Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 26-03-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Afbud fra:
Vivi Kier

I stedet for Vivi Kier deltog Preben Petersen.Rådmand Jane Jegind forlod mødet efter pkt. 4.Borgmesteren orienterede om, at byrådsgruppe C har udpeget Rune Kallager som stedfortræder for John Wozny i bestyrelsen for Odense Vandselskab as.


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen for I/S Infra Service.
Åbent - 00.01.00A04 - 2007/34364


SAGSRESUMÉ

Det følger af interessentskabskontraktens punkt 9.1 for I/S Infra Service, at interessentskabets øverste ledelse er betyrelsen, der består af mindst 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.


Medlemmerne udpeges således:

 • Hver interessent (Odense og Vejle Kommuner) udpeger blandt byrådets medlemmer et medlem til bestyrelsen med virkning for byrådets funktionsperiode (punkt 9.2.1).
 • Medarbejderne udpeger to medlemmer til bestyrelsen (punkt 9.2.2)
 • Odense Byråd udpeger to og Vejle Byråd udpeger et eksternet medlem til bestyrelsen (punkt 9.2.3.)

Odense Byråd udpegede på det konstituerende møde den 14/12 2005 rådmand Søren Thorsager som medlem af bestyrelsen for I/S Infra Service.

Byrådet udpegede på mødet den 30/1 2008 endvidere direktør Bjørn Petersen som nyt eksternt medlem af bestyrelsen som erstatning for Frank Thomsen.

Rådmand Søren Thorsager har den 12/3 2008 anmodet om at udtræde af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager, hvorfor det indstilles, at byrådet udpeger et nyt medlem til bestyrelsen.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenfremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt, at gruppe A har udpeget byrådsmedlem Jesper Kinch-Jensen som nyt medlem i stedet for rådmand Søren Thorsager.


2. Beretning nr. 225 vedrørende Odense Kommunes åbningsbalance.
Åbent - 00.01.00K01 - 2008/013284


SAGSRESUMÉ

Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 225 vedrørende åbningsbalancen pr. 1/1 2007 med tilhørende regnskabspraksis, hvori revisionen konkluderer, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1/1 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser.

Revisionen har ligeledes foretaget en gennemgang af kommunens regnskabspraksis og vurderet den i forhold til de fastsatte krav og regler mv. og konkluderer, at kommunens regnskabspraksis er fastlagt inden for rammerne af gældende regler.

Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenindstiller, at byrådet godkender revisionsberetning nr. 225 vedrørende Odense Kommunes åbningsbalance pr. 1/1 2007.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


3. Sammenlægning af Odense Energi og Energi Fyn. Bemyndigelse til stadsdirektøren.
Åbent - 00.01.00A00 - 2008/016037


SAGSRESUMÉ

Den 30/1 2008 indgik et bredt flertal af partierne i Odense Byråd et forlig vedrørende anvendelse af midler fra en sammenlægning af Odense Energi og Energi Fyn. Hensigtserklæring om at samle aktiviteterne i Odense Energi og Energi Fyn, som blev underskrevet af Odense Kommune og Energi Fyn den 31/1 2008, var en del af dette forlig.

Med henblik på at forberede sammenlægningens endelige gennemførelse foreslås det, at stadsdirektøren bemyndiges til at foretage de fornødne dispositioner, herunder at indgå aftaler om ekstern juridisk, finansiel og regnskabsmæssig bistand og føre forhandlinger om vederlag og vilkår for sammenlægningen.

Det fremgår af hensigtserklæringen, at sammenlægningens endelige gennemførelse forudsætter byrådets godkendelse, og byrådet vil derfor senere få forelagt en sag herom.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenindstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at stadsdirektøren bemyndiges til at foretage de fornødne dispositioner for at realisere indholdet af hensigtserklæringen om at samle aktiviteterne i Odense Energi og Energi Fyn, herunder at indgå aftaler om ekstern juridisk, finansiel og regnskabsmæssig bistand og føre forhandlinger om vederlag og vilkår for sammenlægningen.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.


Økonomi

Det anslås, at udgifterne til ekstern bistand til Odense Kommune og Odense Energi vil ligge inden for en ramme på ca. 4.000.000 kr. ekskl. moms. Udgifterne vil indgå i salgsprocessen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


4. Forslag fra Byrådsgruppe Ø - vedr. forslag til præcisering af beslutningskompetencen i Odense Kommune vedr. Odense Energi.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/029418


SAGSRESUMÉ

Byrådsgruppe Ø anmoder i henhold til forretningsordenens § 3 om optagelse af følgende forslag på dagsordenen for byrådets møde den 26/3 2008.

"Forslag til præcisering af beslutningskompetencen i Odense Kommune.

På baggrund af sagen om salg af Odense Energi præciserer byrådet, at når Odense Byråd har vedtaget en politik på et område, skal denne politik efterleves indtil byrådet har truffet en ny beslutning eller har givet mandat til at analysere muligheden for at ændre beslutningen.

Sagsfremstilling:

På byrådets møde den 10. maj 2006 vedtog byrådet en ejerstrategi for Odense Energi A/S.

Ejerstrategien blev besluttet på baggrund af, at Odense Energi A/S i samarbejde med Borgmesterforvaltningen og med bistand fra Deloitte Corporate Finance havde udarbejdet et forslag til ejerstrategi for Odense Energi A/S.

Rapporten omfatter en nærmere analyse af følgende 5 hovedscenarier:
 1. Status quo, dvs. Odense Kommune fastholder ejerskab og udvikling af Odense Energi A/S.
 2. Et bredere energifundament, dvs. Odense Kommune søger at udvikle Odense Energi A/S under et bredere energifundament, fx ved sammenlægning med Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning.
 3. Odense Energi A/S søger sammenlægning/fusion med andre
  energiselskaber.
 4. Odense Energi A/S omdannes til en selvejende fond.
 5. Odense Energi A/S sættes til salg.

På baggrund af rapporten, og efter at Odense Energi A/S på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6/2 2006 havde behandlet ejerstrategien vedtog Odense Byråd efter indstilling fra Økonomiudvalget følgende ejerstrategi for Odense Energi A/S:

Generalforsamlingen for Odense Energi A/S anmodes om at godkende, at Odense Kommune fastholder Odense Energi A/S som et 100% ejet kommunalt aktieselskab med følgende ejerstrategi for Odense Energi A/S:
 • Der opretholdes en høj forsyningssikkerhed igennem en god vedligeholdelse og igennem kabellægning af alle luftledninger.
 • Elforsyningen skal løbende moderniseres, således at den matcher såvel fremtidige markeds- og myndighedskrav som kundebehov.
 • Den effektive fælles kundeservice for el, varme, vand og renovation bevares og udbygges til gavn for borgere og virksomheder.
 • Økonomiske værdier i selskabet skal bevares og udbygges samtidig med, at borgere og virksomheder sikres konkurrencedygtige elpriser. Inden generalforsamlingen for Odense Energi A/S i 2007 udarbejder Odense Energi A/S i samarbejde med Borgmesterforvaltningen en redegørelse for de mulige prioriteringer mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til Odense Kommune og lavere elpriser.
 • Odense Kommune modtager indtil videre årligt udbytte på baggrund af den tidligere godkendte udbyttepolitik: "Ved overskud af koncernens primære drift kan bestyrelsen beslutte at udlodde op til 30% af dette overskud, idet den langsigtede målsætning er at forrente den investerede kapital på 50.000.000 kr. (aktiekapitalen) med den toneangivende lange byggeobligationsrente tillagt 1 procentpoint".
 • Selskabet skal i samarbejde med Borgmesterforvaltningen arbejde for et forøget samarbejde med øvrige fynske energiselskaber. Odense Kommune ønsker at være en stærk partner på området, blandt andet for at øge kommunens værdier.
 • Det godkendes, at der fortsat udbetales honorar til bestyrelsens medlemmer, jf. byrådsbeslutning af 10/12 2003.

Der udarbejdes senere et generelt forslag til at sikre god information samt øvrige rammevilkår mellem de af Odense Kommune ejede aktie- selskaber og byrådet. Udarbejdelsen af dette sker parallelt med formulering af ejerstrategier for de øvrige selskaber.

Dette forslag til ejerstrategi var Venstre ikke tilfreds med, hvorfor Venstre stillede følgende ændringsforslag:

“Gruppe V kunne alene stemme for indstillingens pkt. b og foreslog i stedet, at Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Odense Energi analyserer/sonderer muligheden for dannelsen af et regionalt fynsk energiselskab. Resultatet af analyse og sonderinger skal afsluttes inden den 1/9 2006 og forelægges derefter for byrådet.”

For dette forslag stemte alene gruppe V.

Kort sagt:

På byrådsmødet den 10/5 2006 vedtog byrådet bl.a. følgende:
 • Odense Kommune fastholder Odense Energi A/S som et 100% ejet kommunalt aktieselskab.
 • Byrådet forkastede gruppe V`s forslag om, at analysere/sondere muligheden for dannelsen af et regionalt fynsk energiselskab.

På den baggrund er det dybt utilfredsstillende, at byrådet på et byrådsseminar den 30. januar 2008 får forelagt et forslag om salg af Odense Energi til Energi Fyn. Et forslag der fremlægges som 10. udkast til hensigtserklæring mellem Odense Kommune og Energi Fyn.

Når byrådet meget præcist den 10/5 2006 har vedtaget at fastholde Odense Energi som et 100% kommunalt ejet aktieselskab, er det uforståeligt, at der i Borgmesterforvaltningen har været arbejdet med at ændre denne beslutning, uden forudgående at havde opnået et ændret mandat fra byrådet.

Hvordan skal borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere i fremtiden kunne have tillid til byrådets beslutninger, hvis det ikke er byrådet politiske beslutninger, der er det bærende i Borgmesterforvaltningens arbejde".


BESLUTNING

Forkastet, idet alene gruppe Ø stemte for.


5. Flytning af bemyndigelse til at fastsætte omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.
Åbent - 00.01.00A00 - 2008/010339


SAGSRESUMÉ

Ifølge bekendtgørelse af 20/6 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud efter § 74 i lov om social service har byrådet bemyndigelse til at fastsætte de omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Det fremgår af bekendtgørelsen, at taksterne skal beregnes på baggrund af tilbuddets langsigtede gennemsnitlige omkostninger.

Erfaringerne fra Budget 2008 viser, at takstfastsættelsen medfører en tung og uhensigtsmæssig arbejdsgang i forvaltningerne. Forvaltningerne risikerer at skulle sende sagen flere gange i byrådet, da taksterne genberegnes løbende i forbindelse med budgetlægningen.

Borgmesterforvaltningen fremlægger derfor forslag om at flytte bemyndigelsen fra byrådet til de enkelte fagudvalg. Det foreslås yderligere, at bemyndigelsen følger det udvalg, som på det givne tidspunkt opgør de omkostningsbaserede takster, således at organisationsændringer i kommunen ikke påvirker bemyndigelsen.

Flytningen af bemyndigelse kan, ifølge KL's Juridiske Kontor, kun ske i de sager, hvor det drejer sig om internt beregnede omkostningsbaserede takster. Drejer det sig om takster, hvor der er brugerbetaling, er det fortsat byrådet, som har den endelige bemyndigelse. Der er ingen af taksterne under den nuværende bekendtgørelse, som er brugerfinansierede.

De omkostningsbaserede takster dækker over en lang række sociale foranstaltninger og botilbud, herunder eksempelvis tilbud om støttekontaktperson, ledsagerordninger, kvindekrisecenter, aflastning, beskyttet beskæftigelse, midlertidige og længerevarende botilbud m.m.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenindstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:
 1. Bemyndigelsen til at fastsætte de omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, jf. bekendtgørelse af 20/6 2007, flyttes fra byrådet til fagudvalgene.
 2. Det er det fagudvalg, som på det givne tidspunkt har ansvaret for at opgøre de omkostningsbaserede takster, der har bemyndigelsen.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Bemyndigelse til at fastsætte omkostningsbaserede takster ligger i henhold til bekendtgørelse af 20/6 2007 efter § 74 i lov om social service hos byrådet. Taksterne skal i følge § 3 i bekendtgørelsen tage udgangspunkt i alle tilbuddets langsigtede gennemsnitlige omkostninger.

Det har dog givet anledning til en tung og uhensigtmæssig arbejdsgang ved fastsættelse af de omkostningsbaserede takster, at sagen skal behandles flere gange i byrådet, selv når ændringerne primært har en teknisk årsag.

Borgmesterforvaltningen foreslår derfor, at bemyndigelsen til at fastsætte de omkostningsbaserede takster placeres hos fagudvalgene, da de i forvejen opgør taksterne på deres respektive områder.

Samtidig forslås det, at bemyndigelsen følger det udvalg, som på det givne tidspunkt opgør de omkostningsbaserede takster. Det betyder, at hvis der kommer en organisationsændring, flytter bemyndigelsen med til det fagudvalg, der opgør taksterne.

Ifølge KL's Juridiske Kontor er det kun de omkostningsbaserede takster, som opgøres internt i kommunen, hvor bemyndigelsen kan flyttes fra byrådet til fagudvalg. Hvis det er takster, som opkræves af borgerne, er det fortsat kun byrådet, som kan stå for bemyndigelsen. Ingen af disse takster er omfattet af den nuværende bekendtgørelse.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

De administrative konsekvenser fremgår af sagen.


6. Kvalitets- og driftsmæssige konsekvenser ved drift af nyt storkøkken.
Åbent - 86.01P20 - 2005/14293


SAGSRESUMÉ

I forbindelse med vedtagelse af budget 2006 blev der indgået aftale om etablering af et nyt storkøkken på Teknikvej i Odense Kommune finansieret ved finansiel leasing. Det er forudsat, at afdragene til leasing finansieres via en rationalisering og samkøring af driften mellem de nuværende 2 produktionskøkkener. Der vil fremover blive udbragt mad en gang om ugen mod de nuværende to gange om ugen. Det medfører såvel service- og rationaliseringsgevinster.

Der fremsendes indstilling om ændringer af kostformer og takster.

Med det nye køkken kan OKÆ Madservice fra maj 2008 tilbyde større valgfrihed og et udvidet menu-udbud til alle kundetyper. Kunderne kan vælge mellem 21 menuer til en uge mod et tidligere valg på 12 menuer til en uge. Der er indgået samarbejde med køkkenchefen på Steensgaard Herregaardspension om produkt- og kvalitetsudvikling af madservicekonceptet. Kunderne vil opleve flere valgmuligheder, øget fleksibilitet og kvalitetsforbedringer. Dette gælder også kunder, der modtager diætkost. Denne kundegruppe har ikke tidligere haft mulighed for at vælge mellem flere menuer.

Det har tidligere været muligt at vælge mellem almindelig hovedret, stor hovedret, diæthovedret og energitæt hovedret med varierende priser. Som ovenfor beskrevet vil der stadig kunne vælges mellem forskellige kosttyper, men der betales en standardpris uanset kosttype. Som hidtil vil det være muligt at bestille ekstra tilbehør som kartofler eller andet grønt. OKÆ Madservice vil løbende udvikle valgmuligheder inden for tilbehør, hvorfor det kan være nødvendigt på et senere tidspunkt at regulere taksten.

Forslag til takstændringer
  Nuværende priser
  (2008)
  Forslag nye priser
  (2008)
  Hovedret
  36
  36,25
  Stor hovedret
  39,50
  Udgår
  Tilbehør
  3,25
  Hovedret inkl. mellemmåltider (plejecentre)1)
  39,50
  Diæthovedret
  39,50
  Udgår
  Energitæt hovedret
  51,25
  Udgår
  Biret
  11,75
  11,75
  Aflastningsophold inkl. forplejning
  101,25
  103,25
1) Døgnkostprisen på plejecentrene bliver ikke berørt heraf.

Kunder, der hidtil har modtaget diætkost, vil opleve en besparelse på 3,25 kr. pr. måltid, og øvrige kunder vil opleve en takststigning på 0,25 kr. pr. måltid.

Det forventes, at det nye storkøkken står færdigt og kan ibrugtages i maj 2008. Takstændringer følger køkkenets ibrugtagning.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningenindstiller, at byrådet godkender:
 1. Betaling for hovedret ensrettes.
 2. Betaling for hovedret fastsættes til 36,25 kr. uanset kosttype, tilbehør 3,25 kr., hovedret inkl. mellemmåltider 39,50 kr. og aflastningsophold 103,25 kr. Alle priser er 2008-priser.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø kan dog ikke stemme for madudbringning alene 1 gang om ugen.


SAGSFREMSTILLING

Ved indgåelse af budget 2006 blev der indgået aftale mellem forligspartierne om etablering af nyt storkøkken finansieret ved finansiel leasing. Det medfører en årlig leasingudgift på ca. 3.000.000 kr. pr. år. Siden 2006 er der arbejdet på at sikre, at driften kan finansiere afdragene til den finansielle leasing på ca. 3.000.000 kr. om året. Det betyder store ændringer i produktionslinierne, samkøring af edb-systemer og ensretning af den menuplanlægning, der er foregået fra de 2 produktionskøkkener. OKÆ Madservice har udført de nødvendige organisationsændringer, og der er iværksat proces omkring personaleeffektuering, så de nødvendige driftsmidler kan frigives, når første afdrag skal finansieres.

For at sikre en tilstrækkelig fleksibilitet i driften er det nødvendigt at kigge på den måde, som produktionen tilrettelægges på i dag. Der arbejdes med forskellige menuplanlægninger alt afhængig af, hvem kundegruppen er, og hvilken kostform de skal spise. Det giver en uhensigtsmæssig drift med mange håndteringer for personalet.

For at sikre den bedste kvalitetsforbedring for kunden har OKÆ Madservice gennem en længere periode arbejdet med en ensretning af menuplanlægningen og kvalitetsudvikling af vores menuer. Hertil har vi blandt andet indhentet erfaringer fra Svendborg, Randers og Københavns Kommuner, ligesom der er indledt et samarbejde med køkkenchefen fra Steensgaard Herregaardspension om kvalitetsudvikling af vores menuer.

Fra maj 2008 kan OKÆ Madservice tilbyde større valgfrihed og et flottere menu-udbud til alle vores kundetyper. Kunderne kan vælge mellem 21 menuer til en uge mod et tidligere valg på 12 menuer til en uge.

De foreslåede kosttyper lever op til ernæringsindhold m.m., som svarer til Nordiske Næringsstofs Anbefalinger (NNA). De 12 menuer er målrettet en normal fuldkost, og de 9 menuer er målrettet kunder, som har brug for mindre fedt, fx diabetes, cholesterolsænkende m.m. Menuerne vil være mærket, så de kunder, der kan vælge, selv bestemmer, hvilken kosttype de ønsker at spise. For de kunder, der ikke er i stand til at vælge en kosttype, sikrer OKÆ Madservice, at de får den kosttype, de har brug for. Menuerne er sammensat, så borgere, der har været indlagt på OUH, oplever, at der er sammenhæng til den kost, de har fået anbefalet på sygehuset, og den kost, de kan vælge, når de igen skal have madlevering fra kommunen. Til særligt ernæringstruede borgere tilbydes der en energitæt kost, som følges op med ernæringsvejledning fra OKÆ Madservice, ligesom der fortsat kan tilbydes diæter som fx vegetar, minus svinekød, findelt og blended, til de borgere, der måtte have dette behov.

Der vælges for en uge ad gangen, og der leveres mad til hjemmeboende kunder en gang om ugen mod tidligere 2 gange om ugen. Dette er en fordel for de kunder, der har et udadrettet liv, men skal være hjemme, når maden leveres.

Den driftsmæssige besparelse, der er ved at overgå til ny produktionsform, der betyder levering en gang om ugen, er en forudsætning for finansiering af byggeriet. Den driftsmæssige besparelse herved er årligt 1.500.000 kr. som følge af ændret produktionsflow og effektiviseringer af arbejdsgange og besparelse på kørsel. Andre kommuner har gode erfaringer med udbringning 1 gang om ugen, og den nye produktionsform sikrer kvalitet og holdbarhed. OKÆ Madservice foreslår, at der frikøbes fire medarbejdere til at informere kunder, samarbejdspartere og eventuelt foretage hjemmebesøg i forbindelse med opstart af det nye koncept, så det sikres, at flest mulige får glæde af de mange valgmuligheder.

Ligesom der hidtil har været forskellige kostformer, har der også været forskellige priser. Prisen på maden har været afhængig af, om kunden bestilte en diæt eller en normalkost. Med det nye menutilbud er prisen ens, uanset hvilken kosttype kunden har brug for. Prisen fastsættes til 36,25 kr. i 2008-priser. Kunder, der hidtil har modtaget diætkost, vil opleve en besparelse på 3,25 kr. pr. måltid, og øvrige kunder vil opleve en takststigning på 0,25 kr. pr. måltid.


Økonomi

Beregningerne tager udgangspunkt i en forudsætning om maksimalt at have 30% diæter. Der vil være et indtægtstab ved opkrævning af ensartet pris uanset kosttype, som udgør 252.000 kr. Éngangsudgift til frikøb af fire medarbejdere fra køkkenet udgør 100.000 kr.

Mindreindtægt samt éngangsudgift til frikøb af medarbejdere afholdes inden for OKÆ Madservice's budgetansvarsområde.


Administrative konsekvenser

Sagen skønnes ikke at have yderligere administrative konsekvenser for Odense Kommune.