driften af 2 regionale tilbud, Tornhuset samt Kollegiet Rømersvej.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund, Torben Hangaard og Merete Østerbye deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommune valgte i forbindelse med kommunalreformen at overtage størstedelen af de "kan-institutioner", som det var muligt at overtage, idet man dog i første omgang fravalgte 2 specialiserede regionale tilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Efterfølgende og i overensstemmelse med den overordnede strategi på det sociale område besluttede Ældre- og Handicapudvalget på mødet den 24/4 2007, at forvaltningen i 2008 skulle indlede forhandlinger med Region Syddanmark med henblik på en overtagelse af Tornhuset og Kollegiet Rømersvej.

En overtagelse vil sikre, at borgeren så vidt muligt får et tilbud i sit nærmiljø. Endvidere vil en overtagelse komplementere Odense Kommunes tilbudsvifte på handicap- og psykiatriområdet og bidrage til, at kommunen kan få yderligere faglig ekspertise på autismeområdet.

Overtagelse af driften af de to regionale tilbud er budgetneutralt for Odense Kommune, idet finansiering af driftsbudgettet sker via de hidtidige udgifter til køb af pladser fra Region Syddanmark og ved salg af pladser til andre kommuner. Overtagelsen vil samtidig betyde, at kommunen kan bevare handleforpligtelse for borgere på de to tilbud, og at borgeren dermed får et tilbud, der svarer til kommunens serviceniveau.

Handicap- og Psykiatriafdelingen har nu i samarbejde med Region Syddanmark tilvejebragt et grundlag for en principbeslutning i Odense Byråd om overtagelse af Tornhuset og Kollegiet Rømersvej. På basis af principbeslutningen skal der herefter udarbejdes et formelt udkast til delingsaftale med revisionspåtegning, som skal behandles i regionsrådet og byrådet. Nedenfor skitseres formalia og overtagelsesbetingelser.

Formalia/Overtagelsesbetingelser

Delingsaftalen udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 782 af 6/7 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og ældreboliger mv.

I det omfang, værdien af aktiverne overstiger passiverne, skal Odense Kommune kompensere regionsrådet i form af overtagelse af langfristet gæld fra regionen. Der skal overtages langfristet gæld i størrelsesordenen 25.000.000 kr.

Det revisionspåtegnede aftaleudkast udarbejdes på basis af regnskab 2007. Der skal ske en efterregulering i 2009 på baggrund af regnskab 2008. Der vil blive orienteret herom, når de endelige beregninger foreligger i 2009.

Odense Kommune overtager i alt 89,1 månedslønnede heltidsstillinger, heraf 2-3 heltidstillinger i overheadpersonale fra regionshuset samt 2 tjenestemænd. Til tilbudene er der endvidere tilknyttet 74 timelønnede medarbejdere.

Med Tornhuset overtager Odense Kommune et igangværende byggeri, som forventes afsluttet medio juni 2009. Det drejer sig om byggeri af en satellitafdeling - Tornhuset, Tommerup - med 18 almene boliger, servicearealer og dagcenter.

Anlægsbevilling og investeringsbudgttets fordeling på år oplyses i delingsaftalen i afsnit 5. Særlige forhold.

I henhold til anlægsoversigten skal byrådet i forbindelse med overtagelsen af byggeriet meddele en anlægsbevilling på 2.124.000 kr. i 2009 til færdiggørelse af byggeriet. Finansiering af anlægsbevillingen indgår i budgetprocessen for budget 2009.

Beskrivelse af de to tilbud

I det følgende gives der en kort beskrivelse af de to tilbud. De driftsøkonomiske konsekvenser og de tilknyttede aktiver og passiver er opgjort på basis af regnskab 2007 og budget 2008.

Tornhuset

Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme med 29 døgnpladser og 28 aktivitets- og samværspladser.

Tornhusets overordnede mål er at skabe udviklingsbetingelser, der giver beboerne mulighed for at leve en værdig tilværelse. Dette skal ske i respekt for den enkeltes særpræg og personlighed. Målsætningen for det pædagogiske arbejde kan sammenfattes i nedenstående punkter:
 • Den enkelte beboer skal behandles med respekt og værdighed.
 • Den enkelte beboer skal opnå en så høj grad af selvstændighed som muligt på så mange områder som muligt.
 • Beboerne skal have en varieret og udviklende hverdag med udgangspunkt i den enkeltes muligheder.
 • Kommunikation og sociale færdigheder skal udvikles.
 • Et tæt samarbejde med pårørende/forældre skal fastholdes og udvikles.

Tornhuset er fordelt på flere adresser som vist i følgende tabel.

Adresse
Antal Pladser
Service-
loven
Antal ansatte
Fysiske rammer
Værdi-
ansættelse R 2007
Tornhuset,
Tornbjergvej 1, 5220 Odense SØ
12 døgntilbud 12 aktivitets- og samvær
§ 83-85
§ 104
35
Ældreboliger
Fællesområder
Særskilt bygning til beskæftigelse
12,0 mio. kr.
Tornhuset,
Holluf Pile,
Hollufgårds-
vej 207-9, 5220 Odense SØ
6 døgntilbud
§ 108
15
Parcel i 2 plan
Eget værelse
Fælles toilet
3,6 mio. kr.
Tornhuset,
Abels Allé,
Abels Allé 51, 5250 Odense SV
6 døgntilbud
§ 108
8
Parcelhus
Eget værelse
Fælles toilet
2,7 mio. kr.
Tornhuset,
Elmelunden,
Elmelund-
haven 15, 5200 Odense V
5 døgntilbud
§ 108
9
Parcel i 2 plan
Eget værelse
Fælles toilet
1,3 mio. kr.
Tornhuset,
Engholm
Ternevej 41, 5690 Tommerup
12 aktivitets- og samvær§ 10462-plans hus indrettet til beskæftigelse
0,0 mio. kr.

(ejet af Odense Kommune)
Tornhuset,
Tommerup,
igangværen-
de anlæg
Erstatnings-
byggeri
2,7 mio. kr.


Omregnet til fuldtidsansatte er der tilknyttet et personale på 63,2 månedslønnede personaler.

Økonomi

Driftsomkostninger i regnskab 200730.610.000 kr.
Takster i 2008
Døgntilbud efter servicelovens § 102.174 kr. pr. døgn
Ældrebolig1.321 kr. pr. døgn
Yderligere takstbetaling i 2 særforanstaltninger5.886 kr. og 4.802 kr. pr. døgn
Dagtilbud627 kr. pr. døgn

Aktiver

Odense Kommune overtager aktiver med en bogført værdi i regnskab 2007 på i alt 23.400.000 kr., heraf udgør grunde og bygninger i alt 19.600.000 kr. I aktiver indgår anlægsbyggeriet af et nyt erstatningsbyggeri i Tommerup med igangværende arbejder på 2.700.000 kr., jf. oversigten ovenfor.

Igangværende byggeri

I forbindelse med overdragelsen af Tornhuset overtager Odense Kommune et igangværende byggeri af en ny satellitafdeling - Tornhuset, Tommerup. Byggeriet omfatter 18 almene boliger, servicearealer og et dagcenter. Byggeriet skal erstatte boligerne i Holluf Pile, på Abels Allé og Elmelunden – i alt 17 pladser.

Byggeriet startede op primo april 2008 og forventes klar til indflytning medio juni 2009. Der vil blive forelagt sag om anvendelse af de ledige bygninger i Holluf Pile, på Abels Allé og Elmelunden i forbindelse med ibrugtagning af den nye satellitafdeling i Tommerup.

Beslutning om erstatningsbyggeri blev taget i 2006, hvor Fyns Amtsråd på mødet den 6/11 2006 godkendte samarbejdsaftale med Boligselskabet Domea om, at boligselskabet opfører 18 almene boliger. Amtsrådet meddelte samtidig anlægsbevilling til byggeri af serviceareal og dagtilbud og godkendte, at der blev indgået forretningsføreraftale med boligselskabet om at opføre serviceareal og dagtilbud, der efterfølgende udskilles som en ejerlejlighed, som nu Odense Kommune skal overtage.

Boligarealet består af 14 lejligheder à 70 m2 og 4 særforanstaltningsboliger à 75 m2. Boligarealet består af privat boligareal, fællesarealer og adgangsarealer. Service- og dagtilbudsarealer er på 710 m2 og består af aktivitetslokaler, køkken, kantine og lokaler til personalet.

I henhold til anlægsoversigt fra Region Syddanmark udgør brutto anlægsbevillingen til service- og dagtilbudsarealer 13.348.000 kr. (indeks 121,8). Der er afsat et rådighedsbeløb på 4.277.000 kr. i 2009 til færdiggørelse af byggeriet. Herfra skal der trækkes budgetterede indtægter fra satspuljemidler samt servicearealttilskud på i alt 2.153.000 kr. i 2009.

I henhold til anlægsoversigten skal byrådet i forbindelse med overtagelsen af byggeriet meddele en anlægsbevilling på 2.124.000 kr. (indeks 121,8) i 2009 til færdiggørelse af byggeriet. Finansiering af anlægsbevillingen indgår i budgetprocessen for budget 2009.

Kollegiet Rømersvej

Kollegiet Rømersvej er et midlertidigt bo- og aktivitetstilbud for unge i alderen 18-23 år, der har en psykisk lidelse. Botilbudet har 10 pladser og aktivitetstilbudet 19 pladser.

Botilbudet skal støtte den unge i en social og personlig udvikling og i at mestre overgangen til en god og bæredygtig voksentilværelse ud fra den enkeltes ønsker og ressourcer. Støtten skal ydes i samarbejde med den enkelte og i respekt for den enkeltes livssituation. De fælles værdier kan sammenfattes i nedenstående punkter:
 • Tryghed: som skaber bedre forudsætning for vækst og udvikling.
 • Autonomi: at vi anerkender og værdsætter det enkelte menneskes valg.
 • Utopi: at vi værdsætter håbet/drømmen som en positiv drivkraft.
 • Fællesskab: at vi er sociale og udvikler os i samspil.
Adresse
Antal Pladser
Service-
loven
Antal ansatte
Fysiske rammer
Værdi-
ansættelse R 2007
Kollegiet
Rømersvej
Rømersvej 1
5200 Odense SØ
10 døgntilbud
19 aktivitets- og samvær
§ 107

§ 104
21
2 beboelser med eget bad og toilet
Særskilt aktivitetshus
10,9 mio. kr.


Omregnet til fuldtidsansatte er der tilknyttet et personale på 23,4 månedslønnede personaler.

Økonomi


Driftsomkostninger i regnskab 200712.126.000 kr.
Takster i 2008
Døgntilbud efter servicelovens § 1072.174 kr. pr. døgn
Dagtilbud353 kr. pr. døgn


Aktiver

Odense Kommune overtager aktiver i form af grunde og bygninger med en bogført værdi i regnskab 2007 på i alt 10.900.000 kr.


Økonomi

Overtagelse af driften af de to regionale tilbud er budgetneutralt for Odense Kommune.

Der er behov for en anlægsbevilling på 2.124.000 kr. i 2009 til færdiggørelse af et igangværende byggeri.


Administrative konsekvenser

Der er involveret en øget administrativ opgave ved overtagelsen af de to tilbud. I henhold til lovbekendtgørelsen overtager Odense Kommune 2-3 heltidsstillinger i overheadpersonale fra regionshuset.


7. Ombygning af Dalum gl. rådhus til lokalbibliotek - frigivelse af anlægsbevilling til fuldførelse af projektet.
Åbent - 00.01.00S05 - 2008/045698


SAGSRESUMÉ

Med vedtagelsen af budget 2006 blev det besluttet at sammenlægge lokalbibliotekerne i Dalum og Sanderum. Med beslutningen blev der afsat et rådighedsbeløb på 11.639.000 kr. (2007-priser) til ombygning af Dalum gl. rådhus, der fremover skal rumme de to sammenlagte biblioteker. Efter sammenlægningen i januar 2008 er Odense Centralbibliotek pålagt en årlig driftsbesparelse på 1.000.000 kr.

På grund af prisstigninger i byggebranchen og opståede genhusningsudgifter blev der med vedtagelsen af budget 2008 afsat yderligere 8.928.000 kr. til iværksættelse af ombygningens fase 2. Budgetvedtagelsen indebar endvidere, at salgsindtægt fra salg af det tidligere bibliotek i Sanderum anvendes til delvis finansiering af byggeriets fase 2.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at den i budget 2008 vedtagne anlægsbevilling på 8.928.000 kr. frigives til ombygning af Dalum gl. rådhus til bibliotek. Den frigivne anlægsbevilling finansierer byggeriets fase 2 og anvendes til færdiggørelse af selve biblioteket, flytteudgifter for biblioteket og biblioteksindretning. Bevillingen stilles til rådighed for budgetområde 2.2, Plan og Byg.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Med vedtagelsen af budget 2006 blev det besluttet at sammenlægge lokalbibliotekerne i Sanderum og Dalum i større og mere egnede lokaler i Dalum gl. rådhus. Til ombygning af det tidligere rådhus blev der afsat 11.639.000 kr. (2007-priser), mens biblioteket blev pålagt en årlig driftsbesparelse på 1.000.000 kr. fra den 1/1 2008.

På grund af prisstigninger i håndværkerbranchen, tilkomne udflytningsomkostninger for Børn- og Ungeforvaltningen samt en mere præcis vurdering af ombygningsprojektet blev der med budget 2008 afsat yderligere 8.928.000 kr. til fuldførelse af ombygningens fase 2. Med beslutningen blev det fastsat, at salgsindtægten fra salg af det tidligere bibliotek i Sanderum skal anvendes til delvis finansiering af byggeriets fase 2.

Med den afsatte anlægsbevilling vil borgerne i Dalum få et moderne og tidssvarende bibliotek, hvor anvendelsen af de teknologiske muligheder går hånd i hånd med udviklingen af det tidssvarende biblioteksrum.

Visionen for lokalbiblioteket i Dalum er, at biblioteket skal være:

 • Lokalsamfundets offentlige rum for viden, information, oplevelse og kultur.
 • Et hus med oplevelseslaboratorier (læse-lytte-lege og se).
 • Et kulturcenter, der spiller op til det moderne forsamlingshus med musik- og medieværksteder, udstillinger, foredrag og mødesteder for foreninger, klubber, institutioner og borgere.
 • Et læringscenter, der bygger på livslang læring og e-læring.
 • Et digitalt bibliotek med nettjenester og spørgetjenester.
 • Et bibliotek, der er tilgængeligt fysisk og digitalt, når borgerne har fri.
 • Et bibliotek, der matcher de stadigt foranderlige behov og ønsker fra brugerne i lokalsamfundet.

Ambitionen er, at lokalbiblioteket i Dalum skal blive et bibliotek, der rækker ind i fremtiden og rummer kultur, information og kommunikation.


Økonomi

Det i budget 2008 afsatte rådighedsbeløb på 8.928.000 kr. frigives til ombygning af Dalum gl. rådhus til bibliotek (fase 2). Der er i 2007 frigivet 11.639.000 kr. til projektets fase 1.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


8. Østparken 129 i Fraugde. Byggemodning af 6 parcelhusgrunde, ansøgning om anlægsbevilling og prisfastsættelse.
Åbent - 13.06.02G01 - 2008/015329


SAGSRESUMÉ

Med henblik på at imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der igangsættes byggemodning af 6 parcelhusgrunde ved Østparken 129 i Fraugde.

Udgifterne til byggemodning af 6 parcelhusgrunde er anslået til 1.900.000 kr. ekskl. moms. Der ansøges derfor om frigivelse af anlægsbevilling til dækning af byggemodningsudgiften.

Udgifterne til byggemodning finansieres over afsatte rådighedsbeløb under budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning.

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat til følgende byggeret samt m2-pris:

Antal grunde
Byggeret
m2-pris
2
300.000 kr.
400 kr.
1
475.000 kr.
400 kr.
3
500.000 kr.
400 kr.

Forskellen i byggeret er begrundet i forskelle i grundenes udformning samt placering i udstykningen.

Priserne varierer fra 695.600 kr. til 858.200 kr. Grundenes størrelse varierer fra 841 m2 til 1.117 m2.

For at fremme variation af boligernes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. en byggegrund pr. køber.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, atbyrådetgodkender:

a. Salgspriserne fastsættes til de anførte mindstepriser.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, atudvalgetgodkender:

b. Projektet omfattende byggemodning af 6 parcelhusgrunde ved Østparken 129 i Fraugde.

c. På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning, meddeles der en anlægsbevilling på 1.900.000 kr. med forbrug på 1.700.000 kr. i 2008 og 200.000 kr. i 2010.

d. Anlægsudgiften finansieres af frigivende rådighedsbeløb under budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning.

e. Boligveje klassificeres som private fællesveje.

f. Grundene udbydes offentligt til salg med vilkår om maks. en byggegrund pr. køber.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingens pkt. a og godkender indstillingens pkt. b-f.

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt tager forbehold for private fællesveje.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind tager forbehold for private fællesveje.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe V stemte imod indstillingens pkt. e.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommune har i 2007 solgt 117 parcelhusgrunde og på nuværende tidspunkt i 2008 ca. 35 parcelhusgrunde.

Med henblik på at imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde foreslås det, at der igangsættes byggemodning af 6 parcelhusgrunde i Fraugde ved Østparken 129.

Byrådet godkendte på mødet den 9/4 2008 lokalplan nr. 4-674 for boligområde, Østparken 129.

Ejendommen har tidligere været benyttet til materialegård for Natur og Park, samt boligudlejning af stuehuset.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der gennemføres byggemodning af 6 parcelhusgrunde, som lokalplanen giver mulighed for.

Projektbeskrivelse

Byggemodningen omfatter nedrivning af bygningerne samt opbrydning af befæstede arealer.

Der anlægges ca. 100 m boligvej. Vejen etableres med et vejudlæg på 9 m bestående af kørebane på 5,5 m og rabatter.

Boligvejen klassificeres som privat fællesvej.

Prisfastsættelse og offentligt udbud

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat som anført under sagsresuméet. Priserne varierer fra 695.600 kr. til 858.200 kr. Grundenes størrelse varierer fra 841 m2 til 1.117 m2.

Grundpriserne er fastsat på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, samt at der er balance i byggemodningsbudgettet.

Den gennemsnitlige m2-pris er ca. 850 kr./m2.

Kloakbidrag er indeholdt i grundprisen. Øvrige tilslutningsbidrag betales af køberne ud over grundprisen.

Oversigt over det samlede salg:

Betegnelse
Areal
Samlet mindstepris
6 parcelhusgrunde
5.641 m2
4.831.400 kr.

For at fremme variation af boligernes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.

Grundene forventes udbudt til salg i august 2008 med henblik på overtagelse i efteråret 2008. I udbudsmaterialet vil mindstepriserne være oplyst. Salget vil ske til højestbydende blandt de indkomne tilbud. De grunde, som eventuelt ikke bliver solgt ved udbudsfristens udløb, vil blive solgt til mindsteprisen efter "først til mølle"-princippet.


Økonomi

Den samlede byggemodningsudgift er opgjort til 1.900.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger og kloakbidrag, men ekskl. moms og øvrige tilslutningsbidrag. Der ansøges derfor om frigivelse af byggemodningsudgiften.

Beløb i 1.000 kr.
2008
2010
I alt
Bevillingsbehov:
Byggemodning - 6 parcelhusgrunde i
Fraugde v/Østparken 129
1.700
200
1.900
Finansiering:
Budgetområde 2.2, Jordforsyning -
"ikke frigivet rådighedsbeløb".
1.700
200
1.900

Der er budgetmæssig dækning for anlægsudgiften.

Salg af grundene er indeholdt i salgsbudgettet.

Byggemodningsbudgettet balancerer med et overskud på 201.400 kr.

Det 7.000 m2 store areal, som medgår i byggemodningen, er værdisat til 1.855.000 kr. Arealet fragår kommunens lagerbeholdning af jord til jordforsyningsformål.


Administrative konsekvenser

Der vurderes ikke at være administrative konsekvenser for Odense Kommune.


2405_001.pdf
2411_001.pdf


9. Forslag til tillæg nr. 37 til Kommune- og Miljøplanen og lokalplanforslag nr. 5-679 for et erhvervsområde syd for Hestehaven. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2007/35150


SAGSRESUMÉ

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 5-679, primært for at muliggøre en omdannelse af Roulunds Fabriker til nonfood lager, med tilhørende vej– og rampeanlæg. Sekundært at muliggøre udstykning langs Hestehaven til erhvervsgrunde med let erhverv.

Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre bebyggelsesprocenten fra 60 til 100 og tillade etablering af et højlager på maksimalt 60x120 meter og en højde på 35 meter.


Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger, og der er indkommet 4 indsigelser.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Forslag til tillæg nr. 37 til Kommune- og Miljøplanen vedtages endeligt.
 2. Lokalplanforslag nr. 5-679 for et erhvervsområde syd for Hestehaven vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
 3. Bemærkninger/indsigelser besvares i overensstemmelse med vedtagelsen.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I indsigelsesperioden er der indkommet 4 indsigelser rettidigt:
 • 1 indsigelse er fra ejer/investor og dennes rådgiver.
 • 1 indsigelse er på vegne af en andelsboligforening med 28 ejere/andelshavere.
 • 1 indsigelse er på vegne af beboerne på Hestehaven mfl.
 • 1 indsigelse er fra Vejdirektoratet, der er vejbestyrelse for Fynske Motorvej. Vejdirektoratet administrerer naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning i det åbne land.

Indsigelserne går på:

Trafik
 1. Det er uhensigtsmæssigt at placere en ny "fragtcentral" på stedet.
 2. En forøgelse af nattrafikken med 15 lastbiler vil være med til at øge støjniveauet i gennemkørselsmiljøet og nærmiljøet.
 3. Trafikmålingen fra 2002 er forældet og misvisende, da trafikmønstret har ændret sig meget siden.
 4. Til- og frakørselsforholdene ad Hestehaven til lokalplanområdet er ikke i stand til at klare den kommende trafikbelastning.
 5. Der er i lokalplanen ikke taget stilling til, om infrastrukturen er i orden.
 6. Ejeren ønsker, at vejudlægget på 25 meter i lokalplanens vestligste grænse taget ud af planen og erstattet af en vejadgang ved den eksisterende vejadgang fra Hestehaven beliggende mellem vestskellet og hovedindkørslen til Roulunds Fabriker.
 7. Ejeren ønsker mulighed for etablering af parkering på eksempelvis græsarmering på dele af arealet mellem Hestehaven og den fastlagte byggelinie mod Hestehaven.

Byggeri
 1. En udbygning af bygningkomplekset med en 35 meter høj tilbygning indenfor skovbyggelinien er upassende.

Naturbeskyttelse
 1. En ophævelse af skovbyggelinien vil fjerne begrænsninger for indgreb i områdets skovnære områder således, at naturværdierne ikke sikres.
 2. Fredede planter vil risikere udryddelse i området.
 3. Den planlagte fremtidige udbygning af området mod øst vil kunne foregå helt uden hensyntagen til fredskov og de naturværdier, som ligger i Hjallese Hestehave, Kohave- og Glisholmskoven samt Moseskov.
 4. Vejdirektoratet har gjort opmærksom på følgende: Det er uhensigtsmæssigt, at lokalplanforslagets tekst kan skabe forventning om, at der kan opsættes logoer og facadeskilte, der kan være ulovlige i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Forslag til ændringer i lokalplanen

Vedrørende trafik

Ejerens ønske om, at vejudlægget på 25 meter i lokalplanens vestligste grænse tages ud af lokalplanen, imødekommes. Hensigten med vejudlægget var, at det skulle kunne rumme en eventuel kommende afkørsel fra motorvejen. Efter nøjere analyser er den placering til en afkørsel ikke længere relevant.

Ejerens forslag til parkering langs Hestehaven imødekommes ikke, da det ikke er foreneligt med principperne i lokalplanen, der vægter de visuelle krav mod Hestehaven højt.

Vedrørende naturbeskyttelse

Lokalplanens bestemmelse vedrørende skiltning på højlageret slettes og erstattes med en oplysning i såvel bestemmelserne som i redegørelsen om, at skiltning mod motorvejen skal godkendes separat af Vejdirektoratet, der administrerer naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning i det åbne land.

Herudover har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til ændringer til lokalplanforslaget:
 • Det østligste vejudlæg samt tilkørsel fra Hestehaven sløjfes, for at minimere vejtilslutningerne til og fra Hestehaven.
 • Det præciseres, at vejadgangen fra Hestehaven til delområde B skal fungere som stamvej.
 • Mod vest lægges der en byggelinie ind i delområde A for at bibeholde muligheden for en eventuel fremtidig vej.
 • På visualiseringerne af højlageret fjernes al skiltning.

Forvaltningens bemærkninger i øvrigt

Bliver lokalplanens muligheder for erhvervsudstykning udnyttet fuldt ud, vil lastbiltrafikken til og fra lokalplanområdet blive forøget moderat set i forhold til 2002, hvor Roulunds Fabriker var i fuld drift.

Natur, Miljø og Trafik har vurderet, at stigningen i trafikstøj samlet set holder sig under 1 dB, da lastbiltrafikken stiger, mens personbiltrafikken samtidig falder kraftigt set i forhold til trafiktallene fra 2002, som lokalplanen henviser til. Tallene er faktuelle oplysninger fra Roulunds Fabriker om deres registrering af trafikken til og fra fabrikken. Det bør bemærkes, at tallene ikke er et udtryk for den samlede trafik på Hestehaven.

Når der korrigeres for, at lastbiltrafik og personbiltrafik sikkerhedsmæssigt har forskellige mønstre, vurderer Natur, Trafik og Miljø, at der ikke vil ske en væsentlig ændring hvad angår trafiksikkerheden på Hestehaven.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen af højlageret skal det undersøges, om der kan etableres en kørselsrestriktion, således at lastbiltrafikken til og fra højlageret kun sker via Hestehaven/Svendborgvej. Det vil i givet fald øge antallet af lastbiler på den vestlige del af Hestehaven og modsat mindske antallet af lastbiler gennem Holluf Pile.

Natur, Miljø og Trafik har vurderet, at lyskrydset Hestehaven/Svendborgvej kan håndtere den mertrafik, der eventuelt vil komme. Hvis det viser sig nødvendigt, kan krydset forholdsvis enkelt ændres, så trafikafviklingen bliver bedre for sidevejen Hestehaven og Hjallesegade.

Natur, Miljø og Trafik vil udføre en trafiktælling på Hestehaven i første kvartal efter højlagerets opførelse og herefter vurdere trafiksikkerheden og trafikmønstret i området.

På længere sigt har Odense Kommune planer om at forlænge Munkebjergvej til Hestehaven, eventuelt til motorvejen, hvilket vil give en markant ændring i trafikfordelingen fra området og aflastning af Hestehaven.

Lokalplanen beskriver, at der er planer om en fremtidig erhvervs- og boligmæssig udvidelse mod øst. Området er ikke omfattet af lokalplanen og vil kræve en selvstændig lokalplanlægning.

En skovbyggelinie er ikke en beskyttelselinie, der kan beskytte planter eller dyr. Den er udelukkende bebyggelsesregulerende. Den fastlægger byggeris afstand til skov for at sikre skovene som landskabselementer og tilgodese livet i skovbrynene.

Natur, Miljø og Trafik vurderer, at en ændring af skovbyggelinien i lokalplanområdet ikke vil give nogen væsentlig forringelse af indsynet til skoven, idet indsyn fra den fynske motorvej allerede er brudt af det eksisterende byggeri. De væsentligste værdier er på nuværende tidspunkt indsynet mod skoven fra Hestehaven, og denne vil ikke blive forringet ved, at skovbyggelinien følger Hestehaven.

Bliver en skovbyggelinie reduceret ved lokalplanlægning, vil det i henhold til afgørelser fra Naturklagenævnet medføre, at dispensation fra den resterende skovbyggelinie fremover vil kræve en ganske særlig begrundelse.

Forvaltningen har ikke kendskab til eksisterende fredninger eller tilstedeværelsen af fredede plantearter i lokalplanområdet.


Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Kommuneplantillæg 37. Endelig.pdfIndsigelser.pdfEndelig vedtagelse.pdf


10. Lokalplanforslag nr. 8-680 for nyt boligområde ved Tyrsbjergvej. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2006/04877


SAGSRESUMÉ

Lokalplanforslaget er udarbejdet på bagrund at et ønske fra ejerne af de to ejendomme og i samarbejde med ejernes konsulenter. Forslaget giver mulighed for at opføre 2 attraktive parcelhusområder samt et par mindre områder til tæt/lav boligbebyggelse i 1-2½ etage. Indenfor området ligger der 2 bevaringsværdige gårde, hvis hovedbygninger sikres bevaret.
Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger, og der er indkommet 40 indsigelser. 25 af indsigelserne er enslydende breve.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til lokalplan nr. 8-680 Nyt boligområde ved Tyrsbjergvej vedtages endeligt.
 2. Bemærkninger/indsigelser besvares i overensstemmelse med vedtagelsen.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Steen Møller, Poul Falck og Lars Chr. Lilleholt tager forbehold for bevarelse af længerne.

Pkt. 6.4, 6.10 og 6.20 i lokalplanens bestemmelser ændres til "minimum 25 grader". I pkt. 6.14 tilføjes "eller etableres med indkørsel i gavl". Pkt. 6.11 udgår. Udvalget ønsker en specifik sag om trafiksanering af Tyrsbjergvej.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Borgmester Jan Boye, rådmand Jane Jegind og rådmand Erik Simonsen tager forbehold for bevarelse af længerne.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I indsigelsesperioden er der indgået 40 indsigelser. Heraf er 25 enslydende breve vedrørende trafikproblemer på Tyrsbjergvej.

Ejeren/projektudvikleren står for størstedelen af indsigelsespunkterne vedrørende bebyggelsen. Dels ønsker ejeren større frihedsgrad ved udformningen af parcelhusbebyggelsen, og dels ønsker ejeren ikke den eksisterende gårds længer bevaret. Gården blev besigtiget på udvalgsmødet den 29/1 2008.

Indsigelserne går på:

Trafik, veje og stier
 1. Ønske om, at vejadgangen til stamvejen syd for gården også er adgangsvej til erhvervskørsel.
 2. Ændringsforslag om, at vejadgangen til B4 ikke sker via Tyrsbjergvej 36, men Tyrsbjergvej 42 og tværs over ejendommen, område B3 til B4.
 3. Ønske om ny vejforbindelse vest om Vesterløkken til Rugårdsvej, alternativt trafikdæmpende foranstaltninger på Tyrsbjergvej fra Spangsvej forbi Langesøstien og etablering af lysregulering ved udkørslen fra Tyrsbjergvej til Rugårdsvej.
 4. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tyrsbjergvej.
 5. Ønske om fartbegrænsning på 50 km/t på hele Tyrsbjergvej.
 6. Ønske om flytning af stiføring gennem F1 nordligere.
 7. Krav om fortov i begge sider af Tyrsbjergvej til og med den nye udstykning.
 8. Efterlyser ændring/udvidelse af Tyrsbjergvej imod vest og sikring af vejen for bløde trafikanter.
 9. Ønske om, at i byggeperioden ledes den tunge trafik ad Rugårdsvej for at skåne belægningen og vejkanter på Tyrsbjergvej.

Bebyggelsen
 1. Ønske om ændring af krav til materialer til tag, vinduer og kviste.
 2. Ønske om nedrivning af længerne til hovedhuset og opførelse af ny bebyggelse.
 3. Ønske om, at carporte og garager ikke skal have selvstændigt tag.
 4. Modstand mod bygningshøjde over 1 etage i første række langs Langesøstien.
 5. Modstand mod bebyggelse i den nordlige del af område B3, alternativt mod byggeri i 1. række op imod Tyrsbjergvej 38 og 40 og mod byggeri over 1 etage.
 6. Ønske om, at bebyggelsesprocent hæves fra 25 til 30.
 7. Ønske om, at lokalplanens bebyggelsesprocent følger det til enhver tid gældende bygningsreglement.
 8. Ønske om, at højdekravet ændres til maks.-højde på 4 meter for at kunne opføre en dobbeltcarport.
 9. Mod fladt tag eller hældning over 25 grader.

Andet
 1. Ønske om, at byggeliniens bredde i lokalplanens østlige skel nedsættes.
 2. Modstand mod brugen af navnet "Paaruphave".

Forslag til ændringer i lokalplanen

Vedrørende trafik

Overkørslen til det nye boligområde ved Langesøstiens tilslutning til Tyrsbjergvej vil blive trafiksaneret i forbindelse med byggemodningen. Desuden begrænses antallet af boliger, der kan få direkte udkørsel til Tyrsbjergvej ved Langesøstien.

Trafikudviklingen på Tyrsbjergvej følges med henblik på en vurdering af, om yderligere foranstaltninger bliver nødvendige i fremtiden.

Vedrørende bebyggelsen

Ejerens ønske om nedrivning af gårdens længer imødekommes ikke. Dels fordi anlægget udgør en helhed, og dels fordi andre indsigere har fremhævet bevaringen som et positivt tiltag.

Ejerens ønske om større frihedsgrader vedrørende bebyggelsens udformning imødekommes delvist. Der holdes dog fast i lokalplanforslagets grundlæggende formål, blandt andet at carporte og garager ikke må virke for dominerende, og at bebyggelsen skal placeres i god afstand fra de bevaringsværdige levende hegn, og at indbliksgener til naboområder skal begrænses mest muligt.

Samlet har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til ændringer til lokalplanforslaget:
 • Tilføjelser i redegørelsen om kloakering, regn- og spildevand.
 • Tilføjelser i bestemmelser om grundejerforening vedrørende vedligeholdelse af grøfter.
 • Eksisterende adgangsvej vises på kortbilag, så ejer fortsat kan benytte den til erhvervskørsel.
 • Lokalplanen tilføjes: "røde ikke glaserede teglsten", som materialevalg til tag på gårdens længer. Bestemmelserne fastholdes til hovedhuset.
 • Udformning af gårdens kviste fastholdes, men der bliver lidt større frihed ved materialevalget.
 • Bestemmelsen om længernes bevaringsværdier ændres, så afsnit om bevaring af overflader slettes, og der tilføjes pudsning og kalkning/maling, samt tegl som muligt materialevalg til tag.
 • Lokalplanen tilføjes et nyt punkt 6.14, at uanset § 6.13 kan der ved byggeri i 1 eller 1½ etage tillades carport eller garage under samme tag som hovedbygningen, såfremt carport eller garage ikke udgør mere end 25% af husets facade/gavllinie mod adgangsvej, dog maks. 5,5 meter. Der må ikke etableres carport/garage i kælder.
 • Byggelinien i forhold til østskel nedsættes fra 10 meter til 7 meter efter aftale med Natur, Miljø og Trafik.
 • Stisignaturen gennem eksisterende legeplads flyttes mod nord, men den endelige placering skal fastlægges i detailprojektet.
 • § 6.19 ændres, således at der i område B4 maks. kan bygges 1 etage med mulighed for udnyttelig tagetage. Samtidig indføres der en byggelinie, således at der ikke kan bygges nærmere stien end 10 meter.
 • Der tilføjes i § 5.4: Vejadgang til område B4 kan ske via adgangsvejen til område B3, når dette område udstykkes.
 • Der indføjes en ny § 6.17: Inden for område B4 kan der maks. opføres 10 boliger ud over det eksisterende gårdanlæg ved nr. 38. Indenfor område B3 må der maks. opføres 6 boliger.
 • § 6.19 ændres til følgende ordlyd: I område B1 og B2 må bygninger opføres i maks. 2 etager med mulighed for udnyttelig tagetage. I område B3 og B4 må bygninger opføres i maks. 1 etage med mulighed for udnyttelig tagetage.
 • Der indføres en ny § 6.18: Ved udformningen af område B3 skal der sikres mulighed for, at der kan anlægges en hensigtsmæssig vejadgang gennem området til betjening af område B4.
 • Forslaget om, at bebyggelsesprocenten skal følge det til enhver tid gældende bygningsreglement imødekommes ikke, idet en lokalplan skal være entydig, og da ingen ved, hvordan bygningsreglementet ændres i fremtiden,vil en sådan bestemmelse give usikkerhed om områdets karakter i fremtiden. I lokalplanen præciseres det, at bebyggelsesprocenten skal administreres efter bygningsreglement BRS98, hvilket giver mulighed for udestuer m.m. ud over de 25%.
 • Ny § 6.4 tilføjes: Ved ensidig taghældning skal taget udføres med en taghældning på mellem 15 og 25 grader.

Forvaltningens bemærkninger i øvrigt

Med de nye udstykninger forventes trafikmængden på Tyrsbjergvej at stige til ca. det dobbelte (ca. 1000 køretøjer pr. døgn). Som udgangspunkt trafiksaneres en vej dog ikke, fordi der sker en forøgelse af trafikken.
En trafikmængde på ca. 1000 køretøjer kan ikke begrunde en så dyr løsning som en ny omkørselsvej fra Tyrsbjergvej til Rugårdsvej.

For at minimere antallet af mulige konfliktsteder langs en så trafikeret vej som Rugårdsvej skal der være så få vejtilslutninger som muligt. Den foreslåede omkørselsvej vil krydse Langesøstien, hvilket ligeledes er uheldigt.

Odense Politi undersøgte i februar 2006 muligheden for at kunne etablering en lavere hastighedsbegrænsning end den gældende 80 km/t i landzone, men betingelserne i Justisministeriets cirkulære nr. 72 af 5/7 1985 om lokale hastighedsbegrænsninger var ikke opfyldt, da den målte gennemsnitshastighed og det registrerede uheldsbillede på vejen ikke kunne begrunde den ønskede ændring.

Forholdene på nuværende tidspunkt har ikke ændret sig så meget, at betingelserne nu er opfyldt, så derfor kan kommunen ikke imødekomme ønsket om lavere hastighedsbegrænsning i landzone.

Nærområdet omkring overkørslerne til byggemodningerne og Langesøstiens tilslutning til Tyrsbjergvej vil blive yderligere trafiksaneret i forbindelse med byggemodningen. Denne yderligere trafiksanering skal sikre cyklisterne til og fra Langsøstien.

Natur, Miljø og Trafik har ingen aktuelle planer hverken om etablering af lysregulering i krydset Rugårdsvej/Tyrsbjergvej eller om trafiksanering på Tyrsbjergvej på nuværende tidspunkt.

For at kunne følge trafikudviklingen på Tyrsbjergvej i forbindelse med byggemodningen har Natur, Trafik og Miljø foretaget en før-trafiktælling på Tyrsbjergvej i april i år og har planlagt en eftertælling, når de nye områder er bebygget og beboet.

Natur, Miljø og Trafik vurderer, at der godt kan gives tilladelse til maks. 10 boliger indenfor område B4 ud over det eksisterende gårdanlæg ved Tyrsbjergvej 36, idet der er stillet betingelse om yderlige trafiksanering omkring overkørslen til Tyrsbjervej og ved Langsøstien. Tillige skal der sikres gode oversigtsforhold fra overkørslen til Langsøstiens tilslutning.

På kort sigt kan vejadgang foran gården på Tyrsbjergvej 42 ikke anvendes, da område B3 forventes udbygget senere end B4. Når B3 skal udbygges, er der imidlertid ikke problemer i at anvende denne mulighed.

Odense Kommune har ikke indflydelse på, hvad en privat udstykker kalder sin udstykning, men alene indflydelse på vejnavne. Her vil der ikke blive tale om navne, hvor navnet Pårup indgår.

Forslag om at ændre maks. højde til 4 m for carporte imødekommes ikke.
Bestemmelsen er medtaget for at hindre nabogener i forbindelse med store carporte og skure.

Forslaget om, at bebyggelsesprocenten skal hæves til 30%, imødekommes ikke. Det tilstræbes at skabe et område med en åben og grøn karakter, og i den forbindelse har Odense Kommune gode erfaringer med en bebyggelsesprocent på 25.


Økonomi

Lokalplanen får økonomisk konsekvens for Odense Kommune, idet kvarterparken, jf. kommuneplanens rammebestemmelser, skal anlægges og driftes af Odense Kommune. Anlæg, herunder jordkøb, anslås at udgøre 2.000.000 kr. Efterfølgende årlig drift: 120.000 kr.

Kommunen er alene økonomisk forpligtet til jordkøbet, som afholdes inden for eksisterende bevillinger.


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune.

8-680 endelig lokalplan med kort.pdfnotat over indsigelser.pdf


11. Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplanforslag nr. 0-687 for nyt Musik- og Teaterhus på hjørnet af Thomas B. Thriges Gade, Østre Stationsvej og Hans Mules Gade. Offentliggørelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2006/02734


SAGSRESUMÉ

Lokalplanlægningen af området gennemføres som et led i Odense Kommunes kulturstrategi, hvor kommunen i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium har besluttet at etablere et nyt Musik- og Teaterhus og et nyt musikkonservatorium.

Den 8/6 2005 vedtog Odense Byråd at udbyde det nye Musik- og Teaterhus som et offentlig-privat partnerskab, og at projektet skulle søges placeret på den såkaldte "koncerthusgrund", som i dag overvejende anvendes til parkering. I marts 2006 besluttede Kulturministeriet, at Det Fynske Musikkonservatorium skal søges integreret i Odense Kommunes projekt for et Musik- og Teaterhus.

Den 21/5 2008 vedtog byrådet at realisere disse planer på grundlag af et konkret projektforslag til Musik- og Teaterhus og Musikkonservatorium. Planforslagene er udarbejdet på denne baggrund.

Lokalplanen omfatter 3 delområder, C1, hvor Musik- og Teaterhuset og Det Fynske Musikkonservatorium etableres, og C2, hvor der kan opføres en sluttet randbebyggelse som en afrunding af hjørnet og karréen mellem Thomas B. Thriges Gade, Enggade, Pjentedamsgade og Østre Stationsvej. Begge områder udlægges til centerformål. Endvidere fastholdes det eksisterende offentlige grønne område som et offentligt grønt anlæg, hvor lokalplanen giver mulighed for at integrere dette område i et aktivt forløb af offentlige uderum (grøn zone) i tilknytning til Musik- og Teaterhuset og grønttorvet.

Det er lokalplanens formål blandt andet at sikre, at der opnås et helstøbt bymiljø, hvor eksisterende og nye bygninger, funktioner, byrum og trafikarealer spiller aktivt og positivt sammen. At sikre, at Musik- og Teaterhuset bliver en markant bygning med unik arkitektur og klar signalværdi og at sikre størst mulig åbenhed i denne bebyggelses stueetage med henblik på samspil mellem bygningernes funktioner og omkringliggende offentlige byrum.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og principperne for områdets bebyggelse i Kvarterplan By-Havn, men overholder ikke kommuneplanens rammer for lokalplanlægning angående maksimal bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde for delområderne. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 41 til kommuneplanen, som justerer den maksimale bebyggelsesprocent og den maksimale bygningshøjde i de to områder.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tillæg nr. 41 til Kommune- og Miljøplanen.
 2. Lokalplanforslag nr. 0-687 til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen ønsker, at der gennemføres en VVM-redegøelse.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø ønsker VVM-redegørelse gennemført.


SAGSFREMSTILLING

Lokalplanområdet omfatter et område i bymidten, hvor Odense Kommune igennem årene har udarbejdet adskillige forslag til at "hele" bymiljøet. De store veje Thomas B. Thriges Gade og Østre Stationsvej udgør en barriere i bymidten. Og området virker usammenhængende, da der mangler bygninger, som klart definerer byrummene omkring veje og kryds.

De byplanmæssige udfordringer ligger i at skabe de planmæssige rammer for bymæssige kvaliteter og gode byrum omkring de store trafikarealer, at skabe gode forbindelser og sammenhænge og give mulighed for en ny anvendelse af området, som tilskynder til aktivitet i fodgængerskala, og som giver byliv såvel i dagtimerne som om aftenen.

Til grund for beslutningen om etablering af Musik-og Teaterhuset i dette område ligger kommuneplanens mål og retningslinier for centrum, hvor blandt andet bymidten skal styrkes som byens og Fyns centrum for et levende kulturliv, som uddannelsessted og som et sted, der kan give byens borgere og gæster livskvalitet, oplevelser, udfordringer og aktivitet.

Disse mål og retningslinier for byområdet er kvalificeret og udmøntet i en række plandokumenter og analyser - Kvarterplan for Odense Bymidte, Kulturstrategi, Multihusrapport, Belysningsplan og senest Kvarterplan By- Havn - som understøtter placeringen af markant byggeri her, som heler området med randbebyggelse, aktiv anvendelse af stueetagerne til udadvendte funktioner og med en god offentlig adgang på tværs i området.

Nærværende kommuneplantillæg og lokalplanforslag er udarbejdet på denne baggrund.

Planforslagene er miljøscreenet. Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at etablere en bygning med stort volumen i op til 36 m - scenetårn - og en sluttet randbebyggelse i begge områder på maksimalt henholdsvis 6 og 7 etager, som giver ny bebyggelse mulighed for at spille op til den øvrige høje bebyggelse i krydset og markere karréernes hjørner.

Lokalplanen omfatter 3 delområder, C1, hvor Musik- og Teaterhuset og Det Fynske Musikkonservatorium etableres, og C2, hvor der kan opføres en sluttet randbebyggelse som en afrunding af hjørnet og karréen mellem Thomas B. Thriges Gade, Enggade, Pjentedamsgade og Østre Stationsvej. Begge områder udlægges til centerformål. I område C2 må der etableres boliger, dog ikke i bebyggelsens stueetage.

Endvidere fastholdes det eksisterende offentlige grønne område F som et offentligt grønt anlæg, hvor lokalplanen giver mulighed for at integrere dette område som et aktivt forløb af offentlige uderum (grøn zone) i tilknytning til Musik- og Teaterhuset og grønttorvet.

I område C1 skal bebyggelsen opføres efter et samlet arkitektonisk hovedgreb. Lokalplanens bestemmelser skal sikre, at Musik- og Teaterhuset bliver en markant bygning med unik arkitektur og klar signalværdi. En høj bygningskerne - scenetårn - omkranses af en karrélignende facadebebyggelse i gadelinien med bygningselementer i varierende højde. Stueetager mod syd og vest skal udføres som aktive udstillingsvinduer til de bagvedliggende funktioner i huset. Og der sikres offentlig adgang igennem huset. Al parkering på terræn fjernes, og der etableres minimum 385 parkeringspladser, som skal være offentligt tilgængelige, i parkeringskælder under den ny bebyggelse.

I område C2 skal bebyggelsen opføres som en sluttet randbebyggelse mod de omgivende veje. Bebyggelsen skal opføres i varierende etagehøjde i 2-6 etager med en markering af hjørnet. Parkering skal etableres som kælderparkering, og de ubebyggede arealer i karréen skal anlægges som fælles opholdsarealer for bebyggelsen.


Økonomi

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.
Dog forudsætter realisering af projektet, at de 18 private P-pladser, beliggende mod Rosengade, som en del af den samlede parkeringsplads, nedlægges og erhverves/eksproprieres af Odense Kommune. Dette areal er en del af det samlede areal, som sælges til H. C. Andersens Kongrescenter A/S.
Der er meddelt bevilling hertil i forbindelse med sag om accept af tilbud på Musik- og Teaterhuset på byrådsmødet den 21/5 2008.


Administrative konsekvenser

Lokalplanen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 41 Musik- og Teaterhus1.pdflokalplan nr. 0-687 Musik- og Teaterhus.pdf


12. Brandts Klædefabrik - Kunsthallen, Mediemuseet og Museet for Fotokunst - vedtægtsændringer.
Åbent - 00.01.00P24 - 2008/044758


SAGSRESUMÉ

De tre institutioner Kunsthallen Brandts, Danmarks Mediemuseum og Museet for Fotokunst fremsender forslag til ændrede vedtægter til byrådets godkendelse.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender de ændrede vedtægter for Kunsthallen Brandts, Danmarks Mediemusseum og Museet for Fotokunst.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen med den ændring, at § 9 i vedtægten for Danmarks Mediemuseum ændres til "Institutionens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor eller den kommunale revision".

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

De tre institutioner Kunsthallen Brandts, Danmarks Mediemuseum og Museet for Fotokunst har fremsendt forslag til ændrede vedtægter til byrådets godkendelse. Forslagene er godkendt af og vedtaget i de enkelte bestyrelser. Forslag til ændringer skal i henhold de tre institutioners vedtægter godkendes af byrådet.

Odense Byråd vedtog ved byrådsbeslutning af 5/10 2005, at vedtægterne for en række nævn, bestyrelser mv. - inkl. de tre ovennævnte institutioner - skulle ændres således, at også ikke-byrådsmedlemmer kan udpeges til at varetage bestyrelsesposter mv.

Samtlige tre vedtægter for de tre institutioner er sammen med mindre ændringer i sammensætningen af bestyrelsen ændret således, at kommunens repræsentation er i overensstemmelse med byrådsbeslutningen fra 2005.

Bestyrelsens sammensætning på de tre institutioner ser fremover ud som følger:

Kunsthallen Brandts

§ 4:

Institutionens øverste myndighed er en bestyrelse på indtil 14 medlemmer, som har det overordnede ansvar for institutinens drift, herunder økonomi, planlægning og ansættelse af leder.

Bestyrelsen sammensættes således:

3 medlemmer udpeget af Odense Byråd
1 medlem udpeget af Industri- og Handelskammeret i Odense
1 medlem udpeget af LO
1 medlem udpeget af Akademirådet
1 medlem udpeget af SDU
1 medlem udpeget af Kunstnersammenslutningernes Samråd
1 medlem udpeget af Danske Kunsthåndværkers sammenslutning og Kunsthåndværkerrådet i forening
1 medlem udpeget af Billedkunstnernes Forbund
1 medlem udpeget af Statens Museum for Kunst
1 medlem udpeget af Akademisk Arkitektforening
2 medlemmer udpeget af og blandt erhvervsklubben Kunsthallen Brandts
1 medlem udpeget af og blandt Kunsthallen Brandts Venner
1 repræsentant for By og Kulturforvaltningen deltager som tilforordnet i bestyrelsen

Museet for Fotokunst

§ 4:

Museets øverste myndighed er en bestyrelse på indtil 16 medlemmer, som har det overordnede ansvar for museets drift, herunder økonomi, planlægning og ansættelse af leder.

Bestyrelsen består af:

3 repræsentanter for Odense Kommune, udpeget af Odense Byråd
1 medlem udpeget af Akademirådet
1 medlem udpeget af de udstillingsgrupper, der er godkendt som tilskudsberettigede af Akademirådet
1 medlem udpeget af Syddansk Universitet
1 medlem udpeget af Selskabet for Dansk Fotografi
1 medlem udpeget af Pressefotografforbundet
1 medlem udpeget af Dansk Fotografisk Forening
1 medlem udpeget af Billedkunstnernes Forbund
1 medlem udpeget af Statens Museum for Kunst
1 medlem udpeget af Konservatorskolen
1 eller flere medlemmer udpeget af Museets venneforeninger, dog maks. 4
1 repræsentant for By og Kulturforvaltningen deltager som tilforordnet i bestyrelsen

Danmarks Mediemuseum

§ 4:

Museet ledes af en bestyrelse på indtil 12 medlemmer, der med hvert et medlem udpeges af:

Odense Bys Museer
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Grafisk Arbejdsgiverforening
HK-Privat
Danmarks Radio
TV2
Dansk Mediers Arbejdsgiverforening
Dansk Journalistforbund
Sydansk Universitet
samt op til 3 medlemmer, der udpeges af Odense Byråd

Herudover er ændringerne i de tre vedtægter af redaktionel karakter og primært foretaget på opfordring fra Kulturarvsstyrelsen.

De konkrete ændringer fremgår af de vedtagede vedtægter, som er vedlagt som bilag til sagen.


Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Der er ingen administrative konsekvenser forbundet med sagen for Odense Kommune.


1421_001.pdf
Vedtægter for kunsthallen Brandts.

1422_001.pdf
Vedtægter Museet for Fotokunst nov 2007


1423_001.pdf
vedtægter for Danmarks Mediemuseum.13. Frigivelse af anlægsbevilling til dokumentationsindsats og resultatbaseret styring.
Åbent - 00.01.00S05 - 2008/050282


SAGSRESUMÉ

I det vedtagne budget 2008 er der afsat et rådighedsbeløb/anlægsramme på 3.100.000 kr. til at understøtte dokumentationsindsatsen og den resultatbaserede styring til investeringer i bl.a. ledelsesinformationssystemer og IT-systemer.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet frigiver det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.2, Fællesudgifter, en anlægsbevilling på 3.100.000 kr. i 2008 til investeringer i bl.a. ledelsesinformationssystemer og IT-systemer.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I det vedtagne budget 2008 er der afsat et rådighedsbeløb/anlægsramme på 3.100.000 kr. til at understøtte dokumentationsindsatsen og den resultatbaserede styring til investeringer i bl.a. ledelsesinformationssystemer og IT-systemer.

Samtidig igangsættes der et udviklingsarbejde inden for rammerne af Odense Kommunes koncept for mål- og rammestyring. Udviklingsarbejdet skal sikre en større klarhed om politiske prioriteringer og opnåede resultater som grundlag for en fortsat nytænkning og udvikling af kvaliteten. Udviklingsarbejdet skal dermed understøtte byrådets løbende prioriteringer og løbende udviklingsarbejde og de decentrale lederes ledelsesrum og metodefrihed gennem styring på opnåede effekter og resultater.

Investeringerne omhandler primært udvikling og drift af konkrete ledelsesinformationssystemer, der skal sikre et fortsat fokus på dokumentation til understøttelse af den generelle økonomistyring, personale- og organisationsstyring samt styrings- og ledelsesinformation på sundhedsområdet.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


14. Frigivelse af anlægsbevilling til investeringer i effektivitetsfremmende tiltag.
Åbent - 00.01.00S05 - 2008/049754


SAGSRESUMÉ

I det vedtagne budget 2008 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til investeringer i effektivitetsfremmende tiltag og projekter.

Rådighedsbeløbet ønskes frigivet til tre konkrete projekter.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet frigiver det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.2, Fællesudgifter, en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2008 til investeringer i effektivitetsfremmende tiltag.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Effektiviseringer kræver som oftest analyser og i nogle tilfælde investeringer for, at de kan hjemtages. Der blev derfor i forbindelse med budget 2008 afsat midler til investeringer i effektivitetsfremmende tiltag og projekter.

I forbindelse med arbejdet med effektiviseringsstrategien i 2008 anvendes midlerne til tre projekter. Der udarbejdes en foranalyse, der skal udpege områder i Odense Kommune, der bærer et effektiviseringspotentiale. Derudover foretages der en analyse på kommunens sygedagpengeområde, der skal være med til at afdække et eventuelt effektviseringspotentiale her. Og endelig gennemføres der to pilotprojekter inden for udvikling af arbejdsgange og processer i kommunens administration.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


15. Indgåelse af lejemål til EventHouse.
Åbent - 00.01.00Ø54 - 2008/047677


SAGSRESUMÉ

Salget af Odense Adelige Jomfrukloster, hvor EventHouse i dag har til huse, samt nye arbejdsopgaver for SportEvent Fyn har sammen med ønsket om at styrke samarbejdet yderligere resulteret i en aftale om etablering af et fælles domicil i Odenses bymidte.

Der er udarbejdet lejekontrakt og aftale om tidsplan (bilag 1) for lejemålene i Odense gamle Posthus i Asylgade/Lille Gråbrødrestræde. Lejemålet omfatter ialt 488 m2erhvervslokaler, lejeudgiften er opdelt, og en tidsplan for indflytningen fremgår ligeledes af bilag 1.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:
 1. EventHouse Odense indgår lejeaftale med PrioFyn om lokaler i Odense gamle posthus Lille Gråbrødrestræde/Asylgade) pr. 1/6 2008. Samtidig indstilles det, at EventHouse bemyndiges til at indgå lejeaftale med SportEvent Fyn og Odense Cityforening om indflytning i dele af det samlede lejemål.
 2. Der indgås lejekontrakt med virkning fra henholdsvis den 1/6 2008 for lejemålet på 1. sal og den 1/8 2008 for lejemålet i stuen. Lejemålene medfører en deponering af 3.491.000 kr., der finansieres af kassen.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.


SAGSFREMSTILLING

EventHouse Odense (sammenlagt med VisitOdense) og SportEvent Fyn er to centrale parter i arbejdet med at tiltrække og arrangere kultur- og sportevents samt profilere Odense og Fyn. Flere års samarbejde med private og offentlige parter har ført en række begivenheder til Fyn og Odense og resulteret i nye perspektivrige relationer.

Salget af Odense Adelige Jomfrukloster, hvor EventHouse i dag har til huse samt nye arbejdsopgaver for SportEvent Fyn har sammen med ønsket om at styrke samarbejdet yderligere resulteret i en aftale om etablering af et fælles domicil i Odenses bymidte. Der er i forbindelse med disse planer indledt forhandling med Odense Cityforening om et styrket samarbejde for så vidt angår aktiviteter og profilering af Odense.

Der er udarbejdet lejekontrakt og aftale om tidsplan (bilag 1) for lejemålene i Odense gamle Posthus i Asylgade/Lille Gråbrødrestræde. Lejemålet omfatter ialt 488 m2erhvervslokaler, lejeudgiften er opdelt, og en tidsplan for indflytningen fremgår ligeledes af bilag 1.

Det indstilles, at EventHouse Odense for SportEvent Fyns vedkommende indgår lejeaftale med henblik på indflytning snarest muligt. Samtidig anmodes SportEvent Fyn om at klarlægge, hvor stor en del af lejeudgiften der kan afholdes af eget budget, idet det tilkendegives, at Odense Kommune er indstillet på at afholde differencen. De dele af VisitOdenses arbejde, der vedrører publikumsbetjening, forbliver indtil videre i Odense Rådhus, men foreslås flyttet til "PlayHouse" – en "pavillonby" på I. Vilhelm Werners Plads i forbindelse med forberedelse af kvarterudviklingen i Thomas B. Thriges Gade-området.

EventHouse Odense indleder samtidig forhandling med Odense Cityforening om indgåelse af lejemål.

Det indstilles endvidere, at EventHouse Odense og SportEvent Fyn fortsætter uændret frem til den 31/12 2009. I den mellemliggende periode afdækkes mulighederne for at skabe en samlet eventorganisation inden for kultur og sport, der i samarbejde med offentlige og private parter på Fyn kan sikre tiltrækning, gennemførelse af kultur- og sportevents samt markedsføring af Odense og Fyn som en samlet destination: An Island of events.


Økonomi

Indgåelse af nye lejeaftaler, hvor der ikke fraflyttes lejemål, som tidligere har været lånerammebelastende, belaster lånerammen i det år, hvor der indgås kontrakt. I 2008 er der ikke ledig låneramme til indgåelse af nye aftaler, idet lånerammen fuldt ud anvendes til den budgetterede låneoptagelse.

Indgåelse af lejeaftalen vil derfor medføre en deponering på 3.491.000 kr. i 2008.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Underskrevet lejekontrakt EventHouse.pdf


16. Afvikling af I/S Infra Service.
Åbent - 00.01.00A04 - 2007/34364


SAGSRESUMÉ

Byrådet besluttede den 30/1 2008 at indstille driften af I/S Infra Service, således at selskabets driftsopgaver, medarbejdere og aktiver i videst muligt omfang og hurtigst muligt hjemtages af interessentkommunerne.

Efterfølgende undersøgelser har vist, at det vil være mest hensigtsmæssigt, såfremt kun en mindre del af opgaverne hjemtages af Odense Kommune. De øvrige opgaver foreslås udbudt med virkning senest fra den 1/1 2009 og på vilkår, at alle overenskomstansatte medarbejdere tilbydes samme vilkår, som de ville få, hvis de var omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse. De udlånte tjenestemænd vil efter den 1/1 2009 være beskæftiget med opgaver i Odense Kommune.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:
 1. Kun en mindre del af driftsopgaverne i I/S Infra Service hjemtages til varetagelse i By- og Kulturforvaltningen med virkning fra den 1/1 2009.
 2. De øvrige opgaver, som udføres for Odense Kommune, og som ikke hjemtages, udbydes med virkning senest fra den 1/1 2009.
 3. By- og Kulturforvaltningen foretager med fornøden forelæggelse for By- og Kulturudvalget den konkrete vurdering af, hvilke opgaver der hjemtages og hvilke der udbydes, samt på hvilke vilkår dette skal ske, idet det forudsættes, at alle overenskomstansatte medarbejdere tilbydes samme vilkår, som de ville få, hvis de var omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, og at de udlånte tjenestemænd beskæftiges med opgaver i Odense Kommune inden for deres ansættelsesområde.
 4. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til om nødvendigt at godkende et ekstraordinært kapitalindskud på op til 10.000.000 kr. i I/S Infra Service med henblik på at overholde kassekreditreglerne. Bemyndigelsen foreslås at være gældende frem til den endelige likvidation af selskabet. Beløbet vil i givet fald blive finansieret af kommunens kassebeholdning og vil efterfølgende indgå i det endelige likvidationsregnskab for selskabet.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø kunne ikke stemme for de første 5 ord i indstillingens pkt. a samt indstillingens pkt. b og c.


SAGSFREMSTILLING

Odense og Vejle kommuner stiftede den 1/1 2005 I/S Infra Service. Selskabet er et kommunalt fællesskab oprettet i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov. Ejerforholdet er fastlagt med 60% til Odense Kommune og 40% til Vejle Kommune. Ejerandelen afspejler ikke opgavefordelingen, idet langt størsteparten af de opgaver, selskabet udfører, udføres for Odense Kommune.

Selskabet beskæftiger pt. ca. 300 medarbejdere. Heraf er ca. 225 medarbejdere tilknyttet opgaver, der udføres på Fyn.

Byrådet besluttede på mødet den 30/1 2008 at indstille driften af I/S Infra Service, således at selskabets driftsopgaver, medarbejdere og aktiver i videst muligt omfang og hurtigst muligt skulle hjemtages af interessentkommunerne.

Interessentkommunerne har efterfølgende i samarbejde med I/S Infra Service's ledelse arbejdet på at tilrettelægge afviklingen. På trods af virksomhedens usikre situation har samtlige medarbejdere i perioden medvirket særdeles loyalt og positivt til at løse selskabets opgaver.

Når I/S Infra Service afvikles, skal Odense Kommune enten selv udføre de opgaver, som selskabet pt. udfører for kommunen, eller kommunen skal indgå aftaler med private aktører herom.

Advokatfirmaet Jonas Bruun har for Odense Kommune udarbejdet et notat, hvor forskellige alternativer i forbindelse med afviklingen er beskrevet. Af notatet fremgår det bl.a.
 • Hvis der skal indgås aftaler med private leverandører, stiller udbuds- og annonceringsreglerne en række krav til procedurerne i forbindelse med aftaleindgåelsen. Disse krav er ens, uanset om opgaven overdrages til private af I/S Infra Service eller af Odense Kommune.
 • Det vil ikke være muligt for I/S Infra Service at "sælge" de kontrakter, virksomheden har indgået med Odense Kommune.
 • Det vil ikke være muligt for Odense Kommune at sælge sin andel af I/S Infra Service til en privat aktør.
 • Det vil ikke være muligt at overføre kommunens andel af I/S Infra Service til et 100% kommunalt ejet aktieselskab.
 • Hvis I/S Infra Service overdrager opgaverne til at blive udført af private leverandører, vil medarbejderne blive virksomhedsoverdraget til de private aktører, der således indtræder i selskabets rettigheder og pligter over for medarbejderne. Dette gælder dog ikke for tjenestemændene, der enten skal samtykke i at blive overdraget til private aktører på forhandlede vilkår eller skal tilbageføres til Odense Kommune, hvor deres tjenestemandsansættelse vil fortsætte.
 • Hvis opgaverne i stedet udbydes af Odense Kommune, er det uafklaret, om medarbejderne kan virksomhedsoverdrages direkte fra I/S Infra Service til de private aktører. Advokatfirmaet har påpeget, at man i stedet kan lade udbuddet ske på vilkår, at de vindende firmaer forpligtes til at tilbyde de overenskomstansatte medarbejdere samme vilkår, som de ville få, hvis de var omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse.
 • Kommunen kan frit sælge det materiel, som kommunen måtte overtage ved ophøret af I/S Infra Service, mens fast ejendom skal sælges efter udbud, medmindre Statsforvaltningen dispenserer fra reglerne herom.
 • Selskabet udfører i dag opgaver for andre offentlige myndigheder. I det omfang, reglerne om kommunernes opgaveudførelse for andre offentlige myndigheder ikke blev iagttaget, da de pågældende aftaler blev indgået, vil opfyldelsen af disse kontrakter ikke kunne overdrages fra I/S Infra Service til Odense Kommune.

Efter stiftelsen af I/S Infra Service fik selskabet overdraget en række opgaver fra Odense Kommune uden forudgående udbud. Byrådet har efterfølgende på mødet den 26/4 2006 besluttet, at en større andel af driftsopgaverne skulle udbydes med virkning fra den 1/1 2007 og årene derefter.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at det optimale for Odense Kommune vil være, at udførelsen af flest mulige driftsopgaver fortsat udsættes for konkurrence, både af hensyn til pris og kvalitet. Det anføres samtidig, at mange års erfaring viser, at det er meget vanskeligt for en kommune at drive en konkurrencedygtig entreprenørvirksomhed.

Der kan dog være praktiske og servicemæssige fordele ved, at By- og Kulturforvaltningen selv råder over en beskeden udførende enhed til de daglige mindre driftsopgaver, herunder til følsomme opgaver på kirkegårdene.

På denne baggrund anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at en mindre del af medarbejderne hjemtages af Odense Kommune med henblik på at bemande en sådan mindre driftsenhed.

De udlånte tjenestemænd vil efter den 31/12 2008 være beskæftiget med opgaver inden for deres ansættelsesområde.

De opgaver, som I/S Infra Service i dag løser for Odense Kommune, foreslås udbudt med kontraktstart senest pr. 1/1 2009. By- og Kulturforvaltningen foretager den konkrete vurdering af, hvilke opgaver der hjemtages og hvilke der udbydes, samt på hvilke vilkår dette skal ske, idet det forudsættes, at alle overenskomstansatte medarbejdere tilbydes samme vilkår, som de ville få, hvis de var omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse.

De kontrakter, som I/S Infra Service i dag har indgået med andre offentlige myndigheder, opsiges, således at disse ophører, når driften indstilles pr. 31/12 2008.

Selskabets nuværende ledelse og By- og Kulturforvaltningen har tilkendegivet, at man frem mod den 31/12 2008 vil have en tæt dialog om selskabets personaleressourcer og den opgaveportefølje, der skal udbydes. Dette indebærer bl.a., at man i samarbejde konkret vurderer genbesættelse af ledigblevne stillinger i I/S Infra Service.

Vejle Kommune har besluttet at hjemtage en del af de opgaver, der udføres for denne kommune pr. 1/7 2008.

Det er aftalt mellem Vejle Kommune og Odense Kommune, at det fælles ejerskab til I/S Infra Service fastholdes frem til en endelig afvikling af selskabet.

Likvidationen af InfraService I/S tager udgangspunkt i balancen pr. 30/6 2008. Fortsat drift i I/S Infra Service efter den 1/7 2008 sker for den enkelte interessents regning og risiko. Der er indgået aftale mellem interessentkommunerne, I/S Infra Service og revisionsfirmaet KPMG om håndteringen af processen frem til den endelige delingsopgørelse.

Byrådet besluttede på mødet den 30/1 2008, at der skulle iværksættes en ekstern undersøgelse til afklaring af, hvilke forhold der er årsag til den uhensigtsmæssige udvikling i selskabets økonomi, samt hvem der er ansvarlig for denne, og om der kan gøres et erstatningsansvar gældende.

Det kan til orientering oplyses, at advokatundersøgelsen er iværksat, og at denne forventes afrapporteret i august måned 2008.


Økonomi

By og Kulturforvaltningen oplyser, at driftsudgifterne i regnskabsår 2008 forventes at kunne afholdes inden for den eksisterende bevillingsramme under By- og Kulturudvalget.

Det forventes dog, at der vil påløbe ekstraordinære omkostninger til gennemførelse af udbud. By- og Kulturforvaltningen udarbejder hurtigst muligt et overslag herover med henblik på, at dette kan indgå i budgetopfølgningen senest pr. 1/11 2008.

Erfaringerne fra de udbud, som I/S Infra Service tidligere har vundet, indikerer, at der fremover kan forventes merudgifter til vej- og park-/naturopgaver. Såfremt det nuværende serviceniveau skal opretholdes, kan der i store træk forventes en servicenedgang på 10-15%, såfremt opgaverne skal udføres og holdes inden for de eksisterende budgetter. By- og Kulturforvaltningen vil udarbejde en nærmere redegørelse omkring denne problemstilling, som fremsendes til Økonomiudvalget primo august måned 2008, således at problemstillingen kan indgå i budgetovervejelserne.

Endvidere foreslås det, at der laves en opgørelse af pris-/serviceniveau, når resultaterne af udbuddene foreligger i 4. kvartal 2008, således at der kan foetages en revurdering af budgetbehovene/serviceniveauerne.

Byrådet vil i foråret 2009 få forelagt sag vedrørende endelig likvidation af InfraService I/S. Det økonomiske mellemværende mellem Odense Kommune og InfraService I/S opgøres som en del af det endelige likvidationsregnskab.

Der kan i perioden frem til den 31/12 2008 opstå behov for ekstraordinært kapitalindskud i I/S Infra Service med henblik på overholdelse af kassekreditreglen. Såfremt der opstår et sådant behov, foreslås det, at Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at foretage et ekstraordinært kapitalindskud på op til 10.000.000 kr. Bemyndigelsen foreslås at være gældende frem til den endelige likvidation af selskabet. Beløbet vil i givet fald blive finansieret af kommunens kassebeholdning. Byrådet vil blive orienteret om ekstraordinære kapitalindskud i forbindelse med kommende budgetopfølgningssager.

Likvidationen af I/S Infra Service tager udgangspunkt i balancen pr. 30/6 2008. Med udgangspunkt i bogføringen pr. 30/6 2008 udarbejdes der et regnskab efter de hidtil anvendte regnskabspincipper. Fortsat drift i I/S Infra Service efter den 1/7 2008 sker for den enkelte interessents regning og risiko. Der er indgået aftale mellem interessentkommunerne, I/S Infra Service og revisionsfirmaet KPMG om håndteringen af processen frem til den endelige delingsopgørelse.


Administrative konsekvenser

Der er pt. ansat 13 tjenestemænd i I/S Infra Service. Med selskabets nedlukning vil disse medarbejdere fremover skulle udføre opgaver på Odense Kommunes arbejdspladser. Frem mod selskabets nedlukning skal der gøres en indsats for at få medarbejderne fordelt tilfredsstillende på kommunens arbejdspladser.

Der skal i 2. halvår 2008 udbydes driftsopgaver for mere end 100.000.000 kr. Dette vil medføre en betydelig meropgave i forbindelse med forberedelse og udarbejdelse af udbuddene.

Herudover deltager Odense Kommune løbende i processen omkring afviklingen af I/S Infra Service.


Lukket møde


17. Salg af udlejningsejendommene Vesterbro 123, Nørregade 17-19, Overgade 67, Sanderumvej 154 A-D samt Gotersvej 1-11. Bemyndigelse til By- og Kulturudvalget.
Lukket - 82.02.00G01 - 2007/115373


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.