Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 17-12-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Samarbejde med Byfornyelsesselskabet Odense vedrørende helhedsplanansøgning til Landsbyggefonden om styrket erhvervs- og beskæftigelsesindsats for 14-25 årige beboere i afdeling 6 - Skt. Klemensparken.
Åbent - 00.01.00A00 - 2008/043688


SAGSRESUMÉ

Byfornyelsesselskabet Odense søger på vegne af Arbejdernes Boligforening Odense Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte boligafdelinger. Byfornyelsesselskabet har en sekretariats- og styringsfunktion, som indebærer, at de ansøger Landsbyggefonden om midler og sørger for, at ansøgte projekter iværksættes.


På baggrund af en foreløbig helhedsplan har Landsbyggefonden givet et foreløbigt tilsagn om støtte på kr. 4.000.0000 over en fem-årig periode.

Landsbyggefondens betingelser for et endeligt tilsagn er:
 1. Der indgås et samarbejde mellem Arbejdernes Boligforening Odense, afd. 6 Skt. Klemensparken, og Odense Kommune.
 2. Der indgår lokal medfinansiering på mindst 25%.
 3. Der er et erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt sigte med de aktiviteter, der etableres i området.

Arbejdernes Boligforening Odense, afdeling 6 Skt. Klemensparken, har gennem længere tid haft problemer med kriminalitet, indbrud og narkohandel på afdelingens arealer forårsaget af en gruppe unge. Gruppen af unge er kendetegnet ved, at de kommer fra hjem, hvor der ikke er tradition for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der søges derfor om midler til en samlet indsats over for ungegruppen, en indsats, som hviler på tre fundamenter, hvoraf indsats to og tre foreslås etableret med støtte fra Landsbyggefonden:
 1. Misbrugsbehandling, som den foregår i dag inden for kommunalt regi, men som ønskes forstærket og koordineret med helhedsplanens beskæftigelsesindsats.
 2. Værestedsfunktion for unge.
 3. Beskæftigelsesindsats.

Skt. Klemensparken består af 238 boliger med 512 beboere, hvoraf ca. 1/3 er under 24 år.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
ogSocial- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til Børn- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

Odense Kommune indgår en samarbejdsaftale med Arbejdernes Boligforening Odense, afd. 6 Skt. Klemensparken, om projektetStyrket erhvervsindsats i afdeling 6 Skt. Klemensparken over for 14 til 25 årige beboere.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Socialudvalgetanbefaler indstillingen. Udvalget ønsker en midtvejsevaluering af projektet.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

Arbejdsmarkedsudvalgetanbefaler indstillingen. Udvalget ønsker en midtvejsevaluering af projektet.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets, Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I 2006 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige styring. I aftalen indgår blandt andet, at Landsbyggefonden for en samlet ramme på 400.000.000 kr. årligt i perioden 2007-2011 kan yde tilskud til aktiviteter som led i en social og forebyggende indsats i problemramte boligområder.

Byfornyelsesselskabet Odense søger på vegne af Arbejdernes Boligforening Odense om endeligt tilsagn til helhedsplanenStyrket erhvervsindsats i afd. 6 Skt. Klemensparken over for 14-25 årige beboere.

Skt. Klemensparken har gennem længere tid oplevet problemer med ressourcesvage børn og unge, som mødes tilfældige steder i området, hvor de tænder bål, ryger hash og laver larm og uorden. Det gør området utrygt at færdes i for de andre beboere.

Der søges derfor om midler til en samlet indsats over for ungegruppen, en indsats, som hviler på tre fundamenter, hvoraf indsats to og tre foreslås etableret med støtte fra Landsbyggefonden:
 1. Misbrugsbehandling, som den foregår i dag inden for kommunalt regi, men som ønskes forstærket og koordineret med helhedsplanens beskæftigelsesindsats.
 2. Værestedsfunktion for unge.
 3. Beskæftigelsesindsats.

Den primære målgruppe for indsatserne er de 14-25-årige beboere i området samt tilløbere fra det umiddelbart tilstødende kvarter. Den sekundære målgruppe er de 10-14-årige beboere i området.

Den primære indsats, beskæftigelsesindsatsen, skal få de unge væk fra deres nuværende situation i retning af et liv med uddannelse/arbejde og forpligtelser. Det skal ske ved at give de unge personlige kompetencer og hjælpe dem i forhold til uddannelse og erhverv. Der etableres kontakt til lokale erhvervsvirksomheder og forskellige uddannelsesinstitutioner med det formål at skaffe de unge en erhvervsmæssig tilknytning i form af ansættelsesforhold eller praktikplads.

Ved Landsbyggefonden søges der om ansættelse til to professionelle medarbejdere til at forestå den daglige drift og implementering af projektets hovedsigte.

For nuværende findes der ikke et fast værested for de unge i afdelingen, men et klubtilbud to hverdagsaftener om ugen for de under 17-årige.
Som en del af helhedsplanen foreslås der etableret et værested for unge, som skal være ét af flere fysiske forankringspunkter i den samlede indsats. I værestedet skal der være plads og faciliteter til at kunne tilbyde målgruppen relevante og værdifulde aktiviteter under kontrollerede former. Der påtænkes nedsat to udvalg i området, et børneråd bestående af børn fra 10-14 år og et ungeråd med unge fra 15-24 år.

Det relativt udbredte misbrug blandt de unge i området kræver en indsats. Denne indsats er et rent kommunalt anliggende, som allerede foregår, men som forstærkes og koordineres med helhedsplanens beskæftigelsesindsats, idet der sættes særlig fokus på området fra kommunens misbrugsbehandlings- afdeling.

Overordnet set understøtter helhedsplanen Odense Kommunes Ungestrategi, der sætter unge mellem 15 og 25 år i centrum og går på tværs af alle kommunens forskellige indsatser og initiativer.

Organisering og betingelser

Landsbyggefondens betingelser for endeligt tilsagn er:
 1. Der indgås et samarbejde mellem Arbejdernes Boligforening Odense, afd. 6 Skt. Klemensparken, og Odense Kommune. Dette gøres i en bindende samarbejdsaftale.
 2. Der indgår lokal medfinansiering på mindst 25%. Medfinansieringen kan fx erlægges i form af værdien af lokaleleje eller medarbejdertimer for medarbejdere, som indgår i projektet i form af deltagelse i møder, organisering og udarbejdelse af evaluering.
 3. Der er et erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt sigte med de aktiviteter, der etableres i området.


Økonomi

Det samlede budget for den endelige fem-årige helhedsplan er på 6.429.290 kr. Det forhøjede beløb i forhold til den forhåndsgodkendte helhedsplan skyldes, at den endelige helhedsplan er udvidet med en værestedsfunktion for unge.

Den lokale medfinansiering udgør 1.610.000 kr. over en fem-årig periode. Heraf indgår Arbejdernes Boligforening Odense med 500.000 kr., og Odense Kommune indgår med 1.110.000 kr.

I den samlede kommunale medfinansiering på 1.110.000 kr. indgår finansiering fra Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i form af medarbejdertimer og lokaleleje.

Børn- og Ungeforvaltningen finansierer 300.000 kr. til lokaleleje af "Vores Hus", som er et kommunalt ejet hus beliggende tæt op af afdelingen.
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Socialcentret, indgår med 150.000 kr. til evaluering.

De resterende 660.000 kr. finansieres mellem Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Over en fem-årig periode bliver det 132.000 kr. om året delt mellem de tre forvaltninger til primært administrativ og faglig konsulentbistand.

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, idet finansieringen afholdes inden for de respektive forvaltningers ramme.


Administrative konsekvenser

De respektive forvaltninger medvirker med administrative ressourcer som beskrevet under økonomi.


2. Genopbygning af Børnehuset Tornbjerg.
Åbent - 82.18.00A00 - 2008/137085


SAGSRESUMÉ

Tornbjerg Børnehus blev fredag 19/9 2008 udsat for brand. Branden udviklede sig i en sådan grad, at børnehaven efter branden ikke var egnet til at huse børn. Børn og personale er blevet midlertidigt genhuset i opsatte pavilloner på Væbnerhatten 192-194.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byråder godkender:
 1. Der meddeles en tillægsbevilling til Børn- og Ungeudvalget på 5.734.937 kr. i 2009 og 6.650.000 kr. i 2010 - i alt 12.384.937 kr.

  Tillægsbevillingen meddeles i henhold til Odense Kommunes gældende forsikringspolitik som en anlægsbevilling til projektering og genopførelse af Børnehuset Tornbjerg, der nedbrændte i september 2008, samt følgeudgifter til etableringen af nødbørnehaven.
 2. Tillægsbevillingen søges frigivet med 5.734.937 kr. i 2009 og stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Branden har hovedsageligt hærget fællesarealet og bredt sig til hele tagetagen. Alle vægge, lofter og gulvbeklædning er ødelagt af den store vandmængde fra brandslukningen. Installationer for vand, varme, el og ventilation samt inventar er ødelagt.

En genopbygning af Børnehuset Tornbjerg vil kræve en ny bygning uden mulighed for genanvendelse af eksisterende mure, da den nedbrændte børnehave ikke lever op til gældende bygningsreglement. Det er derfor kun muligt at genanvende dele af fundamentet samt tilslutninger af installationer og udearealer.

Byggerådgivning vurderer, at børnehaven vil kunne stå færdig medio 2010.

Nødbørnehaven har fået midlertidig byggetilladelse på 2 år på Væbnerhatten. Etableringen af nødbørnehaven beløber sig indtil videre på 834.937 kr. Børn- og Ungeforvaltningen vil opgøre de detaljerede udgifter ved årsskiftet.


Økonomi

Byggerådgivning i By- og Kulturforvaltningen vurderer, at de samlede udgifter til en retablering af børnehuset beløber sig til 11.650.000 kr. ekskl. moms inkl. inventar og nedrivning af udbrændt bygning. Dette er forudsat af, at stikledninger for kloak, vand, el og varme kan genbruges, samt at udearealer og legeplads er intakte.

Byggerådgivning vurderer, at der vil være udgifter på 5.000.000 kr. til rådgivning og påbegyndelse af byggeri i 2009, mens færdiggørelse af byggeri i 2010 vil beløbe sig på 6.650.000 kr.

Jf. Odense Kommunes forsikringspolitik dækker Institutionsafdelingen de første 100.000 kr. af 834.937 kr. til etablering af nødbørnehaven, hvortil der ansøges om tillægsbevilling på de resterende 734.937 kr. i 2009.

Børn- og Ungeforvaltningen ansøger derfor i alt om en tillægsbevilling på 12.384.937 kr. fordelt over 2009 og 2010.


Administrative konsekvenser

Der er ingen administrative konsekvenser forbundet hermed.

Besigtigelse af nedbrændt børnehave på Munkehatten.pdf


3. Nyt lejemål til Specialafsnittet og Forebyggelsesafsnittet i Børn- og Familieafdelingen.
Åbent - 82.00.00Ø54 - 2008/157278


SAGSRESUMÉ

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at der indgås nyt lejemål beliggende Østerbro 1, 5-7, 5000 Odense C, til anvendelse for Specialafsnittet og Forebyggelsesafsnittet i Børn- og Familieafdelingen. Specialafsnittet og Forebyggelsesafsnittet har i dag til huse i lejede lokaler i Vindegade.

De nuværende lokaler er ikke tilstrækkelige til Specialafsnittets og Forebyggelsesafsnittets medarbejdere, hvorfor der grundet pladsmangel er brug for en udvidelse af lokalerne. Indgåelse af lejemålet vil medføre udgifter til indgåelse af lejemål, husleje og drift.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at Børn- og Familieafdelingen indgår aftale om leje af lokaler beliggende Østerbro 1, 5-7, 5000 Odense C.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Specialafsnittet og Forbyggelsesafsnittet har i dag til huse i lejede lokaler i Vindegade, hvor lejemålet er indgået med Skousen Holding A/S.

Specialafsnittetarbejder med nogle af de "tungeste" børn- og ungesager i Odense Kommune, typisk sager med unge kriminelle.

I specialafsnittet er der ansat 10 medarbejdere. I afsnittets nuværende lokaler er rummene meget små og forholdene generelt meget trange.

Forebyggelsesafsnitteter et tilbud til unge primært i alderen 15-18 år, som har behov for opsøgende miljøarbejde, konsultativ bistand vedrørende misbrugs- og rusmiddelsproblematikker samt efterværnsforanstaltninger.

I Forbyggelsesafnittet er der ansat 25 medarbejdere. I afsnittets nuværende lokaler er rummene meget små og forholdene generelt meget trænge.

Børn- og Familieafdelingen har undersøgt forskellige muligheder for at finde mere egnede lokaler til placering af Specialafsnittet samt Forebyggelsesafsnittet og finder, at den bedste løsning er indgåelse af lejemålet beliggende Østerbro 1, 5-7, 5000 Odense C.

En indgåelse af lejemålet vil bidrage til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø samt skabe mulighed for etablering af rimelige arbejdspladser/-forhold og møde-/samtalerum for medarbejdere og brugere.

Lejemålet kan tages i brug pr. 1/3 2009.

Lejekontrakten er aftalt med et opsigelsesvarsel på 3 måneder.


Økonomi

I forbindelse med indgåelse af lejemålet forventes der følgende udgifter:

Løbende driftsudgift
 • Den årlige lejeudgift for lejemålet udgør 561.150 kr. plus forbrug. Det årlige forbrug vurderes til 107.255 kr. Ovenstående beløb er ekskl. moms.

  Éngangsudgifter
 • Depositum svarende til 6 måneders leje - 280.576 kr.

  Den samlede udgift i 2009 udgør 557.004 kr. og 668.405 kr. i efterfølgende budgetår. Udgiften finansieres via budgetramme 5.5, Børn- og Familieafdelingen.

  Lejemålet vil fra lejeperiodens start være nyistandsat.

  Lejen reguleres årligt i henhold til nettoprisindekset, dog mininum 2,5%.

  Indgåelse af nye lejeaftaler, hvor der ikke fraflyttes lejemål, som tidligere har været lånerammebelastende, belaster lånerammen i det år, hvor der indgås kontrakt.

  Såfremt der fraflyttes et lejemål, som tidligere har været låneramme- belastende, reduceres lånerammebelastningen af de(t) nye lejemål med belastningen fra den gamle lejeaftale.

  I 2009 er der ikke ledig låneramme til indgåelse af nye aftaler, idet lånerammen fuldt ud anvendes til den budgetterede låneoptagelse.

  Indgåelse af ny lejeaftalen vil derfor medføre en deponering på 1.620.121 kr. i 2009, der finansieres af kassen - minus reduktion for "gammelt lejemål", 1.794.616 kr. Indgåelse af lejemålet medfører derfor ingen deponering.


  Administrative konsekvenser

  Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


  4. Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord for 2009.
  Åbent - 13.06.00S00 - 2008/151245


  SAGSRESUMÉ

  By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende fra den 1/1 2009.

  Salgspriser på henholdsvis bolig- og erhvervsjord fastsættes på baggrund af en vurdering af markedsprisen, uanset at en vurdering af markedsprisen kan være vanskelig, da Odense Kommune generelt er prisdannende som den største udbyder, særligt på erhvervsjord.

  Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at salgspriserne for bolig- og erhvervsjord generelt er fastsat til markedspriser, og at priserne på den baggrund forbliver uændret i 2009.

  Samlet oversigt fremgår af sagsfremstillingen.


  INDSTILLING

  By- og Kulturforvaltningen
  indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at salgspriserne på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået i sagsfremstillingen.

  By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

  Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

  Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


  BESLUTNING

  Godkendt.


  SAGSFREMSTILLING

  Prisfastsættelse på parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer.

  Parcelhusgrunde

  Arealerne foreslås prisfastsat uændret.

  Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde

  Område
  Mindstepris
  Seden Syd III B10, Vejrhanen - 6 grunde
  260.000 kr. 200 kr./m²
  (429.600 - 567.600 kr.)
  Seden Syd, Gårdhanen 13
  425.000 kr.
  Seden Syd, Gårdhanen 23
  490.000 kr.
  Næsbyhoved Broby, Møllestedet - 3 grunde
  350.000 kr. 210 kr./m²
  (548.240 - 576.380 kr.)
  Næsbyhoved Broby, Lauravænget - 4 grunde
  350.000 kr. 210 kr./m²
  (545.300 kr. - 568.190 kr.)
  Næsbyhoved Broby, Møllestedet 2
  661.840 kr.
  Næsbyhoved Broby, Langkærgårdvænget 10
  570.000 kr.
  Skibhus Skovly 11
  850.000 kr.
  Fraugde, Riddersporen 10-18 & 9-11, 7 grunde
  330.000 kr. 340 kr./m²
  (627.160 kr. - 637.020 kr.)
  Fraugde, Riddersporen 2-8 & 1-7, 8 grunde
  290.000 340 kr./m²
  (592.940 kr. - 597.700 kr.)
  Fraugde, Østparken 129C
  858.200 kr.
  Fraugde, Østparken - 3 grunde
  500.000 kr. 400 kr./m²
  (836.400 kr - 856.000 kr.)
  Højby, Lindeskovhaven - 14 grunde
  350.000 kr. 350 kr./m² gældende op til 1.250 m².
  Derefter 120 kr./m²
  (690.550 kr. - 952.500 kr.)
  Nyvangsvej 44
  400.000 kr.
  Tranevej 9
  600.000 kr.

  Storparceller

  Arealerne foreslås prisfastsat uændret.

  Oversigt over salgspriser på storparceller

  OmrådeMindstepris
  pr. m²
  Mindstepris
  pr. etage-m²
  byggemulighed
  Seden Syd - III B1,B - B3
  325 kr.
  Marienlund - B1
  1.600 kr.
  Marienlund - B2-B5
  1.500 kr.

  Servicearealer

  Arealerne foreslås prisfastsat uændret.

  Oversigt over salgspriser på servicearealer

  OmrådeMindstepris pr.
  etage-m²
  byggemulighed
  Mindstepris pr. m²
  grundareal
  Blækhatten - Butiksareal
  685 kr.
  Seden Syd - Butiksareal
  240 kr.
  Villestofte - Butiksareal
  240 kr.
  Fraugde
  210 kr.
  Næsbyhoved Broby
  210 kr.
  Kirkendrup
  210 kr.
  Skibhusene
  210 kr.
  Højby Syd
  960 kr.
  Blangstedgård
  840 kr.
  Marienlund - centerareal
  1.500 kr.
  Sdr. Boulevard 39 B
  Fast mindstepris 4.300.000 kr.

  Erhvervsarealer

  I Tietgen Byen er byggemodning af ca. 33 ha erhvervsjord i gang (M.P. Allerups Vej, etape III).

  Mindsteprisen foreslås fastsat til 170 kr./m2 for ca. 17 ha beliggende mod Ring 3 og 150 kr./m2 for ca. 16 ha ved M.P. Allerups Vej.

  Øvrige arealer foreslås prisfastsat uændret.

  Oversigt over salgspriser på erhvervsarealer

  OmrådeMindstepris pr. m²
  grundareal
  Byggemodnet
  beholdning
  Tietgen Byen
  150-220 kr.
  95,8 ha.
  Odense S - Teknikvej
  140-150 kr.
  4,8 ha.
  Seden Syd
  120 kr.
  1,5 ha.
  Seden Nord
  110 kr.
  1,9 ha.
  Hvilehøjvej
  170 kr.
  1,5 ha.

  Generelt for samtlige arealer

  Oversigt over det samlede udbud af arealer med priser og beliggenhed er vedlagt sagen.

  Prisfastsættelsen vil efter byrådets godkendelse blive annonceret i dagspressen, jf. bekendtgørelse af 20/7 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

  Salg af arealerne gennemføres uden forelæggelse for byrådet, jf. den af byrådet meddelte bemyndigelse til By- og Kulturudvalget, til at træffe afgørelse om salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål, hvis:
  • Salgsprisen er fastsat af Odense Byråd.
  • Salget sker til et formål, der er i overenstemmelse med det af byrådet vedtagne plangrundlag.
  • Salget sker i overensstemmelse med vedlagte vilkår for salg af henholdsvis parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsjord som er revideret i 2005.


  Økonomi

  Fastsættelsen af salgspriserne vurderes ikke at påvirke de budgetterede salgsindtægter.


  Administrative konsekvenser

  Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

  3410_001.pdf
  3409_001.pdf
  3411_001.pdf

  3412_001.pdf


  5. Forslag til tillæg nr. 38 til Kommune- og Miljøplanen med VVM-redegørelse, sammenfattende redegørelse og lokalplanforslag nr. 0-683 for ny bydel nord for Østre Stationsvej. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
  Åbent - 01.02.05P16 - 2007/104073


  SAGSRESUMÉ

  Lokalplanenforslaget er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af bymidten nord for Østre Stationsvej. Lokalplanenforslaget giver mulighed for:
  • Etablering af shoppingcenter på ca. 50.000 m2, heraf 40.000 m2 butikker.
  • Nye karrébebyggelser med et blandet indhold af boliger, erhverv og service med tilhørende friarealer, herunder mulighed for en daginstitution
  • Parkering for op til 2.000 biler, fortrinsvis i kælder.
  • Området indeholder bevaringsværdig bebyggelse, der skal indgå i den nye bydel.

  Lokalplanen omfatter et område afgrænset af Østre Stationsvej, Rugårdsvej, Jarlsberggade og jernbanen.

  Centerbebyggelsen har regional betydning og kan have konsekvenser for detailhandlen andre steder samt give anledning til forøget trafik. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 38 blevet udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet), som redegør for konsekvenser for detailhandel, trafik, visuelle forhold, vindpåvirkning og andre miljøforhold.

  Der er udarbejdet et forslag til rammeaftale mellem Odense Kommune og grundejeren med henblik på udvikling af den nye bydel. Forslaget til aftale behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

  I indsigelsesperioden er der indkommet 6 indsigelser/bemærkninger, hvoraf de 2 siden er frafaldet.


  INDSTILLING

  By- og Kulturforvaltningen
  indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
  1. Forslag til tillæg nr. 38 til Kommune- og Miljøplanen.
  2. Sammenfattende redegørelse til miljørapporten indeholdt i VVM-redegørelsen.
  3. VVM-tilladelse.
  4. Lokalplanforslag nr. 0-683 for ny bydel nord for Østre Stationsvej.

  By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

  Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i behandlingen af hele dette punkt.

  Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

  Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


  BESLUTNING

  Godkendt.


  SAGSFREMSTILLING

  Det er planernes formål at sikre en sammenhæng mellem den nuværende bymidte og den nye bydel samt med stationsområdet. Der skal opnås et helstøbt bymiljø, hvor eksisterende og nye bygninger, funktioner, byrum og trafikarealer spiller aktivt og positivt sammen. Den del af planområdet, der støder direkte op til den eksisterende karréby syd for Østre Stationsvej, skal udvikle sig til en nutidig karréby med blandede byfunktioner og gode fodgængerforbindelser til den eksisterende by og til stationsområdet. Mod jernbanen kan der opføres et butikscenter, der samtidig virker som støjskærm.

  Der er udarbejdet et forslag til rammeaftale mellem Odense Kommune og grundejeren med henblik på udvikling af den nye bydel. Forslaget til aftale behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

  I indsigelsesperioden er der indkommet 6 indsigelser/bemærkninger fra:
  • Miljøministeriet, Miljøcenter Odense - veto, indsigelsen er siden frafaldet.
  • Banedanmark v/Otto Bach Ulstrup - indsigelsen er siden frafaldet betinget af ændringer i lokalplanen.
  • Odense Projektudviklingsselskab A/S v/Aberdeen Property Investors Denmark A/S.
  • Andelsboligforeningen Åløkkeskoven v/næstformand Thomas A. Valentinsen, Odense C.
  • Claus Houden, Sadolinsgade 105, Odense M.
  • Thorleif Christiansen, Østre Stationsvej 36, 1. tv., Odense C.

  Indsigelserne og forvaltningens bemærkninger

  Indsigelserne vedrører både lokalplanforslaget og VVM-redegørelsen. Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne er anført direkte under det enkelte afsnit med henvisning til eventuelle rettelser i lokalplanforslaget nedenfor.

  Miljøministeriet, Miljøcenter Odense

  Indsigelsen var mod kommuneplantillægget om detailhandel og gik på formelle forhold. Kommuneplantillægget er aftalt ændret med Plankontoret og med vedtagelsen af tematillægget er indsigelsen frafaldet.

  Banedanmark v/Otto Bach Ulstrup

  Indsigelsen ønskede forskellige forhold i lokalplanen præciseret og en ny deklaration om især vejadgang forhandlet med grundejeren. Der er opnået enighed om et nyt deklarationsrids, og lokalplanen er præciseret på de ønskede punkter. Frafald af indsigelsen er betinget af disse ændringer, der fremgår af "Forslag til ændringer i lokalplanen" nedenfor.

  Odense Projektudviklingsselskab A/S v/Aberdeen Property Investors Denmark A/S

  Odense Projektudviklingsselskabs bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene går på specifikke bestemmelser.
  1. Best. 3.3. Der ønskes mulighed for etablering af mindre dagligvarebutik i område B.
  2. Best. 3.4. mfl. Der ønskes fleksibilitet i anvendelsen mellem butikker og caféer i centret, således at caféer kan omdannes til butiksformål.
  3. Best. 3.6/3.7. Der ønskes mulighed for, at friareal til karré 1 kan anlægges på torvet foran bygningen.
  4. Best. 5.5. Kravet om træer i strædet mellem karréer og center ønskes løsnet op til fx beplantning i kummer.
  5. Best. 5.7. Kravet om parkering til 10 handicapbusser på terræn tæt ved indgang ønskes nedsat, eller der findes alternativ løsning.
  6. Best. 6.1. Opgørelse af eksisterende bygninger i området den lovede byggeret på 111.220 m2 giver i alt 117.064 m2. Lokalplanenforslaget bedes ændret i overensstemmelse med dette.
  7. Best. 6.3. Bemærkninger til bygningshøjder og dybder i delområde B ønskes justeret (bygningsdybde på en fløj ændret fra 15 m til 27 m i stueplan, bygningshøjde på laveste tårne øget med 1 m til 38 m, bygningshøjde mod Østre Stationsvej hævet med henholdsvis 1,5 m fra 15,5 m til 17 m og 1 m fra 19 m til 20 m). Ønske om øget bygningsdybde begrundes i, at vareindlevering til hotel kræver 27 m bygningsdybde. Ønsker om øgede bygningshøjder begrundes fortrinsvis med ønsker om stueetager på 4 m højde samt behov for større opbygning af etageadskillelser for at kunne opfylde støj- og energikrav.
  8. Best. 6.4. Ønske om, at der samlet må bygges 60.000 m2 i centrets byggefelt og ikke 50.000 m2. Ønsket begrundes med behov for fleksibilitet, så arealer kan flyttes fra karréby til center, hvis behovet opstår.
  9. Best. 6.5. Der ønskes mulighed for, at noget af bastionen kan bruges til bagbutik.
  10. Best. 7.1. Der ønskes sikkerhed for, at "grønne tage" opfattes som en mulighed, ikke et krav. Det ønskes vurderet, om adgangsforhold i karré 3 anses for opfyldt, hvis der er adgang fra gade, porte og i et enkelt tilfælde fra gård i forbindelse med port.
  11. Best. 7.3. Der ønskes en revurdering af kravet om tegl i facaderne og materialekrav til altanbrystninger.
  12. Best. 8.1 og 8.4. Der ønskes mulighed for produktreklame i forbindelse med medieskærme.
  13. Best. 10.1. Der ønskes ikke træer på Østtorvet.
  14. Best. 12. Der gøres indsigelse mod lokalplanens krav om opførelse af bebyggelsen som lavenergibebyggelse, idet det ikke anses for muligt at opføre shoppingcenter og kontorbyggerier i lavenergiklasse 2.

  Ad Odense Projektudviklingsselskab A/S v/Aberdeen Property Investors Denmark A/S

  Indsigelsespunkt nr. 1, 5, 6 og 12 foreslås umiddelbart imødekommet. Rettelserne til lokalplanenforslagets bestemmelser beskrives nærmere under "Forslag til ændringer i lokalplanen" nedenfor.

  Indsigelsespunkt 2, 4, 7, 8, 9, 10 og 14 foreslås delvist imødekommet:
  • Punkt 2: Afvises for så vidt det kan øge antal butiks m2 i det samlede billede – caféer kan dog ændres til butikker, hvis det samlede bruttoareal til butikker inkl. gangarealer ikke overstiger 40.000 m2.
  • Punkt 4: Lokalplanenforslaget foreslås tilrettet, så placering af træer præciseres.
  • Punkt 7: Bygningsdybder samt højder på de laveste tårne foreslås justeret som ønsket. Bygningshøjderne mod Østre Stationsvej bør vurderes i det enkelte byggeprojekt, da det er vigtigt for gadens samlede udtryk, at der er harmoni mellem højderne på den nordlige og sydlige side af gaden.
  • Punkt 8: de "maks. 50.000 m2" foreslås ændret til "ca. 50.000 m2".
  • Punkt 9: Der har i perioden siden offentliggørelsen været forhandlet om blandt andet anvendelsesmulighederne for bastionen. Grænsen mellem område C og D foreslås rettet med nogle få meter, der bedre muliggør placeringen af den ønskede butik, men ikke forringer mulighederne for først og fremmest at skabe gode rampe- og trappeadgange til stibroen.
  • Punkt 10: De grønne tage er en mulighed, ikke et krav. Grønne tage er dog én af de muligheder, som belyses nærmere i forbindelse med mulige bæredygtige tiltag, der kan medføre energibesparelse, og/eller som kan medvirke til mere bæredygtig håndtering af regnvand.
  • Punkt 14: Odense Projektudviklingsselskab har siden lokalplanforslaget blev udarbejdet fået udført flere energirammeberegninger, der godtgør, at der ikke er udsigt til, at bebyggelsen kan komme ned i lavenergiklasse 2 som angivet i Bygningsreglementet. Der er derfor ændret i lokalplanbestemmelsen, så det sikres, at der under alle omstændigheder opnås samme målbare energibesparelse – og CO2-reduktioner, som hvis byggeriet blev opført efter Bygningsreglementets regler.

  Indsigelsespunkt 3, 11 og 13 foreslås afvist:
  • Punkt 3: Det er vigtigt, at friarealer, der hører til bebyggelse, kan benyttes forholdsvis ugenert af de brugere, friarealerne er tiltænkt. Lokalplanenforslagets bestemmelser muliggør dog en konkret vurdering af friarealer på terræn ved behandling af byggeansøgning.
  • Punkt 11: Lokalplanen stiller krav om, at der bruges tegl og gerne i utraditionelle udformninger, eventuelt i forbindelse med andre materialer. Dette krav er sat for at sikre et materialemæssigt familieskab med den eksisterende karréby. Der stilles krav om uigennemsigtige brystninger på altaner mod Kongensgade og Østre Stationsvej for at sikre en grad af privathed på altanerne og hindre, at altanerne får et påtrængende udtryk på de mest befærdede gadestrækninger.
  • Punkt 13: Der stilles ikke specifikt krav om træer på Østtorvet.

  Andelsboligforeningen Åløkkeskoven

  Der gøres indsigelse mod etablering af butikscenter og bolig- og erhvervsbyggeri i området. Trafikscenarierne for 2007 og 2015 i VVM-redegørelsen viser markant forværrede støjgener for ejendommene Åløkke Allé 45-47. Trafikken er varetilkørsel og kunder til centerbebyggelsen. Ejendommenes værdi forventes derfor reduceret, da boligernes opholdsarealer (ude og inde) forringes af den ventede trafikstøj samt af den deraf følgende luftforurening. Følgerne kan være sundhedsskadelige både fysisk og mentalt.
  Kørsel med jord og nedbrydningsmaterialer fra området hævdes at medføre rystelser i ejendommene, og der er konstateret revner og løs puds i boligforeningens bygning, ligesom der er revner i asfalten foran bygningen. Den eksisterende trafik på Åløkke Allé føles allerede belastende, ligesom krydset ved Toldbodgade føles utrygt. På baggrund af ovennævnte gener henstilles til, at kommunen eller projektets investorer finansierer og installerer nye støjdæmpende vinduer, inden byggeriet påbegyndes. Desuden ønskes der en renovering af facaden (puds og nymaling) samt optimering af kloaksystemet til og fra ejendommen til at kunne holde til belastning fra øget trafik, ligesom støjdæmpende asfalt ønskes nær ejendommen. Endelig ønskes der en uvildig undersøgelse af forureningsgraden og de sundhedsmæssige konsekvenser af den øgede trafik grundet centerbyggeriet.

  Som visuel og gene-reducerende tiltag foreslås der træbeplantning og lange blomsterbede langs vejen, samt hvor det er muligt, i midterhelle. Krydset Åløkke Allé/Toldbodgade foreslås udbygget og trafiksikret, og der ønskes tiltag til overholdelse af fartgrænserne.

  Såfremt der ikke er forståelse for de udtrykte behov og ønsker, vil sagen blive overdraget til en advokat, ligesom der vil blive taget skridt til involvering af områdets øvrige beboere.

  Ad Andelsboligforeningen Åløkkeskoven

  Ifølge de trafikmæssige vurderinger, der er foretaget i forbindelse med planlægningen for det nye centerområde, kan der ikke forventes væsentlige trafikændringer ud for Åløkke Allé 45-47, og dermed heller ikke væsentlig øget trafikstøj eller luftforurening. Dette gælder for alle de undersøgte muligheder for byggeri på de omhandlede arealer og for situationerne både med og uden Kanalforbindelsen og med og uden lukning af den indre del af Rugårdsvej, jf. blandt andet Tabel 7.2 på side 64 i VVM-redegørelsen. Dette betyder dog ikke, at der ikke er støjproblemer på Åløkke Alle, idet Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser allerede i dag er overskredet.

  Der arbejdes for nuværende med en Trafik- og mobilitetsplan for trafikken i og omkring bymidten i Odense. Også denne planlægning vil kunne få indflydelse på trafikken på Åløkke Alle. Trafik- og mobilitetsplanen forventes blandt andet at forholde sig til støjproblemerne på de berørte veje.

  I forbindelse med behandlingen af planforslagene for en bydel nord for Østre Stationsvej vedtog Odense Byråd at gennemføre et pilotprojekt, der belyser og gennemfører støjbegrænsende tiltag i et pilotområde omkring den nye bydel. Lyddæmpende vinduer og støjdæmpende asfalt forventes at indgå i projektet. Det kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at pilotprojektet gennemføres i et andet pilotområde. Pilotprojektets resultater skal under alle omstændigheder efterfølgende anvendes ved håndteringen af støj i forbindelse med kommunens trafikplanlægning – herunder i Trafik- og mobilitetsplanen.
  Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvilke konsekvenser ovennævnte tiltag til bekæmpelse af støj og luftforurening fra veje vil have over for boligerne på Åløkke Allé 45-47.

  Odense Kommune har i øvrigt også besluttet at indføre en miljøzone indenfor Ring 2, hvilket forventes at begrænse luftforureningen væsentligt.

  Eventuelle skader på ejendomme på grund af kørsel på offentlig vej reguleres ikke via planlægningen. Det er i øvrigt sådan, at trafikarbejdet på det offentlige vejnet ikke kan gøres skyldig i skader på ejendomme langs vejnettet. Eventuelle skader begrundes i funderingen af bygningerne.

  Ombygninger af kryds og sikring af vejstrækninger sker efter principper vedtaget i Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan. Dog indgår krydset Åløkke Allé/Toldbodgade i den foreslåede P-rute i Trafik- og mobilitetsplanen, hvorfor krydsets kapacitet netop undersøges og vurderes. Hastighedsovertrædelser er desværre et generelt problem, som jævnligt drøftes med politiet.

  Ledningerne i Åløkke Allé er Odense Vandselskabs ligesom stikledningerne til skel, derfor vil ejendommens egen stikledning ikke blive belastet af eventuel øget trafik.

  Claus Houden, Sadolinsgade 105

  Ejeren af Klostervej 29 (og opfordret af lejerne) ønsker forbedrede trafik- og parkeringsforhold på Klostervej mellem Østre Stationsvej og Vindegade. Der ønskes ensretning i sydgående retning og mulighed for sideparkering, beplantning og forskønnelse af gadestrækningen. Ønskerne bedes set i relation til tidligere fremlagte forslag om grønne områder langs Klostervej, hvor der i stedet nu opføres højere bygninger, der giver forringede lysforhold.

  Ad Claus Houden, Sadolinsgade 105

  Klostervej ligger ikke indenfor lokalplanområdet, hvorfor forhold på Klostervej ikke kan reguleres af planen. Odense Kommune arbejder i øjeblikket på færdiggørelsen af en Trafik- og mobilitetsplan gældende indenfor Ring 2. I denne plan foreslås både Østre Stationsvej og Vindegade spærret for gennemkørsel, hvilket vil betyde en væsentlig ændring af de trafikale forhold i bymidten. Østre Stationsvej foreslås indsnævret og begrønnet. Trafik- og mobilitetsplanen forventes at komme i offentlig høring umiddelbart efter lokalplanens vedtagelse.

  Odense Kommune er opmærksom på parkeringsproblemerne i bymidten. I forbindelse med den nye bydel vil der blive etableret mindst 1.700 nye parkeringspladser til butikscenter m.m. i området.

  Thorleif Christiansen, Østre Stationsvej 36, 1. tv.

  Der gøres indsigelse mod uklarhed og manglende konsekvens i lokalplanens krav til ny bebyggelse og arkitektur i området, og der henstilles til strammere bestemmelser om materialer og tilhørsforhold til byen. Her gøres der især opmærksom på manglende krav til farvevalg i teglstenene og til højhusbebyggelsens misforhold til den eksisterende by. Byggeriet er for højt og bastant.

  Det kritiseres, at visualiseringen i VVM-redegørelsen kun forholder sig til gadeplan og ikke til udsigtsforhold fra eksisterende ejendomme. Det kritiseres endvidere, at visualiseringens konklusioner ikke er entydige (byggeriet vil overvejende have positive visuelle konsekvenser).

  Der gøres indsigelse mod de trafikale og miljømæssige konsekvenser af projektet, og teksten og holdningen kritiseres også her for at være uklar og inkonsekvent. Indsiger tager desuden forbehold for støjgener fra nye butikker og restauranter eller lignende langs Østre Stationsvej.

  Indsiger mener, at det eksisterende kloaknet er nedslidt og underdimensioneret og ikke kan klare belastningen fra den nye bydel.
  Endelig ses tendensen for butikslukninger i bymidten som skræmmende, og at der er risiko for en mere trist bymidte med øget butikslukning og fraflytning fra boliger nær området.

  Ad Thorleif Christiansen, Østre Stationsvej 36, 1. tv.

  Vedrørende krav til ny bebyggelse, arkitektur og materialeholdning vil området udvide den eksisterende bymidte, men bliver samtidig en ny bydel med eget formsprog. Byggeriet skal afspejle den tid, det opføres i, men får tilhørsforhold til den eksisterende by ved bebyggelsens dimensionering mod Østre Stationsvej og ved krav om tegl som et gennemgående materiale.

  Visualiseringen forholder sig ikke til udsigt fra eksisterende boliger eller erhverv i den eksisterende by, men forvaltningen har i projektets bearbejdningsfase vurderet, at indbliks- og skyggegener ikke vil være værre for den eksisterende bygningsmasse med de nye høje bygninger end med almindeligt karrébyggeri. Det er ikke muligt at være fuldkommen entydig i vurdering af byggeriets konsekvenser, da de høje huse set fra Kongensgade og Østre Stationsvej naturligvis vil være meget synlige, mens de ikke har den store betydning i byprofilen fra de øvrige afprøvede vinkler. Synligheden fra eksempelvis Kongensgade er også at betragte som positiv, eftersom sigtelinien i Kongensgade får et fixpunkt. Udfordringen er naturligvis at sørge for, at de høje huse som fixpunkter udformes arkitektonisk smukt.

  For så vidt angår de trafikale og miljømæssige konsekvenser af projektet skal det bemærkes, at der i de fremlagte planforslag og i VVM-redegørelsen er givet et bedste bud på de forventede trafikale og miljømæssige konsekvenser ved etableringen af en ny bydel og et center nord for Østre Stationsvej. Odense Kommune har imidlertid med vedtagelsen af Trafik- og mobilitetsplanen igangsat et arbejde for en radikal omlægning af trafikken i Odense. Trafikændringerne bliver med denne plan langt mere omfattende end ændringerne alene i kraft af etablering af en ny bydel.

  Det er dog også korrekt, at planerne for den nye bydel og lukning af Rugårdsvej indebærer, at der flyttes trafik, og at boliger langs en række veje derved påføres yderligere støj. Byrådet har derfor vedtaget at gennemføre en analyse med henblik på at gennemføre støjbegrænsende tiltag i området omkring den nye bydel og det nye center blandt andet set i lyset af de radikale ændringer, som Trafik- og mobilitetsplanen vil medføre. Det kan supplerende oplyses, at der i Trafik- og mobilitetsplanen arbejdes med en lukning af Østre Stationsvej, alternativt indskrænkning af vejen til 2 spor.
  Med hensyn til luftforurening fra trafikken bemærkes, at forslag til kommuneplantillægget anfører, at de påtænkte planer ikke forventes at indebære en markant ændring af forureningen. Det er korrekt, at det i tillægget vurderes, at der generelt i Odense kan være problemer med at overholde gældende grænseværdier for partikler, men brug af partikelfiltre på dieselbiler fremover samt gennemførelsen af en miljøzone i Odense inden for Ring 2 vil hjælpe på dette problem.

  Butikker og restauranter langs Østre Stationsvej er omfattet af lokalplanens bestemmelse 12.1, hvorved det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj overholdes.

  Det eksisterende kloaknet er dimensioneret efter et fuldt befæstet areal. I forhold til Spildevandsplanens nye retningslinier for befæstelsesgrader, bliver befæstelsesgraden sat ned, hvorved mindre vand vil blive ledt til kloakkerne end hidtil.

  Detailhandelsanalysen viser ganske rigtigt, at omkring 15 udvalgsvarebutikker og et mindre antal dagligvarebutikker vil lukke i bykernen, men analysen viser også, at detailhandelen i Odense midtby samlet set vil blive styrket ved etablering af et center i den nye bydel. Odenses detailhandel vil dermed stå stærkere i konkurrencen med detailhandelen i Trekantområdet.

  Forslag til ændringer i lokalplanen

  Bestemmelserne

  Anvendelse

  Bestemmelsen om butikker i område B præciseres, så udvalgsvarebutikkerne i område B maks. må være 750 m2, og der gives mulighed for en mindre dagligvarebutik på maks. 200 m2.

  I område D præciseres udlæg af areal til stibroens landfæste samt areal til bygning til cykelparkering og lignende.

  Vej, sti og parkering

  Teksten præciseres vedrørende torvedannelser, adgangsforhold til og fra parkeringskælder til de offentlige rum samt antal parkeringspladser til butikscenter m.m., der sættes til min. 1.700 og maks. 2.000 pladser. Ved etapevis gennemførelse kan behovet nyvurderes på baggrund af den aktuelle brug. Det præciseres ligeledes vedrørende pladser til handicapbusser, at disse skal anlægges i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.

  Bebyggelsens omfang og placering

  Det samlede antal maks. etagemeter for hele området sættes til 117.000 m2 i stedet for de 115.000 m2, der ikke omfattede hele den eksisterende bebyggelse i området. Herudover kan der opføres overdækket cykelparkering. Centrets "maks. 50.000 m2" foreslås ændret til "ca. 50.000 m2".

  Bygningsdybderne i karré 3 reguleres i forhold til mulighed for opførelse af hotel i karréen og det serviceareal, denne funktion har behov for. Mod nord i karréen kan husdybden i stueplan således blive op til 27 m og på etagerne op til 15 m ved etablering af hotel. Det udvidede areal i stueplan skal udnyttes som friareal på tagfladen i 1. sals højde. Byggefeltet i område D mindskes og ændres til byggefelt for bygning til cykelparkering.

  Bebyggelsens ydre fremtræden

  Bestemmelsen om tekniske anlæg på tagfladen præciseres således, at tekniske anlæg på tagflader ikke må være synlige fra terræn eller fra stibro. Centerets tagflade skal derfor bearbejdes arkitektonisk eller landskabeligt, eksempelvis skal tekniske installationer indarbejdes i det samlede arkitektoniske udtryk.

  Skiltning

  I forbindelse med centeret indsættes der en mulighed for reklamering på medieskærme. Reklameandelen og nærmere bestemmelser om udformningen skal fastlægges i en skilte– og facademanual, der skal deklareres på grunden. Der indsættes en præcisering om, at skiltning mod jernbanen ikke må kunne genere lokomotivførere i tog, idet belysning af skilte eller lignende ikke må kunne forveksles med jernbanesignaler eller genere eller blænde lokomotivførere.

  Ubebyggede arealer

  Bestemmelsen om beplantning i strædet præciseres, således at det fremstår klart, hvor der skal plantes træer, og hvor begrønningen kan udføres på anden vis. Indretning af friarealer på stueetagernes tag præciseres ligeledes.

  Belysning og tekniske anlæg

  Der indsættes en bestemmelse om, at belysning ikke må genere lokomotivførere i tog, eller kunne forveksles med jernbanesignaler.

  Forudsætning for ibrugtagning

  Bestemmelsen om lavenergibebyggelse ændres til: "Bebyggelsen opføres i henhold til standardenergirammen i Bygningsreglementet, der er fastsat i Bygningsreglementet på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, men designes således, at der tilvejebringes en energibesparelse for bebyggelsens samlede energiforbrug, der svarer til forskellen imellem standardenergirammen ekskl. tillæg og lavenergibygning". Samme formulering indsættes i redegørelsen.

  Der har været arbejdet med mulighederne for lavt energiforbrug i bebyggelsen, men flere energirammeberegninger har godtgjort, at der ikke er udsigt til, at bebyggelsen kan komme ned i lavenergiklasse 2 som angivet i Bygningsreglementet. Det sikres derfor med den nuværende lokalplanbestemmelse, at der under alle omstændigheder opnås samme målbare energibesparelse – og CO2-reduktion, som hvis byggeriet blev opført efter Bygningsreglementets regler.

  Bestemmelse om udarbejdelse af skilte- og facademanual ændres til, at manualen skal være godkendt af Odense Kommune inden byggetilladelsen.

  Redegørelsen

  Trafik, adgangsforhold og parkering

  I dette afsnit beskrives forhold omkring indkørselsforhold for Post 1 m.m. i forhold til forventede fremtidige krav og behov: "Såfremt der indføres restriktioner for lastbilers størrelse, vægt eller lignende i Odense centrum, må vejadgangen ved Post 1 forventes at blive omfattet, ligesom Odense Kommune kan stille krav om, at leverancer kun sker inden for bestemte tidsrum. I forbindelse med ansøgning om etablering af vejtilslutninger fra Østre Stationsvej vil der blive taget stilling til, om der alene kan gives tilladelse til højresvingende trafik."

  Vandforsyning og afløb, spildevand samt tag- og overfladevand

  Befæstelsesgraderne i forhold til spildevandsplanen præciseres:

  "Af spildevandsplanen fremgår det, at for centerområdet (område C) må den maks. befæstelsesgrad være 80%, og for bolig- og erhvervsområderne (områderne A, B, og D) må den maks. befæstelsesgrad være 60%. Såfremt disse befæstelsesgrader overstiges, skal overfladevandet fra den del af arealet, der overskrider disse værdier, nedsives på egen grund eller forsinkes, før det afledes til kloakken."

  Tilladelse fra andre myndigheder

  Som en serviceoplysning redegøres der for lov om jernbanevirksomhed:

  Med henvisning til lov om jernbanevirksomhed mv., lovbekendtgørelse nr.1171 af 2/12 2004 gøres der opmærksom på, at der ikke uden tilladelse fra infrastrukturforvalteren af det pågældende baneafsnit må:
  • Foretages udgravninger eller opfyldninger eller anbringes materiel eller materialer i en sådan nærhed af infrastrukturforvalterens grund, at der kan opstå fare for driften.
  • Føres ledninger over, under eller langs banen.
  • Ledes vand til banen eller dennes grøfter.
  • Foretages arbejder i overkørsler eller overgange.

  Herudover henvises der til servitut om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks hovedstrækninger.

  Kortbilaget

  Grænsen mellem område C og D foreslås rettet med nogle få meter, der bedre muliggør placeringen af den ønskede butik.

  Byggefelter, byggelinier og pile vedrørende vejadgange er præciserede i forhold til det oprindelige kort.

  Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse

  I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag blev der efter lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen indgår som en integreret del af VVM-redegørelsen.

  Ved vedtagelsen af en lokalplan med miljøvurdering kræves det, at der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for:
  • Hvordan miljøhensyn integreres i planen.
  • Hvordan miljørapporten tages i betragtning.
  • Hvordan udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, tages i betragtning.
  • Hvorfor er netop den vedtagne plan valgt ud fra de behandlede alternativer.
  • Hvordan vil myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

  Den sammenfattende redegørelse skal vedtages og offentliggøres sideløbende med lokalplanen.

  Forslag til ændringer i forslaget til kommuneplantillægget

  Retningslinierne

  Der opstilles en kommuneplanretningslinie om:
  • I 2009 iværksættes der et pilotprojekt for håndtering af vejtrafikstøj med det formål at anvise, hvordan beboeres støjbelastning som følge af de nye vejplaner og ny bebyggelse kan begrænses. Pilotprojektet inddrager borgeren i arbejdet.
  • Det besluttes inden for 3 år hvilke støjbegrænsende foranstaltninger der skal gennemføres ved de mest belastede boliger som følge af Rugårdsvejs lukning og etablering af ny bydel.

  Redegørelsen

  I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene vedtog byrådet på mødet den 7/5 2008 at igangsætte et pilotprojekt med henblik på en nærmere analyse af virkemidler, der med fordel kan anvendes specifikt rettet mod lokalområderne omkring de nævnte veje, og som samtidig kan indpasses i en overordnet trafikplanlægning i den kommende Trafik- og mobilitetsplan.

  Baggrunden for projektet var, at lukning af den inderste del af Rugårdsvej på daværende tidspunkt så ud til at blive den første plan, der udmønter de overordnede beslutninger i Kvarterplan by-havn i konkrete handlinger, og lukningen dermed så ud til at blive startskuddet på arbejdet med den samlede Trafik- og mobilitetsplan for Odense bymidte. Planerne kunne derfor med fordel udmøntes i et pilotprojekt, der belyser, hvordan løbende tiltag i den kommende Trafik- og mobilitetsplan kan håndteres.

  Det indgik tillige som en mulighed i pilotprojektet at inddrage de mennesker, der bor i de berørte gader, i løsningerne, netop fordi de kan pege på lokale løsninger.

  Det kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at det er et andet vejprojekt, der bliver startskuddet på gennemførsel af Trafik- og mobilitetsplanen og ikke Rugårdsvejs lukning. Det bliver i givet fald et andet lokalområde end området nær den nye bydel i Odense, hvor det bliver relevant at gennemføre pilotprojektet.

  Hvis Rugårdsvejs lukning ikke bliver det første projekt i Trafik- og mobilitetsplanens gennemførsel, skal der alligevel tages de samme støjhensyn til borgerne omkring de mest belastede veje som følge af Rugårdsvejs lukning og etablering af den nye bydel.

  Hvis Rugårdsvejs lukning bliver det første konkrete projekt i Trafik- og mobilitetsplanen, gennemføres Pilotprojektet som besluttet.

  VVM-tilladelse

  Alle VVM-pligtige anlæg skal have en VVM-tilladelse.

  I tilladelsen for ny bydel med center er der stillet vilkår om forebyggelse af gener fra vind og om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftforurening fra parkeringskælderen samt dokumentation herfor.

  Desuden er der stillet vilkår om bæredygtige tiltag, som bygherren har været indstillet på at arbejde for, og som er i overensstemmelse med Odense Kommunes netop vedtagne Miljøpolitik. Det drejer sig om energiminimering, regnvandshåndtering og om at undgå uønskede stoffer i byggematerialer og særligt efterspørge svanemærkede produkter.


  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

  For realisering af planen indgår kommunale udgifter til omprogrammering og opstribning af kryds, del af plads ved stibro ved Post 1 mv. Disse arbejder indgår i Odense Kommunes budget under "Kanalforbindelse og kvarterplan" i overslagsårene og fremefter i henhold til partiernes "Aftale vedrørende budget 2008". Byrådet har på mødet den 13/2 2008 i sagen "Forslag til Kvarterplan by-havn. Endelig vedtagelse" truffet principbeslutning om gennemførelse af disse indsatser.

  Der er afsat penge til at gennemføre Pilotprojektet. Der er ikke afsat penge til støjbekæmpelse i forbindelse med Rugårdsvejs lukning.


  Administrative konsekvenser

  Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune

  Sammenfattende redegørelse. Ny bydel. 05-11-2008.pdfLokalplan 0-683 endelig vedtagelse 1.pdf
  Kortbilag0_683.pdfIllustrationsskitse0_683.pdfIndsigelser 1.pdfKommuneplantillæg nr. 38 endelig.pdf


  6. Politikkoncept i Odense Kommune.
  Åbent - 00.01.00A00 - 2008/157239


  SAGSRESUMÉ

  I Odense Kommune vil vi gerne være bedre til at styre organisationen gennem tydelige politiske mål, tydelige strategier og en tæt sammenhæng mellem disse.

  Visionen for Odense udstikker den langsigtede retning for, hvor vi gerne vil have, at Odense Kommune bevæger sig hen. For at skabe handling bag ordene skal visionen omsættes til politikker. Politikker, der udtrykker, hvad byrådet mener, at vi i Odense Kommune skal lægge vægt på for at indfri byens vision.

  Det er vigtigt, at kommunens politikker tilsammen understøtter visionen, så der sættes mål og handling bag alle visionens delelementer. Det er også vigtigt, at politikkerne supplerer - og ikke overlapper hinanden - også selvom de er udarbejdet i en forskellig kontekst. Endelig er det vigtigt, at der ikke er for mange politikker. Dette får budskaberne til at fortone sig og gør det vanskeligt at lave målrettede handlinger.

  Med dette for øje forelægges byrådet i denne sag et fælles fremtidigt koncept for politikker og strategier i Odense Kommune. Konceptet består af to politikniveuaer (tværgående politikker og udvalgspolitikker) og et strateginiveau.

  En tværgående politik er kendetegnet ved, at den omhandler et område, der berører alle forvaltninger, og hvor byrådet ønsker tværgående politiske signaler om en bestemt overordnet retning.

  En udvalgspolitik forholder sig derimod specifikt til de målgrupper eller det opgavesæt, den pågældende forvaltning beskæftiger sig med, fx Børn- og Ungepolitikken. Udvalgspolitikker skal inddrage relevante elementer fra de tværgående politikker og vil fungere som en paraply for hele eller dele af forvaltningens ansvarsområde og vil "oversætte" de tværgående politikker ned i den enkelte forvaltning.

  Under de tværgående politikker og udvalgspolitikerne er der mulighed for at udarbejde strategier efter behov for endnu snævrere brugergrupper eller opgaveområder. Strategiernes funktion er at "oversætte" eller operationalisere visionen, de tværgående politikker eller udvalgspolitikkerne.

  De tværgående politikker og udvalgspolitikkerne vedtages i byrådet. De tværgående politikker er byrådets, og derfor skal byrådet være en aktiv part i udarbejdelsen af disse. Udvalgspolitikkerne er udvalgenes, og de udarbejdes af de berørte forvaltninger med inddragelse af disses udvalg. Strategierne udarbejdes af administrationen og forelægges de relevante udvalg til orientering.

  Når politikkerne er vedtaget af byrådet, skal forvaltningerne omsætte de politiske målsætninger til handllinger. Det sker gennem forvaltningernes strategiprocesser. Det skal ligeledes være muligt at følge op på, om de politiske målsætninger er blevet indfriet og dermed, om indsatserne har været de rigtige.

  Økonomiudvalget har ansvaret for den løbende opfølgning på de tværgående politikker. På linie med budgetopfølgningen skal der være en løbende politikopfølgning i forhold til de enkelte forvaltningers politikker, strategier, budgetter og handleplaner for at se, om kommunen samlet set lever op til intentionerne i Vision Odense og de tværgående politikker.

  Nedenstående figur afspejler indholdet i politikkonceptet i Odense Kommune på nuværende tidspunkt.  INDSTILLING

  Borgmesterforvaltningen
  indstiller, at byrådet godkender følgende indstillingspunkter vedrørende det fremtidige politikkoncept i Odense Kommune:
  1. Et fælles politikkoncept bestående af to politikniveauer - tværgående politikker og udvalgspolitikker - og et strateginiveau.
  2. De tværgående politikker er Mangfoldighedspolitikken (endnu ikke udarbejdet), Miljøpolitikken, Sundhedspolitikken og Erhvervs- og vækstpolitikken.
  3. Udvalgspolitikkerne er Børn- og Ungepolitikken, Idrætspolitikken, Socialpolitikken, Seniorlivspolitikken, Handicappolitikken, Kulturpolitikken og Personalepolitikken.
  4. Strategierne er Lønstrategien, Udsattestrategien, Integrationsstrategien, Seniorstrategien, Demensstrategien, Ungdomsskolestrategien, Indkøbsstrategien, Uddannelsesstrategien, Ungestrategien, Den Internationale strategi, Ligestillingsstrategien, Frivillighedsstrategien, Bosætningsstrategien, Rygestrategien, Arbejdsmiljøstrategien, Fraværs- og fastholdelsesstrategien samt Borgerinddragelsesstrategien.
  5. Byrådet inddrages aktivt i udarbejdelse af tværgående politikker, og de berørte udvalg inddrages aktivt i udarbejdelse af udvalgspolitikker.
  6. Byrådet vedtager alle politikker, og strategier forelægges det eller de relevante udvalg til orientering.
  7. Politikkerne omsættes til handlinger gennem forvaltningernes strategiprocesser.
  8. En løbende politikopfølgning i forhold til forvaltningernes politikker, strategier, budgetter og handleplaner.


  BESLUTNING

  Godkendt.

  Rådmand Erik Simonsen tilkendegiver, at han finder, at socialpolitikken bør være en tværgående politik.


  SAGSFREMSTILLING

  Politikker i Odense Kommune – fra ord til handling


  1. Styringstankegangen i Odense Kommune

  I Odense Kommune vil vi gerne være bedre til at styre organisationen
  gennem tydelige politiske mål, tydelige strategier og en tæt sammenhæng
  mellem disse. Det vil vi gerne, fordi borgeren i sit møde med kommunen
  skal kunne se en sammenhæng mellem de intentioner, byrådet melder ud,
  og de ydelser, kommunen leverer.

  Vi vil også gerne sætte en tydeligere scene for de politiske diskussioner i
  byrådet. Det er vigtigt, at man i byrådet er enige om, hvilken vision vi
  stræber efter, når det gælder udviklingen af vores by. Til gengæld skal der
  være plads til at have forskellige politiske holdninger til, hvordan vi når
  derhen. Denne skelnen vil vi gerne styrke med vores styringstankegang.

  Klare politiske mål og strategier giver samtidig de bedste handlemuligheder for de medarbejdere, der i sidste ende skal omsætte de politiske mål til ydelser for borgerne.

  En tydeligere sammenhæng mellem mål og strategier forbedrer også vores grundlag for at argumentere for det, vi gør - og det, vi ikke gør, og at målrette brugen af vore ressourcer. Suppleret med dokumentation for vore indsatser og resultater vil vi være i stand til at give borgerne bedre kvalitet.

  Styringstankegangen er vist i nedenstående figur:  Visionen forpligter

  Odense har fået en ny vision. Visionen udstikker den langsigtede retning for, HVOR vi gerne vil have, at Odense Kommune bevæger sig hen. Visionen er en fælles ledestjerne for byrådet. For at skabe handling bag ordene skal visionen omsættes til politikker.

  Byrådet skal således prioritere og fordele materielle og immaterielle værdier for byens borgere. Det handler om, HVAD byrådet gerne vil – udtrykt i de nedfældede politikker, der på konkrete områder viser, HVAD vi mener, der skal til for at føre os mod visionens opfyldelse.

  2. Fælles koncept for politikker i Odense Kommune

  Det er vigtigt, at kommunens politikker tilsammen understøtter visionen, så der sættes mål og handling bag alle visionens delelementer. Det er også vigtigt, at politikkerne supplerer – og ikke overlapper hinanden – også selv om de er lavet i forskellig kontekst. Endelig er det vigtigt, at der ikke er for mange politikker. Dette får budskaberne til at fortone sig og gør det vanskeligt at lave målrettede handlinger.

  Med dette for øje er der i det følgende lagt op til et fælles fremtidigt koncept for politikker og strategier i Odense Kommune. Konceptet består af to politikniveauer (tværgående politikker og udvalgspolitikker) og ét strateginiveau (se bilag 2 for definitioner). Planstrategien og kommuneplanen med tilhørende lokalplaner er bevidst holdt ude fra konceptet. I princippet ligger planstrategien på et niveau mellem vision og tværgående politikker, da den er rammesættende for arbejdet med kommuneplanen og den konkretisering, der ligger under denne. Men da planstrategien er lovfæstet og har sit eget forløb med udarbejdelse, høringer og opsamling, er det ikke medtaget i nedenstående. Planstrategiens sammenhæng til de øvrige politikker
  sikres gennem den fælles referenceramme: Vision Odense. Når modellen er lagt fast, skal de eksisterende politikker og strategier efterfølgende ryddes op ud fra denne model.

  Notatet indeholder et forslag til en sådan ny opdeling.

  Figur 1  Tværgående politikker

  En tværgående politik skal understøtte Vision Odense. Den omhandler et område, som berører alle forvaltninger, og hvor byrådet ønsker tværgående politiske signaler om en bestemt overordnet retning. Det skal således være borgerens eller byens behov – og ikke den enkelte forvaltnings opgavesæt, der er afsæt for politikken.

  Ud over denne bredde skal en tværgående politik være rummelig. Det gør politikken robust over for ændringer i omgivelserne, ændringer på den politiske arena, ændringer i brugernes behov eller ændringer i viden og erfaringsgrundlag. Rummeligheden skal sikre, at de store linier og den
  udstukne retning ikke skal ændres for ofte. De løbende tilpasninger sker i udarbejdelsen af strategiske mål og handleplaner, hvor rummeligheden giver gode politiske og administrative handlemuligheder.

  De tværgående politikker skal være relativt få. Det skal være nemt som borger at finde den politik, der beskriver, hvad man kan forvente på et givent område. Det skal også være nemt som medarbejder at orientere sig mod de politikker, som i større eller mindre grad skal gennemsyre al opgaveløsning i kommunen.

  Politikkerne skal være klare og korte, så hovedbudskaberne er til at huske. Er det ikke muligt at gøre dem korte, skal essensen af en tværgående politik uddrages i en lille pixie-udgave.

  En tværgående politik skal indeholde visionselementer, politiske mål og strategiske mål. Derudover skal der knyttes en handleplan til politikken.

  Figur 2  Der findes allerede 3 tværgående politikker i Odense Kommune, som alle udvalg/forvaltninger er forpligtet til at implementere i egen opgaveløsning:
   • Sundhedspolitik
   • Erhvervs- og vækstpolitik
   • Miljøpolitik
  Disse tre politikker understøtter forskellige dele af Vision Odense. De relaterer sig til visionens temaer om "udvikling", "vækst", "bæredygtighed", "sundhed", det "internationale" og "livskvalitet".

  Der er imidlertid andre af visionens temaer, der ikke fuldt ud er dækket ind af de eksisterende tre tværgående politikker. Her kan nævnes "læring", "innovation", plads til "eksperimenter", "socialt ansvar" samt "partnerskaber" og "relationer". "Livskvalitet" kunne også have andre vinkler end de, som ligger i sundheds- og miljøpolitikken.

  For at sikre, at alle visionens ord og værdier omsættes til målsætninger og handling foreslås de tre eksisterende politikker suppleret med yderligere én tværgående politik:
   • Mangfoldighedspolitik
  En mangfoldighedspolitik skal udtrykke, hvordan vi som kommune gerne vil møde borgerne og vores omverden i det daglige arbejde. Der er således tale om en politik, der handler om vores måde at arbejde på som offentlig myndighed. Politikken kunne omhandle følgende temaer og værdier: borgeren i centrum, fokus på relationer og partnerskaber, inddragelse af borgerne,
  borgeransvar, anerkendelse og respekt for forskelligheder, åbenhed og responsivitet, nytænkning og nysgerrighed. Det kan også handle om klare mål og dokumentation af effekterne af vores opgaveløsning og et systematisk og synligt arbejde med kvalitet. En sådan tværgående politik ville omhandle den etiske og organisatoriske tilgang til opgaveløsningen i vores møde med
  omverdenen – uanset forvaltningsområde.

  Udvalgspolitikker

  Udvalgspolitikker forholder sig specifikt til de målgrupper eller det opgavesæt, den pågældende forvaltning beskæftiger sig med. Flere af de nuværende politikker har en sådan karakter – eksempelvis Børn- og Ungepolitikken eller Seniorlivspolitikken. Udvalgspolitikker skal inddrage relevante elementer fra de tværgående politikker og vil fungere som en paraply for hele eller dele af forvaltningens ansvarsområde, og vil "oversætte" de tværgående politikker ned i den enkelte forvaltning. Derudover kan udvalgspolitikkerne også virke som inspiratorer og input til arbejdet med handlingsplaner for de tværgående politikker.

  Figur 3  Ejerskabet til udvalgspolitikker vil således i høj grad ligge i fagudvalgene. Udvalgspolitikkerne skal dog alle godkendes i byrådet for at sikre sammenhængen til de tværgående politikker. Der forslås fremadrettet følgende udvalgspolitikker.
   • Seniorlivspolitik (ÆHU)
   • Socialpolitik (SAU)
   • Børn- og Ungepolitik (BUU)
   • Kulturpolitik (BKU)
   • Handicappolitik (ÆHU)
   • Idrætspolitik (BUU)
   • Personalepolitik (ØKU)
  En personalepolitik adskiller sig fra de øvrige politikker ved, at den alene er rettet mod kommunens medarbejdere og ikke angår kommunens borgerrettede serviceydelser. En personalepolitik skal udtrykke de organisatoriske og personalemæssige elementer, der skal gøre Odense Kommune til en attraktiv arbejdsplads. Den skal indeholde temaer som mangfoldighed, etnisk og kønsmæssig ligestilling, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, trivsel, rekruttering, organisationskultur og udviklende arbejdsformer m.m.

  Strategier

  Under de tværgående politikker og udvalgspolitikkerne er der mulighed for at udarbejde strategier efter behov for endnu snævrere brugergrupper eller opgaveområder (eksempelvis demensstrategi, udsattestrategi, bosætningsstrategi). Strategiernes funktion er at "oversætte" eller operationalisere visionen, de tværgående politikker eller udvalgspolitikkerne i forhold til opgaveløsningen i den enkelte forvaltning.

  En strategi kan godt dække to eller flere forvaltninger. Den har ikke politisk og opgavemæssigt den samme bredde og tyngde som en politik, men er af en mere operationel karakter på et afgrænset område.

  Følgende strategier foreslås for nuværende:
   • Integrationsstrategi (BUU)
   • Frivillighedsstrategi (SAU)
   • Bosætningsstrategi (ØKU/BKU)
   • Udsattestrategi (SAU)
   • Ungestrategi (BUU og SAU)
   • Ungdomsskolestrategi (BUU)
   • Demensstrategi (ÆHU)
   • Borgerinddragelsesstrategi (ØKU)
   • International strategi (ØKU/BKU)
   • Indkøbsstrategi (ØKU)
  Strategier under personalepolitikken:
   • Rygestrategi (ØKU)
   • Fraværs- og fastholdelsesstrategi (ØKU)
   • Arbejdsmiljøstrategi (ØKU)
   • Lønstrategi (ØKU)
   • Uddannelsesstrategi (medarb.) (ØKU)
   • Seniorstrategi (ØKU)
   • Ligestillingsstrategi (ØKU)

  Med afsæt i ovenstående er der i figur 4 tegnet et forslag til det fremtidige politik- og strategilandskab i Odense Kommune.

  Figur 4  Retningslinier

  Ovenstående tværgående politikker, udvalgspolitikker og udvalgsstrategier skal bidrage til, at vi lever op til vores vision. De skal på konkrete områder vise, hvad vi mener, der skal til for at føre os mod visionens opfyldelse.

  3. Tilblivelsen af politikker og strategier

  De tværgående politikker er byrådets. Derfor skal byrådet være en aktiv part i dannelsen af en sådan politik. Politikken skal virke for borgerne. Derfor skal brugerne af det pågældende område inddrages.

  For at sikre, at alle relevante interessenter, erfaringer og gode idéer får plads i politikformuleringen, vil vi projektorganisere udviklingen af de tværgående politikker. Dette skal også sikre, at byrådet inddrages under hele udviklingsprocessen – fra de første spæde idéer til endelig godkendelse. Der kan arbejdes med forskellige former for inddragelse, bl.a. ved at trække på de gode erfaringer fra tilblivelsen af sundhedspolitikken og miljøpolitikken. I valg af proces og metode skal tidsanvendelsen afvejes over for inddragelsesgraden – og dermed muligheden for at skabe ejerskab.

  Udvalgspolitikkerne er udvalgenes. De udarbejdes af de berørte forvaltninger med inddragelse af disses udvalg. Udarbejdelse af udvalgspolitikker kan også med fordel projektorganiseres, og også her er det vigtigt at tænke på inddragelse af brugere og samarbejdsparter, så der allerede i tilblivelsen skabes ejerskab og kendskab til udvalgspolitikkerne.

  De tværgående politikker skal tages op til revision i starten af hver byrådsperiode i forlængelse af det 4-årige "eftersyn" af Vision Odense. Dette giver mulighed for at give det nye byråd ejerskab til de tværgående politikker. Udvalgspolitikker revurderes efter behov.

  Strategier udarbejdes af administrationen med afsæt i de politiske mål. Strategier fremlægges til orientering i det eller de relevante udvalg.

  4. Fra politik til handling

  Når de politiske målsætninger er fastlagt, skal forvaltningerne omsætte målene til handlinger. Det handler om, HVORDAN målene nås. Dette sker gennem forvaltningernes strategiprocesser. Byrådets målsætninger omformes til fokusområder i strategikortenes ejer- eller brugerperspektiv, og der knyttes indsatser hertil.

  Arbejdet med strategiprocesserne er under udvikling i de enkelte forvaltninger. Fremadrettet vil politikernes rolle i dette arbejde blive tydeligere defineret, så alle udvalg inddrages på en nogenlunde ensartet måde, når der arbejdes med strategikort som "politikoversætter" i de enkelte forvaltninger. Der vil i efteråret 2008 blive udarbejdet et oplæg til dette.

  Når strategikortene er lavet, arbejder det administrative niveau videre med fokusområderne på handlingsniveauet. Resultatkontrakterne vil bidrage til at synliggøre, HVEM der har ansvar for hvad i forhold til politikkernes og strategiernes implementering. Projekter og andre indsatser vil sikre, at målsætningerne føres ud i livet.

  De enkelte fagudvalg skal i budgetprocessen tage højde for udgifter til politikkernes og strategiernes implementering på eget område. Økonomiudvalget sikrer den budgetmæssige koordinering i forhold til de
  tværgående politikker. Der skal udarbejdes en bevillingsstruktur for de tværgående politikker, der gør det muligt at sætte handling bag ordene.

  5. Løbende opfølgning

  Der skal opstilles klare målepunkter for handlinger og indsatser, der støtter op om politikkernes og strategiernes målsætninger. Det skal være muligt at følge op på, hvorvidt de politiske mål er blevet virkeliggjort og dermed, om indsatserne har været de rigtige. Det skal også være muligt at følge op på ressourceforbruget til virkeliggørelsen af politikkerne.

  Økonomiudvalget har ansvaret for den løbende opfølgning på de tværgående politikker. På linie med budgetopfølgningen skal der være en løbende politikopfølgning i forhold til de enkelte forvaltningers politikker/strategier, budgetter og handleplaner for at se, om kommunens virke samlet set lever op til intentionerne i Vision Odense og de tværgående politikker.

  Der bør være en løbende dialog mellem politikerne og embedsværket om, på hvilke områder og med hvilket ambitionsniveau der skal tilvejebringes dokumentation som opfølgning på politikker og strategier. I efteråret 2008 bliver der fremlagt et oplæg til en dokumentationsstrategi for Odense Kommune, der sætter rammerne for kommunens arbejde med opfølgning.


  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


  Administrative konsekvenser

  Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


  7. Effektivisering af indkøbsområdet - en del af fornyelsen af Odense Kommune.
  Åbent - 00.01.00A00 - 2008/152441


  SAGSRESUMÉ

  Byrådet har med budgetvedtagelsen for 2009 igangsat en proces med fornyelse af Odense Kommune. Forligspartierne har endvidere anmodet Borgmesterforvaltningen om at udarbejde en vision for fornyelse og forandring i Odense Kommune. Økonomiudvalget forventes at behandle oplæg til fornyelsesstrategi ultimo 2008/primo 2009.

  Som led i fornyelsesstrategien påtænkes der igangsat en længerevarende forandringsproces, hvor ledernes og medarbejdernes viden og engagement bringes i spil. Resultaterne af en sådan kulturforandring vil dog først være synlig på længere sigt, og kommunerne er med årets økonomiaftale forpligtet til at omstille aktiviteter svarende til et råderum på ca. 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i 2012 gennem omprioritering og bedre ressourceudnyttelse.

  Borgmesterforvaltningen har derfor igangsat en analyse af indkøbsområdet med henblik på at frigøre ressourcer på kort sigt. Analysen er gennemført i efteråret 2008 i samarbejde med konsulentfirmaet CAPACENT.

  Analysen konkluderer, at der eksisterer et signifikant effektiviseringspotentiale på indkøb i Odense Kommune. For de analyserede områder udgør potentialet ca. 60-89 mio. kr. årligt, hvoraf 12 mio. kr. årligt allerede er indarbejdet som reduktion fra budget 2009 og frem.

  Analysen har primært haft fokus på den kommende budgetperiode 2010-2013, men konklusionerne har sandsynliggjort, at det er realistisk at udmønte de allerede budgetlagte indkøbsbesparelser i 2009.

  Det er en forudsætning for det angivne potentiale, at der investeres massivt i opbygningen af en Afdeling for udbud & indkøb, hvor hele udbudskompetencen for Odense Kommune samles. Det forudsættes endvidere, at der investeres yderligere i udviklingen af kommunens e-handelsløsning mv.

  CAPACENT har udarbejdet forslag til en implementeringsplan for realisering af det angivne potentiale. Gennemførelsen af implementeringsplanen vil have en række konsekvenser for Odense Kommune, som er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen. Forvaltningerne pålægges bl.a. at sikre, at bestillingsproceduren såvidt muligt flyttes fra telefon, fax og e-mail til kommunens e-handelssystem. Dette er en afgørende forudsætning for den nødvendige effektivisering af administrative rutiner mv.

  Med baggrund i den foreliggende analyse og implementeringsplan fremsender Borgmesterforvaltningen forslag om, at der hurtigst muligt igangsættes en effektivisering af indkøbsområdet. Der fremlægges forslag om en driftsmæssig tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. i 2009 med det formål at sikre afledte driftsgevinster i efterfølgende regnskabsår.

  Borgmesterforvaltningen anbefaler, at det angivne effektiviseringspotentiale for 2010-2013 hjemtages og indarbejdes i rammeudmeldingen til budget 2010.
  Det anbefales endvidere, at der indarbejdes økonomiske incitamenter i rammeudmeldingen, således at 25% af effektiviseringsgevinsterne forbliver i forvaltningerne som udviklingsrammer. Resterende midler afsættes i en omstillingspulje under Økonomiudvalget med henblik på politisk prioritering i forbindelse med budget 2010.

  Hidtidige erfaringer viser, at det er afgørende for den organisatoriske forståelse og accept af hjemtagne indkøbsbesparelser, at der sker en løbende dokumentation af succesfuld implementering.

  Borgmesterforvaltningen pålægges derfor at sikre, at der foretages en løbende opfølgning og afrapportering til direktørgruppen og de enkelte udvalg. Der defineres klare mål for gevinstrealisering/effektivisering, efterlevelse af indkøbsaftaler og antal transaktioner i e-handelssystemet mv.

  Det anbefales, at der nedsættes en styregruppe forankret på direktions- eller chefniveau, som tager ejerskab for opnåelse af mål på indkøbsområdet.

  CAPACENT har estimeret et minimums- og et maksimumspotentiale. For at sikre et vist handlerum i forhold til udmøntningen er der i de efterfølgende beregninger taget afsæt i en gennemsnitsbetragtning (gns). Der er endvidere taget højde for de effektiviseringsgevinster på 12 mio. kr., der allerede er budgetlagt i forbindelse med budget 2009.

  Fordelingen mellem udvalgene kvalificeres yderligere frem mod rammeudmeldingen i februar måned med henblik på at sikre den bedst mulige incitamentstruktur i de enkelte forvaltninger, og en hensigtsmæssig sammenhæng til de gældende takst- og ydelsesstrukturer. Særligt vedrørende IT og telefoni gælder det, at de nuværende abonnementsordninger skal tilrettes i overensstemmelse hermed.


  INDSTILLING

  Borgmesterforvaltningen
  indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

  a. Der igangsættes hurtigst muligt en effektivisering af indkøbsområdet med baggrund i den foreliggende analyse og implementeringsplan, og der ydes en driftsmæssig tillægsbevilling på 7.800.000 kr. til indkøbsområdet i 2009 med det formål at sikre afledte effektiviseringsgevinster. Bevillingen stilles til rådighed for Økonomiudvalget (budgetområde 1.2, med overførselsadgang).

  b. Det angivne effektiviseringspotentiale på driftsområder med overførselsadgang hjemtages og indarbejdes i rammeudmeldingen til budget 2010 således:
  • 75% af potentialet (fratrukket investeringsbehov) afsættes i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på politisk prioritering
  • 25% af potentialet stilles til rådighed for de respektive forvaltninger som udviklingsrammer.
  • Der afsættes samtidig en driftsbevilling under Økonomiudvalget (budgetområde 1.2, med overførselsadgang) til inddækning af det angivne investeringsbehov på 7.100.000 kr. i 2010 og 6.100.000 kr. fra 2011 og frem.  c. Forvaltningerne pålægges at sikre, at bestillingsproceduren såvidt muligt flyttes fra telefon, fax og e-mail mv. til kommunens e-handelssystem. Dette er en afgørende forudsætning for effektivisering af administrative rutiner og opnåelse af indkøbsbesparelser.

  d. Borgmesterforvaltningen pålægges at sikre, at der foretages en løbende afrapportering af hjemtagne indkøbsbesparelser til direktørgruppen og de enkelte udvalg. Der defineres klare mål for gevinstrealisering, efterlevelse af indkøbsaftaler og antal e-handelstransaktioner mv.

  e. Der nedsættes en styregruppe forankret på direktions- eller chefniveau, som tager ejerskab for opnåelse af mål på indkøbsområdet.

  Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


  BESLUTNING

  Ændringsforslag fra gruppe Ø:

  "Ændringsforslag til indstillingen.

  Forslaget til "Effektivisering af indkøbsområdet" sendes til høring i MED-systemet, hvorefter forslaget forelægges byrådet med medarbejdernes indstillinger inden udgangen af 1. kvartal 2009."

  Ændringsforslag fra gruppe Ø forkastet, idet alene gruppe Ø stemte for.

  Godkendt.

  Gruppe Ø stemte imod.


  SAGSFREMSTILLING

  Fornyelse af Odense Kommune


  Byrådet har med budgetvedtagelsen for 2009 igangsat en proces med fornyelse af Odense Kommune. Fornyelsesprocessen har i første omgang fundet sit indhold i forligsaftalerne, hvor der er prioriteret midler til basale investeringer i IT og organisation, og hvor der er indarbejdet forventede effektiviseringsgevinster i de enkelte forvaltninger.

  Forligspartierne har endvidere anmodet Borgmesterforvaltningen om, at der udarbejdes en vision for fornyelse og forandring i Odense Kommune. Økonomiudvalget behandler oplæg til fornyelsesstrategi ultimo 2008/primo 2009.

  Fornyelsesstrategien udarbejdes ikke i et organisatorisk vacuum. Odense Kommune arbejder løbende med fornyelse, kvalitetsudvikling og effektivisering på forskellige niveauer i organisationen. De senere år har direktørgruppen eksempelvis haft stor fokus på tværgående tiltag, der styrker den borgernære service og muliggør flytning af ressourcer fra administration til borgerservice.

  Visionerne for fornyelse må dog nødvendigvis have et bredere sigte end blot effektivisering og tværgående initiativer, hvis Odense Kommune skal undergå en langsigtet kulturforandring hen imod en moderne og innovativ kultur. Som led i fornyelsesstrategien vil der derfor blive igangsat en længerevarende forandringsproces, hvor ledernes og medarbejdernes viden og engagement bringes mere i spil.

  Frigøre ressoucer på kort sigt

  Resultaterne af en sådan kulturforandring vil først være synlig på længere sigt, og kommunerne er med årets økonomiaftale forpligtet til at omstille aktiviteter svarende til et råderum på ca. 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i 2012 gennem omprioritering og bedre ressourceudnyttelse. Borgmesterforvaltningen har derfor igangsat en analyse af indkøbsområdet med henblik på at frigøre ressourcer på kort sigt.

  Der er i disse år stor fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Indkøb nævnes specifikt som et af de centrale indsatsområder i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og KL har desuden i maj 2008 lanceret en ny strategi for fælleskommunale indkøb med det formål at effektivisere kommunernes indkøb yderligere.

  Borgmesterforvaltningen har derfor fundet det naturligt, at der på kort sigt gennemføres en afdækning af indkøbsområdet i Odense Kommune, ikke mindst for at væbne kommunen til en kommende udrulning af den fælleskommunale indkøbsstrategi.

  Analyse af indkøbsområde/Effektiviseringspotentiale

  Analysen er gennemført i efteråret 2008 i samarbejde med konsulentfirmaet CAPACENT, der har stor erfaring med indkøb i kommunerne. Analysen indeholder en kortlægning af Odense Kommunes indkøb på forskellige varegrupper, anbefalinger vedrørende indkøbsstrategier for de forskellige varegrupper, estimat af effektiviseringspotentiale på udvalgte områder (drift), og konkrete anbefalinger vedrørende fremtidig organisering af indkøbsområdet.

  Analysen konkluderer, at der eksisterer et signifikant effektiviseringspotentiale på indkøb i Odense Kommune. For de analyserede områder udgør potentialet ca. 60-89 mio. kr. årligt, hvoraf 12 mio. kr. årligt allerede er indarbejdet som reduktion fra budget 2009 og frem.

  Analysen har primært haft fokus på den kommende budgetperiode 2010-2013, men konklusionerne har sandsynliggjort, at det er realistisk at udmønte de allerede budgetlagte indkøbsbesparelser i 2009.

  Vurderingen af potentialet er baseret på "prisbenchmarks" indsamlet gennem adgang til elektroniske fakturaer, forespørgsler i forvaltningerne og indhentning af kunde-/varestatistikker fra udvalgte leverandører. Odense Kommunes indkøbspraksis er desuden sammenlignet med "best practice" fra andre kommuner og offentlige virksomheder.

  Organisering/Forudsætninger for realisering

  Det er en forudsætning for det angivne potentiale, at der investeres massivt i opbygningen af en Afdeling for Udbud og Indkøb. Analysen vurderer, at afdelingen skal have en normering på ca. 14 fuldtidsstillinger, hvilket er ca. 7 fuldtidsstillinger mere end normeringen i det nuværende indkøbskontor.

  Det anbefales, at der etableres en skarpere ansvarsopdeling og forvaltningsansvar i afdelingen, således at der sikres et tættere samspil med de enkelte forvaltninger. Det anbefales endvidere, at afdelingen rustes til at håndtere mere komplekse udbud og strategiske projekter inden for bl.a. offentlige/private partnerskaber. Afdelingen styrkes samtidig inden for områderne kommunikation, controlling og gevinstrealisering.

  Det forudsættes, at udbudskompetencen for hele Odense Kommune samles i afdelingen for udbud og indkøb. Der vil være et uændret behov for at nedsætte repræsentative brugergrupper i forbindelse med udbud og udarbejdelse af kravspecifikation, og denne fagekspertise vil fortsat være forankret i de enkelte forvaltninger. Brugergrupperne skal sikre høj faglighed ved valg af leverandør og produkter og sammenhæng til lokale behov, mens Afdelingen for udbud og indkøb skal sikre den nødvendige finansielle og udbudsretslige kompetence.

  Det anbefales, at der nedsættes en styregruppe forankret på direktions- eller chefniveau, som tager ejerskab for opnåelse af mål på indkøbsområdet.

  Som udgangspunkt ændres der ikke ved principperne i den nuværende indkøbspolitik, men det forudsættes, at mulighederne for fælles udbud i regi af Finansministeriet, SKI og 12-by gruppen udnyttes og evalueres for alle varegrupper. Indkøbspolitikken skal i højere grad tænkes sammen med udbudspolitikken. Borgmesterforvaltningen oplyser, at der allerede er igangsat en undersøgelse med status og evaluering af den nugældende udbudspolitik, samt vurdering af behov for ændringer.

  Det forudsættes, at der investeres yderligere i udviklingen af kommunens e-handelsløsning. Anvendelsen af e-handelsystemet er en vigtigt forudsætning for optimalt indkøb med henblik på fuld udnyttelse af elektroniske data, effektivisering af administrative rutiner og opnåelse af indkøbsbesparelser. Analysen viser, at den nuværende anvendelsesgrad af systemet er meget lav, og at det sandsynligvis skyldes en tung og ufleksibel e-handelsløsning.

  Implementering/Konsekvenser for organisationen

  CAPACENT har udarbejdet forslag til en konkret implementeringsplan over de kommende år. Gennemførelsen af implementeringsplanen vil have en række konsekvenser for Odense Kommune og de enkelte forvaltninger.

  Antallet af leverandører vil blive reduceret væsentligt. Der vil blive arbejdet med produktstandardisering, dvs. at der vil blive et smallere sortiment end i dag (fx reduktion fra 10 til 2 forskellige kuglepenne). I de tilfælde, hvor Odense indgår i 12-by gruppen (forpligtende indkøbssamarbejde), eller hvor kommunen anvender SKI-rammeaftaler, vil aftalerne ikke altid kunne skræddersys til Odense Kommune.

  På en lang række varegrupper skal bestillingsproceduren flyttes fra telefon, fax og e-mail mv. til Odense Kommunes e-handelssystem. Dette betyder, at der på nogle områder vil være behov for at samle bestillingsproceduren på færre personer. Forvaltningerne pålægges at sikre, at der sker en ændring af de nødvendige arbejdsrutiner.

  I første omgang ændres der ikke på kommunens énleverandørstrategi på IT-området (hardware). Det anbefales dog, at denne beslutning tages op til genovervejelse, når der foreligger en mere attraktiv kommuneaftale.

  Enkelte forvaltninger har hidtil gennemført udbudsprocesser uden om indkøbskontoret, eventuelt i samarbejde med eksterne rådgivere. Disse opgaver vil fremadrettet skulle håndteres af Afdelingen for udbud og indkøb, herunder eksempelvis opgaver inden for By- og Kulturforvaltningen og Pædagogisk Medie Center (PMC).

  Anbefaling fra Borgmesterforvaltningen

  Med baggrund i den foreliggende analyse og implementeringsplan fremsender Borgmesterforvaltningen forslag om, at der hurtigst muligt igangsættes en effektivisering af indkøbsområdet.

  Der fremlægges forslag om en driftsmæssig tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. i 2009 med det formål at sikre afledte driftsgevinster i efterfølgende regnskabsår. Det foreslås, at det angivne effektiviseringspotentiale indarbejdes i rammeudmeldingen til budget 2010. I beregningerne er der taget højde for de effektiviseringsgevinster på 12 mio. kr., der allerede er budgetlagt i forbindelse med det vedtagne budget 2009.

  Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der indarbejdes økonomiske incitamenter i rammeudmeldingen til budget 2010, således at 25% af effektiviseringsgevinster forbliver i forvaltningerne som udviklingsrammer.

  Hidtidige erfaringer viser, at det er afgørende for den organisatoriske forståelse og accept af hjemtagne indkøbsbesparelser, at der sker en løbende dokumentation af succesfuld implementering.

  Borgmesterforvaltningen pålægges derfor at sikre, at der foretages en løbende opfølgning og afrapportering til direktørgruppen og de enkelte udvalg. Der defineres klare mål for faktiske besparelser, efterlevelse af indkøbsaftaler og antal transaktioner i e-handelssystemet mv.

  For at sikre et vist handlerum i forhold til udmøntningen er der i de efterfølgende beregninger taget afsæt i en gennemsnitsbetragtning (gns). Der er endvidere taget højde for de effektiviseringsgevinster på 12 mio. kr., der allerede er budgetlagt i forbindelse med budget 2009.

  Fordelingen mellem udvalgene kvalificeres yderligere frem mod rammeudmeldingen i februar måned med henblik på at sikre den bedst mulige incitamenstruktur i de enkelte forvaltninger, og en hensigtsmæssig sammenhæng til de gældende takst- og ydelsesstrukturer. Særligt vedrørende IT og telefoni gælder det, at de nuværende abonnementsordninger skal tilrettes i overensstemmelse hermed.


  Økonomi  Administrative konsekvenser

  Der henvises til sagsfremstillingen.


  8. Odense Vandselskab as, endelige takster for 2009.
  Åbent - 00.01.00S29 - 2008/154457


  SAGSRESUMÉ

  Odense Byråd godkendte på mødet den 8/10 2008 forslag fra Odense Vandselskab as om godkendelse af rammebevilling for anlægsarbejder og forslag til foreløbige takster for 2009.

  Borgmesterforvaltningen fremsender nu indstilling fra selskabet med henblik på endelig godkendelse af takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2009.

  Der er ikke foretaget ændringer vedrørende taksterne i forhold til de foreløbige takster godkendt af byrådet på mødet den 8/10 2008.


  INDSTILLING

  Borgmesterforvaltningen
  indstiller, at byrådet godkender:
  1. Takstforslaget for 2009 godkendes.
  2. Budget 2009 samt virksomhedsplan 2009 tages til efterretning.

  Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


  BESLUTNING

  Godkendt.


  SAGSFREMSTILLING

  Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Vandselskab as, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd.

  Endvidere fremgår det af hovedaftalens pkt. 6.1.1, at der i forbindelse med takstforslaget skal følge en orientering om det af bestyrelsen godkendte budget, der blandt andet skal indeholde oplysninger om målsætninger, produktionsforhold, kvalitetskrav m.m.

  Odense Vandselskab as har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til endelige takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2009. Odense Vandselskab as har endvidere fremsendt det af bestyrelsen godkendte budget 2009 samt virksomhedsplan 2009.

  Takstforslag

  Forslagene til takster ekskl. moms fremgår af nedenstående tabel:

  Afgift, kr.
  Takstforslag 2009
  Takster 2008
  Udvikling i pct.
  Vandafgift pr. m3 ekskl. statsafgift
  5,55
  5,80
  -4,3
  Fast afgift (målerafgift)
  480,00
  480,00
  0
  Spildevandafgift pr. m3 inkl. statsafgift
  20,10
  18,35
  9,5

  I Vandselskabets forslag til takster for 2009 er vandafgiften således 4,3% lavere end i 2008, målerafgiften uændret og spildevandsafgiften forhøjet med 9,5%. Begrundelsen for reduktionen i vandafgiften er et lavere investeringsniveau for vandaktiviteterne, og stigningen på spildevandsafgift er begrundet i øgede investeringer på spildevandssiden.

  Selskabets væsentligste indtjeningsgrundlag er vandsalget, der i en årrække har været svagt faldende, men forventes stabiliseret på det nuværende niveau på 9.500.000 m3.

  Vejbidrag

  I henhold til betalingsvedtægten for spildevandsanlæg skal Odense Kommune betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8% af de årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene.

  Anlægsudgiften i 2009 forventes at blive på 195.000.000 kr., hvilket medfører et forventet bidrag fra Odense Kommune på 15.600.000 kr.


  Økonomi

  Odense Kommunes budget til vejbidrag for 2009 vil blive revurderet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2009.


  Administrative konsekvenser

  Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


  9. Odense Renovationsselskab A/S, endelige takster for 2009.
  Åbent - 00.01.00S29 - 2008/154460


  SAGSRESUMÉ

  Odense Byråd godkendte på mødet den 8/10 2008 forslag fra Odense Renovationsselskab A/S om godkendelse af rammebevilling for anlægsarbejder og forslag til foreløbige takster for 2008.

  Borgmesterforvaltningen fremsender nu indstilling fra selskabet med henblik på endelig godkendelse af takster for dagrenovation og affaldsdeponering i 2009.

  Den ændrede organisering af affaldssektoren, herunder lovgivningen omkring virksomhedernes brug af genbrugsstationerne, er blevet udsat, således at den først skal træde i kraft pr. 1/1 2010. Dette medfører, at afgifter for virksomhedernes brug af genbrugsstationerne udgår. I stedet genindføres priserne for afregning efter vægt på Erhvervsgenbrugsstationen.

  Endvidere er priserne for stort brændbart affald på Odense Nord Miljøcenter rettet på grund af, at priserne for neddeling på Odense Affaldssortering A/S er blevet inddeksreguleret.

  Budgettet er revideret i overensstemmelse med ovenstående rettelser.


  INDSTILLING

  Borgmesterforvaltningen
  indstiller, at byrådet godkender:
  1. Takstforslaget for 2009 godkendes.
  2. Budget 2009 samt virksomhedsplan 2009 tages til efterretning.

  Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


  BESLUTNING

  Godkendt.


  SAGSFREMSTILLING

  Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovationsselskab A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd.

  Endvidere fremgår det af hovedaftalens pkt. 6.1.1, at der i forbindelse med takstforslaget skal følge en orientering om det af bestyrelsen godkendte budget, der blandt andet skal indeholde oplysninger om målsætninger, produktionsforhold, kvalitetskrav m.m.

  Odense Renovationsselskab A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til endelige takster for dagrenovation og affaldsdeponering i 2009. Odense Renovationsselskab A/S har endvidere fremsendt det af bestyrelsen godkendte budget 2009 samt virksomhedsplan 2009.

  På mødet den 8/10 2008 godkendte byrådet, at priserne for dagrenovation for virksomheder blev omberegnet på grund af, at alle virksomheder i Danmark skal have adgang til alle genbrugsstationer fra 1/1 2009. Dette betyder, at alle tons-priser på erhvervsgenbrugsstationen bortfalder og erstattes af et generelt årligt affaldsgebyr, hvis størrelse afhænger af, hvilken type virksomhed det drejer sig om.

  Den endelige udmøntning af den nye ordning skulle dog afvente en central udmelding fra Miljøstyrelsen, og det blev anført, at det var usikkert, om den ændrede ordning kunne starte pr. 1/1 2009.

  Den ændrede organisering af affaldssektoren, herunder lovgivningen omkring virksomhedernes brug af genbrugsstationerne, er blevet udsat, således at den først skal træde i kraft pr. 1/1 2010. Dette medfører, at afgifter for virksomhedernes brug af genbrugsstationerne udgår. I stedet genindføres priserne for afregning efter vægt på Erhvervsgenbrugsstationen.

  Endvidere er priserne for stort brændbart affald på Odense Nord Miljøcenter rettet på grund af, at priserne for neddeling på Odense Affaldssortering A/S er blevet indeksreguleret.

  Takstforslag

  Nærmere specifikation af taksterne fremgår af selskabets takstblade.

  Dagrenovation - private og virksomheder

  For husholdninger er taksterne generelt fastholdt som i 2008 både for løbende ydelser og enkeltydelser dog med en enkelt undtagelse, idet det foreslås, at prisen på mobilsug hæves med 7%.

  Der er forskellige takster for private husholdninger og for virksomheder. Det skyldes, at for private husholdninger inkluderer prisen tømning af beholdere, aflevering af rød kasse med miljøfarligt affald samt muligheden for at komme af med affald på genbrugs- og miljøstationer. Virksomheder betaler udelukkende for tømning af beholdere, mens afskaffelse af andet affald sker mod betaling på Erhvervsgenbrugsstationen.

  Erhvervsgenbrugsstationen

  Priserne for stort brændbart affald på Odense Nord Miljøcenter rettet på grund af, at priserne for neddeling på Odense Affaldssortering A/S er blevet inddeksreguleret.

  Losseplads, kompostering, rensning af forurenet jord mv.

  Taksten for affald til losseplads, kompostering (have- og parkaffald), forurenet jord mv. er uændret i forhold til 2008.

  Forslag til takster for 2009 på udvalgte områder fremgår af nedenstående tabeller:

  Alle tal i kr. ekskl. moms
  Takstforslag 2009
  Takster2008
  Virk.
  Hushold
  Virk.
  Hushold

  Alm. tømning hver 14. dag:

  130 l. beholder
  465
  1.193
  834
  1.193

  190 l. beholder
  580
  1.488
  1.042
  1.488

  240 l. beholder
  752
  1.929
  1.351
  1.929

  Sæk, 2 stk.
  580
  1.488
  1.042
  1.488

  400 l. minicontainer
  1.160
  2.974
  2.082
  2.974

  600 l. minicontainer
  1.740
  4.462
  3.122
  4.462

  800 l. minicontainer
  2.320
  5.948
  4.162
  5.948

  Storcontainer, pr. m3
  2.066
  5.298
  3.708
  5.298

  Alle tal i kr. ekskl. moms
  Takstforslag 2009
  Takster 2008

  Affaldsdeponering (losseplads) (ekskl. statsafgifter), kr. pr. ton:

  Bygningsaffald
  286
  286

  Erhvervs- og industriaffald
  286
  286

  Storskrald
  286
  286

  Specialaffald
  815
  815


  Økonomi

  Forslaget medfører ingen direkte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


  Administrative konsekvenser

  Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


  10. Fjernvarme Fyn A/S, takster for 2009.
  Åbent - 00.01.00S29 - 2008/154463


  SAGSRESUMÉ

  Odense Byråd godkendte på mødet den 29/8 2007 overdragelsesbalance og aktionæroverenskomst for Fjernvarme Fyn A/S, herunder at fremtidige takster indtil videre godkendes som hidtil af byrådet.

  Borgmesterforvaltningen fremsender på denne baggrund indstilling fra selskabet med henblik på godkendelse af takster for 2009.

  Taksten for fjernvarmevand hæves fra 14,00 kr. pr. kubikmeter til 17,25 kr. pr. kubikmeter eksklusive moms.

  Forhøjelsen er begrundet i, at energikøbsudgifterne stiger væsentligt i 2009 i forhold til 2008, hvilket svarer til en prisstigning på 2,25 kr. pr. kubikmeter fjernvarmevand. Endvidere er der i taksten for 2008 indregnet en tilbagebetaling til kunderne på 32.235.000 kr. svarende til 1,00 kr. pr. kubikmeter fjernvarmevand. Denne prisnedsættelse bortfalder i 2009.

  Taksten for målerbidrag og rumafgift foreslås uændret fastsat til 260 kr./år og 3,40 kr. pr. tilsluttet kubikmeter rum. Begge takster er eksklusive moms.

  For at harmonisere takstfastsættelsen mellem Nordfyns og Odense Kommuner og i overensstemmelse med Energitilsynets "Praksis vedrørende byggemodningsbidrag" foreslås det endvidere, at der fremover indføres et byggemodningsbidrag. Bidraget skal dække værkets omkostninger til etablering af gadeledninger (hovedledninger og stikledninger til skel) i nye udstykningsområder. Det foreslås, at byggemodningsbidraget fremover ansættes til 85% af Fjernvarme Fyns beregnede udgifter ved etablering af ledningsnet i det enkelte udstykningsområde.

  Endelig forslås det, at stikledningsbidraget forhøjes med 60%, og at der indføres en takst for afbrydelse af stik på 6.000 kr., dog kun 85% af de faktiske omkostninger ved mindre stik.


  INDSTILLING

  Borgmesterforvaltningen
  indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2009.

  Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


  BESLUTNING

  Godkendt.


  SAGSFREMSTILLING

  Odense Byråd godkendte på mødet den 29/8 2007 overdragelsesbalance og aktionæroverenskomst for Fjernvarme Fyn A/S, herunder at fremtidige takster indtil videre godkendes som hidtil af byrådet.

  Borgmesterforvaltningen fremsender på denne baggrund indstilling fra selskabet med henblik på godkendelse af takster for 2009.

  Vandafgift, målerafgift og rumafgift

  Taksten for fjernvarmevand hæves fra 14,00 kr. pr. kubikmeter til 17,25 kr. pr. kubikmeter eksklusive moms.

  Forhøjelsen er primært begrundet i, at energikøbsudgifterne stiger væsentligt i 2009 i forhold til 2008. Vattenfall har således meddelt, at prisen på varme fra Fynsværket stiger fra 27,50 kr. pr. GJ til 32,00 kr. pr. GJ på grund af, at kulpriserne siden august 2008 er steget fra 600 kr. pr. ton til 800 kr. pr. ton. Samtidig stiger prisen på affaldsvarme fra Odense Kraftvarmeværk fra 27,50 kr. pr. GJ til 50 kr. pr. GJ. Sammenlagt betyder de stigende energikøbsudgifter en prisstigning på 2,25 kr. pr. kubikmeter fjernvarmevand.

  Endvidere er der i taksten for 2008 indregnet en tilbagebetaling til kunderne på 32.235.000 kr. svarende til 1,00 kr. pr. kubikmeter fjernvarmevand. Denne prisnedsættelse bortfalder i 2009.

  Taksten for målerbidrag og rumafgift foreslås uændret fastsat til 260 kr./år og 3,40 kr. pr. tilsluttet kubikmeter rum. Begge takster er eksklusive moms.

  For et standardparcelhus betyder takstforhøjelsen en merudgift på 1.471 kr. årligt svarende til en stigning på 18%.

  Kr. incl. moms
  Pris 2008
  Pris 2009
  Stigning
  Målerafgift
  325
  325
  0
  Rumafgift
  1.658
  1.658
  0
  Vandafgift
  6.335
  7.806
  1.471
  Ialt
  8.318
  9.789
  1.471


  Byggemodningsbidrag

  For at harmonisere takstfastsættelsen mellem Nordfyns og Odense Kommuner og i overensstemmelse med Energitilsynets "Praksis vedrørende byggemodningsbidrag" foreslås det endvidere, at der fremover indføres et byggemodningsbidrag. Bidraget skal dække værkets omkostninger til etablering af gadeledninger (hovedledninger og stikledninger til skel) i nye udstykningsområder. Det foreslås, at byggemodningsbidraget fremover ansættes til 85% af Fjernvarme Fyns beregnede udgifter ved etablering af ledningsnet i det enkelte udstykningsområde.

  Stikledningsbidrag og afbrydelse af stik

  Stikledningsbidraget dækker omkostningerne ved etablering af stikledning på privat grund, dvs. gravearbejde, rørlægningsarbejde, rørmaterialer, rådgivningsbistand mv. Bidraget har ikke været reguleret siden 1992.

  På baggrund af kalkulationer over de faktiske kostpriser pr. løbende meter ledning samt sammenligninger med andre værker foreslås det, at stikledningsbidraget ansættes som vist i vedlagte bilag.

  Ved afbrydelse af stik, hvor leveringsforholdet ophører, foreslås opkrævet en betaling på 6.000 kr., dog kun 85% af de faktiske omkostninger ved mindre stik.


  Økonomi

  De kommunale merudgifter afholdes inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne. Det skal bemærkes, at budgetrammerne ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser er blevet reguleret særskilt.


  Administrative konsekvenser

  Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

  Fjernvarme Fyn - Ansøgning om takstforhøjelse pr 1-1-2009_2008120219204700.pdf


  11. Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, nævn, bestyrelser mv.
  Åbent - 00.13.00A00 - 2008/026234


  SAGSRESUMÉ

  En politikergruppe, nedsat af gruppeformandsmødet efter byrådsseminaret i januar 2008, har fra marts til september 2008 arbejdet med politikernes arbejdsvilkår. Et af formålene med gruppens arbejde var at se på, hvordan tidsanvendelsen i forbindelse med byrådspolitikernes arbejde generelt kunne optimeres. I den forbindelse har man bl.a. foretaget en fornyet vurdering af byrådets repræsentation i diverse råd, nævn, bestyrelser mv.

  Juridisk Kontor har til brug for gruppens arbejde udarbejdet to lister, der indeholder oversigter over de råd, nævn, bestyrelser mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal/kan være repræsenteret i eller skal/kan udpege repræsentanter til.

  Politikergruppen har foretaget deres revurdering af politikerrepræsentationen på baggrund af disse lister, og gruppens anbefalinger blev drøftet i forbindelse med en byrådsworkshop den 25/9 2008. Hovedprincippet bag anbefalingerne har været, at byrådspolitikerne skal udtræde alle steder, hvor det ikke skønnes vigtigt, at det er en politiker fra byrådet, der sidder i rådet/nævnet. Det blev besluttet at lægge sagen til drøftelse blandt gruppeformændene og herefter forelægge en sag for byrådet med henblik på endelig stillingtagen til det udarbejdede ændringsforslag.

  Nogle af de foreslåede ændringer kræver vedtægtsændringer - andre gør ikke og er således blot en ændring af praksis inden for allerede gældende muligheder. Dette fremgår af nedenstående indstilling.

  På baggrund af ovenstående fremsender Borgmesterforvaltningen således indstilling om byrådets fortsatte repræsentation i visse udvalg, nævn, bestyrelser mv.


  INDSTILLING

  Borgmesterforvaltningen
  indstiller, at byrådet godkender:

  a. Byrådets repræsentationophøreri følgende råd, nævn, bestyrelser mv.:

  Bestyrelsen for Borgernes Boligselskab
  Bestyrelsen for Foreningen Socialt Boligbyggeri i Odense
  Bestyrelsen for Kollegieboligselskabet
  Bestyrelsen for Næsby Boligselskab
  Bestyrelsen for Odense social-filantropiske Boligselskab


  b. I følgende råd, nævn, bestyrelser mv. ønsker man fremadrettet at udnytte muligheden for at udpege ikke byrådsmedlemmer:

  Bestyrelsen for Odense Produktionshøjskole
  Dalum Uddannelsescenter

  Bestyrelsen for Tietgenskolen, Handelsgymnasiet og Lærlingeskolen
  Mulernes Legatskole
  Odense Katedralskole
  Sct. Knuds Gymnasium
  Tornbjerg Gymnasium
  4. Maj-Kollegiet

  Bestyrelsen for Fonden Syddanske Forskerparker

  c. Der kræves ikke vedtægtsændringer for følgende råd, nævn, bestyrelser mv., men der ønskes en præcisering af repræsentationen:

  Bestyrelse for University College LillebæltDer udpeges i dag et ikke byrådsmedlem, men der ønskes fremover udpeget et byrådsmedlem.


  d. Vedtægterne for følgende råd, nævn, bestyrelser mv. ændres, idet der ønskes en anden repræsentation end den nuværende:
  Kontaktudvalg Øst
  Kontaktudvalg Dalum
  Kontaktudvalg Rosengård
  Kontaktudvalg Tarup
  Der sker ingen ændring i konstruk- tionen og i antallet af udpegede medlemmer, men det ønskes præciseret, at de enkelte kontakt- udvalg skal supplere sig ved forfald, således at udvalgene altid er repræsenteret af et medlem af Børn- og Ungeudvalget.
  Odense Kommunes HandicaprådFor så vidt angår Odense Kommunes Handicapråd udpeges der i dag 7 byrådsmedlemmer, men fremover ønskes der udpeget 2 byrådsmedlem- mer og 5 embedsmænd.
  Odense Kommunes Skolevæsen, kontaktudvalg 1-5
  Som under kontaktudvalgene ovenfor.
  Bestyrelsen for Odense Bys KunstfondMedlemsantallet ønskes nedsat fra 9 til 3.
  Komitéen vedr. prisbelønning af gode og smukke bygninger mv. i OdenseDer udpeges i dag 2 byrådsmedlem- mer, men der ønskes fremover kun udpeget 1 byrådsmedlem.

  e. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at godkende de under pkt. d nævnte vedtægtsændringer, som kræver byrådets godkendelse.


  BESLUTNING

  Godkendt.


  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


  Administrative konsekvenser

  Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.  Lukket møde


  12. Ny bydel - slagterigrunden - rammeaftale mellem Odense Kommune og Odense Projektudviklingsselskab A/S.
  Lukket - 83.15.04G01 - 2008/152585


  BESLUTNING

  Godkendt.


  13. Villestofte Syd, Tyrsbjergvej. Køb af areal til kvarterpark samt landzoneareal langs Rydså.
  Lukket - 13.06.01G01 - 2007/108522


  BESLUTNING

  Godkendt.