Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 23-04-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Tilbagebetaling af forældrebetaling for børnepasning i daginstitution, dagpleje og SFO i tilfælde af overenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse, foråret 2008.
Åbent - 16.06.00A00 - 2008/030844


SAGSRESUMÉ

I forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1/4 2008 er der afsendt strejkevarsler for personale i daginstitutioner, dagpleje og SFO. Erfaringsmæssigt stiller forældre hurtigt spørgsmål vedrørende mulighederne for tilbagebetaling af forældrebetaling. Med henblik på hurtig afklaring af dette spørgsmål anbefales beslutning om, at der ydes tilbagebetaling af forældrebetalingen, såfremt eventuelle strejker bliver af mere end 5 dages varighed.


Specifikt i forhold til § 65-eftermiddagsklubberne er forældrebetalingen fastsat til 165 kr. pr. måned i 11 måneder om året. Hvis en strejke varer over 1 måned, vil spørgsmålet om tilbagebetaling blive taget op til overvejelse, idet der er forholdsvis meget administration forbundet hermed set i forhold til forældrebetalingens størrelse.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Der sker tilbagebetaling af forældrebetalingen for hele perioden, hvis eventuelle strejker varer mere end 5 hverdage.
 2. Tilbagebetalingen finansieres af de lønmidler, der ved en eventuel strejke tilbageholdes i en pulje under Økonomiudvalget, og tilføres Børn- og Ungeudvalgets budgetramme ved en teknisk omplacering i forbindelse med den kommenterede forbrugsoversigt pr. 1/7 2008.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø finder, at der skal ske tilbagebetaling fra dag 1.


SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1/4 2008 er der afsendt strejkevarsler for personale i daginstitutioner, dagpleje og SFO. Erfaringsmæssigt stiller forældre hurtigt spørgsmål vedrørende mulighederne for tilbagebetaling af forældrebetaling.

Der eksisterer ikke regler for tilbagebetaling af forældrebetaling i forbindelse med arbejdsnedlæggelser i institutioner. Det er op til den enkelte kommune at træffe beslutning herom.

Velfærdsministeriet har således oplyst:
  "Efter tilskudsreglerne i dagtilbudsloven er der ikke fastsat nogen pligt til at tilbagebetale dele af den for vedkommende år fastsatte forældrebetaling til forældrene, hvis et dagtilbud til børn og unge må lukke i kortere tid på grund af forhold, som kommunen ikke er herre over, f.eks. arbejdsnedlæggelser, strejker eller forhold, der udgør en sundhedsmæssig risiko for børn og personale.

  Hvis lukningen strækker sig over længere tid, kan der blive tale om, at forældre kan kræve forældrebetalingen delvist tilbagebetalt ud fra et forudsætningssynspunkt. Der er intet til hinder for, at en kommune selv træffer afgørelse om tilbagebetaling i en sådan situation.

  Kommunen vælger selv, hvordan beregningen af et eventuelt tilbagebetalingsforløb skal foretages."

Der har tidligere været arbejdsnedlæggelser i Odense kommune i op til 5 dage (1998), hvor der efter drøftelse i Børn- og Ungeudvalget ikke er sket tilbagebetaling af forældrebetalingen.

Ved strejken i 2002, var der efter drøftelse i Børn- og Ungeudvalget til gengæld tilbagebetaling i forbindelse med en 17 dage lang strejke.

Tilbagebetaling af forældrebetaling vil være forbundet med administrativt merarbejde.

På ovenstående baggrund indstilles det, at der først sker tilbagebetaling af forældrebetaling efter arbejdsnedlæggelser på mere end 5 hverdage. Tilbagebetalingen dækker i så fald hele perioden.


Økonomi

Tilbagebetalingen kan finansieres af tilbageholdt løn.


Administrative konsekvenser

Tilbagebetaling vil være forbundet med administrativt merarbejde.


2. Opstart af ny tværkommunal miljøvagt.
Åbent - 09.00.00G00 - 2007/24276


SAGSRESUMÉ

Den tidligere amtskommunale miljøvagtordning eksisterer ikke længere, og den fælles Erfa-Styregruppe af natur- og miljøchefer på Fyn har vurderet, at der er behov for en ny ordning og anbefaler en fælles løsning for Fyn.

Med henblik på at kunne håndtere akutte miljøuheld med forurening af vandløb, søer, kyststrækninger, grundvand, jord eller luft uden for almindelig arbejdstid, er der iværksat et tværkommunalt initiativ med etablering af en ny tværkommunal miljøvagtordning. Formålet med vagtordningen er blandt andet:
 • At yde hurtig rådgivning til det kommunale beredskab og andre ved akutte miljøuheld.
 • At begrænse skaderne på miljøet så hurtigt og effektivt som muligt, herunder at foretage en indledende vurdering af omfanget af skader.
 • At opspore og standse forureningen samt dens udbredelse ved at igangsætte afværgeforanstaltninger og derved minimere omkostningerne for de involverede parter.
 • At sikre beviser for at kunne gøre et erstatningsansvar gældende over for forureneren.
 • At registrere relevante data om hvert uheld.

Idet Middelfart Kommune har valgt at opbygge et vagtfællesskab med kommunerne i Trekants-området, og da Ærø Kommune ikke deltager af logistiske årsager (men gerne vil kunne rådføre sig med Miljøvagten i alvorlige tilfælde), er der udarbejdet et oplæg til en ny miljøvagtordning for Assens, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Odense og Svendborg Kommuner.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes deltagelse i etableringen af en ny tværkommunal miljøvagt. Ordningen forventes igangsat med virkning fra den 1/5 2008.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Det er kommunerne, herunder det lovpligtige kommunale beredskab, der har ansvaret for håndteringen af en lang række akutte miljøproblemer. Der vil derfor i befolkningen også være en forventning om, at kommunerne som ansvarlig miljømyndighed på alle tider af døgnet håndterer de sager, hvor der fx sker uheld eller ulykker med udledning af forurenende stoffer fra en virksomhed til en sø eller et vandløb, eller hvor et uheld fx medfører jordforurening, der også kan være til skade for grundvandet.

I perioden fra 1989 og frem til amternes nedlæggelse drev blandt andre Fyns Amt en miljøvagtordning, som skulle sikre, at kompetente miljømedarbejdere kunne deltage ved løsningen af opgaver i forbindelse med akutte miljøuheld – uden for normal arbejdstid.

Den fælles Erfa-Styregruppe af natur- og miljøchefer på Fyn har på denne baggrund vurderet, at der er behov for en ny ordning og anbefaler en fælles løsning for Fyn.

Den nye miljøvagtordning er et tværkommunalt initiativ for i fællesskab at håndtere akutte miljøuheld med forurening af vandløb, søer, kyststrækninger, grundvand, jord eller luft, uden for almindelig arbejdstid. Formålet med vagtordningen er blandt andet:
 • At yde hurtig rådgivning til det kommunale beredskab og andre ved akutte miljøuheld.
 • At begrænse skaderne på miljøet så hurtigt og effektivt som muligt, herunder at foretage en indledende vurdering af omfanget af skader.
 • At opspore og standse forureningen og dens udbredelse ved at igangsætte afværgeforanstaltninger og derved minimere omkostningerne for de involverede parter.
 • At sikre beviser for at kunne gøre et erstatningsansvar gældende over for forureneren.
 • At registrere relevante data om hvert uheld.

Idet Middelfart Kommune har valgt at opbygge et vagtfællesskab med kommunerne i Trekants-området, og da Ærø Kommune ikke deltager af logistiske årsager (men gerne vil kunne rådføre sig med Miljøvagten i alvorlige tilfælde), er der udarbejdet et oplæg til en ny miljøvagtordning for Assens, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Odense og Svendborg Kommuner.

Oplæg til miljøvagtordning er vedlagt som bilag og omfatter:
 • Aftale om tværkommunalt miljøvagtberedskab mellem Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Nordfyn, Odense og Svendborg Kommuner.
 • Baggrundsnotat om det tværkommunale miljøvagtberedskab mellem Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Nordfyn, Odense og Svendborg Kommuner.
 • Aftale om ansættelse af tværkommunal miljøvagt i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Nordfyn, Odense og Svendborg Kommuner.
 • Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet (KL/AC).

Miljøvagtordningen er som nævnt et tværkommunalt initiativ for i fællesskab at håndtere akutte miljøuheld uden for kommunernes almindelige åbningstid. Når den akutte fase er overstået eller ved almindelig arbejdstids begyndelse overdrager vagten sagen til miljøsagsbehandleren i skadeskommunen.

Det er vigtigt at bemærke, at der i forbindelse med håndteringen af akutte forureninger kan være behov for på stedet at meddele et påbud og/eller forbud. Det kan fx være et påbud om at afproppe en regnsvandsledning eller et forbud mod fortsat drift af en virksomhed, hvis driften åbenlyst medfører fortsat akut forurening eller fare herfor.

Efter vedtagelsen af "Lov om ophævelsen af adgangen til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser i en række love på natur- og miljøområdet" kan en sådan myndighedsudøvelse ikke udføres af en person, og i en kommune, hvori personen (myndighedsudøveren) ikke er ansat.

På denne baggrund vil den enkelte miljøvagts normale ansættelsesforhold blive suppleret med en ansættelse, hvorved miljøvagten ansættes i de deltagende kommuner. Herved opnås, at miljøvagten kan optræde som myndighedsperson i alle de involverede kommuner. Selvom konstruktionen er usædvanlig, vurderer KL og Juridisk Sekretariat, at modellen hviler på et lovmedholdeligt grundlag, se vedlagte bilag.

Oplægget indebærer, at der i alt skal udpeges 10 miljøvagter i de deltagende kommuner. Langeland Kommune ønsker ikke at stille med en vagt. Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommuner stiller hver med 1 vagt. Nyborg, Svendborg og Odense Kommuner stiller hver med 2 vagter.

Der oprettes en mindre sekretariatsfunktion i Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik - blandt andet til varetagelse af vagtplanlægning, aflønning, udsendelse af regninger for fællesudgifter (herunder regnskab), mv.


Økonomi

Miljøvagtordningen skal året rundt være bemandet uden for kommunernes almindelige telefonåbningstid, der er kl. 9-15 mandag til torsdag og kl. 9-12 fredag. Den forventede samlede udgift til miljøvagtordningen beløber sig til ca. 492.000 kr. pr. år. Opmærksomheden skal henledes på, at en del af dette beløb, herunder også omkostningerne forbundet med udkald, vil kunne viderefaktureres til en forurener eller dennes forsikringsselskab.

Den estimerede udgift for hver enkelt kommune fremgår af nedenstående tabel. Baggrunden herfor, fordelingsnøgler mv., er yderligere beskrevet i det vedlagte materiale.

Kommune
Udgiftsestimat
(kr.)
Antal vagter
Assens
64.020,-
1
Faaborg-Midtfyn
79.624,-
1
Kerteminde
29.507,-
1
Langeland
31.180,-
0
Nordfyn
52.200,-
1
Nyborg
39.590,-
2
Odense
129.696,-
2
Svendborg
66.183,-
2
I alt
492.000,-
10


Udgiften for Odense Kommune er således opgjort til ca. 130.000 kr. pr. år samt en éngangsudgift på ca. 25.000 kr. til indkøb af nødvendigt udstyr mv.

Natur, Miljø og Trafik afholder de for miljøvagtordningen nødvendige udgifter i 2008. Udgifterne kompenseres af forskydning i besættelsen af vakante stillinger på budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik.

Udgiften efter 2008 vil blive medtaget iforbindelse med forslag til budget 2009-2012.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Aftale om tværkommunalt miljøvagtberedskab på Fyn_marts_2008_2008030313284000.pdf
Baggrundsnotat om tværkommunalt miljøvagtberedskab på Fyn_marts_2008_2008030313284002.pdf
Ansættelsesbrev - tværkommunalt miljøvagtberedskab på Fyn_marts_2008_2008030313284001.pdf
KL-Aftale_af_180705_om_raadighedsvagt.pdf
Internt notat om oprettelse af et kommunalt miljøvagtsberedskab herunder spørgsmål om delegation af myndighedskompetence_2008021513404300.pdf

3. Forslag til tillæg nr. 32 til Kommune- og Miljøplanen og lokalplanforslag nr. 3-665 Svendsagervej 2 - nyt centerområde i Seden. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2006/01635


SAGSRESUMÉ

Odense Kommune har fået en henvendelse fra ejeren af Svendsagervej 2, som ønsker at opføre en dagligvarebutik og indrette bank i ejendommens eksisterende stuehus.

Området er i dag omfattet af rammelokalplan nr. 3-394 fra 1987 og udgør en del af et planlagt erhvervsområde, som må anvendes til mindre erhvervsvirksomheder uden gene for naboområderne, fritids- og institutionsformål. Etablering af dagligvarebutik og bank kan ikke realiseres på baggrund af gældende planlægning.

Et rådgivende ingeniørfirma har på vegne af ejer udarbejdet et vurderingsnotat, som viser, at der er et tilstrækkeligt kundeunderlag for en butik det pågældende sted. Odense Kommune har derfor valgt at imødekomme ejers ønske, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Ved forslag til kommuneplantillæg nr. 32 overføres en del af eksisterende rammeområder 3.EB.2 (lettere industri) og 3.B.2, (boligområde) til et nyt rammeområde 3.C3, som må anvendes til lokalcenterformål.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre i alt ca. 3.000 m2 nyt byggeri, hvoraf 2.000 m2 kan anvendes til butikker. Byggeriet skal tilpasses stedets omgivelser og i særdeleshed det bevaringsværdige stuehus, som skal bevares.

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 3 indsigelser.


INDSTILLING

By-og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tillæg nr. 32 til Kommune- og Miljøplanen vedtages endeligt.
 2. Lokalplanforslag nr. 3-665 om Lokalcenter ved Svendsagervej 2 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
 3. Indsigelser/bemærkninger besvares som anført.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommune har fået en henvendelse fra ejeren af Svendsagervej 2, som ønsker at opføre en dagligvarebutik og indrette bank i ejendommens eksisterende stuehus.

Området er i dag omfattet af rammelokalplan nr. 3-394 fra 1987 og udgør en del af et planlagt erhvervsområde, som må anvendes til mindre erhvervsvirksomheder uden gene for naboområderne, fritids- og institutionsformål. Etablering af dagligvarebutik og bank kan ikke realiseres på baggrund af gældende planlægning.

Et rådgivende ingeniørfirma har på vegne af ejer udarbejdet et vurderingsnotat, som viser, at der er et tilstrækkeligt kundeunderlag for en butik det pågældende sted. Odense Kommune har derfor valgt at imødekomme ejers ønske, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Forslag til kommuneplantillæg

Ved forslag til kommuneplantillæg nr. 32 overføres en del af eksisterende rammeområder 3.EB.2 (lettere industri) og 3.B.2, (boligområde) til et nyt rammeområde 3.C3, som må anvendes til lokalcenterformål uden boliger og offentlige institutioner.

Bebyggelsesprocenten må være maks. 40, og bygningshøjden må være maks. 10,5 meter.

Lokalplanforslag

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af butikker til lokal forsyning, kontorer og mindre erhvervsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne.

Ejendommens eksisterende bygninger er registreret med en bevaringsværdi på 4 i kommuneplanen, hvilket betyder, at bygningerne ikke må nedrives uden byrådets accept. Odense Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan besluttet, at stuehuset ikke må nedrives og skal bevares intakt. Dog tillades der opførelse af et elevatortårn i forbindelse med stuehuset.

Driftsbygningerne på Svendsagervej 2 må derimod nedrives. Bygningerne er blevet beskadiget i et sådan omfang under stormen i 1999, at Odense Kommune ikke finder det hensigtsmæssigt at opretholde kravet om bevaring.

Herudover skal en række lindetræer ud mod Kertemindevejen bevares. De har en stor herlighedsværdig og sikrer, at området fremstår mindre åbent ud mod Kertemindevej i harmoni med stedets øvrige områder.

Der kan opføres i alt ca. 3.000 m2 nyt byggeri, hvoraf 2.000 m2 kan anvendes til butikker. Dagligvarebutikker må maks. være 1.000 m2 og udvalgsvarebutikker maks. 500 m2.

Centeret bygges op omkring et centralt beliggende torv ved det eksisterende stuehus med hovedindgange til butikker/kontorer placeret ud mod torvet. Nyt byggeris udformning skal tilpasses stedet og i særdeleshed det bevaringsværdige stuehus.

Lokalplanforslaget rummer mulighed for opførelse af 2 forskellige byggeprojekter.

Ejer er kommet med 2 forslag til bebyggelse af området. Odense Kommune har fundet, at begge forslag er interessante, hvorfor de begge har været i offentlig høring.

Forslag 1, hvor der kan opføres 2 bygninger - en 1-etages bygning vest for stuehuset og en 2-etages bygning øst for stuehuset.

Forslag 2, hvor der kan opføres én bygning øst for stuehuset i 2 etager og etableres et større sammenhængende parkeringsareal vest for stuehuset.

Ejendommen er belastet af trafikstøj fra Kertemindevejen. Beregninger viser, at ved facaderne ud mod Kertemindevejen vil støjniveauet overstige de tilladte 60 dB(A). Der vil derfor, ved indretning af liberalt erhverv ud mod Kertemindevejen, stilles særlige krav om lydisolation og mekanisk ventilation.

Det skal sikres, at støjende virksomheder, herunder butikker indenfor lokalplanområdet, overholder støjgrænserne, dels ved boligområderne nord og sydøst for området, dels ved det blandede bolig- og erhvervsområde syd for området. Under forudsætning af, at der ankommer maks. 3 vareleverancer i dagperioden, viser beregninger, at støjgrænserne kan overholdes ved etablering af en min. 2 meter høj støjskærm i lokalplanområdets sydlige skel. Der vil derfor stilles krav om, at der etableres en sådan støjskærm.

Det vil endvidere være muligt at nedbringe støjbelastningen fra vareleverancerne ved at lade af- og pålæsning ske under tag. Såfremt det er nødvendigt for overholdelse af støjgrænserne ved naboområderne, vil der blive stillet krav om overdækning af af- og pålæsningsstederne.

Støjende virksomheder, herunder butikker indenfor lokalplanområdet, skal ligeledes overholde støjgrænserne ved støjfølsomme virksomheder (liberalt erhverv m.m.), som etableres i lokalplanområdet. Beregninger viser, at støjgrænserne kan overholdes, såfremt vareleverancerne sker under tag. Beregningerne er lavet under forudsætning af, at der ankommer maks. 3 vareleverancer i dagperioden. Såfremt det er nødvendigt for overholdelse af støjgrænserne ved støjfølsomme virksomheder i lokalplanområdet, vil der blive stillet krav om overdækning af af- og pålæsningsstederne.

Vedrørende det offentlige parkeringsareal indenfor lokalplanområdet vurderes det ikke at medføre støjmæssige problemer.

Der er lagt vægt på at skabe gode adgangsforhold til området for de bløde trafikanter kommende fra boligområderne nord og sydøst for lokalplanområdet. Der stilles krav om etablering af en sti i det nordlige område med forbindelse til torvet.

Etablering af centeret vil øge trafikken i området. For at sikre, at trafikken afvikles på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, stilles der krav om etablering af venstresvingsbane på Svendsagervej. Endvidere kræves der, at vejadgangen til området foregår via eksisterende private fællesvej, således at man undgår 2 ved siden af hinanden liggende ind/udkørsler langs Svendsagervej.

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der er indkommet følgende 3 indsigelser:

1. Kaup A/S, Allégade 2, 8700 Horsens v/Ulrik Poulsen

Karup A/S ønsker mulighed for at opføre en fuld-sortiment dagligvarebutik på ca. 2.000 m2. Lokalplanen giver ikke mulighed for større byggeri end 1.520 m2. Indsigeren har haft en detailhandelkonsulent til at vurdere områdets detailhandel. Der vil efter konsulentens vurdering være grundlag for en butik af denne størrelse.

Der ønskes samtidig mulighed for et selvbetjeningstankanlæg på området.

Ad 1.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Planloven fastlægger, at butikker til lokal forsyning beliggende i lokalcentre maksimalt må være 1000 m2. Der er således ikke hjemmel til at imødekomme indsigelsen. Planloven giver kun mulighed for at placere dagligvarebutikker på den ønskede størrelse i områder, der i kommuneplanen er udlagt til bykerne og bydelscentre.

Vedrørende tankstation, har denne mulighed tidligere været undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Det blev vurderet, at et sådant anlæg ikke kunne forenes med Odense Kommunes krav til områdets funktion og æstetik.

2. Familien Van Hoa Pham, Svendsagervej 4, 5240 Odense NØ

gør indsigelse mod gener fra støj, tung trafik, luftforurening, forringet udsigt, brug af den private fællesvej til lastbiler og kunder, forringelse af husværdi, forringet livskvalitet.

Ad 2.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Byplan har haft møde med indsigerens nabo, Zivorad Stanic, (som har sendt indsigelse nr. 3), idet Van Hoa Pham var bortrejst. Zivorad Stanic kunne godt acceptere en løsning, hvor adgangsvejen blev trukket længere væk fra Van Hoa's ejendom. Dette vil give større afstand til støjskærmen. Denne løsning har efterfølgende været drøftet med Trafikkontoret, som har accepteret flytningen af adgangsvejen.

Lokalplanens kortbilag og illustrationsskitser er ændret i overensstemmelse hermed.

3. Zivorad Stanic, Svendsagervej 6A, 5240 Odense NØ

Familierne på Svendsagervej 6A og 2 gør indsigelse mod gener ved kommende tung trafik, støj, luftforurening, udsigtsforhold. Den fælles privatvej vil blive belastet af lastbiler med varer og kunder.

Endvidere gør Zivorad Stanic indsigelse mod støjskærm, medmindre at den nuværende hæk bestående af thuja-planter må forblive og dække for støjskærmen.

Ad 3.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Byplan har haft møde med indsigeren på dennes ejendom. Zivorad Stanic kunne godt acceptere en løsning, hvor adgangsvejen blev trukket længere væk fra naboejendommen. Dette ville give større afstand til støjskærmen - især for ejendommen Svendsagervej 4. Denne løsning har efterfølgende været drøftet med Trafikkontoret, som har accepteret flytningen af adgangsvejen.

Lokalplanens kortbilag og illustrationsskitser er ændret i overensstemmelse hermed.


Økonomi

Sagen vil ikke få økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen ikke vil være forpligtet til at overtage det planlagte offentlige parkeringsareal med henvisning til planlovens § 48, stk. 3, idet ejer kan udnytte parkeringsarealet i forbindelse med de planlagte butikker på den resterende del af ejendommen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune.


4. Udpegning af et medlem og en stedfortræder til Beboerklagenævnet.
Åbent - 00.01A23 - 2005/15704


SAGSRESUMÉ

Byrådet udpegede på mødet den 10/5 2006 Connie Bjerck-Amundsen som medlem af Beboerklagenævnet med Lars Andersen som stedfortræder efter indstilling fra de almene boligorganisationer.

Connie Bjerck-Amundsen har nu meddelt, at hun ønsker at udtræde af nævnet, idet hun ikke længere er ansat i en almennyttig boligorganisation og ikke længere beskæftiger sig med lejelovgivningen.

De almene boligorganisationer indstiller på den baggrund, at nuværende stedfortræder Lars Andersen indtræder som medlem, og at Ib Christensen vælges som stedfortræder for denne for den resterende del af valgperioden indtil den 30/6 2010.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt.


5. Fjernvarme Fyn A/S, ansøgning om forhøjelse af takster fra 1/5 2008 for levering af fjernvarme i Odense.
Åbent - 00.01.00S55 - 2008/033473


SAGSRESUMÉ

Odense Byråd godkendte på mødet den 19/12 2007 takster for fjernvarme i Odense i 2008. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn har på bestyrelsesmødet den 17/3 2008 besluttet at indstille til Odense Byråd, at fjernvarmetaksten fra den 1/5 2008 hæves fra de nuværende 12,00 kr. pr. kubikmeter til 14,00 kr. pr. kubikmeter. Beløbene er eksklusive moms.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller, at byrådet godkender, at taksten for leveret fjernvarmevand hæves fra de nuværende 12,00 kr. til 14,00 kr. eksklusive moms med virkning fra den 1/5 2008.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Byråd godkendte på mødet den 19/12 2007 takster for fjernvarme i Odense i 2008. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn har på bestyrelsesmødet den 17/3 2008 besluttet at indstille til Odense Byråd, at fjernvarmetaksten fra den 1/5 2008 hæves fra de nuværende 12,00 kr. pr. kubikmeter til 14,00 kr. pr. kubikmeter. Beløbene er eksklusive moms.

Fjernvarmetaksten blev nedsat med fra 15,00 kr. til 12,00 kr. pr. kubikmeter pr. 1/4 2007 som følge af genforhandlede leveringskontrakter med Vattenfall. der overtog Fynsværket pr. 1/7 2006, samt påbud fra Energitilsynet om tilbagebetaling af i alt 93.454.000 kr. over 2 år.

Regnskabet for Fjernvarme Fyn for 2007 viser, at der i 2007 er realiseret en tilbagebetaling på 61.219.000 kr. til selskabets Odense-kunder. Der resterer derfor et tilbagebetalingskrav på 32.235.000 kr.

Folketinget har den 14/12 2007 besluttet at indeksere energiafgiafterne med 1,8% årligt fra 2008 til 2015. Indekseringen betyder merudgifter til køb af varme til Odenseafdelingen på 5.201.000 kr.

Fjernvarme Fyn har fået meddelelse fra Vattenfall om, at forudsætningerne for den fastsatte a conto-pris ikke holder. A conto-prisen blev således i oktober 2007 beregnet under forudsætning af en gennemsnitlig kulpris på 450 kr. pr. tons. I december 2007 og januar 2008 er der konstateret en kulpris på 600 kr. pr. tons. Langtidskontrakterne på kulmarkedet viser, at kulprisen vil holde sig på dette niveau i hele 2008. Den øgede kulpris betyder merudgifter til køb af varme fra Fynsværket til Odenseafdelingen på 23.500.000 kr.

Forhøjelsen af fjernvarmetaksten i Odense er under forudsætning af et budgetteret salg af fjernvarmevand på 34.866 m3 sammensat af følgende poster i 1.000 kr.:

Netto drifts- og anlægsudgift
667.642
Indeksering af energiafgifter
5.201
Øgede kulpriser
23.500
Målerindtægt
-14.690
Rumafgift
-151.980
Overført fra takstmæssig henlæggelse
-32.235
Forventet tilbagebetaling fra Odense Kraftvarmevarmeværk
-41.025
Indtægt fra energibetaling
-456.413
Gennemsnitlig takst for fjernvarmevand i 2008
13,09 kr.

For at opnå de budgetterede salgsindtægter i 2008 vil det i de resterende 8 måneder være nødvendigt at hæve taksten for fjernvarmevand fra de nuværende 12,00 kr. til 14,00 kr. eksklusive moms med virkning fra den 1/5 2008.

Det indstilles, at de faste afgifter (måler- og rumafgift) fastholdes uændret på 260 kr. pr. år pr. måler og 3,40 kr. pr. rummeter, og at takstforhøjelsen sker på taksten for fjernvarmevand.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


6. Vision Odense.
Åbent - 81.44.00A00 - 2007/108534


SAGSRESUMÉ

Byrådet vedtog den 19/12 2007 at sende forslag til Vision Odense i høring. På baggrund af de indkomne høringsforslag foreslås det, at Vision Odense-teksten ændres til følgende:


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender forslag til justering af vision Odense vedtages.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Forslag til justering af vision Odense på baggrund af høring


Byrådet vedtog på mødet den 19/12 2007 at sende forslag til vision Odense i høring fra den 18/1 til den 14/3 2008.

I høringsperioden er borgerne via forskellige møder, medier og events inviteret til at give deres mening til kende og til at komme med forslag til, hvordan visionen omsættes til handling. Visionen er sammen med planstrategien også udsendt til en lang række aktører i og udenfor byen. Der er kommet en lang række forslag og idéer, som det fremgår af det bilag, der er vedlagt sagen. Kendetegnene for dem er, at forslagene primært retter sig mod, hvordan visionen kan omsættes til handlinger.

Kommentarer til selve visionstekst-formuleringen:
 • "At lege er at leve"-citatet er der opbakning til.
 • Der ønskes en sproglig revurdering i forhold til seriøsitet og "kant". Fx ikke seriøst med "vi vil lege os til vækst".
 • Det legende skal kobles til det lærende.
 • Vedrørende billederne til visionsteksten: "Odenseanere i det private erhverv er ikke i tilstrækkelig grad præsenteret i billederne".

Forslag til justering af visionsteksten

På baggrund af høringssvarene foreslås det, at visionsteksten justeres, som det fremgår af skemaets højre kolonne.

Visionsteksten der blev sendt i høringForslag til justeringer af teksten
(skrevet med rødt)
At lege er at leve

Vi vil lege os til vækst. Vi tænker nyt, når det gælder erhvervsmæssig vækst. Det lyder sjovt. Det er alvor. For vi bruger legen som murbrækker til at øge alles muligheder for at få et endnu bedre liv i Odense.

Vi vil øge hver borgers mulighed for udfoldelse i vores liv. Vi udviser udstrakt socialt ansvar. Vi vil styrke alle relationer, og støtte hvor nye ideer fødes og udvikles.

Gennem fælles indsats vil vi øge vores velstand væsentligt, målt i forhold til Danmarks øvrige store byer. Ikke kun materielt. Vi tænker større og bredere - også internationalt. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø.

Det hele handler om vores indsats for det gode liv. Det skal leves i Odense.

Det betyder, at Odense i 2017 er kendt som den legende by, hvor vi tør eksperimentere. En by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som vil bidrage til vækst. I de krydsfelter, som opstår, vokser nye ideer og skæve indfald. Og vi er Danmarks mest bæredygtige by.

Odense er en by, du mærker. Det er en leg at være med. Det giver mening. Det er sjovt. Som vi siger - og gør: At lege er at leve.
At lege er at leve

Vi vilarbejdeog lege os til vækst for at skabe rammerne foret bedre liv i Odense. Vi tænker nyt, når det handler om at skabe læring, innovation, udvikling og vækst. Det lyder sjovt. Det er alvor.

Vi vil øgebørn og voksnesmulighed for udfoldelse ilivet.Vi udviser udstrakt socialt ansvar. Vi vil styrke alle relationer, og støtte hvor nye ideer fødes og udvikles.

Gennem fælles indsats vil vi øge voreslivskvalitet og velstand væsentligt.Vi tænker større og bredere – også internationalt. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø.


Det hele handler om vores indsats for det gode liv. Det skal leves i Odense.

Det betyder, at Odense i 2017 er kendt som den legende by, hvor vi tør eksperimentere. En by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som vil bidrage tillivskvalitet ogvækst.
I de krydsfelter, som opstår, vokser nye ideer og skæve indfald. Og vi er Danmarks mest bæredygtige by.

Odense er en by, du mærker. Det er en leg at være med. Det giver mening. Det er sjovt. Som vi siger - og gør: At lege er at leve.

Som en del af justeringen af visionen foreslås det endvidere, at "billederne" af odenseanerne udgår, de har ikke vist sig at blive brugt i forbindelse med "markedsføringen" af visionen i høringsperioden.

Borgmesterforvaltningen vil udarbejde oplæg til Økonomiudvalget med henblik på den videre omsætning af visionen til handling, hvor de i høringsperioden opsamlede idéer indtænkes.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Vision Odense - samlet præsentation af borgernes input.doc


7. Tematillæg til kommuneplanens hovedstruktur og rammer om detailhandel samt behandling af kommentarer til Planstrategien om detailhandel.
Åbent - 01.02.03P15 - 2008/016819


SAGSRESUMÉ

Tematillæg til kommuneplanens hovedstruktur og til kommuneplanens generelle rammedel om detailhandel er en forudsætning for gennemførelsen af den aktuelle lokalplanlægning for et IKEA og for et butikscenter på Danish Crown-arealet, og udarbejdes derfor forud for den igangsatte kommuneplanrevision.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tematillæg til kommuneplanens hovedstruktur og til kommuneplanen generelle rammedel om detailhandel til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.
 2. Borgmesterforvaltningens forslag til svar på de bemærkninger, der er fremkommet om detailhandel i forhold til Planstrategiens høring.

Økonomiudvalget:

Miljøvurdering uddelt. Indarbejdes i sagen. Endvidere indarbejdes i sagen korrektioner af omsætningsstigninger og forbrugspotentiale.

Borgmesterforvaltningens indstilling anbefales.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense byråd besluttede på mødet den 19/12 2007 at sende forslag til planstrategi i høring i perioden mellem den 18/1 2008 og 14/3 2008, samt at der ved den endelige vedtagelse af planstrategien efterfølgende gennemføres en samlet revision af kommuneplanen. Planstrategien er således foroffentlighed for kommuneplanen. Den endelige vedtagelse af planstrategien forventes at ske på byrådsmødet den 21/5 2008.

Det er nødvendigt at udtage høringssvarene på detailhandelsområdet til behandling sammen med tematillæg om detailhandel, der er en del af den samlede kommuneplanrevision, men som vedtages forlods de øvrige temaer i revisionen, da der er presserende behov for at supplere den hidtidigt gældende kommuneplan med hovedstrukturbestemmelser med henblik på at kunne realisere to større enkeltprojekter: Butikscenter på Danish Crown arealet og etablering af et nyt IKEA.

I forbindelse med høringsperioden er forslag til planstrategi sendt ud til diverse interesseorganisationer, myndigheder, kommuner og erhvervsliv. Der er endvidere afholdt 2 borgermøder og etableret en dialog med borgere gennem en weblog på www.visionodense.dk. Der er fremkommet en række bemærkninger til detailhandel i forbindelse med høringen. Bemærkninger og en vurdering af disse er vedlagt dagsordenen.

Det udarbejdede tematillæg om detailhandel er et tillæg til kommuneplanens hovedstruktur. Med tematillægget fastholdes den hidtidige centerstruktur i princippet, idet der dog ændres følgende forhold:

Bykerneafgrænsningen udvides således, at den kommer til at omfatte det tidligere Danish Crown slagteri ved Rugårdsvej. Samlet set udvides bykerneafgrænsningen til en samlet ramme på 80.000 m2.

Planloven giver mulighed for, at der i Odense kan etableres op til tre særligt store udvalgsvarebutikker større end 2000 m2.

Der åbnes derfor mulighed for, at der kan etableres en udvalgsvarebutik (IKEA) på op til 34.520 m2 i Hovedcenter SØ. De 2 resterende større udvalgsvarebutikker med en maksimal størrelse på hver 25.000 m2 kan placeres i bykernen efter en nærmere planlægning: Den ene af de to store udvalgsvarebutikker lokaliseres i forbindelse med det nye center på Danish Crown arealet, mens den anden butikslokalisering fastlægges i forbindelse med planlægningen af Thomas B. Thriges Gade-området eller i forbindelse med det eksisterende gågadenet.

Der overvejes mulighed for udvidelse af bydelscentret i Næsby med et område ved Egestubben. Tillægget fastlægger dog, at arealet skal undergå en nærmere planlægningsmæssig undersøgelse, før det udpeges endeligt. Der stilles derudover krav om, at arealet kun kan udnyttes, såfremt der skabes god adgang for bløde trafikanter.

Der udlægges derudover i overensstemmelse med planloven fem områder, hvor der kan etableres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper: Roulund, Tietgenbyen, Risingsvej, Gørtlervej og Middelfartvej. Arealudpegningen erstatter en hidtil gældende generel rammebestemmelse om, at der i alle EC- og EB-områder kunne etableres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper på op til 5000 m2.

Som en del af tematillægget er der udarbejdet et sæt nye generelle kommuneplanrammer for detailhandlen, der afspejler hovedstrukturens retningslinier.

Tematillægget indeholdende resumé af miljøvurderingen medsendes til byrådets medlemmer. Den endelige miljøvurdering forventes udsendt mandag eller tirsdag.

ICP, der har udarbejdet analysen af detailhandlen, har udarbejdet en korrektion af de samlede detailhandelstal i perioden 1998-2007. Denne korrektion er indarbejdet i tematillægget.


Økonomi

Tematillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Planstrategi_bemærkninger.ps.pdfDetailhandelsstruktur_April_2008.pdfDetailhandel_16_04_08.pdf- Detailhandel_16_04_08.pdfMV_Odense_210408.pdf- MV_Odense_210408.pdf


8. Tiltrædelsesprotokollat og revisionsregulativ.
Åbent - 00.01.00K01 - 2008/032519


SAGSRESUMÉ

Byrådet har valgt KPMG Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for Odense kommune med virkning fra og med regnskabsåret 2008.

KPMG fremsender i den anledning Revisionsberetning nr. 1 af 29/3 2008 om revisors tiltrædelse. Borgmesterforvaltningen har endvidere i samarbejde med KPMG udarbejdet forslag til et nyt revisionsregulativ gældende fra 1/1 2008. I regulativet har Odense Kommune fastsat de nærmere retningslinier for revisionsarbejdet, herunder afgivelse af revisionsberetninger mv.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller, at byrådet godkender:
 1. Tiltrædelsesprotokollatet som beskrevet i Beretning nr. 1.
 2. Revisionsregulativ gældende fra 1/1 2008.

Økonomiudvalget:

Forud for behandlingen orienterede KPMG ved Torben Christensen og Jesper Andersen.

Borgmesterforvaltningens indstilling anbefales.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

KPMG har udarbejdet tiltrædelsesprotokollat vedrørende revisors opgaver og ansvar, grundlag for revisionsopgaven og revisionens tilrettelæggelse og udførelse. Ligeledes er samarbejde og rapportering beskrevet.

Den samlede revisionsberetning er tidligere fremsendt til byrådets medlemmer.

Borgmesterforvaltningen har endvidere i henhold til den kommunale styrelseslovs § 42 udarbejdet et nyt revisionsregulativ, der vedlægges til byrådets medlemmer. I regulativet har Odense Kommune fastsat de nærmere retningslinier for revisionsarbejdet, herunder afgivelse af revisionsberetninger mv. Regulativet er gældende fra den 1/1 2008. Regulativet har været forelagt KPMG, som ikke har bemærkninger hertil.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Revisionsregulativ for Odense Kommune gældende fra 1. januar 2008_2008040115240800.pdf- Revisionsregulativ for Odense Kommune gældende fra 1. januar 2008_2008040115240800.pdf9. Forslag fra byrådsgruppe Ø vedrørende temadrøftelse om trivsel og arbejdsmiljø.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/037604


SAGSRESUMÉ

Byrådsgruppe Ø anmoder i henhold til forretningsordenens § 3 om optagelse af følgende forslag på byrådets dagsorden for mødet den 23/4 2008:

"Temadrøftelse om arbejdsmiljø og trivsel

Odense Kommune er en arbejdsplads for mange tusinde ansatte, der udfører et nyttigt og vigtigt stykke arbejde for at skabe en god hverdag i daginstitutionerne, god undervisning i folkeskolen, pleje og omsorg for vore ældre og handicappede, effektiv sagsbehandling, borgerservice og administration. For at sikre, at de ansatte kan udføre dette arbejde tilfredsstillende, er det nødvendigt, at arbejdsmiljøet i kommunen er i top, og at vore ansatte trives.

Den seneste trivselsundersøgelse samt den meget høje sygefraværsstatistik viser, at arbejdsmiljøet bestemt kunne være bedre. Også den store udskiftning i medarbejdere samt stadigt stigende rekrutteringsproblemer er tegn på, at arbejdsmiljøet i kommunen ikke er i orden.

Det foreslås derfor, at der hurtigst muligt arrangeres en temadrøftelse i Odense Byråd om trivsel og arbejdsmiljø, der skal munde ud i konkrete personalepolitiske tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet og dermed trivslen for kommunens ansatte.

Temadrøftelsen skal have udgangspunkt i kommunens personalepolitik og have fokus på:
 • Årsager til nedslidning, stress og sygefravær
 • Tiltag for forbedring af arbejdsmiljøet
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Medarbejderudvikling og medarbejderpleje."


BESLUTNING

Borgmesteren foreslår, at der i forbindelse med behandlingen af personaleregnskabet den 21/5 2008 sker en drøftelse af de omtalte temaer. Herudover drøftes brugen af temadrøftelse i den nedsatte politikergruppe om byrådets arbejdsvilkår mv.

Godkendt.


Lukket møde


10. Krogslundvej 167, ekspropriation.
Lukket - 82.01.00G01 - 2007/71447


BESLUTNING

Godkendt.


11. Indgåelse af magelægsaftale for arealer ved Hestehaven/Glisholmvej.
Lukket - 13.06.02G01 - 2007/72121


BESLUTNING

Godkendt.