Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 09-04-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Forslag fra byrådsgruppe O om at synge forud for byrådsmøderne i anledning af Sangens År.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/033480


SAGSRESUMÉ

Byrådsgruppe O anmoder i henhold til forretningsordenens § 3 om optagelse af følgende forslag på byrådets dagsorden for mødet den 9/4 2008:


"I anledning af Sangens År synger byrådet sammen med tilhørere og presse en sang umiddelbart før byrådsbehandlingen af dagsordenen går i gang. Partierne vælger på skift en passende sang."


BESLUTNING

Borgmesteren konstaterede, at der ikke er fuld opbakning til forslaget, hvorfor det bortfalder.


2. Udpegning af et nyt medlem til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).
Åbent - 15.00.00A16 - 2008/007588


SAGSRESUMÉ

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 14/12 2005 efter indstilling fra LO Odense Ellen Hoffmann som medlem af Det lokale Beskæftigelsesråd.

Ellen Hoffmann har nu meddelt, at hun ønsker at udtræde af rådet, idet hun går på efterløn.

LO Odense har fremsendt indstilling om, at Johnny Eslykke indtræder som nyt medlem af rådet.

Byrådet tiltrådte på mødet den 4/10 2006 en indstilling om at udvide Det Lokale Beskæftigelsesråd med to medlemmer fra relevante lokale foreninger. Byrådet bemyndigede på samme møde Borgmesterforvaltningen til at udpege de to medlemmer samt stedfortrædere herfor. Udpeget blev Erling Jensen og Hans Nielsen med henholdsvis Jesper Hansen og Jytte Reinholdt som stedfortrædere. Hans Nielsen og Jytte Reinholdt var indstillet af Odense Erhvervsråd.

I forbindelse med nedlæggelse af Odense Erhvervsråd er der etableret et Udviklingsforum, som har overtaget indstillingsretten til ovennævnte medlem og dennes stedfortræder. Udviklingsforum Odense har på denne baggrund fremsendt indstilling om udpegning af direktør for Mikro Værkstedet Niels Askær som medlem af rådet og formand for Dansk El Forbund Jørn Kaspersen som stedfortræder.

Hans Nielsen og Jytte Reinholdt udtræder i den forbindelse af Det Lokale Beskæftigelsesråd.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt, at Johnny Eslykke udpeges som medlem af rådet.

Endvidere godkendt, at Niels Askær udpeges som medlem af rådet med Jørn Kaspersen som stedfortræder.


3. Odense Kommunes samlede regnskabsmæssige forklaringer for 2007 samt overførsel af ikke forbrugte midler fra 2007 til 2008.
Åbent - 00.01.00S08 - 2008/026508


SAGSRESUMÉ

Borgmesterforvaltningen fremsender det samlede bevillingsregnskab for regnskabsår 2007 for Odense Kommune med forklaringer samt ansøgning om overførsel af ikke forbrugte midler fra 2007 til 2008.

I det følgende redegøres der kort for det udgiftsbaserede regnskab 2007. For en nærmere uddybning henvises der til sagsresuméerne fra udvalgssagerne, der også fremgår af sagen.

Skatter

Der kan konstateres en afvigelse mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab på ca. 4.400.000 kr. Afvigelsen kan primært henføres til genoptagne sager vedrørende fradrag i grundværdien for forbedringer.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning udviser en merindtægt på ca. 1.100.000 kr.

Driftsudgifter

Driftsudgifterne udviser et mindreforbrug på ca. 56.300.000 kr. Resultatet fordeler sig med mindreudgifter på områder med overførselsadgang på ca. 49.425.000 kr., mens områder uden overførselsadgang har mindreudgifter på ca. 7.684.000 kr. Finansforskydninger udviser et merforbrug på ca. 814.000 kr.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der er foretaget en konsekvensrettelse af samletabellerne og de tilhørende beskrivelser i overensstemmelse med behandling i Økonomiudvalget, hvor der tages højde for tekniske tilrettelser, herunder primært på Social-, Arbejdsmarkeds- og Børn- og Ungeudvalget.

Områder med overførselsadgang

Der er et mindreforbrug på 49.425.000 kr. på områder med overførselsadgang, og der søges om samlet overførsel på 52.241.000 kr. fra 2007 til 2008.

Mindreforbruget skyldes blandt andet et mindreforbrug hos Borgmesterforvaltningen på samlet 10.389.000 kr., hvilket delvist skyldes mindreforbrug på fællesudgifter og sundhedsområdet. Der søges om en samlet overførsel på 19.867.000 kr. Forskellen på 9.478.000 kr. mellem det samlede mindreforbrug og overførslen vedrører dels konstaterede merforbrug på barselsudligningsfonden for hele Odense Kommune på 11.143.000 kr., som via regnskabsforklaring finansieres af kassebeholdningen, dels refusionsindtægter på Vollsmoseprojekter,som tilføres kassebeholdningen.

Ældre- og Handicapforvaltningen har blandt andet et mindreforbrug på 8.400.000 kr. hos Pleje og Omsorg og mindreforbrug på 18.200.000 kr. hos Handicap og Psykiatri.

Børn- og Ungeforvaltningen har blandt andet et mindreforbrug på 11.105.000 kr. på skoleområdet, et mindreforbrug på 10.379.000 kr. på Børn- og Familieområdet og et mindreforbrug på 5.282.000 kr. for de fælles kontraktstyrede enheder som CSV og PPR.

Områder uden overførselsadgang

Områder uden overførselsadgang fremviser et mindreforbrug på 7.684.000 kr.

Mindreforbruget skyldes til dels, at Borgmesterforvaltningen har et samlet mindreforbrug på 7.557.000 kr., herunder mindreforbrug på 2.052.000 kr. vedrørende forsikringer og 5.505.000 kr. på tjenestemandspensioner.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har mindreforbrug på 4.154.000 kr. under Socialudvalget, hvilket primært skyldes Forsørgelses- og sikringsydelser, mens der har været et merforbrug på 4.067.000 kr. under Arbejdsmarkedsudvalget, hvilket primært skyldes beskæftigelsesordninger, kommunale fleksjobs og sygedagpenge.

Renter

Renter giver en merindtægt på 14.700.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Den primære årsag er, at afkast af kassebeholdningen og kapitalplejeaftaler er højere end ventet, samt en højere kassebeholdning som følge af, at drifts- og anlægsudgifterne i regnskabet er mindre end det korrigerede budget.

Resultat af den ordinære drift

Resultatet af den ordinære drift inkl. renter udgør dermed344.100.000 kr., hvilket giver en forskel på 67.700.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 276.400.000 kr.

Anlæg

Anlægsområdet udviser et mindreforbrug på 188.483.000 kr., hvoraf der søges om overførsel på 186.901.000 kr. fra 2007 til 2008 (inkl. pris- og lønregulering til 2008-niveau på 2,2%). 122.188.000 kr. søges overført til 2008, mens 64.713.000 kr. søges overført til 2009.

På plejeboligområdet udgør mindreforbruget 71.800.000 kr., hvilket primært skyldes tidsmæssige forskydninger i anlægsarbejdet på Ældrecenter Øst og en endnu ikke iværksat ombygning på Skt. Klemens Parkens Plejecenter.

I relation til Jord og fast ejendom er der tale om en afvigelse på 34.700.000 kr., hvilket skyldes forskydninger i den samlede anlægsportefølje. For yderligere specifikation af afvigelsen henvises der til regnskabssagen for By- og Kulturudvalget.

Afvigelsen på 81.900.000 kr. på øvrige anlæg skyldes primært endnu ikke afsluttede anlægsprojekter i Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, hvoraf hovedparten af afvigelsen søges overført til 2008 og 2009. Afvigelsen kan primært henføres til en række mindre projekter samt etableringen af udflytterbørnehaven i Hestehaven, hvor der overføres 13.552.000 kr. til 2008 og 2009. Endvidere har der været mindreforbrug på 5.509.000 kr. i forbindelse med overdragelse af IT-fagsystemer, 4.617.000 kr. på ABA-anlæg på skoler og 4.363.000 kr. hos Odense Brandvæsen. Det bemærkes desuden, at Restpulje vedrørende kommunalreformen på 12.400.000 kr. skal anvendes til endelig afregning af tjenestemandsforpligtelser for overdragede tjenestemænd til FynBus pr. 1/1 2007.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at anlægsoverførslerne ligger højere end niveauet i de seneste 3-4 års regnskaber. Det betyder, at der - set i lyset af det fremsatte lovforslag om udgiftsloft på anlægsudgifter - er behov for en stram styring og prioritering af anlægsporteføljen i 2008. Genbevillingsbehovet skal dog fortsat ses i lyset af Odense Kommunes samlede investeringsoversigt for budget 2008 på ca. 318.000.000 kr., hvoraf ca. 200.000.000 kr. endnu ikke er frigivet som egentlige anlægsbevillinger.

Brugerfinansieret område

Fjernvarme Fyn A/S er etableret pr. 1/1 2007, og Odense Kommunes tilgodehavende på mellemregningskontoen ved afslutningen af regnskabsåret 2006 er blevet udredt. Fjernvarmeforsyningens tilgodehavende på 93.500.000 kr. er finansieret af kassebeholdningen.Byrådet har ved den seneste budgetlægning besluttet, at "mellemværendet mellem Odense Kommune og Fjernvarmeforsyningen" udgår af den finansielle strategi for 2008 og frem.

Årets resultat

Resultatet er som følge af ovennævnte ændringer på -83.000.000 kr. mod forventet -339.100.000 kr., hvilket giver en forskel på 256.100.000 kr. Heraf søges de 232.455.000 kr. overført fra 2007 til genbevilling i 2008.

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen er ultimo 2007 på 856.900.000 kr. mod forventet 464.400.000 kr. i det korrigerede budget, hvilket giver en forskel på 392.300.000 kr.Set i forhold til det vedtagne budget for 2007 kan der konstateres et samlet mindreforbrug på 464.300.000 kr.

Nedenfor fremgår resultatopgørelsen 2007 for Odense Kommune:


mio. kr.
2007-priser
Vedtaget budget 2007
Korrigeret budget 2007
Regnskab 2007
Afvigelse (regn-korr)
Afvigelse (regn-vedt)
Skatter
6.271,4
6.262,4
6.258,0
-4,4
-13,4
Tilskud og udligning
2.137,8
2.174,8
2.175,9
1,1
38,1
Driftsudgifter
-8.048,1
-8.175,7
-8.119,4
56,3
-71,3
Renter
-15,1
14,9
29,6
14,7
44,7
Resultat af ordinær drift
346,0
276,4
344,1
67,7
-1,9
Plejeboliger
-285,0
-158,3
-86,5
71,8
198,5
Jord og fast ejendom
33,0
37,1
71,8
34,7
38,8
Øvrige anlæg
-385,7
-494,3
-412,4
81,9
-26,7
Anlæg i alt
-637,7
-615,5
-427,1
188,4
210,6
Skattefin. resultat
-343,5
-339,1
-83,0
256,1
260,5
Brugerfinansieret drift
63,7
0,0
0,0
0,0
-63,7
Brugerfinansieret anlæg
-90,6
0,0
0,0
0,0
90,6
Brugerfin. resultat
-26,9
0,0
0,0
0,0
26,9
Årets resultat
-370,4
-339,1
-83,0
256,1
287,4
Kapitalbevægelser
Årets resultat
-370,4
-339,1
-83,0
256,1
287,4
Optagne lån skattefin.
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
Afdrag lån skattefin.
-99,3
-101,1
-115,1
-14,0
-15,8
Optagne lån plejeboliger
517,0
211,0
168,8
-42,2
-348,2
Afdrag lån plejeboliger
-188,2
-136,0
-15,5
120,5
172,7
Finansforskydninger
65,9
-30,0
152,5
182,5
86,6
Likviditetsbinding*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ændring likviditet
25,0
-295,2
207,7
502,9
182,7
Kassebeholdning ultimo
392,6
464,6
856,9
392,3
464,3

*Likviditetsbindingen er som led i aftalen om kommunernes økonomi videreført i 2008.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenindstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:
 1. Regnskab med tilhørende bemærkninger for 2007 for områder under Økonomiudvalget fremsendes til byrådets godkendelse.
 2. På områder med overførselsadgang overføres mindreforbrug på i alt 19.867.000 kr. til 2008.
 3. På anlægsområdet overføres mindreforbrug på i alt 38.448.000 kr., hvoraf 29.866.000 kr. søges overført til 2008 og 8.582.000 kr. til 2009.
 4. Overførselsrammen på 25.422.000 kr. overføres til udmøntning som led i den samlede regnskabssag.

Økonomiudvalgetanbefalede på mødet den 5/3 2008 Borgmesterforvaltningens indstilling.

By- og Kulturforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. By- og Kulturudvalgets samlede regnskab for 2007.
 2. Fra driftsområdet med overførselsadgang overføres der -2.222.000 kr. til 2008 fordelt med -10.295.000 kr. til drift og 8.073.000 kr. til anlægsområdet.
 3. På anlægsområdet overføres der 25.728.000 kr. til 2008 og 898.000 kr. til 2009.
 4. Mindreforbruget i 2007 på 1.411.000 kr. på renter og afdrag på det finansielle område overføres til driften i 2008.
By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.


Ældre- og Handicapforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Ældre- og Handicapudvalgets samlede regnskab for 2007 fremsendes til byrådets godkendelse.
 2. På områder med overførselsadgang overføres der et mindreforbrug på 23.552.749 kr. til 2008, hvoraf 4.287.887 kr. overføres til sundhedspuljen under Økonomiudvalget.
 3. Vedrørende anlægsbebevillinger overføres der et mindreforbrug på 64.035.034 kr., hvoraf 15.218.930 kr. overføres til 2008 og 48.816.104 til 2009. Mindreforbruget er fordelt med 63.528.370 kr. på budgetområde 3.2, Pleje og Omsorg, hvoraf 14.712.266 kr. overføres til 2008, og 48.816.104 kr. overføres til 2009, samt 506.664 kr. på budgetområde 3.3, Handicap og Psykiatri, som overføres til 2008.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Rådmand Søren Thorsager deltog ikke i mødet.


Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Socialudvalget, at byrådet godkender:
 1. Socialudvalgets samlede regnskab for 2007 fremsendes til byrådets godkendelse.
 2. På områder med overførselsadgang overføres der mindreforbrug på i alt 4.110.000 kr. til 2008.
 3. Vedrørende anlægsbevillinger overføres der mindreforbrug på 1.171.000 kr. (ekskl. prisregulering) til 2008.

Socialudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Anna Rytter og Karsten Kjærby Christiansen deltog ikke i mødet.

Socialudvalget godkendte den 11/3 2008 at anbefale over for byrådet, at der overføres mindreforbrug på 4.110.000 kr. til 2008 på områder med overførselsadgang og mindreforbrug på 1.171.000 kr. til 2008 vedrørende anlægsbevillinger.

En teknisk fejl i det godkendte regnskab fra den 11/3 medfører, at der i stedet anbefales overførselaf mindreforbrug på 2.566.000 kr. til 2008 på områder med overførselsadgang og mindreforbrug på 2.715.000 kr. til 2008 vedrørende anlægsbevillinger. Den samlede overførsel udgør uændret 5.281.000 kr.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:
 1. Arbejdsmarkedsudvalgets samlede regnskab for 2007 fremsendes til byrådets godkendelse.
 2. På områder med overførselsadgang overføres der mindreforbrug på 1.025.000 kr. til 2008.

Arbejdsmarkedsudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anna Rytter deltog ikke i mødet.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 11/3 2008 at anbefale overfor byrådet, at der overføres mindreforbrug på 1.025.000 kr. til 2008 på områder med overførselsadgang.

En teknisk fejl i det godkendte regnskab fra den 11/3 medfører, at der i stedet anbefales overførsel af mindreforbrug på 5.101.000 kr. på områder med overførselsadgang.

Børn- og Ungeforvaltningenindstiller følgende:

a. Børn- og Ungeudvalgets samlede regnskab for 2007 fremsendes til byrådets godkendelse.

b. På områder med overførselsadgang overføres der mindreforbrug på 35.461.326 kr. til 2008 og 2009. Overførslerne fordeler sig således:

Budgetområde
2008
2009
I alt
5.1 Staben
6.134.400
6.134.400
5.2 Skoler
11.105.109
11.105.109
5.3 Daginstitutioner og dagpleje
-306.604
-306.604
5.4 Fritid
-2.230.709
-2.230.709
5.5 Børn- og familie
7.836.411
2.543.000
10.379.411
5.6 Kontraktstyrede enheder
3.604.589
1.677.130
5.281.719
I alt
26.143.196
4.220.130
30.363.326
c. Vedrørende anlægsbevillinger overføres der mindreforbrug på 42.980.000 kr. til 2008 og 2009 (ekskl. prisregulering). Overførslerne fordeler sig således:
Budgetområde
2008
2009
I alt
5.2 Skoler
13.288.000
2.885.000
16.173.000
5.3 Daginstitutioner og dagpleje
15.054.000
400.000
15.454.000
5.4 Fritid
9.786.000
1.738.000
11.524.000
5.5 Børn- og familie
-171.000
0
-171.000
I alt
37.957.000
5.023.000
42.980.000
  Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.


Økonomiudvalget:

Oversigt uddelt. Indgår i sagen.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets, Ældre- og Handicapudvalgets, Socialudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.
BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Borgmesterforvaltningen

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed regnskab 2007 for de drifts- og anlægsområder, der hører under Økonomiudvalget, samt ansøgning om overførsler fra 2007 til 2008.

Det samlede driftsregnskab for 2007 udviser udgifter på 847.782.000 kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 865.728.000 kr. er der tale om et samlet mindreforbrug på 17.946.000 kr.

Driftsbevillingernepå områdermed overførselsadgangviser et samlet mindreforbrug på 10.389.000 kr. Der søges om en samlet overførsel på 19.867.000 kr. Forskellen på 9.478.000 kr. mellem det samlede mindreforbrug og overførslen vedrører dels konstaterede merforbrug på barselsudligningsfonden for hele Odense Kommune på 11.143.000 kr., som via regnskabsforklaring finansieres af kassebeholdningen, dels refusionsindtægter på Vollsmoseprojekter,som tilføres kassebeholdningen.

Driftsbevillingernepå områderuden overførselsadgangviser et samlet mindreforbrug på 7.557.000 kr., som via regnskabssagen tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 2.052.000 kr. vedrørende forsikringer og et mindreforbrug på 5.505.000 kr. på tjenestemandspensioner.

Anlægsområdetfor 2007 udviser udgifter på 75.940.000 kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 114.917.000 kr. er der tale om et samlet mindreforbrug på 38.977.000 kr. Heraf søges 29.866.000 kr. overført til 2008 og 8.582.000 kr. til 2009. Det resterende mindreforbrug på 529.000 kr. vedrører 6 afsluttede anlægsprojekter, hvor mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Overførselsramme. Under Økononomiudvalgets bevilling er der i henhold til budgetopfølgningssagen pr. 1/11 2007 placeret en endnu ikke udmøntet overførselsramme på 25.422.000 kr. Denne ramme overføres til udmøntning som led i den samlede regnskabssag for Odense Kommune.

Det samlede regnskabsmæssige merforbrug for drifts- og anlægsområder, der hører under Økonomiudvalget, udgør herefter 1.392.000 kr. finansieret af kassen.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der sideløbende med den samlede regnskabssag for 2007 vil blive fremsendt en sag til byrådet vedrørende håndtering af udgiftsloft for service- og anlægsudgifter i 2008. Formålet er at sikre overholdelse af budget 2008 og undgå eventuelle modregninger af bloktilskuddet i 2009.

Sagen skal ses i sammenhæng med regeringens finanslovsforslag, hvoraf det fremgår, at regeringen vil foretage individuelle bloktilskudsbeskæringer, hvis de samlede kommunale service- og anlægsudgifter i regnskaberne for 2008 overstiger det budgetterede niveau.

By- og Kulturforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen fremsender regnskab for 2007.

Driftsbevillingerne påområder med overførselsadgangudviser et samlet merforbrug på 2.222.000 kr., som søges overført til 2008 med -10.295.000 kr. til driftsområdet og 8.073.000 kr. til anlægsområdet (byfornyelse).

driftsområdet uden overførselsadgang, der dækker området for vintertjeneste, udviser regnskabet et mindreforbrug på 40.000 kr.

budgetområde 2.1,Fællesadministrationen, søges der overført et merforbrug på 2.427.000 kr. til 2008. Merforbruget er sammensat af mindreindtægter på EU-projekter på 4.014.000 kr., der forventes at indgå i 2008, samt mindreudgifter på øvrige områder på 1.587.000 kr. primært vedrørende pulje til organisationstilpasning m.m.

budgetområde 2.2,Plan og Byg,er der på driften et mindreforbrug på i alt 1.413.000 kr. I mindreforbruget indgår der en mindreudgift til statsrefusion på byfornyelsesområdet på 8.073.000 kr., der modsvares af tilsvarende merudgifter til byfornyelse på anlægsområdet. Området udviser herefter et merforbrug på 6.660.000 kr.

Merforbruget kan henføres til en lang række afvigelser, der primært dækker over merudgifter på det administrative område på 2.704.000 kr. som følge af éngangsudgifter i forbindelse med organisationstilpasning samt til IT-systemer, merindtægter på rengøringsområdet på 894.000 kr., merudgift på det samlede udlejningsområde på ca. 967.000 kr. (inkl. renter og afdrag), samt mindreindtægt på byfornyelse på 2.533.000 kr.

Fra driftsområdet på budgetområde 2.2, Plan og Byg, søges der derfor om overførsel af merudgifter/mindreindtægter på driftsområdet til 2008 på i alt 6.660.000 kr., samt en overførsel af mindreudgifter til anlægsområdet på 8.073.000 kr. svarende til overførsel af et samlet nettomindreforbrug på 1.413.000 kr.

For at få et samlet reelt billede af regnskabsresultatet på området skal der desuden indregnes mindreudgifter til renter og afdrag på det finansielle område. Her er der et mindreforbrug på 1.411.000 kr., der modsvares af mindreindtægter på området for almene plejeboliger. Det reelle driftsresultat for det samlede område er derfor en merudgift 5.249.000 kr.

budgetområde 2.3, Kulturaktiviteter, søges der overført et mindreforbrug på 3.651.000 kr. Mindreforbruget er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik,søges der om overførsel af et merforbrug på 4.872.000 kr. Merforbruget er sammensat af mindreudgifter på det administrative område på 1.357.000 kr., merudgifter på Vej og trafikområdet på 2.954.000 kr., mindreudgifter til Grønne områder og vandløb på 2.205.000 kr., merudgifter til Vandløb og naturbeskyttelse på 1.136.000 kr., merudgifter til Miljøforanstaltninger på 377.000 kr., mindreudgifter til Bygningsvedligehold på 655.000 kr. og merudgifter til Kollektiv trafik på 4.622.000 kr., herunder ikke indgået momsindtægt på ca. 1.000.000 kr.

Det samlede merforbrug på 4.872.000 kr. på området modsvares af forskydninger/tilgodehavender og merindtægter i 2008 primært på Vej og trafikområde.

budgetområde 2.6, Museer, søges der overført et merforbrug på 8.000 kr. til 2008.

budgetområde 2.7, Biblioteker,søges der overført et mindreforbrug på 21.000 kr. til 2008.

På detfinansielle område, der dækker renter og afdrag til almene plejeboliger, er der et mindreforbrug på 1.411.000 kr. Mindreforbruget modsvares af mindreindtægter på driftsområdet på budgetområde 2.2, Plan og Byg, og søges derfor overført til driftsområdet i 2008, jf. beskrivelse af driftsresultatet under budgetområde 2.2, Plan og Byg.

Anlægsbevillingerneudviser et samlet mindreforbrug på 22.323.00 kr., der fordeler sig med et merforbrug på 934.000 kr. på budgetområde 2.1, Fællesadministration, et mindreforbrug på budgetområde 2.2, Plan og Byg, på 11.540.000 kr., et merforbrug på budgetområde 2.3, Kulturaktiviteter, på 1.908.000 kr., et mindreforbrug på budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 13.746.000 kr., et mindreforbrug på budgetområde 2.6, Museer, på 101.000 kr. samt et merforbrug på 222.000 kr. på budgetområde 2.7, Biblioteker.

Afvigelserne på anlægsområdet kan henføres til forskydninger m.m. i den samlede anlægsportefølje.

Der søges om overførsel af mindreudgifter til 2008 på i alt 25.758.000 kr. og 898.000 kr. til 2009.

Afvigelsen mellem regnskabsresultatet på 22.323.000 kr. og forslaget til overførsler på 26.626.000 kr. kan henføres til nettomerudgifter i en lang række afsluttede anlægsprojekter. Her skal blandt andet nævnes en fordyrelse af Rismarksvejs forlængelse på i alt ca. 4.000.000 kr. Fordyrelsen kan henføres til merudgifter til stabilisering af blød bund, nyt signalanlæg samt en nødvendig forlængelse af vandløbsunderføring. Hertil kommer merudgifter til ombygning af to tilstødende lyssignaler. Endelig har projektet fejlagtigt ikke indeholdt en udgift på ca. 1.900.000 kr. Denne kontraktbundne udgift blev ikke medtaget i revurderingen af projektet i forbindelse med overtagelse fra Fyns Amt.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender regnskab for 2007.

Driftsbevillingerne på områder med overførselsadgang udviser et samlet mindreforbrug på 23.600.000 kr. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 3.000.000 kr. på budgetområde 3.1, Fællesadministrationen, et mindreforbrug på 8.400.000 kr. på budgetområde 3.2, Pleje og Omsorg, samt et mindreforbrug på 18.200.000 kr. på budgetområde 3.3, Handicap og Psykiatri. Der søges om overførsel af mindreforbruget på 23.600.000 kr. til 2008, hvoraf 4.300.000 kr. overføres til sundhedspuljen under Økonomiudvalget.

På budgetområde 3.1, Fællesadministrationen, udviser regnskabet et merforbrug på 3.000.000 kr. til 2008. Den væsentligste årsag til merforbruget er øgede personaleudgifter i forbindelse med fratrædelser og direktørskifte.

På budgetområde 3.2, Pleje og Omsorg, udviser regnskabet et mindreforbrug på 8.400.000 kr. til 2008, hvoraf 4.300.000 kr. tilbageføres til sundhedspuljen under Økonomiudvalget vedrørende mindreforbrug på de færdigbehandlede patienter. Af det resterende mindreforbrug på 4.100.000 kr. udgør mindreforbruget på de selvejende institutioner 3.000.000 kr. Der resterer puljemidler fra Socialministeriet (Ældrepuljen) svarende til 3.000.000 kr. Samtidig er der en endnu ikke udbetalt efterbetaling for 2007 til private leverandører på frit-valgs-området svarende til ca. 5.700.000 kr.

På budgetområde 3.3, Handicap og Psykiatri, udviser regnskabet et mindreforbrug på 18.200.000 kr., hvoraf mindreforbruget på de selvejende institutioner udgør 1.100.000 kr. De væsentligste årsager til det resterende mindreforbrug er dels et mindreforbrug på drift af egne tilbud med 4.700.000 kr., som skal overføres til tilbudene i 2008, indgåede VISO kontrakter i 2007 på 2.600.000 kr., hvor ydelser, grundet mindre efterspørgsel i 2007, skal leveres i 2008. Et samlet mindreforbrug på køb/salg af pladser, statsrefusion og entreprenørordning svarende til 5.800.000 kr. Puljemidler til uforudsete udgifter og nye tiltag udgør et mindreforbrug på 5.800.000 kr. grundet generel tilbageholdenhed, idet der i 2007 har været stor usikkerhed omkring forbruget. Der har på rådgivning været et merforbrug på 1.900.000 kr.

Anlægsbevillingerneudviser et samlet mindreforbrug på 72.500.000 kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 71.600.000 kr. på budgetområde 3.2, Pleje og Omsorg, og et mindreforbrug på 900.000 kr. på budgetområde 3.3, Handicap og Psykiatri. Af det samlede mindreforbrug på anlægsområdet søges der om overførsel af 15.200.000 kr. til 2008 og 48.800.000 kr. til 2009.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der sideløbende med den samlede regnskabssag for 2007 vil blive fremsendt en sag til byrådet vedrørende håndtering af udgiftsloft for service- og anlægsudgifter i 2008. Formålet er at sikre overholdelse af budget 2008 og undgå eventuelle modregninger af bloktilskuddet i 2009. Sagen skal ses i sammenhæng med regeringens finanslovsforslag, hvoraf det fremgår, at regeringen vil foretage individuelle bloktilskudsbeskæringer, hvis de samlede kommunale service- og anlægsudgifter i regnskaberne for 2008 overstiger det budgetterede niveau.

Samlet for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afslutter 2007 med et samlet mindreforbrug på driftsbudgettet på 5.700.000 kr., hvilket vurderes som et godt resultat.

- 1.000 kr., netto -
Korrigeret budget
Regnskab
Afvigelser
Med overførsel:
Socialudvalget
339.434
335.324
4.110
Arbejdsmarkedsudvalget
91.957
90.932
1.025
Med overførsel, i alt
431.391
426.256
5.135
Uden overførsel:
Socialudvalget
762.405
758.011
4.154
Arbejdsmarkedsudvalget
832.888
836.433
-3.545
Uden overførsel, i alt
1.595.293
1.594.444
609
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
2.026.684
2.020.700
5.744
= Mindreforbrug/merforbrug.

områder med overførselsadgangviser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 5.100.000 kr. Mindreforbruget vedrører primært opsparing i de overtagne amtslige institutioner under Socialudvalget.

Ved budgetopfølgningen pr. 1/11 2007 er der på Social- og Arbejdsmarkedsområdet herudover overført 18.200.000 kr. fordelt med 10.200.000 kr. under Socialudvalget og 8.000.000 kr. under Arbejdsmarkedsudvalget. Overførslen på i alt 23.300.000 kr. til 2008 er disponeret med:

 • 8.000.000 kr. til aktiviteter i Borgerservicecentret i forbindelse med Strategi- og handleplanen.
 • 11.900.000 kr. til finansiering af forstærkede sygedagpengeindsatser, IT-investeringer og aftrapning af SATS-puljemidler.
 • 2.000.000 kr. til finansiering af aftale om yderligere EGU-pladser.
 • 1.400.000 kr. i forbindelse med, at de overtagne amtslige institutioners opsparing i 2007 overføres til 2008 eller til finansiering af takstnedsættelser i 2009.

områder uden overførselsadgangviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 600.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af en række mindre afvigelser på delbudgetterne under både Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. I forhold til det vedtagne budget 2007 er mindreforbruget på områder uden overførselsadgang på i alt 30.400.000 kr.

Det korrigerede budget tilanlægpå primært Tolderlundsvej 2 og 3 udgør 3.000.000 kr. Forbruget i 2007 var på 1.800.000 kr. På grund af forsinkelse af ombygningen overføres det resterende beløb på 1.200.000 kr. til 2008 under Socialudvalget.

Socialudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender regnskab for 2007 samt forslag til overførsler for Socialudvalgets drifts- og anlægsområder.

Driftsbevillingerne på områdermed overførselsadgangudviser et samlet mindreforbrug på 4.110.000 kr., som søges overført til 2008.

Mindreforbruget dækker over en række bevægelser inden for de enkelte budgetområder og vedrører primært overtagne overtagne amtslige opgaver i Borgerservicecentret og Socialcentret.

Driftsbevillingerne på områderuden overførselsadgangudviser et samlet mindreforbrug på 4.154.000 kr.

De væsentligste årsager til afvigelserne er et mindreforbrug til boligstøtte på 2.500.000 kr. og mindreforbrug til enkeltydelser og efterlevelseshjælp på 2.000 000 kr.

Anlægsbevillingerneudviser et mindreforbrug på 1.171.000 kr. Der søges om overførsel af 1.171.000 kr. til 2008.

Afvigelsen skyldes, at ombygning af Tolderlundsvej 2 og 3 først endeligt afsluttes i 2008.

Regnskabet for 2007 udviser en merudgift på 808.000 kr. på postenfinansforskydninger, som dækker over forskydninger i den kortfristede gæld til staten.

Opfølgning på resultatkravi 2007 findes i bilaget til sagen. Overordnet set har udvalget nået målene i 2007.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der sideløbende med den samlede regnskabssag for 2007 vil blive fremsendt en sag til byrådet vedrørende håndtering af udgiftsloft for service- og anlægsudgifter i 2008. Formålet er at sikre overholdelse af budget 2008 og undgå eventuelle modregninger af bloktilskuddet i 2009. Sagen skal ses i sammenhæng med regeringens finanslovsforslag, hvoraf det fremgår, at regeringen vil foretage individuelle bloktilskudsbeskæringer, hvis de samlede kommunale service- og anlægsudgifter i regnskaberne for 2008 overstiger det budgetterede niveau.

Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender regnskab for 2007 samt forslag til overførsler for Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder.

Driftsbevillingerne på områdermed overførselsadgangudviser et samlet mindreforbrug på 1.025.000 kr., som søges overført til 2008, herunder merforbrug på 434.000 kr. på administration, mindreforbrug på 939.000 kr. til jobtræningsordninger samt mindreforbrug på 520.000 kr. til kommunale fleksjobs (Beskæftigelsesplan Vollsmose).

Driftsbevillingerne på områderuden overførselsadgangudviser et samlet merforbrug på 3.545.000 kr.

Af væsentlige afvigelser kan nævnes merforbrug på 6.000.000 kr. til beskæftigelsesordninger, som i en vis udstrækning modsvares af mindreforbrug på 4.900 000 kr. til kontanthjælp. Kommunale flekjobs udviser et merforbrug på 2.100.000 kr.

Regnskabet for 2007 udviser en merudgift på 6.000 kr. på postenfinansforskydninger, som dækker over forskydninger i den kortfristede gæld til staten.

Opfølgning på resultatkravi 2007 findes i bilaget til sagen. Overordnet set har udvalget nået målene i 2007.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der sideløbende med den samlede regnskabssag for 2007 vil blive fremsendt en sag til byrådet vedrørende håndtering af udgiftsloft for service- og anlægsudgifter i 2008. Formålet er at sikre overholdelse af budget 2008 og undgå eventuelle modregninger af bloktilskuddet i 2009. Sagen skal ses i sammenhæng med regeringens finanslovsforslag, hvoraf det fremgår, at regeringen vil foretage individuelle bloktilskudsbeskæringer, hvis de samlede kommunale service- og anlægsudgifter i regnskaberne for 2008 overstiger det budgetterede niveau.

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender regnskab for 2007 for de drifts- og anlægsområder, der hører under Børn- og Ungeudvalget, samt ansøgning om overførsler fra 2007 til 2008.

Driftsbevillingerne på områder med overførselsadgang viser et samlet mindreforbrug på 35.461.000 kr. Som følge af en teknisk tilretning søges der om overførsel af 30.363.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen den 1/11 2007 blev der overført et forventet merforbrug på 11.741.000 kr. Set i sammenhæng med disse overførsler er der dermed et "netto" mindreforbrug på 23.720.000 kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 1/11 2007 og det endelige regnskab skyldes blandt andet, at opsparingen på selvstyreområdet er større end oprindeligt vurderet. Derudover har der generelt været usikkerhed med hensyn til niveauet for refusionsindtægter i relation til de overtagne amtsopgaver, hvilket har betydet, at det forventede merforbrug blev væsentligt mindre end vurderingen pr. 1/11 2007.

På skoleområdet er der et mindreforbrug på 11.105.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til folkeskolernes egen opsparing med 9.200.000 kr. På øvrige områder har der været et mindreforbrug på 1.905.000 kr., primært vedrørende befordringsudgifter på specialundervisningsområdet. Pr. 1/11 2007 blev der overført et merforbrug på 2.000.000 kr., som var sammensat af et mindreforbrug på skolerne på 5.000.000 kr. og et merforbrug på øvrige områder på 7.000.000 kr.

På daginstitutionsområdet er der et merforbrug på 307.000 kr. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på selvstyreinstitutionerne på 2.000.000 kr. og et merforbrug på 2.307.000 kr. på øvrige områder. Merudgifterne vedrører primært udgifter til etablering af flere daginstitutionspladser som følge af øget efterspørgsel efter børnepasning. Pr. 1/11 2007 blev der overført et mindreforbrug på 12.000.000 kr., som var sammensat af et mindreforbrug på selvstyreinstitutionerne på 7.000.000 kr. og et mindreforbrug på øvrige områder på 5.000.000 kr.

Fritidsområdet har et samlet merforbrug på 2.231.000 kr. Merforbruget vedrører primært omprioriteringsrammen, som Børn- og Ungeudvalget vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007. Pr. 1/11 2007 blev der overført et mindreforbrug på 1.030.000 kr.

På Børn- og Familie-området er der et mindreforbrug på 10.379.000 kr., som dog skal ses i tæt sammenhæng med det overførte merforbrug på 30.200.000 kr. pr. 1/11 2007. Det øgede antal pladser og merudgifter generelt inden for området har medført øgede indtægter i form af statsrefusion, hvor der er hjemtaget 5.500.000 kr. mere end vurderet pr. 1/11 2007. Inden for øvrige områder har der været mindreforbrug, blandt andet vedrørende fripladser, færre udgifter til administration samt øgede indtægter vedrørende salg af pladser inden for efterværnsforanstaltninger.

De fælles kontraktstyrede enheder har et mindreforbrug på 5.282.000 kr., hvoraf 3.478.000 kr. kan henføres til CSV, og 1.747.000 kr. kan henføres til PPR. På de øvrige kontraktstyrede enheder er der kun mindre afvigelser fra det korrigerede budget.

Under budgetområde 5.1, Staben, er der placeret budget, der endnu ikke er fordelt. Budgettet vedrører kompensation og omprioritering i relation til de overtagne amtsopgaver. I forbindelse med udvalgsmødet den 4/12 2007 blev fordelingen vedtaget. Det samlede restbudget udgør i alt 11.232.000 kr. Som følge af en teknisk tilretning i forbindelse med den budgetneutrale omplacering af statsrefusion mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen pr. 1/11 2007 søges der kun om overførsel af 6.134.400 kr.

Anlægsbevillingerne, som ikke er afsluttet, viser et samlet mindreforbrug på 42.980.000 kr. Mindreforbruget er fordelt på en række mindre projekter samt etableringen af udflytterbørnehaven i Hestehaven, hvor der overføres 13.552.000 kr. Der søges om overførsel af mindreforbruget til 2008 og 2009.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der sideløbende med den samlede regnskabssag for 2007 vil blive fremsendt en sag til byrådet vedrørende håndtering af udgiftsloft for service- og anlægsudgifter i 2008. Formålet er at sikre overholdelse af budget 2008 og undgå eventuelle modregninger af bloktilskuddet i 2009. Sagen skal ses i sammenhæng med regeringens finanslovsforslag, hvoraf det fremgår, at regeringen vil foretage individuelle bloktilskudsbeskæringer, hvis de samlede kommunale service- og anlægsudgifter i regnskaberne for 2008 overstiger det budgetterede niveau.

Der er overførselsadgang for Børn- og Ungeudvalgets samlede bevilling.


Økonomi

1000 kr., 2007-priser
Korrigeret budget 2007
Regnskab 2007
Afvigelse*
Forslag til overførsel**
Drift
Økonomiudvalget
840.306
847.782
-7.476
-5.555
- Med overførselsadgang***
636.721
651.754
-15.033
-5.555
- Uden overførselsadgang
203.585
196.028
7.557
0
By- og Kulturudvalget
497.965
500.147
-2.182
-8.884
- Med overførselsadgang
480.565
482.787
-2.222
-8.884
- Uden overførselsadgang
17.400
17.360
40
0
Ældre- og Handicapudvalget
1.868.757
1.845.205
23.552
23.552
Socialudvalget
1.101.839
1.093.269
6.720
2.566
- Med overførselsadgang
337.584
335.018
2.566
2.566
- Uden overførselsadgang
762.405
758.251
4.154
0
- Finansforskydninger
0
808
-808
Børn- og Ungeudvalget
2.944.739
2.909.277
35.461
35.461
Arbejdsmarkedsudvalget
923.943
922.909
1.034
5.101
- Med overførselsadgang
91.957
86.856
5.101
5.101
- Uden overførselsadgang
831.986
836.053
-4.067
0
- Finansforskydninger
0
6
-6
I alt
8.175.699
8.119.403
56.295
52.241
- Med overførselsadgang
6.360.323
6.310.897
49.425
52.241
- Uden overførselsadgang
1.815.376
1.807.692
7.684
0
- Finansforskydninger
0
814
-814
0

* -=merudgift
** -=negativ overførsel
*** = Overførselsrammen på 25.422.000 kr. er ikke indeholdt i disse beløb.

I forbindelse med overførsel på anlæg har byrådet på mødet den 9/4 2003 vedtaget, at der skal ske en prismæssig fremskrivning. Udvalgenes samlede anlægsoverførsler på 182.877.000 kr. bliver med fremskrivningen fra 2007 til 2008 på 2,2% til 186.901.000 kr.

1000 kr., 2007-priser
Korrigeret budget 2007
Regnskab 2007
Afvigelse*
Forslag til overførsel**
Anlæg
Økonomiudvalget
114.917
75.940
38.977
39.294
By- og Kulturudvalget
109.836
87.513
22.323
35.462
Ældre- og Handicapudvalget
159.032
86.543
72.489
65.444
Socialudvalget
4.818
2.103
2.715
2.775
Børn- og Ungeudvalget
227.034
175.056
51.979
43.926
I alt
615.637
427.155
188.483
186.901

*-=merudgift
**= Angivet i 2008-priserAdministrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


4. Overholdelse af vedtaget budget 2008 - Udgiftsloft på service- og anlægsudgifter.
Åbent - 00.01.00S00 - 2008/023334


SAGSRESUMÉ

Finanslovsaftalen for 2008 understreger, at kommunernes vedtagne budgetter for 2008 skal overholdes, og at der vil blive indført en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet (for 2009) i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto).

Det fremgår af udkast til lovforslag (lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009), at den samlede nedsættelse af statstilskuddet vil svare til den samlede overskridelse af henholdsvis de budgetterede serviceudgifter og anlægsudsgifter for 2008. Overskridelsen opgøres hver for sig på henholdsvis service- og anlægsudgifter. Nedsættelsen vil blive fordelt på de kommuner, der har overskredet deres budgetterede udgifter for 2008 på de nævnte områder.

For at undgå eventuelle sanktioner fremsender Borgmesterforvaltningen forslag, der skal sikre, at udvalgenes service- og anlægsudgifter i regnskab 2008 ikke overstiger niveauet i det vedtagne budget 2008. Fælles for forslagene er, at de understreger det ekstraordinære behov for styring af tillægsbevillinger og overførsler i løbet af 2008:

Borgmesterforvaltningen foreslår:
  • Tillægsbevillinger i 2008 på henholdsvis service- og anlægsudgifter modsvares af tilsvarende mindreforbrug i 2008. Det betyder, at der ikke fremsættes ufinansierede tillægsbevillingsansøgninger i budgetåret.
  • Mindreforbrug i 2007 på henholdsvis service- og anlægsudgifter, som overføres til 2008, modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2008. Dette håndteres i praksis ved:
    • Der indarbejdes rammer til forventede driftsoverførsler på udvalgsniveau svarende til niveauet for overførsler fra 2007.
    • Der indarbejdes rammer til forventede anlægsoverførsler på udvalgsniveau svarende til niveauet for overførsler fra 2007.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der i det vedtagne budget 2008 allerede er budgetlagt forventede anlægsoverførsler på ca. 65.000.000 kr. Denne ramme placeres fortsat under Økonomiudvalget med henblik på senere udmøntning i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger.

Placeringen af overførsler på udvalgsniveau kan sætte udvalgenes bevillingsrammer for 2008 under pres, idet overførslerne fra 2007 ligger højere end niveauet i de seneste 2-3 års regnskaber. Det gælder især for anlægsområdet. Der er derfor behov for, at udvalgene tager initiativ til at sikre en stram styring og prioritering af den eksisterende anlægsportefølje.

Borgmesterforvaltningen anbefaler i denne sammenhæng, at der opretholdes et nettoprincip i anlægsoverførslerne til trods for, at finansloven definerer aftaleoverholdelsen på anlægsudgifterne ud fra et bruttoprincip. Anbefalingen er bl.a. begrundet i, at en række af de overførte anlægsprojekter har ekstern medfinansiering, som det ikke er muligt for udvalgene at balancere inden for egne anlægsrammer (brutto).

Borgmesterforvaltningen har endvidere i samråd med de øvrige forvaltninger anmodet revisionen om at igangsætte en revisionsgennemgang af anlægsområdet i Odense Kommune. Gennemgangen skal afdække, om der kan foretages en anderledes periodisering af det eksisterende anlægsprogram. Resultaterne fremlægges i forbindelse med rammeudmeldingen, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 30/4 2008.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der foretages en løbende efterregulering af de forventede overførsler på udvalgsniveau i forbindelse med eventuelle budgetændringer i løbet af 2008, herunder eksempelvis ved tekniske genberegninger af budgetmodellerne. Reguleringerne medtages ved de ordinære budgetopfølgninger.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenindstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

a. Tillægsbevillinger i 2008 på henholdsvis service- og anlægsudgifter modsvares af tilsvarende mindreforbrug i 2008.

b. I budget 2008 indarbejdes der følgende nettorammer til forventede driftsoverførsler på udvalgsniveau (svarende til niveauet for overførsler fra 2007):c. I budget 2008 indarbejdes der følgende nettorammer til forventede anlægsoverførsler på udvalgsniveau (svarende til niveauet for overførsler fra 2007):d. Der foretages en løbende efterregulering af de forventede overførsler på udvalgsniveau i forbindelse med eventuelle budgetændringer i løbet af 2008, herunder eksempelvis ved tekniske genberegninger af budgetmodellerne. Reguleringerne medtages ved de ordinære budgetopfølgninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.


SAGSFREMSTILLING

Finanslovsaftalen for 2008 understreger, at kommunernes vedtagne budgetter for 2008 skal overholdes, og at der vil blive indført en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet (for 2009) i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto).

KL har tilkendegivet over for regeringen, at der generelt tages afstand fra sanktioner, da disse uanset udformning ikke kan undgå at ramme vilkårligt. KL har samtidig bemærket, at der ikke er fastsat et maksimalt niveau for de kommunale anlægsudgifter i økonomiaftalen for 2008, og at et statsligt indgreb over for anlægsudgifterne derfor vil være at betragte som et aftalebrud fra regeringens side.

Fra 6 by-regi har man samtidig gjort regeringen opmærksom på, at sanktioneringen strider mod principperne for økonomisk decentralisering. Modregningen indebærer, at kommunerne straffes økonomisk, hvis institutionerne sparer mere eller mindre op end forudsat i det vedtagne budget. Dette er problematisk, fordi økonomisk decentralisering er et centralt redskab for de decentrale ledere i bestræbelserne på at få mere kvalitet og service for pengene.

Til trods for ovenstående tillkendegivelser fastholdes det i finansloven for 2008, at der vil blive foretaget individuelle bloktilskudsbeskæringer, hvis de samlede kommunale service- og anlægsudgifter i regnskaberne for 2008 overstiger det budgetterede niveau. For at undgå eventuelle sanktioner fremsender Borgmesterforvaltningen følgende forslag:
  • Tillægsbevillinger i 2008 på henholdsvis service- og anlægsudgifter modsvares af tilsvarende mindreforbrug i 2008. Det betyder, at der ikke fremsættes ufinansierede tillægsbevillingsansøgninger i budgetåret.
  • Mindreforbrug i 2007 på henholdsvis service- og anlægsudgifter, som overføres til 2008, modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2008. Dette håndteres i praksis ved:
    • Der indarbejdes rammer til forventede driftsoverførsler på udvalgsniveau svarende til niveauet for overførsler fra 2007.
    • Der indarbejdes rammer til forventede anlægsoverførsler på udvalgsniveau svarende til niveauet for overførsler fra 2007.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der i det vedtagne budget 2008 allerede er budgetlagt forventede anlægsoverførsler på ca. 65.000.000 kr. Denne ramme placeres fortsat under Økonomiudvalget med henblik på senere udmøntning i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger.

Placeringen af overførsler på udvalgsniveau kan sætte udvalgenes bevillingsrammer for 2008 under pres, idet overførslerne fra 2007 ligger højere end niveauet i de seneste 3-4 regnskaber. Det gælder især for anlægsområdet. Der er derfor behov for, at udvalgene tager initiativ til at sikre en stram styring og prioritering af den eksisterende anlægsportefølje.

Overførselsandelen på driften svarer til ca. 1,5% af driftsudgifterne på områder med overførselsadgang i det vedtagne budget 2008, mens overførselsandelen på anlæg (ekskl. rammen under Økonomiudvalget) svarer til ca. 38% af anlægsudgifterne i det vedtagne budget (netto).

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der opretholdes et nettoprincip i anlægsoverførslerne, selv om finansloven definerer aftaleoverholdelsen på anlægsudgifterne ud fra et bruttoprincip. Anbefalingen er bl.a. begrundet i, at en række af de overførte anlægsprojekter har ekstern medfinansiering, som det ikke er muligt for udvalgene at balancere inden for egne anlægsrammer (brutto).

Det fremgår af finansloven, at bruttoudgifterne på anlægsområdet til køb af jord samt til opgørelse af almene ældreboliger og servicearealer hertil er undtaget fra modregningen, hvilket kan modvirke det pres, der lægges på anlægsrammerne, når der fastholdes et nettoprincip.

Borgmesterforvaltningen har i samråd med de øvrige forvaltninger anmodet revisionen om at igangsætte en revisionsgennemgang af anlægsområdet i Odense Kommune. Gennemgangen skal afdække, om der kan foretages en anderledes periodisering af det eksisterende anlægsprogram, og om der eventuelt kan fastsættes en retvisende ramme for, hvor store anlægsinvesteringer der realistisk set kan afvikles inden for en given periode. Resultaterne fremlægges i forbindelse med rammeudmeldingen, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 30/4 2008.

Det fremgår af finansloven, at kommunerne allerede i januar 2009 vil blive pålagt at indberette et foreløbigt skøn over service- og anlægsudgifter i regnskabet for 2008. På baggrund heraf foretages der en foreløbig opgørelse af kommunernes budgetoverholdelse, som kan ligge til grund for en modregning i kommunernes budgetoverholdelse fra og med april 2009, såfremt kommunerne under ét overskrider de vedtagne budgetter for 2008.

Ved opgørelsen af kommunernes budgetoverholdelse vil der blive taget højde for tekniske forhold, der måtte have ændret sig siden budgetvedtagelsen, herunder eksempelvis meropgaver i medfør af DUT (kvalitetsreform og trepartsaftalen), og den indgåede aftale om opjustering af lønforudsætningen i kommunerne i 2008.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der foretages en løbende efterregulering af de forventede overførsler på udvalgsniveau i forbindelse med eventuelle budgetændringer i løbet af 2008, herunder eksempelvis ved teknisk genberegning af budgetmodellerne. Reguleringerne medtages ved de ordinære budgetopfølgninger.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at finansloven indeholder en beslutning om, at en del af balancetilskuddet på op til 1.000.000.000 kr. gøres betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen for 2009 overholder det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen. Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale budgetter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi. Dette understreger, at kommunerne også i 2009 må forventes at være underlagt en stram udgiftsstyring.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.


Administrative konsekvenser

De administrative konsekvenser fremgår af sagen.


5. Afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2007.
Åbent - 00.01.00S08 - 2008/009714


SAGSRESUMÉ

I henhold til reglerne i Odense Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal der efter afslutning af anlægsarbejde aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningenfremsender afsluttede anlægsregnskaber, der udviser et samlet mindreforbrug på 1.482.348 kr.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenog By- og Kulturforvaltningenindstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

Økonomiudvalgetanbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturudvalgets indstillinger.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Bevilling
Bevilling
Mer-/mindre-
udgifter
-/
Budgetområde
Borgmesterforvaltningen
1.1 Fællesadministration
025.102580 IT omkostninger i forbindelse med Strukturreformen
18.956.000
18.791.944
164.056
025.001108 MS Office
7.002.000
7.001.545
455
025.102590 IT-anskaffelser
1.658.000
1.416.369
241.632
1.5 Odense Brandvæsen
017.001143.20
Anskaffelse af køretøjer
636.200
636.200
0
017.001143.36
Dykkerudstyr
1.000.000
875.604
124.396
017.001144
Ombygning af brandstation
690.000
689.743
257
Borgmesterforvaltningen i alt
29.942.200
29.411.405
530.796
By- og Kulturforvaltningen
2.2.2 - Byfornyelse
Udgift
16.461.984
12.069.476
4.392.508
Indtægt
-8.031.088
-6.170.416
-1.860.672
Netto
8.430.896
5.899.060
2.531.836
2.2.3 - Støttet byggeri
Udgift
2.099.000
1.515.294
583.706
2.2.4 - Jordforsyning
Udgift
12.553.300
12.802.311
-249.011
2.2.9 - Anlægsarbejder i
offentlige bygninger
Udgift
1.280.000
1.098.303
181.697
2.3 - Kulturaktiviteter
Udgift
2.105.000
2.105.000
0
2.4.2 - Vej og trafikområdet
Udgift
217.370.500
221.047.085
-3.676.585
Indtægt
0
-1.608.663
1.608.663
Netto
217.370.500
219.438.422
-2.067.922
2.4.4 - Grønne områder og
kirkegårde
Udgift
7.401.000
7.430.606
-29.606
2.4.7 - Bygningsvedlige-
holdelse
Udgift
2.569.000
2.568.877
123
2.4.8 - Vintertjeneste
Udgift
5.509.000
5.508.271
729
By- og Kulturforvaltningen i alt
Udgift
267.348.784
266.145.223
1.203.561
Indtægt
-8.031.088
-7.779.079
-252.009
Netto
259.317.696
258.366.144
951.552
Hele kommunen
Udgift
297.290.984
295.556.628
1.734.357
Indtægt
-8.031.088
-7.779.079
-252.009
Netto
289.259.896
287.777.549
1.482.348

Borgmesterforvaltningen

Mindreudgifterne vedrørende IT-anskaffelser skyldes mindreudgifter i forhold til det tidligere estimerede.

Mindreudgiften på dykkerudstyret skyldes et ikke forventet tilskud fra staten.

By- og Kulturforvaltningen

Bevillingerne er reguleret for ansøgte overførsler til 2008, jf. sag vedrørende By- og Kulturudvalgets samlede regnskab for 2007.

Samlet er der et mindreforbrug på 951.552 kr.

De væsentligste afvigelser skyldes:
 • Mindreudgifter til byfornyelse, da der ikke er gennemført det forventede antal projekter.
 • Merudgifter på vej- og trafikområdet skyldes merudgifter til Rismarksvejs forlængelse som følge af projektændring ved tilslutningen til Otterupvej på grund af blød bund, nyt signalanlæg samt forlængelse af vandløbsunderføring, ombygning af 2 tilstødende signalanlæg for at betjene trafikken hensigtsmæssigt ved tilslutningen til Otterupvej, samt bro over Stavis Å. I forbindelse med revurdering af projektet ved overtagelse fra Fyns Amt blev den kontraktbundne udgift fejlagtigt ikke medtaget i revurderingen.
Afvigelser i den enkelte projekter er beskrevet i det vedlagte bilag.


Økonomi

Der kan konstateres et samlet mindreforbrug på 1.482.348 kr.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


img-3261138-0001.pdf6. Fattigdomsundersøgelsen i Odense Kommune.
Åbent - 00.01.00A00 - 2007/32538


SAGSRESUMÉ

Byrådet besluttede på mødet den 6/12 2006 at igangsætte en undersøgelse af årsagerne til og følgerne af fattigdom i Odense. Undersøgelsen foreligger nu. Fattigdomsundersøgelsen afdækker for første gang fattigdom i Odense Kommune, da der ikke tidligere har været gennemført undersøgelser heraf.

Undersøgelsen er udført af CAST, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering ved Syddansk Universitet i samarbejde med Odense Kommune.

Undersøgelsens fattigdomsgrænse er en disponibel månedlig indkomst efter skat på 6.079 kr. Med denne fattigdomsgrænse havde 5% af borgerne i Odense eksklusive studerende en disponibel indkomst under fattigdomsgrænsen i 2005.Hvis studerende inkluderes, havde 8% af borgerne i Odense en disponibel indkomst under fattigdomsgrænsen.

Blandt enlige, unge, kontanthjælpsmodtagere, indvandrere og selvstændige var andelen af borgere under fattigdomsgrænsen i 2005 højere end gennemsnittet.

Gruppen af personer under fattigdomsgrænsen havde generelt et mindre forbrug af centrale sundhedsydelser som fx praktiserende læge, speciallæge og sygehusindlæggelser end gruppen lige over fattigdomsgrænsen.

Fattigdomsundersøgelsen har været i høring i Rådet for Socialt Udsatte i Odense samt i Integrationsrådet, der begge har afgivet høringssvar.


INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningenindstiller til henholdsvis Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender:
 1. Fattigdomsundersøgelsen godkendes.
 2. Udvalgene vurderer på baggrund af undersøgelsens resultater behovet for udvikling og igangsættelse af konkrete initiativer inden for deres umiddelbare forvaltningsområde samt i hvilket omfang undersøgelsens resultater kan danne basis for en udsattestrategi. Nye initiativer medtages i udvalgenes budgetbidrag 2009.

Socialudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Anna Rytter og Karsten Kjærby Christiansen deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen med følgende bemærkninger:

Indtægtskriteriet kan ikke stå alene som udgangspunkt for at identificere og hjælpe udsatte børn og unge. Udgangspunktet er at bryde den negative sociale arv.

Børn- og Ungeudvalget henviser til Børn- og Ungepolitikken som styringsredskab for indsatser, hvor "det enkelte barns og den enkelte unges forudsætning er udgangspunkt for arbejdet".

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Rådmand Søren Thorsager deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Socialudvalget, Børn- og Udvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede på mødet den 6/12 2006 at igangsætte en undersøgelse af årsagerne til og følgerne af fattigdom i Odense. Undersøgelsen skulle baseres på en systematisk og videnskabelig metode. Undersøgelsen kunne endvidere danne basis for en udsattestrategi og for indsatser mod fattigdom i Odense.

Fattigdomsundersøgelsen foreligger hermed. Da der ikke tidligere har været foretaget større undersøgelser på dette område i Odense, afdækker fattigdomsundersøgelsen for første gang årsager til og konsekvenser af fattigdom i Odense samt dennes omfang.

Fattigdomsgrænsen er i undersøgelsen en disponibel indkomst efter skat på 6.079 kr. pr. måned for en enlig uden børn. Fattigdomsgrænsen er defineret som 50% af den midterste indkomst (medianindkomsten) blandt borgerne i Odense i undersøgelsesåret 2005. Denne definition bygger på den såkaldte lavindkomstmetode.

Københavns Kommune har i lighed med Odense Kommune foretaget en undersøgelse af fattigdom i København i 2007. Københavns Kommune har valgt at definere fattigdom ved budgetmetoden, som adskiller sig fra definitionen i Odense Kommunes undersøgelse. Der kan således ikke sammenlignes direkte mellem resultaterne fra undersøgelsen i København og undersøgelsen i Odense.

Undersøgelsen består af i alt fire dele:
 • En sammenfatningsrapport
 • En kvantitativ undersøgelse af fattigdom i Odense
 • En kvalitativ undersøgelse af fattigdom i Odense
 • En oversigt over begreber og danske analyser
Undersøgelsen er baseret på datamateriale fra flere kilder. Til den kvantitative delundersøgelse er der anvendt data fra Danmarks Statistik. Til den kvalitative delundersøgelse er der foretaget både gruppe- og enkeltinterviews med i alt 31 borgere bosat i Odense Kommune. Formålet med borgerinterviews er, at de skal afdække forskellige borgeres oplevelser, handlinger og holdninger i en tilværelse under fattigdomsgrænsen. Borgerinterviews skal således ikke repræsentere samtlige borgere under fattigdomsgrænsen, selvom det i den kvalitative undersøgelse vurderes, at resultaterne med en vis rimelighed kan repræsentere generelle oplevelser blandt borgere under fattigdomsgrænsen.

Fattigdomsundersøgelsen er udført af CAST, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering ved Syddansk Universitet i samarbejde med Odense Kommune.

Fattigdomsundersøgelsen har været forankret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der har været nedsat en tværgående styregruppe under ledelse af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen med deltagelse af repræsentanter for Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Borgmesterforvaltningen samt CAST.

Undersøgelsens hovedresultater er bl.a.:
 • 5% af Odenses borgere (eksklusive studerende) havde i 2005 en disponibel indkomst under fattigdomsgrænsen.
 • Blandt grupperne enlige, unge, kontanthjælpsmodtagere, indvandrere og selvstændige var andelen af borgere under fattigdomsgrænsen i 2005 højere end gennemsnittet.
 • Gruppen af personer under fattigdomsgrænsen havde generelt et mindre forbrug af centrale sundhedsydelser som fx praktiserende læge, speciallæge og sygehusindlæggelser end gruppen lige over fattigdomsgrænsen.
 • Rådgivning og vejledning af borgerne kan forbedres.
På denne baggrund foreslås for det første, at undersøgelsen godkendes.

Det foreslås for det andet, at Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget på baggrund af undersøgelsens resultater vurderer behovet for udvikling og igangsættelse af konkrete initiativer inden for deres umiddelbare forvaltningsområde samt i hvilket omfang undersøgelsens resultater kan danne basis for en udsattestrategi. Nye initiativer medtages i udvalgenes budgetbidrag 2009.

Forvaltningerne peger efter gennemgang af undersøgelsen på følgende fokusområder, som udvalgene kan tage udgangspunkt i ved vurdering af behov for igangsætning af initiativer:
 • Sammenhængende borgerforløb
 • Forbedret rådgivning og vejledning af borgerne
 • Flere analyser på sundhedsområdet samt forbedret sundhedsmæssig screening af borgerne
 • Fokus på sundhedsindsatser og kost for børn
 • Tiltag, der modvirker social eksklusion og styrker netværksdannelsen
 • Forbedret borgerinformation
Sundhedsaspektet bør så vidt muligt indarbejdes i alle forslag til nye initiativer.

Høringssvar

Fattigdomsundersøgelsen har været i høring i Rådet for Socialt Udsatte i Odense samt i Integrationsrådet. Rådenes samlede høringssvar fremgår af vedlagte bilag. Nedenfor er rådenes høringssvar gengivet i resumé.

Høringssvar - Rådet for Socialt Udsatte i Odense

Rådet for Socialt Udsatte i Odense udtrykker anerkendelse af, at Odense Kommune har gennemført fattigdomsundersøgelsen. Rådet vurderer, at undersøgelsen afdækker meget vigtige problemstillinger, og at den er egnet til at danne grundlag for stillingtagen til fremtidige socialpolitiske tiltag over for de mest udsatte borgere.

Rådet for Socialt Udsatte i Odense finder ud fra en konkret vurdering af fattigdomsgrænsen sammenholdt med niveauet for boligudgifter i Odense, at det tilbageværende rådighedsbeløb til kost, andre udgifter og personlige fornødenheder for de svagest stillede af de fattigdomsramte er meget lavt. Rådet anbefaler på denne baggrund, at der skabes mulighed for tildeling af forskellige afsavnskompenserende ydelser.

Rådet hæfter sig ved, at antallet af personer under fattigdomsgrænsen er stigende, at niveauet ligger over landsgennemsnittet, og at især et stigende antal børn og unge er ramt er fattigdom. Rådet finder denne udvikling meget bekymrende.

Rådet konstaterer endvidere, at det ikke alene er personer, der er kendte i det sociale system eller er på andre overførselsindkomster, der er berørt af fattigdom, men at et betragteligt antal personer i beskæftigelse som enten selvstændige eller lønmodtagere også er berørt.

Det er rådets opfattelse, at den kommunale indsats over for de svageste og økonomisk dårligst stillede grupper i kommunen kan udvikles og styrkes på flere områder. Rådet vurderer, at en styrkelse af disse gruppers vilkår og muligheder for at deltage i samfundslivet og indgå i sociale, beskæftigelsesmæssige og kulturelle sammenhænge vil forebygge økonomisk fattigdom og social eksklusion samt have en kriminalitetshæmmende effekt.

Rådet foreslår på den baggrund, at Odense Kommune udvikler og styrker indsatserne over for de økonomisk og socialt mest udsatte borgere i kommunen på en række områder:
 • Styrkelse og kvalificering af rådgivningsindsatsen
 • Afsavnskompenserende ydelser
 • Styrkelse af indsatserne for at sikre uddannelse og beskæftigelse til unge
 • Styrkelse af brugerinddragelse og koordination i sagsbehandlingen
 • Revision af praksis for tildeling af social pension
 • Etablering af formaliseret samarbejde med den almene boligsektor vedrørende udsættelse

Høringssvar - Integrationsrådet

Integrationsrådet udtrykker bekymring over, at 22% af indvandrerne i Odense og næsten hver fjerde barn af indvandrere lever under fattigdomsgrænsen. Integrationsrådet opfordrer på baggrund heraf til, at der fra kommunens side gøres en særlig ihærdig indsats for at sikre, at de arbejdsløse indvandrere kommer i arbejde og på denne måde hjælpes ud af fattigdommen.

Integrationsrådet påpeger, at det i relation til flygtninge, der er syge bl.a. som følge af overgreb i deres hjemlande, må sikres, at de ikke bringes i en økonomisk uholdbar situation, såfremt de ikke er i stand til at påtage sig et arbejde.

Integrationsrådet anfører, at det for de unge gælder om at støtte dem i at gennemføre en uddannelse samt at understøtte de unge i at få fritidsjob, så de tidligt opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Integrationsrådet vil gerne følge udviklingen på fattigdomsområdet fremover. På denne baggrund opfordrer rådet til, at der om 1 år gennemføres en fornyet undersøgelse af fattigdom blandt de etniske minoriteter i Odense.


Økonomi

Der blev ved beslutningen om undersøgelsen afsat en ramme på 500.000 kr. fra Socialudvalgets udvalgspulje. Udgifter i forbindelse med undersøgelsen har været afholdt inden for denne ramme. Der udestår afregning for den sidste del af undersøgelsen, som imidlertid vil kunne afholdes inden for den afsatte ramme.


Administrative konsekvenser

Der har i de berørte forvaltninger, og i særdeleshed i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, været investeret administrative ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelsen.

Høringssvar - Rådet for Socialt Udsatte i Odense.pdf- Høringssvar - Rådet for Socialt Udsatte i Odense.pdf

Høringssvar - Integrationsrådet.pdf- Høringssvar - Integrationsrådet.pdf

Fattigdom i Odense Kommune - sammenfatning.pdf- Fattigdom i Odense Kommune - sammenfatning.pdf

En kvantitativ undersøgelse af fattigdom i Odense Kommune.pdf- En kvantitativ undersøgelse af fattigdom i Odense Kommune.pdf

En kvalitativ undersøgelse af fattigdom i Odense Kommune.pdf- En kvalitativ undersøgelse af fattigdom i Odense Kommune.pdf

Fattigdom - en oversigt over begreber og danske analyser.pdf- Fattigdom - en oversigt over begreber og danske analyser.pdf


7. Indhentelse af straffeattester.
Åbent - 00.15.00A00 - 2008/005931


SAGSRESUMÉ

Ældre-og Handicapudvalget godkendte på mødet den 29/1 2008, at sagen om indhentelse af straffeattester på det fremstillede grundlag skulle videresendes til høring i afdelingsudvalgene med henblik på senere fremstilling og behandling i økonomiudvalg og byråd. Sagen har nu været forelagt til høring i afdelingsudvalgene, som generelt har tilsluttet sig forvaltningens anbefalinger.

Hovedformålet med kravet om indhentelse af straffeattest er, at forvaltningen i størst muligt omfang sikrer, at der ikke ansættes personale, hvor der er risiko for forskellige typer af overgreb mod borgerne. Efter at have undersøgt lovgivningen på området og den nuværende praksis i Odense Kommune er det forvaltningens anbefaling, at der indføres et krav om, at der indhentes en privat straffeattest (§ 11 straffeattest) inden ansættelse. Kravet skal være gældende for alle nyansættelser og for alt personale i forvaltningen. I forlængelse heraf er det forvaltningens hensigt, at der udarbejdes en nem procedure i forbindelse med en efterfølgende central behandling af straffeattester med mulige påtegninger. Som følge heraf vurderes de administrative konsekvenser ved indførelsen af kravet om indhentelse af straffeattest at være begrænsede.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der indføres et krav om indhentelse af privat straffeattest ved alle nyanættelser for alt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Rådmand SørenThorsager deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Baggrund

På baggrund af drøftelser i Ældre- og Handicapudvalget på mødet den 15/1 2008 blev det besluttet, at forvaltningen udarbejder sagsfremstilling vedrørende indhentelse af straffeattester ved nyansættelser. Sagen skulle herefter fremstilles til behandling i Ældre- og Handicapudvalget med viderebehandling i økonomiudvalg og byråd i marts 2008.

Ældre- og Handicapudvalget godkendte på mødet den 29/1 2008, at sagen om indhentelse af straffeattester på det fremstillede grundlag skulle videresendes til høring i afdelingsudvalgene med henblik på senere fremstilling og behandling i økonomiudvalg og byråd.

Nuværende regler for brugen af straffeattester i Odense Kommune

De nuværende regler er beskrevet i personalehåndbogen for Odense Kommune. Heraf fremgår det bl.a., at Økonomiudvalget på mødet den 14/4 1999 besluttede, at der som udgangspunkt ikke indhentes straffeattester ved nyansættelser i Odense Kommune, men at ansættelsesstedet i stedet skalindhente referencerfra tidligere arbejdsgivere. Kuni tilfælde af særlig mistanke vil man kunne anmode ansøger om, at der indhentes en straffeattest.

Eksempel på en mulig nuværende anvendelse:

Det fremgår af personalehåndbogen, at: "I forbindelse med ansættelsessamtale med en ansøger til en stilling som hjemmehjælper bliver det oplyst, at pågældende har haft mange korte ansættelsesforhold, alle inden for områder, hvor der har været problemer med tyveri fra borgere/kolleger. Ansøger har ved samtalen svaret undvigende på, hvorfor der har været så mange jobskift. Der kan derfor efter enkonkret, individuel vurdering siges at foreligge en særlig mistanke, der kan begrunde, at der indhentes en straffeattest."

Folketinget har den 21/6 2005 vedtagetlov om indhentelse af børneattestog dermed indført en generel pligt for alle kommuner til at indhente den såkaldte børneattest inden ansættelse af medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Som eksempler på sædelighedsforbrydelser, der kan være optegnet på en Børneattest, kan nævnes: blufærdighedskrænkelse, samleje med barn u. 15. år, anden kønslig omgang end samleje.

Typer af straffeattester

Der findes 3 typer af straffeattester, som politiet kan udlevere: Den private straffeattest (§ 11), Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder (§ 22) og Børneattesten (§ 36). Reglerne om straffeattester findes i Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i det Centrale Kriminalregister (Kriminalregistret) (BEK nr. 218 af 27/03/2001 gældende). For alle 3 typer af attester gælder der et samtykkekrav fra den pågældende ansøger.

Den private straffeattest - § 11

Enhver person over 18 år kan henvende sig til politiet og anmode om at få udstedt en privat straffeattest. Den private straffeattest indeholder oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven samt domme og tiltalefrafald for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Som eksempel på straffelovsovertrædelser kan nævnes: Tyveri, bedrageri, mord, sædelighedsforbrydelser, afpresning, hærværk, ulovlig omgang med hittegods mv. Oversigten (nederst) viser, hvor lang tid de enkelte afgørelser bliver "stående" i registret, men forældelsesfristen er som hovedregel mellem 2 og 5 år.

Den offentlige straffeattest - § 22

I relation til ansættelse ved Ældre- og Handicapforvaltningen er det den offentlige straffeattest - § 22, der er særlig relevant. § 22 opregner nogle særlige tilfælde, hvor lovgiver har ment, at der kan være en særlig grund til at kunne indhente oplysninger fra Kriminalregistret. Jf. § 22, nr. 7, kan der, efter samtykke fra den, som oplysningerne angår, udstedes straffeattest til "… kommunerne for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private tilbud". Den offentlige straffeattest vilalenekunne udleveres til offentlige myndigheder og ikke til private arbejdsgivere. Det er også udelukket, at en ansøger vil kunne få udstedt en § 22 attest til sig selv. Forældelsesfristen i disse attester er 10 år. En § 22 attest kan alene indhentes i forhold til den nævnte personkreds. Der er ikke hjemmel til at udstrække personkredsen til andre "end personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne".

Børneattesten - § 36

Attesten er kendetegnet dels ved alene at vedrøresædelighedsforbrydelser begået mod børn under 15 år, dels ved, at der kan gå op til 20 år, før afgørelsen slettes af registret, og i nogle tilfælde af grove sædelighedsforbrydelser vil sletning først kunne ske ved den dømtes fyldte 80. år. Derved adskiller § 36 attesten/børneattesten sig fra den offentlige straffeattest, der også omhandler sædelighedsforbrydelser, men med en kortere forældelsesfrist.

Nuværende praksis for indhentelse af straffeattester i Ældre- og Handicapforvaltningen

I Handicap- og Psykiatriafdelingen indhentes der § 22 straffeattester for alt udførende personale i Støttecentrer, bosteder og udgående teams samt støtte/kontaktordningen. For det administrative personale indhentes der kun straffeattest i overensstemmelse med retningslinierne i personalehåndbogen.
I forbindelse med ansættelse i de tidligere amtslige tilbud har det også været praksis at indhente § 22 straffeattester.

I Odense Kommunale Ældrepleje indhentes der som udgangspunkt ikke straffeattester for det udførende personale. Der indhentes kun straffeattest, hvor der efter enkonkret, individuel vurdering siges at foreligge en særlig mistanke, der kan begrunde, at der indhentes en straffeattest. Det samme gør sig gældende for det administrative personale.

Sammenligning i forhold til 6-byerne

Efter telefonisk kontakt med byerne fra 6-by samarbejdet kan følgende oversigt give et overblik over brugen af straffeattester. Oversigten viser den generelle politik vedrørende brug af straffeattester i kommunen, og den konkrete politik i de respektive kommuners "ældre-forvaltning".

ByGenerel politik"Ældreforvaltning"
ÅrhusDen enkelte forvaltning bestemmerIngen konkret politik
EsbjergIndhenter altid straffeattestIndhenter altid straffeattest
AalborgDen enkelte forvaltning bestemmerIndhenter altid straffeattest
KBHDen enkelte forvaltning bestemmerOp til de enkelte enheder i forvaltningen
RandersIngen generel politikIndhenter straffeattest ifm. ansættelsesbrev


Kommuners Landsforening (KL)

KL har ikke foretaget en decideret undersøgelse af samtlige kommuners praksis ved indhentelse af straffeattester i forbindelse med ansættelser i kommunen. Men vurderingen er, at størstedelen af kommunerne indhenter straffeattester.

Andre forhold

Formål

Indførelse af et krav om indhentelse af straffeattest har bl.a. det formål, at forvaltningen i størst muligt omfang sikrer, at der ikke ansættes personale, hvor der er risiko for forskellige typer af overgreb mod borgerne. Omvendt kan et krav om indhentelse af straffeattest ikke garantere, at der ikke kan ske overgreb. § 11 attesten dækker som nævnt ikke alle strafbare forhold og har i forhold til § 22 attesten en kortere forældelsesfrist, men er i øjeblikket det redskab, som lovgivningen giver kommunen mulighed for at bruge.

Indhentelse af § 11 attest

Hvis man som privatperson skal bruge en straffeattest, kan man få udleveret sin straffeattest på sin lokale politistation. For at få udleveret sin straffeattest skal man medbringe legitimation udstedt af en offentlig myndighed, og personnummeret skal fremgå af legitimationen. Hvis man er under 18 år, skal man desuden have samtykke fra forældre for at få udleveret straffeattesten. Straffeattesten er gratis, og er den "ren", vil den normalt blive udleveret med det samme. I alle andre tilfælde sendes straffeattesten med posten inden for én uge.

Administrative konsekvenser

Indhentelse af straffeattester ved nyansættelser vil medføre yderligere administration. Men da der er tale om § 11 attester, som ansøgeren selv skal medbringe, vurderes de administrative konsekvenser for forvaltningen at være forholdsvis begrænsede. Hvis det besluttes, at der skal indføres et krav om indhentelse af straffeattester, vil forvaltningen i forlængelse heraf udarbejde administrative retningslinier, bl.a. for at sikre en ensartet håndtering og en nem procedure i forbindelse med en efterfølgende central behandling af straffeattester med mulige påtegninger.

Reaktioner

Et krav om indhentelse af straffeattester må antages at medføre forskellige reaktioner fra personalet. Nogle vil opleve det som en mistænkeliggørelse af dem som person og måske opleve kravet om straffeattest som en kriminalisering af sundhedspersonalet som helhed. Andre vil formentlig opleve kravet som en tryghedsskabende faktor i forhold til en kommende kollega.
Som det fremgår af skemaet, er § 11 attesten knap så indgribende som § 22 attesten, dels da registeroplysningerne slettes hurtigere, og dels er de oplysninger, der fremgår af attesten, ikke nær så omfattende. Derudover kan § 11 attesten fremskaffes og ses af ansøgeren selv, hvorimod en § 22 attest er forbeholdt myndigheden. Indhentelse af en § 11 attest kan ske forholdsvis nemt, og hvis den er "ren", kan ansøgeren få den med ved henvendelse. Umiddelbart - og henset til formålet - er det ikke et særligt byrdefuldt krav at stille til en kommende ansat.

Ren straffeattest

Kravet om straffeattest kan skærpes, fx til et krav om en ren straffeattest. Et sådant krav vil formentlig kunne begrænse et kommende ansøgerfelt. Hertil kommer, at et eventuelt tidligere strafbart forhold ikke nødvendigvis hindrer ansøgeren i at bestride den pågældende stilling på tilfredsstillende vis. Et krav om fremvisning af ren straffeattest kan derfor ikke anbefales. Derimod må der foretages en konkrekt individuel vurdering af ansøgerens samlede kvalifikationer.

Høringssvar fra afdelingsudvalg

På udvalgsmødet den 29/1 2008 blev det på baggrund af forvaltningens anbefaling besluttet at sende sagen til høring i afdelingsudvalgene. De 3 afdelingsudvalg har følgende kommentarer:

Afdelingsudvalget for OKÆ, Pleje og Omsorg:

Afdelingsudvalget for Pleje og Omsorg behandlede den 7/2 2008 forslaget om indhentelse af straffeattest ved nyansættelse. Afdelingsudvalget har drøftet forslaget i relation til vikarer og afløsere, herunder at der bør gælde samme regler. Afdelingsudvalget tager forslaget til efterretning.

Afdelingsudvalget for Ledelses- og Økonomisekretariatet:

Afdelingsudvalget tager forslaget til efterretning og har ingen yderligere bemærkninger.

Afdelingsudvalget for Handicap- og Psykiatri:

Afdelingsudvalget tager forslaget til efterretning og har ingen yderligere bemærkninger.

Sammenfatning

Bekendtgørelsens § 22 kan ikke udstrækkes til at gælde for andre ansøgere end til den i § 22, nr. 7, nævnte personkreds, hvorfor den ikke kan indhentes for kommende ansatte i fx hjemmeplejen. § 22 attesten kan såledeskunindhentes, hvor ansøgeren giver sit samtykke i de tilfælde hvor der er tale om ansættelse i dagtilbud og botilbud for voksne. Der er derforalenemulighed for at indhente en § 11 attest for den resterende personkreds i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvilket er bekræftet af Kriminalregistret. Et krav om indhentelse af straffeattest vil også skulle gælde for leverandører godkendt i henhold til fritvalgsordningen og vikarbureauer på hjemmehjælpsområdet, således at der er ens regler for hele Ældre- og Handicapområdet.

Et krav om straffeattest vil kunne opfattes som en mistænkeliggørelse af sundhedspersonalet som helhed. Bl.a. derfor bør et krav om straffeattest ikke udstrækkes til at være et krav om fremvisning en ren straffeattest. Indførelse af et krav om indhentelse af straffeattest har bl.a. det formål, at forvaltningen i størst muligt omfang sikrer, at der ikke ansættes personale, hvor der er risiko for forskellige typer af overgreb mod borgerne. Hverken de administrative besværligheder ved at få udleveret en § 11 attest eller de administrative omkostninger forbundet med håndteringen ved nyansættelser vurderes at tale væsentligt imod et krav om indførelse af straffeattester. Afdelingsudvalgene har drøftet forslaget uden indvendinger. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er væsentlige og afgørende hensyn, der taler imod et krav om indførelse af straffeattester.

Oversigt over straffeattester

Afgørelses-
typer
Privat
straffeattest
Offentlig
straffeattest
Sletnings-
tidspunkt
StraffelovUbetinget straf5 år10 årPrøvetids udløb/løsladel-
sesdato 1)
Foranstaltnin-
ger efter §§ 68-70
5 år10 årEndelig ophævelse
Betinget dom3 år10 årAfg. dato
Tiltalefrafrald
efter vilkår
2 år 2)10 årDato for endelig afgørelse
Bøde2 år 2)10 årAfg. dato
NarkotikalovUbetinget straf5 år10 årPrøvetids udløb/løsladel-
sesdato 1)
Foranstaltnin-
ger efter §§ 68-70
5 år10 årEndelig ophævelse
Betinget dom3 år10 årAfg. dato
Tiltalefrafald efter vilkår2 år 2)10 årDato for endelig afgørelse
Særlovgivn.Ubetinget straf10 årPrøvetids udløb/løsladel-
sesdato
Foranstaltnin-
ger efter §§ 68-70
10 årEndelig ophævelse
Betinget dom10 årAfg. dato
Tiltalefrafald med vilkår10 årDato for endelig afgørelse
Frakendelse ubetinget10 årFrakendelses-
udløb
Frakendelse betinget10 årAfg. dato
Noter1) På privat straffeattest § 11 regnes udskrivnings-
længden altid fra den faktiske løsladelses- dato
2) På privat straffeattest § 11 medtages den første bøde eller det første tiltalefrafald -med vilkår om ungdomskon-
trakt kun i 1 år, såfremt den pågældende på gerningstids-
punktet var under 18

Økonomi

Sagen skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.


8. Lokalplanforslag nr. 4-674 for boligområde, Østparken 129. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2007/44708


SAGSRESUMÉ

Baggrunden for udarbejdelse af planforslaget er Odense Kommunes ønske om at udstykke ca. 6 grunde til åben/lav bebyggelse på arealet.
Planforslagene har været fremlagt til offentlig debat i 8 uger, og der er indkommet 3 indsigelser/bemærkninger.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Lokalplanforslag nr. 4-674 for boligområde Østparken 129 endeligt med rettelser som anført.
 2. Bemærkningerne/indsigelserne besvares som anført.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Lokalplanforslag nr. 4-674 omfatter et område på ca. 6.585 m2 og er beliggende for enden af det lukkede vænge Østparken 118-129.

Området ligger umiddelbart syd for parcelhusbebyggelsen i Østparken, der er udbygget i 1970'erne.

Lokalplanområdet er i den eksisterende lokalplan udlagt til offentligt rekreativt område og rummer en gård, Aabjerggaard, fra 1899, der i 1970'erne er blevet suppleret med nye bygninger og omdannet til en kommunal materialegård. Denne funktion er der imidlertid ikke brug for mere, hvorfor Odense Kommune ønsker at omdanne området til boligområde af samme karakter som resten af Østparken. Arealet kan rumme ca. 6 nye parceller.

Umiddelbart syd for arealet er der et større sammenhængende offentligt grønt areal, der er velforsynet med stiadgange.

Området er i kommuneplanen udlagt til boligområde, hvorfor lokalplanen er i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplan 2004-2016.

Planforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er kommet 3 bemærkninger.

1. Miljøministeriet, Miljøcenter Odense

Miljøcenter Odense har telefonisk gjort opmærksom på,at lokalplanområdet, jf. § 17 i naturbeskyttelsesloven er omfattet af skovbyggelinien udløst af skoven beliggende umiddelbart øst for Fraugdegård.

ad1.

Lokalplanen er blevet suppleret med teksten:

  "Lokalplanområdet er jævnfør § 17 i Naturbeskyttelsesloven omfattet af skovbyggelinie udløst af skoven beliggende umiddelbart øst for Fraugdegård.

  Formålet med skovbyggelinierne er at bevare udsigten til skovene som markante landskabselementer og at sikre de biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier i skovenes nærhed.

  Ifølge lovens § 65, stk. 5, kan byrådet i byzone meddele dispensation herfra.

  I forbindelse med lokalplanprocessen vil Odense Kommune søge om ophævelse af skovbyggelinien hos Miljøcenter Odense."

Odense Kommune har den 5/12 2007 søgt Miljøcenter Odense om denne ophævelse.

Miljøcenter Odense er indstillet på at ophæve skovbyggelinien for lokalplanområdet på betingelse af, at det alene gælder for lokalplan nr. 4-674 (dvs., at skovbyggelinien igen indtræder fuldt ud, såfremt lokalplan nr. 4-674 senere ophæves.)

2. Anette og Mikael Hedemann, Østparken 138, 5220 Odense SØ

Indsigerne har følgende kommentarer:
 1. Eventuelle parcelhuse skal kun kunne opføres i 1 etage, da 2-etagers ejendomme vil tage meget lys fra deres ejendom og virke skæmmende på naturen op til sti og skov.
 2. Af støjmæssige hensyn ønskes det ikke, at grunden sælges til udlejningsfirmaer og andre firmaer med henblik på forretninger m.m.
 3. Eventuelle nyopførte ejendomme på nabomatrikel må ikke bygges således, at der bliver vinduer, der støder op til indsigers baghave. Dette er af hensyn til privatlivet.
 4. Ejerne er nervøse for, om hæk og stengærde tæt på matriklen vil skride i forbindelse med nedrivning og arbejde med store maskiner.

  I tilfælde af jordskridelse ønsker ejerne en aftale med Odense Kommune, hvor kommunen dækker omkostninger for eventuelt ny hæk, gærdet, hus m.m., hvis dette skulle lide skade under nedrivningen af træer og buske, store og tunge maskiners vægt og så videre, under nedrivning af nuværende bygning på grunden og under opførelse af eventuelt nye bygninger, således at ejerne ikke pådrages en udgift på grund af dette.

ad 2.

Indsigelserne foreslås delvist imødekommet med følgende begrundelse:

a.Lokalplanen lukker ikke op for 2-etagers ejendomme, men boliger i 1 etage med
udnyttelig tagetage.

b.Lokalplanen lukker kun op for virksomheder, der:
 • ikke medfører ulemper for de omboende.
 • ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den
pågældende ejendom.
 • har karakter af beboelsesejendom, så områdets karakter af boligområde ikke brydes.

c.Nyopførte ejendomme må i henhold til bygningsreglementet ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 meter. Der er ingen planmæssig begrundelse for at forbyde vinduer orienteret mod visse matrikler.

d.Skulle Odense Kommune eller en anden kommende grundejer uforvaret yde skade på andre grundejeres ejendom, gælder de normale regler om erstatningspligt.

3. Eivind Skou, Østparken 125, 5220 Odense SØ

a.Indsigeren udtrykker bekymring over den belastning, som brugen af tunge maskiner i nedrivnings- og byggemodningsperioden vil have på vængets tilstand.

ad 3.

Indsigelsen foreslås imødekommet med følgende begrundelse:

a.Skulle Odense Kommune eller en anden kommende grundejer uforvaret yde skade på andre grundejeres ejendom, gælder de normale regler om erstatningspligt.


Økonomi

Lokalplanen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Lokalplan, endelig.pdf