Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 07-05-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Afbud fra:
Helle Nielsen
Merete Østerbye

I stedet for Helle Nielsen mødte Søren Hansen.I stedet for Merete Østerbye mødte Lasse Bork Schmidt.Borgmesteren orienterede om, at Steen Møller udtræder af bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S. Vagn Erichsen indtræder i stedet for.


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen i Odense Energi Fyn a.m.b.a.
Åbent - 00.01.00A00 - 2008/016037


SAGSRESUMÉ

Ifølge hensigtserklæring af 31/1 2008 har Odense Kommune og Energi Fyn til hensigt snarest muligt at samle aktiviteterne i Odense Energi og Energi Fyn. På den lukkede del af dagsordenen behandles sag om sammenlægning af Odense Energi A/S og Energi Fyn. Udpegningen er derfor naturligvis under forbehold af, at byrådet godkender aftalen.


Indtil Odense Energis nuværende forbrugere i oktober 2009 kan vælges til repræsentantskabet i Energi Fyn a.m.b.a. med efterfølgende indtrædelse i april 2010, udpeger Odense Byråd, efter forudgående drøftelse med Energi Fyn, to repræsentanter blandt byrådets midte, herunder næstformanden, til Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse. Endvidere er det aftalt, at disse to repræsentanter indtræder i Energi Fyn Holding A/S' bestyrelse, uden at der er taget stilling til, hvorvidt en af disse skal bestride næstformandsposten.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Steen Møller (næstformand) og Søren Thorsager udpeget.

Gruppe Ø stemte imod, da gruppe Ø er imod sammenlægningen.


2. Budgetopfølgning 1/4 2008 i Odense Kommune.
Åbent - 00.01.00A00 - 2008/009046


SAGSRESUMÉ

Borgmesterforvaltningen fremsender Odense Kommunes samlede budgetopfølgning pr. 1/4 2008 til byrådets godkendelse. Budgetopfølgningen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne, og der er samtidig i den samlede sag medtaget en opfølgning på indtægtssiden og de finansielle områder.

Budgetopfølgningen indeholder således en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2008 på drift, anlæg og de finansielle områder samt forslag til tillægsbevillinger. For at gøre sagsresuméet mere overskueligt er resultatopgørelsen som noget nyt vedlagt sagen som bilag.

Indledningsvis gives der en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer, og resultatopgørelsen sammenholdes med måltallene i den finansielle strategi.

Det overordnede billede/den finansielle strategi

Det samlede forventede regnskabsresultat for 2008 ser fornuftigt ud i forhold til måltallene i den finansielle strategi. Resultatet af den ordinære drift ligger med 360.000.000 kr. over måltallet i den finansielle strategi. Derudover ligger kassebeholdningen på 606.500.000 kr. ekskl. pensionsforpligtelser over måltallet på 100.000.000 kr.

Resultat af den ordinær driftforventes at udgøre 360.000.000 kr., hvilket er en forbedring på 19.700.000 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2008. Forbedringen dækker over en række mer- og mindreudgifter, herunder primært mindreudgifter på kontanthjælpsområdet og førtidspension. Resultatet af den ordinære drift ligger dermed over måltallet på 250-300.000.000 kr. i den finansielle strategi.

På anlægsområdetforventes der en merudgift på 3.100.000 kr. som følge af tekniske omplaceringer fra drift til anlæg.

For ældreboliger i althar der været en række forskydninger i anlægsprojekter, hvilket har haft indflydelse på den samlede låneoptagelse. Den samlede ændring, der er på 65.600.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, skyldes primært en reduceret låneoptagelse til ældreboliger på 99.300.000 kr., som dog kompenseres noget af en positiv forskydning af byggekreditterne på 35.400.000 kr. Der forventes desuden at være en merudgift til drift af ældreboliger på 4.700.000 kr. Denne udgift modsvares dog af en mindreudgift på rente og afdrag på lån.

Årets resultatforventes at blive reduceret med i alt 49.100.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skal ses i lyset af den ændrede låneoptagelse på ældreboligområdet.

Der forventes samlet at være enlikviditetsændringpå 59.200.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Ud over årets resultat forventes der at være en merudgift til afdrag på lån (skattefinansieret) på 10.100.000 kr.

Kassebeholdningenforventes ultimo året at være på 963.500.000 kr. inkl. pensionsforpligtelser til tjenestemænd, hvilket er 59.200.000 kr. mindre end ved det korrigerede budget. Kassebeholdningen ekskl. pensionsforpligtelser på 606.500.000 kr. ligger over måltallet i den finansielle strategi, som er på minimum 100.000.000 kr.

Indtægtssiden generelt

Som beskrevet i Økonomisk Status forventes den samlede midtvejsregulering for 2008 at indebære en merindtægt for Odense Kommune på ca. 9.500.000 kr. Der foretages dog ikke bevillingstilpasning ved denne budgetopfølgning, eftersom der fortsat er usikkerhed om størrelsen af den endelige regulering. Ændringer forventes i stedet indarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 1/7.

Odense Kommune forventes på nuværende tidspunkt at få en kompensation på ca. 31.000.000 kr. som følge af tillægsaftalen vedrørende et højere lønskøn fra december 2007. Herudover forventes bloktilskud forøget med ca. 9.000.000 kr. i forbindelse med nye lov- og cirkulæreprogrammer, og der forventes samtidig indregnet en negativ modregning på ca. 30.500.000 kr. som følge af forventet efterregulering vedrørende refusionsordningen på det sociale område.

Finansielle ændringer (lån, renter og afdrag)

Budgetopfølgningen indeholder en række ændringer på det finansielle område. For det første har det været nødvendigt at foretage en revurdering af renteudgifter vedrørende skattefinansierede lån som følge af den internationale kreditkrise i efteråret 2007. Der er tale om en netto merudgift/mindreindtægt for Odense Kommune på ca. 13.600.000 kr.

For det andet forventes afdragene på de skattefinansierede lån forøget med ca. 10.100.000 kr. grundet en teknisk flytning af gæld til andre kommuner som følge af kommunalreformen.

For det tredje har der været en forskydning i projekterne vedrørende plejeboliger, herunder ét projekt, som er udgået, hvilket har haft indvirkning på låneoptagelse og renter. Den samlede ændring svarer til en reduktion af låneoptagelsen på ca. 63.900.000 kr.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der i forbindelse med regnskab 2007 er udarbejdet en opgørelse af kommunens låneramme. I denne forbindelse er der inden for fristen i lånebekendtgørelsen den 31/3 2008 foretaget deponering på ca. 29.600.000 kr., der kan henføres til indgåede lejemål. Der var budgetteret med en deponering vedrørende lejemål på ca. 23.700.000 kr. i 2007.

Endelig oplyses det, at der har været et merforbrug på 500.000 kr. på moms.

Højere lønskøn

Den 18/12 2007 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale, som indebærer, at kommunerne kan hæve lønnen fra 3,3% til 4,0% i 2008. KL oplyste i den forbindelse, at kommunerne kompenseres for aftalen via en forøgelse af bloktilskuddet. Som nævnt medtages tilpasningen på indtægtssiden først ved budgetopfølgningen pr. 1/7.

Odense Kommunes andel af kompensationen forventes at udgøre ca. 31.000.000 kr. Disse midler afsættes på nuværende tidspunkt som en samlet ramme under Økonomiudvalget til senere fordeling. Det forventes, at tillægsaftalen vil løfte den tilladte vækst i servicerammen for kommuner under ét. Den nærmere udmøntning afventer resultatet af overenskomstforhandlingerne.

Væksten i serviceudgifterne

På grund af risikoen for individuel sanktionering/modregning foretages der en løbende afrapportering af væksten i serviceudgifterne i forbindelse med ordinære budgetopfølgninger i 2008. Borgmesterforvaltningen oplyser, at det vedtagne budget for 2008 overholder den tilladte vækst for serviceudgifterne i 2008 (ca. 0,8%).

Væksten i serviceudgifterne forventes på nuværende tidspunkt at ligge ca. 0,4% over den tilladte vækst svarende til ca. 26.000.000 kr. Afvigelsen afspejler vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet den 26/3. For at imødekomme en yderligere vækst i serviceudgifterne og dermed en eventuel modregning i bloktilskuddet for 2009 har byrådet på mødet den 9/4 besluttet, at der ikke gives yderligere tillægsbevillinger i løbet af budgetåret, og at der skal oprettes puljer til forventede overførsler til 2009 svarende til niveauet for genbevillinger fra 2007.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der i budgetopfølgningen indstilles til samlede tillægsbevillinger på ca. 23.300.000 kr. på områder med overførselsadgang. En væsentlig del af dette beløb kan imidlertid begrundes i forhold, der ligger uden for Odense Kommunes rækkevide, herunder primært konsekvenserne af det højere lønskøn. Det forventes, at den tilladte vækst i serviceudgifterne for landets kommuner under ét hæves i forbindelse med den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen. Borgmesterforvaltningen følger op på problemstillingen i de kommende budgetopfølgninger med henblik på at undgå modregning i bloktilskuddet for 2008.

Overførsler 2008-2009

I Finanslovsaftalen for 2008 understreges det, at kommunernes vedtagne budgetter for 2008 skal overholdes på såvel drifts- som anlægssiden, jf. byrådssag herom den 9/4 2008 om overholdelse af vedtaget budget 2008.

Forvaltningerne har igangsat en nærmere udredning af, hvilke drifts- og anlægsudgifter der kan overføres fra 2008 til 2009. Indstillingerne vedrørende overførsler af både drifts- og anlægsmidler medtages første gang ved budgetopfølgningen pr. 1/7, således at eventuelle ændringer kan indgå i budgetlægningen for 2009. I samme budgetopfølgning medtages desuden afledte rammekorrektioner af budgetopfølgningen pr. 1/4, således at byrådet sikres et samlet billede af både overførsler og udvalgsfordelte puljer.

Ved budgetopfølgningen pr. 1/7 forventes der desuden indarbejdet en teknisk udligning på ca. 10.200.000 kr. mellem drift og finansforskydninger, der skyldes en tilpasning til servicerammen for 2008 i det vedtagne budget, og den fælles anlægsramme på ca. 65.000.000 kr. under Økonomiudvalget vil samtidig blive søgt udlignet.

Barselsudligningsfonden (budgetneutral omplacering)

Der er et forventet merforbrug på ca. 14.200.000 kr. på barselsudligningsfonden for hele Odense Kommune. Merforbruget finansieret ved en forhøjelse af bidragsprocenten til 0,61% og bliver således finansieret af lønsummerne i de enkelte forvaltninger. Bidragsprocenten er baseret på den historiske udvikling.

Der har været en forholdsvis stor udgiftsstigning på dette område i 2007. Udviklingen følges derfor tæt i 2008, og der er desuden indgået en aftale med kommunens revision om en gennemgang af barselsudligningsfonden og udviklingen heri. Eventuelle ændringer vil blive medtaget i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger.

Teknisk korrektion

På budgettet for By- og Kultur er der medtages en teknisk korrektion af puljen til forventede overførsler på ca. 1.400.000 kr. Dette skyldes en manglende korrektion for overførsel af mindreforbrug på renter og afdrag til driften i 2008 i forbindelse med den samlede regnskabsag for 2007.

Budgetneutrale omplaceringer

Budgetopfølgningen indeholder desuden en række budgetneutrale omplaceringer på områderne telefoni, interne huslejer, lov- og cirkulæremidler samt trafikmodel og støjplanlægning.

Budgetmodellerne

I henhold til de vedtagne budgetmodeller på områderne Børn- og Ungeområdet, Handicap & Psykiatri, og Pleje & Omsorg er der desuden indarbejdet reguleringer svarende til ca. 12.400.000 kr. i budgetopfølgningen. Reguleringerne skal ses i lyset af de faktiske befolkningstal pr. 1/1 2008.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 1. Budgetopfølgningen pr. 1/4 2008 fremsendes til byrådets godkendelse.
 2. Der søges om en samlet tillægsbevilling på 23.333.000 kr. på driftområder med overførselsadgang.
 3. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 50.363.000 kr. på driftområder uden overførselsadgang.
 4. Der søges om en samlet anlægsbevilling på 3.138.000 kr.
 5. Der søges om en tillægsbevilling på 83.094.000 kr. på det finansielle område.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender Odense Kommunes samlede budgetopfølgning pr. 1/4 2008 til byrådets godkendelse. Budgetopfølgningen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Økonomiudvalget har behandlet budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets områder på mødet den 16/4 2008, mens fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen for deres respektive sagsområder på udvalgsmøderne den 17/4 og 22/4 2008.

Der søges om samlede tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområderne samt de finansielle områder. Det fremgår af de enkelte udvalgssager, hvorledes tillægsbevillingerne skal fordeles på udvalg.

Indstillinger og beslutninger fra de enkelte udvalgsdagsordener er gengivet nedenfor. Der er vedlagt et bilag til sagen, som opsummerer de samlede økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalget

Borgmesterforvaltningenindstiller, at Økonomiudvalget godkender:
 1. Budgetopfølgningen pr. 1/4 2008 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Som følge af det ændrede lønskøn søges der afsat 31.000.000 kr. som en samlet ramme under Økonomiudvalget til senere fordeling. Merudgiften kompenseres af en tilsvarende merindtægt på de generelle tilskud.
 3. Der søges om en tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 4.500.000 kr. Mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.
 4. Der søges godkendt tekniske korrektioner og budgetneutrale omplaceringer på områderne barselsudligningsfond, telefoni, interne huslejer, lov- og cirkulæremidler samt trafikmodel og støjplanlægning. Korrektionerne og omplaceringerne er specificeret i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalgethar på mødet den 16/4 2007 anbefalet indstillingen.


By- og Kulturudvalget

By- og Kulturforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Budgetopfølgning pr. 1/4 2008 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Der foretages en korrektion på -6.251.000 kr. på By- og Kulturudvalgets budget vedrørende interne huslejer. Korrektionen modsvares af korrektioner på øvrige forvaltningers budgetter.
 3. Der foretages en korrektion på 2.310.000 kr. til afledt drift i overensstemmelse med de spilleregler, der blev indført i forbindelse med vedtagelse af budget 2005.
 4. Der foretages en korrektion på almene plejeboliger på 4.722.000 kr., der modsvares af tilsvarende mindreudgifter til afdrag på lån til almene plejeboliger på det finansielle område under By- og Kulturforvaltningen.
 5. Der foretages en korrektion på 150.000 kr. til arbejdsopgaver vedrørende trafikmodelarbejde og støjplanlægning. Budgettet overflyttes fra Borgmesterforvaltningen.
 6. Der foretages en korrektion på -116.000 kr. til vedligehold af grønne områder. Budgettet overflyttes til Odense Idrætspark.
 7. Der foretages en korrektion på -258.000 kr. til vandafledningsbidrag.
 8. Der medtages en teknisk korrektion af puljen til forventede overførsler på 1.400.000 kr., hvilket skyldes en manglende korrektion for overførsel af mindreforbrug på renter og afdrag til driften i 2008 i forbindelse med den samlede regnskabsag for 2007.

By- og Kulturudvalgethar på mødet den 22/4 2007 anbefalet indstillingen.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.


Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Budgetopfølgning pr. 1/4 2008 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Der foretages en reduktion på 4.554.000 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets budget som konsekvens af den faktiske opgjorte befolkningssammensætning pr. 1/1 2008.
 3. Der foretages en korrektion på 2.614.000 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets budget vedrørende interne huslejer. Korrektionen modsvares af korrektion på By- og Kulturudvalgets budget.
 4. Der foretages en reduktion på 479.000 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets budget vedrørende intern husleje. Reduktionen modsvares af korrektion på Børn- og Ungeudvalgets budget.
 5. Der foretages en korrektion på 18.000 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets budget på budgetområde 3.2, Pleje og omsorg, som en konsekvens af justering af Lov- og cirkulære program vedrørende sammenlignelig brugerinformation. Korrektionerne modsvares af korrektion på Økonomiudvalgets budget.

Ældre- og Handicapudvalgethar på mødet den 22/4 2007 anbefalet indstillingen.

Udvalgsmedlem Torben Hangaard deltog ikke i mødet.


Socialudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Socialudvalget atbyrådetgodkender:

Socialudvalget, områder uden overførselsadgang:

a. Budgetopfølgning pr. 1/4 2008 fremsendes til byrådets orientering.

Socialudvalget, områder uden overførselsadgang:

b. En negativ tillægsbevilling på 400.000 kr. til Sygesikring (begravelseshjælp) på områder uden overførselsadgang på budgetområde 4.2, Borgerservicecenter.

c. En tillægsbevilling på 698.000 kr. til Driftssikring af boligbyggeri på områder uden overførselsadgang på budgetområde 4.3, Socialcenter.

d. En negativ tillægsbevilling på 2.116.000 kr. til Enkeltydelser på områder uden overførselsadgang på budgetområde 4.5, Forsørgelses- og Sikringsydelser.

e. En negativ tillægsbevilling på 429.000 kr. til Produktionsskoler og EGU på områder uden overførselsadgang på budgetområde 4.5, Forsørgelses- og Sikringsydelser.

f. En negativ tillægsbevilling på 22.355.000 kr. til Førtidspension på områder uden overførselsadgang på budgetområde 4.5, Forsørgelses- og Sikringsydelser.

g. En negativ tillægsbevilling på 6.615.000 kr. til Boligstøtte på områder uden overførselsadgang på budgetområde 4.5, Forsørgelses- og Sikringsydelser.

h. En negativ tillægsbevilling på 381.000 kr. til Orlovsydelse på områder uden overførselsadgang på budgetområde 4.5, Forsørgelses- og Sikringsydelser.

Socialudvalget, budgetneutrale omplaceringer

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, atØkonomiudvalgetgodkender:

i. Omplaceringer på 2.980.000 kr. mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på områder med overførselsadgang.

j. Omplacering af tilskud til det plejehjem St. Dannesbo på 2.310.000 kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet på budgetområde 4.3, Socialcentret, under Socialudvalget.

k. Omplacering af midler til KMD-systemet E-indkomst på 828.000 kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet på budgetområde 4.5, Ydelsescentret, under Socialudvalget.

l. Omplacering af afledte driftsudgifter vedrørende KMD-systemet E-indkomst på 500.000 kr. fra Boligstøtte på områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang på budgetområde 4.5, under Ydelsescentret.

m. Omplacering af 745.000 kr. vedrørende beskæftigelsesordninger fra områder med overførselsadgang på budgetområde 4.3, Socialcentret, under Socialudvalget til områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.1, Jobcenter, under Arbejdsmarkedsudvalget.

Socialudvalgethar på mødet den 17/4 2007 anbefalet indstillingen.


Arbejdsmarkedsudvalget


Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

a. Budgetopfølgning pr. 1/4 2008 fremsendes til byrådets orientering.

Arbejdsmarkedsudvalget, områder uden overførselsadgang

b. En negativ tillægsbevilling på 7.701.000 kr. til løntilskud til fleksjob på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.1, Jobcenter.

c. En negativ tillægsbevilling på 803.000 kr. til introduktionsprogrammet på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.1, Jobcenter.

d. En tillægsbevilling på 2.226.000 kr. til kommunale fleksjobs på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.1, Jobcenter.

e. En tillægsbevilling på 16.261.000 kr. til beskæftigelsesordninger og revalidering på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.1, Jobcenter.

f. En negativ tillægsbevilling på 63.401.000 kr. til kontanthjælp på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.2, Forsørgelsesydelser.

g. En negativ tillægsbevilling på 1.339.000 kr. til ledighedsydelse på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.2, Forsørgelsesydelser.

h. En negativ tillægsbevilling på 160.000 kr. til introduktionsydelse på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.2, Forsørgelsesydelser.

i. En tillægsbevilling på 40.362.000 kr. til sygedagpenge på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.2, Forsørgelsesydelser.

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetneutrale omplaceringer

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

j. Omplaceringer på 2.980.000 kr. mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på områder med overførselsadgang.

k. Omplacering af 745.000 kr. vedrørende beskæftigelsesordninger fra områder med overførselsadgang på budgetområde 4.3 Socialcentret under Socialudvalget til områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.1 Jobcenter under Arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalgethar på mødet den 17/4 2007 anbefalet indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Vivi Kier og Anna Rytter deltog ikke i mødet.


Børn- og Ungeudvalget


Børn- og Ungeudvalgetindstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Budgetopfølgningen pr. 1/4 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Der foretages budgetneutrale omplaceringer fra budgetområde 5.1, Fællesadministration, på 17.245.000 kr. Midlerne fordeles med 3.089.000 kr. til budgetområde 5.2, Skoler, 13.428.000 kr. til budgetområde 5.5, Børn- og Familie, samt 728.000 kr. til budgetområde 5.6.1, Tandplejen.
 3. Den fælles forsikringspulje på 1.800.000 kr. budgetomplaceres fra budgetområde 5.3, Dagpleje og Daginstitutioner, til budgetområde 5.1, Fællesadministration.

Børn- og Ungeudvalgethar på mødet den 22/4 2007 anbefalet indstillingen.

Udvalgsmedlem Jesper Kinch-Jensen deltog ikke i mødet.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


3. Odense Kommunes Ungestrategi.
Åbent - 00.01.00A00 - 2007/30762


SAGSRESUMÉ

Odense Byråd besluttede på mødet den 6/12 2006, at Odense Kommune skal have en strategi for den gruppe af unge, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse og videre i arbejde. Beslutningen ligger i forlængelse af kommunens strukturprojekter og Velfærdsaftalens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ungestrategien vedrører unge mellem 15 og 25 år i Odense Kommune.

Ungestrategien er blevet udarbejdet på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen og i samarbejde med en lang række eksterne interessenter.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Odense Kommunes Ungestrategi.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Jesper Kinch-Jensen deltog ikke i mødet.

Arbejdsmarkedsudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalget lægger vægt på, at Ungestrategien understøtter det fælles ansvar for arbejdet med unge mellem 15 og 25 år inden for ungestrategiens målgruppe.

Udvalgsmedlem Vivi Kier deltog ikke i mødet.

Socialudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalget lægger vægt på, at Ungestrategien understøtter det fælles ansvar for arbejdet med unge mellem 15 og 25 år inden for ungestrategiens målgruppe. Udvalget peger særligt på det vigtige i, at Ungestrategien understøtter, at den negative sociale arv brydes.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Torben Hangaard deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets, Socialudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

(Socialudvalgets bemærkning indarbejdes.)


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Baggrund


Mere end hver femte ung får aldrig en uddannelse efter folkeskolen. Det vil sige godt 500 unge pr. årgang i Odense Kommune. Det er problematisk, fordi uddannelse:

 • Er en vigtig faktor i forhold til at bryde den negative sociale arv.
 • Giver identitet og tilhørsforhold.
 • Næsten er en forudsætning for et sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet.
Odense Byråd besluttede derfor på mødet den 6/12 2006, at Odense Kommune skal have en strategi for de 15-24-årige unge, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse og videre i arbejde. Strategien skal sætte rammerne for Odense Kommunes arbejde med denne gruppe af unge.

Strategien er i tråd med aftaleforliget "En ny chance til alle" og Velfærdsaftalens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

Strategien er en del af det landsdækkende KL-initiativ "Ungdomsuddannelse til alle", hvor Odense Kommune og 16 andre kommuner er blevet udpeget som modelkommuner. Modelkommunerne skal i samarbejde med uddannelsestilbud, erhvervslivet og andre lokale aktører gå forrest i udviklingen af nye idéer og tilbud til de unge. Som led i arbejdet skal de 17 kommuner udarbejde en lokal politisk handleplan for, hvordan kommunen sikrer flere unge i uddannelse.

Proces

På baggrund af byrådsbeslutningen har en styre- og projektgruppe på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i samarbejde med en bred vifte af eksterne og interne interessenter udarbejdet en Ungestrategi.

Processen har omfattet en idéfase, en kvalificerings- og udarbejdelsesfase samt en høringsfase:

Idefasenløb af stablen i foråret 2007 og bød blandt andet på en kortlægning af eksisterende interne og eksterne tilbud til målgruppen, indsamling af kvantitative data omkring målgruppen, idéopsamling blandt interne og eksterne interessenter samt erfarings- og idéopsamling blandt unge (fokusgruppeinterviews og temaaften).

Kvalificerings- og udarbejdelsesfasenblev gennemført i efteråret 2007. Her blev alle erfaringerne og de indsamlede idéer uddybet, kvalificeret og grupperet i forskellige temaer. Det skete blandt andet gennnem en ungekonference, hvor politikere, kommunens relevante afdelinger og enheder, det daværende Socialministerium, de frivillige foreninger, erhvervslivet og ungdomsudannelserne deltog. Derudover bidrog en ekspertgruppe med udvalgte ressourcepersoner fra særligt forskningsverdenen med en drøftelse og kvalificering af materialet.

Høringsfasenfandt sted i vinteren 2008. Her blev Ungestragien sendt i høring hos eksterne parter, internt i kommunen samt til borgere og øvrige interesserede via kommunens hjemmeside. Høringsfasen resulterede i 36 svar, som overvejende var positive. Svarene gav dog også anledning til justeringer af visionen, mål og enkelte initiativer (jf. drøftelser i Børn- og Ungeudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Handicapudvalget den 8/4 2008).

Indhold og opbygning

Ungestrategiens grundsten er en vison om, at:
 • Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i bestræbelse på at blive aktive medborgere.

For at indfri visionen vil Odense Kommune arbejde for at:
 • Sætte målrettet ind over for de sociale, personlige og faglige problemer, der udgør en barriere for at gennemføre en uddannelse og komme videre i arbejde.
 • Bygge bro og skabe rød tråd på tværs af indsatser og forvaltninger i Odense Kommune.
 • Fremme samarbejdet med uddannelsestilbud, erhvervslivet og andre, der spiller en central rolle i forhold til unge og uddannelse.

Derudover rummer Ungestrategien seks temaer, der på forskellig vis understøtter visionen. De seks temaer er:
 • Klare fremtidspespektiver.
 • Langsigtede løsninger for den unge.
 • Samarbejde på tværs.
 • Trivsel & netværk.
 • Inddragelse & demokrati.
 • Viden & værktøjer.

Hvert tema indeholder dels langsigtede mål, dels forslag til konkrete initiativer.
Endelig indeholder Ungestrategien e fælles kodeks for Odense Kommunes arbejde med at sikre uddannelse til alle unge.

Implementering af Ungestrategien

Efter den politiske godkendelse af Ungestrategien vil der blive udarbejdet en detaljeret implementeringsplan for det videre arbejdet med vision, mål, kodeks og konkrete initiatver.

Derudover er planen, at der fremover fremlægges to årlige redegørelser til de relevante politiske udvalg omkring arbejdet med at sikre flere unge i uddannelse.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.bilag til ungestrategi.pdf


bilag 2 til ungestrategien.pdf


4. Byggemodning af 15 parcelhusgrunde samt afslutning af den overordnede byggemodning i Fraugde Øst. Ansøgning om anlægsbevilling og prisfastsættelse.
Åbent - 82.01.00G01 - 2007/29769


SAGSRESUMÉ

Med henblik på at imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der igangsættes byggemodning af 15 parcelhusgrunde i Fraugde, samt at fordelingsvejen Østparken samtidig færdiggøres, så byggemodningen i hele lokalplanområdet i Fraugde Øst bliver afsluttet.

Sagen er betinget af, at køb af arealet til gennemførelse af projektet godkendes, da købssagen forelægges sideløbende med byggemodningssagen.

Den samlede byggemodningsudgift er anslået til 8.000.000 kr., heraf anlæg af fordelingsvejen Østparken 5.400.000 kr.

Udgiften, som vedrører byggemodning af de 15 parcelhusgrunde, er anslået til 5.700.000 kr., heraf udgør fordelingsvejen Østparken 3.100.000 kr.

Udstykningsområdet B12 og B20-22 har en andel af Østparkens udgift på 1.100.000 kr., og de resterende 1.200.000 kr. pålignes som vejbidrag på Servicearealet S2, som ejes af Odense Kommune.

Anlægsudgiften på 8.000.000 kr. finansieres over afsatte rådighedsbeløb under budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning.

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat til en byggeret pr. grund på 290.000 kr. for parcel 1-4 og 12-15, og en byggeret pr. grund på 330.000 kr. for parcel 5-11, samt en grundpris for alle grundene på 340 kr./m2.

Parcelhusgrundene har et grundareal på ca. 900-920 m2, og grundpriserne udgør ca. 596.000-642.800 kr. Samlet oversigt over grundpriserne er vedlagt.

For at fremme variation af boligernes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller, betinget af, at køb af arealet til gennemførelse af projektet godkendes sideløbende med nærværende sag, til udvalget, atbyrådetgodkender:

a. Salgspriserne fastsættes til de anførte mindstepriser.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, betinget af, at køb af arealet til gennemførelse af projektet godkendes sideløbende med nærværende sag, atudvalgetgodkender:

b. Projektet, som omfatter 15 parcelhusgrunde samt færdiggørelse af restende del af fordelingsvej Østparken.

c. På budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning, meddeles
der en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. med forbrug på
7.100.000 kr. i 2008 og 900.000 kr. i 2010.

d. Anlægsudgiften finansieres af frigivet rådighedsbeløb under budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning.

e. Fordelingsvejen klassificeres som offentlig vej, og Boligvejen klassificeres som privat fællesvej.

f. Grundene udbydes offentligt til salg med vilkår om maks.
én byggegrund pr. køber.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingens pkt. a og godkender indstillingens pkt. b-f.

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholdt tager forbehold for etablering af private fællesveje.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind tager forbehold for etablering af private fællesveje.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe V stemte imod etablering af pivate fællesveje.


SAGSFREMSTILLING

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der gennemføres byggemodning af 15 parcelhusgrunde i Fraugde, samt at den overordnede byggemodning for hele lokalplanområdet Fraugde Øst færdiggøres. Byggemodningen er betinget af, at køb af arealet til gennemførelse af projektet godkendes. Købssagen forelægges sideløbende med byggemodningssagen.

Projektbeskrivelse

Byggemodningen omfatter afslutning på Østparken med ca. 450 m samt anlæg af ca. 190 m boligvej, Riddersporen.

Østparken etableres med et vejudlæg på 16 m bestående af kørebane, fortov og rabatter. I rabatterne etableres der vejbelysning, og der plantes træer. Østparken er fordelingsvej og klassificeres som offentlig vej.

Riddersporen etableres med et vejudlæg på 9,5 m bestående af kørebane og rabatter. Riddersporen er boligvej og klassificeres som privat fællesvej.

Prisfastsættelse og offentligt udbud

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat som anført under sagsresuméet. priserne varierer fra 596.000 kr. til 642.800 kr. Grundenes størrelse varierer fra 900 m2 til 920 m2.

På grund af et væsentligt dybere muldlag end ved normalfundering er priserne på de enkelte grunde reduceret med ca. 20.000 kr.

Den gennemsnitlige m2-pris er 678 kr.

Kloakbidrag er indeholdt i grundprisen. Øvrige tilslutningsbidrag betales af køberne ud over grundprisen.

Grundpriserne er fastsat på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, samt at der er balance i byggemodningsbudgettet.

Oversigt over det samlede salg:

Betegnelse
Areal
Samlet mindstepris
15 parcelhusgrunde
13.691 m2
9.284.940 kr.

For at fremme variation af boligernes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.

Grundene forventes udbudt til salg i august 2008 med henblik på overtagelse i efteråret 2008. I udbudsmaterialet vil mindstepriserne være oplyst. Salget vil ske til højestbydende blandt de indkomne tilbud. De grunde, som ikke bliver solgt ved udbudsfristens udløb, vil efterfølgende blive solgt til mindsteprisen efter "først til mølle"-princippet.


Økonomi

Den samlede byggemodningsudgift er opgjort til 8.000.000 kr. inkl. udstykningsudgifter og kloakbidrag, men ekskl. moms. Øvrige tilslutningsbidrag betales af køberne.

85 m af Østparken vedrører udstykningen af område B12 og B20-22, og finansieres over dette udstykningsbudget med en udgift på 1.050.000 kr.

210 m af Østparken vedrører Område B13 og område S2 udgiften på 2.400.000 kr. fordeles ligeligt mellem arealerne.

Beløb i 1.000 kr.
2008
2009
2010
I alt
Bevillings behov:
Byggemodning af
B13 - 15 parcelhusgrunde

Byggemodning af
B12 og B20-22

Vejbidrag på område S2
5.000


1.000

1.100
700


100

100
5.700


1.100

1.200
Finansiering:
Budgetområde 2.2 Jordforsyning
7.100
900
8.000

Der er budgetmæssig dækning for anlægsudgiften.

Salg af grundene er indeholdt i salgsbudgettet.

Byggemodningsbudgettet balancerer med et overskud på ca. 235.000 kr.

En del af byggemodningen omfatter anlæg af offentlig vej. De årlige driftsudgifter anslås til 76.000 kr. og vil blive søgt indarbejdet i driftsbudgettet.


Administrative konsekvenser

Der vurderes ikke at være administrative konsekvenser for Odense Kommune.1305_001.pdf


5. Højby Syd, Lindeskovhaven etape 2, Byggemodning af 14 parcelhusgrunde samt godkendelse af salgspriser.
Åbent - 13.06.02G01 - 2008/033343


SAGSRESUMÉ

Med henblik på at imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der igangsættes byggemodning af 14 parcelhusgrunde i Højby Syd, Lindeskovhaven etape 2.

Udgifterne til byggemodning af de 14 parcelhusgrunde er anslået til 3.300.000 kr. ekskl. moms. Der ansøges derfor om frigivelse af anlægsbevilling til dækning af byggemodningsudgifterne.

Udgifterne til byggemodning finansieres over afsatte rådighedsbeløb under budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning.

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat til en byggeret pr. grund på 350.000 kr. 350 kr./m2 grundareal. Udstykningens østlige grunde er pålagt en byggelinie, som betyder, at grundene ikke kan udnyttes fuldt ud. På den baggrund er m2-prisen for disse grunde fastsat til 120 kr./m2 for så vidt angår de m2, som måtte overstige 1.250 m2.

Parcelhusgrundene har et grundareal på ca. 973-2.625 m2, og grundpriserne forventes at udgøre 690.550-952.500 kr.

Samlet oversigt over prisfastsættelsen og byggemodningsbudgettet er vedlagt sagen.

Forlængelse af boligvejen Lindeskovhaven medfører, at vejlængden overstiger 300 m. De første ca. 90 m af den anlagte vej fra Nr. Lyndelse Vej til og med den første hævede flade foreslås opklassificeret til kommunevej.

For at fremme variation af boligernes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, atbyrådetgodkender:

a. Salgspriserne fastsættes til de anførte mindstepriser.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, atudvalgetgodkender:

b. Projektet omfattende byggemodning af 14 parcelhusgrunde ved
Lindeskovhaven i Højby Syd godkendes.

c. På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning, meddeles der en
anlægsbevilling på 3.300.000 kr. med forbrug på 2.600.000 kr. i 2008
og 700.000 kr. i 2010.

d. Anlægsudgiften finansieres af frigivende rådighedsbeløb under
budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning.

e. Boligveje klassificeres som private fællesveje.

f. Eksisterende ca. 90 m vej omklassificeres til kommunevej.

g. Grundene udbydes offentligt til salg med vilkår om maks. én
byggegrund pr. køber.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingens pkt. a og godkender indstillingens pkt. b-g.

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholdt tager forbehold for etablering af private fællesveje.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind tager forbehold for etablering af private fællesveje.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe V stemte imod etablering af private fællesveje.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommune har i 2007 solgt 117 parcelhusgrunde og på nuværende tidspunkt i 2008 ca. 30 parcelhusgrunde.

Med henblik på at imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde foreslås det, at der igangsættes byggemodning af 14 parcelhusgrunde i Højby.

Odense Kommune byggemodnede i 2006 de første 19 parcelhusgrunde ved Lindeskovhaven. Disse grunde er alle solgt, og efterspørgslen på parcelhusgrunde generelt samt i Højby er stadig intakt.

I lokalplan nr. 5-631 er område A3 udlagt til økologisk byggeri. Derfor vil der i forbindelse med salget af grundene blive stillet forskellige økologiske krav.
Kravet for selve husene er Svanemærket. Svanemærkets klassificering stiller bl.a. krav omkring:
 • Energi og ventilation
 • Materialekrav
 • Træ og træbaserede produkter
 • Isoleringsmateriale
 • Metal
 • Byggeprocessen
 • Vedligeholdelses- og brugsplaner.

I området er der flere grundvandsinteresser. For at sikre disse grundvandsinteresser vil der blive stillet krav om, hvor meget belægning og hvilken type belægning der må benyttes. Dette vil ske igennem en beregningsmetode, som hedder biofaktor, som er udarbejdet af SBI (Statens Byggeforskningsinstitut). Endvidere må der ikke bruges kemiske sprøjtemidler i haverne.

Projektbeskrivelse

Byggemodningen af de 14 parcelhusgrunde omfatter etablering af ca. 200 m boligvej med et vejudlæg på 10 m. Indenfor vejudlægget etableres der græsrabatter, fortov i den ene side, kørebane og vejbelysning.

Vejen udformes som stillevej til maks. 30 km./t og foreslås klassificeret som privat fællesvej.

I boligområdet etableres der en lokalpark, hvor driften overdrages til den kommende grundejerforening.

Udstykningen er udlagt med en grøn profil, der skal understøtte de bæredygtige krav, som opsættes for området. Det bliver gjort ved at skabe en grøn fordelingsvej, som strækker sig fra de tilstødende områders stisystemer og grønne arealer og fletter sammen med den nyanlagte musiklegeplads. Den grønne kile understøttes af en trærække.

Prisfastsættelse og offentligt udbud

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat til en byggeret pr. grund på 350.000 kr. 350 kr./m2 grundareal. Udstykningens østlige grunde er pålagt en byggelinie, som betyder, at grundene ikke kan udnyttes fuldt ud. På den baggrund er m2-prisen for disse grunde fastsat til 120 kr./m2 for så vidt angår de m2, som måtte overstige 1.250 m2.

Parcelhusgrundene har et grundareal på 973-2.625 m2 og grundpriser på 690.550 kr. - 952.500 kr., jf. vedlagte oversigt.

Grundpriserne er fastsat på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, samt at der er balance i byggemodningsbudgettet, som er vedlagt sagen.

Oversigt over det samlede salg:

BetegnelseArealI alt
14 parcelhusgrunde22.207 m211.286.470 kr.

For at fremme variation af boligernes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.

Grundene vil blive udbudt til salg i august 2008, med overtagelse i efteråret 2008. I udbudsmaterialet vil mindstepriserne være oplyst. Salget vil ske til højestbydende blandt de indkomne tilbud. De grunde, som eventuelt ikke bliver solgt ved udbudsfristens udløb, vil blive solgt til mindsteprisen efter "først til mølle"-princippet.


Økonomi

Den samlede byggemodningsudgift er opgjort til 3.300.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger og kloakbidrag, men ekskl. moms og øvrige tilslutningsbidrag. Der ansøges derfor om frigivelse af byggemodningsudgiften.

Beløb i 1.000 kr.
2008
2010
I alt
Bevillingsbehov:
Byggemodning - 14 parcelhusgrunde i Højby Syd
2.600
700
3.300
Finansiering:
Budgetområde 2.2 Jordforsyning - "ikke frigivet rådighedsbeløb"
2.600
700
3.300

Der er budgetmæssig dækning for anlægsudgiften.

Salg af grundene er indeholdt i salgsbudgettet.

Byggemodningsbudgettet balancerer med et overskud på ca. 460.000 kr., jf. vedlagte oversigt.

Det 32.460 m2 store areal, som medgår i byggemodningen, er værdisat til 6.400.000 kr. Arealet fragår kommunens lagerbeholdning af jord til jordforsyningsformål


Administrative konsekvenser

Der vurderes ikke at være administrative konsekvenser for Odense Kommune.


2199_001.pdf


6. Forslag til tillæg nr. 38 til Kommune-og Miljøplanen og lokalplanforslag nr. 0-683 for ny bydel nord for Østre Stationsvej og VVM-redegørelse indeholdende miljørapport. Offentliggørelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2007/104073


SAGSRESUMÉ

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af bymidten nord for Østre Stationsvej, hvor DSB's godsterminal og slagteriet Danish Crown tidligere har ligget. Området er opkøbt af private bygherrer, der ønsker at udvikle området til center samt bolig- og serviceformål.
Projektet indeholder et indkøbscenter på 50.000 m2, heraf 40.000 m2 butikker inkl. gangarealer. Desuden indeholder det nye karrébebyggelser med et blandet indhold af boliger, erhverv og service med tilhørende friarealer, herunder eventuelt en daginstitution. Parkering vil fortrinsvis være i kælder. Området indeholder bevaringsværdig bebyggelse, der skal indgå i den nye bydel.

Lokalplanen omfatter den tidligere slagterigrund samt godsbanearealerne beliggende mellem Østre Stationsvej, Rugårdsvej, Jarlsberggade og jernbanen, umiddelbart nord for Odense Bymidte.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kvarterplan by-havn. Heri indgår området som en udvidelse af bymidten.

Forslag til kommuneplantillæg ændrer anvendelse fra lettere industri og kontor- og service til centerformål.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med forslaget til tematillæg til Kommune- og Miljøplanen vedrørende detailhandel og er afhængigt af dette, idet bykernens fysiske afgrænsning skal udvides for at muliggøre en centerbebyggelse i området.

Planforslaget er blevet vurderet efter lov om miljøvurdering. Denne vurdering er indarbejdet i VVM-redegørelsen, da etablering af så stort et butikscenter ifølge planloven forudsætter udarbejdelse af en undersøgelse og vurdering af miljøkonsekvenserne for omgivelserne - en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). I redegørelsen redegøres der blandt andet for konsekvenserne for detailhandel, trafikkens konsekvenser, de arkitektoniske og visuelle konsekvenser og øvrige miljøforhold.

En hensigtserklæring mellem bygherren og kommunen er under udarbejdelse. I hensigtserklæringen indgår der blandt andet aftaler om:
 • Etablering af nye pladser
 • Etablering af brofæste til stibro
 • Ramper til parkeringsanlæg
 • God og varieret arkitektur
 • Bæredygtighed i byggeriet.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tillæg nr. 38 til Kommune- og Miljøplanen vedtages til offentliggørelse sammen med VVM-redegørelsen.
 2. Lokalplanforslag nr. 0-683 for ny bydel nord for Østre Stationsvej vedtages til offentliggørelse.
 3. Der tages beslutning om at igangsætte et pilotprojekt for fastlæggelse af principper for håndtering af vejtrafikstøj.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Lokalplanen er foranlediget af et ønske fra grundejerne om at udvikle området til en ny bydel med indkøbscenter og blandede byfunktioner. Dette er i overensstemmelse med intentionerne i Kvarterplan by-havn.

Lokalplanen omfatter den tidligere slagterigrund samt godsbanearealerne beliggende mellem Østre Stationsvej, Rugårdsvej, Jarlsberggade og jernbanen, umiddelbart nord for Odense Bymidte.

Området indgår i Kvarterplan by- havn og udlægges via kommuneplantillæg til centerformål. Der kan udlægges areal til butikker, kontorer, boligformål, offentlige formål og mindre erhvervsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne.

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for:
 • Udvidelse af bymidten med en ny bydel
 • Forbedring af sammenhængen mellem den nye bydel, stationsområdet og den eksisterende bymidte samt via en stibro i områderne nord for jernbanen
 • Lukning af Rugårdsvej ved Østre Stationsvej. Der vil fortsat være mulighed for gennemkørsel for busser og cyklister
 • Opførelse af brofæstet til en stibro
 • Opførelse af ny bebyggelse i form af et shoppingcenter samt blandet bebyggelse af boliger, kontorer, service, butikker og caféer
 • Sikring af adgangsforhold og etablering af parkering, fortrinsvis i kælder.

Langs Østre Stationsvej omfatter planen de gamle jernbanerelaterede bygninger Toldkammeret, opført i 1898-99, og den tidligere postbanegård, opført i 1916, der nu huser spillestedet Post1. Især er Toldkammeret med sine mange detaljer, tårne og fine materialer, der blandt andet omfatter mange naturstens- og tegldetaljer, med til at skabe den særlige arkitektoniske kvalitet og variation, som Østre Stationsvej er så rig på.

Langs Rugårdsvej bevares slagteriets gamle kontor- og salgsbygninger fra 1897. Bygningerne, der markerer den gamle indgang til slagteriet, har store vinduer mod gaden og er rige på fine teglstensdetaljer.

Der er i lokalplanen lavet bevaringsbestemmelser for de nævnte bygninger, da de med deres kvaliteter og udtryk er vigtige såvel for gadebilledet som for forståelsen af områdets historie og udvikling.

Den nordlige del af projektområdet imod banelegemet og Jarlsberggade bebygges med et samlet shoppingcenter, mens områdets sydlige og vestlige del imod Østre Stationsvej og Rugårdsvej bebygges med i alt 4 karréer som en ny bydel. Imellem shoppingcenter og karréerne etableres der en række offentligt tilgængelige pladser, gader og adgangsarealer med forbindelse til de omliggende gader og veje.

Der stilles i lokalplanen et krav om, at byggeriet skal opføres som lavenergibebyggelse og dermed opfylde de energirammer for energiforbrug, der er fastsat i bygningsreglementet. Bygherren har på projektets nuværende skitseniveau foretaget beregninger af, hvilke energirammer projektet kan forventes at opfylde, og mener på den baggrund, at projektet fordyres væsentligt med disse energikrav. Omvendt har forvaltningen ønsket at få supplerende beregninger på et mere detaljeret projekteringsniveau for at opnå et bedre grundlag for beslutningerne om, hvilken energiramme der bør opfyldes. Det anbefales at fastholde kravet i lokalplanforslaget.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kvarterplan by-havn. Heri indgår området som en udvidelse af bymidten.

Kommuneplantillægget

I kommune- og miljøplanen er lokalplanområdet udlagt til dels lettere industri og kontor og service. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens bestemmelser og lokalplanen er der udarbejdet et tillæg, der udlægger hele lokalplanområdet til centerområde med bebyggelse i op til 6 etager, dog med enkelte højere bygninger i op til 45 m højde. Der må maks. opføres 115.000 m2 etageareal inklusive de eksisterende bygninger.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med forslaget til tematillæg til Kommune- og Miljøplanen vedrørende detailhandel og er afhængigt af dette.

VVM-redegørelse

Planforslaget er blevet vurderet efter lov om miljøvurdering. Etablering af så stort et butikscenter forudsætter ifølge planloven udarbejdelse af en undersøgelse og vurdering af miljøkonsekvenserne for omgivelserne - en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet), der også indeholder miljørapport. I redegørelsen redegøres der blandt andet for konsekvenserne for detailhandel, trafikkens konsekvenser, de arkitektoniske og visuelle konsekvenser og øvrige miljøforhold. Vurderingen af det aktuelle projekt sættes i forhold til et 0-alternativ, altså en realistisk anden anvendelse af området.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

For realisering af planen indgår kommunale udgifter til omprogrammering og opstribning af kryds, anlæg af del af torv og lukning af Rugårdsvej, del af plads ved stibro ved Posten mv. Disse arbejder indgår i Odense Kommunes budget under "Kanalforbindelse og kvarterplan" i overslagsårene og fremefter i henhold til partiernes "Aftale vedrørende budget 2008". Byrådet har på mødet den 13/2 2008 i sagen "Forslag til Kvarterplan by-havn. Endelig vedtagelse" truffet principbeslutning om gennemførelse af disse indsatser.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


Indstilling. Støj. BKU. 15-04-2008.pdf


7. Forslag til tillæg nr. 39 til Kommune- og Miljøplanen og lokalplanforslag nr. 4-682 for centerområde ved Gørtlervej, Stærmosegårdsvej og Ørbækvej og VVM-redegørelse indeholdende miljørapport. Offentliggørelse.
Åbent - 01.02P16 - 2007/34204


SAGSRESUMÉ

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etablering af 1 udvalgsvarebutik på maks. 34.520 m2 i Hovedcenter Odense Sydøst.

Lokalplanen omfatter et område afgrænset af Stærmosegårdsvej, Ørbækvej, Gørtlervej samt FynByen.

Butikken har en størrelse, der har regional betydning og kan tænkes at have konsekvenser for detailhandlen i et større område samt give anledning til forøget trafik.

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg er blevet screenet efter lov om miljøvurdering. Screeningen viste behov for udarbejdelse af en Miljørapport. Den er indarbejdet i VVM-redegørelsen, da etablering af så stor en butik ifølge planloven forudsætter udarbejdelse af en undersøgelse og vurdering af miljøkonsekvenserne for omgivelserne - en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Her redegøres der blandt andet for konsekvenserne for detailhandel, trafikkens konsekvenser, de arkitektoniske og visuelle konsekvenser og øvrige miljøforhold.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tillæg nr. 39 til Kommune- og Miljøplanen vedtages til offentliggørelse sammen med VVM-redegørelsen indeholdende miljørapport.
 2. Lokalplanforslag nr. 4-682 For centerområde ved Gørtlervej, Stærmosegårdsvej og Ørbækvej vedtages til offentliggørelse.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen tager forbehold for fjernelse af den eksisterende kastanieallé.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø ønsker, at det af forslaget fremgår, at gruppe Ø tager forbehold for fjernelse af den eksisterende kastanieallé.


SAGSFREMSTILLING

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etablering af 1 udvalgsvarebutik på maks. 34.520 m2 i Hovedcenter Odense Sydøst.

Lokalplanen omfatter et område afgrænset af Stærmosegårdsvej, Ørbækvej, Gørtlervej samt FynByen.

Lokalplanen

Lokalplanen udlægger området til centerformål. Der må kun opføres 1 udvalgsvarebutik med en maks-størrelse på 34.520 m2 i op til 18,5 m. Såfremt byggeretten udnyttes fuldt ud, skal der etableres min. 700 parkeringspladser og min. 150 cykelparkeringspladser. Lokalplanen sikrer bevaring samt styrkelse af en del af de eksisterende egetræer langs Ørbækvej og Stærmosegårdsvej.

Trafikken

Ørbækvej er en vigtig adgangsvej til Odense og afvikler i dag en del trafik. Af hensyn til en sikker afvikling af den fremtidige trafik rummer lokalplanen detaljerede bestemmelser om vejadgang, veje og stier.

Lokalplanområdet får som i dag vejadgang fra den eksisterende tilkørsel fra Ørbækvej.

For at dæmme op for væsentligt mere trafik i krydset ved tilkørslen fra Ørbækvej giver lokalplanen mulighed for, at der fra Ørbækvej kan suppleres med en shunt, der er ensrettet ensporet højrebane. Endelig skal der etableres en intern vej fra Gørtlervej, der forventes at blive den primære adgangsvej fra trafik sydfra.

For at sikre en tryg skolevej til Rosengårdskolen, udlægges der areal til dobbeltrettet cykel- og gangsti langs Stærmosegårdsvej med mulighed for en fremtidig tunnel under Ørbækvej.

Lokalplanen lægger desuden op til en styrkelse af forbindelsen mellem Rosengårdcentret og FynByen, så der i højere grad fremstår et alternativ til at køre i bil internt i området.

Kommuneplantillægget

I Kommune- og Miljøplanen er området udlagt til centerformål. 4.C1. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens bestemmelser og lokalplanen er der udarbejdet tillæg for en del af område 4.C1 for at ændre rammerne.
Der oprettes et nyt rammeområde med rammenummer 4.C5. Rammerne for rammeområde 4.C5 udvides i forhold til bestemmelserne i rammeområde 4.C1, således at højst 90% af området under ét kan bebygges, og der kan etableres bebyggelse med en maksimal højde på 18,5 m.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med forslaget til tematilllæg til Kommune- og Miljøplanen vedrørende detailhandel.

VVM-redegørelse

Butikken har en størrelse, der har regional betydning og kan tænkes at have konsekvenser for detailhandlen i et større område samt give anledning til forøget trafik.

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg er blevet screenet efter Lov om miljøvurdering. Screeningen viste behov for udarbejdelse af en miljørapport. Den er indarbejdet i VVM-redegørelsen, der også indeholder miljørapport, da etablering af så stort en butik ifølge planloven forudsætter udarbejdelse af en undersøgelse og vurdering af miljøkonsekvenserne for omgivelserne - en VVM-redegørelse. I redegørelsen redegøres der blandt andet for konsekvenserne for detailhandel, trafikkens konsekvenser, de arkitektoniske og visuelle konsekvenser og øvrige miljøforhold. Vurderingen af det aktuelle projekt sættes i forhold til et 0-alternativ, altså en realistisk anden anvendelse af området.


Økonomi

Projektet med sti og tunnel under Ørbækvej er skønnet til 11.500.000 kr. Odense Kommune skal på foranledning af grundejeren overtage arealet, hvorfor der kan forventes en mindre udgift til dette.

Odense Kommune stiller krav om udvidelse af den nordlige del af Centervej fra Tværvej mod IKEA. Udgiften afholdes af bygherren.

IKEA har ønsket etableret højresvingsspor på Ørbækvej for nordfra kommende bilister. IKEA bekoster etablering samt ændring af cykelstiforløb langs Ørbækvej på den berørte strækning.

Krydset Ørbækvej/Tværvej er udpeget som sortplet og vurderes at skulle ombygges inden for en kortere periode, blandt andet på grund af trafikforøgelsen i forbindelse med etablering af nyt IKEA. Udgiften er skønnet til 1.200.000 kr.

Odense Kommune stiller krav om ombygning af rundkørslen i krydset Stærmosegårdsvej/Gørtlervej til et signalreguleret kryds. Ombygningen medfører en udgift til erhvervelse af areal. Erhvervelsen forventes at ske i år. Udgiften til projektet er skønnet til 4.500.000 kr. ekskl. arealerhvervelse og forudsættes afholdt af bygherren og Odense Kommune i fællesskab.

På Gørtlervej etableres der en dobbeltrettet cykelsti i den vestlige side af vejen. Etablering af cykelstien vil sandsynligvis medføre ekspropriation af areal fra Fredskov. Udgiften til ekspropriation og anlæg skønnes at være 2.000.000 kr.

Odense Kommune stiller krav om etablering af signalreguleret T-kryds på Gørtlervej ved "IKEA-vej", og at dette bekostes af bygherren.

Den overordnede planlægning er åben for yderligere tiltag, hvis behovet viser sig.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


Lukket møde


8. Køb (frivillig ekspropriation) af areal i Fraugde til byudvikling.
Lukket - 82.01.00G01 - 2007/29769


BESLUTNING

Godkendt.


Fortroligt møde


9. Sammenlægning af Odense Energi A/S og Energi Fyn.
Fortroligt - 00.01.00A00 - 2008/016037


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.