Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 04-06-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Afbud fra:
Maiken Baagøe Christensen
Torben Hangaard
Lars Havelund
Mai Henriksen
Brian Dybro
Tina Anette Bue Frandsen
Vivi Kier

I stedet for Maiken Baagøe deltog Benny Nybo.I stedet for Torben Hangaard deltog Søren Hansen.I stedet for Lars Havelund deltog Peter Allesø Rasmussen.I stedet for Mai Henriksen deltog Lasse Bork Schmidt.I stedet for Vivi Kier deltog Casper Andersen.


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Ombygning af Provstegårdshjemmet.
Åbent - 82.20G01 - 2005/07949


SAGSRESUMÉ

På grund af pladsproblemer på bade- og toiletrum samt beboerstuer, skal den selvejende institution Provstegaardshjemmet med 72 plejeboliger renoveres.


I forbindelse med igangsætning af planlægningsarbejdet for renoveringen godkendte Odense Byråd den anlægsøkonomiske ramme på mødet den 6/12 2006. Byrådet vedtog ligeledes, at endelig stillingtagen til anvendelsen af et forventet provenu på 3.518.455 kr. skulle afvente afholdelse af licitation.

Der har nu været afholdt licitation, og den selvejende institutions bygherrerådgiver har på vegne af Provstegaardshjemmets bestyrelse henvendt sig til Odense Kommune med anmodning om, at en del af provenuet anvendes til en udvidelse af anlægsrammen på grund af forøgede udgifter. Forøgelsen skyldes, at en renovering af Provstegaardshjemmets produktionskøkken tidligere ikke var medtaget i anlægsbudgettet, men efter nyligt aflagt besøg fra Fødevareregionen er der påtalt mangler, som bør udbedres for at undgå fremtidige påbud fra Fødevareregionen. Udgifterne er fra bygherrerådgiveren oplyst til 934.522 kr. ekskl. moms, hvorved provenuet, som tilgår Odense Kommune, reduceres til 2.583.933 kr.

Forskellen mellem det tidligere forventede provenu og det faktiske provenu udgør således i alt 934.522 kr. Den manglende budgetterede indtægt på 934.522 kr. foreslås finansieret af en udisponeret anlægsramme vedrørende Sanderum Plejecenter.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

  1. projektet udvides til at omfatte en renovering af det eksisterende produktionskøkken, og der afsættes 934.522 kr. ekskl. moms hertil.
  2. Det resterende provenu på 2.583.933 kr. tilfalder Odense Kommune.
  3. Forskellen mellem det budgetterede provenu på 3.518.455 kr. og det faktiske provenu på 2.583.933 kr., svarende til 934.522 kr., finansieres af en udisponeret anlægsramme vedrørende Sanderum Plejecenter.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Torben Hangaard og Merete Østerbye deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

På grund af pladsproblemer på bade- og toiletrum samt beboerstuer, skal den selvejende institution Provstegaardshjemmet med 72 plejeboliger renoveres.

Om- og tilbygningen af Provstegaardshjemmet udføres som offenligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger. Der er derfor oprettet en ny selvejende ældreboliginstitution, som efter renoveringen ejer plejeboligerne med tilhørende servicearealer, og som skal stå for den daglige drift. Det bemærkes, at byrådet tidligere har godkendt, at Odense Kommune lejer servicearealerne, betaler drifts- og vedligeholdelsesudgifter og stiller arealerne til rådighed for Provstegaardshjemmet. Lejekontrakten er uopsigelig i 10 år, hvorefter Odense Kommune har forkøbsret til arealerne, hvor købssummen vil udgøre 0 kr. svarende til restgælden pr. ultimo 2008.

Den nuværende selvejende institution vil fremover stadig have driftsoverenskomst med Odense Kommune med hensyn til varetagelsen af plejen af Provstegaardshjemmets beboere.

Byggesagen har ikke været underlagt de for kommunen fastlagte retningslinier for større byggesager, idet der er tale om en selvejende institution, hvor det er bestyrelsen, som har beslutningskompetencen.

I henhold til hovedtidsplanen for byggeriet, som forventes igangsat maj 2008, er byggeperioden på ca. 2 år. Byggeriet er etapeopdelt, og en del af de nuværende beboere vil i ombygningsperioden blive genhuset på Ældrecenter Øst, hvor tredje og sidste etape af renoveringen afsluttes ultimo april 2008.


Økonomi

I forbindelse med igangsætning af planlægningsarbejdet for renoveringen af den selvejende institution Provstegaardshjemmet godkendte Odense Byråd den anlægsøkonomiske ramme på mødet den 6/12 2006. Byrådet vedtog ligeledes, at endelig stillingtagen til anvendelsen af et forventet provenu på 3.518.455 kr. skulle afvente afholdelse af licitation. Provenuet er budgetteknisk indarbejdet og budgetteret på anlægsbudgettet i 2008.

Der har den 4/2 2008 været afholdt licitation, og den selvejende institutions bygherrerådgiver har på vegne af Provstegaardshjemmets bestyrelse efterfølgende henvendt sig til Ældre- og Handicapforvaltningen med anmodning om, at en del af provenuet anvendes til en udvidelse af anlægsrammen på grund af forøgede udgifter. Dette skyldes, at en renovering af Provstegaardshjemmets produktionskøkken tidligere ikke var medtaget i anlægsbudgettet, men efter nyligt aflagt besøg fra Fødevareregionen er der påtalt mangler, som bør udbedres. Det bemærkes, at Fødevareregionen formentlig vil give anmærkninger til køkkenindretningen, såfremt dette ikke renoveres. Idet Odense Kommune er forpligtet til at vedligeholde produktionskøkkenet, må der, såfremt dette ikke renoveres, forventes ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter i fremtiden.

Udgifterne til renovering af produktionskøkkenet er fra bygherrerådgiveren oplyst til 934.522 kr. ekskl. moms, hvorved provenuet, som tilgår Odense Kommune, reduceres til 2.583.933 kr.

Forskellen mellem det tidligere forventede provenu og det faktiske provenu udgør således i alt 934.522 kr. Den manglende budgetterede indtægt på 934.522 kr. foreslås finansieret af en udisponeret anlægsramme vedrørende Sanderum Plejecenter. Der blev oprindeligt afsat anlægsmidler i budgettet til indretningsmæssige forbedringer på badeværelser, herunder etablering af fælles toilet- og baderum. Idet Sanderum Plejecenter efterfølgende er blevet totalrenoveret, er der ikke behov for anvendelsen af disse midler.

Det bemærkes, at bygherrerådgiveren i samarbejde med bestyrelsen efter licitationen har revurderet og reduceret en del af de øvrige projektudgifter for at få den samlede anlægsøkonomi reduceret. Blandt andet er udgifterne til prisregulering, flytning af transformerstation, entrepriseforsikring, flytteudgifter samt uforudsete udgifter reduceret med ca. 2.500.000 kr.

Til orientering er det fra institutionens bygherrerådgiver oplyst, at anskaffelsessummen for boligdelen pr. m2 udgør 18.582 kr. inkl. moms, hvilket ligger under statens maksimumsbeløb på 18.820 kr. inkl. moms.

Det bemærkes, at det tidligere var forudsat, at lån i den nuværende ejendom blev indfriet den 31/12 2007. Herved ville Odense Kommune få årlige mindreudgifter til renter og afdrag på ca. 2.100.000 kr. Byggeriet var oprindeligt planlagt igangsat ultimo 2007, men på grund af udskydelse af opstartstidspunktet og dermed institutionens optagelse af byggekredit til finansiering af lånindfrielsen, vil indfrielsestidspunktet blive udskudt til ultimo 2008. Dette betyder, at Odense Kommune i 2008 fortsat vil have udgifter til betaling af renter og afdrag på lånet, som ved indfrielsestidspunktet ultimo 2008 vil udgøre 11.228.000 kr.

Opmærksomheden skal henledes på, at finanslovsaftalen for 2008 understreger, at kommunernes vedtagne budgetter for 2008 skal overholdes, og at der vil blive indført en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet (for 2009) i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider de budgetterede anlægsudgifter. Sagen vil ikke belaste Ældre- og Handicapforvaltningens budgetterede anlægsramme for 2008.


Administrative konsekvenser

Sagen skønnes ikke at have administrative konsekvenser for Odense Kommune.


2. Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af brandstationen på Møllemarksvej 37A.
Åbent - 00.01.00S05 - 2008/042040


SAGSRESUMÉ

I det vedtagne budget for 2008 er der afsat et rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. til en ændring af hjælpeberedskabsstationen på Møllemarksvej 37A fra en deltidsbemandet station til en fuldtidsbemandet station, således at der kan placeres 6 faste fuldtidsansatte i døgnvagt på stationen.

Anlægsprojektet har været udbudt i licitation. Licitationsresultatet viser en samlet pris på 4.400.000 kr. i byggeudgifter for en færdig opholdsafdeling og en rå tilbygning til køretøjsgaragen. Herudover er der behov for færdiggørelse af udenomsarbejder samt betaling for byggerådgivning mv., i alt 900.000 kr.

I sammenhæng med udvidelsen af brandstationen på Møllemarksvej 37A blev der i budget 2008 og fremefter afsat 2.200.000 kr. årligt til Risikobaseret kommunalt Beredskab.

Der søges overført 1.600.000 kr. fra de afsatte driftsmidler i 2008 til anlægsprojektet, således at der er dækning for alle udgifter i forbindelse med ombygningen af hjælpeberedskabsstationen.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
  1. Der frigives det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.5, Brandvæsen, en anlægsbevilling på 3.700.000 kr. i 2008.
  2. Anlægsbevillingen udvides med 1.600.000 kr. i 2008. Udvidelsen af anlægsbevillingen finansieres ved en tilbageførsel til kassen på et tilsvarende beløb af ubrugte lønmidler hos Odense Brandvæsen til Risikobaseret kommunalt Beredskab.
  3. Den samlede anlægsbevilling stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Af bekendtgørelse nr. 765 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab af 3/8 2005 fremgår det, at det kommunale redningsberedskab skal dimensioneres efter de risici, der findes i den pågældende kommune.

På baggrund af, at Beredskabsstyrelsen den 2/5 2007 godkendte det fremsendte forslag til redningsberedskab, blev der i budget 2008 afsat et rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. til en ændring af hjælpeberedskabsstationen på Møllemarksvej 37A fra en deltidsbemandet station til en fuldtidsbemandet station, således at der kan placeres 6 faste fuldtidsansatte i døgnvagt på stationen.

Fra 2008 og fremefter blev der endvidere indarbejdet 2.200.000 kr. årligt i afledt drift til ansættelse af 6 beredskabsassistenter.

Der er som følge af udvidet byggerådgivning og efterfølgende udbud af byggeriet i fagentrepriser sket en tidsforskydning i ombygningen af hjælpeberedskabsstationen. De 6 beredskabsassistenter vil derfor først blive ansat pr. 1/11 2008, og der vil derfor være driftsmidler, som ikke kan anvendes fuldt ud i 2008.

Dels som følge af, at licitationsresultatet for ombygningen af hjælpeberedskabsstationen på Møllemarksvej 37A er blevet 700.000 kr. dyrere end planlagt, og dels som følge af øgede udgifter til færdiggørelse af udenomsarbejder samt betaling for byggerådgivning mv., i alt 900.000 kr., søges der i 2008 overført 1.600.000 kr. fra drift til anlæg.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at omplaceringen af midlerne fra drift til anlæg er uden konsekvenser for udgiftsloftet på service- og anlægsudgifter.

Eventuelle korrektioner medtages ved budgetopfølgningen pr. 1/7 2008.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.Lukket møde


3. Salg af to af Odense Bys Museers bygninger (bygning 5 og 6) på Hollufgård og anvendelse af salgsindtægten til udstillingsformål på Møntergården.
Lukket - 82.02.00G01 - 2008/042992


BESLUTNING

Godkendt.