Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 08-10-2008 kl. 15:00

Rådhuset


Afbud fra:
Torben Hangaard

I stedet for Torben Hangaard mødte Søren Hansen.Børge Wagner forlod mødet efter pkt. 8.


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. 2. behandling af forslag til Odense Kommunes budget for 2009 og overslagsårene 2010-2012.
2. Forslag til Odense Havns budget for 2009 og overslagsårene 2010, 2011 og 2012.
3. Odense Vandselskab as, forslag til rammebevilling for anlægsarbejder og foreløbige takster for 2009.
4. Odense Renovationsselskab A/S, forslag til rammebevilling for anlægsarbejder og foreløbige takster for 2009.
5. Orientering om "Status over udmøntningen af integrationspolitikken i Odense Kommune, 2007".
6. Beskæftigelsesplan 2009.
7. Rammeaftale 2009 for de tidligere amtslige tilbud på det sociale og socialpsykiatriske område samt en mindre del af specialundervisningsområdet.
8. Muligheder for styrkelse af fritvalgsområdet.
9. Konvertering af neutraliserede driftsmidler til anlæg på Ældre- og Handicapforvaltningens område.
10. Konvertering af neutraliserede driftsmidler til anlæg på Børn- og Ungeforvaltningens område.
11. Reduktion af serviceniveauet for den kollektive trafik fra januar 2009.
12. Tematillæg til kommuneplanens hovedstruktur om detailhandel.
13. Forslag til tillæg nr. 39 til Kommune- og Miljøplanen med VVM-redegørelse, sammenfattende redegørelse samt lokalplanforslag nr. 4-682 for centerområde ved Gørtlervej, Stærmosegårdsvej og Ørbækvej. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
14. Forslag nr. 41 til tillæg til Kommune- og Miljøplanen og lokalplanforslag nr. 0-687 for nyt Musik- og Teaterhus på hjørnet af Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
15. Forslag til fremtidig organisering af sundhedsområdet i Odense Kommune.
16. Revidering af Odense Kommunes Rygepolitik.
17. Idrætspolitik i Odense Kommune.
18. Salg af Vollsmose Alle 12 samt bevilling til ombygning og indretning af det tidligere Vollsmosesekretariat og underetagen i Annekset.
1. 2. behandling af forslag til Odense Kommunes budget for 2009 og overslagsårene 2010-2012.
Åbent - 00.01.00Ø02 - 2008/018780


SAGSRESUMÉ

Økonomiudvalgets forslag til Odense Kommunes budget for 2009 og overslagsårene 2010-2012 var til 1. behandling på byrådsmødet den 17/9 2008.


Budgetmaterialet er samlet i en publikation under titlen: Budget 2009 - Økonomi - Politikker - Fokusområder. Der blev desuden på byrådsmødet den 10/9 2008 udleveret et "tillægsnotat" til publikationen vedrørende ændrede vækstskøn fra KL (dateret 8/9 2008).

Økonomiudvalgets budgetforslag har været forelagt Hovedudvalget og afdelingsudvalgene. Udtalelser fra disse udvalg er både udleveret til byrådets medlemmer og gjort tilgængelige via Politikerportalen.

Der er efter 1. behandlingen indgået forlig om budget 2009 mellem byrådsgrupperne A, C, F, V, O og Y. Aftalen er dateret den 18/9 2008. Med baggrund heri er der udarbejdet politiske ændringsforslag til budget 2009.

Der er endvidere udarbejdet politiske ændringsforslag fra byrådsgruppe Ø. Forslagene er modtaget inden for den fastsatte tidsfrist for politiske ændringsforslag.

De politiske ændringsforslag indeholder desuden konsekvenserne af "aftale vedrørende udmøntning af provenu fra sammenlægningen af Odense Energi og Energi Fyn". Udmøntningsaftalen, der er indgået mellem byrådsgrupperne A, C, F, V, O og Y, er ligeledes dateret den 18/9 2008.

Det efterfølgende materiale er opdelt således:
 1. Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget (side 6-12).
 2. Politiske ændringsforslag til budgetforslaget (side 13-29).

Ændringsforslagene er opstillet efter udvalgsorden og fortløbende nummereret.

De tekniske ændringsforslag indeholder primært budgetneutrale omplaceringer og budgettilretninger mellem de enkelte fagudvalg. Herudover er der medtaget konsekvenserne af Økonomiudvalgets beslutning af 10/9 2008 om, at alle "indefrosne" driftsmidler igen skal frigives til forbrug i 2010. Som følge heraf er der indarbejdet en samlet genbevilling på 48.149.000 kr. under de tekniske ændringsforslag.

De budgetneutrale omplaceringer vedrører primært barselsudligningsfonden, fordeling af pulje vedrørende "tillægsaftale om højere lønskøn", fordeling af tværgående lov- og cirkulæreændringer, intern husleje vedrørende Ørbækvej og Teknikvej, lønbudget vedrørende administration af elever, regulering NY chane, regulering vedrørende lægeerklæring/porto, samt diverse budgettekniske rettelser i regi af Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Byrådets vedtagelse af budgetforslaget med ændringsforslag medfører:
 • Driftsbevillinger og visse anlægsbevillinger stilles til rådighed for udvalgene under de forudsætninger og betingelser, der er beskrevet i budgetforslaget, og som disse besluttes ved byrådets 2. behandling af budgettet.
 • Der skaffes finansiel dækning for både drifts- og anlægsudgifter.
 • Taksterne vedtages i overensstemmelse med takstoversigterne.
 • Der vælges statsgaranti for skatter, tilskud og udligning i 2009 (korrigerede udskrivningsgrundlag for 2009 er på 23.792 mio. kr.)
 • Skatteprocenten for indkomstskatter fastsættes til 24,5. Grundskyldspromillen fastsættes til 21,71.
 • Dækningsafgiften for erhvervsejendomme nedsættes ekstraordinært til 5,8 promille i 2009, hvilket er en nedsættelse med 0,4 promille i forhold til 2008. Det betyder, at den forudsatte nedsættelse af dækningsafgiften med 0,2 promille i 2010 fremrykkes allerede til 2009.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen og vedlagte bilag.


Administrative konsekvenser

De administrative konsekvenser fremgår af sagen og vedlagte bilag.

Tekniske ændringsforslag.pdf


Politiske ændringsforslag.PDF

2. Forslag til Odense Havns budget for 2009 og overslagsårene 2010, 2011 og 2012.
Åbent - 08.14Ø02 - 2008/078169


SAGSRESUMÉ

Havnebestyrelsen fremsender forslag til budget for Odense Havn for 2009 samt budgetoverslagsårene 2010, 2011 og 2012. Budgetforslaget med bemærkninger medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer.

For 2009 budgetteres der med driftsindtægter inkl. renteindtægter for 56.690.000 kr. over for driftsudgifter inkl. finansieringsudgifter og afskrivninger på 44.440.000 kr. for således at efterlade et budgetteret driftsoverskud på 12.250.000 kr.

Der er i statusregnskabet for 2008 medtaget anlægsarbejder for 22.640.000 kr.

Havnens likvide kassebeholdning er beregnet til -7.860.000 kr. ultimo 2008 og -6.780.000 kr. ultimo 2009. Finansieringsbehovet dækkes ved træk på havnens kassekredit i Danske Bank.


INDSTILLING

Havnebestyrelsen
indstiller, at budgetforslaget mv. godkendes af byrådet som beskrevet.


BESLUTNING

Godkendt.


3. Odense Vandselskab as, forslag til rammebevilling for anlægsarbejder og foreløbige takster for 2009.
Åbent - 00.01.00S29 - 2008/072741


SAGSRESUMÉ

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Vandselskab as om godkendelse af rammebevilling for anlægsarbejder og forslag til foreløbige takster for 2009. Investeringsbudgettet er på 247.000.000 kr.

I forhold til 2008 foreslås vandafgiften nedsat med 4,3% til 5,55 kr., målerafgiften forbliver uændret på 480,00 kr. og vandafledningsbidraget øges med 9,5% til 20,10 kr.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller, at byrådet godkender:
 1. Rammebevilling for anlægsaktiviteterne i Odense Vandselskab as for 2009 godkendes som beskrevet og udgør 247.000.000 kr.
 2. Forslaget til foreløbige takster for 2009, jf. oversigt i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Af punkt 4.1.3 i hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Vandselskab as fremgår det, at vandselskabet i forbindelse med byrådets årlige budgetbehandling skal fremlægge forslag til nødvendige rammebevillinger for de anlægsarbejder, selskabet skal varetage.

Endvidere fremgår det af hovedaftalens punkt 6.1.1, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd.

De endelige takster for 2009 vil blive forelagt byrådet i december 2008.

Forslag til rammebevilling for anlægsarbejder

I overensstemmelse med hovedaftalen har Odense Vandselskab as fremsendt forslag til rammebevilling for anlægsarbejder i 2009. Der foreslås et investeringsbudget på i alt 247.000.000 kr.

Investeringsbudgettet for 2008 er på 221.000.000 kr. Forslaget til rammebevilling for anlæg i 2009 er således 26.000.000 kr. højere i forhold til 2008.

For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der i 2009 være behov for ekstern finansiering. Den forventede lånefinansiering udgør 80.000.000 kr. i 2009 og er for perioden 2004-2008 405.000.000 kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke Odense Kommunes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den faktiske anlægsudgift. Byrådet skal derfor ifølge hovedaftalen ikke godkende låneoptagelsen.

Vejbidrag

I henhold til betalingsvedtægten for spildevandsanlæg skal Odense Kommune betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8% af de årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene.

Anlægsudgiften i 2009 forventes at blive på 153.000.000 kr., hvilket medfører et forventet bidrag fra Odense Kommune på 12.240.000 kr.

Takstforslag

Odense Vandselskab as har endvidere fremsendt takstforslag for 2009.
Forslagene til foreløbige takster ekskl. moms fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr.
Takstforslag 2009
Takster 2008
Udvikling i pct.
Vandafgift pr. m3 ekskl. statsafgift
5,55
5,80
-4,3
Fast afgift (målerafgift)
480,00
480,00
0
Spildevandafgift pr. m3 inkl. statsafgift
20,10
18,35
9,5

I Vandselskabets forslag til takster for 2009 er vandafgiften således 4,3% lavere end i 2008, målerafgiften uændret og spildevandsafgiften forhøjet med 9,5%. Begrundelsen for reduktionen i vandafgiften er et lavere investeringsniveau for vandaktiviteterne, og stigningen på spildevandsafgift er begrundet i øgede investeringer på spildevandssiden.

Selskabets væsentligste indtjeningsgrundlag er vandsalget, der i en årrække har været svagt faldende, men forventes stabiliseret på det nuværende niveau på 9.700.000 m3.


Økonomi

Odense Kommunes budget til vejbidrag for 2009 vil blive revurderet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2009.


Administrative konsekvenser

Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


4. Odense Renovationsselskab A/S, forslag til rammebevilling for anlægsarbejder og foreløbige takster for 2009.
Åbent - 00.01.00S29 - 2008/072742


SAGSRESUMÉ

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovationsselskab A/S om godkendelse af rammebevilling for anlægsarbejder og forslag til foreløbige takster for dagrenovation og affaldsdeponering i 2009. Investeringsbudgettet er på 50.158.000 kr.

Taksten for almindelig dagrenovation for husholdninger foreslås uændret i forhold til 2008, både for løbende ydelser og enkeltydelser med en enkelt undtagelse, idet det foreslås, at prisen på mobilsug hæves med 7%.

For virksomheder er priserne for dagrenovation omberegnet på grund af, at alle virksomheder i Danmark skal have adgang til alle genbrugsstationer fra 1/1 2009. For denne adgang betaler de et årligt gebyr til den kommune, hvor de bor. Dette betyder, at alle tons-priser på erhvervsgenbrugsstationen bortfalder og erstattes af et generelt årligt affaldsgebyr, hvis størrelse afhænger af, hvilken type virksomhed det drejer sig om.

Ændringen betyder, at de løbende ydelser på virksomhedernes dagrenovation bliver næsten dobbelt så billige som før. Den endelige udmøntning af den nye ordning afventer dog en central udmelding fra Miljøstyrelsen, og det er usikkert, om den kan starte pr. 1/1 2009.

Taksten for affald til losseplads, kompostering (have- og parkaffald), forurenet jord mv. foreslås uændret i forhold til 2008.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller, at byrådet godkender:
 1. Rammebevilling for anlægsaktiviteterne i Odense Renovationsselskab A/S for 2009 godkendes som beskrevet og udgør 50.158.000 kr.
 2. Forslaget til foreløbige takster for 2009, jf. oversigt i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Af punkt 4.1.3 i hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovationsselskab A/S fremgår det, at renovationsselskabet i forbindelse med byrådets årlige budgetbehandling skal fremlægge forslag til nødvendige rammebevillinger for de anlægsarbejder, selskabet skal varetage.

Endvidere fremgår det af hovedaftalens punkt 6.1.1, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd.

De endelige takster for 2009 vil blive forelagt byrådet i december 2008.

Forslag til rammebevilling for anlægsarbejder

I overensstemmelse med hovedaftalen har Odense Renovationsselskab A/S fremsendt forslag til rammebevilling for anlægsarbejder i 2009. Der foreslås et investeringsbudget på i alt 50.158.000 kr. fordelt på følgende måde:


Alle tal i kr.
Forslag 2009

Transportafdeling
6.100.000

Genbrugsafdeling
10.203.000

Odense Nord Miljøcenter
27.425.000

Administration
1.925.000

Havnen

4.500.000

I alt
50.158.000

Forslaget til rammebevilling for anlæg i 2009 er 19.458.000 kr. højere end anlægsbevillingen for 2008. Dette skyldes primært en ny deponeringsbekendtgørelse, som medfører etablering af et nyt depot til forurenet jord (anlægsinvestering på 11.500.000 kr.) samt udvidelse af shredderdepotet (anlægsinvestering på 4.500.000 kr.). Endelig afholdes der 4.500.000 kr. til pilotprojektet på havnen og Ove Sprogøes Plads.

Odense Renovationsselskab A/S finansierer investeringer af egenkapitalen.

Takstforslag

Odense Renovationsselskab A/S har endvidere fremsendt takstforslag for 2009.

Dagrenovation - private og virksomheder

For husholdninger er taksterne generelt fastholdt som i 2008, både for løbende ydelser og enkeltydelser, dog med en enkelt undtagelse, idet det foreslås, at prisen på mobilsug hæves med 7%.

For virksomheder er priserne for dagrenovation omberegnet, efter at alle virksomheder i Danmark skal have adgang til alle genbrugsstationer fra 1/1 2009. For denne adgang betaler de et årligt gebyr til den kommune, hvor de bor. Dette betyder, at alle tons-priser på erhvervsgenbrugsstationen bortfalder og erstattes af et generelt årligt affaldsgebyr, hvis størrelse afhænger af, hvilken type virksomhed det drejer sig om.

Det er fastsat, at virksomhederne i det første år skal betale 15% af omkostningerne på genbrugsstationerne, og forskellen mellem den laveste og højeste takst må ikke være større end 16 gange. Håndværkervirksomheder (bygge- og anlægsvirksomheder) og anlægsgartnere skal betale mere end andre samt efter antal ansatte, mens andre virksomheder, uanset størrelse, skal betale et grundgebyr.

Ændringen betyder, at de løbende ydelser på virksomhedernes dagrenovation næsten bliver dobbelt så billige som før. Den endelige udmøntning af den nye ordning afventer dog en central udmelding fra Miljøstyrelsen, og det er usikkert, om den kan starte pr. 1/1 2009.

Der er forskellige takster for private husholdninger og for virksomheder. Det skyldes, at for private husholdninger inkluderer prisen tømning af beholdere, aflevering af rød kasse med miljøfarligt affald samt muligheden for at komme af med affald på genbrugs- og miljøstationer. Virksomheder betaler udelukkende for tømning af beholdere, mens afskaffelse af andet affald sker mod betaling for adgang til genbrugsstationer, jf. ovenfor.

Losseplads, kompostering, rensning af forurenet jord mv.

Taksten for affald til losseplads, kompostering (have- og parkaffald), forurenet jord mv. er uændret i forhold til 2008.

Takster for adgang til genbrugsstationer

Almindelige virksomheder (uanset størrelse)
625 kr. ekskl. moms
Bygge-/anlægsvirksomheder og anlægsgartnere, 0-1 ansatte
5.000 kr. ekskl. moms
Bygge-/anlægsvirksomheder og anlægsgartnere, 2-10 ansatte
7.500 kr. ekskl. moms
Bygge-/anlægsvirksomheder og anlægsgartnere, over 10 ansatte
10.000 kr. ekskl. moms


Forslag til takster for dagrenovation 2009 på udvalgte områder

Forslag til takster for 2009 på udvalgte områder fremgår af nedenstående tabeller:

Alle tal i kr. ekskl. moms
Takstforslag 2009
Takster2008
Virk.
Hushold
Virk.
Hushold

Alm. tømning hver 14. dag:

130 l. beholder
465
1.193
834
1.193

190 l. beholder
580
1.488
1.042
1.488

240 l. beholder
752
1.929
1.351
1.929

Sæk, 2 stk.
580
1.488
1.042
1.488

400 l. minicontainer
1.160
2.974
2.082
2.974

600 l. minicontainer
1.740
4.462
3.122
4.462

800 l. minicontainer
2.320
5.948
4.162
5.948

Storcontainer, pr. m3
2.066
5.298
3.708
5.298

Alle tal i kr. ekskl. moms
Takstforslag 2009
Takster 2008

Affaldsdeponering (losseplads) (ekskl. statsafgifter), kr. pr. ton:

Bygningsaffald
286
286

Erhvervs- og industriaffald
286
286

Storskrald
286
286

Specialaffald
815
815


Økonomi

Forslaget til takster indebærer, at det budgetterede overskud er tilstrækkeligt stort til, at kommunen kan få udbetalt udbytte på ca. 2.800.000 kr. svarende til forrentning af aktiekapitalen.


Administrative konsekvenser

Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


5. Orientering om "Status over udmøntningen af integrationspolitikken i Odense Kommune, 2007".
Åbent - 00.15.00A00 - 2008/006542


SAGSRESUMÉ

"Status over udmøntningen af integrationspolitikken i Odense Kommune 2007" inklusive temaet "Sammenhæng mellem beskæftigelse og sundhed" er blevet tilrettet på baggrund af indkomne høringssvar fra de øvrige forvaltninger.

Den tilrettede status indstilles til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget med efterfølgende orientering i Økonomiudvalg og Odense Byråd.


INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender "Status over integrationspolitikken i Odense Kommune i 2007" med efterfølgende orientering til Økonomiudvalg og byråd.

Arbejdsmarkedsudvalgetgodkender Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indstilling. Status fremsendes til orientering til Økonomiudvalg og byråd.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget:

Til orientering.


BESLUTNING

Til orientering.


SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af Odense Kommunes integrationspolitik, som trådte i kraft 1/1 2006, at der årligt skal udarbejdes en status med opfølgning på de vedtagne indsatsområder i politikken.

Konceptet til statussen blev udviklet i samarbejde med SDU og er efterfølgende godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget. Statussen har til formål én gang årligt at skabe et overblik over de særlige integrationsindsatser i Odense Kommune - både på tværs og i forhold til de enkelte forvaltninger. Udviklingen på integrationsområdet kan år for år følges gennem nøgletal og en opsummering af de 8 målsætninger, som tager udgangspunkt i de 8 vedtagne indsatsområder. I bilaget til statussen er der detaljeret beskrevet de enkelte projekter og indsatser, såvel afsluttede som igangværende og kommende indsatser. Som noget nyt er der i år udarbejdet et resumé af statussen.

Statussen udarbejdes af konsulenter fra alle forvaltninger med Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen som tovholder. Hermed foreligger den anden status for 2007.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 12/2 2008, at temaet i årets status skulle være "Sammenhængen mellem beskæftigelse og sundhed".

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 20/5 2008 blev udvalget præsenteret for temaet, og det blev besluttet at sende udkastet til "Status over udmøntningen af integrationspolitikken i Odense Kommune, 2007" i høring i de øvrige forvaltninger.

Der er indkommet få høringssvar, og på baggrund heraf er der udarbejdet et resumé af statussen.

"Status over udmøntningen af integrationspolitikken i Odense Kommune, 2007", inklusive temaet "Sammenhængen mellem beskæftigelse og sundhed" er vedlagt sagen og medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer. Endvidere er vedhæftet resumé af statussen samt bilag med beskrivelse af afsluttede, igangværende og kommende indsatser og projekter inden for integrationsområdet i Odense Kommune.

Bilag til statussen kan rekvireres elektronisk samt trykt ved henvendelse til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konskvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.Integrationspolitik Resume_2korr.pdf


Integrationspolitik 38 sider_2korr.pdf6. Beskæftigelsesplan 2009.
Åbent - 15.00.00P00 - 2008/019303


SAGSRESUMÉ

Med indgåelse af aftale med staten om etablering af Jobcenter Odense som et pilotjobcenter overtog Odense Kommune det fulde ansvar for aktiveringsindsatsen over for kommunens borgere uanset forsørgelsesgrundlag. Kommunen påtog sig dermed også ansvaret for udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan.

I loven om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastlægges det i § 23, at der årligt skal udarbejdes en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats, og at det lokale beskæftigelsesråd (LBR Odense) skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

Planen for Jobcenter Odenses beskæftigelsesindsats i 2009 er, efter fælles drøftelser i maj og august mellem Arbejdsmarkedsudvalget og LBR Odense, udarbejdet på baggrund af beskæftigelsesministerens og byrådets mål for indsatsen.

På den nævnte baggrund fremlægger Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forslag til Beskæftigelsesplan 2009, der omfatter indsatsen over for alle målgrupper i jobcentret. I planen indgår også "Tillæg til beskæftigelsesplan 2009", der beskriver anvendelsen af den særlige statsbevilling til en styrket integrationsindsats i perioden 2007-2010, samt LBR Odenses plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i 2009.

Forslaget er på mødet den 28/8 2008 anbefalet af LBR Odense med enkelte tilføjelser, der er indarbejdet i vedhæftede forslag.


INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2009.

Nyt pkt. 1.1.3 til beskæftigelsesplanen om sammenhæng til Sundhedspolitikken blev omdelt på mødet. Punktet tilføjes beskæftigelsesplanen.

Arbejdsmarkedsudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Helle Nielsen og Anna Rytter deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalgetanbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Beskæftigelsesplanen beskriver Odense Kommunes strategi og målsætninger for Jobcenter Odenses beskæftigelsesindsats i 2009.

Beskæftigelsesplanen indeholder beskrivelser af indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen, herunder:

Beskæftigelsesministerens 3 udmeldte mål for indsatsen:
 • Styrket indsats for at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for.
 • Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet.
 • Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse.

Odense Byråds overordnede mål for indsatsen:
 • At skabe mulighed for, at alle voksne borgere kan være selvforsørgende, blandt andet gennem tilknytning til arbejdsmarkedet.

Herudover indeholder beskæftigelsesplanen:
 • Beskrivelse af sammenhængen til tilgrænsende politik- og strategiområder, der er vedtaget af Odense Byråd.
 • Udfordringer for jobcentret i 2009.
 • Den virksomhedsrettede indsats, herunder 1 resultatmål.
 • Den borgerrettede indsats, herunder 10 resultatmål.
 • Samarbejde med a-kasser, andre kommuner og jobcentre.
 • Anvendelse af andre aktører.
 • Tillæg til beskæftigelsesplan 2009, herunder 1 resultatmål for indsatsen i Etnisk Jobteam.
 • LBR Odenses plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i 2009.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser af sagen er medtaget i Arbejdsmarkeds- udvalgets bidrag til budget 2009. Dog afventer bevillingen til varetagelse af den statsfinansierede beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige - områder uden overførselsadgang - vedtagelsen af finanslov 2009.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag til pkt.1:


Udkast til Plan 2009_2008092611245900.pdf7. Rammeaftale 2009 for de tidligere amtslige tilbud på det sociale og socialpsykiatriske område samt en mindre del af specialundervisningsområdet.
Åbent - 00.18.00P05 - 2008/034737


SAGSRESUMÉ

Kommunerne og regionen skal hvert år udarbejde en rammeaftale for de tidligere amtslige tilbud på det sociale og socialpsykiatriske område samt en mindre del af specialundervisningsområdet. Det sker i henhold til § 6 i serviceloven og bekendtgørelse nr. 36 af 26/1 2006.

Rammeaftalen er det centrale planlægningsværktøj og skal sikre, at kapacitet og indhold på de tilbud, som er omfattet af aftalen, planlægges og koordineres. Rammeaftalen skal godkendes i regionens 22 byråd og Regionsrådet senest den 15/10 2008.


INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller til Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender Rammeaftale 2009, herunder foreløbige takster på de tilbud i Odense Kommune, der er omfattet af rammeaftalen.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Socialudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Socialudvalgets indstillinger.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Generelt om rammeaftalen


Rammeaftalen for Region Syddanmark indgås mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Det sker i henhold til § 6 i serviceloven og bekendtgørelse nr. 36 af 26/1 2006.

Rammeaftalen er det centrale planlægningsværktøj og skal sikre, at kapacitet og indhold på de tilbud, som er omfattet af aftalen, planlægges og koordineres, uanset om tilbudet er kommunalt eller regionalt.

Rammeaftalen omfatter de tidligere amtslige tilbud på det sociale og socialpsykiatriske område samt en mindre del af specialundervisningsområdet. Tilbudene er placeret i 3 forvaltninger: Sikrede døgntilbud til børn og unge, dag- og døgntilbud til handicappede børn og unge, dag- og døgntilbud til psykisk og fysisk handicappede voksne, dag- og døgntilbud til sindslidende voksne, tilbud til voldsramte kvinder samt stofmisbrugsbehandling.

Der udarbejdes én rammeaftale for Syddanmark, som er gældende ét år. Grundlaget for rammeaftalen er de kommunale redegørelser for det forventede fremtidige forbrug, som indsendes til regionen inden den 1/5.

Regionen udarbejder et aftaleudkast, som danner grundlag for den efterfølgende forhandling kommunerne imellem og mellem kommunerne og regionen.

Rammeaftalen behandles i Kommunekontaktrådet den 20/8 2008 og i Kontaktudvalget den 25/8 2008. Herefter sendes den til behandling i de 22 byråd og regionsrådet, der senest den 15/10 2008 skal godkende rammeaftalen for 2009.

Beregning og politisk godkendelse af taksterne følger en lidt længere proces end rammeaftalen, fordi taksterne først kan beregnes endeligt efter vedtagelsen af budgetterne. Kommunerne indberetter foreløbige takster - i 2008 priser - til regionen, og de foreløbige takster behandles i Kommunekontaktrådet og Kontaktudvalget sammen med rammeaftalen og udsendes til politisk godkendelse i byrådet.

Odense Byråd har bemyndiget de politiske udvalg til at godkende de endelige takster fremskrevet til 2009-priser efter vedtagelsen af budget 2009. De endelige takster godkendes af Kontaktudvalget den 24/11 2008.

Odense Kommunes redegørelse til rammeaftale 2009

I den kommunale redegørelse har Odense Kommune tilkendegivet, at man arbejder ud fra en overordnet strategi på social- og specialundervisningsområdet, som vil påvirke købet af pladser på lidt længere sigt.

På området for udsatte børn har Odense Kommune tilkendegivet en forventning om vigende efterspørgel efter pladser på lidt længere sigt med baggrund af planer om udvidelse af viften af døgntilbud i Odense. På området for handicappede børn har Odense Kommune ikke forventninger om ændret efterspørgsel.

På området for voksne handicappede er der tilkendegivet en forventning om nedbringelse af antal pladser, der købes udefra til udviklingshæmmede borgere med massive funktionsnedsættelser, adfærdsmæssige vanskeligheder eller med psykiatrisk diagnose. På det socialpsykiatriske område er der tilkendegivet en gradvis forøgelse af kapaciteten af botilbudspladser.

På områderne misbrugsbehandling, hjemløse, voldsramte kvinder og senhjerneskadede er det Odense Kommunes vurdering, at der på det foreliggende vidensgrundlag forventes en uændret efterspørgsel.

Disse tilkendegivelser, som hænger sammen med projektet Udredningen af amtsøkonomien, forventes stadig at holde.

Endvidere gælder det, at Odense Kommune har besluttet at overtage 2 regionale tilbud pr. 1/1 2009. Det drejer sig om Tornhuset, der er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne borgere med autisme, og Kollegiet Rømersvej, der er et midlertidigt bo- og aktivitetstilbud for unge, der har en psykisk lidelse.

Takster

Kommunerne og regionen udarbejder i juni-august budgetter og takster for institutionerne i 2008-priser, som indberettes til rammeaftale 2009.

Det er aftalt i Region Syddanmark, at det er muligt at ændre taksterne frem til den 24/10 2008. Det betyder, at de endelige takster for 2009 først bliver beregnet, når budget 2009 er vedtaget af byrådet. Dermed kan konsekvenserne af budgettet blive indarbejdet i taksterne.

De endelige pris- og lønfremskrevne takster, som er omfattet af rammeaftalen, forelægges i særskilte sager sammen med øvrige takster til godkendelse i henholdsvis Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

Takstudviklingen i Syddanmark generelt

På baggrund af sammenligninger af de foreløbig indmeldte takster vurderer Det Administrative Samarbejdsforum, at der - ud over hvad der følger af det lovgivningsmæssige besluttede bortfald af den særlige servicebetaling - ikke er sket nogen glidning i takstniveauet set under ét. Der er udsving i både op- og nedadgående retning, og disse udsving er begrundet. Samlet set vurderer Det Administrative Samarbejdsforum, at takstniveauet er holdt i ro.

Takstudviklingen på Odense Kommunes tilbud

I vedlagte bilag er der vist en oversigt over taksterne på Odense Kommunes egne tilbud.

Samlet gælder det for Odense Kommunes takster, at der ikke er sket stigninger i kommunens takster som følge af ændringer i serviceniveauet. Der er imidlertid sket ændringer i taksterne som følge af, at over-/underskud fra regnskab 2007 overføres til taksten i 2009. Ligeledes er der sket en forøgelse af takster på botilbud som følge af bortfaldet af den særlige servicebetaling.

Tidsplan for behandling og godkendelse af rammeaftale 2009 og foreløbige takster i Odense Kommune

9/9 2008 Politisk behandling i Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget
16/9 2008 Politisk behandling i Ældre- og Handicapudvalget
24/9 2008 Politisk behandling i Økonomiudvalget
8/10 2008 Politisk behandling i Odense Byråd

Tidsplan for behandling og godkendelse af endelige takster i Odense Kommune

Odense Byråd har bemyndiget de politiske udvalg til at godkende de endelige takster fremskrevet til 2009-priser efter vedtagelsen af budget 2009.

De endelige takster godkendes af Kontaktudvalget den 24/11 2008.

I regi af Det administrative Samarbejdsforum foregår der et arbejde med at gøre beslutningsprocessen for taksterne mere enkel og sammenhængende med budgetprocessen.

Tidplanen for den politiske behandling af de endelige takster i de politiske udvalg er endnu ikke fastlagt, men vil hensigtsmæssigt kunne ske i forbindelse med udvalgets udmøntning af det vedtagne budget.

Ultimo 2008 Politisk behandling i Socialudvalget
Ultimo 2008 Politisk behandling i Børn- og Ungeudvalget
Ultimo 2008 Ældre- og Handicapudvalget


Økonomi

Takstniveauet i Syddanmark vurderes at være holdt i ro. Ligeledes holdes taksterne i Odense Kommune i ro og har ikke konsekvenser for den samlede ramme på hver af de tre udvalgsområder.


Administrative konsekvenser

Godkendelse af Rammeaftale 2009 har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag til rammeaftale 2009 - Takstoversigt_2008090209544200.pdf- Bilag til rammeaftale 2009 - Takstoversigt_2008090209544200.pdf8. Muligheder for styrkelse af fritvalgsområdet.
Åbent - 16.08.36A00 - 2007/43211


SAGSRESUMÉ

Odense Byråd indgik den 20/9 2007 en aftale vedrørende budget 2008. Af denne aftale fremgår det, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal komme med forslag til styrkelse af fritvalgsområdet. Forvaltningen har på baggrund af en analyse af området vurderet, at det særligt er inden for plejeområdet, hvor det er relevant at styrke det frie valg.

Analysen har været forelagt Ældre- og Handicapudvalget den 3/6 2008, hvor udvalget besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde konkrete forslag til, hvordan det frie valg på personlig pleje kan styrkes inden for den nuværende fritvalgsordnings godkendelsesmodel. Styrkelsen kan ske enten ved at distriktsopdele kommunen og/eller ved at lempe på leveringsforpligtelsen til den private leverandør. Ved at distriktsopdele opnås det, at det bliver lettere for virksomheder at opbygge en rentabel virksomhed og skabe et tilstrækkeligt kundegrundlag. Ved at lempe på leveringsforpligtelsen i ydertimerne opnås det, at de væsentlige omkostninger i ydertimerne ikke belaster virksomhederne. En styrkelse af fritvalgsområdet vil afhængig af valget medføre administrative og heraf afledte økonomiske konsekvenser for forvaltningen. Da effekten for de private leverandører vurderes at være størst ved en lempelse af natforpligtelsen, og de administrative konsekvenser for forvaltningen samtidig skønnes at være mindst, samt at der bevares et lige frit valg i hele kommunen, anbefaler forvaltningen en lempelse af natforpligtelsen. Det er dog muligt at kombinere lempelsen af nat med en distriktsopdeling.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der inden for godkendelsesmodellen i fritvalgsordningen indføres en lempelse af leveringsforpligtelsen i natperioden fra 23.00-07.00.

Ældre- og Handicapudvalget:

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlemmerne Maiken Baagøe, Torben Hangaard og Mohammed Mansour kan ikke anbefale indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Merete Østerbye, Børge Wagner og Lars Havelund anbefaler forslaget til byrådets godkendelse.

Borgmesterforvaltningenforudsætter, at eventuelle administrative udgifter afholdes inden for udvalgets driftsramme.

Økonomiudvalget:

Borgmester Jan Boye og rådmændene Jane Jegind og Erik Simonsen anbefaler forvaltningens indstilling.

Rådmændene Anker Boye og Peter Rahbæk Juel kan ikke anbefale indstillingen.


BESLUTNING

For Ældre- og Handicapforvaltningens indstilling stemte gruppe C, O, V og Y.

Imod stemte gruppe A, F og Ø.

Indstillingen fra forvaltningen herefter vedtaget.


SAGSFREMSTILLING


Baggrund

I forbindelse med kommunens nuværende fritvalgsmodel er det politisk bestemt, jf. byrådsbeslutning af 13/11 2002, at alle leverandører skal kunne levere i samtlige distrikter, dvs. i hele kommunen, og at leverandøren skal kunne levere hele døgnet alle ugens 7 dage. En indførelse af en distriktsopdeling og/eller en lempelse af leveringsforpligtelsen vil således kræve en godkendelse i byrådet.

I budgetforliget fra 20/9 2007 vedrørende budget 2008 blev det vedtaget, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal komme med forslag til styrkelse af fritvalgsområdet. Forvaltningen har på baggrund af en analyse af området vurderet, at det særligt er inden for plejeområdet, at det opleves, at der er barrierer for det frie valg. Analysen har bl.a. inddraget en rapport fra Ankestyrelsen fra 2007 vedørende det frie valg, som også peger på, at kravet om at levere i hele kommunen og hele døgnet opleves som barrierer. Forvaltningens analyse har herefter været forelagt Ældre- og Handicapudvalget, som den 3/6 2008 besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde en beslutningssag med udgangspunkt i to muligheder inden for godkendelsesmodellen. Styrkelsen kan ske ved enten at distriktsopdele kommunen i flere distrikter og dermed give private leverandører adgang til at blive godkendt i et eller flere distrikter ad gangen. Styrkelsen kan også ske ved at lempe på forpligtelsen til at levere hele ugen og/eller hele døgnet.

Distriktsopdeling

Formålet med en distriktsopdeling er at forbedre nye leverandørers mulighed for at komme ind på markedet for levering af personlig pleje. Ved at gøre det muligt for private leverandører at blive godkendt i et distrikt ad gangen forbedres mulighederne for at opbygge en rentabel forretning, da transportomkostninger reduceres til kun at omfatte transport inden for det eller de distrikter, hvor leverandøren er godkendt - og ikke i hele kommunen. Ved at gøre det nemmere for nye leverandører, herunder mindre og nystartede virksomheder - at skabe en rentabel virksomhed, styrkes mulighederne derigennem for, at borgerens frie valg forøges.

En distriktsopdeling kan ikke garantere, at alle borgere får et frit valg, da det netop afhænger af, i hvilke distrikter der søges om godkendelse. Hertil kommer, at det ikke kan sikres, at det frie valg bliver et lige frit valg. Borgere, der bor i et distrikt, vil kunne opleve et frit valg, mens borgere i nabodistriktet vil kunne opleve ikke at have et frit valg.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en hensigtsmæssig distriktsopdeling, og der foreslås en distriktsopdeling med 5 distrikter. Opdelingen afspejler den opdeling, som i forvejen kendes fra den kommunale sygepleje, og den kan efter forvaltningens opfattelse med fordel benyttes, da plejekrævende borgere ofte også får ydelser fra den kommunale sygepleje, hvorfor det er hensigtsmæssigt med en tilsvarende opdeling. I henhold til fritvalgsreglerne er der mulighed for ved en opdeling af kommunen i distrikter at beregne forskellige priser for forskellige distrikter. Prisforskelle kan fx begrundes i forskelle i vejtid for tæt bebyggede områder og yderområder i kommunen. Økonomisekretariatet har undersøgt de nuværende forhold, og der er ikke grundlag for at ændre i fritvalgspriserne i forbindelse med en distriktsopdeling.

Leveringsforpligtelsen

Det er muligt inden for de nuværende fritvalgsregler at lempe på kravene til ugeleveringen, så der kan godkendes leverandører, der kun leverer mandag–fredag eller fredag-søndag. På samme måde kan døgnforpligtelsen lempes, så leverandører kan godkendes til at levere fx dag og aften, men ikke nat.
Formålet med at lempe leveringsforpligtelsen er, på samme måde som ved en distriktsopdeling, at forbedre nye potentielle leverandørers mulighed for at komme ind og blive på markedet for personlig pleje. Ved at lempe på leveringsforpligtelsen opnår man, at den væsentlige transporttid, der er forbundet med levering af pleje i yder- eller weekendtimerne, ikke påføres leverandøren. Herigennem styrkes mulighederne for, at borgernes frie valg forøges.

I Odense Kommune er der, jf. et ugetræk i rambøll systemet, ca. 3.250 plejekrævende borgere, hvoraf ca. 350 modtager pleje om natten, og ca. 2.450 modtager pleje i weekenden. Forslaget med at lempe på leveringsforpligtelsen giver derfor mest effekt for private leverandører i forhold til natperioden (23.00-07.00), da natkundegrundlaget typisk er meget spinkelt og urentabelt. Samtidig vil forslaget give mindst negativ effekt i forhold til borgerne, da natplejekrævende borgere ikke vil opleve en hyppigere personaleudskiftning, da natplejekrævende borgere i forvejen modtager hjælp fra en natgruppe. Derimod vil en lempelse af fx weekendforpligtelsen betyde en hyppigere personaleudskiftning og vil også berøre væsentligt flere borgere. Da der netop er et større kundegrundlag i weekenderne, vil effekten dermed også være mere begrænset for private leverandører.

Ved at lempe på leveringsforpligtelsen vil borgeren således kunne modtage pleje fra den private leverandør og fra den kommunale leverandør, hvilket forudsætter et vist samarbejde mellem leverandørerne. Hjemmeplejen samarbejder i forvejen med de private leverandører hos plejeborgere, der modtager hjælp til praktiske opgaver. Herudover giver kommunens omsorgssystem mulighed for at advisere elektronisk om væsentlige forhold vedrørende borgerne. Rammerne for samarbejdet er således efter forvaltningens opfattelse til stede.

Det er forvaltningens opfattelse, at den begrænsede effekt ved at lempe på leveringsforpligtelsen i weekenden, herunder den hyppigere personaleudskiftning for borgeren, sammenholdt med de betydelige administrative konsekvenser (se afsnittet nedenfor) ikke kan anbefales. Derimod anbefaler forvaltningen en lempelse af natforpligtelsen.


Økonomi

Forvaltningen skønner, at de afledte økonomiske konsekvenser som følge af de administrative konsekvenser kan opgøres til - afhængigt af byrådets beslutning - ca. 1/4-1 fuldtidsstilling. Der henvises til afsnittet om administrative konsekvenser.


Administrative konsekvenser

En øget valgfrihed som følge af enten en distriktsopdeling og/eller en lempelse af leveringsforpligtelsen, vil i varierende grad medføre øget administration for forvaltningen.

En distrikstopdeling vil især have ressourcemæssige konsekvenser for Visitationskontoret. Dels vil der være et merarbejde for visitatorerne med at holde sig ajour med, hvilke leverandører der er godkendt i hvilke distrikter, og dels vil det medføre øget tidsforbrug i forbindelse med visitationsorienteringen til borgeren om det frie valg. I Odense Kommune er der et centralt Visitationskontor, som visiterer til borgere i hele kommunen. En distriktsopdeling vil derfor kræve et sikkert kendskab hos alle visitatorerne til distriktsgrænserne for at kunne informere borgeren om de mulige valg. Som nævnt vil en distriktsopdeling netop ikke sikre et lige frit valg, hvilket borgeren også skal gøres bekendt med. Såfremt en distriktsopdeling vælges, kan det alternativt betyde en organisationsændring på Visitationskontoret.

En lempelse af natforpligtelsen skønnes at give færrest administrative konsekvenser for forvaltningen, da en sådan ændring hverken medfører ændringer i bevillingerne eller priserne. Da lempelsen af nat formentlig vil betyde flere leverandører, vil det dermed også betyde et øget ressourceforbrug i forbindelse med den løbende administration af fritvalgsordningen og afregningen.

En lempelse af weekendforpligtelsen skønnes derimod at give betydeligt flere adminstrative konsekvenser, både for Visitationskontoret og Økonomisekretariatet. Visiationskontoret vil i forbindelse med visitationen få flere arbejdsgange, da bevillingen nu skal opdeles i hverdage og weekender. Herefter skal det så vurderes og begrundes, hvor i ugen ydelserne skal placeres. Hertil kommer, at det nuværende modulsystem, som der visiteres ud fra, er bygget på ugebasis og dermed forudsætter en ugelevering. Afregningsmæssigt vil en lempelse af weekendforpligtelsen også have betydelige konsekvenser for Økonomisekretariatet. Der skal laves nye priskategorier for dag, aften og nat i weekenden, og der skal udarbejdes takster til disse nye kategorier. For at kunne foretage takstberegningerne vil det kræve, at omkostningerne kan deles i weekend og hverdag, hvilket vil kræve 3 stikprøver oveni de 4, som der udarbejdes i dag. Modulerne skal også deles i hverdag og weekend, så både modulsystemet og dermed også udtrækkene til afregningen skal ændres.


9. Konvertering af neutraliserede driftsmidler til anlæg på Ældre- og Handicapforvaltningens område.
Åbent - 00.01.00S08 - 2008/047549


SAGSRESUMÉ

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/7 2008 har Ældre- og Handicapudvalget søgt om genbevilling af neutraliserede driftsmidler for i alt 16.965.000 kr. i 2009.

Som en del af den almindelige økonomistyring har alle forvaltninger undersøgt, om der overføres driftsmidler mellem årene, som retmæssigt bør afholdes og konteres som anlæg. Formålet er at sikre, at service- og anlægsrammerne ikke belastes unødigt af forhold, der primært har en teknisk karakter.

På den baggrund anbefaler Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender, at 1.430.000 kr. heraf konverteres fra drift til anlæg og samtidig overføres til 2008, hvor de frigives.


INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Af de 16.965.000 kr. der søges genbevilget i 2009 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/7 2008, søges 1.430.000 kr. tilbageført til 2008, idet beløbet samtidig konverteres fra drift til anlæg i henhold til tabel i sagsfremstillingen. Genbevillingerne til 2009 nedskrives tilsvarende, således at tillægsbevillingen på anlæg i 2008 finansieres via et tilsvarende mindreforbrug på driften i 2009.
 2. Anlægsbevillingen søges frigivet i 2008.

Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Som følge af økonomiaftalerne mellem regeringen og KL er kommunerne forpligtet til at overholde rammerne for vækst i drift- og anlægsbudgetterne. Dette har blandt andet medført, at institutionernes opsparinger fra 2007 ikke er overført til forbrug i 2008, men er neutraliseret og søgt genbevilget i 2009 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/7 2008.

Som en del af den almindelige økonomistyring har alle forvaltninger i Odense kommune undersøgt, om der overføres driftsmidler mellem årene, som retmæssigt bør afholdes og konteres som anlæg.

Derudover har en række kommuner bremset planlagte anlægsprojekter i 2008 med henblik på at efterleve aftalerne med regeringen. Det betyder nu, at kommunerne under ét ser ud til at holde sig under den tilladte ramme for anlægsudgifter i 2008. Dette giver Odense Kommune mulighed for at bruge flere penge på anlæg i 2008 end oprindeligt planlagt ved budgetvedtagelsen for 2008 og samtidig frigøre en del af de opsparede driftsmidler, der ellers søges overført til 2009, ved at tilbageføre dem til 2008 og konvertere dem til anlægsmidler.

Jf. de seneste meldinger fra KL forventes det ikke, at bruttoanlægsrammerne på landsplan overskrides i 2008. Det fremgår endvidere af årets økonomiaftale mellem KL og regeringen, at det er parternes forventning, at modregningsmekanismer vedrørende anlægsbudgetter i 2008 ikke vil blive udløst.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/7 2008 har Ældre- og Handicapforvaltningen søgt om genbevilling af neutraliserede driftsmidler for i alt 16.965.000 kr. i 2009. Med henblik på at udnytte de opståede muligheder inden for økonomiaftalen mellem regeringen og KL anbefaler Ældre- og Handicapforvaltningen, at byrådet godkender, at 1.430.000 kr. heraf konverteres fra drift til anlæg og samtidig overføres til 2008 og frigives.

Det drejer sig om følgende:

InitiativBeløb i 1.000 krBemærkning
Tekniske installationer på Minibo
100
Vil skabe sammenhæng mellem opsparing og anvendelse
Forbedring af inventar på Tigergården
150
Beløbet er anslået.
Vil skabe sammenhæng mellem opsparing og anvendelse
Renovering af udendørsarealer på Bjerggårdshaven
160
Beløbet er anslået.
Vil skabe sammenhæng mellem opsparing og anvendelse
Forbedring af lokalefaciliteter - Fangelvej
377
Vil skabe sammenhæng mellem opsparing og anvendelse
Renovering af Nørrevind
99
Vil skabe sammenhæng mellem opsparing og anvendelse
Inventar på Theisens Gård/køkken på Krathuset
219
Vil skabe sammenhæng mellem opsparing og anvendelse
Indkøb af lastbil til Udsigten
190
Vil skabe sammenhæng mellem opsparing og anvendelse
Indkøb af bus til drivhuset
135
Vil skabe sammenhæng mellem opsparing og anvendelse
Samlet omkonvertering
1.430
Konverteringen medfører, at genbevillingsbehovet vedrørende overførte driftsmidler mindskes i 2009.


Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune


10. Konvertering af neutraliserede driftsmidler til anlæg på Børn- og Ungeforvaltningens område.
Åbent - 00.30.04Ø06 - 2008/074547


SAGSRESUMÉ

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/7 2008 har Børn- og Ungeudvalget søgt om genbevilling af neutraliserede driftsmidler for i alt 24.598.000 kr. i 2009.

Som en del af den almindelige økonomistyring har alle forvaltninger undersøgt, om der overføres driftsmidler mellem årene, som retmæssigt bør afholdes og konteres som anlæg. Formålet er at sikre, at service- og anlægsrammerne ikke belastes unødigt af forhold, der primært har en teknisk karakter.

På den baggrund anbefaler Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender, at 17.079.000 kr. heraf konverteres fra drift til anlæg og samtidig overføres til 2008 og frigives.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Af de 24.598.000 kr., der søges genbevilget i budgetopfølgningen pr. 1/7, søges 17.079.000 kr. tilbageført til 2008, idet beløbet samtidig konverteres fra drift til anlæg. Genbevillingerne til 2009 nedskrives tilsvarende, så tillægsbevillingen på anlæg i 2008 finansieres via et tilsvarende mindreforbrug på driften i 2009.
 2. Anlægsbevillingen søges frigivet i 2008.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Som følge af økonomiaftalerne mellem regeringen og KL er kommunerne forpligtet til at overholde rammerne for vækst i drift- og anlægsbudgetterne. Dette har blandt andet medført, at skoler og institutioners opsparinger fra 2007 ikke er overført til forbrug i 2008, men er neutraliseret og søgt genbevilget i 2009 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/7 2008.

Jf. de seneste meldinger fra KL forventes det ikke, at bruttoanlægsrammerne på landsplan overskrides i 2008. Det fremgår endvidere af årets økonomiaftale mellem KL og regeringen, at det er parternes forventning, at modregningsmekanismer vedrørende anlægsbudgetter i 2008 ikke vil blive udløst.

Som en del af den almindelige økonomistyring har alle forvaltninger undersøgt, om der overføres driftsmidler mellem årene, som retmæssigt bør afholdes og konteres som anlæg. Formålet er at sikre, at service- og anlægsrammerne ikke belastes unødigt af forhold, der primært har en teknisk karakter.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/7 2008 har Børn- og Ungeudvalget søgt om genbevilling af neutraliserede driftsmidler for i alt 24.598.000 kr. i 2009. Med henblik på at udnytte de opståede muligheder inden for økonomiaftalen mellem regeringen og KL anbefaler Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender, at 17.079.000 kr. heraf konverteres fra drift til anlæg og samtidig overføres til 2008 og frigives.

Konverteringen medfører, at genbevillingsbehovet vedrørende overførte driftsmidler mindskes i 2009.

På skoleområdet anvendes 12.831.000 kr. til finansiering af en række større éngangsanskaffelser - herunder køb af PC'ere til skolerne for i alt ca. 7.000.000 kr.

På institutionsområdet anvendes 4.248.000 kr. til finansiering af renoveringsprojekter - herunder indretning af legepladser.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune.


11. Reduktion af serviceniveauet for den kollektive trafik fra januar 2009.
Åbent - 05.00.00P35 - 2008/081753


SAGSRESUMÉ

På grund af de store stigninger i udgifterne til den kollektive trafik har forvaltningen bedt FynBus om forslag til reduceret service, der kan iværksættes fra januar 2009.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at FynBus anmodes om at iværksætte besparelser, der har virkning fra januar 2009.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen kan ikke anbefale indstillingen.

Udvalget ønsker ikke, at reduktionerne på servicebusserne gennemføres.

Økonomiudvalgetsindstilling vil foreligge i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.

Borgmester Jan Boye og rådmand Anker Boye retter på byrådets vegne henvendelse til regeringen.


SAGSFREMSTILLING

Fynbus har fremsendt budget for den kollektive trafik for 2009, som indeholder forventede merudgifter på 30.000.000 kr. i 2009.

I forbindelse med budgetforlig 2009 har byrådet afsat en pulje på 20.000.000 kr. til at medvirke til at dække forventede merudgifter inden for områderne kollektiv trafik, afvikling af Infra Service samt anbringelse af børn og unge.

Forvaltningen har anmodet FynBus om at fremkomme med besparelsesforslag, der som minimum indeholder forslag på 20.000.000 kr. pr. år fra 2009 og frem.

FynBus har lovet at fremsende forslag, der omfatter:
 • En reduceret service, som kan iværksættes pr. janaur 2009.
 • Større besparelser, som ifølge FynBus først kan gennemføres til køreplanskifte i sommeren 2009. Denne del vil kunne indeholde fx nedlæggelse af ruter. Rutenedlæggelse vil indebære en forhandling med entreprenøren, og derfor anser FynBus det for ikke muligt at gennemføre besparelsen før sommeren 2009.

Forslagene er vedlagt sagen.


Økonomi

De foreslåede besparelser vil modvirke det budgetmæssige underskud på området.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


12. Tematillæg til kommuneplanens hovedstruktur om detailhandel.
Åbent - 01.02.03P15 - 2008/016819


SAGSRESUMÉ

Tematillæg til kommuneplanens hovedstruktur og til kommuneplanens generelle rammedel om detailhandel er en forudsætning for gennemførelsen af den aktuelle lokalplanlægning for et IKEA og for et butikscenter på Danish Crown-arealet og udarbejdes derfor forud for den igangsatte kommuneplanrevision.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:
 1. Tematillæg til kommuneplanens hovedstruktur og til kommuneplanens generelle rammedel om detailhandel vedtages endeligt.
 2. Udvidelsen af Tarup Center udtages med indføjelse af bemærkning om, at forslaget genoptages ved en senere kommuneplanrevision.
 3. Borgmesterforvaltningens forslag til svar på de bemærkninger, der er fremkommet om detailhandel i forhold til forslagets høring.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, idet Økonomiudvalget dog finder, at rammerne for lokal prioritering og planlægning inden for detailhandelsområdet er uacceptabelt snævre som følge af statslig regulering og styring.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.


SAGSFREMSTILLING

Odense Byråd besluttede på mødet den 23/4 2008 at sende et forslag til tematillæg til kommuneplanens hovedstruktur om detailhandel i høring. Tematillægget med tilhørende miljøvurdering har nu været i høring, og der er fremkommet en række bemærkninger fra myndigheder mv.

Der er indkommet 10 Indsigelser/bemærkninger i høringsperioden. Administrationens indstillinger og bemærkninger er anført sammen med disse:

1.Miljøcenter Odensehar fremsat indsigelse mod en række punkter i
tematillægget. Indsigelsen har vetovirkning:
  a. Redegørelse for, hvilke oplande nyudlæg betjener.

  b. Udvidelse af Tarup bydelscenter (Tarup Center) med 4000 m2 er i strid med planlovens bestemmelser om at styrke bymidten.

  c. Udlæg af todelt bydelscenter i Næsby med et nyt centerområde ved Egestubben på 4000 m2 er i strid med bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter.

  d. Udpegningen i tematillægget af to primære detailhandelscentre som benævnes Hovedcenter Bykernen og Hovedcenter SØ er i strid med planlovens detailhandelsbestemmelser, idet der ikke kan udpeges to ligeværdige bymidter.

  e. Der er ikke redegjort fyldestgørende for, hvorfor IKEA ikke kan lokaliseres i bymidten.

  f. Der er ikke redegjort fyldestgørende for, hvor møbelbutikker kan placeres.

  g. Det er aftalt, at tematillægget tilføjes en statisk afgrænsning af bymidten og detaljerede kort over rammeområderne.

  h. En passus om, at enkeltstående butikker bør tilstræbes etableret min. 500 m fra andre skal rettes til "det er udgangspunktet, at…".

  i. En passus om butiksstørrelser i de generelle rammebestemmelser skal sprogligt præciseres.

Ad 1.

Administrationen har drøftet indsigelsen med Miljøcenter Odense og har opnået tilsagn om bortfald af indsigelsen på følgende vilkår:
 1. Tematillægget er suppleret med redegørelser for oplande.
 2. Udvidelsen af bydelscentret i Tarup er fastholdt. Miljøcenter Odense har supplerende oplyst, at vetoet bortfalder, såfremt udvidelsen udtages. Administrationen anbefaler, at udvidelsen udtages og erstattes af hensigtserklæring for ændring af plangrundlaget, hvis planloven senere vil give mulighed herfor.
 3. Centerudpegningen ved Egestubben er udtaget, og arealrammen er overført til Næsby bydelscenter. Der er indarbejdet hensigtserklæring om at ændre plangrundlaget, hvis planloven senere vil give mulighed herfor.
 4. Bemærkningen er imødekommet, og tematillægget er konsekvensrettet, således at Hovedcenter Bykernen benævnes Bykernen og Hovedcenter SØ benævnes Aflastningscenter SØ.
 5. Der er indarbejdet en redegørelse for lokaliseringen af IKEA i et særskilt bilag.
 6. Der er indkommet ønsker om at etablere rene møbelbutikker (jf. planlovens strenge definition). Der er på den baggrund indarbejdet bestemmelse om, at møbelbutikker placeres i bykernen.
 7. De efterspurgte kortbilag indarbejdes administrativt som bilag i tematillægget.
 8. Indsigelsen er imødekommet og indarbejdet.
 9. Indsigelsen er imødekommet og indarbejdet.

2. Svendborg Kommune bemærker, at de samlede butiksarealudlæg, der er foretaget med tematillægget, især det nye butikscenter i bymidten og IKEA, sammen med udbygningsrammen for Rosengårdcentret vurderes at påvirke detailhandlen i Svendborg Kommune og regionen i øvrigt. Svendborg Kommune ønsker en drøftelse med Odense Kommune.

Ad 2.

Udbygningsrammen for bykernen foreslås reduceret med 10.000 m2 til 70.000 m2.

Der har i september 2008 været afholdt et fællesmøde mellem borgmestrene i Odense, Faaborg Midtfyn og Svendborg Kommuner, hvor samarbejde og koordinering af planlægningen blev drøftet. Man enedes på mødet om at sikre, at administrationen arbejder tættere sammen fremover i planforløbet, og at Odense Kommune koordinerer dette.

3.Faaborg Midtfyn Kommunebemærker, at de samlede butiksarealudlæg, der er foretaget med tematillægget, vurderes at påvirke detailhandlen i Faaborg og i særdeleshed i Ringe. Faaborg Midtfyn Kommune bemærker, at de ud fra en samlet betragtning på fynske interesser bakker op om etableringen af IKEA. Faaborg Midtfyn er betænkelig ved etableringen af butikscentret på slagterigrunden med henvisning til risikoen for, at centret vil skade det eksisterende butiksliv i centrum.

Fåborg Midtfyn Kommune ønsker i fremtiden at indgå i dialog med Odense Kommune om detailhandelsudviklingen.

Ad 3.

Udbygningsrammen for bykernen er reduceret med 10.000 m2 til 70.000 m2.
Der har i september 2008 været afholdt et fællesmøde mellem borgmestrene i Odense, Faaborg Midtfyn og Svendborg Kommuner, hvor samarbejde og koordinering af planlægningen blev drøftet. Man enedes på mødet om at sikre, at administrationen arbejder tættere sammen fremover i planforløbet, og at Odense Kommune tager initiativ til at koordinere dette.

4.Amstrup & Baggesen Enterpriseønsker, at den foreslåede udvidelsesramme for Egestubben i Næsby overføres til det eksisterende bydelscenter i Næsby omkring Bogensevej, idet de ønsker at etablere et Føtex varehus på Karlavej 1 (tidl. GF forsikring).

Ad 4.

Forslaget anbefales imødekommet, idet Miljøcenter Odense har fremsat veto mod udvidelsen af bydelscenter Næsby til Egestubben, og udvidelsesrammen overføres til det eksisterende bydelscenter Næsby.

5.Odense Havngør indsigelse mod, at byomdannelsesområdet på Odense Havn ikke er udlagt til detailhandelsformål.

Ad 5.

Administrationen anbefaler, at indsigelsen imødekommes gennem udarbejdelse af et særskilt kommuneplantillæg, som ændrer udstrækningen af det eksisterende lokalcenter og muliggør opførelse af op til 3000 m2 butiksareal i byomdannelsesområdet. Hermed sikres det, at planlovens offenlighedsprocedurer for ændringer af den gældende kommuneplan overholdes, og at borgere med interesser i afgrænsning af lokalcentret ved havnen bliver hørt.

6. Bauhaus er tilfredse med, at deres ønske om at få udlagt et område til butikker, der handler med særligt pladskrævende varegrupper ved Risingsvej, er medtaget i tematillægget, men bemærker, at de vurderer, at rammen på 12.000 m2 er i underkanten af fremtidens behov og derfor udvides til 20.000 m2.

Ad 6.

Administrationen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes, idet rammen umiddelbart kan udvides gennem et særskilt kommuneplantillæg, hvis behovet skulle vise sig.

7.SMI real Estate Groupønsker at etablere en 16.000 m2 stor ILVA møbelbutik i aflastningscenter SØ.

Ad 7.

Administrationen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes, idet ILVA butikskonceptet med det bredere varesortiment i planlovens forstand er defineret som en udvalgsvarebutik større end 2000 m2 (det samme som IKEA). De to øvrige større udvalgsvarebutikker skal med kommuneplanforslaget placeres i bymidten.
Placering af en ILVA på 16.000 m2 i bymidten vil dog kræve nærmere planlægning.

8.Henrik Thaysenbemærker, at naboer til det kommende butiksområde for særligt pladskrævende varegrupper ved Roulunds tidligere areal bør inddrages.

Ad 8.

Imødekommes, idet der efterfølgende udarbejdes kommuneramme og senere opfølgende lokalplanlægning, som sikrer, at borgere og naboer høres.

9.Vejdirektoratetbemærker, at detailhandelsområdet til butikker, der handler med særligt pladskrævende varegrupper, grænser op til E20, som er facadeløs. Dette betyder, at der ikke kan tillades direkte adgang til motorvejen. Desuden bemærker Vejdirektoratet, at kommende lokalplan skal medtage oplysninger om byggeliner og adgangsforhold.

Ad 9.

Administrationen anbefaler, at indsigelsen imødekommes, og at kommende lokalplaner medtager bestemmelser om adgangsbegrænsning mv.

10.Byggeseskabet Olav de Lindegør indsigelse mod, at ejendommen Middelfartvej 9-11 ikke udlægges til butiksområde for daglig- og udvalgsvarer, idet der henvises til anvendelsen af ejendommen Middelfartvej 3 (tidl Odense konservesfabrik).

Ad 10.

Administrationen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes, idet området langs Middelfartvej er udlagt til butikker, der handler med særligt pladskrævende varegrupper. Der er ikke hjemmel i planloven til at udlægge et nyt butiksområde til daglig- og udvalgsvarer (bykerne, bydel eller lokalcenter) på Middelfartvej, da området er forsynet med det nært beliggende Bolbro Bydelscenter. Det er ikke muligt at udvide bykerneafgrænsningen til ejendommen.

Der er ikke kommet bemærkninger til miljøvurdering af tematillægget under høringsperioden.

Redegørelse for indholdet

Det vedlagte udarbejdede tematillæg om detailhandel er et tillæg til kommuneplanens hovedstruktur. Med tematillægget fastholdes den hidtidige centerstruktur i princippet, idet der dog ændres følgende forhold:

Bykerneafgrænsningen udvides således, at den kommer til at omfatte det tidligere Danish Crown slagteri ved Rugårdsvej. I forslaget var den samlede butiksarealramme på 80.000 m2. Det er efterfølgende vurderet, at arealrammen bør reduceres til 70.000 m2.

I aflastningscenter SØ fastholdes restrummeligheden indenfor den gældende lokalplan nr. 4-441. Den angivne restrummelighed er af beregningstekniske årsager i den fremlagte plan korrigeret i forhold til forslaget, således at den korrekte restrummelighed er opgjort til 23.495 m2.

Forslaget indeholdt mulighed for udvidelse af bydelscentret i Næsby med et område ved Egestubben. Miljøcenter Odense har nedlagt veto mod arealudlægget med henvisning til, at arealudlægget ikke er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser. Forvaltningen har i den vedlagte endelige planfjernet arealudlægget ved Egestubben og har opretholdt udbygningsmuligheden på 4000 m2 og overført den til bydelscenter Næsbys eksisterende afgrænsning.

Forslaget indeholder en mindre udvidelse af arealrammen for bydelscenter Tarup på 4000 m2. Miljøcenter Odense har fremsat veto mod denne udvidelse med henvisning til, at udvidelse af Tarup Center er i strid med planlovens intentioner, idet det vil tiltrække kunder ud over bydelen.

Kommuneplantillægget kan ikke vedtages, før udvidelsesmuligheden fjernes, hvorfor dette foreslås gjort i den endelige plan.

Kommuneplantillægget indeholder i øvrigt nedenstående hovedpunkter, som er uændrede i forhold til planforslaget:
 • Planforslagets muligheder for at placere tre særligt store udvalgsvarebutikker opretholdes, således at der kan etableres en udvalgsvarebutik (IKEA) på op til 34.520 m2 i Hovedcenter SØ. De to resterende større udvalgsvarebutikker kan placeres i bykernen efter en nærmere planlægning: Den ene af de to store udvalgsvarebutikker lokaliseres i forbindelse med det nye center på Danish Crown arealet med et maks. areal på 6000 m2, mens den anden butikslokalisering med et maks. areal på 25.000 m2 fastlægges i forbindelse med planlægningen af Thomas B. Thriges Gade-området eller i forbindelse med det eksisterende gågadenet.
 • Der udlægges derudover i overensstemmelse med planloven fem områder, hvor der kan etableres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper: Roulund, Tietgenbyen, Risingsvej, Gørtlervej og Middelfartvej.
 • Som en del af tematillægget er der udarbejdet et sæt nye generelle kommuneplanrammer for detailhandlen, der afspejler hovedstrukturens retningslinier.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Ny_Detailhandelstillæg_30_september_2008.pdf


13. Forslag til tillæg nr. 39 til Kommune- og Miljøplanen med VVM-redegørelse, sammenfattende redegørelse samt lokalplanforslag nr. 4-682 for centerområde ved Gørtlervej, Stærmosegårdsvej og Ørbækvej. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
Åbent - 01.02P16 - 2007/34204


SAGSRESUMÉ

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre etablering af 1 udvalgsvarebutik på maksimalt 34.520 m2 i Aflastningscenter SØ.

Lokalplanforslaget omfatter et område afgrænset af Stærmosegårdsvej, Ørbækvej, Gørtlervej samt FynByen.

Butikken har en størrelse, der har regional betydning og kan tænkes at have konsekvenser for detailhandlen i et større område samt give anledning til forøget trafik.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 39 blevet udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet), som redegør for konsekvenser for detailhandel, trafik, arkitektur, visuelle forhold og øvrige miljøforhold.

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger, og der er indkommet 6 indsigelser/bemærkninger til planerne.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tillæg nr. 39 til Kommune- og Miljøplanen*.
 2. Sammenfattende redegørelse til Miljørapporten indeholdt i VVM-redegørelsen.
 3. Lokalplanforslag nr. 4-682 For centerområde ved Gørtlervej, Stærmosegårdsvej og Ørbækvej.

*Godkendelsen skerunder forbehold af byrådets godkendelse af tematillæg til kommune- og miljøplanen om detailhandel.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.


SAGSFREMSTILLING

I indsigelsesperioden er der indkommet 1 indsigelse og 5 bemærkninger fra:

Indsigelser

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense.

Bemærkninger

IKEA A/S
Faaborg Kommune
Grundejerforeningen Avlsskovparken ved formand Lotte Timm, Herluf Trolles Vej 419, Odense SØ
Grundejerforeningen Otte Ruds Vej ved formand Frede Birch Jensen, Otte Ruds Vej 8, Odense SØ
Kim Morville Delmar.

Indsigelserne

Miljøcenter Odense

Formelle grunde

Planlovens § 5 q, stk. 2, giver landets 5 største byer mulighed for i forbindelse med revision af kommune- og miljøplanen at udlægge 3 nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2. Bestemmelsen rummer udelukkende mulighed for, at de 3 udvalgsvarebutikker skal placeres i hoved- og aflastningscentre. Det forudsætter, at der foreligger en endeligt vedtaget samlet kommune- og miljøplan eller et endeligt vedtaget tematillæg for detailhandel. Odense Kommune har fremlagt tematillæg for detailhandel for hele kommunen. Miljøcenter Odense har ved brev af 25/6 2008 gjort indsigelse mod tematillægget. Det kan derfor ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed med miljøcentret om forslagets indhold.

Indtil tematillægget er endeligt vedtaget, har kommunen ej heller mulighed for at vedtage dette tillæg til kommune- og miljøplanen og lokalplanforslaget.

Mangelfuld redegørelse for den valgte placering af varehuset

Miljøcenter Odense påpeger, at tillægget til kommune- og miljøplanens redegørelse for, hvorfor IKEA ikke kan placeres i bymidten, er utilstrækkelig.

Bemærkningerne

IKEA A/S

Skiltning

IKEA A/S ønsker, at lokalplanen åbner mulighed for at opstille en pylon langs Ørbækvej.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Detailhandel

Faaborg-Midtfyns Kommune ser et nyt IKEA som en stor udfordring for detailhandlen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Set ud fra en samlet betragtning bakker Faaborg-Midtfyn Kommune dog op om etableringen, da et nyt IKEA i Odense vil styrke Odense i regionen og dermed øge Odenses trækkraft i regionen som helhed.

Grundejerforeningen Avlsskovparken ved formand Lotte Timm

Trafik

Der er frygt for, at skolevejen til Rosengårdskolen bliver mere farlig, end den er i dag.

Der ønskes en tunnel under Ørbækvej samt dobbeltrettet cykelsti på Olfert Fischers Vej og Stærmosegårdsvej.

Grundejerforeningen Otte Ruds Vej ved formand Frede Birch Jensen

Trafik

Der ønskes lysregulering ved Herluf Trolles Vej/Blangstedgårdsvej eller Olfert Fischers Vej/Peder Skrams Vej/Materialegården. Alternativt ønskes bump eller anden form for chikane til at nedsætte hastigheden.

Det foreslås, at der laves venstrepil i krydset Ørbækvej/Stærmosegårdsvej for at undgå kø ad Olfert Fischer Vej.

Kim Morville Delmar

Trafik

Det foreslås at forlænge stien på bagsiden af HTH og det eksisterende IKEA således, at gående og cyklende trafik kan passere øst om det nye IKEA videre over Stærmosegårdsvej til Rosengårdscentret.

Forvaltningens bemærkninger

Formelle grunde

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 4-682 og forslag til tillæg nr. 39 til kommune- og miljøplanen forudsætter, at Miljøcenter Odenses indsigelser mod tillægget til kommune- og miljøplanen samt tematillægget for detailhandel er frafaldet, og tematillægget er endeligt vedtaget af Odense Byråd.

Vedrørende mangelfuld redegørelse for den valgte placering af varehuset

Forslag til tillæg nr. 39 til kommune- og miljøplanen er blevet suppleret med en uddybende redegørelse for IKEA's placering i Aflastningscenter SØ.
Den ændrede redegørelse er accepteret af Miljøcenter Odense.

Vedrørende skiltning

Beplantningen langs Ørbækvej er i høj grad præget af fuldkronede egetræer. Disse er særligt markante og smukke på strækningen syd for FynByen og frem til Svendborgmotorvejen. Det gennemgående grønne træk bør styrkes på de strækninger, hvor egetræerne ikke har været plejet optimalt. Lokalplanforslaget rummer bestemmelser, der sikrer dette. Større skilte, pyloner eller lignende langs Ørbækvej bør af samme årsag undgås.

Vedrørende trafik

Skolebørnenes sikkerhed har været et meget afgørende emne i planlægningen. Der etableres således en tunnel under Ørbækvej. Den nuværende rundkørsel i krydset Gørtlervej/Stærmosegårdsvej erstattes af et lyskryds. Børn, som bor øst for Ørbækvej, vil i fremtiden således kunne køre under Ørbækvej og herefter blive ledt over krydset i en separat fase. Problematikken har været drøftet med Børn- og Ungeforvaltningen, der har accepteret den valgte trafikale løsning.

Lokalplanforslaget sikrer muligheden for etablering af ovennævnte stitunnel og giver mulighed for ombygning af krydset Gørtlervej/Stærmosegårdvej.

I forbindelse med planlægningen for et nyt IKEA har der været udført beregninger på trafikbelastningen på vejene, der omkranser lokalplanområdet. Ud fra postnummerregistrering af kunder i IKEA Odense er det ligeledes vurderet, hvor kunderne til varehuset kommer fra.

Postnummeranalysen viser, at hovedparten af kunderne til det nye varehus vil komme fra syd via motorvejsnettet. Trafikmængden på Ørbækvej nord for Stærmosegårdsvej forventes at stige med cirka 2%. Der forventes således ikke en radikal ændring af trafikmønstret i forhold til den nuværende situation.

Vejene Blangstedgårdsvej/Olfert Fischers Vej er beliggende udenfor planområdet og behandles derfor ikke specifikt i denne sag.

Problematikken vedrørende en stor opstuvning af svingende trafik i krydset Ørbækvej/Stærmosegårdsvej er blevet behandlet selvstændigt i planlægningen. For at undgå opstuvning vil der i krydset blive etableret 2 venstresvingsbaner.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har passagen for de lette trafikanter mellem de 2 centre, FynByen og Rosengårdcentret, været behandlet indgående. Tællinger foretaget på stedet viser, at der er en meget begrænset trafik mellem de 2 centre. Den nuværende krydsning mellem centrene bibeholdes - dog fjernes lysreguleringen. Der etableres et signalanlæg i krydset Gørtlervej/Stæremosegårdsvej. Fodgængere kan således krydse vejen via lyskryds i disse 2 kryds og via en midterhelle mellem disse.

Tællinger har vist, at der dagligt kun er 120 cyklister, som kører mellem Rosengårdcentret og over lokalplanområdet ad den centrale cykelsti. Cyklisternes primære rute går via Gørtlervej. Her kører der i gennemsnit 830 cyklister. Det er derfor her, man har fokuseret på cyklisternes sikkerhed.
For at sikre denne sikkerhed, etableres der enkeltrettede stier på Gørtlervej syd for Stærmosegårdsvej og ned til den nye indkørsel til IKEA. Krydset ombygges til et 4-benet kryds, hvilket øger sikkerheden for cyklister og skolebørn.

Forslag til ændringer i lokalplanen

Lokalplanforslagets afsnit 5.3 formidler ikke klart hensigten, at en cykelsti fra Gørtlervej skal føres frem til passagen på bagsiden af butikkerne langs "Centervej". Lokalplanteksten er redigeret, så den entydigt formidler hensigten.

Dispensation fra skovbyggelinie

Miljøcenter Odense har meddelt Odense Kommune afslag på ansøgning om ophævelse af skovbyggelinien i lokalplanområdet.
Afslaget er givet med begrundelsen, at ophævelse af bygge- og beskyttelseslinier skal resultere i en samlet administrativ lettelse for myndighederne, hvor man i én sagsgang erstatter en række/mange konkrete dispensationer. Der er derimod ikke grundlag for at ophæve en bygge- eller beskyttelseslinie, hvis der er tale om enkeltbebyggelser.

Odense Kommune vil efter lokalplanforslagets endelige vedtagelse meddele dispensation fra skovbyggelinien.

Miljøredegørelsens sammenfattende redegørelse

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag blev der efter lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen indgår som en integreret del af VVM-redegørelsen.

Ved vedtagelsen af en lokalplan med miljøvurdering kræves det, at der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for:
 • Hvordan miljøhensyn integreres i planen.
 • Hvordan miljørapporten tages i betragtning.
 • Hvordan udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, tages i betragtning.
 • Hvorfor er netop den vedtagne plan valgt ud fra de behandlede alternativer.
 • Hvordan vil myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Den sammenfattende redegørelse skal vedtages og offentliggøres sideløbende med lokalplanen.


Økonomi

Projektet med sti og tunnel under Ørbækvej er skønnet til 10.800.000 kr. Arealet til sti og tunnel er i lokalplanen udlagt til offentlige formål. Det medfører, at Odense Kommune, på foranledning af grundejeren, skal overtage arealet, hvorfor der kan forventes en mindre udgift til dette.

Odense Kommune stiller krav om udvidelse af den nordlige del af Centervej fra Tværvej mod IKEA. Udgiften afholdes af bygherren.

Odense Kommune stiller krav om udvidelse af Tværvej og etablering af signalregulering af krydset Tværvej/Centervej. Udgiften forudsættes afholdt af bygherren og Odense Kommune i fællesskab. Udgiften for Odense Kommune er skønnet til 800.000 kr.

Lokalplanforslaget åbner op for etablering af højresvingsspor på Ørbækvej for nord fra kommende bilister. IKEA bekoster etablering samt ændring af cykelstiforløb langs Ørbækvej på den berørte strækning.

Krydset Ørbækvej/Tværvej er udpeget som sortplet og vurderes at skulle ombygges inden for en kortere periode, blandt andet på grund af trafikforøgelsen i forbindelse med etablering af nyt IKEA. Udgiften forudsættes afholdt af bygherren og Odense Kommune i fællesskab. Udgiften for Odense Kommune er skønnet til 1.600.000 kr.

Krydset Ørbækvej/Stærmosegårdsvej er udpeget som sortplet og skulle have været ombygget i 2006, men ombygningen udføres nu sammen med tunnelbyggeriet og sikres samtidig til den generelle øgede trafik i området. Udgiften, der afholdes af Odense Kommune, er skønnet til 2.200.000 kr.

Odense Kommune stiller krav om ombygning af rundkørslen i krydset Stærmosegårdsvej/Gørtlervej til et signalreguleret kryds. Ombygningen medfører en udgift til erhvervelse af areal. Erhvervelsen forventes at ske i år. Udgiften til projektet forudsættes afholdt af bygherren og Odense Kommune i fællesskab. Udgiften for Odense Kommune er skønnet til 3.300.000 kr. ekskl. arealerhvervelse.

På Gørtlervej etableres der en dobbeltrettet cykelsti i den vestlige side af vejen. Udgiften afholdes af bygherren.

Odense Kommune stiller krav om etablering af signalreguleret T-kryds på Gørtlervej ved den nye indkørslel til området. Etableringen bekostes af bygherren.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Endeligt Kommuneplantillæg 39.pdfSammenfattende redegørelse IKEA.pdf
lokalplan 4-682 Ikea - endelig.pdfindsigelser.pdf


14. Forslag nr. 41 til tillæg til Kommune- og Miljøplanen og lokalplanforslag nr. 0-687 for nyt Musik- og Teaterhus på hjørnet af Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade. Indsigelser. Endelig vedtagelse.
Åbent - 01.02.05P16 - 2006/02734


SAGSRESUMÉ

Lokalplanlægningen af området gennemføres som et led i Odense Kommunes kulturstrategi, hvor kommunen i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium har besluttet at etablere et nyt Musik- og Teaterhus og et nyt musikkonservatorium.

Den 21/5 2008 vedtog byrådet at realisere disse planer på grundlag af et konkret projektforslag til Musik- og Teaterhus og Musikkonservatorium.

Planforslagene er udarbejdet på denne baggrund.

Planforslagene har været fremlagt til offentlig debat i 8 uger, og der er indkommet 5 indsigelser/bemærkninger til planerne.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tillæg nr. 41 til Kommune- og Miljøplanen.
 2. Lokalplanforslag nr. 0-687 Musik- og Teaterhus Thomas B. Thriges Gade/ Østre Stationsvej/Hans Mules Gade med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe Ø stemte imod.


SAGSFREMSTILLING

Det er lokalplanforslagets formål blandt andet at sikre, at der opnås et helstøbt bymiljø, hvor eksisterende og nye bygninger, funktioner, byrum og trafikarealer spiller aktivt og positivt sammen. At sikre, at Musik- og Teaterhuset bliver en markant bygning med unik arkitektur og klar signalværdi og at sikre størst mulig åbenhed i denne bebyggelses stueetage med henblik på samspil mellem bygningernes funktioner og omkringliggende offentlige byrum.

Lokalplanforslaget omfatter 3 delområder, C1, hvor Musik- og Teaterhuset og Det Fynske Musikkonservatorium etableres, og C2, hvor der kan opføres en sluttet randbebyggelse som en afrunding af hjørnet og karréen mellem Thomas B. Thriges Gade, Enggade, Pjentedamsgade og Østre Stationsvej. Begge områder udlægges til centerformål. Endvidere fastholdes det eksisterende offentlige grønne område som et offentligt grønt anlæg, hvor lokalplanforslaget giver mulighed for at integrere dette område i et aktivt forløb af offentlige uderum (grøn zone) i tilknytning til Musik- og Teaterhuset og grønttorvet.

Indsigelser

I indsigelsesperioden er der indkommet i alt 5 indsigelser/bemærkninger fra nedenstående:

1. Martin Bonde, Enggade 8
2. Grundejerforeningen H. C. A. Kvarteret
3. Kirsten og Ole Pilgaard, Hans Jensen Stræde 22
4. Focus Advokater på vegne af H. C. Andersen Kongres Center A/S
5. Det Fynske Musikkonservatorium

Indsigelserne/bemærkningerne vedrører alene lokalplanforslaget. Indsigelserne/bemærkningerne er nedenfor grupperet og oplistet i forhold til lokalplanforslagets afsnit. Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne med forslag til ændringer og præciseringer af lokalplanforslaget er anført direkte under de enkelte afsnit.

Anvendelse

Bygherren ønsker det samlede bruttoetageareal til butikker i lokalplanområdet forhøjet fra 1.500 m2 til 2.000 m2.

Grundejerforeningen ønsker fastsat støjgrænser i lokalplanen for de mindre anlæg i område F af hensyn til de omliggende boliger.

Ad Anvendelse

Det samlede bruttoetageareal til butikker i lokalplanområdet forhøjes til 2.000 m2. Ændringen giver bygherren mulighed for en eventuel mindre udvidelse af butiksarealet indenfor lokalplanområdet, men lokalplanforslagets bestemmelser vil fortsat sikre, at der ikke etableres et egentligt butiksområde.

Der fastsættes ikke særlige bestemmelser i lokalplanforslaget for støj i område F, idet eventuelle støjende arrangementer i dette område er omfattet af Odense Kommunes regler for arrangementer i det offentlige rum, og det vurderes, at kvarterets beboere er sikret tilstrækkeligt hermed.

Vej, sti og parkering

Grundejerforeningen ønsker sikret vejadgang for blandt andet varekøretøjer til Claus Bergs Gade og dermed til Grønttorvet, Rosengade, Ramsherred og Hans Jensen Stræde over området mellem Musik- og Teaterhuset og Koncerthuset eller fra afsætningspladsen foran H. C. Andersen hotellet.

Adgangsvejene til kvarteret skal sikres i byggeperioden.

Bygherren ønsker bestemmelsen i 5.3 om af- og pålæsning ved Musik- og Teaterhuset fjernet, da den ikke levner plads til at finde eventuelle alternative løsninger under projekteringen.

Grundejerne gør opmærksom på, at problemet med såvel trafik som parkering i kvarteret er stort i øjeblikket, og ønsker derfor en mere effektiv skiltning med blandt andet indkørselsforbud til Overstræde og en bedre håndhævelse af kørselsforbudet i kvarteret, og at der fortsat sikres køremulighed for brandredningskøretøjer over område F, og at grundejerne sikres udgang fra de enkelte gårdhaver til lokalplanområdet.

Parkering

Bygherren ønsker bestemmelse 5.10 om parkeringskrav til biler for område C1 ændret fra forslagets bestemmelse om, at der skal etableres 385 parkeringspladser til, at derkanetableres 385 parkeringspladser med den tilføjelse, at pladserne delvist kan placeres andetsteds i nærområdet. Der henvises til planerne om at bygge en P-kælder bag Hotel H. C. Andersen under Hans Mules Gade med forbindelse til den ny P-kælder under Musik- og Teaterhuset. Tilsvarende bestemmelse for område C2., og sidste afsnit i pkt. 5.16 ønskes fjernet, idet det oplyses, at det er umuligt eller urimeligt dyrt at lave en P-kælder i område C2, der har forbindelse til Thomas B. Thriges Gades parkering.

Det Fynske Musikkonservatorium gør opmærksom på, at 10 ud af de 385 parkeringspladser er disponeret til konservatoriets benyttelse, og at disse således ikke er til offentlig afbenyttelse.

Der skal sikres fortsat parkeringsmuligheder for beboerne i H. C. Andersen kvarteret. Grundejerne anmoder om, at Odense Kommune vedstår sit tilsagn af 30/5 1988 om at anvise parkeringspladser for kvarterets beboere.

Beboere i Enggade ønsker oplysninger om kommunens planer for parkering i Enggade, da der i dag er ret store P-problemer for beboerne i gaden. Beboerne foreslår indført timeparkering på vejen, idet blandt andet pendlere, der benytter banegården, bruger Enggade til langtidsparkering.

Ad Vej, sti og parkering

Lokalplanforslaget sikrer, at der er mulighed for varetilkørsel mv. til Grønttorvet og områdets butikker og restauranter over området mellem Koncerthuset og Hotel H. C. Andersen. Ligeledes vil varetilkørsel kunne finde sted fra Sortebrødre Stræde. Odense Kommune vil i myndighedsbehandlingen af projektet fastlægge den mest hensigtsmæssige trafikløsning for dette område.

Hvad angår indkørselsforbud, trafik og parkering mv. vil dette blive taget op til overvejelse i et samarbejde mellem Odense Kommune og Odense Politi i forbindelse med kommunens myndighedsbehandling af byggeprojektet. Kvarterets beboere vil blive informeret om og hørt i forbindelse med disse overvejelser, både hvad angår midlertidige foranstaltninger i forbindelse med byggeri i lokalplanområdet og områdets permanente trafikløsninger.

Odense Kommune vil blandt andet benytte sig af det etablerede kontaktudvalg for H.C. Andersen kvarteret og ser frem til et konstruktivt samarbejde herom.

Lokalplanforslagets pkt. 5.3 angående principperne for af- og pålæsning af gæster til Musik- og Teaterhuset fastholdes. Hvis der i myndighedsbehandlingen af sagen viser sig behov for mindre justeringer af disse, vil der blive taget konkret stilling hertil i sagsbehandlingen.

Lokalplanforslaget sikrer et brandredningsareal på min. 6 m på ubebyggede arealer, ankomst- og vejarealer omkring bygningerne. Dette fastlægges nærmere i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Lokalplanforslagets pkt. 5.8 angående udgangsmulighed fra gårdhaverne tydeliggøres.

Parkering

Lokalplanforslagets parkeringskrav for område C1, at derskaletableres 385 parkeringspladser, fastholdes. Der tilføjes en bestemmelse om, at min. 300 af disse skal være offentligt tilgængelige. Det vil således være muligt for ejer at disponere de resterende 85 pladser til særlige parkeringsaftaler.

Der tilføjes tillige en bestemmelse om, at der skal etableres ét parkeringsniveau under Musik- og Teaterhuset med min. 125 parkeringspladser. Det resterende antal P-pladser op til 385 pladser skal etableres enten som en ekstra kælderetage under Musik- og Teaterhuset eller som kælderparkering inden for en radius af maks. 200 m fra husets hovedindgang efter nærmere godkendelse af Odense Kommune.

Med denne ændring sikres der et passende antal offentligt tilgængelige pladser i området. Tillige sikres der en vis fleksibilitet over tid i brugen af områdets samlede antal P-pladser. Hele området omkring Thomas B. Thriges Gade vil i de kommende år ændre status som følge af gennemførelse af Kvarterplanen By-Havn. Blandt andet er der planlagt etableret offentlige parkeringskældre under det nuværende vejtracé i Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade, og H.C. Andersen Kongres Center A/S planlægger at etablere parkeringskælder under den nuværende P-plads øst for koncerthuset og kongrescentret.

Parkeringsnormen for område C2, lokalplanforslagets pkt. 5.15, fastholdes uændret. Under pkt. 5.16 tilføjes, som for område C1, at kælderparkering skal etableres indenfor en radius af maks. 200 m fra ejendommen efter nærmere godkendelse af Odense Kommune. Der er ikke krav om, at parkeringskælderen skal være forberedt til senere sammenlægning med de planlagte parkeringsanlæg i området i øvrigt. Lokalplanforslagets formulering er blot en henstilling.

Angående parkering til områdets beboere oplyses, at de nedlagte pladser antalsmæssigt vil blive erstattet i P-kælderen til nybyggeriet.

Parkeringsproblematikken i Enggade vil blive taget op til vurdering i forbindelse med trafik- og mobilitetsplanen.

Bebyggelsens omfang og placering

Bygherren ønsker fastsat en bebyggelsesprocent på 210 for område C1 i stedet for lokalplanforslagets bestemmelser om maks. bebygget grundareal og retningsgivende byggefelter med angivelse af maks. etageantal og maks. bygningshøjde. Endvidere ønskes der fastsat en bebyggelsesprocent på 100 for område C2 i stedet for lokalplanforslagets bebyggelsesprocent på 190.

Ad Bebyggelsens omgang og placering

Lokalplanforslagets bestemmelser for område C1 om et maks. bebygget grundareal på 75% og regulering af bebyggelsen med retningsgivende byggefelter og med et maks. etageantal og maks. bygningshøjde fastholdes, idet disse bestemmelser muliggør opførelse af Musik- og Teaterhuset ud fra det givne projekt og de byplanmæssige krav og ønsker til områdets bebyggelse. Bestemmelserne giver bygherren den fornødne fleksibilitet for et sådant stort projekt samtidig med, at lokalplanforslagets formål for den arkitektoniske udformning og bymæssige tilpasning af projektet sikres.

Bebyggelsesprocenten på 190 for område C2 med krav om opførelse af bebyggelsen som en sluttet randbebyggelse i varierende etagehøjde fastholdes ligeledes. Disse bestemmelser muliggør en sluttet randbebyggelse i en vis højde, der markerer hjørnet mod krydset og nedtrappes mod den omgivende bebyggelse.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Grundejerforeningen ønsker medtaget en bestemmelse om, at Musik- og Teaterhusets etager og terrasser over stueplanniveau mod syd udformes som lukkede facader for at undgå indblik i ejendommene Rosengade 1-13 og de tilhørende gårdhaver.

Bygherren ønsker bestemmelsen i afsnit 7.12 om, at bebyggelsen i område C2 skal opføres i teglsten, erstattet med en bestemmelse om, at bebyggelsen skal opføres med overflade, som er kendetegnet for området, herunder navnlig område C1.

Bestemmelsen i afsnit 7.2 om, at stueetagen mod vest skal udformes med aktive udstillingsvinduer til de bagvedliggende funktioner ønskes ændret til:delvismod vest.

Ad Bebyggelsens ydre fremtræden

I lokalplanforslaget er der fastlagt en afstand på min. 12 m fra bagskel af Rosengadeejendommene til Musik- og Teaterhusets sydlige facade. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at undgå indbliksgener fra facadevinduerne, der i etagerne over stueplan er placeret i en afstand fra naboskel på mellem 12 og 22 m. For at sikre mod indblik i nabohaverne fra tagterrasser i det sydlige byggefelt nærmest Rosengadeejendommene tilføjes lokalplanforslaget en bestemmelse om, at tagterrasser mod syd skal udformes med et værn placeret 2 m fra bygningens facade med en brystningshøjde på 1,2 m.

Lokalplanforslagets bestemmelse 7.12 fastholdes, da tegl er det dominerende facademateriale i karréen, og bestemmelsen åbner mulighed for at bryde teglstensfacaden med andre materialer, der udstråler kvalitet.

Lokalplanforslagets pkt. 7.2 ændres således, at det klart fremgår, at stueetagernes aktive udstillingsvinduer kan brydes af andre materialer, da det ikke er intentionen med lokalplanforslagets bestemmelse, at der skal etableres et ubrudt sammenhængende vinduesbånd mod vest.

Skiltning og belysning

Grundejerforeningen ønsker ikke opsat reklameskilte eller reklamespots på scenetårnets sydlige eller østlige facade.

Bygherren ønsker mulighed for at arbejde med integreret belysning og skiltning som en del af bygningsanlæggets arkitektur. Blandt andet således, at scenetårnet belyses med dynamisk belysning, der fortæller om arrangementer i bygningen, jf. lokalplanforslagets forsideillustration samt facadeillustrationerne side 22.

Der ønskes endvidere mulighed for på udvalgte facadepartier at informere om Musik- og Teaterhusets og Musikkonservatoriets arrangementer i form af bannere eller skærme, jf. facadeillustrationerne side 22.

Ad Skiltning og belysning

Lokalplanforslagets område C1 er omfattet af lokalplan nr. 0-548, Skilte og Facader. Denne lokalplan har blandt andet en bestemmelse om, at byrådet på bygninger med særlig interesse for offentligheden kan tillade facadebelysning, såfremt dette vurderes at tilføre facaden og den bymæssige situation en særlig kvalitet.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om, at al belysning af skilte skal tilpasses facadens arkitektur og områdets karakter med hensyn til design, form, størrelse og materialer. Ingen belysning må være til gene for trafikanter (kørende såvel som gående) eller naboer. Lokalplanen har en række referenceeksempler herpå.

Dette vurderes at være tilstrækkeligt grundlag til at sikre en spændende skiltning og belysning af høj kvalitet, hvor nabohensyn kan tilgodeses på samme tid.

Ubebyggede arealer

De to sydligste platantræer i område F ønskes fældet, idet de er til gene for beboerne i Hans Jensens Stræde 18-32 med hensyn til skygge og nedfald.

En grundejer ønsker tilføjet, at lokalplanforslaget ikke forhindrer beskæring eller fjernelse af nogle af træerne. Der henvises specifikt til de to sydligste træer langs Thomas B. Thriges Gade, idet oplyses, at de to træer er markant større end de to øvrige træer, og at en fjernelse vil give et mere harmonisk præg.

Den nuværende beplantning i område F ønskes først fjernet, når den besluttede lukning af Thomas B. Thriges Gade er gennemført.

Ad Ubebyggede arealer

Særligt træerne syd for Rosengadeanlægget vil blive vurderet i forbindelse med projektet for Thomas B. Thriges Gade. Først da vil Odense Kommune tage stilling til en eventuel fældning af et eller flere af disse store platantræer. Disse træer er i dag delvis tyndet ud mod naboejendommene, og lokalplanen hindrer ikke en fortsat beskæring og driftsmæssig vedligehold af træerne.

Bemærkninger i øvrigt

Der er fremsat en redaktionel bemærkning til pkt. 3.5 vedrørende definitionen af en stille facade.

Grundejerforeningen gør opmærksom på, at byggeriet bør planlægges og gennemføres, så der ikke opstår bygnings- og sætningsskader på ejendommene i kvarteret.

Grundejerforeningen har oprettet et kontaktudvalg til at varetage kontakten mellem Odense Kommune/Byggeansvarlige og kvarteret. Idet man ser frem til et godt samarbejde og forventer at høre nærmere om fremtidige møder, har foreningen fremsendt en oversigt over kontaktudvalgets medlemmer.

Ad Bemærkninger i øvrigt

Begrebet en stille facade præciseres i pkt. 3.5, og øvrige bemærkninger tages til efterretning.


Økonomi

Lokalplanforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.
Dog forudsætter realisering af projektet, at de 18 private P-pladser beliggende mod Rosengade som en del af den samlede parkeringsplads nedlægges og erhverves/eksproprieres af Odense Kommune. Dette areal er en del af det samlede areal, som sælges til H. C. Andersens Kongrescenter A/S.
Der er meddelt bevilling hertil i forbindelse med sag om accept af tilbud på Musik- og Teaterhuset på byrådsmødet den 21/5 2008.


Administrative konsekvenser

Lokalplanforslaget har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 41 _Musik- og Teaterhus_ endelig1.pdf
lokalplan nr. 0-687 Musik- og Teaterhus endelig1.pdfindsigelser1.pdf


15. Forslag til fremtidig organisering af sundhedsområdet i Odense Kommune.
Åbent - 00.01.00A00 - 2008/019610


SAGSRESUMÉ

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 30/4 2008 seks principper for den fremtidige administrative organisering på sundhedsområdet i Odense Kommune. Organiseringen skal sikre:
 • Sammenhængende borgerforløb - bl.a. via etablering af sundhedscentre
 • Tværgående politisk og administrativ fokus på sundhedsområdet
 • At Odense Kommune udadtil fremstår som en sammenhængende organisation
 • En styrkelse og udvikling af de eksisterende faglige driftsmiljøer
 • Et højt fagligt beslutningsgrundlag inden for folkesundhed
 • En organisering, der muliggør og styrker partnerskaber

Med afsæt i disse principper vurderes det, at det er afgørende, at sundhedsopgaverne løses ude i organisationen så tæt på driften som muligt, og at der samtidig sikres en tværgående fokus på opgaverne. Det foreslås derfor, at den politiske opgavevaretagelse tager afsæt i den eksisterende styrelsesvedtægt suppleret med et Råd for Forebyggelse og Sundhedsfremme. Rådet skal bidrage til den sundhedspolitiske dagsorden og fungere som rådgiver for Økonomiudvalget samt inspirator for fagudvalgene. Rådet bliver høringspart for fagudvalgene i forbindelse med ansøgninger til Forebyggelsespuljen og skal afgive erklæring til Økonomiudvalget, der ledsager fagudvalgenes ansøgningsforslag til Forebyggelsespuljen.

Til at understøtte gennemførelsen af ovenstående principper vil den fremtidige administrative organisering af sundhedsområdet i Odense Komune blive håndteret i en matrix organisering, hvor opgaverne løses så tæt på driften som muligt. Til at koordinere de tværgående sundhedsopgaver etableres der en strategisk sundhedshedsgruppe bestående af relevante fagchefer på området.

Den administrative matrix organisering fordrer en klarhed om det ledelsesmæssige ansvar, som bygger på princippet om det todelte lederskab. Lederen har ansvar for, at forebyggelse og sundhedsfremme tænkes ind i eget område - både drifts- og udviklingsmæssigt. Samtidig har lederen ansvar for, at der tages initiativ til koordinering med de andre forvaltninger, så der sikres sammenhæng i de opgaver, der berører flere forvaltninger. Initiativpligten, til at sikre en overordnet koordinering af de opgaver, der er af væsentlig betydning for flere forvaltninger, fordeles efter aftale mellem forvaltningerne.


INDSTILLING

§ 17, stk. 4-udvalget indstiller
, at byrådet godkender nedenstående sammensætning og rammer for Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme samt opgavefordelingen mellem udvalgene:
 1. Rådet består af i alt 11 medlemmer og sammensættes således:

  - 2 repræsentanter blandt byrådets medlemmer
  - 1 repræsentant fra SDU - Institut for Folkesundhed
  - 1 repræsentant fra OUH
  - 1 repræsentant fra PLO/praksissektoren
  - 2 repræsentanter fra patient- og sygdomsbekæmpende foreninger udpeget af Danske Patienter
  - 1 repræsentant fra handicapområdet udpeget af Danske Handicaporganisationer
  - 1 repræsentant fra de frivillige sociale foreninger udpeget af Samarbejdsforum for det frivillige sociale arbejde
  - 1 repræsentant fra idrætsområdet udpeget af Folkeoplysningsudvalget
  - 1 repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget
 2. Formandskabet varetages af én af de to byrådsmedlemmer.
 3. Rådet nedsættes efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, og tillægges rådgivende funktioner for Økonomiudvalget.
 4. Rådets erklæring skal indhentes i forbindelse med fagudvalgenes ansøgninger til Forebyggelsespuljen. Rådet skal ligeledes udarbejde en samlet indstilling til Økonomiudvalget, der ledsager fagudvalgenes ansøgninger til Forebyggelsespuljen.
 5. Der udbetales diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16 a til de medlemmer af rådet, der ikke er byrådsmedlemmer.
 6. Rådets funktion evalueres efter 2 år.
 7. Den nuværende opgavefordeling på sundhedsområdet mellem Økonomiudvalget og de stående udvalg fortsætter uændret.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

§ 17, stk. 4-udvalgets samlede indstilling sendes til byrådets medlemmer som bilag til sagen.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Baggrund


Sundhedsområdet står i de kommende år over for en lang række udfordringer, som bl.a. er betinget af strukturelle, demografiske, faglige, økonomiske og politiske forhold. Samtidig er ansvaret for at lave forebyggelse og sundhedsfremme karakteriseret ved at vedrøre store dele af kommunes øvrige opgaveløsning og at have alle kommunens borgere som brugergruppe. Tilsammen giver disse forhold en høj kompleksitet i opgaveløsningen.

Som forudsætning for at kunne imødekomme disse udfordringer godkendte Økonomiudvalget den 30/4 2008 seks principper for den fremtidige administrative organisering. Organiseringen skal sikre:
 • Sammenhængende borgerforløb - bl.a. via etablering af sundhedscentre
 • Tværgående politisk og administrativt fokus på sundhedsområdet
 • At Odense Kommune udadtil fremstår som en sammenhængende organisation
 • En styrkelse og udvikling af de eksisterende faglige driftsmiljøer
 • Et højt fagligt beslutningsgrundlag inden for folkesundhed
 • En organisering, der muliggør og styrker partnerskaber

Med afsæt i disse principper vurderes det, at det er afgørende, at sundhedsopgaverne løses ude i organisationen så tæt på driften som muligt, og at der samtidig sikres en tværgående fokus på opgaverne. Det foreslås derfor, at den politiske opgavevaretagelse tager afsæt i den eksisterende styrelsesvedtægt suppleret med et Råd for Forebyggelse og Sundhedsfremme. I forlængelse heraf foreslås det, at den fremtidige administrative organisering af sundhedsområdet i Odense Kommune bliver håndteret i en matrix organisering.

Konkret forslag til politisk organisering

Siden sundhedsopgaverne kom på den politiske dagsorden i Odense Kommune i 2005, som forberedelse til overtagelse af de nye opgaver, er der gjort forskellige erfaringer på området. Det er lykkedes at lave en tværgående sundhedspolitik med alle byens borgere som målgruppe og med et bredt politisk ejerskab. Implementeringen er i gang, bl.a. understøttet af udloddede midler fra Forebyggelsespuljen. Det er blevet synligt, at sundhedsøkonomien fylder rigtig meget i den samlede kommunaløkonomi, og endelig er der blevet opbygget en række nye samarbejdsrelationer med parter og interessenter på sundhedsområdet. Samtidig er det også med sundhedsaftalerne blevet tydeligt, hvor vidtfavnende og komplekst et opgavefelt kommunen skal kunne håndtere.

Kompleksiteten gør, at det er nødvendigt med en politisk organisering, hvor pligten og ansvaret for både at tænke ned i eget driftsområde på tværs af kommunen og ud af kommunen skal placeres alle steder i organisationen. Samtidig skal de politiske diskussioner understøttes af en høj faglighed. Sundhedspolitikken skal således fungere som en overordnet ramme for sundhedsområdet og derigennem sikre det politiske fokus. Et politisk fokus, som understøttes ved hjælp af temamæssige drøftelser mellem byrådet og Rådet for forebyggelse og sundhedsfremme. Drøftelser som forberedes i den strategiske sundhedsgruppe.

Ifølge beslutning på økonomiudvalgsmødet den 30/4 2008 skal ansvaret for sundhedsopgaverne fordeles mellem de eksisterende udvalg suppleret med "Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme". Rådet bliver høringspart for fagudvalgene i forbindelse med ansøgninger til Forebyggelsespuljen og skal afgive en erklæring til Økonomiudvalget, der ledsager fagudvalgenes ansøgningsforslag til Forebyggelsespuljen. Rådet skal bestå af byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer udpeget blandt kommunens væsentligste faglige samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Den politiske organisering og ansvarsfordeling kan illustreres via følgende tabel:

Politisk forumRolle/ansvarOpgaver i forhold til sundhedspolitisk årshjul
ByrådOverordnede sundhedspolitiske ansvar (sundhedslovgivning, sundhedspolitik og opfølgning på denne, påvirke den landspolitiske dagsorden)- Behandler Rådets forslag til fokusområder i det kommende år
- Behandler opfølgning på sundhedspolitikkens implementering
ØkonomiudvalgDet koordinerende og styringsmæssige ansvar (sikre administrativ sammenhæng i opgaveløsningen, opfølgning og dokumentation, koordinering i forhold til tværgående driftsopgaver - eksempelvis sundhedscentre)- Behandler Rådets forslag til fokusområder i det kommende år
- Behandler forslag til implementering af tværgående fokusområder
- Beslutter udmøntningen af Forebyggelsespuljen
FagudvalgDriftsopgaver (udvikling og drift i forhold til sundhedsopgaver i den enkelte forvaltning og driftssamarbejde på tværs af forvaltninger)- Udarbejder forslag til implementering af fokusområder under eget udvalgsområde
- Udarbejder ansøgning til Forebyggelsespuljen
- Bruger Rådet som inspirator/ høringspart
- Udarbejder budgetforslag for sundhedsindsatser i egen forvaltning
Rådet for Forebyggelse og SundhedsfremmeRådgiver for Økonomiudvalget på sundhedsområdet
Høringspart for fagudvalgene i forbindelse med ansøgninger til Forebyggelsespuljen
- Udarbejder forslag til overordnede fokusområder i kommende år
- Udarbejder samlet indstilling til Økonomiudvalget på baggrund af fagudvalgenes ansøgninger til Forebyggelsespuljen
"Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme i Odense Kommune"

Der etableres et "Råd for Forebyggelse og Sundhedsfremme i Odense Kommune" med repræsentanter fra byrådet og repræsentanter fra de centrale og vitale samarbejdspartnere, som er anført i byrådets Sundhedspolitik.

Rådets opgaver bliver følgende:
 • Yde bidrag til såvel den nationale som den lokale sundhedspolitiske dagsorden.
 • Behandle nationale og lokale oplæg til sundhedspolitiske strategi- og handleplaner.
 • Indhente, behandle og sammenfatte ny viden med det formål at inspirere og rådgive Økonomiudvalget og fagudvalgene
 • Udarbejde indstilling til Økonomiudvalget om sundhedspolitiske fokusområder det følgende år
 • Få forelagt fagudvalgenes ansøgninger til Forebyggelsespuljen med henblik på afgivelse af erklæring til Økonomiudvalget
 • Udarbejde samlet indstilling til Økonomiudvalget om den årlige udmøntning af midlerne i Odense Kommunes Forebyggelsespulje med afsæt i besluttede fokusområder

På baggrund af disse opgaver og ønsket om en bred tilgang til sundhedsområdet foreslås det, at Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme består af følgende repræsentanter:
 • 2 repræsentanter blandt byrådets medlemmer
 • 1 repræsentant fra SDU/Institut for Folkesundhed
 • 1 repræsentant fra OUH
 • 1 repræsentant fra PLO/praksissektoren
 • 2 repræsentanter fra patient- og sygdomsbekæmpende foreninger udpeget af Danske Patienter
 • 1 repræsentant fra handicapområdet udpeget af Danske Handicaporganisationer
 • 1 repræsentant fra de frivillige sociale foreninger udpeget af Samarbejdsforum for det frivillige sociale arbejde
 • 1 repræsentant fra idrætsområdet udpeget af Folkeoplysningsudvalget
 • 1 repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget

Det foreslås, at formandskabet varetages af én af de to byrådsmedlemmer.

Idet det foreslås, at Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer udpeger repræsentanter, sikres det, at både borgere med somatiske eller psykiske sygdomme samt borgere med sjældne diagnoser vil være repræsenteret. Ligeledes vil borgere med et handicap være repræsenteret.

Ved rådets møder deltager to embedsmænd. Det vil være formanden for den strategiske sundhedsgruppe samt leder af Direktørsekretariatet.

Rådet sekretariatsbetjenes af analyse- og dokumentationsfunktionen på sundhedsområdet via den strategiske sundhedsgruppe.

Rådets møder afholdes så vidt muligt i lokaler i tilknytning til de fem forvaltninger. Det tilstræbes, at der afholdes møde ca. hver 4. måned.

Rådet nedsættes efter bestemmelserne i den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Der vil efterfølgende blive forelagt en sag for byrådet med de konkrete navngivne medlemmer af rådet samt indstilling om udpegning af de 2 byrådsmedlemmer.

Det foreslås endvidere, at der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de udpegede ikke-byrådsmedlemmer efter bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 16 a. Såfremt de udpegede byrådsmedlemmer har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, vil de også være berettiget til at modtage sådan erstatning for deltagelse i rådets møder. Herudover ydes der godtgørelse efter bestemmelserne i henholdsvis den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 10, og § 16 a, stk. 6.

Rådets funktion evalueres efter 2 år.

Den administrative organisering på sundhedsområdet

Der har været enighed i organisationen om at arbejde ud fra princippet om at lægge løsningen af opgaverne så tæt på driften som muligt. Dette gøres via en administrativ matrix organisering.

Det betyder, at der vil være et stort behov for koordinering på tværs af organisationen. Til at indfri dette foreslås det, at der etableres en strategisk sundhedsgruppe, bestående af relevante fagpersoner på sundhedsområdet, som bl.a. får til opgave at sikre en koordinering af de sundhedsopgaver, som har væsentlig betydning for flere forvaltninger.

I forhold til koordinering er det vigtigt at præcisere det ledelsesmæssige ansvar. For de sundhedsopgaver, der berører flere udvalg/forvaltninger, fordeles den administrative initiativpligt efter aftale mellem forvaltningerne, så der sikres koordinering og nye fælles initiativer på alle disse områder.

Valget af matrix organiseringen betyder også, at det er vigtigt, at Odense Kommune fremstår som en sammehængende organisation, hvor borgere eller vores eksterne samarbejdspartnere, uanset hvor de måtte henvende sig, kan hjælpes videre til rette enhed inden for organisationen.

For at leve op til princippet om et højt fagligt beslutningsgrundlag inden for sundhedsområdet, etableres der en analyse- og dokumentationsfunktion. Den konkrete organisering af denne afventer færdiggørelsen af en dokumentationsstrategi for Odense Kommune, idet § 17, stk. 4-udvalget anbefaler placering i fagforvaltningerne.


Økonomi

Der fremlægges følgende forslag til fordeling af de afsatte midler til Forebyggelse og Sundhedsfremme:

Budget på sundhedsområdet – 2008 og fremover

Posteringer
2008 (mio. kr.)
2009 (mio. kr.)
2010 (mio. kr.)
2011 (mio. kr.)
Sundhedssekre-
tariat
2,4
-
-
-
Analyse- og dokumentations- funktion
-
2,61
2,61
2,61
Sundhedskoordi-
natorer
0,95
0
0
0
Afsatte forebyg-
gelsesmidler
7,3
7,3
7,3
7,3
"Restbeløb"
0
0,5
0,5
0,5
I alt
10,65
10,4
10,4
10,4
1. Beløbet afsat via omprioritering inden for Økonomiudvalgets område i forbindelse med budget 2009

Forslag til fordeling af tværgående sundhedsmidler i 2008 og fremover

Posteringer
2008 (mio. kr.)
2009 (mio. kr.)
2010 (mio. kr.)
2011 (mio. kr.
Sundhedssekre-
tariat
2,4
-
-
-
Analyse- og dokumentations- funktion
-
2,6
2,6
2,6
Forebyggelses-
puljen
6,1
5
5
5
Sundhedskoordi-
natorer
0,95
11
11
11
Præventions-
klinikken
1,2
0,752
0,752
0,752
Sundhedsaftaler
03
0,54
0,54
0,54
Bidrag til tværgå-
ende opgaveløs-
ning
-
0,45
0,45
0,45
Rådet for fore-
byggelse og Sundhedsfremme
-
0,1
0,1
0,1
I alt
10,65
10,4
10,4
10,4
1. Fordeles mellem BUF, ÆHF, SAF og BKF efter gældende fordelingsnøgle.
2. Opgaven løses fremadrettet i BUF og ressourcen overføres hertil. Beløbet er nedskrevet ift. 2008, idet Region Syddanmark fremadrettet i henhold til sundhedsaftalerne finansierer dele af Præventionsklinikkens ydelser.
3. Opgaven løses af medarbejder i SUS.
4. Opgaven løses fremadrettet i ÆHF og ressourcen overføres hertil.


Administrative konsekvenser

Det nuværende Sundhedssekretariat med 5 medarbejdere nedlægges, og de tværgående administrative opgaver løses fremadrettet i en matrixorganisering.


Bilag i PDF.pdf


16. Revidering af Odense Kommunes Rygepolitik.
Åbent - 87.00.00A00 - 2008/056751


SAGSRESUMÉ

Odense Kommunes Rygepolitik blev vedtaget i Odense Byråd på mødet den 7/3 2007.

I august 2007 vedtog Folketinget "Lov om røgfri miljøer", hvilket medførte en teknisk ændring af Odense Kommunes Rygepolitik i forhold til konsekvenserne for medarbejdere, som overtræder rygepolitikken. Dette er indført i rygepolitikken under "Overholdelse af rygepolitikken".

Afdelingsudvalget for Odense Kommunale Ældrepleje har foreslået, at rygepolitikken skærpes, så aftale om rammerne for et røgfrit arbejdsmiljø for medarbejderne, når borgernes hjem fungerer som arbejdsplads, vil være en forudsætning for tildeling af Odense Kommunes ydelse.

Ændringen indebærer, at når borgernes hjem indgår som arbejdsplads for medarbejdere fra Odense Kommune, kan det i forbindelse med kontraktindgåelse med borgeren om Odense Kommunes ydelse efter en konkret vurdering aftales, at det er en forudsætning for ydelsen, at beboerne ikke ryger i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen. Endvidere præciseres håndtering af misligholdelse af aftalen.

Den samlede reviderede rygepolitik ses nedenfor.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller, at byrådet godkender den reviderede rygepolitik.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommunes Rygepolitik understøtter den til enhver tid gældende lovgivning om røgfri miljøer. Den er som konsekvens heraf revideret den 27/8 2007 efter Folketingets vedtagelse af lov nr. 512 af 6/6 2007, "Lov om røgfri miljøer". I henhold til § 5, stk. 2,2, skal rygepolitikken indeholde: "Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik". Dette er indført i rygepolitikkens sidste afsnit "Overholdelse af rygepolitikken".

I sammenhæng med afdelingsudvalgenes behandling af ansøgninger om dispensation fra rygepolitikken, har Afdelingsudvalget for Odense Kommunale Ældrepleje foreslået, at rygepolitikken skærpes i forhold til sikring af et røgfrit arbejdsmiljø for medarbejderne, når borgernes hjem fungerer som arbejdsplads.

Muligheden for at skærpe rammerne for et røgfrit arbejdsmiljø er i overensstemmelse med "Lov om røgfri miljøer" og i tråd med Odense Kommunes Rygepolitiks punkt 3, "Den røgfri arbejdsplads omfatter alle ansatte på kommunens arbejdspladser".

Skærpelsen er tilføjet under hensyntagen til medarbejdernes mulighed for at arbejde i et røgfrit miljø samt med mindst mulig indgriben over for borgerne, således at aftale om røgfrihed efter en konkret vurdering indgår i kontraktindgåelsen i hvert enkelt ydelsesforhold.

I rygepolitikkens under "Særlige forhold" er der således indført et afsnit vedrørende rammerne for røgfrihed under arbejde i borgernes hjem. I afsnittet "Overholdelse af rygepolitikken" præciseres forhold vedrørende misligholdelse af aftale om røgfrihed under arbejde i borgernes hjem.

Den samlede reviderede rygepolitik:

"Rygepolitik for Odense Kommunes arbejdspladser og bygninger

Rygepolitikken gælder for Odense Kommunes arbejdspladser og bygninger og understøtter den til enhver tid gældende lovgivning om røgfri miljøer.

Formål

Rygepolitikken skal understøtte den overordnede personalepolitik, herunder bidrage til at skabe sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Rygepolitikken skal sikre, at ansatte i Odense Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den egentlige sundhedsfare, der er ved passiv rygning.

Rygepolitikkens omfang

Pr. 1. april 2007 er Odense Kommune en røgfri arbejdsplads.
  1. Rygepolitikken omfatter såvel borgere som ansatte under ophold i kommunes bygninger. Alle Odense Kommunes bygninger er som udgangspunkt røgfri.
  2. Rygepolitikken omfatter alle kommunens køretøjer. Der kan ikke dispenseres fra denne bestemmelse.
  3. Den røgfri arbejdsplads omfatter alle ansatte på kommunens arbejdspladser.
  4. Som udgangspunkt må der ryges udendørs. Det enkelte afdelingsudvalg kan beslutte, at der ikke må ryges på udendørsarealer på hele matriklen. Hvis flere afdelingsudvalg deler matriklen, skal enighed opnås.
  5. Rygepauser er selvfinansierede, idet de foregår uden for kommunens bygninger.
  6. Rygepolitikken skal udmøntes lokalt.

Afdelingsudvalgene skal sikre lokal implementering af rygepolitikken.

Rygeplitikken drøftes i Hovedudvalget årligt.

Særlige forhold

Beklageligvis er der situationer, hvor medarbejdere arbejder på steder, hvor de udsættes for røg. Når borgernes hjem (eget hjem, værelse på plejehjem/institution) indgår som arbejdsplads for medarbejdere fra Odense Kommune, kan det efter en konkret vurdering og i forbindelse med kontraktindgåelse med borgeren om Odense Kommunes ydelse (udbudt af kommunen eller af privat udbyder) aftales, at det er en forudsætning for ydelsen, at beboerne ikke ryger i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen.

På områder, hvor særlige forhold gør sig gældende i forhold til betjeningen af Odense Kommunes borgere, kan lokale tilpasninger gennemføres, for så vidt angår punkt 1 og 3. De lokale tilpasninger drøftes i afdelingsudvalget, som via KompetenceCenter HR fremsender indstilling til afgørelse i Økonomiudvalget. Ansøgninger indsendes inden den 1/5 hvert år.

For dagplejen gælder særlige forhold.

Overholdelse af rygepolitikken

Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overholdes. Ledelsen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere eller borgere, der ikke overholder denne.

Hvis medarbejderne overtræder rygeforbuddet, gives i førstegangstilfælde en advarsel, ved gentagelsestilfælde kan det medføre afsked og i grovere tilfælde eventuel bortvisning.

Hvis en borger overtræder den kontraktmæssige aftale om rygning, vil medarbejderen i første omgang anmode borgeren om at stoppe med at ryge i det tidsrum, hvor der ydes hjælp. Ydermere kan det vurderes, om en konkret plan for tidsrum for tildeling af ydelse samt tid og sted for rygning eventuelt kan understøtte overholdelse af kontrakten. Hvis borgeren fortsat ikke overholder den indgåede kontrakt, kan tildelingen af hjælpen afvises, så længe kontrakten ikke overholdes.

I akutte situationer tildeles Odense Kommunes ydelse, uagtet at der ryges i borgerens hjem."


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


17. Idrætspolitik i Odense Kommune.
Åbent - 16.20.00P22 - 2007/15999


SAGSRESUMÉ

Der er nu udarbejdet et forslag til en ny og samlet idrætspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til i en proces, hvor idrætten i Odense og idrættens organisationer gennem konferencer, møder og høringsrunde har været med til at sætte sit præg på indholdet.

Høringsudkastet til idrætspolitikken har endvidere været udlagt på Odense Kommunes hjemmeside i et offentligt debatforum.

Der er indhentet inspiration fra byens forvaltninger, andre kommuner, forskning, projekter med meget mere. Samtidig har der været en tæt dialog/sparring med Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik.

Politikken har været i høring frem til den 5/5 2008. Der er kommet høringssvar fra Danmarks Idræts Forbund, Samvirkende Idrætsklubber i Odense, Firmaidrætsklubbernses Sammenslutning i Odense samt fra en enkelt borger.

Alle forvaltninger i Odense Kommune og alle afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen er blevet tilbudt at få en orientering og drøftelse af idrætspolitikken. Disse drøftelser har givet anledning til præciseringer af politikken i forhold til de enkelte områder, men har ikke karakter af egentlige høringssvar fra de kommunale enheder.

Den 26/8 2008 var forslaget endvidere i høring i de politiske udvalg i Odense Kommune. De modtagne bemærkninger er søgt indarbejdet i politikformuleringen.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at forslag til Idrætspolitik i godkendes af Odense Byråd.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

"At Lege er at Leve" lyder Vision Odense. Idrætspolitikkens fem visioner rummer alle aspekter af visionen.

Idræt handler om leg og følelser. Claus Bøye, der er udviklingschef i Lokale- og Anlægsfonden udtaler til Berlingske tidende:"Idrætten er en arena, hvor vi kan leve de dybere følelser ud... Det handler om glæde, nysgerrighed og overraskelse. Legen er en aktivitet, som har sine egne regler, sin egen mening og sit eget rum..."

Idrætspolitikken tager sit udgangspunkt i følgende visioner:
 • Flere borgere i Odense deltager aktivt i foreningslivet.
 • Flere fysisk aktive borgere i Odense.
 • Flere idrætsudøvere i Odense på højt nationalt og internationalt niveau.
 • Flere idræts- og sportsevents i Odense.
 • Styrkelse af samarbejdet mellem kommunale institutioner, private aktører og foreningsidrætten i Odense.

Hver enkelt vision har en række målsætninger. I tilknytning til målsætningerne er der formuleret nogle konkrete initiativer, der skal være med til at realisere målsætningerne og visionen.

Idrætspolitikken skal ses i en tæt sammenhæng med Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik og Sundhedspolitik, hvor der er et særligt fokus på børn og unges muligheder for at få en fysisk aktiv hverdag og dermed udvikle en sund livsstil.

Derudover har idrætspolitikken berøringsflader med en række andre politik- og strategiområder. Her kan nævnes Folkeoplysningspolitikken, Integrationspolitikken, Ungdomsskolepolitikken, Seniorlivspolitikken, Erhvervs- og Vækstpolitikken, Handicappolitikken, Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde samt Odense Kommunes Kulturstrategi og Odense Kommunes Planstrategi.

Idrætspolitikken er vedlagt sagen.


Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Denne sag har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

bilag til idrætspolitikken.pdfLukket møde


18. Salg af Vollsmose Alle 12 samt bevilling til ombygning og indretning af det tidligere Vollsmosesekretariat og underetagen i Annekset.
Lukket - 82.02.00G01 - 2007/71879


SAGSRESUMÉ

Det er politisk besluttet, at ældrebebyggelsen "Østerhøj" i Vollsmose skal sælges. Salget kompliceres af, at pulterrum tilhørende "Østerhøj" er beliggende i kælderen under "Mosen", som ejes af Outlet Fyn. Det kunne være hensigtsmæssigt, men ikke nødvendigt, at kommunen ejede disse lokaliteter i forbindelse med salget. Dispositionsretten til lokalerne er sikret ved deklaration.

Samtidig har der været overvejelser om at sælge det tidligere "Vollsmosesekretariat", som er fysisk sammenbygget med det nyligt etablerede Kulturhus og bibliotek - alene adskilt af "Mosen". Yderligere er det tidligere besluttet, at underetagen i anneksbygningen skal anvendes til omklædningsfaciliteter for sportsaktiviteter i området.

Der har været afholdt møder mellem de kommunale interessenter i området (Børn-og Ungeforvaltningen, Borgmesterforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen) med henblik på en afdækning af de respektive interessenters behov og ønsker i forhold til de nuværende og besluttede aktiviter i området.

Det er "interessentgruppens" samlede vurdering, at "Mosen" på sigt bør købes, samt at "Vollsmosesekretariatet" og underetagen i Annekset, uanset ejerskab til Mosen, ombygges/indrettes og anvendes i tilknytning til de samlede kommunale aktiviteter i området. Udgifter til ombygning/indretning, som finansieres af salgsindtægen ved salg af Østerhøj, er anslået til 1.825.000 kr. ekskl. moms. Driftsudgifterne (ejendoms- og forbrugsudgifter, rengøring mv.) finansieres af de enkelte forvaltninger/afdelinger/kontorer og vil blive indarbejdet i budget 2009 som afledt drift.

Salgsindtægten på Østerhøj er budgetteret til 30.000.000 kr. i 2008, men forventes at udgøre minimum 32.000.000 kr.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Østerhøj sælges til højstbydende på baggrund af et offentligt udbud under forudsætning af, at salgsprisen udgør minimum 32.000.000 kr.
 2. Det tidligere Vollsmosesekretariat inkl. kælderlokaler ombygges og indrettes til aktiviteter i sammenhæng med Kulturhuset, Biblioteket og Fritidsbutikken samt andre aktiviteter under Fritidsafdelingen, Mediehuset, Nette.Nu, Kvinfo, Vollsmose Samråd og Ungdomshuset for Vollsmose, undervisnings- og jobsøgningskurser for ledige fra Vollsmoseområdet.
 3. Underetagen i annekset under biblioteket deles mellem biblioteket og Fritidsafdelingen og ombygges, så Fritidsafdelingens del af underetagen indrettes til omklædningsrum.
 4. På budgetområde 2.2.9, Anlægsarbejder i offentlige bygninger, meddeles der en ubudgetteret merudgift til anlæg på 1.825.000 kr. med forbrug i 2008, som finansieres af en tilsvarende merindtægt på budgetområde 2.2.6 udlejningsbygninger.
 5. På budgetområde 2.2.6, Udlejningsbygninger, meddeles der en ubudgetteret medrindtægt ved salg på 1.825.000 kr. i 2008.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen tager forbehold.

Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe O stemte alene for indstillingens pkt. a.


SAGSFREMSTILLING

Det er politisk besluttet og budgetmæssigt forudsat, at "Østerhøj" skal sælges. Ejendommen indeholder 88 boliger og er indrettet til ældreboliger.

Salget af "Østerhøj" kompliceres af, at de pulterrum, som i henhold til Bygningsreglementet skal være til rådighed for boligerne i "Østerhøj", er beliggende i kælderen under "Mosen", som ejes af Outlet Fyn. Det kunne være hensigtsmæssigt, men ikke nødvendigt, at kommunen ejede disse lokaliteter i forbindelse med salget. Dispositionsretten til lokalerne for den til enhver til værende ejer af "Østerhøj" er sikret ved deklaration.

Det er samtidig overvejet, hvorvidt det tidligere "Vollsmose Sekretariat" beliggende Vollsmose Alle 18 i forbindelse med sekretariatets nedlæggelse skulle sælges. Bygningen ligger umiddelbart ved siden af Østerhøj og i fysisk tilknytning til det nye Kulturhus og biblioteket - alene adskilt af "Mosen" (mellembygningen).

Plan over området med bygninger er vedlagt sagen.

Der har været afholdt afklarende møder med følgende aktører, efterfølgende benævnt "interessentgruppen" :

By- og Kulturforvaltningen, Kultur og Biblioteket
Børn- og Ungeforvaltningen, Fritidsafdelingen
Borgmesterforvaltningen (Kvinfo, Projektet Mediehus og det tidligere Vollsmose sekretariat)
Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Etnisk Jobteam
By- og Kulturforvaltningen, Salg og Udlejning og Byggerådgivning

Formålet med møderne har været en afdækning af de respektive interessenters behov og ønsker i forhold til de nuværende og besluttede aktiviter i området.

Dertil kom beslutningen om gennemførelse af projektet Mediehus i Vollsmose, herunder placering af dette i tilknytning til Kulturhuset.

Endvidere er der en tidligere beslutning om, at del af underetagen i annekset under biblioteket skal anvendes til omklædning for sportsaktiviteter i området. Denne er ikke effektueret, bl.a. på grund af manglende finansiering af indretningen og afklaring af fordelingen af lokaler mellem Fritidsafdelingen og Biblioteket. Fordelingen af lokalerne i underetagen er nu aftalt, så hver råder over en halvdel.

Det skal også nævnes, at projektet "Ungekultur i nyt kulturhus" (projekt 4,2,4, i ansøgningen til Helhedsplan Vollsmose) vil få forbedrede muligheder for bl.a. den vigtige musikdel, hvis kælderlokalerne under Vollsmosesekretariatet/mellembygningen også kan inddrages.

Det er "interessentgruppens" samlede vurdering, at "Mosen" på sigt bør købes, så fuld fysisk og anvendelsesmæssig sammenbinding af det samlede bygningskompleks muliggøres, samt at "Vollsmosesekretariatet" og underetagen i Annekset, uanset ejerskab til Mosen, ombygges/indrettes og anvendes i tilknytning til de samlede kommunale aktiviteter i området.

Udgifter til ombygning/indretning af "Vollsmosesekretariatet" samt underetagen i Annekset finansieres af salgsindtægten ved salg af "Østerhøj". Udgiften anslås at udgøre 1.825.000 kr. ekskl. moms.

Den konkrete lokalefordeling og anvendelse fremgår af den vedlagte plan.

Salg af Østerhøj og ombygning/indretning forudsættes gennemført i 2008.

Såfremt det bliver muligt og dermed aktuelt at købe "Mosen", vil der blive forelagt særskilt sag herom til politisk stillingtagen.


Økonomi

Drift

Den samlede ejendom (Biblioteket inkl. annekset, Kulturhuset og Vollsmosesekretariatet) registreres som Administrationsejendom, og de enkelte "lejemål" sættes i intern husleje. Indvendig/Udvendig bygningsvedligehold samt umiddelbart tilknyttede udearealer forestås af Energi/Vedligehold og budgetteres på Energi/Vedligeholds budgetramme til dette formål. Intern husleje er bevillingsmæssig "neutral", da huslejeudgifter på de enkelte serviceområder modsvares af en tilsvarende indtægt på Udlejningsområdet.

På budgetområde 2.2., Administrationsbygninger, er der i budget 2009 afsat ca. 1.240.000 kr. til ejendomsdrift på Annekset og Vollsmosesekretariatet.

I budgetindstillingen for 2009 er det indstillet, at Kultur meddeles driftsbevilling på ejendomsdrift Kulturhus - Vollsmose - på i alt 3.750.000 kr. inkl. husleje på 2.285.620 kr. Ejendomsudgifter ekskl. husleje udgør så 1.464.000 kr.

Det vurderes, at udgiften til den samlede ejendomsdrift kan holdes inden for den samlede beløbsramme på i alt ca. 2.700.000 kr.

Af "tekniske" årsager skal disse udgifter bogføres på det enkelte serviceområde, hvorefter der vil skulle ske budgetomplaceringer, men det vil ske som afledt drift, herunder opskrivning af Vedligeholdsrammen til vedligehold af Administrationsbygninger. Ejendomsdriftsudgifter ekskl. bygningsvedligehold vil blive fordelt efter m2.

Intern husleje fra 2009 på ca. 3.000.000 kr./år forventes fordelt på følgende måde:

Kulturhus 215.250 kr.
Børn- og Ungeforvaltninge - Fritid 345.300 kr.
Borgmesterforvaltningen - Kvinfo/Mediehus 63.750 kr. *
By- og Kulturforvaltningen - Kulturhus/Bibliotek 2.285.620 kr.
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - ikke fastlagt endnu

*Andelen af huslejen, som vedrører Kvinfo, bogføres som "ekstern" huslejeindtægt.

Intern husleje budgetteres som en udgift på det enkelte serviceområde, og en indtægt på Udlejnings budgetområde - nødvendig budgetomplacering - sker som afledt drift.

Anlæg

Salg af Østerhøj minimum 32.000.000 kr.
Ombygning/indretning 1.825.000 kr. ekskl. moms *

*
 1. Omklædningsfaciliteter til Fritidsafdelingen i anneks kr. 1.200.000,-
 2. Etablering af musik øvelokale i sikringsrum eller under sekretariatet kr. 350.000,-
 3. Etablering af bibliotekslokaler i halv anneksunderetage kr. 200.000,-
 4. Etablering af aflåseligt cykelskur kr. 75.000,-

Anlægsudgifterne er eksklusive moms og inventar og inklusive rådgiverhonorar.

Salgsindtægten på Østerhøj er budgetteret med 30.000.000 kr. i 2008 på salg af ejendomme. Salgsindtægten vurderes minimum at udgøre 32.000.000 kr. i 2008.

Udgiften til ombygning/indretning på 1.825.000 kr. er en ubudgetteret merudgift, som finansieres af en tilsvarende ubudgetteret merindtægt ved salg af Østerhøj.


Administrative konsekvenser

Der er ingen administrative konsekvenser forbundet med sagen for Odense Kommune.

Vollsmose Allé.jpgimg-9030913-0001.pdf