Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 05-11-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Afbud fra:
Søren Thorsager

I stedet for Søren Thorsager mødte Elsebeth Mortensen Pedersen.


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Kvalitetsrapport 2008.
Åbent - 17.00.00A00 - 2008/048591


SAGSRESUMÉ

I henhold til folkeskoleloven af 2/3 2006 og "Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlinger i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen" skal kommunalbestyrelsen hvert år behandle en kvalitetsrapport for folkeskoleområdet.


Odense Kommune har udviklet et kvalitetssystem - kvalitet i skolen (KIS) - der genererer en række kvalitative og kvantitative data som danner grundlag for kommunens samlede kvalitetsrapport for folkeskoleområdet.

Kvalitetsrapporten giver en status på hovedtendenser og udviklingsperspektiver for folkeskolerne i Odense Kommune.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller, at byrådet godkender kvalitetsrapporten for folkeskoleområdet.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mai Henriksen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I henhold til folkeskoleloven af 2/3 2006 og "Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlinger i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen" skal kommunalbestyrelsen hvert år behandle en kvalitetsrapport for folkeskoleområdet.

Kvalitetssystemet - KIS

I Odense Kommune er der udviklet et kvalitetssystem (KIS) til arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling. KIS står for "Kvalitet I Skolen".

Kvalitetsrapporten er genereret ud fra dette kvalitetssystem og er et væsentligt redskab i den fortsatte kvalitetsudvikling af folkeskolen.

Kvalitetsrapporten fremstiller kvaliteten i skolerne i Odense Kommune ved hjælp af faktuelle data samt en række beskrivelser udarbejdet af skolerne.

Odense Kommunes kvalitetssystem (KIS) har særligt fokus på kvaliteten i undervisningen/de pædagogiske aktiviteter for at understøtte den videre udvikling af undervisningen/de pædagogiske aktiviteter på skolerne til gavn for eleverne.

Tendenser sammenfattet på baggrund af den foreliggende kvalitetsrapport

Resultater

Af kvalitetsrapporten fremgår den gennemsnitlige afgangsprøvekarakter for 9. klasses elever i normalklasser.

Resultaterne af afgangsprøverne er både opgjort for 9. klasses elever med dansk herkomst samt 9. klasses elever med anden etnisk herkomst end dansk. Afgangsprøvekaraktererne er i skoleåret 2007/08 givet efter den nye 7-trinsskala.

Gennemsnittet for afgangsprøvekaraktererne for 9. klasses elever med dansk herkomst er 7,94, og for 9. klasses elever med anden etnisk herkomst end dansk er gennemsnittet 7,02.

For begge grupper gælder det, at den samlede gennemsnitlige afgangsprøvekarakter er steget fra skoleåret 2006/07 til 2007/08. En sammenligning af de to skoleår bør dog tages med et vist forbehold, da en ny karakterskala antages at have en indkøringsperiode, inden man finder et passende niveau for den enkelte karakter.

I forhold til karaktergabet for de tosprogede elever er Dansk som Andetsprog en væsentlig dimension i indsatsen for at øge de tosprogede elevers udbytte af undervisningen (jf. afsnit om Dansk som Andetsprog).

Fravær

Data viser, at både elev- og medarbejderfraværet har været stigende fra skoleåret 2006/07 til skoleåret 2007/08. Dette er en uheldig udvikling, som der vil blive sat ind overfor.

I indeværende år er det indlagt i skoleledernes kontrakter, at hver skole skal arbejde med at nedbringe det ulovlige elevfravær.

Af kvalitetssamtalerne fremgik det, at skolelederne er opmærksomme på problematikken og vil iværksætte handlinger for at nedbringe fraværet. Dette gælder både i forhold til ulovligt elevfravær samt medarbejdernes sygefravær.

Eksempelvis planlægger en skole at strukturere skole-hjem-samtalerne anderledes, da de har iagttaget et markant større fravær blandt lærerne i november måned, hvor alle skole-hjem-samtaler er placeret.

Undervisningsforløb

På baggrund af skolernes beskrivelser af udvalgte undervisningsforløb kan det konkluderes, at undervisningen i disse forløb for langt de fleste skoler er i fin overensstemmelse med intentionerne i Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik.

Af Børn- og Ungepolitikken fremgår det blandt andet, at målet er,"at skolen sikrer en variation af tilgange til at opnå uddannelses- og udviklingsmålene, blandt andet gennem differentierede faglige tilbud og tværfaglige aktiviteter og projektarbejder".

Generelt viser undervisningsforløbene, at der er fokus på differentierede faglige tilbud, tværfaglige aktiviteter og projektarbejder, samt at der er fokus på, at eleverne løbende får evaluering og konstruktiv feedback.

Dette ses i skolernes nedskrevne evalueringer, hvor der er fokus på teamnotater, interviews af elever, elevarbejder, observationer af undervisningen samt pædagogiske aktiviteter.

Eksempelvis skriver en skole;"... at der er arbejdet med differentierede arbejdsmetoder, og der er taget udgangspunkt i elevernes læringsstile og måder at lære på".

Det bemærkes dog, at forløbene også afdækker, at der fortsat er udviklingsbehov. Eksempelvis har nogle skoler behov for yderligere fokus på opstilling af de forskellige måltyper for undervisningen, og nogle har behov for yderligere indarbejdelse af forskellige evalueringsmetoder, der kan benyttes til at afdække og dokumentere målopfyldelse på elevniveau.

Skolernes fortsatte arbejde med undervisningsdifferentiering forventes at resultere i en yderligere kvalificering af den daglige undervisning.

Samtidig afventes erfaringerne med særlige tilbud til særligt velbegavede børn, som der i budget 2008 blev afsat i alt 400.000 kr. til.

SFO

I disse år er der nyt fokus på skolefritidsordningerne, hvor der blandt andet udarbejdes læreplaner for den enkelte skolefritidsordning.

Samtidig har SFO i år deltaget i KIS for første gang. SFO'erne har gennemført et KIS-forløb efter samme skabelon som undervisningsforløbene.

Af kvalitetsrapporten fremgår det, at pædagogerne i SFO'erne udviser et stort engagement og er ambitiøse med hensyn til kvaliteten af de pædagogiske aktiviteter. Ledelsens viden herom er hovedsagligt indhentet via de skriftlige teamnotater, ved observationer af aktiviteterne og interviews af både elever og pædagoger.

De pædagogiske aktiviteter har i de fleste tilfælde haft som mål at udvikle elevernes sociale og motoriske kompetencer.

Karakteristisk for mange af forløbene har været, at pædagogerne er gode til sammen at reflektere og løbende evaluere under og efter processen, samt at evaluering sammen med eleverne prioriteres højt.

SFO'erne vil i de kommende år implementere de pædagogiske læreplaner og arbejde med videreudvikling af en systematisk og dokumenteret evalueringskultur.

Samarbejdet mellem skole og hjem

Skole-hjem-samarbejdet tillægges stor betydning på skolerne og rummer samtidig mange udfordringer.

Rigtig mange skoler satser på at udvikle skole-hjem-samarbejdet. Det viser sig ved, at flertallet af skoler har iværksat tiltag, som skal udvide og udvikle dialogen og kommunikationen mellem skole og hjem.

Der arbejdes aktivt på at finde nye måder at være i dialog med forældrene på. Forventningen er, at der i de kommende år vil komme nye dialog- og samarbejdsformer i skole-hjem-samarbejdet. De nye muligheder i forbindelse med elektronisk kommunikation er et eksempel på, at der forventes at ske ændringer i den traditionelle kommunikation mellem skole og hjem.

For at understøtte skolerne i arbejdet med skole-hjem-samarbejdet er der udarbejdet inspirationsmateriale vedrørende samarbejde og forventninger imellem skole og hjem. Inspirationsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem Odense Lærerforening, skolelederne og Skoleafdelingen. Inspirationsmaterialet er udsendt til alle forældre, der har børn i 0. og 1. klasse samt halvdelen af den resterende elevgruppes forældre.

Derudover er der iværksat et større udviklingsprojekt omkring forældresamarbejdet på tre skoler, der er kendetegnende ved både at have en stor andel forældre med dansk baggrund og en stor andel forældre med anden etnisk baggrund. Forventningen er, at der kommer brugbare erfaringer fra dette projekt, som kan anvendes på andre skoler.

Specialpædagogisk bistand

I dette års KIS-forløb har den specialpædagogiske bistand været genstand for særlig opmærksomhed.

Skolernes tilbagemeldinger viser, at på langt de fleste skoler er Forum for Specialpædagogik godt i gang. Forum for Specialpædagogik er skolernes rådgivende organ i forhold til skolens specialpædagogiske og rummelighedsfremmende indsatser.

En skole beskriver, hvordan Forum for Specialpædagogik blandt andet bruges som refleksionsrum. Medlemmerne bidrager ad hoc med eksempler på elever, som det er lykkedes at beholde i klassen på trods af vanskeligheder. Herefter reflekteres der over,hvorfor det er lykkedes!

Tilbagemeldingerne viser, at der stadig er behov for at udvide og udbygge lærer- og pædagogkompetencerne inden for den specialpædagogiske bistand. Skoleafdelingen er opmærksom på dette og vil prioritere ressourcer til området de kommende år.

Samtidig er det vigtigt, at der på den enkelte skole fortsat arbejdes med forskellige aspekter omkring holddeling og differentieret undervisning i krydsfeltet mellem den specialpædagogiske bistand og den almene undervisning.

Dansk som andetsprog

I lighed med specialpædagogisk bistand har dansk som andetsprog været et særligt fokusområde i dette års kvalitetssamtaler.

Skolernes arbejde med dansk som andetsprog som dimension i undervisningen er meget vigtig. Det er et væsentlig element i forhold til at øge det faglige niveau hos elever med anden etnisk herkomst og derved på sigt lukke karaktergabet mellem etnisk danske elever og elever med anden etnisk herkomst.

Tilbagemeldingerne viser, at dansk som andetsprog både er præget af mange udfordringer for de enkelte skoler, men er samtidig også et område med megen nytænkning.

Skolerne har udtrykt behov for fortsat uddannelse i dansk som andetsprog både for lærere og pædagoger. Dette indgår i Skoleafdelingens prioritering af uddannelsesressourcer i det kommende år.

Et andet af de store indsatsområder er heldagsskolerne i Vollsmose. Heldagsskolerne følges tæt og evalueres løbende i samarbejde med eksterne forskere.

Øvrige områder

I kvalitetsrapporten er der ligeledes resultater fra en række andre områder, der er væsentlige for skolernes samlede virksomhed. Disse er dog ikke særlige udvalgte områder i indeværende år, men er vigtige i forhold til det samlede billede af skoleområdet.

Tilsammen giver de beskrevne områder et godt overblik over status, satningsområder og udviklingsperspektiver for folkeskolen i Odense.

Den enkelte skoles kvalitetsrapport og skolebestyrelsens kommentarer kan fra ultimo november ses på Odense Kommunes hjemmeside.

Opfølgning på kvalitetsrapporterne

Opfølgning på kvalitetsrapporterne sker på flere planer.

Skoleafdelingen udarbejder en kvalitetsvurdering til den enkelte skole, og blandt andet på baggrund af denne udarbejdes skolelederens resultatkontrakt.

Ud over de indsatser, der er specifikt rettet mod den enkelte skole, er der en række områder, hvor der politisk og/eller adminstrativt skal tages fat. Nogle vil indgå i skoleledernes resultatkontrakter.

Ud over de allerede nævnte indsatsområder er der en række indsatser, der vil være særligt i fokus det kommende år:
 • Det frie skolevalg og håndtering af dette.
 • Iværksættelse af den netop vedtagne Integrationsplan.
 • Fortsat efteruddannelse af skolelederne.
 • Samarbejdet mellem skolerne og det sociale system.
 • Samarbejdet mellem skolerne og PPR.
 • Fortsat justering af budgetmodeller.
 • Renovering og udvikling af legepladser.
 • Modernisering og vedligeholdelse af skolerne, herunder især toiletforholdene.
 • Fortsættelse af samarbejdet i KL's partnerskab med 33 andre kommuner.
 • Særlige tilbud til særligt begavede børn.

En uddybende beskrivelse af de konkrete indsatsområder fremgår af kvalitetsrapporten.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


2. Helhedsplan for udvikling af arealerne ved Syddansk Universitet.
Åbent - 01.02.05P16 - 2008/049068


SAGSRESUMÉ

Udviklingen af området omkring Syddansk Universitet omfatter i løbet af de kommende år placering af et nyt OUH, etablering af en ny forsker- og videnspark samt etablering af et særligt portalområde ved SDU med en række funktioner til støtte for studiemiljøet, forskning og innovation.

Odense Kommune har udarbejdet en overordnet helhedsplan for arealerne for at sikre, at planlægningen og udviklingen af området kan ske ud fra en samlet afvejning og belysning af grønne strukturer og forbindelser, vej- og trafikbetjening, byggerummeligheder, bæredygtighed m.m. Det er tanken, at planen skal danne grundlaget for arkitektkonkurrencer og lokalplaner for de fremtidige aktiviteter.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har holdt en lang række møder med de direkte og indirekte implicerede parter, dvs. brugere og grundejere i området samt Statens MiljøCenter Odense, som også har haft planen i teknisk høring. Derudover har medlemmerne i Det Grønne Råd haft mulighed for at kommentere planen.

Helhedsplanen er overvejende blevet positivt kommenteret af alle de hørte parter. Der er derudover modtaget mange gode bemærkninger, hvoraf de fleste er indarbejdet i planen.

By- og Kulturudvalget og byrådet er blevet orienteret om sagen på møder henholdsvis den 16/6 og 27/8 2008.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender,
at helhedsplanen vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor forslaget også præsenteres på et offentligt møde i området.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Præsentation af helhedsplanen


Forarbejderne til helhedsplanen indeholdt 2 planer med vurdering af fordele og ulemper ved placering af nyt OUH henholdsvis syd og vest for Universitetet.

Region Syddanmark og Syddansk Universitet har begge peget på den sydlige placering, primært af pladshensyn, men også for at opnå den mest hensigtsmæssige kobling mellem institutionernes aktiviteter. Odense Kommune har støttet dette positivt.

På den baggrund er planen tilrettet, så den kun indeholder 1 plan for den sydlige placering. Det er tanken, at planen skal danne grundlaget for arkitektkonkurrencer og lokalplaner for de fremtidige aktiviteter.

Der er gennemført analyser af de grønne strukturer med henblik på at præcisere, hvilke landskabelige kvaliteter der bør bevares fremover. Selv om området vil skifte karakter fra et stort åbent landskab til et langt mere udpræget bymæssigt landskab er det målet at sikre, at den meget unikke natur i området forstærkes, og at de omkringliggende friarealer fortsat er en integreret og funktionel del af området til gavn for både ansatte, studerende og byens borgere.

Den nye landskabsplan bygger på at bevare de vigtigste landskabselementer og at forstærke kvaliteterne i området som fx skovene, lange kig via "Æblestien", styrkelse af naturen omkring Killerup Rende til et blåt/grønt rekreativt element, sikring af sammenhænge på tværs mv. Landskabsplanen ses på bilag nr. 1.

I planen er der fastlagt principper for bebyggelsesstrukturen og for, hvordan sammenhængen og "mødet" mellem landskab og bebyggelserne skal være. Hvor der hidtil har været tale om "bebyggede øer" i landskabet, forventes princippet fremover mere at blive flydende overgange mellem landskabet og de bebyggede områder.

Helhedsplanens byggefelter ses på bilag nr. 2.

Indkomne bemærkninger til helhedsplanen

Såvel Region Syddanmark som Syddansk Universitet har som nævnt peget på den sydligste løsning, og begge har tilsluttet sig planerne om at bevare arealerne vest for Syddansk Universitet og nord for det kommende universitetshospital som et åbent, grønt landskabsrum. For universitetet udgør dette friareal samtidig dets langsigtede udvidelsesbuffer.

Universitetet ønsker at fastholde princippet om "bebyggede øer" i landskabet med klart definerede bebyggelser og friholdte landskaber - ikke flydende overgange mellem landskab og bebyggelse. I udgangspunktet fastholdes helhedsplanens principper, men med en åbenhed for, at principperne kan udfordres i forbindelse med de planlagte arkitektkonkurrencer. Universitetet ønsker at fastholde visionen for området med forskerpark og servicevirksomheder og ønsker derfor ikke, at der skal være mulighed for at bygge et markant antal personaleboliger, som universitetet i øvrigt heller ikke mener, der er behov for. Det er ikke tanken med planen, at der skal åbnes op for boligbyggeri i større omfang, men at der skal være mulighed for et mindre antal personaleboliger, hvis der bliver behov for det. Universitets- og Bygningsstyrelsen har som grundejer tilsluttet sig universitetets bemærkninger.

Freja har på et møde udtrykt positivitet over for den samlede helhedsplan, som kan bruges i selskabets udviklingsprojekter, jf. nedenfor.

Forskerparken har ikke sendt særskilte bemærkninger til planen, da planen er i overensstemmelse med de hovedlinier, der er drøftet på et møde.

Dalum UddannelsesCenter har oplyst, at centeret har behov for at leje omkring 40 ha i området. Det gælder også langsigtet, hvis skolen skal sikres overlevelse. Centeret kan være med til at spille en væsentlig rolle i udvikling og fastholdelse af et "rekreativt" landbrug med både plantedyrkning og dyrehold. Centeret kan dermed bidrage til især de åbne rums landskabskvaliteter samt understøtte de kulturhistoriske spor fra det gamle landbrugslandskab.

Statens MiljøCenter Odenses interesser i området omhandler primært skovene, hvorfor der foregår en løbende dialog om beskyttelsen af de meget værdifulde skove.

Som medlemmer af Det Grønne Råd har Friluftsrådet blandt andet udtrykt håb om, at skovbyggelinierne kan bevares, og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har bemærket, at DN er enig i mange af de betragtninger, overvejelser og konklusioner, der fremføres i planen, men har nogle forslag til, hvordan naturen og den rekreative brug af området i øvrigt kan forstærkes. DN er ligesom Friluftsrådet opmærksom på, at skovene er meget værdifulde og skal beskyttes.

Derudover har vi modtaget en lang række kommentarer, som i stort omfang er indarbejdet i planen. Det er planlagt tillige at invitere boldklubben B1913 til et møde om planerne, da klubben er bruger af området.

Der er lige nu 2 overordnede interessemodsætninger. Byggeri af et nyt OUH kan betyde, at Odense Golfklub ikke har udvidelsesmulighed til en ny Driving Range som ønsket. Region Syddanmark overvejer at lade golfklubbens ønske indgå som en del af grundlaget for den planlagte arkitektkonkurrence, hvor rummeligheden vurderes nærmere. Udbygningen i området kan også langsigtet betyde, at Dalum UddannelsesCenters behov for areal til uddannelsesbrug på 40 ha ikke kan opfyldes indenfor området. Der arbejdes derfor på at finde erstatningsjord i området syd for Hestehaven. Det forventes, at dette er afklaret fuldstændigt inden endelig vedtagelse af helhedsplanen.

Tids- og Procesplan

Tids- og procesplan for helhedsplanen og den opfølgende planlægning fremgår af Bilag 3.

Den samlede udvikling af området består af følgende elementer, jf tids- og procesplanen:

Nyt OUH

Det nye sygehusbyggeri ventes at blive på i størrelsesordenen 332.000 m2 (alt inkl.) med mulighed for 100% udvidelse i hospitalets levetid.

Regeringens udmelding om dens prioritering af sygehusbyggeri forventes at foreligge i februar 2009. Hvis Odense prioriteres, udskrives der arkitektkonkurrence i foråret 2009.

Der må forventes at skulle udarbejdes tillæg til Kommune- og Miljøplanen med VVM-redegørelse og lokalplan.

Forskerpark og Portalbyggeri

Udvikling af området ved Niels Bohrs Alle med ny Forsker- og Videnspark forventes fuldt udbygget at blive på ca. 100.000 m2.

Nord for Syddansk Universitet skal der udvikles et "portalområde" med blandt andet kollegieboliger, service og konferencefaciliteter. Portalområdet skal fungere som indgang til Campusområdet og som bindeled mellem byen og campusområdet. Byggeriet ventes på nuværende tidspunkt at omfatte ca. 90.000 m2.

I starten af oktober 2008 igangsætter blandt andet Freja, der ejer arealer i området, en arkitektkonkurrence, hvor der stiles mod at operere med ét samlet konkurrenceområde for forskerparken og portalbyggeriet for at skabe den bedst mulige sammenhæng. Helhedsplanens overordnede principper vil udgøre en del af konkurrencegrundlaget.

Efterfølgende skal der udarbejdes lokalplan og foretages screening for eventuel VVM-pligt.

SDU

Universitet står for at udbygge med ca. 50.000m2 indenfor den nærmeste fremtid på det nuværende campusområde.

Igangværende lokalplanarbejde for udvidelse af SDU med ca. 40.000 m2 skal færdiggøres i starten af 2009.

Trafik- og Mobilitetsplan

I udviklingen af Campusområdet indgår der tillige planer om etablering af en ny afkørsel ved motorvej E20 samt en udvidelse og forlængelse af Munkebjergvej med tilknytning til den nye afkørsel. Tidsplanen herfor skal koordineres med planlægning og udbygning af nyt universitetshospital.

Som eneste gennemkørende trafik i det nye campusområde sigtes der mod etablering af en letbane fra bymidten/banegårdcentret gennem Campusområdet. Letbanen er planlagt med forbindelse til Hjallese Station og en Park & Ride plads ved Hestehaven.

Planerne for området, herunder VVM-arbejdet, skal koordineres med den samlede Trafik- og Mobilitetsplan.


Økonomi

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser af selve helhedsplanen, men planen danner grundlag for efterfølgende lokalplanlægning for de nye fremtidige funktioner i området. I den forbindelse skal der udlægges ny infrastruktur mv.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

BILAG nr. 1.pdfBILAG nr. 2.pdfTidsplan. 07-10-2008.pdf3. Administrationsgebyr vedrørende farligt affald fra virksomheder for 2009.
Åbent - 07.00.00S29 - 2008/135755


SAGSRESUMÉ

Opkrævning af administrationsgebyr vedrørende farligt affald fra virksomheder skal vedtages af Odense Byråd hvert år.

I 2008 er gebyret på 95 kr. moms pr. virksomhed blevet opkrævet via Ejendomsskattesystemet (ESR) efter en opkrævningsmodel, som blev vedtaget af byrådet på mødet den 19/12 2007.

Det foreslås, at gebyret for 2009 fastsættes til 80 kr. moms pr. virksomhed.

Endvidere foreslås der en justering af opkrævningsmodellen som anbefalet af Modtagestation Syddanmark I/S.

Modtagestation Syddanmark I/S foreslår, at virksomheder registreret under virksomhedsform fonde og frivillige foreninger fritages for gebyret. Derudover er det nødvendigt at tilpasse opkrævningsmodellen som følge af, at CVR-registret har ændret på branchekoderne.

Det er aftalt med Modtagestation Syddanmark I/S, at de skal håndtere alle henvendelser vedrørende fejl i data og henvendelser fra virksomheder vedrørende spørgsmål angående gebyret. Odense Kommune er klagemyndighed og skal i den forbindelse afsætte ressourcer til at håndtere eventuelle klager.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Gebyret fastsættes til 80 kr. moms pr. virksomhed.
 2. Model for opkrævning justeres, jf. Modtagestation Syddanmarks anbefaling.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Opkrævning af administrationsgebyr vedrørende farligt affald fra virksomheder skal vedtages af Odense Byråd hvert år.

Alle producenter af farligt affald har pligt til at benytte sig af en af de ordninger, der stilles til rådighed for bortskaffelse af farligt affald. Kommunerne har pligt til at sikre, at alle potentielle affaldsproducenter af farligt affald har mulighed for at aflevere deres farlige affald. I Odense Kommune opdeles ordningerne generelt i 2 typer: En ordning, der dækker virksomheder, og en ordning, der dækker de private husstande. Administrationsgebyr for farligt affald til private borgere opkræves af Odense Renovation A/S og indgår ikke i dette dagsordenspunkt. Administrationsgebyr vedrørende farligt affald fra virksomheder i Odense Kommune opkræves af Odense Kommune.

I 2008 blev der indført en ny model for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald fra virksomheder som vedtaget af byrådet på mødet den 19/12 2007.

Modellen lagde op til at opkræve gebyret ved alle virksomheder med en omsætning på over 50.000 kr. undtagen udvalgte branchekoder. Virksomheder registreret under 18 udvalgte branchekoder blev fritaget eller kunne opnå dispensation for opkrævning af gebyret, da det vurderedes, at de sandsynligvis ville blive opkrævet administrationsgebyr for ordningen for private borgere.

CVR-registret har ændret branchekoderne ultimo 2007, og der er derfor behov for en tilretning af de branchekoder, som fritages. En arbejdsgruppe med medarbejdere fra kommunerne nedsat af Modtagestation Syddanmark I/S har udarbejdet en tilpasset model for opkrævning. Tilpasningen medfører, at der i 2009 vil være 12 branchekoder, som kan fritages for administrationsgebyret for farligt affald fra virksomheder. Yderligere foreslår Modtagestation Syddanmark I/S, at virksomheder registreret under virksomhedsform fonde og frivillige foreninger fritages.

De 12 udvalgte branchekoder og 2 udvalgte virksomhedsformer kan fritages for gebyret, da det vurderes, at de sandsynligvis ville blive opkrævet administrationsgebyr for ordningen for private borgere.

Princippet i den reviderede model er identisk med den nuværende opkrævningsmodel. Således er definition af virksomheder uændret, og der er samme argumentation for fritagelse for gebyret. Der vil stort set være tale om opkrævning fra samme antal virksomheder og samme virksomheder som i 2008. Beskrivelse af opkrævningsmodellen i sin helhed fremgår af det efterfølgende.

Model for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald

I det følgende beskrives den reviderede model, som anbefales af Modtagestation Syddanmark I/S.

Der opkræves administrationsgebyr fra alle virksomheder tilmeldt CVR-registret, hvis virksomheden er hjemregistreret i Odense Kommune.

Der lægges op til opkrævning af enslydende administrationsgebyr fra alle virksomheder tilmeldt CVR-registret i interessentkommunerne under Modtagestation Syddanmark I/S. Gebyret opkræves af den kommune, virksomheden er registreret i, også selvom virksomheden fysisk er placeret i en anden kommune. Virksomheder, der opkræves dobbelt, eller hvor virksomheden er placeret uden for Modtagestation Syddanmark I/S' område, kan søge om fritagelse for gebyret.

Virksomheder defineres som enheder, der har følgende:
 • En CVR-registrering.
 • En omsætning, som er større end 50.000 kr. årligt (oplysninger fra SKAT).
 • En aktivitet, som udføres for økonomisk vinding, eller som er omfattet af "hvile i sig selv princippet".
 • Ikke er en frivillig forening.

Nedenstående branchekoder og virksomhedsformer fritages for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald fra virksomheder, da det er vurderet, at de sandsynligvis vil blive opkrævet administrationsgebyr for ordningen for private borgere:

Branchekode

642010Finansielle holdingselskaber
642020Ikke-finansielle holdingselskaber
682020Private andelsboligselskaber
683220Ejerforeninger
842100Udenrigsanliggender
855200Undervisning i kulturelle discipliner
889910Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
941100Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
949100Religiøse institutioner og foreninger
949900Andre organisationer og foreninger ikke andetsteds nævnt
931200Sportsklubber
970000Husholdninger med ansat hjælp
XXXXXXBofællesskaber for psykisk/fysisk syge, som sidestilles med private hjem. Har ikke egen branchekode, men ligger gemt under 872010 og 873010 (Døgninstitutioner for børn og unge, personer med fysisk og psykisk handicap).

Virksomhedsform

90 Fond(mens 100 Erhvervsdrivende fond skal betale).
115 Frivillig forening(mens 110 Forening skal betale).

Virksomheder, der skal opkræves administrationsgebyr for farligt affald, udsøges via CVR-registrets database. CVR-enheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt søges frasorteret ved hjælp af SKAT. Det er Modtagestation Syddanmark I/S, der står for udsøgningen. CVR-enheder med omsætning under 50.000 kr., som ikke er blevet frasorteret via SKAT, kan rette henvendelse til modtagestationen og anmode om fritagelse for det pågældende år.

Modtagestation Syddanmark I/S udarbejder en liste over de virksomheder, der skal opkræves gebyr. Listen sendes til kommunerne, som sørger for indlæsning i relevante systemer (ESR) og opkrævning af gebyret. Kommunerne overfører det givne beløb til Modtagestation Syddanmark I/S, som derefter tilbagefører kommunens andel.

Forud for opkrævning af gebyret adviseres det ved indrykning af annonce i relevante dagblade.

Opkrævningsmetode

I 2007 blev der opkrævet via FAS (forbrugsafgiftsystemet), hvilket indebar visse uhensigtsmæssigheder.

I 2008 er gebyret blevet opkrævet via ESR (Ejendomsskattesystemet) som vedtaget på byrådsmødet den 19/12 2007.

Der er ingen forslag til ændringer på denne opkrævningsmetode.

Gebyrets størrelse

Gebyret pr. virksomhed var 105 kr. moms i 2007 og 95 kr. moms i 2008.

Modtagestation Syddanmark I/S foreslår, at gebyret for 2009 fastsættes til 80 kr. moms pr. virksomhed, hvoraf 70 kr. moms er til administration af ordningen for farligt affald ved Modtagestation Syddanmark I/S, og 10 kr. moms er til dækning af kommunens administration i den forbindelse.

Modellen er udarbejdet således, at der foreslås et enslydende gebyr opkrævet i de interessentkommuner, der er interessenter i Modtagestation Syddanmark I/S.

Det samlede gebyr for 2009 foreslås derfor at være på 80 kr. moms pr. virksomhed.

Håndtering af henvendelser vedrørende gebyret

Det er aftalt med Modtagestation Syddanmark I/S, at de skal håndtere alle henvendelser vedrørende fejl i data og henvendelser fra virksomheder omkring gebyret. Klager over gebyret registreres af modtagestationen og fremsendes til behandling i hjemstedskommunen. Odense Kommune skal i den forbindelse afsætte ressourcer til at håndtere eventuelle klager.


Økonomi

Administrationsgebyret dækker kommunens udgifter til administration af ordningen for farligt affald, herunder Modtagestation Syddanmark I/S' administration af ordningen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune.


4. Fastsættelse af gebyr for administration af reglerne om jordflytning.
Åbent - 09.08.00S29 - 2008/135766


SAGSRESUMÉ

Byrådet vedtog på mødet den 30/1 2008 et Jordflytningsregulativ. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 48 kan udgifter til administration af anmeldepligt om jordflytning og regulativer herom finansieres over affaldsgebyret.

Der ønskes opkrævet et gebyr over ejendomsskattebilletten. Gebyret pålægges alle ejendomme i Odense Kommune, herunder også ejendomme, der ikke er kortlagt eller omfattet af områdeklassificering.

Gebyrindtægten i 2009 vil være 600.000 kr. svarende til 12 kr. pr. ejendom.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Der opkræves et årligt jordflytningsgebyr på alle ejendomme i kommunen.
 2. Jordflytningsgebyret for 2009 fastsættes til 12 kr. pr. ejendom.
 3. Jordflytningsgebyret indgår i budgettes "takstdel" fra 2010.
 4. Tillægsbevilling på budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 600.000 kr. i udgifter og indtægtsbevilling på 600.000 kr.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog på mødet den 30/1 2008 et Jordflytningsregulativ. Regulativet skal forhindre, at forurenet jord flyttes til uforurenede arealer. Derfor har man pligt til at anmelde jordflytning fra områdeklassificerede, kortlagte og i øvrigt forurenede ejendomme til kommunen.

Flere sager/mere administration

I 2007 havde By- og Kulturforvaltningen ca. 200 sager med anmeldelser om jordflytning. I forbindelse med de nye regler om områdeklassificering forventer vi at have ca. 600 sager i år og i de kommende år.

Mulighed for gebyrfinansiering

Bortskaffelse af jord, som er omfattet af jordforureningsloven, er også omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om affald. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 48 kan udgifter til administration af anmeldepligten og regulativer herom finansieres over affaldsgebyret. Gebyret påhviler den, der har tinglyst adkomst på ejendommen.

Muligheden for gebyrfinansiering er præciseret i Miljøstyrelsens orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse den 08/10 2007.

By- og Kulturforvaltningen ønsker, at der tages stilling til, om Odense Kommune skal opkræve jordflytningsgebyr.

Forslag til gebyrfastsættelse

Der er ikke fastlagt retningslinier for, hvorledes gebyret i henhold til § 48 skal opkræves.

By- og Kulturforvaltningen forslår, at gebyret opkræves på alle ejendomme i kommunen.

De områdeklassificerede ejendomme foretager flest anmeldelser, men der modtages også anmeldelser fra kortlagte ejendomme og i forbindelse med nyopdagede forureninger. Alle ejendomme er derfor mulige anmeldere af flytning af forurenet jord.

Når gebyret opkræves på alle ejendomme over ejendomsskatten, er der tale om en solidarisk løsning.

Hvis de enkelte anmeldere pålægges jordflytningsgebyret, kan man risikere, at den ekstra udgift afholder grundejere fra at anmelde jordflytning, og at jorden flyttes til ikke godkendte modtageanlæg. Endvidere vil det være ressourcekrævende at udsende individuelle opkrævninger.

De kommuner, der er kendskab til, som har valgt at opkræve gebyr for jordflytning, har valgt at pålægge alle ejendomme gebyret. En enkelt kommune supplerer med individuel opkrævning i særligt store jordflytningssager.

Gebyrets størrelse fastsættes ud fra administrationens udgifter til aflønning af medarbejdere svarende til 1 årsværk samt udgifter til overhead, fx udgifter i forbindelse med stikprøvekontrol, kontorhold, IT-hosting, information mv.

Gebyrindtægten i 2009 vil være 600.000 kr. svarende til 12 kr. pr. ejendom.


Økonomi

Gebyrindtægten i 2009 vil være 600.000 kr. og modsvares af 600.000 kr. udgifter til ansættelse af 1 årsværk samt overheadudgifter på budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik.

Gebyret reguleres årligt afhængig af administrationens driftsudgifter og vil blive forelagt byrådet i forbindelse med vedtagelse af øvrige takster fra By- og Kulturforvaltningen.


Administrative konsekvenser

Det vurderes, at opgaven medfører forøgelse på 1 årsværk.
Der vil være et ukendt tidsforbrug for administrationen til behandling af klagesager.


5. Etiske kontraktvilkår for naturstensprodukter.
Åbent - 05.05.05P21 - 2008/050966


SAGSRESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et sæt etiske kontraktvilkår i forbindelse med naturstensleverancer til Odense Kommune. Kravene skal sikre, at natursten, der leveres til Odense Kommune, er produceret under hensyntagen til etik og arbejdsmiljø. Formålet er, at Odense Kommune medvirker aktivt til at forbedre arbejdsforholdene i stenbrud og stenhuggerier.
Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik, har foreløbig stillet etiske krav ved 2 granitleverancer, herunder granitleverancer til renovering af Kongens Have.

Etiske kontraktvilkår for naturstensleverancer foreslås fremover anvendt ved alle bygge- og anlægsarbejder, der finansieres helt eller delvist af Odense Kommune.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Der anvendes fremover etiske kontraktvilkår ved naturstensleverancer til alle bygge- og anlægsarbejder, der finansieres helt eller delvist af Odense Kommune.
 2. By- og Kulturforvaltningen arbejder i dialog med Indkøbskontoret for et samarbejde med andre offentlige og private aktører med henblik på at opstille fælles etiske kontraktvilkår og eventuelt et fælles kontrolprogram for naturstensleverancer.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Udarbejdelse af etiske krav til naturstensleverancer ligger i naturlig forlængelse af Odense Kommunes nyligt vedtagne miljøpolitik, der bl.a. anfører, at Odense Kommune ved alle væsentlige indkøb vil inddrage krav til bl.a. arbejdsmiljø, etik og socialt ansvar.

På bæredygtighedskonferencen One Small Step tilsluttede Odense Kommune sig Aalborg Commitments. Herved forpligter Odense Kommune sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling. Aalborg Commitments forpligter bl.a. kommunen til et ansvarligt forbrug, hvor vi aktivt skal fremme bæredygtig produktion.

De etiske kontraktvilkår gælder naturstensleverancer fra alle lande. Vilkårene læner sig op ad anbefalinger, som den svenske NGO-organisation SwedWatch har givet til de svenske kommuner. Kravene er rettet mod konkrete indsatser, hvor arbejdsmiljøet kan forbedres markant. Der fokuseres på en forpligtende dialog med leverandørerne og en kombination af ufravigelige minimumskrav og en dokumentation af løbende forbedringer. Minimumskravene omhandler blandt andet børnearbejde, tvangsarbejde og arbejdsmiljø. I kontraktvilkårene kræves det blandt andet, at de danske granitleverandører udarbejder og fremsender en Code of Conduct, hvor de skriftligt formulerer, hvordan de vil sikre en acceptabel etisk og arbejdsmiljømæssig standard hos deres underleverandører.

Arbejdsmiljøforholdene i naturstensproducerende tredieverdenslande vil i en lang årrække fremover være væsentligt ringere end danske forhold. Odense Kommune bør dog fortsat handle med disse tredieverdenslande, idet det giver kommunen mulighed for gennem dialog med sine leverandører at stille krav, der sigter mod en langsigtet og markant forbedring af arbejdsmiljøforholdene i stenbrud og stenhuggerier.

Etiske kontraktvilkår for naturstensleverancer foreslås fremover anvendt ved alle bygge- og anlægsarbejder, der finansieres helt eller delvist af Odense Kommune.

Ved større leverancer af specialproducerede naturstensprodukter forventer By- og Kulturforvaltningen at stille krav, der er mere vidtrækkende end det på nuværende tidspunkt er muligt at stille til standardleverancer såsom granitbrosten og granitkantsten.

By- og Kulturforvaltningen vil tage initiativ til at indlede et samarbejde med andre kommuner samt øvrige offentlige og private aktører, der måtte være interesseret. Formålet kunne være at opstille fælles etiske kontraktvilkår samt oprette et fælles dialog- og kontrolprogram. Formålet kunne også være at få oprettet en certificeringsordning for naturstensprodukter, fx svarende til FSC-mærkningsordningen for træ.


Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Naturstensleverancer, notat.pdfKontraktvilkår pr. 16.4.08.pdfErklæring.pdfKontraktvilkår pr. 22.9.08-2.pdf


6. Forslag til tillæg nr. 36 til Kommune- og Miljøplanen og lokalplanforslag nr. 0-681 for Ansgars Kirke - Sognegård. Offentliggørelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2007/70943


SAGSRESUMÉ

Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme Fyens Stifts ønske om at opføre en ny sognegård til Ansgars Kirke. Samtidig er det et ønske at frilægge kirken. Dette gøres ved at fjerne den senere opførte tilbygning på kirkens nordvestside.

Lokalplanen muliggør desuden en omlægning af Kirkegårds Allé med regulering af trafikken og genplantning af den gamle allé, som blev fældet i 2005 på grund af alder.

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Sdr. Boulevard 1, en del af Ansgars Anlæg samt Kirkegårds Allé.

Lokalplanområdet er i Kommune- og Miljøplanen udlagt til park. Et kommuneplantillæg ændrer anvendelsen til serviceområde med friareal.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tillæg nr. 36 til Kommune- og Miljøplanen.
 2. Lokalplanforslag nr.0-681 til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Lokalplanforslaget


Lokalplanen udlægger området til kirke, sognegård og park.

Ansgars Kirke er opført i 1902 af den kendte Odense arkitekt Niels Jacobsen. Kirken blev bygget til at ligge i "ensom majestæt" op til Ansgars anlæg.

En senere tilbygning fra 1917 slører det majestætiske udtryk. Denne tilbygning foreslås fjernet efter anbefaling fra Den Kongelige Bygningsinspektør og med Nationalmuseets godkendelse.

Den nye sognegård opføres sydvest for kirken ud mod Ansgars Anlæg. For at bibeholde kirken som et fritliggende monument i parken graves den nye tilbygning ned, og der etableres plænegræs på taget.

Sognegården forbindes med kirken via en underjordisk gang. Over jorden opføres der et trappe-/elevatorhus i glas. Lys til sognegården sker ved hjælp af udgravede kiler i terrænnet.

Sognegårdens tag kommer til at ligge ca. 1 m over terræn. Der skal være adgang til taget fra Ansgars Anlæg, således at "taghaven" kan bruges som en del af parken.

Det nye anlæg er udformet, så der tages størst muligt hensyn til Ansgars Anlæg. Det kan dog ikke undgås, at flere store træer må fældes. Lokalplanen præciserer, hvilke træer der må fældes, og sikrer, at der plantes nye træer som erstatning.

Trafik

Kirkegårds Allé og Vandværksvej ensrettes på strækningen fra Gerthasminde til Gerthasvej. Ensretningen går i nævnte retning og gælder kun motorkøretøjer. Den ensretning, der siden efteråret 2005 har været etableret som forsøg, gøres herved permanent.

På strækningen mellem Gerthasminde og Ansgargade og mellem Gerthasvej og Falen vil der fortsat være dobbeltrettet trafik. Adgang til kirkens parkeringsplads sker fra Kirkegårds Allé via én fælles ind- og udkørsel.

Forslag til tillæg til Kommune- og Miljøplanen

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre anvendelsen fra park til serviceområde med friareal.

For at få rammeområderne til at hænge naturligt sammen lægges den "Jødiske Kirkegård" under samme rammeområde som Assistenskirkegården.


Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Kommuneplantillæg 36 forslag.pdfKortbilag1_0_681.pdfKortbilag2_0_681.pdfKortbilag3_0_681.pdfKortbilag4_0_681.pdfLokalplan 0-681 Ansgar Kirke forslag1.pdf


7. Forslag til tillæg nr. 40 til Kommune- og Miljøplanen lokalplanforslag nr. 4-684 for et område ved Væbnerhatten - Boliger. Offentliggørelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2008/017705


SAGSRESUMÉ

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Odense Kommune om at udlægge en del af det nuværende serviceområde til boligområde med tilhørende friararealer. Kommunen vurderer, at det areal, som lokalplanområdet dækker, ikke vil komme i brug til serviceformål. Derimod er der stor interesse for byggegrunde til en-families huse i lokalområdet.

Lokalplanområdet er i Kommune- og Miljøplanen udlagt som serviceområde. Et kommuneplantillæg ændrer anvendelsen til boligområde med tilhørende friareal.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tillæg nr. 40 til Kommune- og Miljøplanen.
 2. Lokalplanforslag nr. 4-684 til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.


By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Anker Boye deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Lokalplanforslaget


Lokalplanen er udarbejdet for at kunne etablere boliger og sikre de grønne stiforbindelser i lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger i boligområdet ved Tornbjerg i den sydøstlige del af Odense og omfatter et område beliggende syd for Væbnerhatten 32, som er børneinstitutionen Viben.

Området er kendetegnet ved, at ankomstvejen til børnehaven skærer igennem området. Det giver trafik igennem området morgen og eftermiddag. Derudover ligger der flere større og mindre grønne fællesarealer i nærheden af lokalplanområdet, blandt andet Kohaveskoven.

På denne baggrund udlægger lokalplanen 6 mindre grunde med mulighed for bebyggelse i 1½ etage. Der udlægges plads til 2 stier, som giver adgang til de grønne naboarealer. For at give lidt afstand til vejen er der udlagt en bred grøn rabat med træer langs begge sider af vejen. Desuden sikres børnehavens dyrefold for at bevare en del af de grønne rekreative faciliteter i området.

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Væbnerhatten. Den eksisterende beplantning langs stikvejen erstattes af nye træer placeret i små grupper på græsrabatten udenfor skel. Indenfor lokalplanområdet udlægges der et område svarende til den nuværende dyrefold som friareal. Det er hensigten, at området fortsat skal anvendes af institutionen Viben. Der skal fastholdes en visuel kontakt mellem den offentlige sti og dyrefolden, så folden er med til at give stemning til lokalplanområdet. Der plantes to solitære, karaktergivende træer til at lede ind mod det bagvedliggende friareal samt med tiden give skygge til institutionens område.

Forslaget til tillæg til Kommune- og Miljøplanen

Tillægget til Kommune- og Miljøplanen er udarbejdet for at ændre anvendelsen fra serviceområde til boligområde. Der har været afholdt forudgående høring i forbindelse med kommuneplanændringen. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen adminstrative konsekvenser for Odense Kommune.

LokalplanSept.pdfKommuneplantillæg nr. 40.pdf


8. Forespørgsel fra byrådsgruppe A om privat sygeforsikring i Odense Kommune.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/144952


SAGSRESUMÉ

Byrådsgruppe A anmoder i henhold til forretningsordenens § 3 om optagelse af følgende forespørgsel på byrådets dagsorden for mødet den 5/11 2008:

"Eftersom Fjernvarme Fyns bestyrelse skal tage stilling til, om virksomhedens medarbejdere skal have privat sygeforsikring, ønsker den socialdemokratiske byrådsgruppe, at Odense Byråd får lejlighed til at diskutere, hvad byrådets holdning er til emnet. Ønsker vi privat sygeforsikring, og ønsker vi det kun for en begrænset andel af kommunens ansatte."


BESLUTNING

Borgmesterens besvarelse godkendt, hvorefter sagen udsættes.


9. Udpegning af et medlem og en suppleant til Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR).
Åbent - 15.00.00A16 - 2008/007588


SAGSRESUMÉ

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 14/12 2005 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation (AC) Finn Udsen som medlem af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

Finn Udsen har imidlertid fået job som jobcenterchef i Kerteminde Kommune og vil derfor ikke kunne fortsætte som AC-repræsentant i LBR i Odense Kommune.

Under hensyntagen til ligestillingsreglerne har AC oplyst, at de i stedet for Finn Udsen ønsker Palle Møldrup eller Dorthe Bramsen Clausen udpeget som nyt medlem af rådet i nævnte prioriterede rækkefølge. Der har ikke hidtil været udpeget en suppleant, men AC har meddelt, at de ønsker at udpege Henning Nissen som suppleant for enten Palle Møldrup eller Dorthe Bramsen Clausen.

Det kan oplyses, at der for nuværende er udpeget 12 mænd og 3 kvinder som medlemmer af rådet.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Dorthe Bramsen Clausen med Henning Nissen som stedfortræder udpeget.


10. Udpegning af et nyt medlem af Hegnssynet.
Åbent - 00.01A23 - 2005/15754


SAGSRESUMÉ

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 14/12 2005 H.J. Pahlke som medlem af Hegnssynet.

H.J. Pahlke har nu meddelt, at han ønsker at udtræde af Hegnssynet af helbredsmæssige årsager.

Gruppe A's indstilling af nyt medlem vil foreligge på mødet.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Jimmy Thorup Hansen med Jesper Rønning som stedfortræder udpeget.


11. Indstilling af ny suppleant til Skatteankenævn Odense-Kerteminde.
Åbent - 00.01A16 - 2006/03335


SAGSRESUMÉ

Byrådet udpegede på mødet den 5/4 2006 Carsten Østerbye som suppleant i Skatteankenævn Odense-Kerteminde.

I forbindelse med Carsten Østerbyes dødsfald har Skat anmodet byrådet om at udpege en ny suppleant, jf. skatteforvaltningslovens § 6, stk. 5.

Gruppe C har indstillet følgende forslag til suppleanter: Jørgen Emil Johnsen på baggrund af sit indgående kendskab til statslig administration gennem 36 år, og John Erik Wozny på baggrund af hans tidligere medlemskab af Vurderingsankenævnet, og på baggrund af hans store interesse for arbejdet.

Skatteministeren udnævner på baggrund af indstillingerne en suppleant for den resterende del af funktionsperioden, der udløber den 30/6 2010.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt.


Lukket møde


12. Salg af Østre Stationsvej 26 - Badstuen.
Lukket - 82.02.00G01 - 2007/67801


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.