Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Oversigtsdagsorden:Åben referat
A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Orientering om ændringer af udvalgsbesættelsen.
Åbent - 00.01.00A14 - 2008/003310


SAGSRESUMÉ

Den Konservative byrådsgruppe har i forbindelse med nedsættelse af en ny gruppebestyrelse i partiet foretaget følgende ændringer i udvalgsbesættelsen:

Børn- og Ungeudvalget

Vivi Kier udtræder, og Mai Henriksen indtræder.

Arbejdsmarkedsudvalget

Mai Henriksen udtræder, og Vivi Kier indtræder.

Ældre- og Handicapudvalget

Karsten Kjærbye udtræder, og Lars Havelund indtræder.

Socialudvalget

Lars Havelund udtræder, og Jenan Bozo indtræder

Arbejdsmarkedsudvalget

Lars Havelund udtræder, og Karsten Kjærbye indtræder.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Orientering givet.

Borgmesteren orienterede endvidere om følgende ændringer:

Vivi Kier ønsker at udtræde af følgende udvalg:

 • Ungdomsskolebestyrelsen (Helge Pasfall indtræder i stedet for)
 • § 17, stk. 4-udvalget (Merete Østerbye indtræder som næstformand)
 • Bevillingsnævnet (Poul Falck indtræder som formand)


2. Entreprenøraftaler 2008.
Åbent - 00.01.00P27 - 2007/71785


SAGSRESUMÉ

De 10 nye fynske kommuner besluttede i 2006 at etablere entreprenørvirksomheder på en række driftsopgaver, der blev overtaget fra Fyns Amt pr. 1/1 2007. Borgmesterforum Fyn anbefalede den 12/11 2007 at fremsende entreprenøraftaler for 2008 til politisk beslutning i alle de fynske kommuner.

Der fremsendes entreprenøraftaler på følgende områder, entreprenør(er) er angivet i parentes:
 • Specialtandplejen (Odense)
 • Stofmisbrug (Odense og Svendborg)
 • Behandling for alkoholmisbrug (Odense og Svendborg)
 • Specialundervisning for voksne (Odense og Svendborg)
 • Specialrådgivning for småbørn (Odense)
 • Hjerneskaderådgivningen (Odense)
 • Godkendelse af private opholdssteder (Faaborg-Midtfyn)
 • Sygehusundervisning for indlagte børn på OUH (Odense)
 • Udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (Odense)
 • Fysio- og ergoterapi til børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, også kaldt Fynsordningen (Odense)


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til respektive udvalg, med anbefaling fra Borgmesterforum på Fyn, at byrådet godkender nedenstående entreprenøraftaler:

Ældre- og Handicapudvalget

a. Aftale om ydelser leveret af hjerneskaderådgivningen - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2007 svarende til en udgift på 10,73 kr. pr. indbygger.

Socialudvalget

b. Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - herunder, at der takstafregnes efter følgende dagstakster: 162 kr. for behandling i ungeafdelingen, 244 kr. for behandling efter modul 1 i voksenafdelingen, 205 kr. for behandling efter modul 2 i voksenafdelingen, 178 kr. for behandling efter modul 3 i voksenafdelingen, 218 kr. for omsorgsbehandling i voksenafdelingen, 65 kr. for udlevering af medicin fra intern udleveringsenhed og 103 kr. for udlevering af medicin fra ekstern udleveringsenhed.

c. Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2007 svarende til en udgift på 52,22 kr. pr. indbygger.

Børn- og ungeudvalget

d. Aftale om drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede mfl. - herunder, at der takstafregnes med 1.180,24 kr. pr. påbegyndte halve time for udredning og behandling, 1302,88 kr. pr. påbegyndte halve time for narkosebehandling samt abonnementsbetaling for forebyggende og opsøgende tandpleje baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2007 svarende til en udgift på 1,07 kr. pr. indbygger.

e. Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne (CSV) - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2007 svarende til en udgift på 162 kr. pr. indbygger. Dog ydes der en særordning for Ærø efter indstilling fra Borgmesterforum således, at Ærøs abonnement i 2008 fastsættes til 500.000 kr. De øvrige fynske kommuner finansierer "Ærø-rabatten" svarende til en merudgift på 1,27 kr. pr. indbygger.

f. Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2007 svarende til en udgift på 20,70 kr. pr. indbygger.

g. Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital (Odense matriklen) - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2007 svarende til en udgift på 8,66 kr. pr. indbygger.

h. Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (R-klassen) - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2007 svarende til en udgift på 7,96 kr. pr. indbygger.

i. Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - herunder, at der takstafregnes for ydelser efter servicelovens § 11 (hjemmebesøg mv.) med 345 kr. pr. time, mens der afregnes for ydelser under servicelovens § 32 ved abonnementsbetaling baseret på normerede antal pladser ifølge budget 2007 svarende til en udgift på 92.783,55 kr. pr. normeret plads.

j. Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af og tilsyn med bo- og opholdssteder efter serviceloven, som drives af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Socialudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Socialudvalgets indstillinger.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

De 10 nye fynske kommuner besluttede i 2006 at etablere entreprenørvirksomheder på en række driftsopgaver, der blev overtaget fra Fyns Amt pr. 1/1 2007. Borgmesterforum Fyn anbefalede den 12/11 2007 at fremsende entreprenøraftaler for 2008 til politisk beslutning i alle de fynske kommuner.

Der fremsendes entreprenøraftaler på følgende områder, entreprenør(er) er angivet i parentes:
 • Specialtandplejen (Odense)
 • Stofmisbrug (Odense og Svendborg)
 • Behandling for alkoholmisbrug (Odense og Svendborg)
 • Specialundervisning for voksne (Odense og Svendborg)
 • Specialrådgivning for småbørn (Odense)
 • Hjerneskaderådgivningen (Odense)
 • Godkendelse af private opholdssteder (Faaborg-Midtfyn)
 • Sygehusundervisning for indlagte børn på OUH (Odense)
 • Udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (Odense)
 • Fysio- og ergoterapi til børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, også kaldt Fynsordningen (Odense)

Aftalerne er ikke medsendt dagsordnen, men kan rekvireres hos Direktørsekretariatet, rådhuset såfremt Økonomiudvalgets medlemmer ønsker det.

Begrebet entreprenørvirksomhed dækker over, at 1-2 af de fynske kommuner løser en specifik driftsopgave for de øvrige kommuner mod betaling. Ved udarbejdelsen af entreprenøraftalerne er der brugt en overordnet aftaleskabelon med henblik på at sikre ensartet vilkår omkring aftaleforholdet. Skabelonen er på enkelte områder afveget i de aftaler, hvor dette er vurderet relevant.

Aftaleskabelonens hovedpunkter:

- Formål
- Aftalens parter
- Ydelser omfattet af aftalerne
- Visitation eller henvisning
- Ydelsens pris
- Betaling
- Aftalens varighed
- Overskudskapacitet.

Som en del af aftaleudkastet er der endvidere udarbejdet udkast til takst-/abonnementsbetalinger for 2008. Valg af betalingsmodel er fastlagt i henhold til "Fælles retningslinier for takst- og ydelsesstrukturen", som de 22 syddanske kommuner har tiltrådt i forhold til såvel rammeaftaler på det sociale område som entreprenøraftalerne. De fælles retningslinier er baseret på, at takstafregning skal vælges som betalingsmodel, hvis det er muligt og meningsfyldt. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan abonnementsmodeller vælges. Følgende grundprincipper ligger desuden til grund for de fælles retningslinier:

- Mindst mulig administration.
- Færrest mulige takster.
- Færrest mulige tillægsydelser.

I oktober 2006 blev det besluttet, at entreprenøraftalerne skulle evalueres efter en række fastlagte retningslinier. Det blev forudsat, at udformningen af 2008-aftalerne herundereventuellejusteringer i serviceniveauer og betalingsmodeller i høj grad hænger sammen med udfaldet af evalueringen.

Blandt alle entreprenøraftalerne blev 4 fokusområder til evaluering udvalgt:
 • Misbrug (både alkohol og stofmisbrug)
 • Specialtandplejen
 • Specialundervisning for voksne (CSV)
 • Bo- og opholdssteder

På Kommunaldirektørforum Fyns møde den 17/4 2007, hvor resultaterne af evalueringen blev forelagt, var der enighed om, at 2007 skal opfattes som et overgangsår, og at aftalerne for 2008 skal skæres til efter samme grundlæggende principper og indhold som 2007-aftalerne. Det betyder fx, at der ikke ændres i finansieringsmodeller. Antallet af takster og beregningen af disse vil også være som hidtil.

Efter den gennemførte evaluering af områder skal entreprenøraftaler opdateres til at gælde for 2008 og genfremsendes til politisk behandling i de fynske kommuner. Med henvisning til konklusionen på evalueringen af aftalerne er opdateringen af aftalerne sket i henhold til de aftalte principper. Borgmesterforum Fyn indstiller derfor, at byrådet godkender aftalerne.

Beslutningen i 2006 om indgåelse af entreprenøraftalerne var de fynske kommuners måde at sikre det mellemkommunale samarbejde og driften af en række specialiserede tilbud, som skulle overtages fra Fyns Amt. De fynske kommuner tog derved allerede i 2006 fat på nogle af de udfordringer, som nu også rejses i regi af Kommunekontaktrådet (KKR) under temaet "tiden efter hensigtserklæringernes udløb på social- og specialundervisningsområdet ".

I det i KKR-regi igangsatte arbejde om "tiden efter hensigtserklæringernes udløb på social- og specialundervisningsområdet" er der lagt op til, at der først drøftes principper for samarbejde (udvalgene forelægges udkast til principper i januar) og derefter (perioden februar 2008 til og med april 2008) drøftes eventuelle bilaterale mellemkommunale aftaler.

Entreprenøraftalerne kan betragtes som en form for bilateral aftale, og det er hensigten, at der i kredsen af de fynske kommunaldirektører og borgmestre i den ovennævnte periode drøftes, hvorvidt og hvordan det fremadrettede samarbejde om de specialiserede tilbud skal fortsætte. Herunder også nogle af de udfordringer, som erfaringer med entreprenøraftalerne for 2007 har bibragt.


Økonomi

De planlagte drøftelser af, hvorvidt og hvordan det fremadrettede samarbejde om de specialiserede tilbud generelt skal fortsætte mellem de fynske kommuner, skal ses i sammenhæng med udredningsarbejde, som Økonomiudvalget har igangsat med det formål at skabe balance mellem udgifter til nye opgaver og de økonomiske rammer.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


3. Ansøgning om frigivelse af anlægsbeløb til modernisering af skoler i 2008 samt nedsættelse af byggeudvalg.
Åbent - 82.00.00Ø00 - 2007/97484


SAGSRESUMÉ

I budgettet for 2008 og overslagsårene 2009-2011 er der afsat en anlægsramme til modernisering af folkeskolerne. På baggrund heraf og med udgangspunkt i den udarbejdede rapport om skolernes modernisering har Børn- og Ungeudvalget foretaget en prioritering, der holder sig inden for den af byrådet fastlagte samlede anlægsramme.

I henhold til moderniseringsplanen er følgende skoler prioriteret ind i 2008: Ejbyskolen, Korup Skole, Risingskolen og Seden Skole.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Der frigives af den i budgettet afsatte anlægsramme til budgetområde 5.2, Skoler, en anlægsramme på 39.166.000 kr. fordelt med 8.166.000 kr. i 2008, 20.000.000 kr. i 2009 og 11.000.000 kr. i 2010.
 2. Der nedsættes byggeudvalg for moderniseringerne af Ejbyskolen og Risingskolen som anført i dagsordenen jf. gældende regler.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2008 og overslagsårene 2009-2011 er der afsat en anlægsramme til modernisering af folkeskolerne. På baggrund heraf og med udgangspunkt i den udarbejdede rapport om skolernes modernisering har Børn- og Ungeudvalget foretaget en prioritering, der holder sig inden for den af byrådet fastlagte samlede anlægsramme.

Følgende skoler er således prioriteret ind med start i 2008: Ejbyskolen og Risingskolen, Korup Skole og Seden Skole. For de to førstnævnte skoler gælder, at der skal nedsættes byggeudvalg i henhold til byrådets beslutning herom.

Byggeudvalget på Ejbyskolen foreslås at bestå af følgende medlemmer:
 • Skolechef Jørgen Schaldemose, formand
 • Adm.chef Bent Hansen, Skoleafdelingen
 • Skoleinspektør Rene Kaaber, Ejbyskolen
 • Afdelingsleder Dorte Nielsen, Fritidsafdelingen
 • Adm.chef Peter Andersen, Børn- og Familieafdelingen
 • Afdelingsleder Lars-Bo Lund Johansen, Byggerådgivningen

Byggeudvalget på Risingskolen foreslås at bestå af følgende medlemmer:
 • Skolechef Jørgen Schaldemose, formand
 • Adm.chef Bent Hansen, Skoleafdelingen
 • Skoleinspektør Johnny Rasmussen, Risingskolen
 • Afdelingsleder Dorte Nielsen, Fritidsafdelingen
 • Adm. chef Peter Andersen, Børn- og Familieafdelingen
 • Afdelingsleder Lars-Bo Lund Johansen, Byggerådgivningen

På begge skoler nedsættes der et lokalt byggeudvalg med repræsentanter fra skolen og forvaltningen, som skal medvirke til den konkrete udmøntning, herunder at der sikres forebyggelse mod vandskader.


Økonomi

Til modernisering af skolerne resterer der en anlægsramme på budgetområde 5.2, Skoler, på 8.166.000 kr. i 2008, 30.751.000 kr. i 2009, 33.906.000 kr. i 2010 og 33.908.000 kr. i 2011.

Til budgetområde 5.2, Skoler, søges der nu frigivet 8.166.000 kr. i 2008, 20.000.000 kr. i 2009 og 11.000.000 kr. i 2010.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


4. Nyt bosted for yngre handicappede - godkendelse af projektforslag og valg af ny byggeudvalgsformand.
Åbent - 82.06.00G01 - 2006/08635


SAGSRESUMÉ

Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender i henhold til de af byrådet godkendte "Retningslinier vedrørende større byggeopgaver i Odense Kommune" indstilling om godkendelse af projektforslaget. Idet den tidligere udnævnte byggeudvalgsformand, administrationschef Karen Thomsen, fratræder sin stilling, indstilles afdelingschef Alice Holm som ny byggeudvalgsformand.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller udvalget, at byrådet godkender:

a. Det foreliggende projektforslag godkendes.

b. Afdelingschef Alice Holm udpeges som ny byggeudvalgsformand.


Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I budget 2007 blev der afsat anlægsmidler til etablering af et nyt bosted i Seden med 40 boliger og tilhørende servicearealer. Byrådet godkendte på mødet den 20/6 2007 indstilling om valg af bygherrerådgiver, udnævnelse af byggeudvalgsformand og frigivelse af projekteringsmidler.

Efterfølgende blev planlægningsfasen igangsat, og der foreligger nu et projektforslag med tilhørende anlægsbudget. Rådgiverne vurderer, at projektøkonomien vil kunne indeholdes inden for den i budgettet afsatte anlægsramme. Det bemærkes, at byggeudvalget efter indstilling fra projektgruppen har godkendt projektforslaget. Projektgruppen er sammensat af repræsentanter fra personale, forældre til kommende brugere, tilgængelighedskonsulenter, sikkerhedsrepræsentanter, bygherrerådgivere mfl., så det så vidt muligt sikres, at alle relevante forhold indarbejdes i projektet.

Ud over byggeudvalget og projektgruppen er der nedsat en miljøstyregruppe, som koordinerer og styrer de miljømæssige forhold, som skal indarbejdes i projektet i henhold til de af byrådet i 2005 vedtagne retningslinier.

Idet den nuværende byggeudvalgsformand, administrationschef Karen Thomsen, fratræder sin stilling, indstilles det, at afdelingsleder Alice Holm udpeges som ny byggeudvalgsformand.

I henhold til hovedtidsplanen skal der efter godkendelse af projektforslaget udarbejdes udbudsmateriale med efterfølgende afholdelse af licitation i totalentreprise. Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2008 med forventet aflevering i efteråret 2009.


Økonomi

Det var i henhold til budget 2007 forudsat, at byggeriet skulle opdeles i 4 etaper. I forbindelse med budget 2008 blev det imidlertid besluttet at samle byggeriet i én etape, idet dette er mest optimalt i forhold til både anlægsudgifter og i forhold til afhjælpning af ventelisteproblematikken.
I budget 2007 blev der afsat driftsmidler til de første 20 pladser, og i forbindelse med budgetforliget for 2008 blev det derfor besluttet, at "driftsmidlerne til de resterende 20 pladser i botilbuddet for yngre udviklingshæmmede indgår i budgetarbejdet for 2009."


Administrative konsekvenser

Sagen skønnes ikke at have administrative konsekvenser for Odense Kommune.


5. Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord 2008.
Åbent - 13.06.00S00 - 2007/104724


SAGSRESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende fra den 1/1 2008.

Salgspriser på henholdsvis bolig- og erhvervsjord fastsættes på baggrund af en vurdering af markedsprisen, uanset at en vurdering af markedsprisen kan være vanskelig, da Odense Kommune generelt er prisdannende som den største udbyder, særligt på erhvervsjord.

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at salgspriserne for bolig- og erhvervsjord generelt er fastsat til markedspriser, men har et ønske om at regulere priserne i enkelte områder. Ud over nedenstående ændringer foreslås gældende salgspriser på øvrige bolig- og erhvervsarealer fastsat uændret.

Samlet oversigt fremgår af sagsfremstillingen.

Parcelhusgrunde

Tranevej 9 har tidligere været udbudt til salg. Den efterfølgende handel bliv annulleret, fordi grunden blev konstateret forurenet. Grunden foreslås udbudt på ny med den konstaterede forurening til en mindstepris på 600.000 kr.

I Næsbyhoved Broby har 66 ud af 89 grunde været udbudt til salg. Alle grunde er soligt med undtagelse af 3, som alle er reserveret. Byggeretten på de resterende 23 grunde foreslås hævet med 50.000 kr. til 350.000 kr. Årsagen er, at mange af de tidligere udbudte grunde er blevet solgt til 50.000-100.000 kr. over mindsteprisen.

I forbindelse med seneste udbud i Næsbyhoved Broby blev ca. halvdelen af de 22 udbudte grunde solgt til samme byggefirma. For at fremme variation af boligernes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet, i forbindelse med salg af de 23 grunde i Næsbyhoved Broby, indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.

Storparceller

Storparcellerne i Seden Syd er prisfastsat til 290 kr./m2. Mindsteprisen foreslås ændret til 325 kr./m2, hvilket svarer til en em2-pris på ca. 929 kr. ved den maksimale udnyttelse på 35%. Ved en udnyttelse på 25% vil em2-prisen være 1.300 kr.

Erhvervsarealer

Efter nedrivning af bolig foreslås et erhvervsareal på Skræddermaen udbudt til salg. Mindsteprisen foreslås fastsat til 160 kr./m2.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Salgspriserne på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået.
 2. 23 parcelhusgrunde i Næsbyhoved Broby sælges i offentligt udbud med vilkår i udbudsmaterialet om maks. én byggegrund pr. køber.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Prisfastsættelse på parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer.


Parcelhusgrunde

Tranevej 9 har tidligere været udbudt til salg. Den efterfølgende handel blev annulleret, fordi grunden blev konstateret forurenet. Grunden foreslås udbudt på ny med den konstaterede forurening til en mindstepris på 600.000 kr.

I Næsbyhoved Broby har 66 ud af 89 grunde været udbudt til salg. Alle grunde er solgt med undtagelse af 3, som alle er reserveret. Byggeretten på de resterende 23 grunde foreslås hævet med 50.000 kr. til 350.000 kr. Årsagen er, at mange af de tidligere udbudte grunde er blevet solgt til 50.000-100.000 kr. over mindsteprisen.

I forbindelse med seneste udbud i Næsbyhoved Broby blev ca. halvdelen af de 22 udbudte grunde solgt til samme byggefirma. For at fremme variation af boligernes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet, i forbindelse med salg af de 23 grunde i Næsbyhoved Broby, indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.

Øvrige grunde foreslås prisfastsat uændret.

Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

Område
Mindstepris
Seden Syd III B10, Vejrhanen - 8 grunde
260.000 kr. 200 kr./m²
(431.400 kr. - 554.000 kr.)
Seden Syd III B11, Gårdhanen - 3 grunde
230.000 kr. 200 kr./m²
(399.800 kr. - 475.000 kr.)
Seden Syd, Flaskehalsen 42
410.800 kr.
Næsbyhoved Broby, Møllestedet - 16 grunde
350.000 kr. 210 kr./m²
(547.820 kr. - 581.420 kr.)
Næsbyhoved Broby, Lauravænget - 7 grunde
350.000 kr. 210 kr./m²
(532.070 kr. - 568.190 kr.)
Næsbyhoved Broby, Søballehøjen 32
515.000 kr.
Næsbyhoved Broby, Langkærgårdvænget 2
510.210 kr.
Næsbyhoved Broby, Langkærgårdvænget 4
512.310 kr.
Nyvangsvej 44
400.000 kr.
Tranevej 9
600.000 kr.

Storparceller

Storparcellerne i Seden Syd er prisfastsat til 290 kr./m2. Mindsteprisen foreslås ændret til 325 kr./m2, hvilket svarer til en em2-pris på ca. 929 kr. ved den maksimale udnyttelse på 35%. Ved en udnyttelse på 25% vil em2-prisen være 1.300 kr.

Øvrige storparceller foreslås prisfastsat uændret.

Oversigt over salgspriser på storparceller:

OmrådeMindstepris
pr. m²
Mindstepris
pr. etage-m²
byggemulighed
Seden Syd - III B1-B3
325 kr.
Marienlund - B1
1.600 kr.
Marienlund - B2-B5
1.500 kr.

Servicearealer

Arealerne foreslås prisfastsat uændret.

Oversigt over salgspriser på servicearealer:

OmrådeMindstepris pr.
etage-m²
byggemulighed
Mindstepris pr. m²
grundareal
Blækhatten - Butiksareal
685 kr.
Seden Syd - Butiksareal
240 kr.
Villestofte - Butiksareal
240 kr.
Fraugde
210 kr.
Næsbyhoved Broby
210 kr.
Skibhusene
210 kr.
Højby Syd
960 kr.
Blangstedgård
840 kr.
Marienlund
1.500 kr.
Sdr. Boulevard 39 B
Fast mindstepris 4.300.000 kr.

Erhvervsarealer

Efter nedrivning af bolig foreslås et erhvervsareal på Skræddermaen udbudt til salg. Mindsteprisen foreslås fastsat til 160 kr./m2.

Øvrige arealer foreslås prisfastsat uændret.

Oversigt over salgspriser på erhvervsarealer

OmrådeMindstepris pr. m²
grundareal
Byggemodnet
beholdning
Tietgen Byen
150-160 kr.
71,8 ha.
Odense S - Teknikvej
140-150 kr.
13 ha.
Skræddermaen
160 kr.
0,4 ha.
Seden Syd
120 kr.
1,5 ha.
Seden Nord
110 kr.
1,9 ha.
Hvilehøjvej
170 kr.
1,5 ha.

Generelt for samtlige arealer

Oversigt over det samlede udbud af arealer med priser og beliggenhed er vedlagt sagen.

Prisfastsættelsen vil efter byrådets godkendelæse blive annonceret i dagspressen, jf. bekendtgørelse af 20/7 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salg af arealerne gennemføres uden forelæggelse for byrådet, jf. den af byrådet meddelte bemyndigelse til By- og Kulturudvalget til at træffe afgørelse om salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål, hvis:
 • Salgsprisen er fastsat af Odense Byråd.
 • Salget sker til et formål, der er i overenstemmelse med det af byrådet vedtagne plangrundlag.
 • Salget sker i overensstemmelse med vedlagte vilkår for salg af henholdsvis parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsjord som er revideret i 2005.


Økonomi

Eventuelle merindtægter på grund af de forhøjede priser vil blive indarbejdet i sagen "Produktionsplaner for bolig- og erhvervsjord 2008-2012", som vil blive forelagt By- og Kulturudvalget medio 2008.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Oversigt over

Parcelhusgrunde:1712_001.pdf1712_004.pdf

Storparceller:1713_001.pdf

Servicearealer:1714_001.pdf1714_005.pdf1714_008.pdf

Erhvervsarealer:1715_001.pdf1715_004.pdf1715_007.pdf6. Tilsagn om kommunal støtte til drift af det regionale rytmiske spillested Rytmeposten for perioden 2009-2012 i forbindelse med indgåelse af aftale med Kunstrådet.
Åbent - 20.03.00Ø39 - 2007/110648


SAGSRESUMÉ

Kunstrådet har ønsket en bekræftelse på, at der foreligger et kommunalt tilsagn med angivelse af beløb på medfinansiering af musikdriften til det regionale spillested Rytmeposten som grundlag for, at Kunstrådet kan behandle ansøgning om en ny 4-årig aftale om tilskud til spillestedets musikdrift fra 1/1 2008.

Som udgangspunkt for spillestedets ansøgning om statslig støtte til driften har den selvejende institution udarbejdet et ansøgningsmateriale, der belyser spillestedets forventninger til den kommende drift.

Siden 2000 har den selvejende institution Rytmeposten, der driver spillestederne Posten og Dexter, været regionalt rytmisk spillested med økonomisk støtte fra kommune og stat, senest gennem aftale dækkende perioden 2005-2008, jf. byrådets beslutning på mødet den 19/1 2005.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Kunstrådet for perioden 2009-2012 om støtte til Rytmeposten på de i sagsfremstillingen anførte vilkår.
 2. Der gives tilsagn om et samlet årligt tilskud på 2.027.000 kr. (basisår 2008) til Rytmeposten i aftaleperioden. I aftaleperioden fremskrives tilskuddet med de af Odense Byråd vedtagne fremskrivningsprocenter. Tilsagnet er betinget af efterfølgende godkendelse fra tilsynsmyndigheden.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Tilskuddet forudsættes afholdt inden for budgettet.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Kunstrådets Musikudvalg indgår aftaler med regionale spillesteder i henhold til musikloven.

Kunstrådets Musikudvalg har besluttet, at de regionale spillesteder i kontraktperioden 2009-2012 skal fremstå og virke som dynamiske og musikalske kraftcentre, vækstcentre og spillesteder, som desuden internt og i sit regionale virkeområde skal:
 • sikre præsentation af regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.
 • holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning.
 • bidrage til at udvikle og understøtte rytmiske vækstlagsmiljøer.
 • medvirke til øget dialog og samarbejde mellem genrer, musikmiljøer, institutioner, kunstarter, erhvervsliv mfl. med henblik på at positionere den rytmiske musik samt øge den kulturelle interaktion i virkeområdet og formidle musik som en god og udviklende oplevelse for områdets borgere og kulturliv - herunder at holde særligt fokus på børn, unge og mangfoldighed.
 • sikre, at spillestedets og dets aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt.
 • informere effektivt og inviterende om spillestedets aktiviteter i hele dets virkeområde.

På baggrund af ovenstående mål har Rytmeposten udarbejdet en ansøgning, der skal indsendes til Kunstrådet senest den 21/1 2008 tillige med et kommunalt tilsagn med angivelse af beløb på medfinansiering af musikdriften.

Af ansøgningsmaterialet fremgår det bl.a. at:"Dexter og Posten skal placere sig som eksponenter for det eksperimenterende, nye, upcoming musik og de nye artister på den rytmiske scene sammen med deres funktion som koncertsteder for mere kendte artister. Denne rolle kan ikke ses med kommercielle briller, men bør ses som en vigtig kulturfaktor, der giver succesoplevelser til både publikum og musikere og samtidig er med til at skabe grobund og karriere for kommende stjerner fx udviklet på Kansas City.

Steder som Dexter og Posten løser en kulturpolitisk opgave, der er defineret i samarbejde med Statens Kunstråd og Odense Kommune, og som under de givne rammer tager en række kunstneriske hensyn i tilrettelægningen af spillestedernes drift. Det betyder således, at Dexter og Posten har en forpligtelse til at tilrettelægge en bred og mangfoldig spillestedsprofil, der indeholder musik i små og smalle genrer, som ikke umiddelbart selv kan tjene honoraret hjem og hvile på kommercielle præmisser.

I den optik er det vigtigt at se Dexter som et spillested med en spillestedsprofil for specifikke genrer og Posten som et spillestedsprofil med regionalt afgrænsede opgaver i sammenhæng og i en konstellation, der er enestående i Danmark og som giver Odense helt særlige musikalske muligheder".

Denne målsætning søges opfyldt gennem afholdelsen af ca. 150 koncerter om året i aftaleperioden.

Kunstrådets Musikudvalg har meldt ud, at Rytmeposten i 2008 vil medtage et statsligt tilskud på i alt 1.998.060 kr.


Økonomi

Der er i Odense Kommunes vedtagne budget for overslagsårene 2009-2011 afsat et tilskud på 2.027.000 kr. til den selvejende institution Rytmeposten.

I det udarbejdede budget for 2009-2012 har Rytmeposten forudsat, at der i forbindelse med Odense Kommunes budget for 2009 og overslagsårene 2010-2012 bevilges et yderligere tilskud på 500.000 kr.

Det er ligeledes Postens forventning, at der kan investeres 1.100.000 kr. til lydanlæg, inventar og ny bar på Dexter, som afdrages over en 5-årig periode.

By- og Kulturforvaltningen skal pointere, at ovenstående alene er et udtryk for Rytmepostens forventninger, og har påpeget, at budgetforslaget for perioden dermed ikke er et udtryk for det reelle kendte budgetgrundlag for perioden 2009-2012.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


7. Countdown 2010 - underskrivelse af Biodiversitetsdeklaration.
Åbent - 01.05.08P20 - 2007/100621


SAGSRESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at Odense Kommune efter forslag fra Region Syddanmark tilslutter sig "Countdown 2010-deklarationen", der handler om at standse tabet af biologisk mangfoldighed inden 2010 og i en særskilt deklaration for Odense Kommune beskriver, hvordan Odense Kommune vil medvirke til at opfylde målene.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at Odense Kommune tilslutter sig Countdown 2010-deklarationen og godkender deklarationen for Odense Kommune, der beskriver, hvordan Odense Kommune vil medvirke til at opfylde målene.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Baggrund


Biodiversitet omhandler biologisk mangfoldighed og defineres i denne sammenhæng på tre niveauer:
 • naturtypeniveau
 • artsniveau
 • genetisk niveau

Når verdenssamfundet er optaget af at bevare den biologiske mangfoldighed, skyldes det flere omstændigheder af både økonomisk, social og miljømæssig karakter. Biodiversitet handler altså ikke kun om moral og æstetik, men har også stor betydning for fx fødevareproduktion, fremstilling af medicin, frisk luft, rent vand og grønne åndehuller for mennesker og dermed stor økonomisk betydning.

Gennem de seneste årtier er det på mange niveauer dokumenteret, at den biologiske mangfoldighed er i tilbagegang. Fra Odense Kommune kendes en række eksempler på, at naturtyper med deres karakteristiske dyre- og planteliv er forsvundet.

I Odense Kommune skal emnet biodiversitet og arbejdet med at bevare den primært ses i sammenhæng med kommunens myndighedsopgaver inden for naturbeskyttelsesloven samt kommunens pligt til at pleje egne grønne arealer. Disse opgaver bidrager begge til bevarelse af kommunens biodiversitet.
Ved naturbeskyttelsesloven håndterer forvaltningen en række forbudsbestemmelser og er forpligtet til at virke for formålet med loven, som blandt andet er at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyre- og plantearter samt deres levesteder.

Odense Kommune har fået en henvendelse fra Region Syddanmark med opfordring til at tilslutte sig "Countdown 2010-deklarationen", der er en deklaration om at standse tabet af den biologiske mangfoldighed inden 2010. Idéen er, at man underskriver en fælles generel deklaration samt en lokal specifik deklaration, hvor kommunen selv formulerer, hvad man vil gøre for at bidrage til opfyldelse af 2010-målene (se nedenfor).

Region Syddanmark er af "Countdown 2010" blevet udpeget til at være én af fem modelregioner for biodiversitet i EU. Derfor vil Regionen nu underskrive "Countdown 2010"-deklarationen og opfordrer kommunerne i regionen til at gøre det samme, således at der laves en fælles underskrivelse. Efter det oplyste har Kolding, Vejle, Sønderborg, Aabenraa, Middelfart, Nordfyns samt Kerteminde Kommuner tilkendegivet, at de vil underskrive. Det forventes, at flere er undervejs.

Den fælles underskrivelse af deklarationerne sker ved et officielt arrangement den 25/1 2008 i Kolding.

Baggrund for deklarationen:

Regeringscheferne vedtog på verdenstopmødet i Johannesborg i 1992 en konvention om biologisk mangfoldighed. På verdenstopmødet samme sted i 2002 vedtog regeringslederne yderligere en målsætning om at reducere tabet af den biologiske mangfoldighed inden 2010. EU's stats- og regeringschefer er gået endnu videre og har formuleret en målsætning om at standse tabet af biologisk mangfoldighed inden 2010.

Den internationale naturbeskyttelsesorganisation, IUCN, der består af 1.042 medlemmer i 143 lande, heraf 83 regeringer, har taget bolden op og lavet et initiativ kaldet "Countdown 2010", der skal fremme opmærksomheden på 2010-målet. "Countdown 2010" er et netværk af aktive partnere, der arbejder for at opfylde 2010-målene. En del af initiativet omfatter også udarbejdelsen af den såkaldte "Countdown 2010 deklaration", som myndigheder og organisationer frivilligt kan tilslutte sig for at markere, at de støtter 2010-målsætningen. Det er denne deklaration, som Odense Kommune er opfordret til at underskrive.

Countdown 2010-deklarationen opfordrer beslutningstagere på alle niveauer, både i den offentlige og private sektor, til at bidrage til deklarationens mål blandt andet at:
 • Øge offentlighedens opmærksomhed og deltagelse i naturbeskyttelse.
 • Integrere naturhensyn i alle relevante sektorer.
 • Gøre en indsats for at tilpasse menneskelige aktiviteter til økosystemerne.
 • Understøtte udviklingen af brugbare redskaber til at måle naturens tilstand i Europa.

Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen er involveret i arbejdet med Countdown 2010 i Danmark, ligesom regeringen bakker op om 2010-målene.

En underskrivelse af deklarationen om biodiversitet kan være positiv af flere grunde. For eksempel er det et godt signal at sende for at markere Odenses position som Region Syddanmarks førende by - også på miljøområdet samt Odense som Danmarks grønneste storby. Ligeledes kan det være en fordel, hvis Odense beslutter at søge støtte fra EU's Life program, hvor der netop kan søges støtte til projekter om stop for tab af biodiversitet inden 2010.

Specifik deklaration for Odense Kommune for at opfylde 2010 målene:

Naturpleje/-forvaltning/-genopretning
 • fordoble naturarealet i Odense Kommune for at skabe mulighed for, at naturarealerne kan udvide sig, sikre spredningskorridorer samt opløse skarpe skel mellem natur og kultur. Herunder vil kommunen fortsætte den historiske politik i Odense Kommune om opkøb af arealer, så der på sigt vil være endnu mere grønt areal pr. indbygger, og Odense Kommune forbliver Danmarks grønneste storby.
 • arbejde proaktivt for, at arter og økosystemer, som er eller bliver presset i forbindelse med klimaændringer eller andre trusler, bliver robuste over for kommende ændringer.
 • forpligte os til at sikre bekæmpelse af invasive arter (herunder Kæmpe-Bjørneklo).
 • arbejde for, at benyttelse og beskyttelse af naturen og kulturlandskaber i Odense Kommune i højere grad end nu fremmer biodiversiteten.
På Odense Kommunes arealer:
- pleje den beskyttede natur, (jf. pligt til pleje af kommunens arealer)
- foretage bekæmpelse af invasive arter
- fortsætte den pesticidfrie drift
- oprette bufferzoner mellem skov og det åbne land
- gennemføre større og mindre projekter, der genopretter gunstige forhold

På private arealer:
- tage initiativ til gennemførelse af naturforbedrende projekter
- arbejde for, at flere landbrug frivilligt omlægges til økologisk drift
- arbejde for, at bredden af de sprøjtefrie bræmmer frivilligt øges
- oplyse om, at 20% mindre sprøjtning ofte giver det samme udbytte

Planlægning
 • sikre, at alle planer, strategier, politikker, projekter osv. i By- og Kulturforvaltningen proaktivt indtænker biodiversitet og herunder arbejder for bæredygtige løsninger
 • sikre, at fremtidige projekter på infrastrukturområdet ikke forringer den biologiske mangfoldighed i kommunen
 • foretage undersøgelse af, hvor man med størst muligt udbytte med hensyn til biodiversitet kan/skal oprette ny natur i Odense Kommune

Informationsaktiviteter
 • øge borgernes bevågenhed for 2010-målene i Odense Kommune, fx gennem workshops, hvor interesserede borgere inviteres til at drøfte, hvordan Odense Kommune kan understøtte borgernes interesse for at bidrage aktivt til bevaring af biodiversitet
 • bidrage med god tilgængelig information om 2010 målene i Odense Kommune gennem kommunens hjemmeside samt brochurer og pjecer udsendt af kommunen

Samarbejde
 • benytte kommunens "Grønne Råd" til at oplyse om og understøtte interessen for bevaring af biodiversitet
 • gennemføre projekter med private aktører. Herunder fx udvikling af græsningslaug og høsletlaug samt genopretning af våde enge ved omlægning af lavtliggende landbrugsarealer på privat jord
 • gennemføre projekter og kampagner i samarbejde med andre fynske kommuner, når det er relevant. Herunder samarbejde om forbedring af vandkvaliteten i Odense Å og Odense Fjord samt om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, især i ådalene
 • gennemføre projekter og kampagner i samarbejde med øvrige aktører inden for området, når det er relevant. Herunder fx samarbejde med Odense Vandselskab om skov- og naturrejsning.


Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved at underskrive deklarationen eller ved at være medlem af netværket. Underskrivelsen af deklarationen skal følges op af konkrete handlinger i forhold til de særlige initiativer, Odense Kommune forpligter sig til med underskrivelsen.

Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2009 komme med konkrete forslag til aktiviteter.


Administrative konsekvenser

Der er ingen umiddelbare administrative konsekvenser for Odense Kommune ved at underskrive deklarationen.

Generel biodiversitetsdeklaration.pdf- Generel biodiversitetsdeklaration.pdf


8. Lokalplanforslag nr. 1-655 Stige Ø og Sammenfattende redegørelse til Miljørapporten. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2006/00243


SAGSRESUMÉ

Lokalplanforslaget udlægger et areal på ca. 100 ha til offentligt formål som et fritids- og naturområde samt havnerelaterede formål. Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen om omdannelse af Stige Ø fra losseplads til rekreativt fritids- og naturområde og den efterfølgende bearbejdning til et dispositionsforslag, november 2006.

Der er udarbejdet miljøvurdering, som bekræfter, at den rekreative anvendelse af Stige Ø, som den har indgået i konkurrencesammenhæng, kan ske uden at påvirke de internationale naturbeskyttelsesinteresser i væsentlig grad samt uden væsentlige miljømæssige konflikter.

Lokalplanforslaget og miljørapport har været fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 4 indsigelser til Miljørapporten og 7 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Efter offentlighedsfasen er der udarbejdet en tilhørende sammenfattende redegørelse i forhold til Miljørapporten, hvor konklusionerne indgår i nedenstående indstilling.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Den sammenfattende redegørelse til miljørapporten.
 2. Lokalplanforslag nr. 1-655 Stige Ø med rettelser som anført.
 3. Bemærkninger/indsigelser besvares som anført.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Lokalplanforslaget udlægger et areal på ca. 100 ha til offentligt formål som et fritids- og naturområde samt havnerelaterede formål.

Baggrund

Vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen om omdannelse af Stige Ø fra losseplads til rekreativt fritids- og naturområde er blevet bearbejdet til et dispositionsforslag, november 2006. Bearbejdningen er sket med udgangspunkt i dommerkomitéens bemærkninger til forslaget, jf. dommerbetænkning.

Landskabsarkitekt Preben Skaarup, som vandt arkitektkonkurrencen, har som konsulent udarbejdet dispositionsforslaget i samarbejde med en projektgruppe, der har været sammensat af repræsentanter fra Odense Renovationsselskab A/S, Odense Nord Miljøcenter, Industrimiljøkontoret (Fyns Amt), DGI-Odense, Danmarks Naturfredningsforening, Fritidsafdelingen, Institutionsafdelingen, Byggerådgivning, Park og Natur, Trafik og Mobilitet samt Byplan. Ud over disse har Odense Vandselskab as været inddraget i et begrænset omfang i forbindelse med badesøen.

Miljøvurdering

Lokalplanen tager udgangspunkt i dispositionsplanen for det eksisterende bakkelandskab, som er et resultat af områdets tidligere funktion som losseplads. Planerne vægter aktiviteter og naturoplevelser lige på Stige Ø.
De planlagte anlæg, byggerier og aktiviteter respekterer miljøpåbud for lossepladsen samt sikrer mulighed for indpasning af eventuelle fremtidige miljøforbedrende foranstaltninger. Miljøundersøgelser har dokumenteret, at lokalplanens aktiviteter ikke kommer i konflikt med aktiviteterne på Odense Nord Miljøcenter og Seden Skydebane, samt at lokalplanområdets anvendelse er tilpasset uden væsentlige ændringer af disponeringen af området ud fra konkurrenceresultatet.

Planforslaget har været underkastet en vurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og projekter (lov om miljøvurdring af planer og programmer nr. 316 af 5/5 2004). I screeningen er det fundet nødvendigt med en decideret miljøvurdering, som er foretaget og indgår i sagen som en selvstændig rapport. Miljørapporten bekræfter, at den rekreative anvendelse af Stige Ø, som den har indgået i konkurrencesammenhæng, kan ske uden at påvirke de internationale naturbeskyttelsesinteresser i væsentlig grad samt uden væsentlige miljømæssige konflikter.

Rapporten bekræfter, at såfremt de rekreative interesser opdeles i områder med støjfølsomme aktiviteter mod fjordsiden og de mere intensive aktiviteter mod kanalsiden, så undgår man konflikter i forhold til miljølovgivningen. Lokalplanen tager ved placering og indretning af de rekreative aktiviteter hensyn til naboskabet til fjordområdets internationale beskyttelsesinteresser, ligesom planen rummer mulighed for at tilgodese anbefalinger om etablering af mindre vådområder og lignende naturgenopretninger.

Indsigelser til Miljørapporten

I offentlighedsfasen er der kommet 4 indsigelser, der refererer til Miljørapporten, og som påpeger:

a.at broanlægget og søen i fjorden giver væsentlig påvirkning på dyrelivet, fordi det vil give væsentlig mere aktivitet.

b. at Methan-udvindingen og udsivningen af methan ikke er vurderet i rapporten.

c. at Danmarks Naturfredningsforening (DN) beklager, at de ikke blevet hørt i den indledende fase af miljøundersøgelserne.

d. at DN påpeger, at der mangler analyse af den øgede sejlads ved broanlæggene på østsiden.

Der er herefter udarbejdet en tilhørende sammenfattende redegørelse til Miljørapporten, der konkluderer:

ad a. Broanlægget og søen i fjorden er nu udtaget af lokalplanen.

ad b. Lokalplanen ændrer ikke på, hvad der indvindes, eller hvad der siver ud til atmosfæren. Det giver ikke mening at vurdere på noget, som ikke ændres. Med hensyn til methanrisiko i klubhusene, er det et byggeteknisk problem, som kan løses.

ad c.Ifølge loven om miljøvurdering af planer og programmer er det kun relevante myndigheder, der skal høres. Det medgives dog, at det kunne have været relevant at høre DN, hvilket vil blive overvejet i en lignende situation.

ad d.DN kan have ret heri, men nu, hvor broanlægget ikke er med længere, vurderes det, at der kun vil komme en udbetydelig forøgelse af sejladsen.

Det vurderes hermed, at indsigelserne ikke skal give anledning til ændringer af lokalplanen ud over det allerede udtagne broanlæg og søen i fjorden.

Lokalplan

Lokalplanforslagets område med ekstensiv anvendelse består af uberørte naturområder, biotopbånd med forskelligartede kulturplanter og skovområder. Den intensive anvendelse foregår især på aktivitetsbaserne for leg, action, stjernekikkeri, freestyle, event, badesø, Rødhusene med havn, den grønne hal samt ved den eksisterende marina og klubhusene for ro- og sejlsport. Der sikres mulighed for etablering af baserne med volde i 3 m's højde ved tilførsel af råjord og vækstlag. Marinaen og ro- og sejlsportsklubberne sikres udvidelsesmulighed af havneanlæg og vinteropbevaringsplads for både i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Lokalplanen sikrer og koncentrerer byggemulighederne i byggefelter for Rødhusene, servicebygning ved badesøen og nødvendige bygninger i området ved den eksisterende marina og klubhusene. Rødhusene kan opføres som en lille by med tætliggende huse i maks. 2½ etage. Der sikres facadelinier mod kanal og til markering af udsigtskile op mod den grønne hal samt sikring af særlige afstandskrav af brandtekniske årsager. Den grønne hal sikres bevaret og med mulighed for indretning til fritidsformål med tilhørende toiletfaciliteter m.m.

Eksisterende sti og vejsystem udbygges i bakkerne, både af hensyn til den rekreative anvendelse, men også som adgang for miljøtilsyn og -drift. Der anlægges en ny stor fælles offentlig parkeringsplads i den sydlige del af området, medens Østre Kanalvej frem til Rødhusene kan omdannes delvist til parkering. Samlet vurderes der at kunne parkere ca. 1000 biler i området.
Der sikres begrænset mulighed for stationær hegning, reklamering, skilte, master og flagstænger, men med mulighed for undtagelser ved lejlighedsvise arrangementer.

Der er optaget bestemmelser, som sikrer de særligt udpegede bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer ved marinaen og jagt- og fiskeskurene i Sorthusene. Sorthusene sikres i sin nuværende udformning, stil og antal, ligesom Koholmens strandengsarealer fastholdes uden ændringer, men med mulighed for afgræsning og vandreture ad trådt sti.

Det var oprindeligt i planforslaget foreslået at etablere 3 badesøer/terskelsdamme, der var indbyrdes forbundet. 2 af disse er placeret på land og kræver, at et mindre stykke af fredskoven fældes og erstattes med ny skov andetsteds i kommunen. Den 3. sø var foreslået etableret som et flydende bassin i Odense Fjord.

Af hensyn til indsigelse fra Miljøcenter Odense på grund af placeringen i et habitatområde er den 3. sø taget ud af planforslaget. Dette har mindre betydning for den fremtidige anvendelse af Stige Ø og de resterende 2 badesøer.

Indsigelser til lokalplanforslaget

Der er indkommet 7 indsigelser til lokalplanforslaget.

1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Styrelsen har oplyst, at de ikke kan meddele tilladelse til planlægning af bro- og badeanlæg i fjorden, da der mangler en konsekvensvurdering i relation til beskyttelsesinteresserne, da området udlagt til broanlæg og kunstig badesø ligger i habitatområde 94 og fuglebeskyttelsesområde 75. Miljørapporten beskriver ikke, hvilke effekter etableringen af bro- og badeanlægget på østsiden af Stige Ø vil have for områdets arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Byplan har efterfølgende meddelt Skov- og Naturstyrelsen, at badesø/anlæg lokaliseret i Odense Fjord tages ud af lokalplanen inden endelig behandling.

2. Miljøministeriet, Miljøcenter Odense

Miljøcenter har nedlagt veto i henhold til § 29, stk. 1, i planloven, begrundet i ønsket om etablering af broanlæg og badesø i internationalt fuglebeskyttelsesområde og habitatområde.

Samtidig anmoder Miljøcenter om, at lokalplanredegørelsens afsnit om Natura 2000 tilføjes, at der ikke gives tilladelse til øget aktivitet i strandengene og i særdeleshed i fuglenes yngleperiode, og at afsnittet om strandbeskyttelseslinien uddybes.

Der er endvidere sendt mindre korrektioner til lokalplanens bestemmelsesdel.

Byplan har efterfølgende meddelt Miljøcenter, at badesø/anlæg lokaliseret i Odense Fjord taget ud af lokalplanen inden endelig behandling.

Miljøcenter har den 26/9 2007 ophævet vetoet.

ad 2.

Det foreslås:
 1. Bro- og badeanlæg, lokaliseret i fjorden, tages ud af lokalplanen, og lokalplan og kortbilag tilrettes.
 2. De øvrige anmodninger imødekommes og indarbejdes i lokalplanen.
3. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, København

FBE sender bemærkninger til lokalplanforslaget og anbefaler:
 1. Lokalplanen tilføjes: I forbindelse med skydninger på Seden Skydebane etableres der et midlertidigt afspærringsområde/fareområde på fjorden ud for skydebanen. Da området overvåges af radar, kan der foregå skydninger i usigtbart vejr/mørke. Når skydning foregår, vil der 1 time før skydningens påbegyndelse og indtil skydningens ophør på skydebanens signalmast/observationstårn tændes et hvidt blinkende lys. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbud i afspærringsområdet Overtrædelse af forbudet straffes efter loven." Oplysninger om skydetider kan fås ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Lokalstøtteelement Odense, tlf. 6616 6510.
 2. FBE anbefaler, at fareområdet indtegnes på lokalplanens kortbilag.
 3. Farvandsvæsenet oplyser, at projektørbelysning og belysning af et kunstnerisk anlg skal forelægges Farvandsvæsenet til godkendelse, idet dette vil kunne have indflydelse på sejladsen i området.
ad 3.

Det foreslås at imødekomme FBE's anbefalinger. Fareområdet vises på skitse side 26 i lokalplanen.

4. Danmarks Naturfredningsforening, Odense Afdeling v/Nicolai Bruun, Nymarksgyden 58, 5474 Veflinge

Overordnet set accepterer DN forslagets målsætning om et rekreativt fritids- og naturområde på den tidligere losseplads, men har bemærkninger til såvel miljørapporten som lokalplanen.

a. DN ønsker, at miljøforholdene afklares, under henvisning til lokalplanens 3. formål, inden der tages fat på realisering af lokalplanforslagets tanker om anlæg og bebyggelser. Hvis det er udtryk for en prioritering, ønsker DN dette væsentlige miljøformål rykket op til en 1. prioritet.

b. DN bemærker, at man skal huske, at det er en gammel losseplads. Det skal man især tænke på, når der foretages terrænændringer, hvorved der ændres i den slutafdækning, der er udført af miljømæssige årsager. DN henleder opmærksomheden på miljørapportens side 14 og anfører, at dette forhold bør
indgå i alle overvejelser om udnyttelse af Stige Ø.

c. DN anfører, at område S, område G og området syd for område S ligger inden for det internationale naturbeskyttelsesområde. Dette bør fremhæves i lokalplanen.

d. DN er imod lokalplanens planer om anlæg direkte ud til og inde i det internationale naturbeskyttelsesområde, jfr. punkt 9.6 og 3.3 i bestemmelsesdelen.

e. DN henstiller, at punkt 8.7 og 8.8 fjernes fra lokalplanen.

f. DN forventer tilplantning af et erstatningsareal et andet sted på Stige Ø, da etablering af badesøen i område C medfører rydning af 2000 m2 fredskov.

g. DN ønsker ikke myggesøen i område H inddraget i et nyt marineanlæg, da myggesøen er beskyttet af § 3.

ad a.

Det foreslås, at forslaget ikke imødekommes, da det ikke er en prioritering, men et udtryk for at lokalplanen ikke må forhindre forbedringer, som løbende miljøovervågninger måtte afstedkomme.

ad b.

Det foreslås, at bemærkningen imødekommes. De eneste terrænreguleringer, der foretages, er tilførsel af råjord/vækstlag. Dette vil blot supplere/forstærke den slutafdækning, der er foretaget af miljømæssige årsager.

ad c.

Det foreslås at imødekomme bemærkningen og supplere figuren side 21 med tekst.

ad d.

Det foreslås, at imødekomme bemærkningen og udtage badesø og broanlæg i fjorden. Kommunen vil forbeholde sig retten til at forhandle om broer på kyststrækninen, idet disse anses som værende et meget væsentligt element, der skal sikre blandt andet handicappedes adgang til vandet/fjorden.

ad e.

Det foreslås, at forslaget imødekommes delvist, idet badeanlæg i fjorden fjernes. Det samme gælder for broer. Badesø på land opretholdes og kommunen forbeholder sig retten til at forhandle om etableringen af træbro-/promenade, som anført i punkt d.

ad f.

Det foreslås, at bemærkningen ikke imødekommes, idet det er aftalt med Fyns Statsskovdistrikt, at vi i samarbejde med statsskovdistriktet finder et andet skovrejsningsareal i kommunen. Dette vil først blive aktuelt, når der ansøges om rydning.

ad g.

Det bemærkes, at Myggesøen i område H slet ikke bliver berørt af planen.

5. Knud Mortensen, Groløkkevænget 65, 5270 Odense N

Der er ønske om et nyt rostadion.

ad. 5

Det foreslås, ikke at imødekomme forslaget, da lokalplanen ikke rummer ro-og sejlsportsaktiviteter i Odense Fjord, øst for Stige Ø. Ro- og sejlsportsaktiviteter foregår i Kanalen.

6. Fyns Trolling Klub, Pilelunden 17, 5550 Langeskov

Klubben ønsker, at deres klubliv må blive en del af denne naturperle og ønsker at gøre brug af rampen i den nyetablerede havn til turbådene.

ad 6.

Den positive interesse tages til efterretning og anmodningen om plads til nye klublokaliteter er videreformidlet til Fritidsafdelingen. Henvendelse herfra, når området er byggemodnet i 2007/08.

Nedenstående indsigelse er indkommet 1 dag for sent.

7. Landskabsarkitekt Preben Skaarup, Graven 3, 9000 Århus C v/ Marianne Vistisen

a. Skal afsnittet "Tilladelser fra andre myndigheder" indeholde oplysninger om international beskyttelseszone/EU beskyttelsesinteresser ?

b. Ønsker nyt punkt 6.6 tilføjet: "Indenfor den enkelte 600 m2's enhed skal bygningen placeres, så der er mindst 2,5 m og maks. 8 m til mindst 1 nabobygning."

c. Ønsker punkt 7.3 præciseret, om bygninger også kan opføres med flade tage.

d. Punkt 9.1 henviser til koteplan på bilag 2. Men det er en kurveplan.

e. Punkt 9.9 mangler teksten: "dels kulturplaner, som aktivt tilføres området ved udplantning eller udsåning".

ad a.

Det bemærkes, at da kommunen borttager elementer, der var placeret i beskyttelseszonen/EU beskyttelsesinteresser, så skal disse ikke med på listen over "Tilladelser fra andre myndigheder".

ad b.

Det foreslås, at forslaget imødekommes.

ad c.

Det foreslås, at ønsket imødekommes delvist, idet der i teksten tilføjes, at "enkelte bygninger kan opføres med fladt tag".

ad d.

Det foreslås at ændre teksten til kurveplan.

ad e.

Det foreslås at imødekomme forslaget.


Økonomi

Det kan oplyses, at der i forbindelse med budgetforlig 2006 er bevilget 15.000.000 kr i årene 2007-2010 til dele af realiseringen af dispositionsforslaget. Bevillingen er prioriteret anvendt til etablering af
 • Basisbyggemodning til Rødhusene
 • Den grønne hal eksl. indretning med ”legeudstyr"
 • Havn plads ved havn
 • Legebase
Det fremgår endvidere af dispositionsforslaget, at gennemførelse af det samlede dispositionsforslag, som indeholdt i denne lokalplan omfattende:
"Actionsbase, stjerneskål, freestylebase, eventbase, legebase, renovering af den grønne hal, byggemodning af Rødhusene, havneanlæg for turbåde, badesø, broanlæg, anlæg af biotopbånd og infrastruktur med veje, parkering og stier" udgør et samlet beløb på ialt 76.500.000 kr eksl. moms. (inkl. risikobeløb, arbejdspladsindretning, omkostningstillæg og diverse).
Omkostninger til Rødhusenes etablering er ikke medregnet, idet de forudsættes opført og betalt af klubber og interessenter.


Administrative konsekvenser

Lokalplanen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.Lukket møde


9. Forlængelse af åremålsaftale for stadsdirektøren.
Lukket - 81.03.00G01 - 2007/115136


BESLUTNING

Godkendt.