Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 08-10-2008 kl. 15:15

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden:Åben tillægsdagsorden
1. Reduktion af serviceniveauet for den kollektive trafik fra januar 2009.
Åbent - 05.00.00P35 - 2008/081753


SAGSRESUMÉ

På grund af de store stigninger i udgifterne til den kollektive trafik har forvaltningen bedt FynBus om forslag til reduceret service, der kan iværksættes fra januar 2009.INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender, at FynBus anmodes om at iværksætte besparelser, der har virkning fra januar 2009.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen kan ikke anbefale indstillingen.

Udvalget ønsker ikke, at reduktionerne på servicebusserne gennemføres.

Økonomiudvalgetsindstilling vil foreligge i mødet.


SAGSFREMSTILLING

Fynbus har fremsendt budget for den kollektive trafik for 2009, som indeholder forventede merudgifter på 30.000.000 kr. i 2009.

I forbindelse med budgetforlig 2009 har byrådet afsat en pulje på 20.000.000 kr. til at medvirke til at dække forventede merudgifter inden for områderne kollektiv trafik, afvikling af Infra Service samt anbringelse af børn og unge.

Forvaltningen har anmodet FynBus om at fremkomme med besparelsesforslag, der som minimum indeholder forslag på 20.000.000 kr. pr. år fra 2009 og frem.

FynBus har lovet at fremsende forslag, der omfatter:
  • En reduceret service, som kan iværksættes pr. janaur 2009.
  • Større besparelser, som ifølge FynBus først kan gennemføres til køreplanskifte i sommeren 2009. Denne del vil kunne indeholde fx nedlæggelse af ruter. Rutenedlæggelse vil indebære en forhandling med entreprenøren, og derfor anser FynBus det for ikke muligt at gennemføre besparelsen før sommeren 2009.

Forslagene er vedlagt sagen.


Økonomi

De foreslåede besparelser vil modvirke det budgetmæssige underskud på området.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

brev fra FynBus.pdfbusruter.pdf